+ iMeds.pl

Onirex 10 mgUlotka Onirex

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Onirex, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemi tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Onirex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Onirex

3.    Jak stosować lek Onirex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Onirex

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ONIREX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Onirex zawiera substancję czynną zolpidemu winian, jest lekiem nasennym należącym do grupy leków o działaniu podobnym do działania benzodiazepin. Lek jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności.

Onirex stosuje się wyłącznie w leczeniu ciężkiej bezsenności, zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ONIREX Kiedy nie stosować leku Onirex

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników leku Onirex,

-    jeśli u pacjenta występuje nużliwość mięśni (myasthenia gravis),

-    jeśli u pacjenta występują krótkie okresy zatrzymania oddychania podczas snu (zespół bezdechu sennego),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie osłabienie oddychania, powodujące że płuca nie mogą przyjąć wystarczającej ilości tlenu (niewydolność oddechowa),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie uszkodzenie wątroby (niewydolność wątroby).

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat przeciwwskazane jest stosowanie leku Onirex.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Onirex

-    u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych

Powinni oni otrzymywać mniejszą dawkę leku (patrz punkt 3, „Jak stosować Onirex”).

Ze względu na działanie zwiotczające mięśnie istnieje ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku gdy wstają z łóżka w nocy.

-    u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Lek Onirex może być dłużej wydalany z organizmu pacjenta. Chociaż nie jest wymagane dostosowanie dawki, należy zachować ostrożność. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek powinni skontaktować się z lekarzem.

-    u pacjentów z przewlekłymi (długotrwałymi) zaburzeniami oddychania, gdyż mogą one ulec pogorszeniu.

-    u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub leków, również w przeszłości. Ze względu na ryzyko przyzwyczajenia i psychicznego uzależnienia, pacjenci ci powinni być pod staranną kontrolą lekarza podczas stosowania leku Onirex.

-    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby

Tacy pacjenci nie powinni stosować leku Onirex, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia mózgu (encefalopatia). Należy skontaktować się z lekarzem.

-    u pacjentów z urojeniami (psychozami), depresją lub lękiem związanym z depresją. Lekarz prowadzący przepisał zolpidem w celu leczenia zaburzeń snu, jednak u pacjenta mogą wystąpić poza tym inne stany takie jak: urojenia, depresja i lęk. Dla takich stanów lekarz zaleci stosowanie innych leków. Jeśli pacjent cierpi na depresję zolpidem może powodować u niego zwiększoną podatność na występowanie zachowań samobójczych.

Ogólne

Przed rozpoczęciem stosowania leku Onirex:

-    należy wyjaśnić przyczynę bezsenności.

-    należy przeprowadzić leczenie chorób będących przyczyną jej wystąpienia.

W przypadku, gdy leczenie bezsenności lekiem Onirex nie przynosi rezultatów po upływie 7 do 14 dni, może to wskazywać na występowanie psychicznej lub fizycznej choroby, będącej przyczyną bezsenności. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem.

Uzależnienie

Istnieje możliwość rozwoju fizycznego i psychicznego uzależnienia. Takie zagrożenie zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. W przypadku fizycznego uzależnienia, nagłemu przerwaniu leczenia towarzyszą objawy odstawienne.

Bezsenność z odbicia

Przerwanie stosowania leku zolpidem wiąże się z możliwością tymczasowego wystąpienia zaburzeń snu. Zaburzenia te mogą być bardziej nasilone niż przed rozpoczęciem leczenia zolpidemem oraz mogą towarzyszyć im zmiany nastroju, lęk i niepokój.

Niepamięć (amnezja)

Zolpidem może wywołać niepamięć (amnezja), zwykle kilka godzin po przyjęciu leku. Dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych objawów zaleca się przyjęcie leku bezpośrednio przed snem, który powinien trwać nieprzerwanie 7 do 8 godzin (patrz punkt 4, „Możliwe działania niepożądane”).

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas leczenia mogą wystąpić niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia (psychozy), napady wściekłości, koszmary senne, omamy, lunatykowanie, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, nasilona bezsenność oraz inne zachowania niepożądane.

