+ iMeds.pl

Oncotice 2-8 x 108 CFU żywych, atenuowanych prątków BCG/fiolkęUlotka Oncotice

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

OncoTICE, (BCG ad immunocurationem), BCG do immunoterapii,

2-8 x 101 2 3 4 5 6 7 CFU żywych, atenuowanych prątków BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep TICE, proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek OncoTICE i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku OncoTICE

3.    Jak stosować lek OncoTICE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek OncoTICE

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek OncoTICE i w jakim celu się go stosuje

Lek OncoTICE należy do grupy leków o działaniu immunostymulującym. Preparaty te stymulują pewne elementy układu odpornościowego.

Lek OncoTICE to proszek służący do sporządzania zawiesiny, która po rozpuszczeniu jest podawana przez cewnik do pęcherza moczowego.

Lek OncoTICE jest stosowany w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Ponadto jest stosowany w zapobieganiu nawrotom choroby po zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym na pęcherzu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku OncoTICE należy omówić to z lekarzem.

•    Przed pierwszym dopęcherzowym podaniem leku OncoTICE lekarz może wykonać test skórny (Mantoux) aby wykluczyć czynne zakażenie gruźlicą.

•    W przypadku uszkodzenia ścian pęcherza moczowego lub cewki moczowej podczas cewnikowania należy leczenie lekiem OncoTICE odłożyć do czasu wyleczenia miejsc uszkodzonych.

•    Bardzo ważne jest wykluczenie zakażenia HIV. Konieczne może być pobranie próbki krwi na badanie w kierunku HIV. Lekarz może również zapytać o czynniki ryzyka, jak współżycie seksualne bez zabezpieczenia, stosowanie brudnych igieł, używanie narkotyków lub przeprowadzanie transfuzji krwi.

•    Mając na względzie bezpieczeństwo partnera zalecane jest powstrzymanie się od współżycia seksualnego przez okres tygodnia po zakończeniu terapii lekiem OncoTICE. W przypadku stosowania prezerwatywy, nie ma konieczności powstrzymywania się od współżycia pod warunkiem, że jest ona stosowana poprawnie oraz jest szczelna.

•    Wynik testu skórnego (test Mantoux) wykonanego po terapii lekiem OncoTICE może być pozytywny.

OncoTICE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki wymienione poniżej mogą zmniejszać skuteczność działania leku OncoTICE

•    Antybiotyki

•    Leki immunosupresyjne

•    Leki hamujące produkcję komórek szpiku kostnego

•    Radioterapia

W przypadku stosowania tych leków, lekarz może zdecydować o rozpoczęciu podawania leku OncoTICE po zakończeniu obecnie stosowanych terapii.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku OncoTICE jest przeciwwskazane w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

OncoTICE nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 8

Sposób podawania_

Lek OncoTICE powinien zostać podany do pęcherza przez lekarza lub pielęgniarkę

Zawartość jednej fiolki należy rozpuścić w 50 ml roztworu soli fizjologicznej. Przed podaniem leku należy opróżnić pęcherz moczowy przy pomocy cewnika, przez który następnie zostanie wprowadzony do pęcherza lek OncoTICE. Ważne jest, aby nie przyjmować żadnych płynów w czasie 4 godzin przed podaniem leku. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, zawiesina leku OncoTICE powinna pozostać w pęcherzu przez 2 godziny. Lek powinien mieć odpowiedni kontakt z całą powierzchnią błony śluzowej pęcherza, dlatego pacjent powinien pozostawać w ruchu. W tym czasie (2 godziny) nie należy oddawać moczu.

Ważne jest, aby przez 6 godzin od zakończenia podawania leku oddawać mocz w pozycji siedzącej i za każdym razem przed spłukaniem toalety wlać do niej dwa kubki wybielacza i odczekać 15 minut przed spłukaniem wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku OncoTICE

Zawiesinę leku OncoTICE personel medyczny przygotowuje z zawartości jednej fiolki, więc podanie zbyt dużej dawki leku OncoTICE jest mało prawdopodobne. Jeżeli jednak sytuacja taka miałaby miejsce lekarz sprawdzi czy nie występują objawy zakażenia BCG i w razie potrzeby przepisze leki przeciwgruźlicze.

Pominięcie zastosowania leku OncoTICE

Nie dotyczy.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często obserwowano działania niepożądane (u więcej niż 10% pacjentów)

•    Zakażenia pęcherza moczowego

•    Ból podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, konieczność nagłego oddania moczu oraz krwiomocz. Objawy te ustępują zazwyczaj po 2 dniach.

