Imeds.pl

Omeprazole-1a Pharma 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Omeprazole - 1 A Pharma

20 mg, kapsułki dojelitowe twarde

Omeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omeprazole - 1 A Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omeprazole - 1 A Pharma

3.    Jak stosować lek Omeprazole - 1 A Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omeprazole - 1 A Pharma

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OMEPRAZOLE - 1 A PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Omeprazole - 1 A Pharma zawiera substancję czynną omeprazol, który należy do grupy tzw. inhibitorów pompy protonowej. Leki te zmniejszają ilość kwasu solnego wytwarzanego w żołądku.

Lek Omeprazole - 1 A Pharma stosuj e się w leczeniu:

u dorosłych:

■    choroby refluksowej przełyku; w chorobie tej kwasna treść żołądkowa cofa się do przełyku (odcinka przewodu pokarmowego, łączącego gardło z żołądkiem), powodując ból, zapalenie i zgagę;

■    wrzodów w początkowym odcinku jelita (tzw. wrzodów dwunastnicy) lub w żołądku (wrzodów żołądka);

■    wrzodów związanych z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori; w tym przypadku lekarz może przepisać również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i ułatwienia wygojenia wrzodu;

■    wrzodów spowodowanych przyjmowaniem tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); lek Omeprazole - 1 A Pharma może być również stosowany w celu zapobiegania powstawaniu wrzodów u pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ;

■    tzw. zespołu Zollingera-Ellisona, w którym w żołądku wytwarzana jest nadmierna ilość kwasu solnego na skutek istnienia guza trzustki.

u dzieci:

Dzieci w wieku powyżej 1 roku i o masie ciała >10 kg

   choroby refluksowej przełyku; w schorzeniu tym kwaśny sok żołądkowy cofa się do przełyku (odcinka przewodu pokarmowego, łączącego gardło z żołądkiem), powodując ból, zapalenie

i zgagę.

U dzieci objawy choroby refluksowej mogą obejmować cofanie się treści żołądkowej do jamy ustnej, wymioty i słaby przyrost masy ciała.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież

   wrzodów spowodowanych zakażeniem bakterią Helicobacter pylori. W tym przypadku lekarz

może przepisać dziecku również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i ułatwienia wygojenia wrzodu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OMEPRAZOLE - 1 A PHARMA

Kiedy nie stosować leku Omeprazole - 1 A Pharma

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Omeprazole - 1 A Pharma.

■    Jeśli pacjent ma alergię na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol).

■    Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku Omeprazole - 1 A Pharma należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Omeprazole - 1 A Pharma

Lek Omeprazole - 1 A Pharma może maskować objawy innych chorób, dlatego jeśli przed lub w trakcie jego stosowania wystąpi u pacjenta którykolwiek z wymienionych objawów, należy od razu zwrócić się do lekarza:

■    znaczne zmniejszenie masy ciała bez żadnej przyczyny oraz trudności w połykaniu

■    ból żołądka lub niestrawność

■    wymioty, również krwawe

■    smoliste stolce (z domieszką krwi)

■    ciężka lub uporczywa biegunka (gdyż stosowanie omeprazolu może wiązać się z niewielkim ryzykiem wystąpienia biegunki zakaźnej)

■    ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Omeprazole - 1 A Pharma przez długi czas (dłużej niż 1 rok), lekarz będzie prawdopodobnie przeprowadzał regularne kontrole jego stanu zdrowia. Należy zgłaszać lekarzowi wszystkie zaobserwowane nowe lub nietypowe objawy oraz okoliczności zdrowotne.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, gdyż lek Omeprazole - 1 A Pharma i niektóre inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Nie wolno przyjmować leku Omeprazole - 1 A Pharma, jeśli pacjent otrzymuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków:

■    ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w zakażeniach wywołanych przez grzyby);

■    digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca);

■    diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, rozluźniający mięśnie lub stosowany w leczeniu padaczki);

■    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, konieczna będzie obserwacja lekarska na początku lub po zakończeniu stosowania leku Omeprazole - 1 A Pharma.