W przypadku wystąpienia tych reakcji należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Wystąpienie powyższych reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

Lunatykowanie i związane z nim zachowania

Lunatykowanie i inne podobne zachowania, takie jak "prowadzenie pojazdów w półśnie", przygotowywanie i spożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne czy seks, których to zdarzeń pacjent nie pamięta, odnotowano u pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie byli w pełni obudzeni. Spożywanie alkoholu i innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy wraz z zolpidemem wydaje się zwiększać ryzyko występowania takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach większych niż zalecana dawka maksymalna. Jeśli u pacjenta wystąpi jakiekolwiek zachowanie tego typu powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić zakończenie terapii.

Stosowanie leku Onirex z innymi lekami

Jednoczesne stosowanie innych leków może wpływać na działanie leku Onirex, lub lek Onirex może wpływać na działanie innych leków. Pacjent może odczuwać zwiększoną senność, jeśli Onirex jest stosowany jednocześnie z niżej wymienionymi lekami.

Onirex może wchodzić w interakcj e z:

-    lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych (neuroleptyki/leki przeciwpsychotyczne, np. chlorpromazyna lub klozapina, leki przeciwdepresyjne np. amitryptylina, sertralina i klomipramina).

-    innymi tabletkami nasennymi np. nitrazepam, temazepam.

-    lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń lękowych (leki trankwilizujące, anksjolityczne, uspokajające, zwiotczające mięśnie), np. diazepam, oksazepam.

-    silnymi lekami przeciwbólowymi (opioidowe), np. kodeina, morfina. Może wystąpić nasilenie dobrego samopoczucia (euforii), co może skutkować uzależnieniem psychicznym.

-    lekami zwiotczającymi mięśnie, jak baklofen.

-    lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (przeciwpadaczkowe), np. fenytoina i fenobarbital.

-    lekami znieczulającymi, np. halotan lub izofluran.

-    lekami stosowanymi w leczeniu alergii lub przeziębień powodujące senność (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym), np. chlorofenamina.

-    lekami stosowanymi w leczeniu różnych zakażeń grzybiczych takich jak: ketokonazol. Przyjmowanie ketokonazolu z zolpidemem może nasilać działanie nasenne.

Leki silnie zwiększające aktywność niektórych enzymów wątrobowych mogą osłabiać działanie leku Onirex, np. ryfampicyna (antybiotyk stosowany na przykład w leczeniu gruźlicy).

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli przyjmuje obecnie lub przyjmował niedawno jakikolwiek z wyżej wymienionych leków lub jakiekolwiek inne leki, w tym leki dostępne bez recepty.

Stosowanie leku Onirex z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia, ponieważ działanie nasenne leku Onirex może ulec zwiększeniu. Może to mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ciąża i karmienie piersią

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjentka zamierza zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży. Lekarz zadecyduje czy należy kontynuować leczenie.

Nie należy przyjmować leku Onirex w czasie ciąży i okresie karmienia piersią, szczególnie w pierwszych trzech miesiącach ciąży, ponieważ dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa pacjentek przyjmujących zolpidem w czasie ciąży i okresie karmienia piersią są niewystarczające.

Jednakże, jeśli korzyści dla matki przeważają ryzyko dla dziecka, lekarz może zdecydować o zastosowaniu leku Onirex. Jeśli lek jest przyjmowany przez dłuższy czas w ostatnich miesiącach ciąży, po porodzie u dziecka mogą wystąpić objawy odstawienne.

Ponieważ lek w małych ilościach przenika do mleka kobiecego, nie należy go przyjmować w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi lub maszyn. W czasie stosowania leku Onirex zdolność do koncentracji i reagowania może być ograniczona. Pacjent może być senny lub może mieć trudności z zapamiętywaniem. Jest to możliwe zwłaszcza, jeśli pacjent ma niedobór snu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Onirex

Onirex zawiera cukier mleczny - laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ONIREX

Onirex należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy przyjmować z płynem bezpośrednio przed snem, który powinien trwać nieprzerwanie 7 do 8 godzin.

Zwykle stosowana dawka dobowa:

Dorośli

Jedna tabletka Onirex 10 mg (odpowiadająca 10 mg zolpidemu winianu na dobę).

