+ iMeds.pl

Omeprazol sandoz 40 mgUlotka Omeprazol sandoz

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Omeprazol Sandoz, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Omeprazol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omeprazol Sandoz

3.    Jak podawany jest Omeprazol Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Omeprazol Sandoz

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST OMEPRAZOL SANDOZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Omeprazol Sandoz zawiera substancję czynną omeprazol, który należy do grupy tzw. inhibitorów pompy protonowej. Leki te zmniejszają ilość kwasu solnego wytwarzanego w żołądku.

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji Omeprazol Sandoz można stosować zamiast leku podawanego doustnie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OMEPRAZOL SANDOZ Kiedy nie wolno stosować leku Omeprazol Sandoz

•    jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na omeprazol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Omeprazol Sandoz;

•    jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol);

•    jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

W razie wątpliwości należy przed otrzymaniem leku poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Omeprazol Sandoz

Omeprazol Sandoz może maskować objawy innych chorób, dlatego jeśli przed podaniem lub po jego podaniu wystąpi u pacjenta którykolwiek z wymienionych objawów, należy od razu zwrócić się do lekarza:

•    znaczne zmniejszenie masy ciała bez żadnej przyczyny i trudności w połykaniu,

•    ból żołądka lub niestrawność,

•    wymioty treścią pokarmową lub z domieszką krwi,

•    smoliste stolce (z domieszką krwi),

•    ciężka lub uporczywa biegunka (gdyż stosowanie omeprazolu może wiązać się z niewielkim ryzykiem wystąpienia biegunki zakaźnej),

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w dawce 40 mg, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, gdyż Omeprazol Sandoz i niektóre inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Nie wolno stosować leku Omeprazol Sandoz, jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków:

•    ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w zakażeniach wywołanych przez grzyby);

•    digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca);

•    diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, rozluźniający mięśnie lub stosowany w leczeniu padaczki);

•    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, konieczna będzie obserwacja lekarska na początku lub po zakończeniu stosowania leku Omeprazol Sandoz.

•    leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna lub inne leki hamujące działanie witaminy K. Konieczna może być obserwacja lekarska na początku lub po zakończeniu stosowania leku Omeprazol Sandoz.

•    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

•    takrolimus (lek stosowany po przeszczepieniu narządu);

•    ziele dziurawca - Hypericum perforatum (stosowane w leczeniu łagodnej depresji);

•    cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego);

•    sakwinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

•    klopidogrel (lek stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi).

Jeśli lekarz zalecił oprócz leku Omeprazol Sandoz dwa antybiotyki (amoksycylinę i klarytromycynę) w celu leczenia choroby wrzodowej spowodowanej przez zakażenie Helicobacter pylori, bardzo istotne jest poinformowanie go o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub usiłuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza przed podaniem leku Omeprazol Sandoz. Lekarz zadecyduje, czy może ona otrzymać Omeprazol Sandoz w tym czasie.

Lekarz zadecyduje również, czy Omeprazol Sandoz może być podawany pacjentce karmiącej piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku Omeprazol Sandoz na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwanie się narzędziami lub obsługiwanie maszyn jest mało prawdopodobny. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK PODAWANY JEST OMEPRAZOL SANDOZ

•    Omeprazol Sandoz można stosować u dorosłych, w tym u osób w podeszłym wieku.

•    Doświadczenie dotyczące stosowania leku Omeprazol Sandoz w postaci dożylnej u dzieci jest ograniczone.

Podawanie leku Omeprazol Sandoz

•    Omeprazol Sandoz jest podawany przez lekarza, który decyduje, jaka ilość leku jest potrzebna.

