+ iMeds.pl

Omisson 2 mg + 0,03 mgUlotka Omisson

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Omisson, 2,0 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

Dienogestum + Ethinylestradiolum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

•    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji

•    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Omisson i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omisson

3.    Jak stosować lek Omisson

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omisson

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Omisson i w jakim celu się go stosuje

Lek Omisson jest hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym dla kobiet

(złożony doustny środek antykoncepcyjny, powszechnie określany jako „pigułka”). Zawiera on progesteron (dienogest) oraz estrogen (etynyloestradiol).

Badania kliniczne dowodzą, że lek Omisson łagodzi objawy trądziku u kobiet, u których jest on wynikiem zwiększonego stężenia męskich hormonów (zwanych androgenami).

Lek Omisson jest stosowany:

-    w zapobieganiu ciąży,

-    w leczeniu trądziku o umiarkowanym nasileniu u kobiet, u których nie występują przeciwwskazania do stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, a odpowiednie leczenie miejscowe było nieskuteczne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omisson Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omisson należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Kiedy nie stosować leku Omisson

Nie należy stosować leku Omisson jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

• jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach;

•    jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych, oporność na aktywowane białko C - lub inne zaburzenia krzepliwości krwi związane ze zwiększonym ryzykiem powstania zakrzepów krwi, zastawkowe wady serca lub zaburzenia rytmu serca

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”.

•    jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;

• jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

•    jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:

-    ciężką cukrzycę z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;

-    bardzo wysokie ciśnienie krwi;

-    bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów)

-    chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią;

• jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny związany z problemami w odczuwaniu, percepcji i (lub) poruszaniu się, nazywany „migreną z aurą”;

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na dienogest, etynyloestradiol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjentka pali tytoń (patrz punkt „pigułka” a zaburzenia naczyniowe”);

• jeśli u pacjentki występuje lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki z ciężkimi zaburzeniami metabolizmu lipidów (tłuszczów);

• jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości zaburzenia czynności wątroby oraz wartości enzymów wątrobowych nie powróciły do wartości prawidłowych (w tym zespół Dubina-Johnsona i zespół Rotora);

• jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości nowotwór wątroby (łagodny lub złośliwy);

•    jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu zależnego od hormonów płciowych (np. rak piersi lub śluzówki macicy);

•    jeśli u pacjentki występują krwawienia z pochwy o niewyjaśnionej przyczynie;

• jeśli nie występują krwawienia z odstawienia o niewyjaśnionej przyczynie;

Jeden poważny czynnik ryzyka lub kilka czynników ryzyka powstawania zakrzepów krwi może stanowić przeciwwskazanie do stosowania tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Omisson należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Omisson i skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek zaburzenie lub okoliczności wymienione w punkcie „Kiedy nie stosować leku Omisson” wystąpią po raz pierwszy podczas stosowania leku Omisson.

Należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Omisson:

• jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży,

•    w przypadku rozwinięcia się objawów zapalenia żył lub zakrzepów krwi (patrz punkt „Pigułka a zaburzenia naczyniowe”),

• jeśli ciśnienie tętnicze jest stale zwiększone do wartości powyżej 140/90 mmHg (można rozważyć powtórne stosowanie „pigułki”, tak szybko jak wartości ciśnienia tętniczego krwi powrócą do normy w wyniku leczenia przeciwnadciśnieniowego),

•    przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (co najmniej 4 tygodnie wcześniej) lub podczas długotrwałego unieruchomienia (patrz także punkt „Pigułka a zaburzenia naczyniowe”),

• jeśli u pacjentki po raz pierwszy wystąpi migrena lub nasilą się wcześniej występujące ataki migreny,

•    w przypadku występowania bardzo częstych, długotrwałych lub ciężkich bólów głowy, w tym nagły ból głowy z objawami tak zwanej aury,

• jeśli u pacjentki pojawi się ostry ból w nadbrzuszu (patrz także punkt „pigułka a nowotwór”),

• jeśli u pacjentki wystąpi zażółcenie skóry i białkówek oczu, zbrązowienie moczu oraz bardzo jasny kał (tak zwana żółtaczka) lub świąd całego ciała,

• jeśli u pacjentki występuje cukrzyca i stężenie glukozy we krwi ulega nagłemu zwiększeniu,

•    jeśli pacjentka ma porfirię (zaburzenie przebiegające z nawrotami, wpływające na wytwarzanie hemoglobiny) lub jej nawrót w trakcie przyjmowania leku Omisson.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Omisson_

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak

rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Omisson, również należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    jeśli u pacjentki występują choroby serca lub nerek,

•    jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);

• jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny);

•    jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy - (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);

• jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);

•    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”;

•    jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Omisson po porodzie.

•    jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych),

•    jeśli pacjentka ma żylaki;

•    w przypadku upośledzonego krążenia krwi w obrębie dłoni lub stóp;

• jeśli u pacjentki występuje ciśnienie tętnicze krwi powyżej 140/90 mmHg;

•    jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby;

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności pęcherzyka żółciowego;

•    je śli pacj entka ma migrenę;

•    je śli pacj entka ma depresj ę;

•    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca lub obniżona zdolność rozkładu glukozy (upośledzona tolerancja glukozy). Podczas stosowania leku Omisson zmianie może ulec wymagana dawka leków przeciwcukrzycowych;

•    jeśli pacjentka pali tytoń (patrz punkt „Pigułka a zaburzenia naczyniowe”);

•    jeśli pacjentka ma padaczkę. Jeśli w trakcie stosowania leku Omisson nasileniu ulegną napady padaczki, należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji,

•    jeśli u pacjentki występuje pląsawica mniejsza (pląsawica Sydenhama, taniec św. Wita);

•    jeśli u pacjentki występuje włókniakomięśniak macicy (łagodny nowotwór warstwy mięśniowej macicy);

•    jeśli u pacjentki występuje pewien rodzaj utraty słuchu (otoskleroza);

•    je śli pacj entka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka jest w wieku 40 lat lub powyżej.

„Pigułka” a zaburzenia naczyniowe ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Omisson, jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Ryzyko to jest większe w ciągu pierwszego roku przyjmowania „pigułki”.

W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

W 1-2% przypadków taki zator naczyń krwionośnych kończy się zgonem.

Zakrzepy krwi mogą powstać

•    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)

• w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-

zatorowe”).

Zator naczynia krwionośnego może wystąpić również w tętnicy, np. w tętnicach wieńcowych lub tętnicach zaopatruj ących mózg, prowadząc do wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Do wystąpienia zatorów w naczyniach może również dojść w naczyniach krwionośnych wątroby, jelita, nerek lub oczu.

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych Stosowaniem leku Omisson jest niewielkie.

Wyniki prowadzonych badań obserwacyjnych nie dowodzą istnienia różnic w ryzyku dla leku zawierającego etynyloestradiol i dienogest w porównaniu ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi pacjentka?

• obrzęk nóg lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:

Zakrzepica żył głębokich

•    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,

•    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze,

•    zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, Zasinienie,

•    nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu,

•    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią,

•    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu,

•    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy,

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca,

•    silny ból w żołądku,

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Zator tętnicy płucnej

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

•    natychmiastowa utrata widzenia lub

•    bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia,

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

•    ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość,

•    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka,

•    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia,

•    uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka,

•    pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy,

•    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu,

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Zawał serca

•    nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

•    nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

•    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

•    nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

•    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny;

•    utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

Udar

• obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub Ramion,

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

• silny ból w żołądku (ostry brzuch).


ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

•    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

•    Jeśli zakrzepy krwi formuj ą się w żyłach znajduj ących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

• Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

•    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Omisson ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Omisson jest niewielkie.

-    W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

-    Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Omisson do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

-    Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej)

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosuj ące złożone hormonalne tabletek i antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Omisson

Jeszcze nieznane.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Omisson jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

•    jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

•    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Omisson na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Omisson, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku.

•    wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

•    jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży.

Brak zgodności dotyczącej znaczenia żylaków i zapalenia żył powierzchownych w rozwoju lub nasileniu zakrzepicy żylnej.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Omisson.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Omisson, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Omisson jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

•    z wiekiem (powyżej około 35 lat);

•    jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Omisson, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;

•    jeśli pacjentka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru;

•    jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

•    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków),

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę,

•    jeśli u pacjentki występuje szczególne zaburzenie układu immunologicznego (toczeń rumieniowaty układowy),

•    jeśli u pacjentki występuje rodzaj zaburzenia krwi prowadzący do uszkodzenia nerek (zespół hemolityczno-mocznicowy),

•    jeśli u pacjentki występują przewlekłe zapalne choroby jelit ( choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego),

•    w pierwszych tygodniach po urodzeniu dziecka.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone i pacjentka nie będzie mogła przyjmować tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Omisson, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

„Pigułka” a nowotwór

U kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne, w porównaniu do kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują, występuje nieznacznie zwiększone ryzyko nowotworu piersi. Ryzyko to stopniowo zmniejsza się po odstawieniu pigułek antykoncepcyjnych, a po 10 latach nie ma już dostrzegalnych różnic pomiędzy pacjentkami, które stosowały pigułki, a pozostałymi kobietami w tym samym wieku.

