+ iMeds.pl

Oncaspar 750 j.m./mlUlotka Oncaspar

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oncaspar, 750 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji (PEG-L-asparaginaza, Pegaspargasum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oncaspar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oncaspar

3.    Jak stosować lek Oncaspar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oncaspar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oncaspar i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera pegaspargazę, pochodną L-asparaginazy, enzymu rozkładającego L-asparaginę na kwas asparaginowy i amoniak.

Przyjmuje się, że działanie asparaginazy polega na zmniejszaniu ilości L-asparaginy w komórkach białaczkowych, co prowadzi do zahamowania tworzenia białek w komórkach nowotworowych.

Wskazania do stosowania:

Lek Oncaspar jest stosowany w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i dorosłych, u których rozwinęła się nadwrażliwość na niezmienioną L-asparaginazę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oncaspar

Kiedy nie stosować leku Oncaspar

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na pegaspargazę lub którykolwiek składnik leku;

-    jeśli pacjent choruje lub wcześniej chorował na zapalenie trzustki;

-    jeśli u pacjenta wystąpiły krwawienia związane z wcześniejszym zastosowaniem leczenia L-asparaginazą;

-    jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej ciężkie reakcje uczuleniowe, takie jak: uogólniona pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk krtani, niedociśnienie czy inne, ciężkie działania niepożądane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oncaspar

-    jeśli u pacjenta rozpoznano nadwrażliwość na inne formy L-asparaginazy, ponieważ w czasie leczenia mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na lek Oncaspar, obejmujące zagrażającą życiu ciężką reakcję uczuleniową, zwaną anafilaksją. Rutynowe środki ostrożności wymagają, aby pacjenci pozostawali pod obserwacją przez jedną godzinę, w miejscu z dostępem do sprzętu resuscytacyjnego, tj. sprzętu umożliwiającego przywrócenie lub utrzymanie podstawowych funkcji: krążenia, oddychania i innych środków koniecznych do leczenia anafilaksji. Reakcje anafilaktyczne wymagają natychmiastowego zastosowania adrenaliny, tlenu, dożylnie steroidów i leków przeciwhistaminowych;

-    lek może działać drażniąco, dlatego też roztwór należy przygotowywać i podawać ostrożnie. Zaleca się stosowanie rękawiczek. Należy unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą czy błonami śluzowymi, zwłaszcza oczu. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy zmywać dotkniętą powierzchnię dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut;

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki, które wykazują właściwości przeciwzakrzepowe (kwas acetylosalicylowy) lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, gdyż występuje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień;

-    u pacjentów poddawanych złożonej chemioterapii, gdyż mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane ze strony wątroby i ośrodkowego układu nerwowego. Lek Oncaspar może powodować obniżenie odporności (działanie immunosupresyjne), dlatego istnieje możliwość rozwoju predyspozycji do występowania zakażeń u pacjentów leczonych tym lekiem;

-    jeśli pacjent poddawany jest leczeniu połączonemu z lekami uszkadzającymi wątrobę, szczególnie w przypadku już istniejących zaburzeń czynności wątroby.

Testy laboratoryjne:

Po rozpoczęciu leczenia często obserwuje się zmniejszenie ilości krążących białych krwinek jednego rodzaju - limfoblastów (młode, niedojrzałe limfocyty) - czemu może towarzyszyć zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi. Lekarz będzie monitorował ilość komórek krwi i szpiku kostnego w celu sprawdzenia skuteczności leczenia.

Lekarz będzie oznaczał aktywność amylazy w celu oceny czynności trzustki i ewentualnego rozpoznania wczesnych objawów zapalenia trzustki. Częste oznaczanie glukozy we krwi pozwala na rozpoznanie podwyższonego poziomu cukru we krwi (hiperglikemii). Jeżeli Oncaspar jest stosowany z innymi lekami działającymi toksycznie na wątrobę (hepatotoksycznymi) konieczne jest częste kontrolowanie czynności wątroby. Lek Oncaspar może wywierać wpływ na ilość białek osocza, dlatego należy monitorować stężenia fibrynogenu, PT (czas protrombinowy) i PTT (czas częściowej tromboplastyny).

Nie należy mieszać tego leku z innymi lekami!

Stosowanie leku Oncaspar z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nadmierne zmniejszenie ilości białek surowicy krwi, powodowane przez lek Oncaspar, może zwiększać toksyczność innych leków wiążących się z białkami osocza. Warto wiedzieć, że osłabienie działania niektórych leków, takich jak metotreksat, podczas terapii lekiem Oncaspar jest skutkiem hamowania syntezy białek i mnożenia komórek. Zakłóceniu może również ulec przebiegająca w wątrobie deaktywacja (zmiana do nieaktywnej postaci) niektórych leków. Ponieważ w trakcie terapii lekiem Oncaspar obserwuje się zaburzenia hemostazy, tj . zaburzenia krzepnięcia i krwawienia, należy zachować ostrożność, gdy jednocześnie stosowane są leki przeciwzakrzepowe, takie jak: kumaryna, heparyna, dipirydamol, kwas acetylosalicylowy oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy podawać leku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Należy zastosować skuteczną antykoncepcję w czasie leczenia lekiem.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie karmienia piersią, jeśli konieczne jest stosowanie leku, należy przerwać karmienie piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ponieważ lek Oncaspar może powodować senność, uczucie zmęczenia oraz stan dezorientacji i dlatego może pośrednio wpływać na zdolność do kierowania pojazdów czy obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek Oncaspar

Lek Oncaspar należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka leku Oncaspar to 2.500 j .m. (co odpowiada 3,3 ml leku) na m2 co 14 dni. Dzieci, których powierzchnia ciała jest większa lub równa 0,6 m2 otrzymują 2.500 j.m. (co odpowiada 3,3 ml leku) na m2 co 14 dni. Dzieci, których powierzchnia ciała jest mniejsza niż 0,6 m2 otrzymują 82,5 j.m. (co w przybliżeniu odpowiada 0,1 ml leku) na kg masy ciała co 14 dni.

Sposób podawania

Jako składnik wybranych schematów leczenia składających się z wielu leków, lek Oncaspar może być podawany zarówno domięśniowo jak i dożylnie.

Zalecaną drogą podania jest droga domięśniowa, z powodu mniejszej częstości występowania uszkodzeń wątroby, zaburzeń krzepnięcia oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych i nerkowych w porównaniu z dożylną drogą podania.

W przypadku podania dożylnego, lek Oncaspar należy podawać we wlewie przez 1 - 2 godziny w 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Zaleca się, aby lek Oncaspar był stosowany w leczeniu skojarzonym wyłącznie przez lekarza dysponującego doświadczeniem w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej.