Osoby w podeszłym wieku, osłabione, z zaburzoną czynnością wątroby

Połowa tabletki Onirex 10 mg (odpowiadająca 5 mg winianu zolpidemu/dobę). Lekarz może

zdecydować o zwiększeniu dawki do jednej tabletki leku Onirex 10 mg (odpowiadającej 10 mg

zolpidemu winianu na dobę), jeśli działanie jest niewystarczające i lek jest dobrze tolerowany przez

pacjenta.

Dawka maksymalna

Nie należy przekraczać dawki dobowej - 1 tabletki leku Onirex 10 mg (odpowiadającej 10 mg zolpidemu winianu na dobę).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Onirex u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Czas trwania leczenia

Działanie nasenne leku może ulec osłabieniu po okresie powtarzającego się przyjmowania leku trwającego kilka tygodni.

Czas leczenia powinien być jak najkrótszy. Leczenie zwykle trwa od kilku dni do 2 tygodni, lecz nie powinno trwać dłużej niż cztery tygodnie.

Lekarz zaleci kiedy i jak przerwać leczenie.

W przypadku zażycia większej dawki leku Onirex niż zalecana

Należy natychmiast powiadomić lekarza. Należy pokazać poniższą ulotkę i tabletki, jakie pozostały.

W razie przedawkowania zolpidemu objawy mogą zmieniać się od skrajnej senności po lekką śpiączkę.

W przypadku pominięcia dawki leku Onirex

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pacjent może przyjąć tabletkę, jeśli wciąż ma możliwość spania przez 7 do 8 godzin. Jeśli nie jest to możliwe, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę leku następnego dnia - bezpośrednio przed snem.

W przypadku, gdy leczenie jest nagle przerwane, sen może ulec tymczasowo pogorszeniu („bezsenność z odbicia”). Nagłemu zaprzestaniu leczenia mogą towarzyszyć zmiany nastroju, lęk i niepokój ruchowy. Mogą wystąpić następujące objawy odstawienne: ból głowy lub mięśni, skrajny niepokój i napięcie, niepokój ruchowy, splątanie, drażliwość i zaburzenia snu, w ciężkich przypadkach utrata poczucia rzeczywistości, wyobcowanie (depersonalizacja), nieprawidłowa wrażliwość na dźwięk (zwiększona ostrość słuchu), mrowienie i drętwienie kończyn, nadwrażliwość na dotyk,

bodźce akustyczne i światło, omamy i drgawki (napady padaczkowe).

Ważne jest, aby pacjent miał świadomość możliwości wystąpienia takich objawów, co powinno zmniejszyć niepokój pacjenta, gdyby takie objawy wystąpiły.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Onirex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy niepożądane zależą od indywidualnej wrażliwości pacjenta, i występują częściej w przeciągu

godziny po przyjęciu leku, jeżeli pacjent nie położył się do łóżka i natychmiast nie usnął. Takie

działania niepożądane występują najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Częste (możliwość wystąpienia u więcej niż 1 na 100 i mniej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

Układ nerwowy: senność, pogorszenie się bezsenności, senność w ciągu następnego dnia,

zobojętnienie emocjonalne, zmniejszona czujność, splątanie, znużenie, ból głowy, zawroty głowy

Oczy:    podwójne widzenie

Uszy:    odczucie zawirowania z utratą równowagi (zawroty głowy), brak koordynacji mięśni

(ataksja)

Żołądek i jelita: biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha

Mięśnie:    osłabienie mięśni

Niezbyt częste (możliwość wystąpienia u więcej niż 1 na 1000 i mniej niż 1 u 100 leczonych pacjentów):

Psychiczne:

niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, spostrzeżenia psychiczne powstające mimo braku istniejącego przedmiotu (omamy), zaburzenia psychiczne (psychozy), lunatykowanie, niewłaściwe zachowanie inne działania niepożądane odnoszące się do zachowania, niepamięć (amnezja), które mogą być powiązane z niewłaściwym zachowaniem (patrz punkt 2, „Zachować szczególną ostrożność stosując lek Onirex”). Wystąpienie takich objawów jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

Może ujawnić się istniejąca wcześniej depresja - nierozpoznana przed leczeniem zolpidemem lub innymi tabletkami nasennymi.

Stosowanie leku przez dłuższy czas może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego lub psychicznego. Przerwanie leczenia może wywołać objawy odstawienne (patrz punkt 2: „Zachować szczególną ostrożność stosując lek Onirex”).