•    Lek jest podawany w postaci infuzj i do j ednej z żył pacj enta.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Omeprazol Sandoz

Jeśli pacjent podejrzewa, że otrzymał za dużą dawkę leku, powinien natychmiast zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Omeprazol Sandoz może niekiedy powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych rzadkich, ale ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Omeprazol Sandoz i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna);

•    zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest również wystąpienie pęcherzy na skórze i krwawienie w obrębie warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych (tzw. zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

•    zażółcenie skóry, ciemna barwa moczu i uczucie zmęczenia, co może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Bardzo często:

częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana:

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe działania niepożądane:

Występujące często

•    bóle głowy

•    objawy żołądkowo-jelitowe: biegunka, ból żołądka, zaparcie, gazy (ze wzdęciem)

•    nudności lub wymioty

Występujące niezbyt często

•    obrzęk stóp i okolic kostek

•    zaburzenia snu (bezsenność)

•    zawroty głowy, uczucie mrowienia, senność

•    odczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

•    zmiany wyników badań krwi, które oceniają czynności wątroby

•    wysypka skórna, grudkowata wysypka (pokrzywka) i świąd skóry

•    ogólne złe samopoczucie i brak energii

•    złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa1

Występujące rzadko

•    zaburzenia krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi, co może spowodować osłabienie, powstawanie siniaków lub łatwiejszy rozwój zakażeń

•    reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, w tym obrzęk warg, języka i gardła, gorączka, świszczący oddech

•    małe stężenie sodu we krwi, co może spowodować osłabienie, wymioty i kurcze mięśni

•    pobudzenie, splątanie lub depresja

•    zaburzenia smaku

•    zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie)

•    nagła duszność (skurcz oskrzeli)

•    suchość w jamie ustnej

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

•    zakażenie grzybicze (pleśniawki), które może rozwinąć się w obrębie jelit

•    zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka z zażółceniem skóry, ciemnym zabarwieniem moczu i uczuciem osłabienia

•    wypadanie włosów (łysienie)

•    wysypka skórna po ekspozycji na promienie słoneczne

•    ból stawów lub mięśni

•    ciężkie zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek)

•    nasilone pocenie się

•    zapalenie jelita grubego (prowadzące do biegunki)

Występujące bardzo rzadko

•    zmiany w obrazie krwi, w tym agranulocytoza (brak białych krwinek)

•    agresja

•    widzenie, odczuwanie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy)

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu

•    nagły rozwój ciężkiej wysypki lub pęcherzy na skórze albo złuszczanie skóry. Objawom tym może towarzyszyć wysoka gorączka i ból stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka)

•    osłabienie mięśni

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    małe stężenie magnezu we krwi2

1    Stosowanie inhibitora pompy protonowej, takiego jak Omeprazol Sandoz, zwłaszcza przez ponad rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa. Jeśli pacjent ma osteoporozę lub jeśli przyjmuje kortykosteroidy (które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju osteoporozy), należy o tym poinformować lekarza.

2    Jeśli pacjent otrzymuje Omeprazol Sandoz przez dłużej niż trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszoną czynnością serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Małe stężenie magnezu może również prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Opisywano pojedyncze przypadki nieodwracalnych zaburzeń widzenia, występujących u bardzo ciężko chorych pacjentów otrzymujących omeprazol we wstrzyknięciu dożylnym, zwłaszcza w dużych dawkach. Jednak nie ustalono związku przyczynowego z zastosowaniem produktu leczniczego.

Omeprazol Sandoz może bardzo rzadko wpływać na liczbę krwinek białych z ryzykiem spowodowania niedoboru odporności pacjenta. Jeśli u pacjenta rozwinie się zakażenie z takimi objawami, jak gorączka z ciężkim pogorszeniem stanu zdrowia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, np. bólem szyi, gardła lub jamy ustnej, albo trudnościami w oddawaniu moczu, konieczne jest jak najszybsze skonsultowanie się z lekarzem. Lekarz zaleci badanie krwi, aby wykluczyć brak krwinek białych (agranulocytozę). Ważne jest poinformowanie lekarza o stosowanych w tym czasie lekach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ OMEPRAZOL SANDOZ

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Omeprazol Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Roztwór przygotowany przez lekarza lub pielęgniarkę trzeba przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i zużyć w ciągu 12 godzin, jeśli rozpuszczalnikiem był roztwór soli fizjologicznej lub w ciągu 6 godzin, jeśli rozpuszczalnikiem był roztwór glukozy.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek powinien być wykorzystany natychmiast, chyba że roztwór został sporządzony w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

Nie należy używać roztworu, jeśli zawiera widoczne cząstki. Zawartość fiolki jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Jakiekolwiek pozostałości leku w fiolce muszą być usunięte.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Omeprazol Sandoz

Każda fiolka proszku do sporządzania roztworu do infuzji zawiera substancję czynną w postaci omeprazolu sodowego w ilości odpowiadającej 40 mg omeprazolu.