Lek Oncaspar może być zastosowany jako część schematu leczenia podtrzymującego.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Oncaspar jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oncaspar

W razie przyjęcia większej niż zalecane dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie ma klinicznie stosownego swoistego antidotum w przypadku przedawkowania leku Oncaspar. Lekarz zastosuje w takiej sytuacji odpowiednie leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania dawki leku Oncaspar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Oncaspar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są podzielone na grupy na podstawie częstości występowania wg MedDRA: Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10000 do < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ narządów

Objawy i ich częstość

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie stężenia amylazy we krwi.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Łagodne lub umiarkowane zaburzenie czynności szpiku kostnego wszystkich trzech linii komórkowych; zaburzenia krzepnięcia spowodowane zaburzeniem syntezy białka: krwawienie, uogólnione wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (ang.

disseminated intravascular coagulation, DIC) lub zakrzepica; z objawami mózgowymi, takimi jak: udar, napady padaczkowe, ból głowy lub utrata przytomności.

Bardzo rzadko:

Anemia hemolityczna (zmiana w wynikach badania krwi).

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego w postaci pobudzenia, depresji, halucynacji, zdezorientowania i ospałości (lekkie zaburzenie przytomności); zmiany w zapisie czynności elektrycznej mózgu, tj. EEG (zmniej szenie aktywności fal Alfa, zwiększenie aktywności fal Theta i Delta), prawdopodobnie w związku z wysokim poziomem amoniaku we krwi (hiperamonemią). Parestezje (zaburzenia czucia skórnego).

Rzadko:

Mogą się pojawić napady padaczkowe i ciężkie zaburzenia przytomności, łącznie ze śpiączką.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (patrz poniżej „Zaburzenia układu nerwowego”), drętwienie warg.

Bardzo rzadko:

Lekkie drżenie palców rąk.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Łagodne lub umiarkowane objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak utrata apetytu, nudności, wymioty, skurczowe bóle brzucha, biegunka oraz zmniejszenie masy ciała.

Często:

Ostre zapalenie trzustki, zaburzenia funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki z biegunką.

Niezbyt często:

Zapalenie ślinianki przyusznej.

Rzadko:

Krwotoczne lub martwicze zapalenie trzustki, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, ciężkie zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej .

Bardzo rzadko:

Torbiele rzekome trzustki, zapalenie trzustki prowadzące do zgonu, zapalenie trzustki z towarzyszącym ostrym zapaleniem ślinianki przyusznej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

Ostra niewydolność nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Reakcje uczuleniowe na skórze.

Rzadko:

Obrzęk z uszkodzeniem tkanki, wysypka z wybroczynami, wypadanie włosów, plamica.

Bardzo rzadko:

Martwica toksyczno-rozpływna (zespół Lyella).

Zaburzenia endokrynologiczne

Często:

Zmiany wydzielania insuliny objawiające się zwiększeniem

stężenia cukru we krwi i towarzyszącą kwasicą (zwiększona kwasowość krwi).

Bardzo rzadko:

Przejściowe osłabienie czynności tarczycy, zmniejszenie stężenia globuliny wiążącej tyroksynę, niedoczynność przytarczyc.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Zmiana stężenia tłuszczów we krwi (np. zwiększenie lub zmniejszenie stężenia cholesterolu, zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie frakcji VLDL i zmniejszenie stężenia LDL, zwiększenie aktywności lipazy lipoproteinowej) w większości przypadków bez objawów klinicznych; zwiększenie stężenia mocznika we krwi.

Niezbyt często:

Zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), zwiększenie poziomu amoniaku we krwi (hiperamonemia).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częstość nieznana: Zakażenia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Ból w miejscu podania, obrzęki.

Często:

Gorączka, ból (ból pleców, ból stawów, ból brzucha), poty nocne. Rzadko:

Wysoka gorączka zagrażająca życiu (hiperpireksja).

Zaburzenia układu immunologicznego

Często:

Reakcje uczuleniowe (miejscowy rumień, pokrzywka, swędzenie, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, ból mięśni, duszność, skurcz oskrzeli, znaczne przyspieszenie czynności serca, obniżenie ciśnienia krwi do stopnia wstrząsu anafilaktycznego).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często:

Zmiany wartości parametrów wątrobowych (np. stężenia fosfatazy zasadowej i transaminaz w surowicy, LDH i bilirubiny w surowicy), stłuszczenie wątroby, zmniejszenie poziomu albumin (hipoalbuminemia), która może prowadzić między innymi do obrzęków.

Rzadko:

Zastój żółci, żółtaczka, martwica komórek wątroby i niewydolność wątroby, mogąca prowadzić do zgonu.

Zaburzenia serca

Rzadko:

Zapalenie wsierdzia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:

Kaszel.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Pegaspargaza może powodować łagodną lub umiarkowaną mielosupresję, tj. obniżenie wytwarzania w szpiku wszystkich trzech rodzajów komórek (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi). Zazwyczaj nie ma to konsekwencji terapeutycznych. Zaobserwowano odosobnione przypadki anemii (zbyt mała ilość czerwonych krwinek), spowodowanej podawaniem pegaspargazy.

Z powodu zaburzenia syntezy białka, mogą się pojawić zaburzenia krzepnięcia krwi, zarówno w postaci krwawienia, jak i wewnątrznaczyniowego wykrzepiania (DIC) lub zakrzepicy, przy czym ryzyko wystąpienia zakrzepicy wydaje się przeważać wraz z upływem czasu po przerwaniu leczenia. Poza pegaspargazą, leczenie przy użyciu innych leków powodujących mielosupresję, a także choroba zasadnicza mogą również być przyczyną takiego działania niepożądanego.

Około połowa wszystkich ciężkich przypadków krwawień i zakrzepów dotyczy naczyń mózgowych i może na przykład powodować udar mózgu, napady padaczkowe, ból głowy lub utratę przytomności.

Zaburzenia układu nerwowego

Pegaspargaza może powodować zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego, często w postaci pobudzenia, depresji, halucynacji, zdezorientowania i ospałości (lekkie zaburzenie przytomności), a rzadko w postaci poważnego zaburzenia świadomości, łącznie ze śpiączką.

Mogą się pojawiać zmiany w zapisie EEG w postaci zmniejszonej aktywności fal Alfa oraz zwiększonej aktywności fal Theta i Delta. Należy wykluczyć hiperamonemię jako prawdopodobną przyczynę.

Bardzo rzadko opisywano lekkie drżenie palców rąk.