•    Objawy grypopodobne, jak gorączka i złe samopoczucie. Objawy te zazwyczaj występują już w 4 godziny po podaniu leku i trwają 24 lub 48 godzin.

Często występujące działania niepożądane ( od 1% do 10% pacjentów) to:

•    zapalenie stawów i ból stawów

•    ból mięśni

•    nudności i wymioty

•    ból brzucha

•    biegunka

•    zakażenie w obrębie klatki piersiowej

•    anemia

•    trudności w oddawaniu moczu

•    krwiomocz znacznego stopnia

•    gorączka z dreszczami

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (0,1% do 1% pacjentów) należą:

•    wysypka skórna

•    zapalenie wątroby z żółtaczką

•    zmniejszenie liczby krwinek (cytopenia)

•    ropomocz

•    kłopoty w oddawaniu moczu

Zakażenia krwi bakterią BCG

Do rzadko występujących działań niepożądanych (0,01% do 0,1% pacjentów) należą:

•    kaszel

•    zapalenie najądrzy

Do bardzo rzadko występujących działań niepożądanych (mniej niż 0,01% pacjentów) należą:

•    utrata włosów

•    nadmierne pocenie się

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    nadmierne napięcie mięśni

•    nienaturalne kłucie lub świąd skóry

•    zapalenie spojówek

•    utrata apetytu

•    stan dezorientacji

•    senność

•    utrata masy ciała

•    zmniejszone ciśnienie krwi

•    zapalenie oskrzeli

•    ucisk w klatce piersiowej

•    ból gardła

•    opryszczka w nosie

•    obrzęk gruczołów limfatycznych

•    nieprawidłowe funkcjonowanie nerek

•    zapalenie żołędzi

•    zapalenie jąder

•    zapalenie prostaty

•    ból pleców

•    ból w klatce piersiowej

•    zatrzymywanie płynów w kończynach

W przypadku znacznego nasilenia lub trwania dłużej niż 48 godzin powyższych objawów należy zgłosić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek OncoTICE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek OncoTICE należy przechowywać w aptece szpitalnej zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek OncoTICE

-    Substancją czynną leku OncoTICE jest 2-8 x 108 CFU - żywych prątków Baccillus Calmette Guerin (BCG). Są to atenuowane (pozbawione zjadliwości) prątki.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, asparagina jednowodna, kwas cytrynowy jednowodny, dipotasu fosforan, magnezu siarczan siedmiowodny, amonowo-żelazowy cytrynian, glicerol, amonowy wodorotlenek, cynku mrówczan.

Jak wygląda lek OncoTICE i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 1 lub 3 fiolki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: (+48) 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

1

Informacje ważne przed zastosowaniem leku OncoTICE Kiedy nie stosować leku OncoTICE

2

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

3

•    Jeśli występuje zakażenie dróg moczowych. W przypadku zapalenia pęcherza, przed rozpoczęciem leczenia OncoTICE, należy najpierw zastosować leczenie antybiotykiem. Lek OncoTICE można zastosować po zakończonym leczeniu antybiotykiem.

•    Jeśli występuje krew w moczu.

•    Jeśli występuje czynne zakażenie gruźlicą. Lekarz może zalecić wykonanie testu skórnego (Mantoux).

4

•    Jeśli pacjent stosuje leki przeciwgruźlicze (tuberkulostatyki).

5

•    Jeśli występują zaburzenia czynności układu odpornościowego (zmniejszona odporność na choroby zakaźne), niezależnie od przyczyny tej zaburzonej odporności.

6

•    Jeśli występuje zakażenie wirusem HIV.

7

•    W okresie ciąży lub podczas karmienia piersią.

1

8

Jak stosować lek OncoTICE

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz decyduje o dawkowaniu leku OncoTICE.

Lek OncoTICE podaje się zazwyczaj dopęcherzowo raz w tygodniu przez 6 tygodni. Następnie lek stosuje się raz w tygodniu przez 3 kolejne tygodnie w 3, 6 i 12 miesiącu od rozpoczęcia leczenia.

W razie potrzeby 3 tygodniowe leczenie można powtarzać, co 6 miesięcy.

OncoTICE

Charakterystyka Oncotice

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OncoTICE

BCG ad immunocurationem BCG do immunoterapii

2-8 x 108 CFU, żywych atenuowanych prątków BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep TICE Proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego.

2. SŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka zawiera:

żywe atenuowane prątki BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep TICE 2-8 x 108 CFU* jednostki tworzące kolonie (Colony Forming Units)

Po odtworzeniu w 50 ml soli fizjologicznej zawiesina zawiera 0,4-1,6 x 107 CFU/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt OncoTICE stosowany jest w leczeniu płaskonabłonkowego raka in situ pęcherza moczowego (łac. Carcinoma in situ CIS) oraz jako leczenie uzupełniające po przezcewkowym wycięciu (ang. Transurethral resection TUR) pierwotnego ogniska lub wznowy raka brodawczakowatego nabłonka pęcherza moczowego w stadium TA (stopień 2 lub 3) lub w stadium T j (stopień 1, 2 lub 3). OncoTICE zaleca się w stadium TA stopnia 1 raka brodawczakowatego, tylko wtedy, kiedy istnieje bardzo duże ryzyko nawrotu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przygotowanie zawiesiny leku OncoTICE patrz punkt 6.6 Dawkowanie

Za pomocą cewnika do pęcherza moczowego podawana jest rozpuszczona i rozcieńczona zawartość jednej fiolki produktu OncoTICE.

Rozpoczęcie leczenia

OncoTICE podaje się zazwyczaj dopęcherzowo raz w tygodniu przez 6 tygodni.

Podczas stosowania produktu OncoTICE jako leczenia uzupełniającego po przezcewkowej resekcji (TUR) powierzchownego raka pęcherza moczowego (patrz punkt 4.1), leczenie produktem OncoTICE należy rozpocząć 10 do 15 dni po wykonaniu TUR. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem OncoTICE do czasu całkowitego zagojenia uszkodzeń błon śluzowych po TUR.

Leczenie podtrzymujące

Schemat leczenia polega na cotygodniowym podawaniu produktu OncoTICE w ciągu trzech kolejnych tygodni w miesiącach 3, 6 i 12 od rozpoczęcia leczenia.

Czas trwania i częstość podawania leku, (co 6 miesięcy po pierwszym roku leczenia) podczas leczenia podtrzymującego należy oceniać w oparciu o klasyfikację nowotworu oraz odpowiedź kliniczną.

Sposób podawania

Do pęcherza moczowego należy wprowadzić cewnik przez cewkę moczową i całkowicie opróżnić pęcherz.

Strzykawkę o pojemności 50 ml, zawierającą zawiesinę produktu OncoTICE, należy połączyć z cewnikiem i wprowadzić zawiesinę do pęcherza. Po wprowadzeniu zawiesiny OncoTICE do pęcherza należy usunąć cewnik.

Zawiesina OncoTICE musi pozostawać we wnętrzu pęcherza moczowego przez 2 godziny po wprowadzeniu. W tym okresie należy dołożyć wszelkich starań, aby wprowadzona zawiesina OncoTICE miała odpowiedni kontakt z całą powierzchnią błony śluzowej pęcherza. W związku z tym nie należy pacjenta unieruchamiać lub, w przypadku pacjentów leżących, powinno się ich przekładać z pozycji na wznak na brzuch i odwrotnie, co 15 minut.

Po 2 godzinach utrzymywania zawiesiny OncoTICE w pęcherzu, należy polecić pacjentowi oddanie moczu w pozycji siedzącej.

Przez 6 godzin od zakończenia podawania leku oddawać mocz w pozycji siedzącej. Za każdym razem przed spłukaniem toalety wlać do niej dwa kubki wybielacza i odczekać 15 minut przed spłukaniem wody.

Uwaga:

Pacjentom nie wolno przyjmować żadnych płynów w okresie czterech godzin poprzedzających podanie produktu, ani też w czasie, gdy zawiesina OncoTICE pozostaje w pęcherzu po podaniu (2 godziny).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Zakażenia dróg moczowych. W tych przypadkach należy przerwać leczenie produktem OncoTICE aż do uzyskania ujemnego wyniku hodowli bakterii z moczu oraz odstawienia antybiotyku i (lub) środków odkażających mocz.

•    Makroskopowy krwiomocz. W tych przypadkach należy przerwać leczenie produktem OncoTICE aż do wyleczenia lub ustąpienia krwiomoczu.