Każda fiolka zawiera także sodu wodorotlenek i disodu edetynian.

Każda fiolka służy do jednej infuzji.

Jak wygląda Omeprazol Sandoz i co zawiera opakowanie

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji jest biały lub prawie biały.

Omeprazol Sandoz dostępny jest w opakowaniach zawierających 1 lub 5 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2013 Logo Sandoz

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Całą zawartość każdej fiolki należy rozpuścić w około 5 ml, a następnie natychmiast uzupełnić do 100 ml. Wolno w tym celu stosować tylko 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do infuzji lub 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy do infuzji. Na stabilność omeprazolu ma wpływ pH roztworu do infuzji, dlatego do rozcieńczenia nie należy stosować innych rozpuszczalników ani nie należy zmieniać ich ilości.

Przygotowanie roztworu

1.    Z worka lub butelki do infuzji pojemności 100 ml pobrać do strzykawki 5 ml roztworu do infuzji.

2.    Pobrany roztwór przenieść do fiolki z omeprazolem w postaci liofilizatu, dokładnie zmieszać i upewnić się, że cały omeprazol został rozpuszczony.

3.    Pobrać otrzymany roztwór do strzykawki.

4.    Przenieść go z powrotem do worka lub butelki do infuzji.

5.    Powtórzyć czynności opisane w punktach 1-4 w celu upewnienia się, że cały omeprazol został przeniesiony z fiolki do worka lub butelki infuzyjnej.

Alternatywna metoda przygotowania roztworu do infuzji w pojemniku do infuzji

1.    Zastosować dwustronną igłę przepływową, której jeden koniec należy zamontować w otworze wlewowym (z membraną) pojemnika do infuzji, a drugi koniec wprowadzić do fiolki

z liofilizowanym proszkiem z omeprazolem.

2.    Rozpuścić proszek z omeprazolem przez wielokrotne przepuszczenie roztworu do infuzji z pojemnika do fiolki i z powrotem.

3.    Upewnić się, że cały omeprazol został rozpuszczony.

Otrzymany roztwór należy podawać w infuzji dożylnej przez 20 do 30 minut.

6 NL/H/0719/001/IB/013

Omeprazol Sandoz

Charakterystyka Omeprazol sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Omeprazol Sandoz, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka proszku do sporządzania roztworu do infuzji zawiera omeprazol sodowy w ilości odpowiadającej 40 mg omeprazolu (Omeprazolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji jest biały lub prawie biały.

Po sporządzeniu roztwór ma pH około 9 - 10,5

Osmolarność roztworu sporządzonego w 100 ml 5% roztworu glukozy wynosi około 0,297 osmol/kg. Osmolarność roztworu sporządzonego w 100 ml 0,9% roztworu sodu chlorku wynosi około 0,282 osmol/kg.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Omeprazol Sandoz do podawania dożylnego wskazany jest jako alternatywa dla produktu w postaci doustnej w następujących przypadkach:

Dorośli:

■    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy.

■    Zapobieganie nawrotowi choroby wrzodowej dwunastnicy.

■    Leczenie choroby wrzodowej żołądka.

■    Zapobieganie nawrotowi choroby wrzodowej żołądka.

■    Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u pacjentów z wrzodem trawiennym.

■    Leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

■    Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów z grup ryzyka.

■    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.

■    Długotrwałe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku.

■    Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku.

■    Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Alternatywa dla leczenia doustnego

U pacjentów, u których leczenie doustne nie jest wskazane, zaleca się dożylne stosowanie produktu Omeprazol Sandoz w dawce 40 mg raz na dobę. U pacjentów z zespołem Zollingera-Enisona zalecana dawka początkowa produktu Omeprazol Sandoz podawanego dożylnie wynosi 60 mg na dobę. Może być konieczne zastosowanie większych dawek, a dawkowanie należy dostosować indywidualnie.

Jeżeli dawki są większe niż 60 mg na dobę, należy je podzielić i podawać dwa razy na dobę.

Produkt Omeprazol Sandoz należy podawać w infuzji dożylnej przez 20 do 30 minut.