Rzadko może się pojawić zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS). W badaniach tomografii rezonansu magnetycznego charakteryzuje się on odwracalnymi (od kilku dni do kilku miesięcy) zmianami chorobowymi lub obrzękami, głównie w tylnej części mózgu. Do objawów RPLS należą: podwyższone ciśnienie krwi, napady padaczkowe, ból głowy, zmiany stanu psychicznego oraz ostre upośledzenie wzroku. Istnieją doniesienia o pacjentach, u których rozwinął się RPLS podczas chemioterapii skojarzonej z zastosowaniem asparaginazy. Często trudno jest określić czy RPLS był spowodowany zastosowaniem asparaginazy, leków towarzyszących czy też chorobą podstawową.

RPLS jest leczony objawowo. Nadciśnienie oraz napady padaczkowe leczone są przyczynowo. Ponadto zaleca się przerwanie lub zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych.

Zaburzenia żołądka i jelit

U około połowy pacjentów pojawiają się lekkie lub umiarkowane objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak utrata apetytu, nudności, wymioty, skurczowe bóle brzucha, biegunka oraz utrata masy ciała.

Często występuje ostre zapalenie trzustki. Istnieją pojedyncze doniesienia o tworzeniu się torbieli rzekomych (do czterech miesięcy po podaniu ostatniej dawki leku). W związku z tym należy wykonywać odpowiednie badania (np. USG) do czterech miesięcy po zakończeniu leczenia pegaspargazą. Ponieważ nieznana jest dokładna patogeneza, można zalecić jedynie środki wspomagające leczenie.

Krwotoczne lub martwicze zapalenie trzustki występuje rzadko. Istnieją odosobnione doniesienia o przypadkach śmiertelnych. Opisano jeden przypadek zapalenia trzustki z towarzyszącym ostrym zapaleniem ślinianki przyusznej, związany z leczeniem asparaginazą.

W literaturze naukowej istnieją niezbyt częste doniesienia o przypadkach zapalenia ślinianki przyusznej, niezwiązane z zapaleniem trzustki. Po przerwaniu leczenia asparaginazą, dolegliwości zapalenia ślinianki przyusznej ustąpiły wciągu kilku dni.

Zaburzenia funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki mogą powodować biegunkę.

Stężenie amylazy we krwi może zwiększyć się podczas, ale również i po zakończeniu leczenia pegaspargazą. W takiej sytuacji lekarz podejmuje decyzję o ewentualnym przerwaniu leczenia pegaspargazą.

Zaburzenia nerek

Zgłaszano rzadkie przypadki ostrej niewydolności nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Na powierzchni skóry mogą pojawić się reakcje alergiczne. Opisano jeden przypadek martwicy (toksyczno-rozpływnej naskórka (zespół Lyella) w leczeniu asparaginazą.

Zaburzenia endokrynologiczne

Często obserwuje się zaburzenia czynności trzustki, które dotyczą wydzielanej przez nią insuliny, co prowadzi do zaburzenia przyswajania glukozy. Obserwuje się zaburzenia poziomu glukozy we krwi, hiperglikemię (podwyższony poziom glukozy), jak i kwasicę cukrzycową (zwiększona kwasowość krwi). Te zaburzenia zwykle leczy się z dobrym skutkiem insuliną.

Czynniki ryzyka dla hiperglikemii to: wiek > 10 lat, nadwaga oraz zespół Downa.

W związku z tym, podczas leczenia pegaspargazą, lekarz może zlecić kontrolę poziomu cukru we krwi oraz w moczu, oraz badania laboratoryjne, pozwalające kontrolować czynność innych gruczołów, przede wszystkim tarczycy i przytarczyc.

Zaburzenia metabolizmu

Obserwowano zmiany stężenia lipidów we krwi (np. zwiększenie lub zmniejszenie stężenia cholesterolu, zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie frakcji VLDL i zmniejszenie stężenia LDL, zwiększenie aktywności lipazy lipoproteinowej), w większości przypadków bez objawów klinicznych i bez potrzeby zmiany leczenia. Zmiany te mogą być również powodowane równoczesnym podawaniem steroidów. Jeśli wartości stężeń są znacznie zwiększone (np. trójglicerydy > 2000 mg/dl), lekarz zleci częste oznaczanie poziomu lipidów, ze względu na zwiększone ryzyko zapalenia trzustki. Bardzo często występuje zwiększenie stężenia mocznika we krwi, który jest niezależny od dawki i niemal zawsze wskazuje na przednerkowe zaburzenia równowagi metabolicznej.

Może wystąpić podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) oraz mocznika (hiperamonemia).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii skojarzonej zawierającej asparaginazę. Często trudno jest odróżnić je od skutków choroby podstawowej czy równocześnie podawanych leków.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W 2 do 5 godzin po podaniu leku mogą wystąpić reakcje gorączkowe, które zwykle ustępują samoistnie. Rzadko obserwowano wysoką gorączkę zagrażającą życiu (hiperpireksja). Często obserwuje się ból (ból stawów, ból pleców i ból brzucha).

Zaburzenia układu immunologicznego

Mogą być wytwarzane przeciwciała specyficzne dla obcego białka, jakim jest pegaspargaza, które czasami mogą powodować kliniczne reakcje nadwrażliwości i jednocześnie prowadzić do dezaktywacji pegaspargazy.

W trakcie leczenia często obserwuje się reakcje alergiczne po podaniu pegaspargazy, które mogą się objawiać jako miejscowy rumień, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, ból w miejscu podania, gorączka, ból mięśni, duszność, skurcz oskrzeli, częstoskurcz serca, oraz obniżenie ciśnienia krwi, aż do wstrząsu anafilaktycznego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji nadwrażliwości zwiększa się wraz z liczbą podanych dawek; aczkolwiek w rzadkich przypadkach reakcje alergiczne mogą wystąpić już po pierwszym podaniu pegaspargazy.

Wcześniejsze zastosowanie testów śródskórnych nie wyklucza ryzyka reakcji alergicznych.

W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej na pegaspargazę lekarz natychmiast przerwie podawanie leku i wdroży leczenie objawów.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zmiany wartości parametrów wątrobowych są bardzo częste. Często obserwuje się niezależne od dawki zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej i transaminaz w surowicy, LDH i bilirubiny w surowicy. Bardzo często pojawia się stłuszczenie wątroby. Rzadko zgłaszano zastój żółci, żółtaczkę, martwicę komórek wątroby i niewydolność wątroby ze skutkiem śmiertelnym.

Z powodu zaburzenia syntezy białka może wystąpić zmniejszenie stężenia białek w surowicy. Podczas leczenia u większości pacjentów, niezależnie od otrzymywanej dawki, zmniejsza się stężenie albumin (rodzaj białka surowicy), co jest istotne ze względu na wiązanie i transport niektórych leków w organizmie w połączeniu z albuminami. Hipoalbuminemia może prowadzić do wystąpienia obrzęków. Z tych powodów lekarz w trakcie leczenia kontroluje stężenie albumin w surowicy, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków.

