+ iMeds.pl

Omnitamgen 0,4 mgUlotka Omnitamgen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Omnitamgen

0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Tamsulosini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omnitamgen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omnitamgen

3.    Jak stosować lek Omnitamgen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omnitamgen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Omnitamgen i w jakim celu się go stosuje

Omnitamgen powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej. Poprzez rozkurcz mięśni lek ułatwia przepływ moczu oraz oddawanie moczu. Zmniejsza również objawy z napełniania.

Omnitamgen jest stosowana u mężczyzn w celu złagodzenia objawów spowodowanych przez powiększenie gruczołu krokowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego). Do objawów tych można zaliczyć trudności przy oddawaniu moczu (słaby strumień moczu), kropelkowanie, konieczność częstego oddawania moczu zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omnitamgen Kiedy nie stosować leku Omnitamgen:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawem nadwrażliwości może być nagła opuchlizna tkanek miękkich (np. gardła lub języka), trudności z w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka (obrzęk naczynioruchowy);

•    jeśli pacjent w przeszłości miewał spadki ciśnienia tętniczego podczas wstawania, które powodowały zawroty głowy, stany przedomdleniowe lub omdlenia.

•    jeśli pacjenta ma ciężką chorobę wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Omnitamgen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli pacjent ma zawroty głowy lub omdlenia, szczególnie podczas wstawania. Tamsulosyna może zmniejszyć ciśnienie tętnicze krwi, powodując powyższe objawy. Należy usiąść lub położyć się aż do czasu, kiedy objawy ustąpią.

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek, należy powiedzieć o tym lekarzowi

•    jeśli pacjent planowanuje lub jest w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy (zmętnienia soczewki) lub podwyższonego ciśnienia w oku (jaskry). Może wystąpić śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4, Możliwe działania niepożądane). Należy poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu tamsulosyny obecnie lub w przeszłości lub planowaniu rozpoczęcia jej przyjmowania. Lekarz zastosuje odpowiednie środki ostrożności w związku ze stosowanym lekiem oraz planowanym zabiegiem operacyjnym. Należy zapytać lekarza, czy, w okresie planowanego zabiegu operacyjnego, związanego ze zmętnieniem soczewki (zaćmą) lub podwyższonym ciśnieniem w oku (jaskrą) należy kontynuować przyjmowanie leku, czy czasowo przerwać jego stosowanie.

W celu kontroli rozwoju leczonej choroby należy okresowo poddawać się badaniom lekarskim.

Czasami w kale można zaobserwować pozostałości tabletki. Ponieważ substancje czynne leku zostały już uwolnione, nie ma ryzyka, że tabletka jest mniej skuteczna.

Dzieci i młodzież

Leku Omnitangen nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ lek ten nie działa u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Lek Omnitamgen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Omnitamgen może wpływać na działanie innych leków. Również stosowanie innych leków może mieć wpływ na działanie leku Omnitamgen.

Leki, z którymi tamsulosyna może wchodzić w interakcje:

•    diklofenak, lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym. Lek ten może przyspieszyć wydalanie tamsulosyny z organizmu, co w rezultacie skróci jej czas działania.

•    warfaryna, lek stosowany do rozrzedzania krwi. Lek ten może przyspieszyć wydalanie tamsulosyny z organizmu, co w rezultacie skróci jej czas działania.

•    antagoniści receptora alfa1-adrenergicznego. Jednoczesne stosowanie tych leków może obniżyć ciśnienie tętnicze krwi, powoduj ąc zawroty głowy lub omdlenia.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza, jeśli pacjent jest leczony jednocześnie lekami, które mogą spowalniać usuwanie tamsulosyny z organizmu (np. ketokonazol, erytromycyna).

