Imeds.pl

Omepraz Bio 10 Mg

Document: dokument 0 change

Biofarm (logo)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Omepraz Bio

10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Omepraz Bio ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Omepraz Bio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omepraz Bio

3.    Jak stosować lek Omepraz Bio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omepraz    Bio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Omepraz Bio i w jakim celu się go stosuje

Omepraz Bio w postaci kapsułek dojelitowych, twardych zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Omepraz Bio jest stosowany u pacjentów dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśnego odbijania).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku (łączy gardło z żołądkiem), w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich objawów, jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego smaku w ustach (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu ustąpienia objawów może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2-3 kolejne dni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omepraz Bio

Kiedy nie stosować leku Omepraz Bio

•    jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol);

•    jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omepraz Bio należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy przyjmować leku Omepraz Bio przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku braku poprawy oraz w przypadku nasilenia objawów należy zgłosić się po poradę do lekarza.

Omepraz Bio może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Omepraz Bio należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie;

•    ból żołądka lub niestrawność;

•    pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią;

•    oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią);

•    ciężka lub uporczywa biegunka, jako że ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej;

•    uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego;

•    stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;

•    ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;

•    wystąpienie żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby;

•    wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.

Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

Dzieci i młodzież

Omepraz Bio nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Omepraz Bio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. Jest to ważne, ponieważ Omepraz Bio może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wywierać wpływ na działanie leku Omepraz Bio.

Nie należy przyjmować leku Omepraz Bio, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, czy przyjmuje klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:

•    leki przeciwgrzybicze i przeciwdrożdżakowe (np. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol);

•    digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca i migotania przedsionków z szybką akcją komór);

•    diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu

•    padaczki);

•    fenytoina (lek przeciwpadaczkowy). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Omepraz Bio;

•    leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Omepraz Bio,

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

•    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

•    takrolimus (stosowany podczas transplantacji narządów oraz w leczeniu atopowego zapalenia skóry);

•    dziurawiec (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji);

•    cylostazol (stosowany w leczeniu objawów polegających na występowaniu bólów kurczowych w kończynach dolnych w czasie chodzenia);

•    sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Omepraz Bio z jedzeniem i piciem

Kapsułki leku Omepraz Bio można przyjmować przed jedzeniem (na czczo).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omepraz Bio pacjentka powinna poinformować lekarza o tym czy jest w ciąży oraz czy stara się zajść w ciążę. Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Omepraz Bio w tym czasie.

Czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Omepraz Bio zdecyduje lekarz. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Omepraz Bio nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Omepraz Bio zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Omepraz Bio

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka wynosi: dwie kapsułki 10 mg raz na dobę przez 14 dni.

Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem.

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Sposób przyjmowania tego leku

•    Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.

•    Kapsułki należy przyjmować przed jedzeniem (na czczo).

•    Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają powlekane peletki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu. Te peletki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem

w żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Peletki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa.

Co należy robić w przypadku trudności w połykaniu kapsułek

• Jeżeli pacjent ma trudność w połykaniu kapsułek:

-    Otworzyć kapsułkę i jej zawartość rozpuścić w wodzie niegazowanej lub wymieszać z dowolnym kwaśnym sokiem owocowym (np. jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym), lub z musem jabłkowym.

-    Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.

-    W celu zagwarantowania, że pacjent wypił całą dawkę leku należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Nie używać mleka lub wody gazowanej. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Pominięcie zastosowania dawki leku Omepraz Bio

Należy kontynuować dalej przyjmowanie leku przestrzegając sposobu dawkowania leku

Omepraz Bio.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Omepraz Bio

W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Omepraz Bio

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadkich lecz poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Omepraz Bio oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    pojawienie się świstów oddechowych, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w oddychaniu lub połykaniu (ciężka reakcja alergiczna);

•    zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevens-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka;

•    zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń dotyczących wątroby.