5. Jak przechowywać lek Oncaspar

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C.

Nie zamrażać. Nie wstrząsać.

Nie należy stosować leku, jeśli wiadomo, że był zamrożony. Zamrażanie niszczy aktywność leku, czego nie można wykryć wizualnie.

Nie należy stosować preparatu, jeśli był przechowywany w temperaturze pokojowej dłużej niż 48 godzin.

Należy unikać intensywnego mieszania.

Trwałość fizyko-chemiczna leku po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy wynosi 2 dni w workach polietylenowych w temperaturze od 2°C do 8°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Oncaspar po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć lek, którego się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oncaspar

Substancją czynną leku jest pegaspargaza. 1 ml roztworu zawiera 750 j.m.

Pozostałe składniki to: diwodorofosforan sodu, wodorofosforan sodu, chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Oncaspar i co zawiera opakowanie

Oncaspar jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem buforowanym fosforanem o pH 7,3, do podawania domięśniowego lub dożylnego.

Dostępna wielkość opakowania to 1 fiolka szklana z 5 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg, Niemcy

Tel.: +49 4103 8006 0

Fax.: +49 4103 8006 100

e-mail: contact@medac.de

Data ostatniej aktualizacji ulotki

10

Oncaspar

Charakterystyka Oncaspar

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oncaspar, 750 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań i infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka produktu leczniczego Oncaspar z 5 ml roztworu zawiera:

3.750 j.m. (co odpowiada 750 j.m./ml) PEG-L-asparaginazy tj. pegaspargazy (Pegaspargasum).

Aktywność produktu leczniczego Oncaspar jest wyrażona w jednostkach międzynarodowych (j.m.) zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Biochemicznej. Jedna j.m. L-asparaginazy jest określana jako ilość enzymu wymagana do wytworzenia 1 pmol amoniaku na minutę przy pH 7,3 i w temperaturze 37°C.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań i infuzji.

Roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i do infuzji, 750 j.m./ml.

Produkt leczniczy jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem buforowanym fosforanem o pH 7,3, do podawania domięśniowego lub dożylnego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Oncaspar jest stosowany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu reindukującym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i dorosłych, u których rozwinęła się nadwrażliwość na niezmodyfikowaną L-asparaginazę.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka produktu leczniczego Oncaspar wynosi 2.500 j.m. (co odpowiada 3,3 ml produktu leczniczego) na m2 powierzchni ciała co 14 dni.

Dzieci

Dzieci, których powierzchnia ciała jest większa lub równa 0,6 m2 otrzymują 2.500 j.m. (co odpowiada 3,3 ml produktu leczniczego) na m2 powierzchni ciała co 14 dni.

Dzieci, których powierzchnia ciała jest mniejsza niż 0,6 m2 otrzymują 82,5 j .m. (co odpowiada 0,1 ml produktu leczniczego) na kg masy ciała co 14 dni.

Sposób podawania

Jako składnik wybranych schematów leczenia składających się z wielu leków produkt leczniczy Oncaspar może być podawany zarówno domięśniowo jak i dożylnie.

Zalecaną drogą podania, jest droga domięśniowa, z powodu mniejszej częstości występowania uszkodzeń wątroby, koagulopatii oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych i nerkowych w porównaniu z dożylną drogą podania.

W przypadku podania dożylnego, produkt leczniczy Oncaspar należy podawać we wlewie przez 1 -2 godziny w 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

W przypadku podawania domięśniowego produktu leczniczego Oncaspar, objętość pojedynczego wstrzyknięcia należy ograniczyć do 2 ml. Jeżeli objętość, która ma być wstrzyknięta jest większa niż 2 ml, należy skorzystać z kilku miej sc podania.

Zaleca się, aby produkt leczniczy Oncaspar był stosowany w leczeniu skojarzonym wyłącznie przez lekarza dysponującego doświadczeniem w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej.

Stosowanie produktu leczniczego Oncaspar, jako jedynego środka indukującego, należy podejmować jedynie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy schemat leczenia skojarzonego, oparty na innych środkach chemioterapeutycznych takich jak: winkrystyna, metotreksat, cytarabina, daunorubicyna czy doksorubicyna jest nieodpowiedni z powodu toksyczności czy innych specyficznych czynników zależnych od pacjenta.

Po uzyskaniu remisji choroby, należy zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące.

Produkt leczniczy Oncaspar może być zastosowany jako część schematu leczenia podtrzymującego.

4.3.    Przeciwwskazania

•    Zapalenie trzustki lub zapalenie trzustki w wywiadzie.

•    Krwawienia związane z uprzednim zastosowaniem leczenia L-asparaginazą.

•    Ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: uogólniona pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk krtani, niedociśnienie czy inne ciężkie działania niepożądane.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Oncaspar powinien być podawany przez osobę przeszkoloną w zakresie przygotowywania i podawania chemioterapeutycznych leków przeciwnowotworowych.

U pacjentów, zwłaszcza z rozpoznaną nadwrażliwością na inne formy L-asparaginazy, mogą wystąpić w czasie leczenia reakcje nadwrażliwości na produkt leczniczy Oncaspar, obejmujące zagrażającą życiu anafilaksję. Rutynowe środki ostrożności wymagają aby pacjenci pozostawali pod obserwacją przez jedną godzinę w miejscu z dostępem do sprzętu resuscytacyjnego i innych środków koniecznych do leczenia anafilaksji (adrenalina, tlen, dożylne steroidy etc.).

Produkt leczniczy może działać drażniąco, dlatego też roztwór należy przygotowywać i podawać ostrożnie. Zaleca się stosowanie rękawiczek. Należy unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą czy błonami śluzowymi, zwłaszcza oczu. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy zmywać dotkniętą powierzchnię dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Reakcje anafilaktyczne wymagają natychmiastowego zastosowania adrenaliny, tlenu, dożylnie steroidów i środków przeciwhistaminowych. U pacjentów leczonych produktem leczniczym Oncaspar występuje zwiększone ryzyko krwawień, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania innych leków, które wykazują właściwości przeciwzakrzepowe (kwas acetylosalicylowy) lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (patrz 4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Produkt leczniczy Oncaspar może wykazywać aktywność immunosupresyjną. Dlatego istnieje możliwość rozwoju predyspozycji do występowania zakażeń u pacjentów leczonych tym produktem leczniczym. Ciężkie działania niepożądane ze strony wątroby i ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić po zastosowaniu chemioterapii złożonej z produktu leczniczego Oncaspar i innego leku. Szczególne środki ostrożności należy zachować w przypadku leczenia skojarzonego z produktami leczniczymi uszkadzającymi wątrobę, zwłaszcza w przypadku już istniejących zaburzeń czynności wątroby.

