Imeds.pl

Ondansetron Accord 2 Mg/Ml 2 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ondansetron Accord 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Ondansetronum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

• Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Lek nazywa się „Ondansetron Accord 2 mg/ml” roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, w dalszej części ulotki zwany jest jednak lekiem „Ondansetron Accord”.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ondansetron Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ondansetron Accord

3.    Jak stosować lek Ondansetron Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ondansetron Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ondansetron Accord i w jakim celu się go stosuje

Lek Ondansetron Accord zawiera jako substancję czynną ondansetron i należy do grupy leków przeciwwymiotnych.

Lek Ondansetron Accord jest stosowany w:

•    zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez

-    chemioterapię przeciwnowotworową u dorosłych i dzieci w wieku >6 miesięcy

-    radioterapię przeciwnowotworową u dorosłych

•    zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u dorosłych i dzieci w wieku > 1 miesiąca.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest dodatkowa informacja dotycząca stosowania leku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ondansetron Accord Kiedy nie stosować leku Ondansetron Accord:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) lub jakiekolwiek podobne leki (np. granisetron lub dolasetron),

-    jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ondansetron Accord należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli u pacjenta występują objawy niedrożności jelit lub ciężkie zaparcia, gdyż lek Ondansetron Accord może nasilać te objawy,

-    jeśli pacjent ma problemy z wątrobą,

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości choroby serca lub przyjmuje on leki stosowane w leczeniu chorób serca,

-    jeśli u pacjenta występuje nieregularne bicie serca (arytmia),

-    u pacjentów poddanych operacji usunięcia migdałków, ponieważ leczenie ondansetronem może maskować utajone krwawienie,

-    jeśli u pacjenta występują problemy z poziomem elektrolitów we krwi takich jak potas, sód, magnez

- jeśli dziecko poddane leczeniu jest w wieku poniżej 2 lat i występują u niego objawy uszkodzenia wątroby.

W przypadku wykonywania badań laboratoryjnych krwi lub moczu należy poinformować personel laboratorium o tym, że stosuje się ondansetron.

Jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z powyżej wymienionych okoliczności, przed podaniem leku należy powiadomić o tym lekarza.

Inne leki i Ondansetron Accord

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować w tym o naturalnych suplementach, witaminach i preparatach ziołowych.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu ondansetronu, jeśli zamierza on przepisać pacjentowi jakikolwiek z poniżej wymienionych leków:

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki i zaburzeń rytmu serca),

•    karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki i bólu neuralgicznego),

•    antybiotyki takie jak ryfampicyna, erytromycyna czy ketokonazol,

•    leki antyarytmiczne (stosowane w leczeniu nierównego bicia serca) takie jak amiodaron,

•    leki P-adrenolityczne stosowane w leczeniu niektórych chorób serca, oczu, stanów lękowych lub zapobiegające migrenie takie jak atenolol czy timolol,

•    tramadol (stosowany w leczeniu bólu),

•    apomorfina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona),

•    leki mające wpływ na serce (haloperydol, metadon),

•    leki przeciwnowotworowe (zwłaszcza antracykliny takie jak doksorubicyna, daunorubicyna czy trastuzumab),

•    leki stosowane w leczeniu depresji, nerwic lękowych oraz niektórych zaburzeń osobowości (nazywane także SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) czy SNRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny))

•    SSRI: fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, citalopram, escitalopram

•    SNRI: wenlafaksyna, duloksetyna.

Fenytoina, karbamazepina i ryfampicyna mogą osłabiać działanie ondansetronu. Przyjmowanie ondansetronu może zmniejszać przeciwbólowe działanie tramadolu.

Należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczna modyfikacja dawki leku.

Ondansetron Accord z jedzeniem i piciem

Lek Ondansetron Accord może być przyjmowany niezależnie od jedzenia i picia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża:

Ze względu na ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania leku Ondansetron Accord w ciąży, nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, szczególnie podczas pierwszego trymestru ciąży, przyjmowanie ondansetronu jest możliwe tylko po uprzedniej starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza.