Może rozwinąć się również uzależnienie psychiczne. Podatne są na nie osoby nadużywające leków.

Było zgłaszane również niewłaściwe stosowanie zolpidemu przez osoby, które nadużywają leki.

Zmniejszenie popędu płciowego (zmniejszenie libido).

Skóra:    reakcje skórne

Częstość nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Układ nerwowy: Wątroba:

Skóra:


Zaburzenia ogólne: Urazy:


obniżony poziom świadomości

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

nadmierne pocenie się, ciężka reakcja powodująca obrzęk skóry, gardła lub języka, trudności w oddychaniu i (lub) swędzenie (obrzęk naczynioruchowy)

zaburzenia chodu, słabsze niż zwykle działanie zolpidemu

upadki (przeważnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz kiedy zolpidem

nie był stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ONIREX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Onirex po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Onirex

Substancją czynną leku jest zolpidemu winian.

Każda tabletka zawiera 10 mg zolpidemu winianu.

Inne składniki leku:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, hypromeloza, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki Opadry Y-1-700 White: tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, makrogol 400.

Jak wygląda Onirex i co zawiera opakowanie

Tabletki Onirex są białe, owalne, powlekane, z rowkiem dzielącym po obu stronach, z wytłoczonym znakiem „ZIM” i „10” po jednej stronie. Tabletkę można dzielić na połowy.

Dostępne opakowania

10, 20 lub 100 tabletek powlekanych w blistrach, umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca:

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania, S.L Castelló 1

Poligono Industrial Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Węgry, Czechy, Słowacja:    Zolpidem Orion 10 mg

Polska:    Onirex

Data zatwierdzenia ulotki: 11.10.2011

7(7)

Onirex

Charakterystyka Onirex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Onirex, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera:

10 mg zolpidemu winianu (Zolpidemi tartras).

Substancja pomocnicza: 85,88 mg laktozy/tabletkę powlekaną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletka jest biała, owalna, dwuwypukła, z rowkiem dzielącym po obu stronach, z wytłoczonym znakiem „ZIM” i „10” po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Benzodiazepiny lub leki o działaniu podobnym do benzodiazepin są wskazane tylko w leczeniu ciężkiej bezsenności, zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Czas leczenia należy ograniczyć do minimum. Leczenie zwykle trwa od kilku dni do dwóch tygodni. Leczenie należy zakończyć w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie, włączając w to okres odstawiania leku. Schemat odstawiania leku należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta.

W pewnych przypadkach może być konieczne wydłużenie czasu leczenia ponad zalecany czas maksymalny, które nie powinno się odbywać bez ponownej oceny stanu pacjenta.

Produkt należy przyjmować z płynem bezpośrednio przed snem.

Dorośli:

Zalecana dawka dobowa dla dorosłych wynosi 10 mg bezpośrednio przed zaśnięciem.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na działanie zolpidemu zalecana dawka wynosi 5 mg. Jedynie w przypadku niewystarczającej reakcji na leczenie i jednoczesnej dobrej tolerancji leku, dawkę u tych pacjentów można zwiększyć do 10 mg.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby, ze zwolnionym metabolizmem leków zalecana dawka wynosi 5 mg. Jedynie w przypadku niewystarczającej reakcji na leczenie i jednoczesnej dobrej

tolerancji leku, dawkę u tych pacjentów można zwiększyć do 10 mg.

U wszystkich pacjentów całkowita dawka zolpidemu nie powinna być większa niż 10 mg.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Zolpidem nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.3.    Przeciwwskazania Ciężka niewydolność wątroby.

Nadwrażliwość na zolpidem lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zespół bezdechu sennego.

Myasthenia gravis.

Ciężka niewydolność oddechowa.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

W każdym przypadku, o ile to możliwe, należy określić przyczynę bezsenności. Zanim zastosuje się leki nasenne, należy leczyć chorobę zasadniczą będącą przyczyną bezsenności.

Brak efektu terapeutycznego po upływie 7 do 14 dni leczenia, może wskazywać na pierwotną chorobę psychiczną lub fizyczną wymagającą rozpoznania i oceny.

Poniżej opisano ogólne informacje dotyczące objawów mogących wystąpić po podaniu benzodiazepin lub innych leków nasennych, które należy brać pod uwagę w przypadku przepisywania tych leków.