Informacje dla pacjentów

Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia reakcji nadwrażliwości na produkt leczniczy, z anafilaksją włącznie. U pacjentów leczonych produktem leczniczym Oncaspar rośnie niebezpieczeństwo wystąpienia krwawień. Pacjentów należy poinformować, że należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Oncaspar z innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko krwawień (patrz 4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Testy laboratoryjne

Zmniejszenie ilości krążących limfoblastów jest często obserwowane po rozpoczęciu leczenia, czemu może towarzyszyć zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi. Jako wskaźniki efektów leczenia pacjenta, należy monitorować ilość komórek krwi i szpiku kostnego.

Należy często oznaczać aktywność amylazy we krwi w celu oceny czynności trzustki i ewentualnego stwierdzenia wczesnych objawów zapalenia trzustki (patrz 4.3. Przeciwwskazania). Należy monitorować stężenie glukozy we krwi w czasie leczenia produktem leczniczym Oncaspar, ponieważ może wystąpić hiperglikemia. W czasie stosowania produktu leczniczego Oncaspar w skojarzeniu z hepatotoksyczną chemioterapią należy monitorować czynność wątroby.

Produkt leczniczy Oncaspar może wywierać wpływ na ilość białek osocza, dlatego należy monitorować stężenia fibrynogenu, PT (czas protrombinowy) i PTT (czas częściowej tromboplastyny).

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nadmierna utrata białek surowicy krwi, powodowana przez produkt leczniczy Oncaspar, może zwiększać toksyczność innych leków wiążących się z białkami osocza. W wyniku zahamowania syntezy białek i replikacji komórek przez pegaspargazę, produkt leczniczy Oncaspar może osłabiać efekty działania leków takich jak metotreksat, który dla swojego działania wymaga procesu replikacji komórek. Produkt leczniczy Oncaspar może zakłócać proces deaktywacji enzymatycznej innych leków, szczególnie w wątrobie. Zaburzenia hemostazy obserwowane w trakcie stosowania produktu leczniczego Oncaspar zwiększały ryzyko wystąpienia krwawień lub zakrzepicy. Należy zachować ostrożność w czasie jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, takich jak: kumaryna, heparyna, dipirydamol, kwas acetylosalicylowy oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

4.6.    Wpływ na ciążę i laktację

Ciąża

Nie zostały przeprowadzone badania na zwierzętach, dotyczące wpływu produktu leczniczego Oncaspar na zdolność do rozrodu. Nie wiadomo, czy produkt leczniczy Oncaspar podawany kobietom w ciąży może powodować uszkodzenie płodu lub wpływać na zdolność do rozrodu. Nie należy podawać produktu leczniczego w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

W czasie leczenia produktem leczniczym Oncaspar należy zastosować skuteczną antykoncepcję.

Karmienie piersią

W trakcie leczenia należy przerwać karmienie piersią.

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy Oncaspar przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W trakcie leczenia należy przerwać karmienie piersią, ponieważ wiele leków przenika do mleka kobiet karmiących piersią i istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Oncaspar wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Może powodować senność, uczucie zmęczenia oraz stan dezorientacji, i dlatego może pośrednio wpływać na zdolność kierowania pojazdami czy obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Poza reakcjami immunologicznymi na obce białko, leczenie pegaspargazą może prowadzić do zaburzeń w układach narządów, które wykazują wysoki poziom syntezy białek (zwłaszcza w wątrobie i trzustce). Ponieważ pegaspargaza jest głównie stosowana w terapii skojarzonej, często trudno jest odróżnić jej skutki niepożądane od wywoływanych przez inne leki.

Zakres działań niepożądanych pegaspargazy w dużym stopniu pokrywa się z działaniami asparaginazy. Dlatego ze względów bezpieczeństwa wymieniono również działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu asparaginazy, ale nie były jak dotąd obserwowane w związku z pegaspargazą.

Działania niepożądane są podzielone na grupy na podstawie częstości występowania wg MedDRA: Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). _


Układ narządów

Objawy i ich częstość

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie stężenia amylazy we krwi.

Zaburzenia krwi i układu

Często

chłonnego

Łagodna lub umiarkowana mielosupresja wszystkich trzech linii komórkowych; zaburzenia krzepnięcia spowodowane zaburzeniem syntezy białka; krwawienie, uogólnione wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (ang. disseminated intravascular coagulation, DIC) lub zakrzepica; z objawami mózgowymi takimi jak: udar, napady padaczkowe, ból głowy lub utrata przytomności.

Bardzo rzadko Anemia hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego w postaci pobudzenia, depresji, halucynacji, zdezorientowania i ospałości (lekkie zaburzenie przytomności); zmiany w zapisie EEG (zmniej szenie aktywności fal Alfa, zwiększenie aktywności fal Theta i Delta), prawdopodobnie w związku z hiperamonemią. Parestezje.

Rzadko:

Mogą się pojawić napady padaczkowe i ciężkie zaburzenia przytomności, łącznie ze śpiączką.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS), drętwienie warg.

Bardzo rzadko:

Lekkie drżenie palców rąk.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Łagodne lub umiarkowane objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak utrata apetytu, nudności, wymioty, skurcze brzucha, biegunka oraz zmniej szenie masy ciała.

Często:

Ostre zapalenie trzustki, zaburzenia funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki z biegunką.


Niezbyt często:

Zapalenie ślinianki przyusznej.

Rzadko:

Krwotoczne lub martwicze zapalenie trzustki, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, ciężkie zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej.

Bardzo rzadko:

Torbiele rzekome trzustki, zapalenie trzustki prowadzące do zgonu, zapalenie trzustki z towarzyszącym ostrym zapaleniem ślinianki przyusznej .

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

Ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Reakcje alergiczne na skórze.

Rzadko:

Obrzęk z uszkodzeniem tkanki, wysypka z wybroczynami, wypadanie włosów, plamica.

Bardzo rzadko:

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella).

Zaburzenia endokrynologiczne

Często:

Zmiany czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki z kwasicą cukrzycową, hiperglikemia hiperosmolarna.

Bardzo rzadko:

Wtórna przemijająca niedoczynność tarczycy; zmniejszenie stężenia globuliny wiążącej tyroksynę; niedoczynność przytarczyc.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Zmiana stężenia lipidów we krwi (np. zwiększenie lub zmniejszenie stężenia cholesterolu, zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie frakcji VLDL i zmniejszenie stężenia LDL, zwiększenie aktywności lipazy lipoproteinowej) w większości przypadków bez objawów klinicznych; zwiększenie stężenia mocznika we krwi spowodowane przednerkowymi zaburzeniami równowagi metabolicznej.

