Imeds.pl

Omeprazolum 123ratio 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Omeprazolum 123ratio, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omeprazolum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omeprazolum 123ratio

3.    Jak stosować lek Omeprazolum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omeprazolum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Omeprazolum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Mechanizm działania leku:

Omeprazol należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Inhibitory pompy

protonowej, takie jak omeprazol zmniejszają produkcję kwasu solnego w żołądku.

Stosowanie leku Omeprazolum 123ratio:

Omeprazolum 123ratio jest stosowany w leczeniu następujących chorób i zaburzeń:

U dorosłych:

•    Choroba refluksowa przełyku (ang. gastro-esophageal reflux disease, GERD). Polega ona na tym, że kwas z żołądka przedostaje się do przełyku (rury łączącej gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę.

•    Owrzodzenia górnego odcinka jelita cienkiego (wrzody dwunastnicy) lub żołądka (wrzody żołądka).

•    Owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi Helicobacterpylori. W takiej sytuacji lekarz może przepisać również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.

•    Owrzodzenia spowodowane przez leki określane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Omeprazolum 123ratio może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ.

•    Zbyt duża ilość kwasu w żołądku będąca skutkiem obecności zmiany rozrostowej w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

U dzieci:

Dzieci powyżej 1 roku życia oraz > 10 kg masy ciała

   Choroba refluksowa przełyku (ang. gastro-esophageal reflux disease, GERD). Polega ona na tym, że kwas z żołądka przedostaje się do przełyku (rury łączącej gardło z żołądkiem), co

powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę.

U dzieci objawy tego zaburzenia mogą obejmować cofanie się treści żołądkowej do jamy ustnej (zarzucanie/zwracanie pokarmu), wymioty oraz za mały przyrost masy ciała.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat

•    Owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi Helicobacter pylori. Jeżeli u dziecka

występuje ta choroba, lekarz może przepisać również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omeprazolum 123ratio Kiedy nie stosować leku Omeprazolum 123ratio

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol);

-    jeśli pacjent przyjmuje klarytromycynę i ma zaburzoną czynność wątroby

-    jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir, np.Reyataz (stosowany w leczeniu zakażeń HIV);Jeśli pacjent przyjmuje nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Omeprazolum 123ratio należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Omeprazolum 123ratio

Omeprazolum 123ratio może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Omeprazolum 123rationależy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    Nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie

•    Ból żołądka lub niestrawność.

•    Poj awienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią.

•    Oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią).

•    Ciężka lub uporczywa biegunka, gdyż ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej.

•    Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby.U pacjentów ze zmniejszonymi rezerwami ustrojowymi lub z czynnikami ryzyka sprzyjającymi zmniejszeniu wchłaniania witaminy B12 podczas długotrwałego leczenia omeprazolem. Omeprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące żołądkowe wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12.

Podczas stosowania inhibitorów pompy protonowej, tj. Omeprazolum 123ratio, szczególnie przez okres dłuższy niż jeden rok, może wystąpić zwiększone ryzyko złamań bioder, nadgarstka i kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje osteoporoza lub jeśli pacjent stosuje kortykosteroidy (mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

W przypadku długoterminowego stosowania leku Omeprazolum 123ratio (dłużej niż przez 1 rok) pacjent będzie najprawdopodobniej pozostawał pod baczną i regularną obserwacją lekarską. Podczas wizyty u lekarza należy zgłaszać wszelkie nowe oraz nietypowe objawy i okoliczności.

Omeprazol może mieć wpływ na wyniki niektórych testów (chromogranina A). Aby uniknąć wpływu omeprazolu na wynik testu należy 5 dni przed wykonaniem testu przerwać stosowanie omeprazolu.

Inne leki i Omeprazolum 123ratio

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. Jest to ważne, ponieważ Omeprazolum 123ratio może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Omeprazolum 123ratio.

Nie należy przyjmować leku Omeprazolum 123ratio, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:

•    Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    Erlotynib (stosowany w przypadku niektórych rodzajów raka)

•    Digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)

•    Diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki)

•    Fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Omeprazolum 123ratio

•    Leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Omeprazolum 123ratio.