Karmienie piersią:

Ondansetron zawarty w leku może przenikać do mleka matki. Dlatego matki przyjmujące lek Ondansetron Accord nie powinny karmić piersią.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek Ondansetron Accord nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ondansetron Accord

Ten produkt leczniczy zawiera 2,5 mmol (tj. 57,9 mg) sodu na maksymalną dawkę dobową 32 mg. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

3. Jak stosować lek Ondansetron Accord

Lek Ondansetron Accord jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Przepisana dawka leku będzie zależała od rodzaju leczenia.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię lub radioterapię Dorośli

W dniu przeprowadzania chemioterapii lub radioterapii u dorosłych zwykle stosuje się dawkę 8 mg, podawaną w postaci wstrzyknięcia dożylnego lub domięśniowego, bezpośrednio przed chemioterapią lub radioterapią, a następnie kolejną dawkę 8 mg po 12 godzinach.

W kolejnych dniach

•    zwykła dawka dożylna u dorosłych nie powinna być większa niż 8 mg,

•    podawanie doustne można rozpocząć po 12 godzinach i kontynuować do 5 dni.

Jeśli chemioterapia lub radioterapia wywołują ciężkie nudności i wymioty, konieczne może być podanie większej dawki niż zwykła dawka leku Ondansetron Accord. Lekarz zdecyduje, czy konieczna jest modyfikacja dawki.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy i młodzież Dawka leku zostanie ustalona przez lekarza.

W dniu przeprowadzania chemioterapii

• pierwsza dawka jest podawana drogą wstrzyknięcia do żyły, bezpośrednio przed leczeniem.

Po chemioterapii, lek zwykle podaje się dzieciom doustnie; zwykle stosowana dawka to 4 mg.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym

•    Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych wynosi 4 mg i jest podawana we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym, bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym.

• Lekarz ustali dawkę leku konieczną do zastosowania u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca

i młodzieży. Maksymalna dawka 4 mg jest podawana we wstrzyknięciu do żyły, bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym.

Leczenie nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym

•    Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych wynosi 4 mg i jest podawana we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym.

•    Lekarz ustali dawkę leku konieczną do zastosowania u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca

i młodzieży. Ondansetron można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (trwającym przynajmniej 30 sekund) w pojedynczej dawce 0,1 mg/kg mc., maksymalnie 4 mg, przed, w trakcie lub po wprowadzeniu do znieczulenia.

Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby Nie powinno się stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ondansetron Accord

Dotychczas niewiele jest danych o przedawkowaniu ondansetronu. Jednak u niewielkiej liczby pacjentów obserwowano następujące objawy po przedawkowaniu: zaburzenia widzenia, ciężkie zaparcie, obniżone ciśnienie tętnicze krwi i utrata przytomności. We wszystkich przypadkach objawy zupełnie ustępowały. Nie jest znane specyficzne antidotum na ondansetron. Z tego względu, jeśli podejrzewane jest przedawkowanie, należy stosować leczenie objawowe. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o zauważeniu jakichkolwiek z tych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądnae

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

CIĘŻKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Reakcje alergiczne

Reakcje nadwrażliwości występowały rzadko. Mogą one objawiać się występowaniem wysypki skórnej, czerwonych plam lub guzków pod skórą (pokrzywka) w dowolnym miejscu na ciele i swędzenia, a także charakteryzować się cięższymi objawami, takimi jak opuchnięcie rąk, stóp, kostek, twarzy, powiek, warg, jamy ustnej i (lub) gardła, powodujące trudności w przełykaniu i oddychaniu.

Zaburzenia rytmu serca

Występują niezbyt często, ale mogą prowadzić do kołatania serca (nieprzyjemne uczucie nierównego i (lub) mocnego bicia serca) lub bardzo wolnego bicia serca. Może również wystąpić ból lub ucisk w klatce piersiowej, nagły świszczący oddech oraz zapaść.