Ponieważ nowotwór piersi rzadko występuje u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba dodatkowych przypadków nowotworów piersi u kobiet stosuj ących obecnie lub w przeszłości pigułki antykoncepcyjne jest niska, w porównaniu do całkowitego ryzyka występowania tego nowotworu.

W kilku badaniach wykazano, że długotrwałe stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych stanowi czynnik ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet zakażonych wirusem przenoszonym drogą płciową (HPV, wirus brodawczaka ludzkiego).

Jednakże to, jaki wpływ na te wyniki mają inne czynniki (np. różna liczba partnerów seksualnych oraz stosowanie różnych, mechanicznych metod antykoncepcji), musi jeszcze zostać ustalone.

Bardzo rzadko mogą występować łagodne, jednak niebezpieczne guzy wątroby, mogące spowodować jej pęknięcie i wywołać zagrażające życiu krwawienie wewnętrzne. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w przypadku nagłego, silnego bólu brzucha. Badania wykazały, że długotrwałe stosowanie „pigułki” powoduje zwiększenie ryzyka rozwoju raka wątrobowokomórkowego, jednakże ten rodzaj raka jest bardzo rzadki.

Inne choroby

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

U kobiet przyjmujących „pigułkę” zaobserwowano zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Dochodzi do niego częściej u starszych pacjentek i podczas przewlekłego stosowania. Częstość występowania wysokiego ciśnienia tętniczego krwi rośnie wraz ze zwiększeniem stężenia progesteronu. Jeśli u pacjentki wystąpiły kiedykolwiek zaburzenia spowodowane wysokim ciśnieniem tętniczym krwi lub pewne zaburzenia czynności nerek, należy stosować inną metodę antykoncepcji (w takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem, patrz także punkty „Kiedy nie stosować leku Omisson”, „Kiedy należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Omisson” oraz „ Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Omisson”.

Plamy barwnikowe

Sporadycznie mogą pojawiać się na skórze żółtawo-brązowe plamy barwnikowe (ostuda), szczególnie u kobiet, u których wcześniej wystąpiły podczas ciąży. Kobiety ze skłonnością do tego typu zmian przyjmujące „pigułkę” powinny unikać bezpośredniej ekspozycji na działanie promieni słonecznych lub ultrafioletowych (np. solarium).

Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy

Jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, stosowanie leków zawieraj ących estrogeny może wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, j ęzyka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub wysypka skórna z utrudnionym oddychaniem.

Nieregularne krwawienie ( krwawienie międzymiesiączkowe)

Nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe) może wystąpić podczas stosowania wszystkich pigułek antykoncepcyjnych, szczególnie w ciągu kilku pierwszych miesięcy. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli nieregularne krwawienia utrzymują się po 3 miesiącach lub gdy wystąpiły ponownie po wcześniejszych, regularnych cyklach miesiączkowych.

U niektórych pacjentek może nie wystąpić krwawienie z odstawienia w okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek. Zaj ście w ciążę jest mało prawdopodobne, jeśli lek Omisson przyjmowany był zgodnie z zaleceniami. Jednakże jeśli „pigułka” nie była przyjmowana zgodnie z zaleceniami przed pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło po raz drugi, przed dalszym stosowaniem leku Omisson należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Po przerwaniu przyjmowania pigułki może upłynąć trochę czasu, zanim powrócą normalne cykle miesiączkowe.

Zmniejszona skuteczność

Działanie antykoncepcyjne może być zmniejszone w przypadku pominięcia tabletki, gdy wystąpią wymioty, zaburzenia jelitowe z ciężką biegunką lub gdy pacjentka stosuje inne leki w tym samym czasie.

Podczas jednoczesnego przyjmowania leku Omisson oraz leków zawieraj ących ziele dziurawca zwyczajnego, zaleca się stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcji (np. prezerwatywy) (patrz „Lek Omisson a inne leki”).

Konsultacja/badanie lekarskie

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omisson lekarz przeprowadzi z pacjentką szczegółowy wywiad na temat przebytych chorób, jak również chorób występuj ących u osób z najbliższej rodziny. Wykonywane jest również szczegółowe badanie ogólnomedyczne i ginekologiczne z badaniem piersi i wykonaniem rozmazu z szyjki macicy. Należy wykluczyć możliwość ciąży. W okresie stosowania pigułki badania te należy powtarzać w regularnych odstępach czasu. Należy poinformować lekarza o paleniu tytoniu, jak również o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków.

Lek Omisson nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Lek Omisson a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjentka planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje pomiędzy lekiem Omisson i innymi lekami mogą prowadzić do utraty antykoncepcyjnego działania leku Omisson i (lub) powodować krwawienia międzymiesiączkowe.

Następuj ące leki mogą zmniejszać skuteczność leku Omisson:

•    leki, które nasilają perystaltykę jelit (np. metoklopramid),

•    leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany, barbeksaklon, prymidon, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat i felbamat,

•    niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna), innych zakażeń bakteryjnych (np. ampicylina, tetracykliny) oraz zakażeń grzybiczych (np. gryzeofulwina),

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir, newirapina),

•    modafinil (stosowany w leczeniu narkolepsji, zaburzenia układu nerwowego),

•    leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Podczas leczenia którymkolwiek z wyżej wymienionych leków, należy dodatkowo, oprócz leku Omisson, stosować mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę). W przypadku wyżej wymienionych leków, te dodatkowe środki antykoncepcyjne należy stosować nie tylko w trakcie przyjmowania leku Omisson, ale również po zakończeniu leczenia przez kolejne 7 do 28 dni, w zależności od jednocześnie stosowanego leku. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli mechaniczna ma być stosowana dłużej niż zawartość tabletek w blistrze, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania leku Omisson bez 7 dniowej przerwy. W razie konieczności stosowania jednego z leków wspomnianych powyżej przez dłuższy czas, należy omówić z lekarzem stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji.

Jednoczesne przyjmowanie z lekiem Omisson następujących leków może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:

•    paracetamol (stosowany w leczeniu bólu i gorączki),

•    kwas askorbinowy (witamina C),

•    atorwastatyna (stosowana do zmniejszania stężenia tłuszczów we krwi),

•    troleandomycyna (antybiotyk),

•    imidazolowe leki przeciwgrzybicze (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych), takie jak flukonazol,

•    indynawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Jednoczesne przyjmowanie z lekiem Omisson następujących leków może wpływać na działanie tych leków:

•    cyklosporyna (lek stosowany w celu hamowania czynności układu immunologicznego),

•    teofilina (stosowana w leczeniu astmy),

•    glikokortykosteroidy (np. kortyzon),

•    niektóre benzodiazepiny (leki uspokajające), takie jak diazepam, lorazepam,

•    klofibrat (stosowany do obniżania stężenia tłuszczów we krwi),

•    paracetamol (stosowany w leczeniu bólu i gorączki),

•    morfina (silnie działający lek przeciwbólowy),

•    lamotrygina (stosowana w leczeniu padaczki).

Należy również zapoznać się z treścią ulotek dołączonych do opakowań wszystkich innych przyjmowanych leków.

Cukrzyca

U kobiet z cukrzycą może być potrzebna zmiana dawkowania leku przeciwcukrzycowego (np. insuliny).

Badania laboratoryjne

Jeśli potrzebne jest badanie krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że pacjentka przyjmuje doustny środek antykoncepcyjny, gdyż lek ten może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym paramenty czynności wątroby, kory nadnerczy, nerek i tarczycy, jak również na ilości niektórych białek we krwi, takich jak białka wpływaj ące na metabolizm lipidów (tłuszczów), metabolizm węglowodanów, proces krzepnięcia krwi oraz fibrynolizę. Jednak takie zmiany zazwyczaj pozostaj ą w zakresie normy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku Omisson nie wolno stosować podczas ciąży.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Omisson należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Omisson, musi natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Omisson podczas karmienia piersią, ponieważ może to spowodować zmniejszenie ilości wytwarzanego mleka, a niewielkie ilości substancji czynnej mogą przeniknąć do mleka matki. W trakcie karmienia piersią należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Omisson nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Omisson zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka przed zastosowaniem tego produktu leczniczego powinna skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Omisson

Ten lek należy zawsze przyjmować według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka to 1 tabletka leku Omisson na dobę.

Jak stosować lek Omisson

Tabletkę należy połknąć w całości, w razie potrzeby popijając płynem.

„Pigułkę” należy przyjmować każdego dnia, mniej więcej o tej samej porze. Pierwszą tabletkę należy wyjąć z miejsca na blistrze, z oznaczeniem dnia tygodnia, w którym pacjentka rozpoczęła przyjmowanie „Pigułki” , czyli zgodnie z napisem na blistrze (np. „Pn” poniedziałek). Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej strzałką aż do zakończenia opakowania (to jest 21 kolejnych dni).