Omnitamgen z jedzeniem i piciem

Lek Omnitamgen można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Omnitamgen nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

U mężczyzn stosujących lek zgłaszano zaburzenia wytrysku (zaburzenia ejakulacji). Oznacza to, że nasienie nie opuszcza ciała poprzez cewkę moczową, lecz trafia do pęcherza (wytrysk wsteczny) lub też objętość wytrysku jest zmniejszona lub nieobecna (brak wytrysku). Zjawisko to jest nieszkodliwe.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano, że tamsulosyna wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tamsulosyna może spowodować zawroty głowy i omdlenia.

Należy poinformować pacjenta, że może prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny tylko wtedy, jeśli czuje się dobrze.

3.    Jak stosować lek Omnitamgen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to jedna tabletka na dobę. Lek można przyjmować z jedzeniem lub na czczo, najlepiej o tej samej porze dnia.

Tabletki należy połykać w całości. Ważnym jest, aby nie rozkruszać, ani nie żuć tabletek, ponieważ może to wpłynąć na prawidłowe działanie leku.

Omnitamgen nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Omnitamgen

Jeśli pacjent przyjmie większą niż zalecaną dawkę leku, jego ciśnienie krwi może nagle obniżyć się. Mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie osłabienia, wymioty, biegunka lub omdlenia. Aby złagodzić objawy obniżonego ciśnienia krwi pacjent powinien położyć się, a następnie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Omnitamgen

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu leku, może przyjąć dawkę leku później w ciągu tego samego dnia. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu leku przez cały dzień, powinien pominąć zapomnianą dawkę leku i następną dawkę przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Omnitamgen

W przypadku zbyt wczesnego przerwania stosowania leku Omnitamgen mogą nawrócić objawy choroby. Dlatego też, należy przyjmować tamsulosynę tak długo jak zalecił to lekarz, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły całkowicie. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem, w przypadku chęci zaprzestania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują poważne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych, powodujących opuchliznę twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy

•    u mężczyzn stosujących lek zgłaszano zaburzenia wytrysku (zaburzenia ejakulacji). Oznacza to, że nasienie nie opuszcza ciała poprzez cewkę moczową, lecz trafia do pęcherza (wytrysk wsteczny) lub też objętość wytrysku jest zmniejszona lub nieobecna (brak wytrysku). Zjawisko to jest nieszkodliwe.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    ból głowy

•    przyspieszona lub nieregularna czynność serca

•    spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, co powoduje zawroty głowy lub omdlenia (niedociśnienie ortostatyczne)

•    zapalenie błony śluzowej nosa powodujące katar

•    zaparcie

•    biegunka

•    nudności

•    wymioty

•    wysypka

•    pokrzywka

•    osłabienie

•    świąd

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    omdlenie

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

•    bolesna, przedłużona i niezamierzona erekcja (priapizm)

•    poważna choroba związana z powstawaniem pęcherzy na skórze, wokół ust, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    nieprawidłowy rytm serca

•    nieregularna czynność serca

•    przyspieszona czynność serca

•    trudności z oddychaniem

•    niewyraźne widzenie

•    zaburzenia widzenia

•    krwawienie z nosa

•    swędzenie, różowo-czerwone plamy na skórze z bladym centrum (rumień wielopostaciowy)

•    zapalenie skóry (złuszczające zapalenie skóry)

•    suchość w jamie ustnej

Podczas operacji oka może wystąpić śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Floppy Iris Syndrome IFIS): źrenica może słabo się rozszerzać a tęczówka (okrągła kolorowa cześć oka) może stać się wiotka podczas operacji (patrz punkt 2, Kiedy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Omnitamgen).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Omnitamgen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a ostatnie dwie cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w blistrach i oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartośc opakowania i inne informacje Co zawiera lek Omnitamgen

-    Substancją czynną leku jest 0,4 mg (400 mikrogramów) chlorowodorku tamusulosyny, co jest równoważne z 0,367 mg (367 mikrogramów) tamsulosyny.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, karbomer, krzemionka koloidalna bezwodna, żelaza tlenek, czerwony (E172), magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, karbomer, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Omnitamgen i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki bez rowka dzielącego, o średnicy 9 mm, z nadrukiem „T9SL” na jednej stronie oraz „0.4” na drugiej stronie.