Te działania niepożądane mogą stanowić zagrożenie dla życia, dlatego W RAZIE WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK Z TYCH OBJAWÓW NALEŻY NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ LEKARZA LUB PIELĘGNIARKĘ.

Działania niepożądane o niezbyt ciężkim nasileniu:

Bardzo często

Występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

• Ból głowy

Często

Występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

•    Nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca

•    Zaparcia

•    Zmiany wartości parametrów czynności wątroby (jeśli pacjent otrzymuje Ondansetron Accord jednocześnie

z chemioterapią cisplatyną, w pozostałych przypadkach działanie to występuje niezbyt często)

•    Podrażnienie i zaczerwienienie w miejscu podania

Niezbyt często

Występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

•    Napady padaczkowe (drgawki)

•    Nietypowe ruchy ciała lub wstrząsy

•    Nierówne bicie serca

•    Ból w klatce piersiowej

•    Niskie ciśnienie krwi, które może prowadzić do zasłabnięcia lub zawrotów głowy

•    Czkawka

Rzadko

Występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów

•    Zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie

•    Słabe widzenie lub tymczasowa utrata wzroku

•    Zaburzenia rytmu serca (czasami prowadzące do nagłej utraty świadomości)

Bardzo rzadko

Występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym sporadyczne przypadki

• Tymczasowa utrata wzroku, zwykle trwająca nie dłużej niż 20 minut, głównie wśród pacjentów otrzymujących chemioterapię cisplatyną.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Ondansetron Accord przed wszelkimi planowanymi badaniami krwi lub testami czynnościowymi wątroby, ze względu na to, że lek może mieć wpływ na ich wyniki. Jeśli pacjent nie czuje się dobrze lub doświadcza poczucia nietypowego dyskomfortu, należy jak najszybciej powiadomić o tym lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ondansetron Accord

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na ampułce lub kartoniku po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania dotyczących temperatury. Ampułki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, aby chronić je przed światłem.

Nie stosować tego leku w przypadku uszkodzenia pojemnika lub jeśli widoczne są cząstki i (lub) kryształki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa.Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ondansetron Accord

Substancją czynną leku Ondansetron Accord jest ondansetron (w postaci chlorowodorku dwuwodnego).

1 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 2 mg ondansetronu (w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu).

Każda ampułka 2 ml zawiera 4 mg ondansetronu (w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu).

Każda ampułka 4 ml zawiera 8 mg ondansetronu (w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu).

Inne składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny stężony do ustalania odpowiedniego pH i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ondansetron Accord i co zawiera opakowanie

Lek Ondansetron Accord jest przezroczystym i bezbarwnym roztworem do wstrzykiwań lub infuzji, zawartym w ampułce z przezroczystego lub oranżowego szkła.

Lek Ondansetron 2 mg/ml do wstrzykiwań jest dostępny w opakowaniach zawierających 5 ampułek po 2 ml, 5 ampułek po 4 ml, a także 10 ampułek po 2 ml i 10 ampułek po 4 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Ondansetron Accord 2 mg/ml Losung zur Injektion oder Infusion

Belgia

Ondansetron Accord Healthcare 2 mg/ml solution pour injection ou perfusion/ oplossing voor injectie of infusie/ Losung zur Injektion oder Infusion

Cypr

Ondansetron Accord 2 mg/ml eveotpo Staknpa ń Staknpa yta eyynon

Czechy

Ondansetron Accord 2 mg/ml injekcm roztok nebo infuzi

Dania

Ondansetron Accord 2 mg/ml injektions og infusionsvsske, oplpsning

Estonia

Ondansetron Accord 2 mg/ml

Finlandia

Ondansetron Accord 2 mg/ ml injektio- tai infuusioneste/ Losning for injektion och infusion