Po zużyciu opakowania następuje 7-dniowa przerwa w przyjmowaniu tabletek. Podczas tej 7-dniowej przerwy powinno wystąpić krwawienie (krwawienie z odstawienia), które zazwyczaj pojawia się w ciągu dwóch do czterech dni po przyjęciu ostatniej tabletki.

Przyjmowanie tabletek z następnego blistra należy rozpocząć 8. dnia, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa. Oznacza to, że rozpoczęcie nowego blistra powinno wypadać zawsze tego samego dnia tygodnia oraz krwawienie z odstawienia powinno pojawiać się tego samego dnia każdego miesiąca.

Jeśli pacjentka będzie w ten sposób stosowała lek Omisson to ochrona antykoncepcyjna będzie zachowana w okresie 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Kiedy rozpocząć stosowanie leku Omisson

Jeżeli pacjentka nie stosowała żadnych pigułek antykoncepcyjnych w poprzednim miesiącu:

Przyjmowanie leku Omisson należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu, to znaczy w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Jeśli pacjentka prawidłowo stosuje lek Omisson, działanie antykoncepcyjne zaczyna się w pierwszym dniu stosowania.

Jeżeli pacjentka rozpoczyna przyjmowanie leku Omisson pomiędzy drugim a piątym dniem cyklu, należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania pigułki.

W przypadku zmiany z innej pigułki (zawierającej dwa czynne składniki hormonalne), dopochwowego systemu terapeutycznego lub systemu transdermalnego na lek Omisson

-    Jeśli pacjentka wcześniej przyjmowała pigułki według schematu, w którym raz w miesiącu po przyj ęciu ostatniej aktywnej pigułki następował okres bez przyjmowania pigułek, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Omisson w dniu następującym po okresie bez przyjmowania pigułek.

-    Jeśli pacjentka wcześniej przyjmowała pigułki, których opakowanie na jeden cykl zawierało zarówno tabletki nieaktywne nazywane też tabletkami placebo), jak i aktywne (tj. nie występował okres bez przyjmowania pigułek), wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Omisson w dniu następującym po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki. W razie wątpliwości, która tabletka nie zawiera substancji czynnej, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- Jeśli pacjentka wcześniej stosowała dopochwowy system terapeutyczny lub system transdermalny, wówczas należy rozpocząć przyjmowanie leku Omisson w dniu następującym po typowej przerwie w stosowaniu dopochwowego systemu terapeutycznego lub systemu transdermalnego.

W przypadku zmiany z pigułki zawierającej tylko progesteron (nazywanej też „minipigułką”) na lek Omisson

Stosowanie minipigułki można przerwać w dowolnym dniu. Przyjmowanie leku Omisson należy rozpocząć w następnym dniu. Podczas pierwszych 7 dni należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę).

Jeśli pacjentka zmienia metodę antykoncepcji ze wstrzyknięć (tak zwane “3-miesięczne zastrzyki”), implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego (IUS - ang. intrauterine system) na lek Omisson:

Należy rozpocząć przyjmowanie leku Omisson w dniu planowanego wstrzyknięcia lub w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego. Podczas pierwszych 7 dni należy stosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę).

Jeśli pacjentka jest po porodzie i nie karmi piersią

Przyjmowanie leku Omisson należy rozpocząć nie wcześniej niż 21 do 28 dni po urodzeniu dziecka. Podczas pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek, należy również stosować mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli pacjentka odbyła stosunek seksualny, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Omisson należy upewnić się, że nie jest w ciąży, lub poczekać na pierwsze krwawienie miesiączkowe.

Jeśli pacjentka karmi piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć przyjmowanie leku Omisson należy porozmawiać z lekarzem ( patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

W przypadku poronienia lub po przedwczesnym zakończeniu ciąży

Należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości przyjmowania leku Omisson.

Okres stosowania leku

Lek Omisson może być przyjmowany tak długo, jak pacjentka chce stosować hormonalną metodę antykoncepcji i nie stwierdza się istnienia zdrowotnych czynników ryzyka jego stosowania (patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Omisson” oraz „Kiedy należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Omisson”). Zdecydowanie zaleca się regularne badania kontrolne (patrz punkt „Konsultacj a/Badanie lekarskie”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Omisson

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż przepisana, należy skonsultować się lekarzem lub farmaceutą.

Możliwe objawy przedawkowania obejmuj ą nudności, wymioty (występuj ące zazwyczaj po upływie 12 do 24 godzin i utrzymujące się przez kilka dni), tkliwość piersi, zawroty głowy, bóle brzucha, senność/uczucie zmęczenia; u kobiet i dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy. W przypadku przyj ęcia znacznej ilości leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Omisson

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest mniejsze niż 12 godzin, wówczas skuteczność antykoncepcyjna leku Omisson jest zachowana. Należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę, a następnie przyjmować kolejne pigułki o zwykłej porze.

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki przekroczyło 12 godzin, działanie antykoncepcyjne nie jest w pełni zapewnione. Jeśli po zakończeniu przyjmowania tabletek z aktualnego blistra, w trakcie pierwszej zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie, istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. W takim przypadku, przed rozpoczęciem nowego blistra, należy skontaktować się z lekarzem.

Przede wszystkim należy mieć na uwadze dwie zasady:

-    przyjmowanie tabletek nie może zostać przerwane na dłużej niż 7 dni

-    w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony antykoncepcyjnej po pominięciu przyjęcia tabletki, należy przyjmować tabletki bez przerwy przez 7 dni.


W przypadku pominięcia przyjęcia tabletki należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami: Pominięcie jednej tabletki w pierwszym tygodniu:

Należy przyj ąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyj ęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jednakże należy również stosować mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę) przez kolejnych 7 dni. W przypadku odbycia stosunku seksualnego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Im bliżej okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek wystąpiły oba te czynniki, tym większe istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Pominięcie jednej tabletki w drugim tygodniu:

Należy przyj ąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznaczałoby to przyj ęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jeśli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki lek Omisson był przyjmowany regularnie, jego działanie antykoncepcyjne jest zapewnione i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeśli jednak lek nie był przyjmowany regularnie lub gdy pominięto więcej niż jedną tabletkę, zaleca się stosowanie przez 7 dni dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcji (np. prezerwatywy).

Pominięcie jednej tabletki w trzecim tygodniu:

Skuteczność antykoncepcyjna nie jest w pełni zapewniona, z powodu zbliżaj ącej się 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak działanie antykoncepcyjne wciąż może zostać zapewnione przez dostosowanie schematu dawkowania. Dlatego nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych, jeśli pacjentka będzie postępowała zgodnie z jednym z dwóch podanych niżej schematów. Schematy te mają zastosowanie tylko pod warunkiem, że w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki lek był przyjmowany prawidłowo. W przeciwnym wypadku, należy zastosować się do zaleceń opisanych poniżej w części pierwszej. Ponadto przez kolejne 7 dni powinno się także stosować mechaniczną metodę antykoncepcyjną (np. prezerwatywę).

Opcja 1

Należy przyj ąć tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznaczałoby to przyj ęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie kolejnych tabletek o zwykłej porze. Należy pominąć okres przerwy w przyjmowaniu tabletek i od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Najprawdopodobniej krwawienie z odstawienia nie wystąpi do czasu zakończenia tego drugiego blistra. Jakkolwiek podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić plamienie i krwawienie międzymiesiączkowe.

lub

Opcja 2

Można od razu przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego blistra, a po okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek nie dłuższym niż 7 dni (uwzględniając również dzień pominięcia przyjęcia tabletki) należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra. Jeśli pacjentka chce rozpocząć nowy blister w tym dniu tygodnia co zwykle, może odpowiednio skrócić przerwę w przyjmowaniu tabletek.

Pominięcie więcej niż jednej tabletki z aktualnego blistra

Jeśli pominięto więcej niż jedną tabletkę z aktualnego blistra, skuteczność antykoncepcyjna nie jest dłużej w pełni zagwarantowana.

Im więcej tabletek pominięto oraz im bliżej okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Do czasu wystąpienia następnego krwawienia z odstawienia, należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli po zakończeniu aktualnego blistra, w trakcie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z odstawienia, pacjentka może być w ciąży. W takim przypadku, przed rozpoczęciem kolejnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.

Jak postępować w razie wymiotów lub biegunki

W razie wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit, takich jak wymioty czy biegunka, w ciągu 4 godzin po przyjęciu tabletki, substancje czynne mogą nie wchłonąć się całkowicie. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami odnoszącymi się do sytuacji, w której opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin. Jeśli pacjentka chce podtrzymać swój cykl przyjmowania, może przyjąć dodatkową tabletkę z innego blistra. Jeżeli zaburzenia żołądka i jelit utrzymują się przez kilka dni lub gdy nawracaj ą, należy zastosować mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę) i poinformować o tym lekarza.

