+ iMeds.pl

Opokan-keto 25 mg/gUlotka Opokan-keto

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Opokan-keto, 25 mg/g, żel

Ketoprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Opokan-keto i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Opokan-keto

3.    Jak stosować Opokan-keto

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Opokan-keto

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Opokan-keto i w jakim celu się go stosuje

Opokan-keto jest lekiem w postaci żelu o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Substancja czynna leku - ketoprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ).

Opokan-keto stosuje się u osób dorosłych w:

-    bólach pourazowych mięśni i stawów;

-    zapaleniach mięśni i ścięgien;

-    bólach reumatycznych;

-    pomocniczo w leczeniu stanów zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów obwodowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Opokan-keto Kiedy nie stosować leku Opokan-keto

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ketoprofen (substancję czynną leku) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) oraz na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (na przykład: ibuprofen, diklofenak, metamizol, butadien i inne) kwas tiaprofenowy, fenofibrat, filtry UV, perfumy.

Objawami uczulenia mogą być: katar, pokrzywka, trudności w oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka;

-    jeśli u pacjenta podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ występowały w przeszłości objawy uczulenia w postaci kataru, pokrzywki lub astmy (duszność);

-    należy natychmiast zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest jedną z substancji pomocniczych stosowanych w różnych kosmetykach i środkach higienicznych takich jak szampon, preparaty do stosowania po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów w celu opóźnienia rozpadu pod wpływem światła).

Nie poddawać działaniu promieni słonecznych leczonej powierzchni skóry (nawet gdy niebo jest zachmurzone), a także promieni UV w solarium, w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku;

-    w III trymestrze ciąży;

-    na uszkodzoną lub zmienioną chorobowo skórę (np. egzema, trądzik, otwarta rana);

-    u dzieci poniżej 15 lat;

-    nie stosować leku na błony śluzowe i okolice oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Opokan-keto należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent ma niewydolność krążenia;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i wątroby.

Narażenie na działanie światła słonecznego (nawet gdy niebo jest zachmurzone) lub promieni UVA na obszary skóry, na które zastosowano lek Opokan-keto może spowodować poważne reakcje skórne (nadwrażliwość na światło słoneczne).

Dlatego konieczne jest:

-    Chronienie leczonych obszarów skóry poprzez noszenie odzieży w trakcie leczenia i dwa tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku, w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne.

-    Dokładne umycie rąk po każdorazowym zastosowaniu leku Opokan-keto.

-    Podczas długotrwałego stosowania zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych.

-    Nie należy zakładać opatrunku na miejsca, w których zastosowano lek Opokan-keto.

-    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji w obrębie skóry należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Opokan-keto a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza w przypadku stosowania leków zawierających w składzie prednizolon lub metotreksat.

Nie opisano interakcji ketoprofenu stosowanego miejscowo z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy ciąży, lek Opokan-keto może być stosowany jedynie w przypadku dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Stosowanie leku Opokan-keto w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować leku Opokan-keto w okresie karmienia piersią, gdyż lek przenika do pokarmu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie opisano negatywnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Opokan-keto

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Żel do stosowania miejscowego, na skórę. Nie wolno połykać leku.

Dawki leku i długość leczenia ustala lekarz.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: 2-3 razy na dobę niewielką ilość żelu nanosić na skórę w obrębie bolesnego miejsca delikatnie wmasowując w skórę. Skóra w miejscu nanoszenia żelu powinna być nieuszkodzona. Ilość użytego żelu zależy od powierzchni bolącego miejsca.

Dobowa dawka nie powinna przekraczać 15 g (7,5 g odpowiada około 14 cm żelu).

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 1 tydzień.

Nie należy zakładać opatrunku na leczoną powierzchnię ciała. Można zakładać ubranie na skórę poddawaną działaniu leku.

Po każdym użyciu leku, należy dokładnie zamknąć tubę i umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Stosowanie u dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ketoprofenu u dzieci do 15 lat nie zostały ustalone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Opokan-keto

Przedawkowanie ketoprofenu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne.

W przypadku spożycia żelu może wystąpić: senność, nudności, wymioty.