Rozwinięcie tolerancji

Powtarzalne przyjmowanie krótko działających benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin w ciągu kilku tygodni może prowadzić do zmniejszenia skuteczności leczenia.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin może prowadzić do uzależnienia fizycznego lub psychicznego. Zagrożenie wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu i (lub) leków w wywiadzie. Takich pacjentów należy dokładnie kontrolować podczas stosowania benzodiazepin lub leków działających podobnie do benzodiazepin.

W przypadku rozwinięcia fizycznej zależności, nagłemu przerwaniu leczenia będą towarzyszyć objawy odstawienne, takie jak bóle głowy lub bóle mięśni, silnie wyrażony lęk i napięcie psychiczne, niepokój ruchowy, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach następujące objawy mogą wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, mrowienie i drętwienie kończyn, nadwrażliwość na dotyk, bodźce akustyczne i światło, omamy i napady drgawkowe.

Bezsenność z odbicia

Po odstawieniu leczenia może wystąpić przemijający nawrót objawów o większym natężeniu, niż te, które pierwotnie leczono. Towarzyszyć temu może chwiejność nastroju, lęk i niepokój ruchowy. Ważne jest, aby pacjent został poinformowany o możliwości wystąpienia bezsenności z odbicia, co powinno zmniejszyć niepokój pacjenta, gdyby objawy wystąpiły po odstawieniu leczenia. Obserwowano objawy odstawienne szczególnie w czasie leczenia dużymi dawkami krótko działających benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin w przerwach pomiędzy kolejnymi dawkami.

Ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego/bezsenności z odbicia jest bardziej prawdopodobne w przypadku nagłego odstawienia leku, dlatego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum (patrz punkt 4.2). Nie należy przekraczać 4 tygodni, włączając w to okres odstawienia leku. W razie konieczności przedłużenia leczenia ponad 4 tygodnie, należy zawsze ponownie ocenić stan pacjenta.

Poinformowanie pacjenta na początku leczenia, iż czas trwania leczenia jest ograniczony, może być pomocne.

Niepamięć następcza

Benzodiazepiny i leki działające podobnie do benzodiazepin mogą wywołać niepamięć następczą, ujawniającą się zwykle kilka godzin po przyjęciu leku. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się przyjęcie leku bezpośrednio przed snem, który powinien trwać nieprzerwanie 7-8 godzin (patrz punkt 4.8).

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin może wystąpić niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, somnambulizm, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, nasilona bezsenność i inne zachowania niepożądane. W przypadku wystąpienia tych reakcji należy zakończyć leczenie. Wystąpienie tych reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni

powinni otrzymywać mniejszą dawkę leku: patrz zalecane dawkowanie (punkt 4.2).

Ze względu na działanie zwiotczające mięśnie istnieje ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym szczególnie u starszych pacjentów, gdy wstają w nocy.

Pacjenci z niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2)

Pomimo że zmiana dawkowania nie jest konieczna, należy zachować ostrożność.

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową

Należy zachować ostrożność stosując zolpidem, ponieważ benzodiazepiny, jak wykazano, wpływają osłabiająco na ruchy oddechowe. Należy również wziąć pod uwagę, że niepokój, lęki oraz pobudzenie zostały opisane jako objawy niekompensowanej niewydolności oddechowej.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby

Benzodiazepiny i leki działające podobnie do benzodiazepin nie są wskazane w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą spowodować encefalopatię.

Stosowanie u pacjentów z psychozami:

Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do benzodiazepin nie są zalecane jako leczenie zasadnicze.

Stosowanie w depresji:

Pomimo, że nie zostały wykazane odpowiednie kliniczne, farmakokinetyczne i farmakodynamiczne interakcje z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), zolpidem należy stosować z ostrożnością u pacjentów z objawami depresji. Mogą występować u tych pacjentów skłonności samobójcze. Ze względu na możliwość celowego przedawkowania, pacjentom tym należy przepisywać możliwie najmniejszą ilość leku.

Benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin nie należy stosować jako jedynych leków w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją (może to spowodować samobójstwo u takich pacjentów).

Podczas stosowania zolpidemu może ujawnić się depresja, która istniała wcześniej . Ponieważ bezsenność może być objawem depresji, pacjent powinien zostać poddany ponownej ocenie, jeśli wystąpi bezsenność.