Jeśli pacjentka chciałaby opóźnić krwawienie z odstawienia (miesiączkę)

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego blistra leku Omisson, bez zachowania okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Krwawienie z odstawienia można opóźniać tak długo, jak życzy sobie pacjentka, ale nie dłużej niż do zakończenia drugiego blistra. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że w tym czasie wystąpią krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia. Po następnej 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, można kontynuować przyjmowanie leku Omisson według zwykłego schematu.

Przerwanie przyjmowania leku Omisson

Przyjmowanie leku Omisson można przerwać w każdej chwili. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna zwrócić się do lekarza o poradę dotyczącą innych, skutecznych metod antykoncepcji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Omisson, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed przyjęciem leku Omisson”.

W razie potrzeby należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Podczas przyjmowania leku Omisson mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć 1 do 10 na 100 pacjentek)

-    ból głowy

-    ból w klatce piersiowej, w tym uczucie dyskomfortu i tkliwość piersi Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 do 10 na 1000 pacjentek)

-    zapalenie narządów płciowych (zapalenie pochwy, zapalenie pochwy i sromu), zakażenia grzybicze pochwy (kandydoza, zakażenia pochwy i sromu)

-    zwiększony apetyt

-    depresyjny nastrój

-    zawroty głowy

-    migrena

-    wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi; w rzadkich przypadkach zwiększone rozkurczowe ciśnienie krwi

-    ból brzucha (w tym ból w górnej i dolnej części brzucha, uczucie dyskomfortu lub wzdęcia)

-    nudności, wymioty lub biegunka

-    trądzik

-    wypadanie włosów (łysienie)

-    wysypka (w tym wysypka plamista)

-    świąd (czasami całego ciała)

-    nieregularne krwawienia z odstawienia, w tym ciężkie krwawienia (miesiączkowanie obfite), skąpe i krótkotrwałe miesiączkowanie, miesiączkowanie sporadyczne lub brak krwawienia (brak miesiączki)

-    krwawienia międzymiesiączkowe (krwawienie z pochwy lub krwotok maciczny)

-    bolesne krwawienia miesiączkowe (bolesne miesiączkowanie), ból miednicy

-    powiększenie piersi, w tym przekrwienie piersi, obrzęk piersi

-    zmiany wydzieliny z pochwy

-    torbiele jajników

-    wyczerpanie, w tym osłabienie, uczucie zmęczenia i ogólne złe samopoczucie

-    zmiany masy ciała (zwiększenie, zmniejszenie lub wahania)

Rzadko (mogą dotyczyć 1do 10 na 10 000 pacjentek)

-    zapalenie jajowodów lub jajników

-    zapalenie szyjki macicy

-    zakażenia dróg moczowych, zapalenie pęcherza moczowego

-    zapalenie piersi (zapalenie sutka)

-    zakażenia grzybicze (np. kandydoza), zakażenia wirusowe, opryszczka jamy ustnej

-    grypa, zapalenie oskrzeli, zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok

-    astma

-    zwiększona szybkość oddychania (hiperwentylacja)

-    łagodne guzy macicy (mięśniaki macicy)

-    łagodny guz w tkance tłuszczowej piersi (tłuszczak piersi)

-    anemia

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

-    rozwój cech męskich (wirylizm)

-    utrata apetytu (jadłowstręt)

-    depresja, zmiany nastroju, drażliwość, agresja

-    bezsenność, zaburzenia snu

-    zaburzenia krążenia krwi w mózgu lub sercu, udar

- dystonia (uszkodzenie mięśni, które może powodować nieprawidłową postawę ciała lub nietypowe ruchy)

-    suchość i podrażnienie oczu

-    zaburzenia widzenia

-    nagła utrata słuchu, pogorszenie słuchu

-    szumy uszne

-    zaburzenia równowagi

-    przyspieszone bicie serca

-    szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:

o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich) o w płucach (np. zatorowość płucna) o zawał serca

o udar

o miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/j elicie, nerkach lub oku

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększaj ących ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).

-    zapalenie żył

-    żylaki, dolegliwości ze strony żył lub ból żył

- zawroty głowy lub omdlenie podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej (niedociśnienie ortostatyczne)

-    uderzenia gorąca

-    zapalenie żołądka lub jelit

-    niestrawność (dyspepsja)

-    reakcje skórne i (lub) dolegliwości skórne, w tym reakcje alergiczne skóry, neurodermit i (lub) atopowe zapalenie skóry, wyprysk, zaczerwienienie i podrażnienie skóry (łuszczyca)

-    nadmierne pocenie się

-    złotobrązowe plamy barwnikowe (tak zwane plamy ciążowe) szczególnie na twarzy (ostuda), zaburzenia pigmentacji lub nasilona pigmentacja

-    tłusta skóra (łojotok)

-    łupież

-    owłosienie typu męskiego (hirsutyzm)

-    „skórka pomarańczowa” (cellulit)

-    „pajączki” naczyniowe (nagromadzenie na skórze naczyń krwionośnych podobnych do pajęczyny z czerwonymi plamami w środku)

-    ból pleców, ból klatki piersiowej

-    dolegliwości ze strony mięśni i kości, ból mięśni, ból ramion i nóg

-    dysplazja szyjki macicy (nieprawidłowy rozrost komórek na powierzchni szyjki macicy)

-    ból lub torbiele przydatków (w jajowodach i jajnikach)

-    torbiele piersi, łagodne guzy piersi (zmiany włóknisto-torbielowate piersi), obrzęk wrodzonych, dodatkowych gruczołów sutkowych

-    ból podczas stosunku płciowego

-    wydzielina z gruczołów sutkowych, zmiany w wydzielinie piersi

-    zaburzenia miesiączkowania

-    obrzęk obwodowy (gromadzenie się płynu w organizmie)

-    zaburzenia grypopodobne, stan zapalny, gorączka

-    zwiększenie stężenia triglicerydów i cholesterolu we krwi (hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia)

Inne działania niepożądane (o nieznanej częstości występowania)

-    zwiększenie lub zmniejszenie popędu seksualnego (libido)

-    nietolerancja soczewek kontaktowych

-    pokrzywka

-    rumień guzowaty lub wielopostaciowy.

Jeśli pacjentka choruje na wrodzony obrzęk naczynioruchowy, leki zawierające estrogeny mogą wywołać lub nasilić jego objawy (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Omisson

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 300C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Omisson

-    Substancjami czynnymi leku są: dienogest i etynyloestradiol. Jedna tabletka powlekana zawiera 2,0 mg dienogestu i 0,03 mg etynyloestradiolu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, powidon K-30. Otoczka: hypromeloza 2910, makrogol, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Omisson i co zawiera opakowanie Omisson to białe, okrągłe dwuwypukłe tabletki powlekane.

Omisson jest dostępny w opakowaniach zawierających 21, 3 x 21oraz 6 x 21 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Węgry

Wytwórca

Laboratorios León Farma SA C/La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera, Navatejera-24008 León, Hiszpania

Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapest, Bókényfóldi út 118-120.

Węgry

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Omisson    2    mg/0,03    mg,    Filmtabletten

Czechy:    Omisson    2    mg/0,03    mg

Węgry:    Omisson    2    mg/0,03    mg,    filmtabletta

Polska:    Omisson

Słowacja:    Omisson    2    mg/0,03    mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Omisson

Charakterystyka Omisson

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Omisson, 2,0 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne: dienogest, etynyloestradiol,

Jedna tabletka powlekana zawiera: dienogest    2,0 mg

etynyloestradiol    0,03 mg

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna (60,90 mg). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 5,0 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Antykoncepcja hormonalna.

-    Leczenie trądziku o umiarkowanym nasileniu u kobiet, u których nie występują przeciwwskazania do stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, a odpowiednie leczenie miejscowe było nieskuteczne.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Omisson powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Omisson, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

4.2.1 Dawkowanie i sposób podawania

1 tabletka produktu leczniczego Omisson na dobę przez 21 kolejnych dni.

Tabletki należy przyjmować każdego dnia, mniej więcej o tej samej porze, w razie potrzeby popijaj ąc niewielką ilością płynu.

Pierwszą tabletkę należy wyj ąć z miejsca na blistrze oznaczonego dniem tygodnia, w którym rozpoczyna się przyjmowanie tabletek (np. pn. w przypadku poniedziałku).

Kolejne tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem strzałek, do czasu zużycia tabletek z blistra.

Podczas następującej po 21 dniach, 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek, zazwyczaj w ciągu 2 do 4 dni po przyjęciu ostatniej tabletki występuje krwawienie z odstawienia.

Po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego blistra, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa.

Ochrona antykoncepcyjna dotyczy także okresu 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

4.2.2 Rozpoczęcie stosowania produktu Omisson

• Jeśli hormonalne środki antykoncepcyjne nie były stosowane w poprzednim miesiącu:

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu cyklu (1. dniu krwawienia miesiączkowego). Jeżeli produkt jest przyjmowany prawidłowo, ochrona antykoncepcyjna występuje od pierwszego dnia przyjmowania tabletek.