Grecja

Ondansetron Accord 2 mg/ml eveotpo Staknpa ń Staknpa yta eyynop

Hiszpania

Ondansetron Accord Healthcare 2 mg/ml para inyección o infusión EFG

Irlandia

Ondansetron 2 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Łotwa

Ondansetron Accord 2 mg/ml skidums injekcijam vai infuzijam

Malta

Ondansetron 2 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Niemcy

Ondansetron Accord 2 mg/ml Losung zur Injektion oder Infusion

Norwegia

Ondansetron Accord 2 mg/ml opplpsning til injeksjon og infusjon

Polska

Ondansetron Accord 2 mg/ml

Portugalia

Ondansetron Accord

Słowacja

Ondansetron Accord 2 mg/ml injekcny alebo infuzny roztok

Słowenia

Ondansetron Accord 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Szwecja

Ondansetron Accord 2 mg/ml Losning for injektion och infusion

Wielka Brytania

Ondansetron 2mg/ml Solution for Injection or Infusion

Włochy


Ondansetrone Accord Healthcare 2mg/ml Soluzione per Iniezione o Infusione


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.2014

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Instrukcje dotyczące użytkowania:

Do podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym lub w infuzji dożylnej po rozcieńczeniu.

Lekarz przepisujący ondansetron w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom opóźnionym związanym z radioterapią lub chemioterapią u dorosłych, młodzieży i dzieci powinien uwzględnić właściwe wytyczne odnoszące się do stosowania leku i praktycznie przyjęte zasady stosowania.

Nudności i wymioty wywołane przez chemioterapię i radioterapię:

Dorośli: Nasilenie wymiotów wywołanych przez leczenie przeciwnowotworowe różni się w zależności od dawek leku i skojarzenia chemioterapii i radioterapii w zastosowanych schematach leczenia. Drogę podania ondansetronu i jego dawkę należy dobierać w sposób elastyczny, w zakresie od 8 mg do 32 mg na dobę, według poniższych zaleceń.

Chemioterapia i radioterapia o działaniu wymiotnym:

Pacjenci poddani chemioterapii i radioterapii o działaniu wymiotnym mogą otrzymać ondansetron dożylnie, domięśniowo lub w innej postaci. Jednakże produkt ten jest przeznaczony do podawania wyłącznie we wstrzyknięciu lub infuzji.

U większości pacjentów leczonych chemioterapią lub radioterapią o działaniu wymiotnym, bezpośrednio przed leczeniem należy zastosować ondansetron w dawce 8 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym lub w krótkiej 15-minutowej infuzji dożylnej, a następnie podawać 8 mg leku doustnie, co 12 godzin.

Aby zapobiec opóźnionym lub przedłużonym wymiotom po upływie pierwszych 24 godzin należy kontynuować doustne leczenie ondansetronem z deksametazonem do 5 dni po zakończeniu cyklu leczenia. Leczenie ondansetronem w innych dawkach niż dożylna należy kontynuować do 5 dni po zakończeniu cyklu leczenia.

Chemioterapia o silnym działaniu wymiotnym: Pacjentom otrzymującym chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym, np. duże dawki cisplatyny, ondansetron można podawać dożylnie lub domięśniowo. Ondansetron stosowany w następujących schematach dawkowania w ciągu pierwszych 24 godzin od rozpoczęcia chemioterapii wykazywał porównywalną skuteczność:

•    Pojedyncza dawka 8 mg, podawana w powolnym wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym bezpośrednio przed chemioterapią.

•    Bezpośrednio przed chemioterapią powolne wstrzyknięcie dożylne lub domięśniowe 8 mg ondansetronu albo krótka infuzja dożylna trwająca 15 minut, a następnie dwie kolejne dawki dożylne lub domięśniowe po 8 mg każda, w odstępie od 2 do 4 godzin lub w ciągłej infuzji dożylnej w dawce 1 mg/godzinę do 24 godzin.