Niezbyt często:

Zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), hiperamonemia.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częstość nieznana: Zakażenia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Ból w miejscu podania, obrzęki.

Często:

Zwiększenie temperatury ciała, ból (ból pleców, ból stawów, ból

brzucha), poty nocne.

Rzadko:

Wysoka gorączka zagrażająca życiu (hiperpireksja).

Zaburzenia układu

Często:

immunologicznego

Reakcje alergiczne (miejscowy rumień, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, ból mięśni, duszność), skurcz oskrzeli, częstoskurcz serca, obniżenie ciśnienia krwi, aż do stopnia wstrząsu anafilaktycznego.

Zaburzenia wątroby i dróg

Bardzo często:

żółciowych

Zmiany wartości parametrów wątrobowych (np. stężenia fosfatazy zasadowej, aktywności transaminaz w surowicy, stężenia LDH i bilirubiny w surowicy), stłuszczenie wątroby, hipoalbuminemia, która może prowadzić do objawów takich jak obrzęki.

Rzadko:

Zastój żółci, żółtaczka, martwica komórek wątroby i niewydolność wątroby prowadzące do zgonu.

Zaburzenia serca

Rzadko:

Zapalenie wsierdzia.

Zaburzenia układu oddechowego,

Rzadko:

klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Pegaspargaza może powodować łagodną lub umiarkowaną mielosupresję wszystkich trzech linii komórkowych. Zazwyczaj nie wpływa to na przebieg terapii. Zaobserwowano odosobnione przypadki anemii hemolitycznej spowodowanej podawaniem pegaspargazy.

Z powodu zaburzenia syntezy białka, mogą się pojawić zaburzenia krzepnięcia krwi, zarówno w postaci krwawienia, jak i DIC lub zakrzepicy; ryzyko wystąpienia zakrzepicy wydaje się przeważać wraz z upływem czasu po przerwaniu leczenia.

Przyczyną takich działań niepożądanych, poza pegaspargazą, może być równoczesne stosowanie innych leków mielosupresyjnych lub sama choroba podstawowa.

Około połowa wszystkich ciężkich przypadków krwawień i zakrzepów dotyczy naczyń mózgowych i może na przykład powodować udar mózgu, napady padaczkowe, ból głowy lub utratę przytomności. W badaniu ALL-BFM 95, opisano zwiększone ryzyko zakrzepicy u dzieci z mutacjami czynnika V, opornością na aktywne białko C lub zmniejszonym stężeniem białka S, białka C lub antytrombiny III (ATIII) w surowicy, leczonych niezmodyfikowaną asparaginazą. U tych pacjentów, w miarę możliwości, należy unikać wprowadzania cewnika do żyły centralnej, ponieważ może to jeszcze bardziej zwiększyć ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Jeśli to możliwe, w leczeniu indukcyjnym ostrej białaczki limfatycznej, cewnik do żyły centralnej należy wprowadzać wyłącznie po zakończeniu leczenia pegaspargazą.

Zaburzenia krzepnięcia krwi i fibrynolizę można wykrywać przy pomocy badań krwi, np. jako zmniej szenie stężenia fibrynogenu, czynnika IX, czynnika XI, antytrombiny III, białka C, plazminogenu oraz jako zwiększenie czynnika von Willebranda, inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1, fragmentu protrombiny 1 i 2 oraz produktów rozpadu fibrynogenu (D-dimery). Małopłytkowość i posocznica zwiększają ryzyko krwawienia.

Konieczne jest systematyczne monitorowanie profilu krzepnięcia krwi. Fibrynogen może być zaliczany do parametrów układu pro- i antykoagulacyjnego. W przypadkach znacznego zmniejszenia stężenia fibrynogenu lub ATIII, selektywna substytucja wydaje się możliwa. ATIII podawana jest w infuzji, w dawce: 100 minus aktualna wartość w % x kg masy ciała. Fibrynogen podawany jest w postaci świeżo mrożonej plazmy w dawce 10 do 15 ml/kg masy ciała.

Pegaspargaza może powodować zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego, które zazwyczaj objawiają się w postaci pobudzenia, depresji, halucynacji, zdezorientowania i ospałości (lekkie zaburzenie przytomności), a rzadziej w postaci napadów padaczkowych i poważnego zaburzenia świadomości, łącznie ze śpiączką.

Zmiany w zapisie EEG mogą się pojawiać w postaci zmniejszonej aktywności fal Alfa oraz zwiększonej aktywności fal Theta i Delta.

Należy wykluczyć hiperamonemię jako prawdopodobną przyczynę.

Bardzo rzadko opisywano lekkie drżenie palców rąk.

Rzadko może się pojawić zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS). W badaniach rezonansu magnetycznego charakteryzuje się on odwracalnymi (od kilku dni do kilku miesięcy) zmianami chorobowymi i (lub) obrzękami, głównie w tylnej części mózgu. Do objawów RPLS głównie należą: podwyższone ciśnienie krwi, ataki, ból głowy, zmiany stanu psychicznego oraz ostre zaburzenie wzroku (głownie ślepota korowa lub jednoimienne niedowidzenie połowiczne).

Istnieją doniesienia o pacjentach, u których rozwinął się RPLS podczas chemioterapii skojarzonej z zastosowaniem pegaspargazy. Nie jest jasne czy w tych przypadkach RPLS był spowodowany zastosowaniem pegaspargazy, leku towarzyszącego czy też chorobami podstawowymi. RPLS leczy się objawowo.

Głównymi elementami stosowanego leczenia w tych przypadkach są leki przeciwnadciśnieniowe oraz leczenie napadów padaczkowych lekami przeciwdrgawkowymi. Zaleca się również przerwanie leczenia lub zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych.

Zaburzenia żołądka i jelit

U około połowy pacjentów pojawiają się łagodne lub umiarkowane objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak utrata apetytu, nudności, wymioty, skurcze brzucha, biegunka oraz utrata masy ciała.

Często występuje ostre zapalenie trzustki. Istnieją pojedyncze doniesienia o tworzeniu się torbieli rzekomych (do czterech miesięcy po podaniu ostatniej dawki leku). W związku z tym, należy wykonywać odpowiednie badania (np. USG) do czterech miesięcy po zakończeniu leczenia pegaspargazą. Ponieważ nieznana jest dokładna patogeneza, można zalecić jedynie środki wspomagające leczenie.

Rzadko występuje krwotoczne lub martwicze zapalenie trzustki. Opisano jeden przypadek zapalenia trzustki z towarzyszącym ostrym zapaleniem ślinianki przyusznej związany z leczeniem asparaginazą. W pojedynczych przypadkach, zgłaszano krwotoczne lub martwicze zapalenie trzustki prowadzące do zgonu.