Jeśli przyjmowanie tabletek zostanie rozpoczęte w okresie od 2. do 5. dnia, należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcji (metodę mechaniczną) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego dopochwowego, systemu transdermalnego):

W zależności od rodzaju stosowanego wcześniej złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, przyjmowanie produktu Omisson należy rozpocząć albo w dniu następuj ącym po zwykłej przerwie w przyjmowaniu tabletek (następuj ącej po przyj ęciu ostatniej tabletki zawieraj ącej substancje czynne) albo w dniu następuj ącym po przyj ęciu ostatniej tabletki placebo poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Jeśli był stosowany system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, przyjmowanie produktu Omisson należy rozpocząć w dniu następuj ącym po zwykłej przerwie w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.

•    Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minipigułka, implant, wstrzyknięcie) lub z systemu terapeutycznego domacicznego:

Jeśli pacjentka przyjmowała minipigułki, zmiana leczenia może mieć miejsce w dowolnie wybranym dniu; w przypadku zmiany z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego, powinna się ona odbyć w dniu ich usunięcia, a w przypadku zmiany ze stosowania wstrzyknięcia, w dniu, w którym powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie. We wszystkich tych przypadkach, podczas pierwszych 7 dni przyjmowania produktu leczniczego Omisson należy dodatkowo stosować niehormonalną metodę antykoncepcji (metodę mechaniczną).

•    Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie produktu leczniczego Omisson można rozpocząć natychmiast. W tym przypadku nie ma konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji.

•    Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży (informacje dotyczące stosowania podczas karmienia piersią, patrz punkt 4.6)

Ponieważ ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych zwiększa się bezpośrednio po porodzie, pacjentki po porodzie (nie karmiące piersią) lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży nie powinny rozpoczynać stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, przez co najmniej 21 do 28 dni. Podczas pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek, należy stosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji (metodę mechaniczną). Jeśli pacjentka odbyła stosunek płciowy, przed rozpoczęciem przyjmowania produktu leczniczego Omisson należy upewnić się, że nie jest w ciąży lub należy poczekać aż wystąpi pierwsze krwawienie miesiączkowe.

4.2.3 Okres stosowania produktu leczniczego

Produkt leczniczy Omisson może być stosowany tak długo, jak długo pacjentka chce stosować hormonalną metodę antykoncepcji i nie stwierdza się istnienia zdrowotnych czynników ryzyka (patrz punkt 4.4.4 Badania/Konsultacje).

4.2.4. Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletek

Nieregularne przyjmowanie produktu leczniczego Omisson może zmniejszyć jego skuteczność antykoncepcyjną.

Jeżeli pacjentka zapomni o przyjęciu tabletki, ale przyjmie ją w ciągu 12 godzin po zwykłej porze stosowania, skuteczność antykoncepcyjna nie ulegnie zmniejszeniu. Następnie należy powrócić do przyjmowania wszystkich kolejnych tabletek o zwykłej porze.

Jeżeli od czasu planowego przyj ęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest w pełni zapewniona. Im krótszy odstęp czasu od pominięcia przyjęcia tabletki do przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

W przypadku, gdy po pominiętej dawce produktu leczniczego nie pojawi się zazwyczaj występujące krwawienie z odstawienia, przed rozpoczęciem nowego blistra należy wykluczyć ciążę.

Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki powinno być zgodne z następującymi dwiema zasadami:

1.    Nie należy przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.

2.    Wymagane jest, co najmniej 7 dni regularnego przyjmowania tabletek, w celu skutecznego zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej.

W przypadku pominięcia przyjęcia tabletki postępowanie jest następujące:

Należy przyj ąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednego dnia. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Dodatkowo należy stosować niehormonalną metodę antykoncepcji przez kolejnych 7 dni.

Jeśli doszło do jednorazowego pominięcia przyj ęcia tabletki w drugim tygodniu ich przyjmowania, stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji nie jest konieczne.

Jeśli pominięto więcej niż jedną tabletkę, należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcji do czasu wystąpienia następnego zwykłego krwawienia z odstawienia.

1. Jeżeli pozostało mniej niż 7 dni pomiędzy pominiętą dawką, a ostatnią tabletką z aktualnego blistra, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra następnego dnia po przyj ęciu ostatniej tabletki z aktualnego blistra (bez przerwy w przyjmowaniu tabletek). W tym przypadku istnieje prawdopodobieństwo, że do czasu zakończenia drugiego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Jednak mogą wystąpić nasilone krwawienia międzymiesiączkowe i (lub) plamienia.

2.    Można również od razu przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego opakowania i wcześniej rozpocząć przerwę w przyjmowaniu tabletek. Po przerwie w przyjmowaniu tabletek, nie dłuższej niż 7 dni, uwzględniaj ąc również dzień pominięcia tabletki, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

4.2.5 Postępowanie w przypadku wymiotów lub biegunki

Jeżeli w ciągu pierwszych 4 godzin po przyjęciu produktu leczniczego Omisson wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, substancje czynne mogą nie ulec całkowitemu wchłonięciu, dlatego należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne. Ponadto należy postępować zgodnie z zaleceniami, jak przy jednorazowym pominięciu przyjęcia tabletki (patrz również punkt 4.2.4). W przypadku konieczności utrzymania zwykłego schematu przyjmowania tabletek, należy przyj ąć dodatkową tabletkę z innego blistra. Jeżeli zaburzenia żołądkowo-jelitowe utrzymują się przez kilka dni lub gdy powracaj ą, należy stosować dodatkowe, niehormonalne metody antykoncepcji oraz poinformować o tym lekarza.

4.2.6 Opóźnienie wystąpienia krwawienia z odstawienia

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra produktu Omisson bez jakiejkolwiek przerwy w stosowaniu tabletek. Krwawienie z odstawienia można opóźniać tak długo, jak życzy sobie tego pacjentka, ale nie dłużej niż do zakończenia stosowania tabletek z drugiego blistra. Podczas tego okresu mogą występować nasilone krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia. Po następnym, zwykłym 7-dniowym okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek można kontynuować przyjmowanie produktu Omisson jak zazwyczaj.

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następuj ących przypadkach.

• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE)

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).

o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S

o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4)

o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism, ATE)

o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa) o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)

o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała, antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy) o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:

• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

•    ciężkie nadciśnienie tętnicze

•    ciężka dyslipoproteinemia

•    palenie tytoniu (patrz punkt 4.4),

•    występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki z towarzyszącą ciężką hipertriglicerydemią,

występowanie obecnie lub w przeszłości zaburzeń czynności wątroby, chyba że czynność wątroby powróci do normy (w tym zespół Dubina-Johnsona i zespół Rotora),

•    występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworu wątroby,

•    rozpoznanie lub podejrzenie występowania złośliwych nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np. raka piersi lub endometrium),

•    krwawienie z pochwy o niewyjaśnionej etiologii,

•    brak miesiączki o niewyjaśnionej etiologii,

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Występowanie poważnego czynnika ryzyka lub kilku czynników ryzyka chorób naczyń żylnych lub tętniczych może, w zależności od rodzaju i ciężkości, stanowić przeciwwskazanie (patrz punkt 4.4).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów i (lub) czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Omisson .

W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Omisson.

4.4.1 Powody do natychmiastowego przerwania stosowania produktu leczniczego Omisson (dodatkowo do przeciwwskazań wymienionych w punkcie 4.3):

-    Ciąża lub podejrzenie ciąży.

-    Pierwsze objawy zapalenia żył lub objawy sugeruj ące zakrzepicę (włączaj ąc zakrzepicę siatkówki), zator lub zawał mięśnia sercowego (patrz punkt 4.4.3.1).

- Stale zwiększone ciśnienie tętnicze krwi do wartości powyżej 140/90 mmHg. Można rozważyć powtórne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, tak szybko jak wartości ciśnienia tętniczego krwi powrócą do normy w wyniku leczenia przeciwnadciśnieniowego.

-    Planowany zabieg chirurgiczny (co najmniej 4 tygodnie wcześniej) i (lub) długotrwałe unieruchomienie (np. po wypadkach). Przez co najmniej 2 tygodnie po całkowitym odzyskaniu sprawności fizycznej nie należy powracać do stosowania tabletek.

-    Wystąpienie po raz pierwszy lub nasilenie migreny.

-    Występowanie bardzo częstych, długotrwałych lub ciężkich bólów głowy lub nagły rozwój neurologicznych objawów ogniskowych (mogą to być pierwsze objawy udaru).

-    Ostry ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej (mogą to być objawy nowotworu wątroby, patrz punkt 4.4.3.2).

-    Początek żółtaczki, zapalenia wątroby, uogólnionego świądu, cholestazy oraz nieprawidłowych

wartości parametrów wątroby. Pogorszenie metabolizmu hormonów steroidowych w wyniku upośledzenia czynności wątroby.

-    Ostra cukrzyca.

-    Wystąpienie po raz pierwszy lub nawrót porfirii.