Tabletki są pakowane w opakowania blistrowe zawierające:

30 i 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

MYLAN S.A.S

117 Allée des Parcs 69800 Saint-priest, Francja

Wytwórca

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania SL Castello 1, Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Francja

Polska

Rumunia

Hiszpania


Tamsulosine HCl Retard Mylan 0,4 mg, tabletten met verlengde afgifte TAMSULOSINE MYLAN LP 0,4 mg, comprimé à libération prolongée Omnitamgen

Gentasu 0,4 mg comprimate cu eliberare prelungitâ

Tamsulosina MYLAN Pharmaceuticals 0,4 mg comprimidos de liberaciónprolongada

EFG


Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2014

5

Omnitamgen

Charakterystyka Omnitamgen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Omnitamgen, 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg (400 mikrogramów) chlorowodorku tamsulosyny, co jest równoważne 0,367 mg (367 mikrogramów) tamsulosyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Białe, okrągłe tabletki bez rowka dzielącego, o średnicy 9 mm, z nadrukiem „T9SL” na jednej stronie oraz „0.4” na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jedna tabletka na dobę.

Tamsulosynę można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności tamsulosyny u dzieci i młodzieży. Dostępne obecnie dane zostały opisane w punkcie 5.1.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć, ponieważ ma to wpływ na przedłużone uwalnianie substancji czynnej leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie określono odpowiedniego dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Nie określono odpowiedniego dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (patrz punkt 4.3, Przeciwwskazania).

Przeciwwskazania

4.3.


• Nadwrażliwość na chlorowodorek tamsulosyny (łącznie z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym działaniem leku) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Hipotensja ortostatyczna w wywiadzie.

•    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak samo jak inne leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne, tamsulosyna może powodować u niektórych pacjentów obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, co w rzadkich przypadkach może być przyczyną omdleń. W przypadku zaobserwowania początkowych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie) pacjent powinien usiąść lub położyć się, do czasu ustąpienia tych objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną należy zbadać pacjenta w celu wykluczenia innych schorzeń, które mogą powodować objawy podobne do objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy należy zbadać per rectum i, jeśli istnieją wskazania, oznaczać u pacjenta stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate-specific antigen - PSA) przed rozpoczęciem leczenia oraz systematycznie w trakcie jego trwania.

Leczenie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) należy prowadzić z zachowaniem ostrożności ze względu na brak badań w tej grupie chorych.

U niektórych pacjentów w trakcie leczenia lub uprzednio leczonych chlorowodorkiem tamsulosyny, podczas operacji zaćmy i z powodu jaskry obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki [(ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome - IFIS), który jest odmianą zespołu zwężenia źrenicy (ang. Small Pupil Syndrome)]. IFIS powodujące zwiększone ryzyko komplikacji w przebiegu operacji oraz powikłań pooperacyjnych.

Według niepotwierdzonych źródeł, przerwanie stosowania chlorowodorku tamsulosyny na okres od 1 do 2 tygodni przed operacją zaćmy lub z powodu jaskry jest uważane za pomocne, ale korzyści wynikające z przerwania leczenia nie zostały jeszcze ustalone. Obserwowano IFIS również u pacjentów, którzy przerwali stosowanie tamsulosyny na dłuższy czas przed zabiegiem chirurgicznym.

Rozpoczynanie leczenia tamsulosyny chlorowodorkiem u pacjentów, u których jest planowany zabieg chirurgiczny z powodu zaćmy lub jaskry, nie jest zalecane. Podczas badania przed operacją chirurg i zespół okulistyczny powinien spytać czy pacjenci, dla których jest zaplanowana operacja z powodu zaćmy lub jaskry są lub byli leczeni tamsulosyną, w celu upewnienia się, że odpowiednie środki potrzebne do opanowania IFIS będą dostępne w czasie operacji.

Tamsulosyny chlorowodorek nie powinien być stosowany w skojarzeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 u pacjentów z fenotypem o nieprawidłowym metabolizmie CYP2D6.