W razie omyłkowego spożycia leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Opokan-keto, aby lekarz wiedział jaki lek został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Opokan-keto

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Opokan-keto

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy odstawić lek i natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpi:

-    obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna - nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu). Obrzęk w obrębie głowy i szyi, może powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu;

-    wysypka na skórze na przykład w postaci bąbli, czerwonych grudek;

-    ciężkie reakcje skórne pod wpływem światła słonecznego lub ultrafioletowego (fotowrażliwość). Jest to nagła reakcja uczuleniowa, niebezpieczna dla życia pacjenta.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

-    alergiczne reakcje skórne takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

-    ciężkie reakcje skórne takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione;

-    ciężkie reakcje skórne podczas działania promieni słonecznych, pęcherzykowe zapalenie skóry, pokrzywka, nadwrażliwość na światło.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1 osoby na 10 000):

-    nasilenie występującego wcześniej zaburzenia czynności nerek;

-    opuchnięcie twarzy, ust, języka, gardła lub tchawicy, które powodują trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    miejscowe reakcje skórne, które mogą się rozprzestrzeniać poza miejsce stosowania leku;

-    napad duszności (astmy) u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ;

-    ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Opokan-keto

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, transportować w krytych pojazdach.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Opokan-keto

-    Substancją czynną leku jest ketoprofen.

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

-    Pozostałe składniki to: etanol 96%, mentol, woda oczyszczona, trolamina, karbomer (Carbopol 980 NF).

Jak wygląda Opokan-keto i co zawiera opakowanie

Opokan-keto ma postać bezbarwnego do lekko żółtego z dopuszczalną lekką opalizacją żelu.

Opakowanie produktu to: tuba aluminiowa zawierająca 50 g lub 100 g produktu, umieszczona w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel.(42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Opokan-keto

Charakterystyka Opokan-keto

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Opokan-keto, 25 mg/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Bezbarwny do lekko żółtego z dopuszczalną lekką opalizacją.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Bóle pourazowe mięśni i stawów,

-    zapalenia mięśni i ścięgien,

-    bóle reumatyczne,

-    pomocniczo w leczeniu stanów zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów obwodowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Żel do stosowania na skórę.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: 2-3 razy na dobę niewielką ilość żelu nanosić na skórę w obrębie bolesnego miejsca delikatnie wmasowując w skórę. Skóra w miejscu nanoszenia żelu powinna być nieuszkodzona. Ilość użytego żelu zależy od powierzchni bolącego miejsca.

Dobowa dawka nie powinna przekraczać 15 g (7,5 g odpowiada około 14 cm żelu).

Czas leczenia jest indywidualny dla każdego pacjenta.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Żel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego.

Dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ketoprofenu u dzieci poniżej 15 lat nie zostały ustalone.

4.3    Przeciwwskazania

-    Reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie.

-    Nadwrażliwość na substancję czynną (ketoprofen), kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Zranienia lub zapalenie skóry (wyprysk, trądzik, otwarte rany).

-    Znane reakcje nadwrażliwości, takie jak objawy astmy, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), fenofibratu, kwasu acetylosalicylowego.

-    Alergia skórna w wywiadzie po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego, fenofibratu lub filtrów UV lub perfum.

-    Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, nawet wówczas, gdy niebo jest zachmurzone, a także promieni UV w solarium, w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu.

-    Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

-    Stosowanie w okolicy oczu bądź na oczy oraz na błony śluzowe.

-    Ostatni trymestr ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Istnieje możliwość wystąpienia poważnych skórnych reakcji alergicznych po ekspozycji leczonego obszaru skóry na światło słoneczne oraz po jednoczesnym stosowaniu z oktokrylenem (czynnikiem ochronnym przed światłem słonecznym obecnym w wielu kosmetykach).

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji w obrębie skóry, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i zgłosić się do lekarza.

Podczas stosowania produktu i 2 tygodnie po zakończeniu jego stosowania leczony obszar skóry należy chronić przed dostępem światła słonecznego poprzez noszenie odzieży, nawet w przypadku pochmurnej pogody (również solarium), aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło. Po każdorazowym zastosowaniu produktu należy dokładnie umyć ręce.