4.4.2    Zaburzenia/czynniki ryzyka wymagające szczególnego nadzoru medycznego:

-    Zaburzenia serca i nerek wynikające z działania substancji czynnej etynyloestradiolu, który może prowadzić do zatrzymania płynów w organizmie.

-    Zapalenie żył powierzchownych, znacząca skłonność do żylakowatości, zaburzenia krążenia obwodowego, ponieważ mogą być związane z początkiem zakrzepicy.

-    Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (do 140/90 mmHg lub powyżej).

-    Zaburzenia metabolizmu lipidów. U pacjentek z zaburzeniami metabolizmu lipidów etynyloestradiol (estrogen), substancja czynna produktu leczniczego Omisson, może doprowadzić do znaczącego wzrostu triglicerydów w osoczu, następnie do zapalenia trzustki oraz innych powikłań (patrz także punkt 4.3).

-    Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

-    Przebyta choroba wątroby.

-    Zaburzenia pęcherzyka żółciowego.

-    Migrena.

-    Depresja. Należy stwierdzić, czy depresja ma związek z przyjmowaniem produktu Omisson. Jeśli to konieczne, należy zastosować inne niehormonalne metody antykoncepcji.

-    Zmniejszona tolerancja glukozy lub cukrzyca. Ponieważ złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wywierać wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy, zmianie może ulec zapotrzebowanie na insulinę lub inne produkty lecznicze przeciwcukrzycowe.

-    Palenie tytoniu (patrz punkt 4.4.3).

-    Padaczka. Jeśli w trakcie stosowania produktu Omisson nasileniu ulegną napady padaczki, należy rozważyć zastosowanie innych metod antykoncepcyjnych.

-    Pląsawica Sydenhama.

-    Przewlekła zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

-    Zespół hemolityczno-mocznicowy.

-    Włókniakomięśniaki macicy.

-    Otoskleroza.

-    Długotrwałe unieruchomienie (patrz też punkt 4.4.1).

-    Otyłość.

-    Toczeń rumieniowaty układowy.

-    Wiek powyżej 40 lat.

4.4.3 Ciężkie działania niepożądane złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych

Przyjmowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększonym ryzykiem występowania różnych ciężkich zaburzeń, takich jak zawał mięśnia sercowego, choroba zakrzepowo-zatorowa, udar czy nowotwór wątroby. Ryzyko zachorowalności i zgonu jest większe w sytuacji występowania innych czynników ryzyka, takich jak podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, hiperlipidemia, nadmierny przyrost masy ciała oraz cukrzyca.

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko występowania, czasem nawet ciężkich, sercowo-naczyniowych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko to zwiększa się wraz z wiekiem oraz ilością wypalonych papierosów. W związku z tym kobiety w wieku powyżej 30 lat nie powinny palić tytoniu podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli kobiety nie są w stanie zaprzestać palenia tytoniu, powinny zastosować inne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.3).

4.4.3.1 Choroba zakrzepowo-zatorowa oraz inne zaburzenia naczyniowe Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Omisson może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Omisson, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).

Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (<50 pg etynyloestradiolu) wykazały, że w okresie roku, u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosuj ą złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawieraj ące lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Ograniczone dane epidemiologiczne sugerują, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przy stosowaniu złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych

zawieraj ących dienogest może być podobne do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

Powyższa liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

U pacjentek stosuj ących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

:Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

Stosowanie produktu leczniczego Omisson jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).

Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występuj ą również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Omisson nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycj ę genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultacj ę u specjalisty

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz punkt 4.6. lub w przypadku poronienia w drugim trymestrze ciąży (patrz też punkt 4.2.2).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:

-    obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn, „ostry brzuch.”

Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Omisson jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiaj ą pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Palenie

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzaj ą stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występuj ą również inne czynniki ryzyka

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycj ę genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultacj ę u specjalisty

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Do innych zaburzeń, które mogą dotyczyć naczyń krwionośnych, należą toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy oraz przewlekła zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

-    nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:

-    ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

-    pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

4.4.3.2    Nowotwory Piersi

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nieznacznie zwiększa się ryzyko raka piersi (RR = 1,24). To zwiększone ryzyko zmniejsza się w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków tej choroby u kobiet stosuj ących obecnie lub w przeszłości doustne środki antykoncepcyjne jest małe w porównaniu do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi.

Szyjka macicy

Wyniki kilku badań epidemiologicznych wskazuj ą, że długotrwałe stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych stanowi czynnik ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV). Nie został jeszcze wyjaśniony wpływ innych czynników (np. różna liczba partnerów seksualnych oraz stosowanie mechanicznych metod antykoncepcji) na rozwój tych zmian (patrz także punkt 4.4.4).

Wątroba

Rzadko odnotowywano występowanie łagodnych gruczolaków wątroby u kobiet stosuj ących złożone doustne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych przypadkach ich pęknięcia prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W razie wystąpienia ostrego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosuj ących złożone doustne środki antykoncepcyjne, należy wziąć pod uwagę guz wątroby w diagnostyce różnicowej.

Badania wykazały zwiększenie ryzyka rozwoju nowotworów wątrobowokomórkowych podczas długotrwałego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych; jednakże ten rodzaj guza występuje niezwykle rzadko.

4.4.3.3    Inne choroby Nadciśnienie tętnicze

Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi zaobserwowano w przypadku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych szczególnie u starszych kobiet oraz podczas przewlekłego stosowania. Badania wykazały, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego krwi zwiększa się wraz z zawartością progestagenu. Zaleca się stosowanie innej metody antykoncepcji, jeśli u pacjentki wystąpiły kiedykolwiek choroby związane z nadciśnieniem tętniczym krwi lub pewne zaburzenia czynności nerek (patrz punkty 4.3, 4.4.1, 4.4.2).

Ostuda może wystąpić zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z predyspozycją do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w czasie przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym podanie egzogennych estrogenów może wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

Nieregularne krwawienia

U pacjentek przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano występowanie krwawienia międzymiesiączkowego lub plamienia, szczególnie w ciągu kilku pierwszych miesięcy stosowania. Dlatego ocena międzymiesiączkowych krwawień ma znaczenie dopiero po upływie około trzech miesięcy. W takich przypadkach, rodzaj i dawka progestagenu może mieć znaczenie. Jeśli nieregularne krwawienia utrzymuj ą się lub powracaj ą po uprzednio regularnych cyklach miesiączkowych, należy rozważyć niehormonalne przyczyny oraz, tak jak we wszystkich przypadkach nietypowych krwawień z pochwy, przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych oraz ciąży. Jeśli obie te przyczyny zostaną wykluczone, można ponownie rozpocząć stosowanie produktu Omisson lub zmienić na inny hormonalny środek antykoncepcyjny. Krwawienia międzymiesiączkowe mogą wskazywać na zmniejszoną skuteczność antykoncepcyjną (patrz punkty 4.2 i 4.5).

U niektórych pacjentek może nie wystąpić krwawienie z odstawienia w okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeśli przed pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia produkt Omisson nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami z punktu 4.2.1 lub jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w dwóch kolejnych cyklach miesiączkowych, przed dalszym stosowaniem produktu leczniczego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Po zaprzestaniu stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych może upłynąć trochę czasu, zanim cykle miesiączkowe wrócą do normy.

4.4.3.4    Zmniejszona skuteczność

Skuteczność antykoncepcyjna produktu Omisson może ulec zmniejszeniu:

-    w przypadku pominięcia pigułki (patrz punkt 4.2.4),

-    jeśli wystąpią wymioty lub biegunka (patrz punkt 4.2.5),

-    w przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Podczas jednoczesnego przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych oraz produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum), zaleca się zastosowanie dodatkowej, niehormonalnej metody antykoncepcji (patrz punkt 4.5).

4.4.4    Badanie/Konsultacj e

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Omisson należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorac pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4).W szczególności należy przeprowadzić następuj ące badania: pomiar ciśnienia tętniczego, badanie piersi, brzucha i narządów miednicy łącznie z cytologią szyjki macicy oraz oznaczenie odpowiednich parametrów laboratoryjnych. Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Omisson w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz

zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń.

Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV(AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancja fruktozy, nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy, niedoborem sacharozy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje pomiędzy substancjami czynnymi produktu Omisson (dienogest i etynyloestradiol), a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia stężenia obu steroidów płciowych w surowicy.

Niskie stężenia dienogestu/etynyloestradiolu w surowicy mogą prowadzić do nasilenia krwawienia międzymiesiączkowego i zaburzeń cyklu miesiączkowego oraz zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej produktu Omisson; podwyższone stężenia dienogestu/etynyloestradiolu w surowicy mogą prowadzić do zwiększenia częstości występowania i ciężkości działań niepożądanych.