•    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

•    Atazanawir i nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

•    Takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)

•    Metotreksat (stosowany w przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów oraz niektórych nowotworów)

•    Dziurawiec (Hypericumperforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)

•    Cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)

•    Sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

•    Klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi).

Jeżeli lekarz przepisał pacjentowi antybiotyki amoksycylinę oraz klarytromycynę a także Omeprazolum 123ratio w celu leczenia owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, jest bardzo ważne, aby pacjent poinformował lekarza o wszelkich innych przyjmowanych lekach.

Omeprazolum 123ratio z jedzeniem i piciem

Kapsułki leku Omeprazolum 123ratio można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omeprazolum 123ratio pacjentka powinna poinformować lekarza o tym czy jest w ciąży oraz czy stara się zajść w ciążę. Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Omeprazolum 123ratio w tym czasie.

O tym czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Omeprazolum 123ratio zdecyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Omeprazolum 123ratio prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak odczucie zawrotu głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz Rozdział 4). W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Omeprazolum 123ratio zawiera sacharozę.

Lek zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem niniejszego produktu leczniczego.

3. Jak stosować lek Omeprazolum 123ratio

Lek Omeprazolum 123ratio należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz poinformuje pacjenta ile kapsułek należy przyjmować oraz przez jak długi okres. Będzie to zależało od stanu zdrowia oraz wieku pacjenta. Kapsułki należy połykać w całości. Kapsułek nie należy żuć ani rozgniatać.

Zazwyczaj stosowane dawki leku zostały podane poniżej.

Dorośli:

Leczenie objawów GERD, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

•    Jeżeli lekarz stwierdził, że przełyk pacjenta został w niewielkim stopniu uszkodzony, zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni. Lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie dawki 40 mg przez kolejne 8 tygodni, jeżeli przełyk nie będzie jeszcze wygojony.

•    Zwykle stosowana dawka po uzyskaniu wygojenia przełyku wynosi 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli przełyk nie uległ uszkodzeniu, zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz dziennie.

Leczenie wrzodów górnego odcinka jelita cienkiego (wrzodów dwunastnicy):

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 2 tygodnie, jeżeli wrzody nie ulegną wygojeniu w tym czasie.

•    Jeżeli wrzód nie wygoi się całkowicie, dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie wrzodów w żołądku (wrzodów żołądka):

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz dziennie przez 4 tygodnie. Lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 4 tygodnie, jeżeli wrzody nie ulegną wygojeniu w tym czasie.

•    Jeżeli wrzód nie wygoi się całkowicie, dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka:

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka podczas stosowania NLPZ

(niesteroidowych leków przeciwzapalnych):

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakteryjnym Helicobacterpylori oraz

zapobieganie ich nawrotom:

•    Zwykle stosowana dawka leku Omeprazolum 123ratio wynosi 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

•    Lekarz zaleci również pacjentowi przyjmowanie dwóch antybiotyków spośród amoksycyliny, klarytromycyny oraz metronidazolu.

Leczenie nadmiernego wydzielania kwasu w żołądku spowodowanego zmianą rozrostową

w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona):

•    Zwykle stosowana dawka wynosi 60 mg na dobę.

•    Lekarz dostosuje dawkę w zależności od indywidualnych potrzeb u danego pacjenta, a także zdecyduje przez jak długi czas konieczne będzie przyjmowanie leku.

Stosowanie u dzieci:

Leczenie objawów GERD, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

•    Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała powyżej 10 kg mogą przyjmować Omeprazolum 123ratio.

Dawka dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka i właściwa dla dziecka dawka zostanie zalecona przez lekarza.

Leczenie owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakteryjnym Helicobacterpylori oraz zapobieganie ich nawrotom:

•    Dzieci w wieku powyżej 4 lat mogą przyjmować Omeprazolum 123ratio. Dawka dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka, właściwa dla danego dziecka dawka zostanie zalecona przez lekarza.

•    Lekarz przepisze dziecku także dwa antybiotyki: amoksycylinę oraz klarytromycynę.

Jak przyjmować lek Omeprazolum 123ratio

•    Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.

•    Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.

•    Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają powlekane peletki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu.

Co należy robić w przypadku trudności w połykaniu kapsułek (u pacjenta dorosłego lub u dziecka)

Jeżeli u pacjenta dorosłego lub u dziecka istnieje utrudnienie połykania kapsułek:

-    Otworzyć kapsułkę i rozpuścić jej zawartość w łyżce wody niegazowanej, kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego) lub musu jabłkowego.