Należy ostrożnie stosować tamsulosyny chlorowodrek w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanie silnymi inhibitorami CYP3A4 (patrz rozdział 4.5).

Czasami w kale można zaobserwować pozostałości tabletki.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji leku były przeprowadzane tylko u osób dorosłych.

Nie obserwowano interakcji podczas jednoczesnego stosowania chlorowodorku tamsulosyny z atenololem, enalaprylem lub teofiliną.

Jednocześnie stosowana cymetydyna powoduje zwiększenie stężenia tamsulosyny w osoczu, zaś furosemid powoduje jego zmniejszenie, ale ponieważ stężenia mieszczą się w granicach terapeutycznych, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

In vitro ani diazepam ani propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna ani warfaryna nie zmieniają stężenia wolnej frakcji tamsulosyny w ludzkim osoczu. Również tamsulosyna nie zmienia stężeń w osoczu wolnych frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu ani chlormadynonu.

Diklofenak i warfaryna mogą zwiększać szybkość eliminacji tamsulosyny.

Jednoczesne podawanie chlorowodorku tamsulosyny z silnymi inhibitorami CYP3A4 może prowadzić do zwiększenia ekspozycji na tamsulosyny chlorowodorek. Jednoczesne stosowanie ketokonazolu (znany silny inhibitor CYP3A4) powodowało zwiększenie wartości AUC i Cmax chlorowodorku tamsulosyny odpowiednio o współczynnik 2,8 i 2,2.

Nie należy stosować Tamsulosyny chlorowodorku w skojarzeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 u pacjentów o fenotypie nieprawidłowego metabolizmu CYP2D6.

Tamsulosyny chlorowodorek należy ostrożnie stosować w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanie silnymi inhibitorami CYP3A4.

Jednoczesne podawanie tamsulosyny chlorowodorku z paroksetyną, będącą silnym inhibitorem CYP2D6 powodowało wzrost Cmax i AUC tamsulosyny odpowiednio o współczynnik 1,3 do 1,6, ale wzrosty te nie są uważane za istotne klinicznie.

Jednoczesne stosowanie z innymi antagonistami receptora alfa-1-adrenergicznego może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Tamsulosyny chlorowodorek nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

W przebiegu krótko- i długoterminowych badań klinicznych z zastosowaniem tamsulosyny obserwowano zaburzenia wytrysku. W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano zdarzenia takie jak zaburzenia wytrysku, wytrysk wsteczny oraz brak wytrysku

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednak, należy uprzedzić pacjenta o możliwości wystąpienia zawrotów głowy.

4.8.    Działania niepożądane

Często

(>1/100,

<1/10)

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

układu

nerwowego

zawroty

głowy

(1,3%)

bóle głowy

omdlenia

Zaburzenia oka

Niewyraźne

widzenie,

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia serca

tachykardia

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie

ortostatyczne

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie błony śluzowej nosa

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia, biegunka, nudności, wymioty

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd, pokrzywka

obrzęk

naczynioruchowy

zespół

Stevensa-

Johnsona

Rumień

wielopostacio

wy,

złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Zaburzenia

wytrysku,

wytrysk

wsteczny,

brak

wytrysku

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

Badaniach prowadzone po dopuszczeniu leku do obrotu wykazały powiązanie leczenia tamsulosyną z zespołem zwężenia źrenicy, zwanym śródoperacyjnym zespołem wiotkiej tęczówki (IFIS), występującym w trakcie operacji zaćmy lub z powodu jaskry (patrz również punkt 4.4).

Doświadczenie zdobyte po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: oprócz działań niepożądanych wymienionych powyżej, w związku ze stosowaniem tamsulosyny odnotowano: migotanie przedsionków, arytmię, tachykardię oraz duszność. Ponieważ informacje te pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń, jakie odnotowywano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu na całym świecie, nie można rzetelnie określić częstości ich występowania oraz roli tamsulosyny w ich wywoływaniu.