4.5.1 Następujące substancje czynne mogą zmniejszać osoczowe stężenia hormonów płciowych zawartych w produkcie Omisson

-    produkty lecznicze, które nasilają perystaltykę przewodu pokarmowego, np. metoklopramid,

-    substancje czynne, indukujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak ryfampicyna, ryfabutyna, barbiturany, produkty lecznicze przeciwpadaczkowe (np. barbeksaklon, karbamazepina, okskarbazepina, fenytoina, prymidon, topiramat oraz felbamat), gryzeofulwina, modafinil, ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum). Zaobserwowano, że zarówno inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir) jak i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. newirapina) oraz ich połączenia, mogą wywierać wpływ na metabolizm wątrobowy.

-    u niektórych kobiet pewne antybiotyki (np. ampicylina, tetracykliny), prawdopodobnie na skutek zmniejszenia krążenia jelitowo-wątrobowego estrogenów.

Podczas stosowania tych substancji czynnych jednocześnie z produktem Omisson, należy stosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia oraz przez 7 dni po jego zakończeniu.

W przypadku stosowania substancji czynnych zmniejszaj ących stężenie steroidów płciowych w surowicy poprzez indukcj ę enzymów mikrosomalnych wątroby, należy stosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji przez 28 dni po zakończeniu ich przyjmowania. Jeśli okres stosowania produktów leczniczych zawieraj ących te substancje czynne wykracza poza okres stosowania jednego blistra, nowy blister należy rozpocząć natychmiast po przyj ęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, bez zwykłej przerwy w stosowaniu tabletek.

Jeśli konieczne jest długotrwałe leczenie którąkolwiek z tych substancji czynnych, należy dodatkowo stosować niehormonalne metody antykoncepcji.

4.5.2    Następujące substancje czynne mogą zwiększać osoczowe stężenia hormonów płciowych zawartych w produkcie Omisson

-    Substancje czynne, które hamują sprzęganie etynyloestradiolu z siarczanami w ścianie przewodu pokarmowego np. kwas askorbinowy lub paracetamol.

-    Atorwastatyna (20% zwiększenie AUC etynyloestradiolu),

-    Substancje czynne, hamujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak imidazolowe produkty lecznicze przeciwgrzybicze (np. flukonazol), indynawir lub troleandomycyna.

4.5.3    Hormony płciowe zawarte w produkcie Omisson mogą wpływać na metabolizm innych substancji czynnych:

-    poprzez zahamowanie enzymów mikrosomalnych wątroby, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia stężenia w surowicy substancji czynnych, takich jak diazepam (i inne benzodiazepiny), cyklosporyna, teofilina i glikokortykosteroidy,

-    poprzez indukcję glukuronidacji w wątrobie, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia stężenia w surowicy, np. klofibratu, paracetamolu, morfiny, lorazepamu (i innych benzodiazepin) oraz lamotryginy.

Według przeprowadzonych badań in vitro, dienogest w odpowiednich stężeniach nie hamuje enzymów cytochromu P450, więc nie należy się spodziewać wynikających z tego interakcji z produktami leczniczymi.

Należy zapoznać się z charakterystyką każdego przepisanego produktu leczniczego, aby uzyskać informacje o możliwych interakcjach z produktem Omisson.

Zapotrzebowanie na insulinę lub doustne produkty lecznicze przeciwcukrzycowe może ulec zmianie, ze względu na wpływ na tolerancję glukozy.

4.5.4    Wpływ produktu Omisson na badania laboratoryjne

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, wyniki niektórych badań laboratoryjnych mogą ulec zmianie, w tym badań określaj ących czynność wątroby, nadnerczy, nerek i tarczycy, stężenie białek nośnikowych w osoczu krwi (np. globuliny wiążącej hormony płciowe, ang. Sex Hormone-binding Globulin, SHBG, lipoproteiny), parametry metabolizmu węglowodanów, parametry krzepnięcia oraz fibrynolizy. Rodzaj i nasilenie takich zaburzeń zależy częściowo od dawki stosowanych hormonów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować produktu Omisson podczas ciąży.

Przed rozpoczęciem stosowania tego produktu leczniczego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu, należy natychmiast przerwać jego stosowanie.

Wyniki badań epidemiologicznych nie wykazały wzrostu ryzyka występowania wad wrodzonych u dzieci, których matki przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę. Większość dotychczas przeprowadzonych badań epidemiologicznych nie wykazała działania teratogennego na płód w razie przypadkowego przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych podczas wczesnej ciąży. Nie przeprowadzano tego typu badań z produktem Omisson.

Dostępne dane dotyczące stosowania produktu Omisson podczas ciąży są zbyt ograniczone, aby można było wyciągnąć wnioski dotyczące negatywnego wpływu produktu Omisson na ciążę oraz zdrowie płodu/noworodka. Brak odpowiednich danych epidemiologicznych na ten temat.

Podczas badań na zwierzętach zaobserwowano działania niepożądane występujące podczas ciąży i laktacji (patrz punkt 5.3). Uzyskane w badaniach na zwierzętach wyniki pokazują, że nie można wykluczyć niekorzystnego hormonalnego działania substancji czynnych. Jednak ogólne doświadczenie ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi stosowanymi podczas ciąży nie dowodzi występowania działań niepożądanych u ludzi.

Podejmuj ąc decyzj ę o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Omisson należy wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Nie należy stosować produktu Omisson w okresie karmienia piersią, ponieważ może on zmniejszać ilość wytwarzanego mleka, a substancje czynne w małej ilości mogą przenikać do mleka ludzkiego. Jeśli to możliwe, należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji do czasu całkowitego odstawienia niemowlęcia od piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Omisson nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Informacje dotyczące ciężkich działań niepożądanych, patrz punkt 4.4.

W poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu produktu Omisson w antykoncepcji doustnej i leczeniu umiarkowanego trądziku, w badaniach klinicznych (N = 4 942).

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej została zdefiniowana następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W przypadku każdej częstości występowania, działania niepożądane są uszeregowane zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

Patrz tabela

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA wersja 12.0)

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Zakażenia i zarażenia

zapalenie pochwy lub zapalenie pochwy i

zapalenie jajników i jajowodów,

pasożytnicze

sromu, kandydoza pochwy lub grzybicze zakażenia pochwy i sromu

zakażenia dróg moczowych, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie sutka, zapalenie szyjki macicy, zakażenia grzybicze, kandydoza, opryszczka jamy ustnej, grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia wirusowe

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

mięśniak gładki macicy, tłuszczak piersi

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

anemia

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia

endokrynologiczne

wirylizm

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększony apetyt

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

depresyjny nastrój

depresja, zaburzenia psychiczne, bezsenność, zaburzenia snu, agresja

zmiany nastroju,

zmniejszone

libido,

zwiększone

libido

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migreny, zawroty głowy

udar niedokrwienny, zaburzenia naczyniowo-mózgowe, dystonia

Zaburzenia oka

suchość oczu, podrażnienie oczu, oscylopsja, pogorszenie widzenia

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia ucha i błędnika

nagła utrata słuchu, szumy uszne,

zawroty głowy, pogorszenie słuchu

Zaburzenia serca

zaburzenia sercowo-

naczyniowe,

tachykardia1

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE), tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (ATE), nadciśnienie rozkurczowe, zaburzenia ortostatyczne, uderzenia gorąca, żylaki, dolegliwości ze strony żył, ból żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

astma,

hiperwentylacja

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha2, nudności, wymioty, biegunka

zapalenie żołądka, zapalenie jelit, dyspepsja

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik, łysienie, wysypka3, świąd4

alergiczne zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry i (lub) neurodermit, egzema, łuszczyca, nadmierne pocenie się, ostuda, zaburzenia pigmentacji i (lub) nasilona pigmentacja, łojotok, łupież, hirsutyzm, zmiany skórne, reakcje skórne, „skórka pomarańczowa” (cellulit), „pajączki” naczyniowe

pokrzywka,

rumień

guzowaty,

rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, ból mięśni, ból kończyn

Zaburzenia układu rozrodczego i

ból piersi5

nieregularne krwawienia z

dysplazja szyjki macicy, torbiele

wydzielina z piersi

piersi

odstawienia6, krwawienia międzymiesiączkowe7, powiększenie piersi8, obrzęk piersi, bolesne miesiączkowanie, zmiany wydzieliny z pochwy, torbiele jajników, ból miednicy

przydatków, ból przydatków, torbiele piersi, zmiany włóknisto-torbielowate piersi, ból podczas stosunku płciowego, mlekotok, zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

uczucie zmęczenia

ból w klatce piersiowej, obrzęk obwodowy, zaburzenia grypopodobne, stan zapalny, gorączka, drażliwość

retencja płynów

Badania

diagnostyczne

zmiany masy ciała10

zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi,

hipercholesterolemia

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

wystąpienie dodatkowego gruczołu sutkowego (bez objawów klinicznych)

'W tym przyspieszona akcja serca

2W tym ból nadbrzusza i podbrzusza, dolegliwości ze strony brzucha, wzdęcia 3W tym wysypka plamista 4W tym świąd całego ciała

5W tym uczucie dyskomfortu piersi i tkliwość piersi

6W tym menorrhagia (miesiączkowanie obfite), skąpe i krótkotrwałe miesiączkowanie,

miesiączkowanie sporadyczne oraz brak miesiączki

7W tym krwawienie z pochwy i metrrorhagia (krwawienie maciczne)

8W tym przekrwienie i (lub) obrzęk piersi

®W tym osłabienie i złe samopoczucie

10W tym zwiększenie, zmniejszenie i zmiany masy ciała

Opisując poszczególne działania niepożądane, w każdym przypadku zastosowano najbardziej odpowiednie wyrażenia MedDRA (Wersja 12.0). Jednakże należy wziąć pod uwagę ich synonimy lub związane z tymi działaniami zaburzenia, które nie zostały wymienione. Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijaj ącego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

U kobiet stosujących COC obserwowano następujące ciężkie działania niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4:

•    Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył

•    Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic

•    Incydenty naczyniowo-mózgowe

•    Nadciśnienie tętnicze krwi

•    Hipertriglicerydemia

•    Zmiany tolerancji glukozy lub wpływ na obwodową insulinooporność

•    Nowotwory wątroby (łagodne i złośliwe)

•    Zaburzenia czynności wątroby

•    Ostuda

•    U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym stosowanie egzogennych estrogenów może spowodować ujawnienie lub nasilenie jego objawów.