W literaturze istnieją dwa opisane przypadki zapalenia ślinianki przyusznej niezwiązane z zapaleniem trzustki. Po przerwaniu leczenia asparaginazą, dolegliwości te ustąpiły w ciągu kilku dni. W pracy autorstwa Chan et al. (2002), opisano czworo dzieci, które zachorowały na zapalenie ślinianki przyusznej po leczeniu z zastosowaniem asparaginazy.

Biegunka może być powodowana zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki.

Stężenie amylazy we krwi może zwiększyć się zarówno podczas, jak i po zakończeniu leczenia pegaspargazą. W takim przypadku należy przerwać leczenie pegaspargazą.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

U pacjentów, u których stosowane są schematy leczenia zawierające pegaspargazę może wystąpić ostra niewydolność nerek. Nie jest jasne czy w tych przypadkach powodem jest zastosowanie pegaspargazy, leków towarzyszących czy też choroba podstawowa.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje alergiczne mogą objawiać się na skórze. Opisano jeden przypadek martwicy toksyczno-rozpływowej naskórka (zespół Lyella) związany z asparaginazą.

Często obserwuje się zmiany czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki, które przeważnie objawiają się nieprawidłowym metabolizmem glukozy. Zgłaszano zarówno przypadki kwasicy cukrzycowej jak i hiperglikemii hiperosmolarnej, które zwykle leczy się z dobrym rezultatem egzogenną insuliną.

Jako możliwe przyczyny podaje się, z jednej strony zmniejszoną syntezę insuliny, spowodowaną zatrzymaniem syntezy białka, wywołanym pegaspargazą, a z drugiej strony zaburzone wydzielanie insuliny lub zmniejszenie liczby receptorów insulinowych.

Czynniki ryzyka dla hiperglikemii to: wiek > 10 lat, nadwaga oraz zespół Downa.

W związku z tym, podczas leczenia pegaspargazą zaleca się systematyczne badanie stężenia cukru w moczu i we krwi.

Zgłaszano pojedyncze przypadki wtórnej przejściowej niedoczynności tarczycy i zmniejszenia stężenia globuliny wiążącej tyroksynę po zastosowaniu asparaginazy. Zgłoszono również niedoczynność przytarczyc.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Obserwowano zmiany stężenia lipidów we krwi (np. zwiększenie lub zmniejszenie stężenia cholesterolu, zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie frakcji VLDL i zmniejszenie stężenia LDL , zwiększenie aktywności lipazy lipoproteinowej), w większości przypadków bez objawów klinicznych i bez potrzeby zmiany leczenia. Zmiany te mogą być również powodowane równoczesnym podawaniem steroidów. Jeśli wartości stężeń są znacznie zwiększone (np. trójglicerydy > 2000 mg/dl), zaleca się częste pomiary ze względu na zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.

Regularnie występuje zwiększenie stężenia mocznika we krwi, który jest niezależny od dawki i niemal zawsze wskazuje na przednerkowe zaburzenia równowagi metabolicznej.

Może wystąpić zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) oraz hiperamonemia.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Podczas stosowania terapii zawierającej pegaspargazę mogą wystąpić infekcje. Niemożliwe jest stwierdzenie czy są one spowodowane zastosowaniem pegaspargazy, chorobą podstawową czy równocześnie podawanymi lekami.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W 2 do 5 godzin po podaniu leku może wystąpić podwyższona temperatura ciała, która zwykle ustępuje samoistnie. Reakcjom alergicznym oraz zapaleniu trzustki często towarzyszy ból (ból stawów, ból pleców i ból brzucha). Rzadko obserwowano wysoką gorączkę zagrażającą życiu (hiperpireksja).

Zaburzenia układu immunologicznego

Mogą być wytwarzane przeciwciała specyficzne dla obcego białka, jakim jest pegaspargaza, które niezbyt często mogą powodować kliniczne reakcje alergiczne i prowadzić do dezaktywacji pegaspargazy.

Po podaniu pegaspargazy często obserwowano reakcje alergiczne, które mogą objawiać jako miejscowy rumień, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, ból w miejscu podania, gorączka, ból mięśni, duszność, skurcz oskrzeli, częstoskurcz serca, oraz obniżenie ciśnienia krwi do stopnia wstrząsu anafilaktycznego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych zwiększa się wraz z liczbą podanych dawek, aczkolwiek, w rzadkich przypadkach, reakcje alergiczne mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu pegaspargazy.

U niektórych pacjentów mogą się wytwarzać przeciwciała neutralizujące pegaspargazę bez towarzyszących klinicznych objawów nadwrażliwości. Jednakże przeciwciała te mogą prowadzić do mniej lub bardziej gwałtownej dezaktywacji, a więc i przyspieszonej eliminacji pegaspargazy („cicha

dezaktywacja”). Zaleca się zatem sprawdzanie poziomu asparaginazy (szczegóły - patrz: Boos, J. et al.; Eur. J. Cancer 32A: 1544-50 (1996) lub Test Aktywności Asparaginazy (MAAT) w informacji o produkcie).

Wcześniejsze zastosowanie testów śródskórnych nie wyklucza ryzyka reakcji anafilaktycznych.

W przypadku wystąpienia objawów alergicznych należy natychmiast przerwać podawanie leku. W zależności od tego jak ciężkie są objawy, zaleca się przeciwdziałanie poprzez podawanie leków antyhistaminowych, steroidów lub substancji stabilizujących czynność układu krążenia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zmiany wartości parametrów wątrobowych są bardzo częste. Często obserwuje się niezależne od dawki zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej i transaminaz w surowicy, stężenia LDH i bilirubiny w surowicy.

Często pojawia się stłuszczenie wątroby. Rzadko zgłaszano zastój żółci, żółtaczkę, martwicę komórek wątroby i niewydolność wątroby mogącą prowadzić do zgonu.

Zaburzenie syntezy białka może prowadzić do zmniejszenia stężenia białek w surowicy. Podczas leczenia u większości pacjentów obserwuje się niezależne od dawki zmniejszenie stężenia albumin w surowicy. Najczęściej dotyczy to frakcji alfa 2 i beta, natomiast frakcja alfa 1 pozostaje niezmieniona. Ponieważ stężenie albumin w surowicy jest istotne dla wiązania i transportu niektórych leków w organizmie, należy monitorować stężenie albumin w surowicy, zwłaszcza podczas stosowania terapii skojarzonych. Hipoalbuminemia może powodować obrzęki.

Obserwowano zmiany stężenia lipidów we krwi (np. zwiększenie lub zmniejszenie stężenia cholesterolu, zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie frakcji VLDL i zmniejszenie stężenia LDL , zwiększenie aktywności lipazy lipoproteinowej), w większości przypadków bez objawów klinicznych i bez potrzeby zmiany leczenia. Zmiany te mogą być również powodowane równoczesnym podawaniem kortykosteroidów.