-    Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.

-    W celu zagwarantowania, że pacjent wypił całą dawkę leku należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Leku nie wolno mieszać z mlekiem lub gazowaną wodą. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Omeprazolum 123ratio

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Omeprazolum 123ratio niż przepisana przez lekarza należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania dawki leku Omeprazolum 123ratio

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki wskutek zapomnienia należy przyjąć dawkę natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jednakże, jeżeli nadszedł już niemalże właściwy czas na przyjęcie kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Omeprazolum 123ratio

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala:

•    Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevens-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka.

•    Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń w zakresie wątroby.

Powyższe działania niepożądane, które są ciężkie i wymagają pomocy medycznej, występują rzadko. Inne działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

•    Ból głowy

•    Wpływ na żołądek lub jelita: biegunki, ból żołądka, zaparcia, gazy (wzdęcia)

•    Nudności lub wymioty.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

•    Obrzmienie stóp i kostek

•    Zaburzenie snu (bezsenność)

•    Uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności

•    Odczucie wirowania (zawroty    głowy)

•    Zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby

•    Wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry

•    Złe samopoczucie ogólne oraz    brak    energii.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

•    Problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, skłonności do siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia.

•    Reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech

•    Małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych.

•    Uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia

•    Zmiana odczuwania smaku

•    Problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie

•    Nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurczu oskrzeli)

•    Suchość w jamie ustnej

•    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

•    Zakażenie określane mianem „grzybicy”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby

•    Przewlekła wodnista biegunka

•    Zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry,

ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie

•    Wypadanie włosów (łysienie)

•    Wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce

•    Bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (myalgia)

•    Ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)

•    Zwiększona potliwość

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

•    Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek)

•    Agresja

•    Widzenie, odczuwanie lub    słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)

•    Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu

•    Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka)

•    Osłabienie mięśni

•    Powiększenie piersi u mężczyzn

Nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W bardzo rzadkich przypadkach Omeprazolum 123ratio może wywierać wpływ na liczbę we krwi krwinek białych, prowadząc do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Jeśli pacjent stosuje lek Omeprazolum 123ratio dłużej niż 3 miesiące, możliwe jest, że poziom magnezu we krwi może ulec zmniejszeniu. Niski poziom magnezu może powodować zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientację, drgawki, zawroty głowy, przyspieszoną czynność serca. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Niski poziom magnezu może również prowadzić do zmniejszenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zdecydować o wykonywaniu regularnych badań krwi w celu kontrolowania poziomów magnezu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Omeprazolum 123ratio

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Omeprazolum 123ratio po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności upływa ostatniego dnia miesiąca określonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Omeprazolum 123ratio

—    Substancją czynną jest omeprazol. W kapsułce są granulki oporne na działanie soku żołądkowego zawierające 20 mg omeprazolu.

—    Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu laurylosiarczan, powidon K30, trisodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek , hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Skład wieczka kapsułki:

erytrozyna (E127), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna, indygotyna (E 132).

Skład korpusu kapsułki:

erytrozyna (E 127), żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Skład tuszu:

szelak, etanol bezwodny, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, w-Butanol, powidon K30, sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Omeprazolum 123ratio i co zawiera opakowanie

Kapsułki 20 mg: kapsułki z pomarańczowym korpusem i z niebieskim wieczkiem, oznaczone „O20” Dostępne są następujące wielkości opakowań:

20 mg: Butelka HDPE po 14 lub 28 kapsułek, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca Podmiot odpowiedzialny

123ratio Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Teva Pharma SLU., Poligono Malpica, c/C no. 4.50016, Saragossa, Hiszpania

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle- StraBe 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy - TULZOL 10 mg, 20 mg & 40 mg,

Irlandia - Omeprazole Teva Pharma 10, 20, 40 mg Gastro-resistant Capsules

Niemcy - Omeprazol-ratiopharm NT 10 mg / 20 mg / 40 mg magensaftresistente Hartkapseln

Polska - Omeprazolum 123ratio

Słowacja - Tevazol 10 mg, 20 mg & 40 mg kapsuly

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2013

8