•    Klinicznie objawowa, czynna gruźlica. Czynna gruźlica powinna być wykluczona u osób z dodatnią próbą tuberkulinową przed rozpoczęciem leczenia produktem OncoTICE.

•    Leczenie produktami przeciwgruźliczymi, jak streptomycyna, kwas paraaminosalicylowy (PAS), izoniazyd (INH), ryfampicyna i etambutol.

•    Upośledzenie odpowiedzi immunologicznej, niezależnie od tego, czy jest wrodzone, wywołane chorobą, lekami lub inną metodą leczenia.

•    Pozytywny wynik badania serologicznego w kierunku HIV.

•    Ciąża i okres karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Przed pierwszym podaniem produktu OncoTICE należy wykonać próbę tuberkulinową. Jeżeli jej wynik jest dodatni, dopęcherzowe stosowanie produktu OncoTICE jest przeciwwskazane jedynie wówczas, gdy istnieją dodatkowe kliniczne dowody czynnego zakażenia gruźlicą.

•    Uszkodzenie śluzówki cewki moczowej lub pęcherza podczas cewnikowania lub z innych powodów może ułatwić ogólnoustrojowe zakażenie BCG. Zalecane jest opóźnienie podawania produktu OncoTICE u takich pacjentów do momentu wygojenia uszkodzonej błony śluzowej.

•    U pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka zakażeniem HIV, przed rozpoczęciem leczenia zalecane jest wykonanie odpowiednich badań w kierunku HIV.

•    Pacjentów należy monitorować pod względem objawów ogólnoustrojowego zakażenia BCG i objawów toksyczności po każdym podaniu dopęcherzowym.

•    Produktu OncoTICE nie należy podawać dożylnie, podskórnie ani domięśniowo.

•    Mając na względzie bezpieczeństwo partnera seksualnego, zalecane jest powstrzymywanie się od współżycia w okresie tygodnia po zastosowaniu produktu OncoTICE lub stosowanie prezerwatywy.

•    Stosowanie OncoTICE może dawać pozytywny wynik podskórnego testu tuberkulinowego u pacjentów wrażliwych na tuberkulinę

•    Rozpuszczanie, przygotowanie i podawanie zawiesiny OncoTICE należy przeprowadzać w warunkach aseptycznych.

•    Należy unikać możliwości skażenia Tice BCG, do którego może dojść podczas rozlania zawiesiny OncoTICE. Każda rozlana objętość zawiesiny OncoTICE powinna być usunięta poprzez przykrycie papierowym ręcznikiem nasączonym środkiem dezynfekującym, na co najmniej 10 minut. Wszystkie zużyte sprzęty i materiały powinny być traktowane jako zagrożenie biologiczne.

•    Przypadkowa ekspozycja może wystąpić poprzez samowszczepienie, na drodze ekspozycji skórnej, przez otwartą ranę lub inhalację bądź połknięcie zawiesiny OncoTICE. U zdrowych osób ekspozycja na OncoTICE nie powinna wywoływać znaczących niepożądanych zmian w stanie zdrowia. Jednakże, w przypadku podejrzenia przypadkowego samowszczepienia, zaleca się niezwłoczne wykonanie podskórnego testu tuberkulinowego i powtórzenie po

6 tygodniach w celu oznaczenia odczynu skórnego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

OncoTICE jest wrażliwy na działanie większości antybiotyków, a zwłaszcza na działanie chemioterapeutyków rutynowo stosowanych w leczeniu gruźlicy, jak streptomycyna, kwas paraaminosalicylowy (PAS), izoniazyd (IHN), ryfampicyna i etambutol. Współistniejące stosowanie antybiotyków może mieć wpływ na przeciwnowotworowe działanie produktu OncoTICE. Jeżeli pacjent leczony jest antybiotykiem, to należy rozważyć opóźnienie (lub odroczenie) podania OncoTICE do pęcherza moczowego do czasu zakończenia antybiotykoterapii (patrz również punkt 4.3).

Stosowanie leków immunosupresyjnych, hamujących produkcję komórek szpiku kostnego, radioterapia mogą zaburzać działanie przeciwnowotworowe produktu OncoTICE, dlatego nie należy łączyć tych metod terapii z podawaniem leku OncoTICE.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu OncoTICE w leczeniu raka pęcherza jest przeciwwskazane u kobiet w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

OncoTICE nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane związane z podawaniem produktu OncoTICE do pęcherza moczowego są zazwyczaj łagodne i przemijające. Wydaje się, że toksyczność i działania niepożądane są w sposób bezpośredni powiązane z łączną dawką CFU bakterii BCG, podawaną podczas kolejnych wlewów.