•    Wystąpienie lub nasilenie chorób, których związek ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie został wyjaśniony: żółtaczka i (lub) świąd związany z cholestazą, powstawanie kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rak szyjki macicy.

Częstość wykrywania raka piersi jest nieznacznie zwiększona u kobiet stosuj ących doustną antykoncepcję. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba dodatkowych zachorowań w porównaniu do całkowitego ryzyka jest mała. Związek przyczynowy ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. W celu uzyskania dalszych informacji patrz punkty 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Do objawów przedawkowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych u dorosłych i dzieci należą: nudności, wymioty, uczucie napięcia piersi, otępienie, ból brzucha, senność i (lub) znużenie; u kobiet i dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy. Nie istnieje swoiste antidotum. Należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego. Progestageny i estrogeny, dawki stałe, kod ATC: G03AA16

Produkt Omisson to złożony doustny środek antykoncepcyjny o właściwościach antyandrogennych, zawieraj ący dienogest (progestagen) i etynyloestradiol (estrogen)

Działanie antykoncepcyjne produktu Omisson polega na interakcji różnych czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany wydzieliny szyjki macicy.

Działanie antyandrogenne skojarzonego stosowania dienogestu/etynyloestradiolu polega między innymi na zmniejszaniu stężenia androgenów w surowicy. Wieloośrodkowe badania dienogestu/ etynyloestradiolu wykazały znaczącą poprawę objawów trądziku od łagodnego do umiarkowanego oraz korzystny wpływ na objawy łojotoku.

Dienogest

Dienogest jest pochodną 19-nortestosteronu, in vitro wykazuje 10- do 30-krotnie mniejsze powinowactwo do receptora progesteronowego w porównaniu z innymi syntetycznymi progestagenami. Badania in vivo przeprowadzone na zwierzętach pokazały, że wykazuje on znaczne działanie progesteronowe oraz antyandrogenowe. In vivo, dienogest nie wykazuje znaczącego działania androgenowego, mineralokortykosteroidowego ani glikokortykosteroidowego.

Ustalono, że dawka wyłącznie dienogestu, hamująca owulację wynosi 1 mg/d.

Etynyloestradiol

Etynyloestradiol to silny, aktywny po doustnym przyjęciu, syntetyczny estrogen. Podobnie jak estradiol pochodzenia naturalnego, etynyloestradiol wpływa pobudzająco na proliferację nabłonków żeńskich narządów rozrodczych. Stymuluje produkcję śluzu szyjkowego, zmniejsza jego lepkość oraz zwiększa lepkosprężystość. Etynyloestradiol wpływa pobudzająco na rozrost przewodów mlecznych oraz hamuje laktację. Etynyloestradiol stymuluje retencję płynu zewnątrzkomórkowego. Etynyloestradiol wpływa na metabolizm lipidów i węglowodanów, hemostazę, układ renina-angiotensyna-aldosteron oraz białka wiążące w surowicy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dienogest Wchłanianie

Dienogest podany doustnie jest szybko i praktycznie całkowicie wchłaniany. Po jednorazowym podaniu tabletki zawieraj ącej etynyloestradiol/dienogest , maksymalne stężenie leku w surowicy występuje po około 2,5 godziny i wynosi 51 ng/ml. Bezwzględna dostępność biologiczna dienogestu z etynyloestradiolem wynosi około 96%.

Dystrybucja

Dienogest wiąże się z albuminami surowicy, a nie wiąże się z globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHBG) i globulinami wiążącymi kortykosteroidy (CBG). Około 10% całkowitego stężenia substancji czynnej w surowicy występuje w postaci niezwiązanego steroidu. 90% wiąże się niespecyficznie z albuminami. Pozorna objętość dystrybucji dienogestu wynosi 37 do 45 l.

Metabolizm

Dienogest metabolizowany jest głównie na drodze hydroksylacji i sprzęgania do metabolitów, które z endokrynologicznego punktu widzenia, są w zasadzie nieaktywne. Ponieważ metabolity te są bardzo szybko usuwane z osocza, w ludzkim osoczu nie stwierdza się obecności żadnych istotnych metabolitów obok niezmienionego dienogestu. Klirens całkowity (Cl/F) po jednorazowym podaniu wynosi 3,6 l/h.

Eliminacja.

Stężenie dienogestu w surowicy zmniejsza się z okresem półtrwania wynoszącym około 9 godzin. Tylko nieznaczne ilości dienogestu wydalane są w postaci niezmienionej przez nerki. Po przyj ęciu doustnym 0,1 mg dienogestu na kilogram masy ciała, stosunek jego wydalania z moczem do

wydalania z kałem wynosi 3:2. Około 86% przyjętej dawki ulega wydaleniu w ciągu 6 dni, z czego większość (42%) z moczem w ciągu pierwszych 24 godzin.

Stan stacjonarny

Na farmakokinetykę dienogestu nie wpływa stężenie SHBG. W czasie przyjmowania produktu leczniczego raz na dobę, jego stężenie w surowicy zwiększa się 1,5-krotnie, osiągając stan stacjonarny po 4 dobach stosowania.

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol podany doustnie ulega szybkiemu i całkowitemu wchłonięciu. Maksymalne stężenie w surowicy wynosi około 67 pg/ml i występuje około 1,5 do 4 godzin po przyjęciu tabletki zawieraj ącej dienogest/etynyloestradiol

Etynyloestradiol jest w dużym stopniu metabolizowany podczas wchłaniania oraz w wyniku efektu pierwszego przejścia w wątrobie, przez co jego średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi około 44%.

Dystrybucja

Etynyloestradiol jest w dużym stopniu (około 98%), lecz niespecyficznie wiązany z albuminami surowicy i powoduje zwiększenie stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (ang. Sex HormoneBinding Globulin, SHBG) w surowicy. Bezwzględna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi 2,8 - 8,6 l/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol ulega przedukładowemu sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie. Jest on metabolizowany głównie poprzez aromatyczną hydroksylację, w wyniku której powstają różne hydroksylowane i metylowane metabolity, wykrywane w surowicy w postaci wolnych metabolitów lub sprzężonych glukuronianów lub siarczanów. Etynyloestradiol podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu.

Eliminacia

Stężenie etynyloestradiolu w surowicy zmniejsza się w dwóch fazach, określanych przez okresy półtrwania wynoszące odpowiednio około 1 godziny i 10 - 20 godzin.

Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej. Metabolity wydalane są z moczem i żółcią w stosunku 4:6.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania, dotyczące toksycznego wpływu dienogestu na reprodukcję, ujawniają działania typowe dla progesteronu, takie jak wzrost strat przed- i poimplantacyjnych, ciąża przenoszona oraz wzrost śmiertelności noworodkowej potomstwa. Płodność potomstwa ulega upośledzeniu po przyjmowaniu dużych dawek dienogestu w zaawansowanej ciąży oraz podczas laktacji.

Profil toksyczności etynyloestradiolu jest dobrze znany.

Ze względu na znaczne różnice między gatunkami, wyniki badań z estrogenami na zwierzętach doświadczalnych maj ą jedynie ograniczone prognostyczne znaczenie dla stosowania estrogenów u ludzi.

U zwierząt doświadczalnych, etynyloestradiol nawet we względnie niskiej dawce powodował obumieranie zarodków; obserwowano wady rozwojowe układu moczowo-płciowego oraz feminizację płodów płci męskiej.

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka, poza opisanym już w innych punktach niniejszej charakterystyki i odnoszącym się ogólnie do przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza j ednowodna Magnezu stearynian Skrobia kukurydziana Powidon K-30

Otoczka

Hypromeloza 2910 Makrogol

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 300C

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/PVDC/Aluminium, wielkość opakowań: 21, 3 x 21 oraz 6 x 21 tabletek powlekanych. Blistry mogą być pakowane w futerał.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Egis Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38.

Węgry

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Omisson