Podczas długotrwałego stosowania zaleca się używanie rękawiczek ochronnych.

Produktu leczniczego nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością krążenia, zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ketoprofen stosowany miejscowo wchłania się nieznacznie, z tego względu występowanie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

Poważne interakcje odnotowano po zastosowaniu dużej dawki metotreksatu z NLPZ w tym ketoprofenu po podaniu przez drogi systemowe.

W badaniach nieklinicznych zaobserwowano interakcję pomiędzy ketoprofenem a prednizolonem. Badania te pozwalają sugerować, iż równoczesne przyjmowanie obu leków może powodować poważne działania niepożądane w tym uszkodzenie nerek, zaburzenia w morfologii krwi oraz uszkodzenie układu pokarmowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących miejscowego stosowania ketoprofenu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży produkt może być stosowany jedynie w przypadku dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn, w tym ketoprofen, mogą powodować uszkodzenie serca, płuc lub nerek płodu. Ponadto inhibitory syntezy prostaglandyn mogą przedłużać czas krwawienia u matki i dziecka.

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane od szóstego miesiąca ciąży.

Karmienie piersią

Pomimo niewielkiego wchłaniania ketoprofenu stosowanego miejscowo i małego prawdopodobieństwa wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u dziecka, nie należy stosować produktu leczniczego u kobiet w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie opisano wpływu ketoprofenu stosowanego miejscowo na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością występowania.

Bardzo często (>1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: nadwrażliwość na światło słoneczne.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy.

Częstość nieznana: w pojedynczych przypadkach obserwowano wystąpienie reakcji anafilaktycznych.

Zaburzenia układu oddechowego,klatkipiersiowej i śródpiersia:

Częstość nieznana: u pacjentów z alergią na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ może wystąpić napad astmy oskrzelowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: miejscowe reakcje skórne takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie.

Rzadko: ciężkie reakcje skórne takie jak: wyprysk pęcherzowy lub pryszczowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione, pokrzywka, nadwrażliwość na światło.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Podczas długotrwałego stosowania produktu bądź jego dużych ilości, w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie ketoprofenu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku omyłkowego spożycia żelu mogą wystąpić: senność, nudności, wymioty. Spożycie dużych dawek może spowodować zahamowanie czynności oddechowych, śpiączkę, drgawki, krwawienie z przewodu pokarmowego, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia, ostrą niewydolność nerek. Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina należy wykonać płukanie żołądka i stosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego, pochodna kwasu propionowego, kod ATC: M 02 AA 10

Ketoprofen jest pochodną kwasu propionowego, niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ). Stosowany w postaci żelu wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Mechanizm działania przeciwzapalnego nie jest w pełni poznany. Ketoprofen hamuje syntezę prostaglandyn i leukotrienów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu miejscowym ketoprofenu stężenie produktu w tkankach w okolicy miejsca podania (błona maziowa, torebka stawowa, tkanka wewnątrztorebkowa, tkanka tłuszczowa) jest podobne jak po podaniu doustnym, natomiast stężenie w osoczu jest około 60-krotnie mniejsze.

Ketoprofen metabolizowany jest do pochodnych acylowych glukuronidów i wydalany głównie z moczem. Średni okres półtrwania ketoprofenu po wielokrotnym użyciu wynosi 17 godzin, a dostępność biologiczna około 5%.

Ketoprofen w małej ilości kumuluje się w organizmie. Ketoprofen jest metabolizowany w wątrobie i wydalany w moczu w postaci nieaktywnych metabolitów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych nieklinicznych o znaczeniu klinicznym, nieopisanych we wcześniejszych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Dane niekliniczne oraz kliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka, pomimo kontrowersyjnych danych dotyczących występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96%

Mentol

Woda oczyszczona Trolamina

Karbomer (Carbopol 980 NF)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, transportować w krytych pojazdach.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą i zakrętką z polipropylenu lub polietylenu w tekturowym pudełku.

1 tuba po 50 g 1 tuba po 100 g

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Tel.: (42) 22-53-100 aflofarm@aflofarm.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18439

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.07.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Opokan-keto