U około 90% pacjentów występują objawy miejscowego podrażnienia pęcherza moczowego.

Bardzo często występują częstomocz i bolesne lub trudne oddawanie moczu. Zapalenie pęcherza oraz reakcje zapalne (ziarniniaki) występujące na błonie śluzowej pęcherza moczowego po podaniu BCG, powodujące występowanie tych objawów, mogą być zasadniczą częścią przeciwnowotworowej aktywności BCG. Objawy te w większości przypadków ustępują w ciągu jednego do dwóch dni po podaniu leku, a zapalenie pęcherza nie wymaga leczenia. Podczas leczenia podtrzymującego BCG objawy zapalenia pęcherza moczowego mogą być bardziej zaznaczone i trwać dłużej. W takich przypadkach, gdy nasilenie występujących objawów jest znaczne, do momentu ich ustąpienia zastosować można izoniazyd (300 mg na dobę) oraz środki przeciwbólowe.

Również często obserwuje się złe samopoczucie, niewielką lub umiarkowaną gorączkę i (lub) objawy grypopodobne. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu 4 godzin po podaniu i utrzymują się przez 24 do 48 godzin. Gorączka powyżej 39°C ustępuje zazwyczaj w ciągu 24 do 48 godzin, jeżeli zastosowano środki przeciwgorączkowe (zalecany paracetamol) i płyny. Jednakże często niemożliwe jest odróżnienie tych reakcji gorączkowych od wczesnego ogólnoustrojowego zakażenia BCG i wskazane może być rozpoczęcie leczenia przeciwgruźliczego. W przypadku gorączki powyżej 39°C, która pomimo leczenia przeciwgorączkowego nie ustąpiła w ciągu 12 godzin należy rozważyć ogólnoustrojowe zakażenie BCG wymagające klinicznego potwierdzenia testami diagnostycznymi i leczenia.

Występowanie

Klasyfikacja wg MedDRA

Działania niepożądane

Bardzo często (>1/10)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zapalenie pęcherza, bolesne i trudne oddawanie moczu, częstomocz, krwiomocz Objawy grypopodobne, gorączka, złe samopoczucie, zmęczenie

Często

(>1/100 do <1/10)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, zapalenie stawów, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz, nieprawidłowe wyniki badania moczu Dreszcze

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia gruźlicze1

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypki, wykwity skórne, osutki NEC2

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Badania diagnostyczne

Zwężenie pęcherza, ropomocz, zatrzymanie moczu, niedrożność moczowodów

Podwyższenie stężenia enzymów wątrobowych

Rzadko

(>1/10 000 do <1000

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Występowanie

Klasyfikacja wg MedDRA

Działania niepożądane

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zapalenie najądrzy

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie gardła, zapalenie jąder, zespół Reitera, gruźlica toczniowa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

Zaburzenia psychiczne

Stan dezorientacji

Zaburzenia układu nerwowego Zaburzenia oka

Zawroty głowy, upośledzenie czucia3, przeczulica dotykowa3, parestezje, senność, ból głowy, wzmożone napięcie, nerwobóle Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy3

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie oskrzeli, duszność, katar

Zaburzenia żołądka i jelit

Niestrawność3, wzdęcia3

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zapalenie żołędzi i napletka, zapalenie gruczołu krokowego, dyskomfort sromu i pochwy Ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, ziarniniak2

Badania diagnostyczne

Podwyższenie poziomu swoistego antygenu dla gruczołu krokowego, zmniejszenie masy ciała

NEC = not elsewhere classified (nie klasyfikowany nigdzie więcej)

1    termin „High level” zamiast terminu „Preferred”

2    ziarniniak obserwowano w różnych narządach włączając aortę, pęcherz, najądrze, żołądek - jelito, nerki, wątrobę, płuca, węzły chłonne, otrzewną, gruczoł krokowy

3    raportowano wyłącznie izolowane przypadki podczas stosowania produktu po wprowadzeniu do obrotu.