Instrukcje dotyczące przygotowania produktu przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawka dobowa od 10 mg do 20 mg może być wystarczająca (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

U osób w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Doświadczenie dotyczące stosowania produktu Omeprazol Sandoz w postaci dożylnej u dzieci jest ograniczone.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znacznego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, trudności w połykaniu, krwawych wymiotów lub smolistych stolców) i podejrzewania lub stwierdzenia wrzodu żołądka, należy wykluczyć obecność zmian nowotworowych, gdyż leczenie może złagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru i inhibitorów pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeśli takie skojarzone leczenie uznane jest za nieuniknione, zaleca się ścisłe kontrolowanie stanu klinicznego pacjenta (np. miano wirusa) oraz zwiększenie dawki atazanawiru z rytonawirem do 400 mg+100 mg. Nie należy stosować dawki omeprazolu większej niż 20 mg.

Omeprazol, tak jak wszystkie leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) na skutek hipo- lub achlorhydrii. Należy to wziąć pod uwagę podczas długotrwałego leczenia pacjentów ze zmniejszonymi zapasami lub czynnikami ryzyka dla zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.

Omeprazol jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Należy rozważyć możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przy udziale tego izoenzymu na początku i po zakończeniu leczenia omeprazolem. Obserwowano interakcję między omeprazolem a klopidogrelem (patrz punkt 4.5), ale jej kliniczne znaczenie nie jest pewne. Dla ostrożności nie zaleca się jednoczesnego stosowania obu leków.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, takimi jak omeprazol, przez co najmniej trzy miesiące (w większości przypadków przez rok) notowano ciężką hipomagnezemię. Możliwe jest wystąpienie ciężkich objawów (takich jak uczucie zmęczenia, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca), jednak mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U większości pacjentów hipomagnezemia wyrównywała się po podaniu magnezu i odstawieniu inhibitora pompy protonowej.

U pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy otrzymują inhibitory pompy protonowej jednocześnie z digoksyną bądź lekami powodującymi hipomagnezemię (np. lekami moczopędnymi), lekarz powinien rozważyć oznaczenie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem pompy protonowej, a następnie okresowo w trakcie leczenia.

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i przez długi czas (ponad 1 rok) mogą umiarkowanie zwiększyć ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub osób z innymi znanymi czynnikami ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamań o 10-40%. Przyczyną tego wzrostu mogą być w niektórych przypadkach inne czynniki ryzyka. Pacjentom zagrożonym osteoporozą należy zapewnić opiekę zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi, a także podawać odpowiednie ilości witaminy D i wapnia.

Tak, jak podczas każdego długotrwałego leczenia, zwłaszcza dłuższego niż 1 rok, należy regularnie oceniać stan pacjenta.

Ten produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”. Całkowita ilość sodu (Na+) w przygotowanym roztworze jest mniejsza niż 1 mmol (23 mg) na dawkę 40 mg.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ omeprazolu na farmakokinetykę innych substancji czynnych

Substancje czynne, których wchłanianie zależy od pH

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego w trakcie leczenia omeprazolem może być przyczyną zwiększenia lub zmniejszenia wchłaniania substancji czynnych zależnego od pH w żołądku.

Nelfinawir, atazanawir

Podczas jednoczesnego stosowania z omeprazolem zmniejsza się stężenie nelfinawiru i atazanawiru w osoczu.

Jednoczesne stosowanie omeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Podanie omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) zmniejszało średnią ekspozycję na jednocześnie podawany nelfinawir o około 40%, a na jego czynny farmakologicznie metabolit M8 o około 75-90%.

W interakcji może mieć również udział hamowanie aktywności izoenzymu CYP2C19.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania omeprazolu i atazanawiru (patrz punkt 4.4).

Podawanie omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) jednocześnie z atazanawirem

(300 mg)/rytonawirem (100 mg) zdrowym ochotnikom powodowało zmniejszenie ekspozycji na

atazanawir o 75%. Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensowało tego działania.

Omeprazol (w dawce 20 mg raz na dobę) podawany jednocześnie z atazanawirem

(400 mg)/rytonawirem (100 mg) zdrowym ochotnikom zmniejszał ekspozycję na atazanawir o około

30% w porównaniu do podawania z atazanawirem (300 mg)/rytonawirem (100 mg) stosowanymi raz

na dobę.