Jeśli wartości stężeń są znacznie zwiększone (np. trójglicerydy > 2000 mg/dl), zaleca się dokładne monitorowanie ze względu na podwyższone ryzyko zapalenia trzustki.

4.9. Przedawkowanie

Nie ma klinicznie swoistego antidotum w przypadku przedawkowania produktu leczniczego Oncaspar. Reakcje anafilaktyczne wymagają natychmiastowego podania adrenaliny, tlenu, dożylnie steroidów i leków przeciwhistaminowych.

Trzech pacjentów otrzymało 10.000 j.m./m2 pc. produktu leczniczego Oncaspar we wlewie dożylnym. U jednego z pacjentów wystąpiło nieznaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, u drugiego pojawiła się wysypka w 10 minut po rozpoczęciu wlewu. Wysypkę opanowano podaniem środków przeciwhistaminowych i zwolnieniem szybkości wlewu. U trzeciego pacjenta nie wystąpiły żadne działania niepożądane.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Cytostatyki, kod ATC: L01X X24.

Właściwości farmakologiczne

Komórki białaczkowe nie są zdolne do syntezowania asparaginy z powodu braku syntetazy asparaginy i są zależne od egzogennego źródła asparaginy dla przeżycia. Szybka utrata asparaginy, wynikająca z leczenia enzymem L-asparaginazą niszczy komórki białaczkowe.

Prawidłowe komórki są mniej wrażliwe na szybką utratę asparaginy, ponieważ wykazują zdolność do syntezowania asparaginy. Leczenie pegaspargazą oparte jest na efekcie metabolicznym w stosunku do niektórych komórek białaczkowych, które nie wytwarzają syntetazy asparaginy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu, w którym uczestniczyli dorośli pacjenci z białaczką i chłoniakiem, otrzymujący przeważnie po raz pierwszy L-asparaginazę, określono początkowe stężenia L-asparaginazy po podaniu dożylnym. Wydaje się, że okres półtrwania w surowicy krwi nie jest zależny od dawki i może nie mieć związku z wiekiem, płcią, powierzchnią ciała, czynnością nerek czy wątroby, rozpoznaniem i stopniem zaawansowania choroby. Pozorna objętość dystrybucji była równa oszacowanej objętości osocza. L-asparaginaza była oznaczalna przez co najmniej 15 dni po początkowym leczeniu produktem leczniczym Oncaspar. Enzymu nie można wykryć w moczu.

Dzieciom z rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) podano pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe produktu leczniczego Oncaspar (2.500 j.m./m2), L-asparaginazy uzyskanej ze szczepu E. Coli (25.000 j.m./m2) lub L-asparaginazy otrzymanej ze szczepu Erwinia (25.000 j.m./m2). Otrzymano następujące wartości okresu połowicznego rozpadu w surowicy krwi: produkt leczniczy Oncaspar 5,8 dni, L-asparaginaza uzyskana ze szczepu E. coli 1,2 dnia i L-asparaginaza otrzymana ze szczepu Erwinia 0,6 dnia.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Tylko duże pojedyncze dawki produktu leczniczego Oncaspar, podane dootrzewnowo myszom (25.000 - 100.000 j.m./kg masy ciała) spowodowały śmierć 12% badanych zwierząt. Porównywalne schematy dawkowania powodowały małego stopnia toksyczność w stosunku do wątroby. Działania niepożądane obejmowały utratę masy ciała, piloerekcję (jeżenie się włosów) i zmniejszenie aktywności. Zmniejszone masy śledziony wskazują na potencjalne właściwości immunosupresyjne produktu leczniczego Oncaspar.

Toksyczność podostra

Czterotygodniowe badanie u szczurów, którym podawano dawkę 400 j.m./kg/24 godziny dootrzewnowo prowadziło do zahamowania przyjmowania pokarmu. Jako wynik zmniejszonego przyjmowania pokarmu, przyrosty masy ciała leczonych szczurów były niższe niż w grupie kontrolnej.

Trzymiesięczne badanie produktu leczniczego Oncaspar, podawanego myszom w dawce 500 j.m./kg dożylnie lub domięśniowo, wykazały małego stopnia toksyczność w stosunku do wątroby.

Przejściowe zahamowania przyrostu masy ciała i nieznaczne obniżenie ilości krwinek białych występowały u psów, którym podawano produkt leczniczy co tydzień 1.200 j.m./kg dożylnie lub domięśniowo przez 2 tygodnie. Niewielkie podwyższenie aktywności AlAT obserwowano u jednego z czterech psów.

Rakotwórczość, właściwości mutagenne, wpływ na płodność

Nie przeprowadzono długotrwałych badań na zwierzętach dotyczących rakotwórczości produktu leczniczego Oncaspar ani badań dotyczących wpływu na płodność. Produkt leczniczy Oncaspar nie wykazywał działania mutagennego, kiedy był testowany przeciwko szczepom Salmonella typhimurium w teście Amesa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

diwodorofosforan sodu x 1 H2O    1,20 mg (+/- 5%)

wodorofosforan sodu x 7 H2O    5,58 mg (+/- 5%)

chlorek sodu    8,50 mg (+/- 5%)

woda do wstrzykiwań    do 1 ml

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać produktu leczniczego z innymi lekami.

6.3    Okres ważności 4 lata

Nie należy stosować produktu leczniczego w przypadku pojawienia się zmętnienia lub osadu.

Nie należy stosować produktu leczniczego, jeśli był przechowywany w temperaturze pokojowej dłużej niż 48 godzin.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C.

Nie zamrażać. Nie wstrząsać.

Trwałość fizyko-chemiczna leku po rozpuszczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy wynosi 2 dni w workach polietylenowych w temperaturze od 2°C do 8°C.

Nie należy stosować produktu leczniczego, jeśli wiadomo, że był zamrożony. Zamrażanie niszczy jego aktywność, czego nie można wykryć wizualnie.

Należy unikać intensywnego mieszania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka, wykonana z bezbarwnego szkła typu I, zamknięta gumowym korkiem z teflonową powłoką i aluminiowym uszczelnieniem (flip-off-cap), w tekturowym pudełku.

1 fiolka zawiera 5 ml roztworu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Należy przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania i usuwania leków przeciwnowotworowych. Należy przygotowywać i podawać lek z zachowaniem należytej ostrożności. Należy unikać wdychania oparów, kontaktu ze skórą oraz błonami śluzowymi, szczególnie z oczami. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu z roztworem, miejsce kontaktu należy obficie spłukać wodą przez minimum 15 minut.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg,Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 9508

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 02.08.2002 r. / 26.06.2007 r. / 10.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Oncaspar