Ogólnoustrojowe zakażenie gruźlicą w wyniku urazowego cewnikowania, perforacji pęcherza moczowego lub wczesnego podania BCG po rozległej przezcewkowej resekcji (TUR) powierzchniowego raka pęcherza moczowego. Te ogólnoustrojowe zakażenia mogą objawiać się początkowo zapaleniem płuc, zapaleniem wątroby i (lub) cytopenią, pojawiającymi się po okresie gorączki i złego samopoczucia, ze stopniowym nasileniem objawów. Pacjentów z objawami ogólnoustrojowego zakażenia BCG spowodowanego zastosowaną terapią należy w odpowiedni sposób leczyć środkami tuberkulostatycznymi z zastosowaniem schematów leczenia przewidzianych dla zakażenia gruźlicą. W tych przypadkach dalsze leczenie produktem OncoTICE jest przeciwwskazane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Do przedawkowania dochodzi w sytuacjach, w których we wlewie podanym do pęcherza moczowego zastosowana zostanie zawartość więcej niż jednej fiolki produktu OncoTICE.

W przypadku przedawkowania należy dokładnie badać pacjenta pod kątem występowania objawów ogólnoustrojowego zakażenia BCG oraz, jeżeli jest to konieczne, zastosować leczenie środkami przeciwgruźliczymi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki immunostymulujące, kod ATC: L03AX03

OncoTICE jest lekiem immunostymulującym o działaniu przeciwnowotworowym. Mechanizm działania leku nie jest znany. Wyniki badań wskazują na czynną niespecyficzna odpowiedź immunologiczną. Bakterie BCG wywołują zapalną miejscową odpowiedź związaną z różnorodnością komórek immunologicznych jak makrofagi, naturalne komórki cytotoksyczne i komórki T.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wiadomo, że Tice BCG wiąże się swoiście z fibronektyną w ścianie pęcherza moczowego. Jednakże większość produktu OncoTICE po zastosowaniu do pęcherza w postaci wlewu zostaje wydalona podczas pierwszego oddania moczu po dwóch godzinach po podaniu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych wyników

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Asparagina j ednowodna Kwas cytrynowy jednowodny Dipotasu fosforan Magnezu siarczan siedmiowodny Amonowo-żelazowy cytrynian Glicerol

Amonowy wodorotlenek Cynku mrówczan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produkt OncoTICE jest niezgodny z roztworami hipo- i hipertonicznymi. OncoTICE należy odtwarzać w izotonicznym roztworze soli fizjologicznej jak opisano w punkcie 6.6.

Innych badań dotyczących niezgodności nie wykonywano.

6.3    Okres ważności

1 rok

Zawiesina uzyskana po odtworzeniu i rozcieńczeniu może być przechowywana maksymalnie przez dwie godziny w temperaturze od 2° do 8°C chroniąc od światła. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast, chyba, że metoda otwierania/ odtwarzania/ rozcieńczania wyklucza ryzyko zanieczyszczenia bakteryjnego. Odpowiedzialność za produkt nie zużyty natychmiast, czas i warunki przechowywania przygotowanej zawiesiny ponosi osoba stosująca.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2-8 x 108 CFU prątków BCG w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej -opakowanie po 1 lub 3 fiolki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

OncoTICE zawiera żywe atenuowane prątki BCG. Ze względu na ryzyko przenoszenia zawiesina powinna być przygotowywana, podawana i usuwana tak jak materiały powodujące zagrożenie biologiczne (patrz punkt 4.4).

Poniższe procedury należy przeprowadzić w warunkach aseptycznych:

Odtwarzanie

Używając jałowej strzykawki, należy dodać 1 ml jałowego roztworu soli fizjologicznej do zawartości jednej fiolki produktu OncoTICE i całość odstawić na kilka minut.

Następnie należy delikatnie wstrząsnąć fiolkę aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny. (Uwaga -należy unikać energicznego wstrząsania).

Przygotowanie zawiesiny do podania

Odtworzoną zawiesinę należy przenieść z fiolki do sterylnej strzykawki o pojemności 50 ml. Pustą fiolkę należy przepłukać 1 ml sterylnej soli fizjologicznej. Płyn po płukaniu należy dodać do rozpuszczonej zawiesiny w strzykawce.

Następnie należy rozcieńczyć zawartość strzykawki (1 ml produktu OncoTICE + 1 ml płynu po płukaniu), dodając sterylny roztwór soli fizjologicznej do całkowitej objętości, wynoszącej 50 ml. Uzyskaną zawiesinę należy ostrożnie wymieszać. Zawiesina jest już gotowa do użycia i zawiera 2-8 x 108 CFU.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Holandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/6711

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03 czerwca 1996 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20 sierpnia 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

OncoTICE