Digoksyna

Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 20 mg raz na dobę) i digoksyny u zdrowych ochotników zwiększało biodostępność digoksyny o 10%. Rzadko zgłaszano zwiększoną toksyczność digoksyny, jednak należy zachować ostrożność, jeśli duże dawki omeprazolu stosowane są u pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się wzmożenie kontroli działania digoksyny u tych pacjentów.

Klopidogrel

W krzyżowym badaniu klinicznym podawano pacjentom przez 5 dni sam klopidogrel (w dawce nasycającej 300 mg, a następnie 75 mg/dobę) lub razem z omeprazolem (w dawce 80 mg w tym samym czasie, co klopidogrel). Gdy klopidogrel i omeprazol podawane były jednocześnie, ekspozycja na czynny metabolit klopidogrelu zmniejszała się o 46% (w dniu 1.) i o 42% (w dniu 5.). Skojarzone podawanie obu leków spowodowało również zmniejszenie średniego hamowania agregacji płytek krwi (ang. inhibition of platelet aggregation, IPA). W innym badaniu wykazano, że podawania klopidogrelu i omeprazolu w różnym czasie nie zapobiegało ich interakcji, której prawdopodobną przyczyną jest hamujące działanie omeprazolu na aktywność izoenzymu CYP2C19. Dane z obserwacji i z badań klinicznych, dotyczące klinicznych skutków takiej interakcji farmakokinetyczno-farmakodynamicznej w odniesieniu do dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych, są niespójne.

Inne substancje czynne

Znaczące zmniejszenie wchłaniania pozakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu i itrakonazolu może być przyczyną zaburzenia ich skuteczności klinicznej. Należy unikać jednoczesnego stosowania omeprazolu z pozakonazolem i erlotynibem.

Substancje czynne metabolizowane _przez izoenzym CYP2C19

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem aktywności CYP2C19, głównego izoenzymu biorącego udział w jego metabolizmie. W związku z tym metabolizm jednocześnie stosowanych substancji czynnych, w których przekształcaniu również bierze udział CYP2C19, może być osłabiony, a ogólnoustrojowa ekspozycja na te substancje zwiększona. Przykładami takich leków są R-warfaryna i inni antagoniści witaminy K, cylostazol, diazepam i fenytoina.

Cylostazol

Omeprazol w dawce 40 mg podawany w ramach badania krzyżowego zdrowym osobom zwiększał wartości Cmax i AUC dla cylostazolu o, odpowiednio, 18% i 26%, a dla jednego z jego czynnych metabolitów o 29% i 69%.

Fenytoina

Zaleca się kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia omeprazolem. Jeśli zmodyfikowano dawkę fenytoiny, należy kontrolować stężenie leku i znowu dostosować jego dawkę po zakończeniu leczenia omeprazolem.

Nieznany mechanizm

Sakwinawir

Jednoczesne stosowanie omeprazolu i sakwinawiru z rytonawirem powodowało zwiększenie stężenia sakwinawiru w osoczu do około 70% z zachowaniem dobrej tolerancji leku u pacjentów z zakażeniem HIV.

Takrolimus

Istnieją doniesienia, że omeprazol zwiększa stężenie w osoczu jednocześnie podawanego takrolimusu. W razie skojarzonego stosowania należy wzmocnić kontrolę stężenia takrolimusu oraz czynności nerek (klirens kreatyniny) i w razie konieczności dostosować dawkę takrolimusu.

Wpływ innych substancji czynnych na farmakokinetykę omeprazolu

Inhibitory CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Omeprazol jest metabolizowany przy udziale izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4, dlatego substancje czynne, które hamują ich aktywność (takie jak klarytromycyna i worykonazol) mogą zwiększyć stężenie omeprazolu w surowicy w wyniku zmniejszenia jego metabolizmu. Jednoczesne podanie worykonazolu powodowało ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na omeprazol. Ze względu na dobrą tolerancję dużych dawek omeprazolu, modyfikacja jego dawki nie jest na ogół konieczna. Zmianę dawki należy jednak rozważyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub wymagających długotrwałego leczenia.