•    Pojedyncza dawka 16 mg mg ondansetronu rozcieńczonego w 50-100 ml roztworu soli fizjologicznej (0,9% m/obj.) lub innego zgodnego roztworu do infuzji może być podawana tylko w infuzji dożylnej, trwającej przynajmniej 15 minut.

Wybór schematu dawkowania powinien być uzależniony od stopnia nasilenia wymiotów.

Nie należy podawać pojedynczej dawki większej niż 16 mg ze względu na zależne od dawki zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QT (patrz punkty 4.4, 4.8 i 5.1 w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

Skuteczność ondansetronu w chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym może być zwiększona przez dodanie przed chemioterapią, pojedynczej dożylnej dawki 20 mg soli sodowej fosforanu deksametazonu.

Aby zapobiec opóźnionym lub przedłużonym wymiotom po upływie pierwszych 24 godzin należy kontynuować doustne leczenie ondansetronem do 5 dni po zakończeniu cyklu leczenia.

Dzieci i młodzież:

Leczenie nudności i wymiotów wywołanych przez chemioterapię u dzieci w wieku > 6 miesięcy i młodzieży.

Dawkę leku stosowanego w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych przez chemioterapię oblicza się na podstawie powierzchni ciała (ang. body surface area, BSA) lub masy ciała.

Ustalanie dawki na podstawie pola powierzchni ciała (BSA):

Ondansetron Accord powinno się podawać dożylnie w pojedynczej dawce 5 mg/m2, bezpośrednio przed chemioterapią. Dawka dożylna nie może być większa niż 8 mg.

Podawanie doustne można rozpocząć po 12 godzinach i kontynuować do 5 dni. Patrz Tabele dotyczące dawkowania w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Całkowita dawka dobowa nie może być większa niż 32 mg (dawka stosowana u dorosłych). Ustalanie dawki na podstawie masy ciała:

Całkowite dawki dobowe określone w oparciu o masę ciała są większe niż dawki obliczone na podstawie powierzchni ciała (BSA). Ondansetron Accord powinno się podawać dożylnie w pojedynczej dawce 0,15 mg/kg, bezpośrednio przed chemioterapią. Dawka dożylna nie może być większa niż 8 mg.

Można podać dwie kolejne dawki dożylne w odstępach co 4 godziny. Całkowita dawka dobowa nie może być większa niż 32 mg (dawka stosowana u dorosłych).

Podawanie doustne można rozpocząć po 12 godzinach i kontynuować do 5 dni (dalsze informacje patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego).

Ondansetron Accord należy rozcieńczyć w 5 % roztworze glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu lub innego kompatybilnego płynu infuzyjnego (patrz punkt 6.6 w Charakterystyce Produktu Leczniczego) i podawać we wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 15 minut.

Brak jest danych pochodzących z badań klinicznych z grupą kontrolną dotyczących stosowania leku Ondansetron Accord w celu zapobiegania opóźnionym lub przedłużonym nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię. Brak jest danych pochodzących z badań klinicznych z grupą kontrolną dotyczących stosowania leku Ondansetron Accord w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych przez radioterapię u dzieci.

Nudności i wymioty w okresie pooperacyjnym:

Dorośli: W zapobieganiu nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym ondansetron może być podany doustnie lub we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym.

Ondansetron można stosować w pojedynczej dawce 4 mg podanej domięśniowo lub w powolnym wstrzyknięciu dożylnym bezpośrednio przed wprowadzeniem do znieczulenia.

W leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym zaleca się zastosowanie pojedynczej dawki 4 mg podanej domięśniowo lub w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Dzieci (powyżej 1 miesiąca) i młodzież:

Podawanie doustne: Nie przeprowadzono badań dotyczących doustnego stosowania ondansetronu w celu zapobiegania lub leczenia nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym. W takim przypadku zaleca się zastosowanie powolnego wstrzyknięcia dożylnego.