■    leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna lub inne leki hamujące działanie witaminy K. Konieczna może być obserwacja lekarska na początku lub po zakończeniu stosowania leku Omeprazole - 1 A Pharma.

■    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

■    atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

■    takrolimus (lek stosowany po przeszczepieniu narządów);

■    ziele dziurawca - Hypericum perforatum (stosowane w leczeniu łagodnej depresji);

■    cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego);

■    sakwinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

■    klopidogrel (lek stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi).

Jeśli lekarz przepisał oprócz leku Omeprazole - 1 A Pharma dwa antybiotyki (amoksycylinę i klarytromycynę) w celu leczenia choroby wrzodowej spowodowanej przez zakażenie Helicobacter pylori, bardzo istotne jest poinformowanie go o jakichkolwiek innych przyjmowanych lekach.

Stosowanie leku Omeprazole - 1 A Pharma z jedzeniem i piciem

Kapsułki można przyjmować podczas posiłku lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub stara się zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Omeprazole - 1 A Pharma. Lekarz zadecyduj e, czy może ona przyjmować lek Omeprazole - 1 A Pharma w tym czasie.

Lekarz zadecyduje również, czy lek Omeprazole - 1 A Pharma może być przyjmowany przez pacjentkę karmiącą piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku Omeprazole - 1 A Pharma na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje dotyczące niektórych składnikach leku Omeprazole - 1 A Pharma

Kapsułki Omeprazole - 1 A Pharma zawierają laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OMEPRAZOLE - 1 A PHARMA

Lek Omeprazole - 1 A Pharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi, ile kapsułek należy przyjmować oraz jak długo trwa leczenie. Będzie to zależało od stanu zdrowia i wieku pacjenta.

Niżej przedstawiono zwykle stosowane dawkowanie.

Dorośli

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i cofanie się kwaśnej treści

żołądkowej do przełyku

■    Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta niewielkie uszkodzenie przełyku, zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni. Jeśli w tym czasie nie nastąpi wyleczenie przełyku, lekarz może zalecić przyjmowanie dawki 40 mg przez dalszych 8 tygodni.

■    Po wyleczeniu przełyku zwykle przyjmuje się 10 mg raz na dobę.

■    Jeśli przełyk nie jest uszkodzony, zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie wrzodów w górnym odcinku jelita (wrzodów dwunastnicy)

■    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie nastąpi wyleczenie wrzodu, lekarz może zalecić przyjmowanie tej samej dawki leku przez następne 2 tygodnie.

■    Jeśli nie nastąpi całkowite wygojenie wrzodu, dawkę można zwiększyć do 40 mg przyjmowanych raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie wrzodów żołądka

■    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie nastąpi wyleczenie wrzodu, lekarz może zalecić przyjmowanie tej samej dawki leku przez następne 4 tygodnie.

■    Jeśli nie nastąpi całkowite wygojenie wrzodu, dawkę można zwiększyć do 40 mg przyjmowanych raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotowi choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

■    Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, spowodowanej stosowaniem NLPZ

(niesteroidowych leków przeciwzapalnych)

■    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka u pacjentów przyjmujących NLPZ

■    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej wywołanej przez zakażenie bakterią Helicobacter pylori

i zapobieganie jej nawrotom

■    Zwykle stosowana dawka leku Omeprazole - 1 A Pharma wynosi 20 mg dwa razy na dobę przez 1 tydzień.

■    Lekarz zaleci również przyjmowanie dwóch antybiotyków (amoksycyliny, klarytromycyny lub metronidazolu).

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona (w którym w żołądku wytwarzana jest nadmierna ilość kwasu

solnego na skutek istnienia guza trzustki)

■    Zwykle stosowana dawka wynosi 60 mg na dobę.

■    Lekarz dostosuje dawkę w zależności od potrzeb pacjenta i zadecyduje, jak długo należy przyjmować lek.