Leki _pobudzające aktywność CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Substancje czynne, które indukują aktywność izoenzymu CYP2C19 lub CYP3A4, albo też obu (takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca) mogą powodować zmniejszenie stężenia omeprazolu w surowicy przez zwiększenie szybkości jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (ponad 1000 kobiet narażonych na działanie leku w czasie ciąży) nie wskazują na niekorzystny wpływ omeprazolu na przebieg ciąży lub zdrowie płodu i noworodka. Omeprazol można stosować w okresie ciąży.

Omeprazol przenika do mleka kobiecego, ale wpływ leku stosowanego w leczniczych dawkach na dziecko jest mało prawdopodobny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ produktu Omeprazol Sandoz na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny. Mogą wystąpić polekowe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (u 1-10% pacjentów) są bóle głowy, bóle brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności i (lub) wymioty.

W badaniach klinicznych i w okresie po wprowadzeniu omeprazolu do obrotu rozpoznano lub podejrzewano wystąpienie następujących działań niepożądanych. Nie stwierdzono zależności żadnego z nich z zastosowaną dawką. Wymienione niżej działania niepożądane zostały przedstawione zgodnie z częstością występowania i klasyfikacją układów i narządów (ang. SOC - System Organ Class). Częstość określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

SOC/częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Bardzo rzadko

Agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna/wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hiponatremia

Bardzo rzadko

Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność

Rzadko

Pobudzenie, splątanie, depresja

Bardzo rzadko

Agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy

Niezbyt często

Zawroty głowy, parestezje, senność

Rzadko

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Rzadko

Niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności i (lub) wymioty

Rzadko

Suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, drożdżyca przewodu pokarmowego, mikroskopowe zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Rzadko

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko

Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko

Łysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Rzadko

Ból stawów, ból mięśni

Bardzo rzadko

Osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Rzadko

Nasilone pocenie się

Opisywano pojedyncze przypadki nieodwracalnych zaburzeń widzenia, występujących u bardzo ciężko chorych pacjentów otrzymujących omeprazol we wstrzyknięciu dożylnym, zwłaszcza w dużych dawkach. Jednak nie ustalono związku przyczynowego z zastosowaniem produktu leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są ograniczone informacje na temat skutków przedawkowania omeprazolu u ludzi.

W literaturze opisano zastosowanie dawek do 560 mg i istnieją sporadyczne doniesienia o przyjęciu doustnym pojedynczych dawek do 2400 mg omeprazolu (120 razy większych niż dawki zwykle zalecane w praktyce klinicznej). Opisywano występowanie nudności, wymiotów, zawrotów głowy, bólu brzucha, biegunki i bólu głowy, a także w pojedynczych przypadkach apatii, depresji i splątania.

Objawy opisywane w związku z przedawkowaniem omeprazolu były przemijające i bez ciężkich skutków. Zwiększenie dawki nie powodowało zmiany szybkości eliminacji (kinetyka pierwszorzędowa). W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe.

Podawanie dożylne dawek do 270 mg w jednym dniu oraz do 650 mg w ciągu trzech dni w ramach badań klinicznych nie spowodowało żadnych działań niepożądanych zależnych od dawki omeprazolu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej.

Kod ATC: A02BC01

Mechanizm działania

Omeprazol, mieszanina racemiczna dwóch enancjomerów, zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku za pośrednictwem wysoce ukierunkowanego mechanizmu działania. Omeprazol jest inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych. Działa szybko i zapewnia kontrolę dzięki odwracalnemu hamowaniu wydzielania kwasu solnego żołądku podczas dawkowania raz na dobę.

Omeprazol jest słabą zasadą, przekształcaną do czynnej postaci w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych, gdzie hamuje aktywność pompy protonowej, enzymu H+/K-ATP-azy. Wpływ na końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku jest zależny od dawki i zapewnia bardzo skuteczne hamowanie wydzielania zarówno podstawowego, jak i stymulowanego (niezależnie od bodźca).