Stosowanie u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie:

Benzodiazepiny i leki działające podobnie do benzodiazepin należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Tacy pacjenci powinni być pod staranną kontrolą, podczas podawania zolpidemu, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia przyzwyczajenia i psychicznego uzależnienia.

Somnambulizm i związane z nim zachowania

Lunatykowanie i inne podobne zachowania, takie jak "prowadzenie pojazdów w półśnie", przygotowywanie i spożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne czy seks, których to zdarzeń pacjent nie pamięta, odnotowano u pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie byli w pełni obudzeni. Spożywanie alkoholu i innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy wraz z zolpidemem wydaje się zwiększać ryzyko takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach większych niż zalecana dawka maksymalna. Zdecydowanie zaleca się przerwanie stosowania zolpidemu u pacjentów, którzy zgłaszają występowanie takich zachowań (patrz punkt 4.5 i punkt 4.8).

Onirex 10 mg zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami dziedzicznymi, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lappa lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne przyjmowanie z alkoholem nie jest zalecane.

Działanie uspokajające leku może ulec nasileniu, jeśli lek jest przyjmowany w połączeniu z alkoholem. Ma to wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Należy ostrożnie stosować zolpidem z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt 4.4).

Nasilone hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy może wystąpić w przypadku leczenia skojarzonego z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), lekami nasennymi, anksjolitykami/lekami uspokajającymi, lekami zwiotczającymi mięśnie, lekami przeciwdepresyjnymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami znieczulającymi i działającymi nasennie lekami przeciwhistaminowymi (patrz punkty 4.8 i 5.1). Opioidowe leki przeciwbólowe mogą powodować w skojarzeniu z zolpidemem nasilenie euforii i uzależnienie psychiczne.

Zolpidem jest metabolizowany przez niektóre enzymy należące do grupy enzymów cytochromu P450, głównie przez enzym CYP3A4.

Ryfampicyna zwiększa metabolizm zolpidemu, wywołując zmniejszenie stężenia w osoczu o średnio 60%, przez co zmniejsza jego skuteczność. Podobnego działania należy oczekiwać po jednoczesnym podaniu innych leków silnie indukujących enzymy cytochromu P450.

Substancje, które hamują enzymy wątrobowe (zwłaszcza cytochrom CYP3A4) mogą zwiększać stężenie zolpidemu w osoczu, przez co nasilą jego działanie. Jednakże w przypadku jednoczesnego podawania zolpidemu z itrakonazolem (inhibitor enzymu CYP3A4) nie obserwowano znaczących zmian w farmakokinetyce i farmakodynamice zolpidemu. Znaczenie kliniczne tych wyników nie zostało wyjaśnione.

Jednoczesne stosowanie zolpidemu i ketokonazolu, który jest silnym inhibitorem cytochromu CYP3A4, wydłuża okres półtrwania zolpidemu w osoczu. Całkowita ekspozycja zolpidemu wzrasta o 83% i jego pozorny klirens po podaniu doustnym zmniejsza się. Nie jest konieczne rutynowe dostosowywanie dawki, ale pacjent powinien być poinformowany o możliwości wystąpienia nasilenia działania uspokajającego, w przypadku gdy ketokonazol i zolpidem są stosowane jednocześnie. Podczas wprowadzania do leczenia ketokonazolu można rozważyć zmniejszenie dawki zolpidemu.

Istnieją dowody kliniczne potwierdzające, że sertralina, będąca inhibitorem cytochromu CYP3A4, może wchodzić w interakcje z zolpidemem, co prowadzi do nasilenia senności. Ponadto zgłaszano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych.

Kiedy zolpidem był podawany z warfaryną, haloperidolem, chlorpromazyną, digoksyną, ranitydyną lub cymetydyną nie zaobserwowano żadnych istotnych interakcji farmakokinetycznych.

4.6. Ciąża i laktacja

Brak dostatecznych danych klinicznych, aby ocenić bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży

i laktacji. Pomimo, że badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego lub embriotoksycznego, bezpieczeństwo stosowania w ciąży u ludzi nie zostało ustalone. Dlatego zolpidemu nie należy stosować w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

Kobiety w wieku rozrodczym należy przestrzec, przed rozpoczęciem leczenia, o konieczności zgłoszenia się do lekarza w celu przerwania leczenia w przypadku planowanej lub stwierdzonej ciąży.