Inne działania niepożądane obejmują:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób:

•    ból głowy,

•    wpływ na żołądek i jelita: biegunki, zaparcia, ból brzucha, gazy (wzdęcie).

•    nudności lub wymioty.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 osób):

•    obrzmienie stóp i kostek,

•    zaburzenie snu (bezsenność),

•    zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności,

•    odczucie wirowania (zawroty głowy),

•    zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby,

•    złe samopoczucie ogólne oraz osłabienie.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

•    problemy dotyczące krwi, takie jak zmniej szona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia,

•    reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech,

•    małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych,

•    uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia,

•    zmiana odczuwania smaku,

•    problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie,

•    nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurczu oskrzeli),

•    suchość w j amie ustnej,

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

•    zakażenie grzybicze, które może obejmować jelita,

•    zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie,

•    wypadanie włosów (łysienie),

•    wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce,

•    bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (myalgia),

•    ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek),

•    zwiększona potliwość.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek),

•    agresja,

•    widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy),

•    ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu,

•    nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka),

•    osłabienie mięśni,

•    powiększenie piersi u mężczyzn,

•    hipomagnezemia (zmniejszone stężenie magnezu we krwi).

W bardzo rzadkich przypadkach Omepraz Bio może wywierać wpływ na liczbę krwinek białych we krwi co może prowadzić do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi oznakami jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnione oddawanie moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Omepraz Bio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium lub blistry perforowane z folii

OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Butelka HDPE z polipropylenowym (PP) wieczkiem Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Omepraz Bio

-    Substancją czynną leku jest omeprazol (Omeprazolum).

Każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 10 mg omeprazolu.

-    Pozostałe składniki leku to:

peletki: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą), powidon K30, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), trisodu fosforan dwunastowodny, hypromeloza 6 cP, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E171), talk;

korpus kapsułki: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (El71), żółcień chinolinowa (E104), erytrozyna (E127);

wieczko kapsułki: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (El71), żelaza tlenek czerwony (E172), erytrozyna (E127);

tusz drukarski (TekPrint SB-0007P White Ink): tytanu dwutlenek (E171), szelak, powidon, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Omepraz Bio i co zawiera opakowanie

Lek Omepraz Bio są to kapsułki dojelitowe, twarde (rozmiar 3), nieprzezroczyste, barwy czerwono (wieczko) - pomarańczowej (korpus), zawierające peletki barwy białej do beżowej.

Kapsułki posiadają oznaczenie w postaci litery ”O” (wieczko) i cyfry ”10” (korpus), wykonane za pomocą tuszu w kolorze białym.

Kapsułki dojelitowe pakowane są w blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium lub blistry perforowane z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, lub butelkę HDPE z polipropylenowym (PP) wieczkiem zawierającym środek pochłaniający wilgoć, umieszczone wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania:

7,    10, 14, 20 i 28 kapsułek dojelitowych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel. +48 61 66 51 500 faks: +48 61 66 51 505 biofarm@biofarm.pl

Wytwórca

TEVA Pharma S.L.U.

PoHgono Industrial Malpica calle C4

50016 Zaragoza

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dodatkowe informacje

Jak można uniknąć cofania treści żołądkowej do przełyku i zgagi?

Zmiana trybu życia może zmniejszyć lub nawet zlikwidować dolegliwości, takie jak: cofanie treści żołądkowej do przełyku i zgagę.

Zmiany, które powinno się uwzględnić to:

-    zaprzestanie palenia tytoniu,

-    unikanie stresów jeśli to możliwe,

-    jedzenie małych porcji pokarmów, o niskiej zawartości tłuszczów,

-    unikanie picia nadmiernej ilości alkoholu,

-    unikanie spożywania posiłków krótko przed snem,

-    użycie kilku poduszek do spania, które spowodują, że głowa będzie uniesiona wyżej niż żołądek, zapobiegnie to cofaniu się kwasu do przełyku.

7