Działania farmakodynamiczne

Wszystkie obserwowane działania farmakodynamiczne można wytłumaczyć wpływem omeprazolu na wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu w żołądku

U ludzi omeprazol podawany dożylnie hamuje w stopniu zależnym od dawki wydzielanie kwasu solnego w żołądku. W celu natychmiastowego uzyskania zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego zbliżonego do tego, jakie zapewnia wielokrotne podawanie doustne dawki 20 mg, pierwszą dawkę omeprazolu (40 mg) należy podać dożylnie. Powoduje to natychmiastowe zmniejszenie kwaśności wewnątrzżołądkowej, a kwaśność ta zmniejsza się w ciągu 24 godzin średnio o około 90% zarówno po podaniu omeprazolu we wstrzyknięciu dożylnym, jak i w infuzji dożylnej.

Zahamowanie wydzielania kwasu solnego jest związane z powierzchnią pola pod krzywą zależności stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC), a nie ze stężeniem leku w osoczu w danym czasie.

Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.

Działanie na H. pylori

Zakażenie Helicobacter pylori wiąże się z rozwojem choroby wrzodowej, w tym choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka. Zakażenie to jest głównym czynnikiem rozwoju zapalenia błony śluzowej żołądka, a H. pylori wraz z kwasem solnym wytwarzanym w żołądku stanowią główne czynniki rozwoju choroby wrzodowej. Zakażenie Helicobacter pylori jest również głównym czynnikiem rozwoju zanikowego nieżytu błony śluzowej żołądka, związanego ze zwiększonym ryzykiem raka żołądka.

W przypadku wrzodów trawiennych eradykacja H. pylori omeprazolem i lekami przeciwbakteryjnymi zapewnia w dużym stopniu wyleczenie i długotrwałą remisję.

Inne działania związane z hamowaniem wydzielania kwasu

Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem zwiększa się nieco częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Ich powstanie jest fizjologicznym następstwem znacznego zahamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku. Mają one charakter łagodny i prawdopodobnie ustępują samoistnie.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z dowolnej przyczyny (w tym w wyniku działania inhibitorów pompy protonowej) zwiększa ilość w żołądku bakterii obecnych w warunkach fizjologicznych w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak

Salmonella i Campylobacter.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji omeprazolu u zdrowych osób wynosi około 0,3 l/kg masy ciała.

Wiązanie z białkami wynosi 97%.

Metabolizm

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP). Zasadnicza część jego metabolizmu zależy od polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19, odpowiedzialnego za powstanie głównego metabolitu w osoczu - hydroksyomeprazolu. Pozostały metabolizm zależy od innego specyficznego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstanie sulfonu omeprazolu. Na skutek silnego powinowactwa omeprazolu do izoenzymu CYP2C19 istnieje możliwość kompetycyjnego hamowania i metabolicznej interakcji lekowej między omeprazolem a innymi substratami izoenzymu CYP2C19. Jednak ze względu na małe powinowactwo do CYP3A4 omeprazol nie ma zdolności hamowania metabolizmu innych substratów tego izoenzymu. Ponadto omeprazol nie hamuje aktywności głównych izoenzymów układu CYP.

Około 3% populacji kaukaskiej i 15-20% populacji azjatyckiej nie posiada czynnego enzymu CYP2C19 i są to tzw. osoby słabo metabolizujące. U takich osób metabolizm omeprazolu katalizowany jest prawdopodobnie przez izoenzym CYP3A4. Po wielokrotnym podawaniu omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę średnia wartość AUC u osób słabo metabolizujących była 5 do 10 razy większa niż u osób z czynnym izoenzymem CYP2C19 (osób intensywnie metabolizujących). Średnie maksymalne stężenie w osoczu było również większe 3 do 5 razy. Stwierdzenia te nie mają znaczenia dla dawkowania omeprazolu.

Wydalanie

Całkowity klirens osoczowy po podaniu pojedynczej dawki wynosi około 30-40 l/godzinę. Okres półtrwania omeprazolu w osoczu w fazie eliminacji jest zazwyczaj krótszy niż 1 godzina zarówno po podaniu jednorazowym, jak i wielokrotnym podawaniu raz na dobę. Omeprazol dawkowany raz na dobę jest całkowicie wydalany z osocza między podaniem kolejnych dawek, bez tendencji do kumulacji. Prawie 80% podanej dawki doustnej wydalane jest w postaci metabolitów w moczu, a pozostała część (pochodząca głównie z wydzielania żółciowego) z kałem.