Jeżeli są uzasadnione wskazania do zastosowania zolpidemu w późniejszym okresie ciąży lub w czasie porodu, należy wziąć pod uwagę działanie leku na noworodka, takie jak hipotermia, hipotonia, umiarkowana niewydolność oddechowa.

U noworodków urodzonych przez matki przyjmujące długotrwale benzodiazepiny lub leki działające podobnie do benzodiazepin w końcowym okresie ciąży, mogą wystąpić objawy odstawienne spowodowane przez fizyczne uzależnienie.

Zolpidem przenika w niewielkich ilościach do mleka matki. Dlatego nie należy stosować zolpidemu u karmiących matek, gdyż jego wpływ na dziecko nie był badany.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być znacznie ograniczona ze względu na uspokojenie polekowe, niepamięć, zaburzenia koncentracji i zaburzenia czynności mięśni. Niedobór snu ma również wpływ na wystąpienie zaburzonego okresu czuwania (patrz punkt 4.5).

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały wymienione w zależności od częstości występowania, począwszy od występujących najczęściej, według następującej konwencji: bardzo często: (>1/10), często: (>1/100 do <1/10), niezbyt często: (>1/1 000 do <1/100), rzadko: (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko:

(<1/10 000), częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Istnieją dowody potwierdzające zależność między częstością występowania działań niepożądanych a stosowaną dawką zolpidemu winianu, zwłaszcza w przypadku niektórych działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego i przewodu pokarmowego.

Takie działania niepożądane występują najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Objawy niepożądane zależą od indywidualnej wrażliwości pacjenta, i występują częściej w ciągu godziny po przyjęciu leku, jeżeli pacjent nie położył się do łóżka i natychmiast nie usnął (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: reakcje paradoksalne: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, omamy, psychozy, somnambulizm, niewłaściwe zachowanie inne działania niepożądane odnoszące się do zachowania (występowanie tych działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne u osób w podeszłym wieku, patrz punkt 4.4), amnezja następcza, która może być powiązana z niewłaściwym zachowaniem.

Podczas stosowania benzodiazepin i leków o działaniu podobnym do benzodiazepin może ujawnić się istniejąca wcześniej depresja - nierozpoznanej przed leczeniem (patrz punkt 4.4.). Stosowanie leku (nawet w zalecanych dawkach) może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego: przerwanie leczenia może wywołać objawy odstawienne lub bezsenność z odbicia (patrz punkt 4.4).

Może rozwinąć się uzależnienie psychiczne. Zwłaszcza u osób nadużywających leków. Zmniejszenie libido.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Senność, nasilona bezsenność, senność w ciągu następnego dnia, zobojętnienie emocjonalne, zmniejszona czujność, splątanie, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy.

Częstość nieznana: obniżony poziom świadomości.

Zaburzenia oka

Często: podwójne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ataksja Zburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: reakcje skórne

Częstość nieznana: nadmierne pocenie się, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: osłabienie mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana: zaburzenia chodu, rozwój tolerancji na lek

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Częstość nieznana: upadki (przeważnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz kiedy zolpidem nie był stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza)

4.9. Przedawkowanie

W przypadkach przedawkowania, kiedy jedynym zażytym lekiem był zolpidemu winian lub gdy jednocześnie zażyto inne produkty lub leki wpływające hamująco na czynność osrodkowego układu nerwowego (w tym alkohol), obserwowano zaburzenia świadomości, od senności po śpiączkę, w tym przypadki śmiertelne.

W indywidualnych przypadkach te działania w pełni ustąpiły przy przedawkowaniu zolpidemu w dawce do 400 mg, 40 razy większej niż zalecana dawka dobowa.

Po przedawkowaniu należy stosować leczenie objawowe i wspomagające. Należy wykonać natychmiastowe płukanie żołądka i podać dożylnie płyny, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli nie nastąpi poprawa po opróżnieniu żołądka, należy podać węgiel aktywowany w celu zredukowania wchłaniania zolpidemu. Należy rozważyć monitorowanie czynności układu oddechowego i naczyniowo-sercowego. Leki uspokajające należy odstawić, nawet jeżeli występuje pobudzenie.