4.9. Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie tamsulosyny chlorowodorku potencjalnie może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia, które obserwowano przy różnego stopnia przedawkowaniu.

Postępowanie

W przypadku wystąpienia ostrego niedociśnienia po przedawkowaniu tamsulosyny należy zastosować leczenie podtrzymujące układ sercowo-naczyniowy. Ciśnienie tętnicze krwi i częstość pracy serca można przywrócić do prawidłowych wartości układając pacjenta w pozycji leżącej. Jeśli takie postępowanie jest nieskuteczne, można podać środki zwiększające objętość krwi lub, w razie konieczności, leki kurczące naczynia. Należy monitorować czynność nerek i zastosować ogólne leczenie podtrzymujące.

Tamsulosyna w bardzo dużym stopniu związana jest z białkami, więc nieskuteczne jest zastosowanie dializy.

Aby zapobiec wchłanianiu preparatu można wywołać wymioty. W przypadku przyjęcia dużych ilości preparatu można wykonać płukanie żołądka oraz podać węgiel aktywowany i osmotycznie działające środki przeczyszczające (takie jak siarczan sodu).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, antagoniści receptora a-adrenergicznego; Kod ATC: G04CA02

Mechanizm działania

Tamsulosyna wiąże się wybiórczo i kompetycyjnie z postsynaptycznymi receptorami adrenergicznymi typu alfai, w szczególności podtypów alfaiA oraz alfaiD. Dzięki temu powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Właściwości farmakodynamiczne

Tamsulosyna zwiększa maksymalny przepływ cewkowy moczu poprzez rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, usuwając w ten sposób utrudnienia w przepływie.

Zmniejsza zwężenie drogi odpływu moczu dzięki rozkurczowi mięśniówki gładkiej gruczołu krokowego i cewki moczowej, zmniejszając objawy z opróżniania. Zmniejsza również objawy z napełniania, w których niestabilność pęcherza moczowego odgrywa ważną rolę. Zmniejszenie objawów z napełniania i opróżniania utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia.

Z obserwacji wynika, że stosowanie tamsulosyny może opóźnić konieczność zastosowania leczenia chirurgicznego lub cewnikowania.

Leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi poprzez zmniejszenie oporu obwodowego. Badania nie wykazały istotnego klinicznie zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi podczas stosowania tamsulosyny.

Dzieci i młodzież

W celu ustalenia prawidłowego dawkowania u dzieci z neurogenną dysfunkcją pęcherza moczowego przeprowadzono randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo. Badanie przeprowadzono na 161 pacjentach (w wieku od 2 do 16 lat), którym podawano 3 różne dawki tamsulosyny (niską dawkę [0,001 do 0,002 mg/kg], średnią dawkę [0,002 do 0,004 mg/kg] oraz wysoką dawkę [0,004 do 0.008 mg/mg] lub placebo. Jako pierwotny punkt końcowy określono liczbę pacjentów, u których zmniejszenie ciśnienia wycieku spowodowane niekontrolowanym skurczem wypieracza, bez udziału ciśnienia śródbrzusznego (ang. detrusor leakpointpressure LPP) zmniejszyło się do < 40 cmH2O, co zostało określone w oparciu o dwie oceny tego samego dnia. Wtórnymi punktami końcowymi były: faktyczna i procentowa zmiana od punktu wyjściowego w DLPP, poprawa i stabilizacja wodonercza i wodniaka moczowodu, zmiana objętości moczu wydalonego podczas cewnikowania oraz ilość spontanicznych mikcji podczas cewnikowania, określone na podstawie zapisów w karcie bilansu wodnego. Nie znaleziono statystycznie znaczących różnic pomiędzy grupą placebo a którąkolwiek z trzech pozostałych grup pacjentów leczonych tamsulosyną, zarówno dla pierwotnych i wtórnych punktów końcowych.. Dla żadnej dawki leku nie zaobserwowano odpowiedzi klinicznej.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tamsulosyna w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zapewnia równomierne, powolne uwalnianie tamsulosyny, skutkujące odpowiednią ekspozycja na działanie leku przez ponad 24 h.