Wartość AUC dla omeprazolu zwiększa się w sposób zależny od dawki podczas wielokrotnego podawania, a zależność ta nie ma charakteru liniowego. Zależność od czasu i dawki spowodowana jest zmniejszeniem metabolizmu pierwszego przejścia i klirensem ogólnoustrojowym, prawdopodobnie na skutek hamowania aktywności izoenzymu CYP2C19 przez omeprazol i (lub) jego metabolity (np. sulfon).

Nie stwierdzono żadnego wpływu metabolitów na wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby

Metabolizm omeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest osłabiony, co powoduje zwiększenie wartości AUC. Nie stwierdzono kumulacji omeprazolu podczas podawania raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

Farmakokinetyka omeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w tym biodostępność i szybkość eliminacji, nie zmienia się.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku (75-79 lat) metabolizm omeprazolu jest nieco osłabiony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U szczurów otrzymujących omeprazol przez całe życie lub poddanych częściowej resekcji dna żołądka obserwowano rozrost komórek ECL żołądka i rakowiaki. Zmiany te są wynikiem utrzymującej się hipergastrynemii, wtórnej do zahamowania wydzielania kwasu solnego. Podobne wyniki uzyskano po zastosowaniu antagonistów receptora H2, inhibitorów pompy protonowej i po częściowej fundektomii. Stąd wniosek, że nie są one bezpośrednim skutkiem działania żadnej z poszczególnych substancji czynnych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian Sodu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu Omeprazol Sandoz z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji: 2 lata Roztwór po sporządzeniu:

Wykazano, że roztwór do infuzji sporządzony w kontrolowanych jałowych warunkach i przechowywany w temperaturze poniżej 25°C jest stabilny chemicznie i fizycznie przez 12 godzin w przypadku rozpuszczania proszku w roztworze soli fizjologicznej oraz przez 6 godzin w przypadku rozpuszczania proszku w 5% roztworze glukozy.

Wykazano również, że zarówno roztwór w soli fizjologicznej, jak i w 5% roztworze glukozy jest trwały chemicznie i fizycznie przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia preparat powinien być wykorzystany natychmiast. Jeśli nie, za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Zwykle okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że roztwór został sporządzony w kontrolowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania roztworu po sporządzeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o pojemności 10 ml z bezbarwnego szkła (typu I) z czerwonym korkiem z gumy bromobutylowej, aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenową nakładką, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1, 5, 10 lub 20 fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Całą zawartość każdej fiolki należy rozpuścić w około 5 ml, a następnie natychmiast uzupełnić do 100 ml. Wolno w tym celu stosować tylko 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do infuzji lub 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy do infuzji. Na stabilność omeprazolu ma wpływ pH roztworu do infuzji, dlatego do rozcieńczenia nie należy stosować innych rozpuszczalników ani nie należy zmieniać ich ilości.

Przygotowanie roztworu

1.    Z worka lub butelki do infuzji pojemności 100 ml pobrać do strzykawki 5 ml roztworu do infuzji.

2.    Pobrany roztwór przenieść do fiolki z omeprazolem w postaci liofilizatu, dokładnie zmieszać i upewnić się, że cały omeprazol został rozpuszczony.

3.    Pobrać otrzymany roztwór do strzykawki.

4.    Przenieść go z powrotem do worka lub butelki do infuzji.

5.    Powtórzyć czynności opisane w punktach 1-4 w celu upewnienia się, że cały omeprazol został przeniesiony z fiolki do worka lub butelki infuzyjnej.

Alternatywna metoda przygotowania roztworu do infuzji w pojemniku do infuzji

1.    Zastosować dwustronną igłę przepływową, której jeden koniec należy zamontować w otworze wlewowym (z membraną) pojemnika do infuzji, a drugi koniec wprowadzić do fiolki

z liofilizowanym proszkiem z omeprazolem.

2.    Rozpuścić proszek z omeprazolem przez wielokrotne przepuszczenie roztworu do infuzji z pojemnika do fiolki i z powrotem.

3.    Upewnić się, że cały omeprazol został rozpuszczony.

Otrzymany roztwór należy podawać w infuzji dożylnej przez 20 do 30 minut.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14445

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.02.2008 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia; 25.03.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.10.2013

11 NL/H/0719/001/IB/013

Omeprazol Sandoz