W przypadku objawów o znacznym nasileniu, należy rozważyć podanie flumazenilu jako odtrutki.

W leczeniu przedawkowania jakiegokolwiek leku, należy zawsze brać pod uwagę zatrucie kilkoma lekami j ednocze śnie.

Ze względu na dużą objętość dystrybucji i stopień wiązania białek przez zolpidem, hemodializa i wymuszona diureza nie są skuteczne. Badania dotyczące hemodializy u pacjentów z niewydolnością nerek otrzymujących dawki terapeutyczne wykazały, że zolpidem nie jest usuwany z organizmu za pomocą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki nasenne i uspokajające. Kod ATC: N05C F02

Zolpidem jest imidazopirydyną, lekiem nasennym o działaniu podobnym do działania benzodiazepin.

W badaniach wykazywał działanie uspokajające w dawkach mniejszych niż wymagane do wywołania działania przeciwdrgawkowego, miorelaksacyjnego czy uspokajającego. Zolpidem jest agonistą receptorów należących do kompleksu GABA, selektywnym dla podjednostki typu omega (BZ1 i BZ2) działającym poprzez modulację kanału dla jonu chlorkowego. Zolpidem działa głównie na podjednostkę BZ1. Kliniczne znaczenie tego zjawiska nie zostało wyjaśnione.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Zolpidem jest szybko wchłaniany i szybko pojawia się działanie nasenne.

Po doustnym podaniu zolpidemu biodostępność wynosi 70%. W zakresie dawek terapeutycznych zolpidem wykazuje kinetykę liniową. Po podaniu dawek leczniczych stężenie leku w osoczu wynosi 80 do 200 ng/ml.

Maksymalne stężenie w osoczu występuje po upływie 0,5 do 3 godzin od przyjęcia dawki zolpidemu.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji u dorosłych wynosi 0,54 l/kg mc. i zmniejsza się do 0,34 l/kg mc. u pacjentów w podeszłym wieku.

Stopień związania z białkami osocza wynosi do 92%. Zolpidem ulega metabolizmowi pierwszego przejścia przez wątrobę w 35%. Wielokrotne podawanie nie powodowało zmian w stopniu wiązania z białkami, co wskazuje, że zolpidem i jego metabolity nie konkurują o miejsca wiązania z białkami.

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji jest krótki i wynosi około 2,4 h, zaś okres działania wynosi do 6 godzin.

Wszystkie metabolity są farmakologicznie nieaktywne i są wydalane z moczemu (56%) i kałem (37%). Badania wykazały, iż zolpidemu nie można usunąć z organizmu za pomocą dializy.

Szczególne grupy wiekowe:

U pacjentów z niewydolnością nerek obserwuje się umiarkowane zmniejszenie klirensu (bez względu na możliwą dializę). Inne parametry farmakokinetyczne pozostają zmienione.

U osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby obserwuje się zwiększoną biodostępność zolpidemu, zmniejszony klirens, a okres półtrwania jest wydłużony (w przybliżeniu 10 godzin).

U pacjentów z marskością wątroby obserwowano pięciokrotne zwiększenie wartości AUC i trzykrotne zwiększenie okresu półtrwania.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań przedklinicznych mają znikome znaczenie z klinicznego punktu widzenia, gdyż w badaniach tych podawano dawki znacznie większe od maksymalnych dawek stosowanych u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa typ A

Magnezu stearynian Hypromeloza.

Otoczka Opadry Y-1-700 White:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane są pakowane w:

-    blistry z PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

-    pojemniki HDPE na tabletki zamykane nakrętką PP zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci.

-    opakowanie jednostkowe w postaci blistra (PVC/PE/PVDC/Aluminium).

Onirex, 10 mg, tabletki powlekane, jest dostępny w:

-    tekturowych pudełkach zawierających 10, 14, 15, 20, 28, 30 i 100 tabletek pakowanych w blistry.

-    tekturowych pudełkach zawierających 50 tabletek - opakowanie szpitalne.

-    pojemnikach na tabletki zawierających 30, 100 lub 500 tabletek, z nakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15586

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.05.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.10.2011

9(9)

Onirex