Tamsulosyna w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest wchłaniania z przewodu pokarmowego. Około 57% z przyjętej dawki leku jest wchłaniane.

Przyjęcie posiłku nie wpływa na czas oraz stopień wchłaniania tamsulosyny przyjętej jako chlorowodorek tamsulosyny w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu.

Tamsulosyna wykazuje kinetykę liniową.

Maksymalne stężenie tamsulosyny w osoczu występuje po mniej więcej sześciu godzinach od podania pojedynczej dawki preparatu na czczo. W stanie stacjonarnym, który jest osiągany w czwartym dniu przyjmowania leku w dawkach wielokrotnych, maksymalne stężenie leku w osoczu następuje od 4 do 6 godzin po podaniu leku na czczo oraz po posiłku. Maksymalne stężenie leku w osoczu wzrasta od około 6 ng/ml po przyjęciu pierwszej dawki do 11 ng/ml w stanie stacjonarnym.

Ze względu na charakterystykę tamsulosyny w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu stężenie tamsulosyny we krwi wynosi 40% maksymalnego stężenia w osoczu, zarówno po podaniu na czczo jak i po posiłku.

Nie ma znaczącego zróżnicowania poziomu stężenia leku zarówno po podaniu pojedynczej dawki, jak i przy dawkowaniu wielokrotnym.

Dystrybucja

U człowieka tamsulosyna wiąże się z białkami osocza w ponad 99%, a objętość dystrybucji jest niewielka (około 0,2 l/kg).

Metabolizm

Tamsulosyna jest metabolizowana powoli i w niewielkim stopniu podlega efektowi pierwszego przejścia. W osoczu występuje głównie w postaci niezmienionej. Ulega metabolizmowi w wątrobie.

W badaniach na szczurach wykazano, że tamsulosyna tylko nieznacznie pobudza mikrosomalne enzymy wątrobowe.

Metabolity nie są równie skuteczne i toksyczne, jak sama tamsulosyna.

Wydalanie

Tamsulosyna i jej metabolity są wydalane głównie w moczu. Około 4 do 6% podanej dawki tamsulosyny podanej w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, wydala się postaci niezmienionej.

Okres półtrwania tamsulosyny wynosi około 19 godzin po przyj ęciu pojedynczej dawki, a w stanie stacjonarnym wynosi około 15 godzin.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność tamsulosyny po podaniu pojedynczej dawki i przy dawkowaniu wielokrotnym badano u myszy, szczurów i psów. Toksyczny wpływ na reprodukcję badano również u szczurów, działanie rakotwórcze u myszy i szczurów, a genotoksyczność in vivo oraz in vitro.

Ogólny profil toksyczności tamsulosyny po zastosowaniu dużych dawek jest równoważny działaniu farmakologicznemu antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych.

U psów tamsulosyna podawana w bardzo dużych dawkach powodowała zmiany w zapisie EKG. Nie uważa się jednak, by miało to znaczenie kliniczne. Nie wykazano żadnych istotnych właściwości genotoksycznych tamsulosyny.

Wykazano większe zmiany proliferacyjne w gruczołach mlecznych samic myszy i szczurów, związane z ekspozycją na tamsulosynę. Zmiany te, związane prawdopodobnie pośrednio z hiperprolaktynemią i występujące tylko jako wynik stosowania dużych dawek, uznaje się za nieistotne klinicznie.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Karbomer

Krzemionka koloidalna, bezwodna Żelaza tlenek, czerwony (E172)

Magnezu stearynian

Zewnętrzna warstwa rdzenia tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Hypromeloza

Karbomer

Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/ PVDC/Aluminium.

Blistry PVC/Aclar/Aluminium.

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

Wielkość opakowania: 10, 18, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 i 100 tabletek.

Blistry pakowane są w tekturowe pudełko.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotycząca usuwania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MYLAN S.A.S

117 Allée des Parcs 69800 Saint-priest, Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18847

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-11-10

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Styczeń 2014

8

Omnitamgen