Wstrzyknięcie: Zapobiegając pooperacyjnym nudnościom i wymiotom (PONV) u pacjentów pediatrycznych poddanych ogólnemu znieczuleniu w trakcie operacji, można podać ondansetron w powolnym dożylnym wstrzyknięciu (trwającym przynajmniej 30 sekund) w pojedynczej dawce 0,1 mg/kg mc., maksymalnie 4 mg, przed, w trakcie lub po wprowadzeniu do znieczulenia.

W celu leczenia nudności i wymiotów u pacjentów pediatrycznych po zabiegu operacyjnym poddanych ogólnemu znieczuleniu podczas operacji, można podać ondansetron w powolnym dożylnym wstrzyknięciu (trwającym przynajmniej 30 sekund) w pojedynczej dawce 0,1 mg/kg mc. do maksymalnie 4 mg.

Brak jest danych dotyczących stosowania leku Ondansetron Accord w leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku: Dane dotyczące zastosowania ondansetronu w zapobieganiu i leczeniu PONV u pacjentów w podeszłym wieku są ograniczone, jednak ondansetron jest dobrze tolerowany przez pacjentów powyżej 65 lat, otrzymujących chemioterapię.

Patrz również punkt „Szczególne grupy pacjentów”.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek: Nie ma konieczności dostosowania dobowej dawki leku, częstości oraz drogi jego podawania.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby: Klirens ondansetronu jest znacząco zmniejszony a okres półtrwania w surowicy znacząco przedłużony u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U takich pacjentów całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 8 mg.

Pacjenci z powolnym metabolizmem sparteiny i debryzochiny: Okres półtrwania ondansetronu w fazie eliminacji nie ulega zmianie u pacjentów zaklasyfikowanych jako powoli metabolizujący sparteinę i debryzochinę. W konsekwencji, u takich pacjentów dawki wielokrotne będą powodowały taki sam poziom ekspozycji jak u pozostałych grup pacjentów. Nie jest konieczna zmiana dawkowania dobowego ani częstości podawania leku.

Niezgodności farmaceutyczne:

Roztworu nie wolno sterylizować w autoklawie.

Lek Ondansetron Accord należy łączyć tylko z zalecanymi, poniżej wymienionymi roztworami:

0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji dożylnych (BP) (0,9% m/obj.)

5% roztwór glukozy do infuzji dożylnych (BP) (5% m/obj.)

10% roztwór mannitolu do infuzji dożylnych (BP) (10% m/obj.) roztwór Ringera do infuzji dożylnych

0,3% roztwór chlorku potasu (0,3% m/obj.) i 0,9% roztwór chlorku sodu (0,9% m/obj.) do infuzji dożylnych (BP)

0,3% roztwór chlorku potasu (0,3% m/obj.) i 5% roztwór glukozy (5% m/obj.) do infuzji dożylnych (BP)

Stabilność leku Ondansetron Accord po rozcieńczeniu zalecanymi roztworami wykazano dla stężeń 0,016 mg/ml i 0,64 mg/ml.

Należy stosować wyłącznie przezroczyste i bezbarwne roztwory.

Rozcieńczone roztwory należy przechowywać w warunkach chroniących przed dostępem światła.

Okres ważności i przechowywania

W opakowaniu zamkniętym 3 lata.

Produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania dotyczących temperatury. Ampułki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, aby chronić je przed światłem.

Wstrzyknięcie

Produkt leczniczy należy zużyć bezpośrednio po pierwszym otwarciu.

Infuzja

Chemiczną i fizyczną stabilność roztworu rozcieńczonego zalecanymi rozpuszczalnikami wykazano w temperaturze 25°C i 2-8°C przez 7 dni.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu spoczywa na użytkowniku. Wówczas roztworu nie należy przechowywać dłuższej niż przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.