Dzieci

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i cofanie się kwaśnej treści

żołądkowej do przełyku

■    Omeprazole - 1 A Pharma można stosować u dzieci w wieku powyżej 1 roku i o masie ciała większej niż 10 kg. Właściwą dawkę dla dziecka ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.

Leczenie choroby wrzodowej wywołanej przez zakażenie bakterią Helicobacter pylori

i zapobieganie jej nawrotom

■    Omeprazole - 1 A Pharma można stosować u dzieci w wieku powyżej 4 lat. Właściwą dawkę dla dziecka ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.

■    Lekarz przepisze dziecku również dwa antybiotyki (amoksycylinę i klarytromycynę).

Sposób stosowania leku

■    Kapsułki należy przyjmować rano.

■    Kapsułki można przyjmować podczas posiłku lub na pusty żołądek.

■    Kapsułki należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć, gdyż zawierają peletki pokryte otoczką chroniącą lek przed rozkładem w żołądku na skutek działania kwasu. Ważne jest, aby nie uszkodzić powlekanych peletek.

Co zrobić, gdy pacjent lub dziecko ma trudności z połknięciem kapsułki

Jeśli pacjent lub dziecko ma trudności z połknięciem kapsułki:

■    kapsułkę należy otworzyć i połknąć jej zawartość, popijając połową szklanki wody lub zmieszać w szklance zawartość kapsułki z niegazowaną wodą lub z lekko kwaśnym sokiem owocowym (np.

jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym) lub musem jabłkowym;

■    uzyskaną mieszaninę należy zawsze zamieszać tuż przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna), a następnie wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut;

■    w celu upewnienia się, że zażyta została cała dawka leku, szklankę z ewentualną pozostałością peletek należy napełnić do połowy wodą, zamieszać płyn i wypić. W peletkach zawarty jest lek -nie wolno ich żuć ani rozgryzać.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Omeprazole - 1 A Pharma

Jeśli pacjent zażyje więcej leku Omeprazole - 1 A Pharma niż zalecono, powinien niezwłocznie

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Omeprazole - 1 A Pharma

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, powinien przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym.

Jeśli jednak zbliża się czas zażycia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej kapsułki. Nie

należy zażywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Omeprazole - 1 A Pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych rzadkich, ale ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku Omeprazole - 1 A Pharma i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

■    nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna);

■    zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest również wystąpienie pęcherzy na skórze i krwawienie w obrębie warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych (tzw. zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

■    zażółcenie skóry, ciemna barwa moczu i uczucie zmęczenia, co może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Bardzo często:

częściej niż u 1 na 10 osób stosujących lek

Często:

u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek

Niezbyt często:

u 1 do 10 na 1000 osób stosujących lek

Rzadko:

u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek

Bardzo rzadko:

rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek

Częstość nieznana:

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Inne działania niepożądane:

Występujące często

■    bóle głowy

■    objawy żołądkowo-jelitowe: biegunka, ból żołądka, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem gazów

■    nudności lub wymioty

Występujące niezbyt często

■    obrzęk stóp i okolic kostek

■    zaburzenia snu (bezsenność)

■    zawroty głowy, uczucie mrowienia, senność

■    odczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

■    zmiany wyników badań czynności wątroby

■    wysypka skórna, wzniesiona wysypka (pokrzywka) i świąd skóry

■    ogólne złe samopoczucie i brak energii

■    złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa*

Występujące rzadko

■    zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi, co może spowodować osłabienie, powstawanie siniaków lub łatwiejszy rozwój zakażeń

■    reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, w tym obrzęk warg, języka i gardła, gorączka, świszczący oddech

■    małe stężenie sodu we krwi, co może spowodować osłabienie, wymioty i kurcze mięśni

■    pobudzenie, splątanie lub depresja

■    zaburzenia smaku

■    zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie)

■    nagła duszność (skurcz oskrzeli)

■    suchość w jamie ustnej

■    zakażenie błony śluzowej jamy ustnej

■    zakażenie grzybicze (tzw. pleśniawki), które może wystąpić w obrębie jelit

■    zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka z zażółceniem skóry, ciemnym zabarwieniem moczu i uczuciem osłabienia

■    wypadanie włosów (łysienie)

■    wysypka skórna w wyniku narażenia na promienie słoneczne

■    ból stawów lub mięśni

■    ciężkie zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek)

■    nasilone pocenie się

■    zapalenie jelita (prowadzące do biegunki)

Występujące bardzo rzadko

■    zmiany w obrazie krwi, w tym agranulocytoza (brak białych krwinek)

■    agresja

■    widzenie, odczuwanie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy)

■    ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu

■    nagły rozwój ciężkiej wysypki lub pęcherzy na skórze albo złuszczanie skóry. Objawom tym może towarzyszyć wysoka gorączka i ból stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

■    osłabienie mięśni

■    powiększenie piersi u mężczyzn

Częstość nieznana

Jeśli pacjent przyjmuje Omeprazole-1 A Pharma dłużej niż przez trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszoną czynnością serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Małe stężenie magnezu może również prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

* Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej (takich jak lek Omeprazole-1 A Pharma), zwłaszcza dłużej niż rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa. Jeśli u pacjenta stwierdzono osteoporozę lub przyjmuje on kortykosteroidy (które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju osteoporozy), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Omeprazole - 1 A Pharma może bardzo rzadko wpływać na liczbę krwinek białych z ryzykiem spowodowania niedoboru odporności pacjenta. Jeśli u pacjenta rozwinie się zakażenie z takimi objawami, jak gorączka z ciężkim pogorszeniem stanu zdrowia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, np. bólem szyi, gardła lub jamy ustnej, albo trudnościami w oddawaniu moczu, konieczne jest jak najszybsze skonsultowanie się z lekarzem. Lekarz zaleci badanie krwi, aby wykluczyć brak krwinek białych (agranulocytozę). Ważne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu leku Omeprazole - 1 A Pharma.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OMEPRAZOLE - 1 A PHARMA

■    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

■    Nie stosować leku Omeprazole - 1 A Pharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, etykiecie i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■    Po pierwszym otwarciu pojemnika z HDPE lek zachowuje ważność przez 3 miesiące.

■    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Omeprazole - 1 A Pharma

Substancją czynną jest omeprazol.

Każda kapsułka dojelitowa zawiera 20 mg omeprazolu.

Ponadto lek zawiera:

Peletki:

hydroksypropyloceluloza o niskim stopniu podstawienia

celuloza mikrokrystaliczna

laktoza bezwodna

powidon K 25

polisorbat 80

talk

magnezu tlenek

kwasu metakrylowego kopolimer dyspersja typu C trietylu cytrynian magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Korpus i wieczko żelatyna

tytanu dwutlenek (E171)

Tusz: szelak, glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E172) lub szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy, stężony roztwór amoniaku, potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Omeprazole - 1 A Pharma i co zawiera opakowanie

Kapsułka z korpusem i wieczkiem w kolorze białym, z nadrukiem OME 20 na obu częściach, zawierająca białe lub beżowe peletki (granulki).

Wielkość opakowań:

-    Blistry zawierają 14, 15, 28, 30, 56 kapsułek dojelitowych, twardych.

-    Pojemnik HDPE z zabezpieczoną przed otwarciem zakrętką z PP i umieszczonym w środku środkiem pochłaniającym wilgoć zawiera 14, 15, 28, 30, 56 kapsułek dojelitowych, twardych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny 1A Pharma GmbH Keltenring 1+3 82041 Oberhaching, Niemcy

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

SL-1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr 7A

RO-540472 Targu-Mures, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

1A Pharma GmbH ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013 Logo 1 A Pharma

8 UK/H/1023/002/IB/046