+ iMeds.pl

Optibetol 0,5% 5 mg/mlUlotka Optibetol 0,5%

ulotka


OPTIBETOL 0,5% krople do oczu, roztwór wersja 1.07 2012.01.09


wersja polska wymiar 130x420

stopień czcionki: 8,6 pt postscriptowych (8 pt Didota) krój czcionki:    Swis721 Lt TL CE

Swis721 Md TL CE

interlinia 3,45 mm


strona 1


©


Polfa Warszawa S.A.


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


230 mm    ,    190 mm


OPTIBETOL® 0,5% 5 mg/ml krople do oczu, roztwór

Bełaxololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać Innym. Lek może zaszkodzić Innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nlewymlenlone w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Optlbetol 0,5% I w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Optlbetol 0,5%

3.    Jak stosować lek Optlbetol 0,5%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Optlbetol 0,5%

6.    Zawartość opakowania I Inne Informacje

1. CO TO JEST LEK OPTIBETOL 0,5% IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Optibetol 0,5% jest lekiem okulistycznym w postaci jałowych kropli, zawierającym betaksolol jako substancję czynną. Betaksolol jest zaliczany do grupy leków zwanych selektywnymi p-blokerami.

Optibetol 0,5% jest stosowany w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia w oku (oczach) i leczenia jaskry (zwanej jaskrą z otwartym kątem).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OPTIBETOL 0,5%

Kiedy nie stosować leku OPTIBETOL 0,5%:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na betaksolol, p-blokery lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

•    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości problemy z oddychaniem, takie jak ciężka astma, ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności z oddychaniem ¡/lub długotrwały kaszel);

•    jeśli u pacjenta występuje zwolnienie rytmu serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Optlbetol 0,5% należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości:

•    chorobę niedokrwienną serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub ucisk, problem ze złapaniem oddechu lub duszenie się), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi;

•    zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca;

•    problemy z oddychaniem, astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

•    słabe krążenie krwi (takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda);

•    cukrzycę, ponieważ betaksolol może maskować objawy wywołane zmniejszeniem stężenia

cukru we krwi;----------------------------------------------------------------------

•    nadczynność tarczycy, ponieważ betaksolol może maskować objawy choroby.

Jeśli u pacjenta planowana jest operacja, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Optibetol 0,5%, ponieważ betaksolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Jeśli pacjent nosi szkła kontaktowe - patrz punkt „Lek Optlbetol 0,5% zawiera chlorek benzalkonlowy”.    «

Optibetol 0,5% nie wywiera działania na źrenicę I dlatego w przypadku pacjentów z jaskrą ™ z zamkniętym kątem, wymagających zastosowania natychmiastowego leczenia, może być stosowany w celu obniżenia ciśnienia w oku (oczach) z lekiem zwężającym źrenicę.

Należy zaprzestać stosowania leku I natychmiast poradzić się lekarza, jeżeli pacjent podejrzewa wystąpienie reakcji alergicznej (objawy: wysypka na skórze, swędzenie, obrzęk warg, oczu i ust, duszność, świszczący oddech).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Optlbetol 0,5% u dzieci.

Inne leki i Optibetol 0,5%

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach (w tym również o kroplach do oczu), stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, nawet o tych zakupionych bez recepty.

Optibetol 0,5% może wywierać wpływ na Inne leki, które pacjent aktualnie przyjmuje lub Inne leki mogą wpływać na działanie leku Optibetol 0,5%, w tym Inne krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie tętnicze, leki na serce i leki przeciwcukrzycowe.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy Istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży,

lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy stosować Optlbetolu 0,5% jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje, że jest to konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować Optlbetolu 0,5% jeśli pacjentka karmi piersią. Betaksolol przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Optibetol 0,5% nie zaburza zdolności do prowadzenia pojazdów I obsługi maszyn.

Lek Optibetol 0,5% zawiera chlorek benzalkoniowy.

Chlorek benzalkonlowy pełni rolę środka konserwującego. Może odkładać się w miękkich soczewkach kontaktowych I zmienia Ich zabarwienie. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Optlbetol 0,5%.

Przed zakropieniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od zakropienia.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OPTIBETOL 0,5%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Zwykle stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, np. rano, wieczorem.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Sposób podawania

Lek Optibetol 0,5% jest przeznaczony do użytku zewnętrznego - należy stosować miejscowo do oka (oczu).

Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, powiek oraz żadnych Innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1.    Przed zakropieniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3.    Przechylić głowę do tyłu I odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę I delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakropllć następną.

20 mm


ulotka OPTIBETOL 0,5%

krople do oczu, roztwór wersja 1.07 2012.01.09


wersja polska wymiar 130x420

stopień czcionki: 8,6 pt postscriptowych (8 pt Didota) krój czcionki:    Swis721 Lt TL CE

Swis721 Md TL CE

interlinia 3,45 mm


strona 2


5.    Po zakropieniu leku Optlbetol 0,5% należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu.

6.    Jeśli lekarz zalecił zakrapianie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3., 4. i 5.

7.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

8.    Po zakropieniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak zakręcać jej zbyt mocno. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Optibetol 0,5%

W przypadku zakropienia większej niż zalecana dawki leku do oka lub omyłkowego wypicia zawartości butelki (np. przez dziecko), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Optibetol 0,5%

Ważne, aby stosować ten lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki, lek należy zakroplić możliwie najszybciej.

Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę I zakroplić następną według schematu zaleconego przez lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Optibetol 0,5%

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


230 mm    ,    190 mm


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba że działania niepożądane są poważne. Jeśli pacjent ma wątpliwości, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Optlbetol 0,5% bez zalecenia lekarza.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano poniżej.

•    Po zastosowaniu betaksololu miejscowo do oka (oczu) odnotowano miejscowe działania niepożądane:

Często (>1/100 do <1/10): dyskomfort (występujący po zakropieniu leku)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): łzawienie (przemijające)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): zmniejszenie wrażliwości rogówki, zaczerwienienie oka, swędzenie, punktowe przebarwienia rogówki, zapalenie rogówki, anlzokoria (nierówność źrenic), nadwrażliwość na światło.

•    Po zastosowaniu betaksololu miejscowo do oka (oczu) odnotowano ogólne działania niepożądane:

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): bezsenność, depresja, ból głowy, bradykardia (zwolnienie rytmu serca), duszność, astma, wypadanie włosów.

•    Dodatkowe działania niepożądane zaobserwowane po zastosowaniu Innych leków z grupy p-blokerów, które mogą potencjalnie wystąpić po zastosowaniu betaksololu.

Podobnie jak Inne leki stosowane do oczu, betaksolol jest wchłaniany do krwi. Może to spowodować podobne działania niepożądane jak w przypadku podania dożylnego I (lub) doustnego leku z grupy p-blokerów. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu do oczu jest mniejsza niż w przypadku leków podawanych doustnie lub w zastrzyku. Wymienione poniżej działania niepożądane są charakterystyczne dla leków z grupy p-blokerów stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, powodujący trudności w oddychaniu I przełykaniu, pokrzywka lub swędząca wysypka (miejscowa lub na całym ciele), śwląd, ciężkie zagrażające życiu reakcje alergiczne.

Niski poziom glukozy we krwi.

Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary nocne, utrata pamięci.

Omdlenia, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów miastenii (choroba mięśni), zawroty głowy, stany splątania, nieprawidłowe odczucia (mrowienie) I bóle głowy. Objawy podrażnienia oczu (np. pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zamazane widzenie I oddzielenie warstwy znajdującej się pod siatkówką, która zawiera naczynia krwionośne po zabiegu Infiltracji I może być przyczyną zaburzeń widzenia, zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość oczu, nadżerki rogówki (uszkodzenia przedniej części gałki ocznej), opadanie powieki (co powoduje, że oko jest w połowie otwarte), podwójne widzenie.

Wolne bicie serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki (nagromadzenie płynu), zmiany w rytmie lub szybkości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca, której towarzyszy duszność i obrzęk stóp i nóg, spowodowana nagromadzeniem płynu), zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca.

Niskie ciśnienie krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie I stopy.

Zwężenie dróg oddechowych (głównie u pacjentów, u których wcześniej występowała choroba skurczowa oskrzeli), trudności w oddychaniu, kaszel.

Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty.

Wypadanie włosów, wysypka skórna o białym srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycowa) lub zaostrzenia łuszczycy, wysypka skórna.

Ból mięśni nlespowodowany aktywnością fizyczną.

Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

Osłabienie mięśni, zmęczenie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nlewymlenlone w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OPTIBETOL 0,5%


Przechowywać w miejscu niedostępnym I niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Nie stosować leku Optlbetol 0,5% po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Optibetol 0,5% należy zużyć w ciągu 4 tygodni po pierwszym otwarciu butelki. Po tym czasie lek należy wyrzucić, nawet jeśli nie został on całkowicie zużyty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Optibetol 0,5%

-    Substancją czynną leku jest betaksolol. Każdy ml zawiera 5 mg betaksololu w postaci betaksololu chlorowodorku.

-    Pozostałe substancje pomocnicze to: dlsodu edetynian, sodu chlorek, benzalkonlowy chlorek roztwór, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Optibetol 0,5% i co zawiera opakowanie

Optibetol 0,5% to jałowe krople do oczu. Lek dostępny jest w butelkach polietylenowych

zawierających 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa


W celu uzyskania bardziej szczegółowych Informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:


E

E


Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa

tal. (22) 691 39 00

Data zatwierdzenia ulotki:

(^) Polfa Warszawa S.A.


130 mm

Optibetol 0,5%

Charakterystyka Optibetol 0,5%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OPTIBETOL 0,5%, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 5 mg Betaxololum (betaksololu) w postaci betaksololu chlorowodorku. Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Bezbarwny lub jasnożółty, przezroczysty płyn

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Stany podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego

•    Jaskra z otwartym kątem

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

1    kropla roztworu do worka spojówkowego oka (oczu) 2 razy na dobę.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci.

Po zakropieniu produktu należy ucisnąć przewód nosowo-łzowy lub delikatnie zamknąć powiekę na

2    minuty, aby zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie leku podanego do oka. Przyczyni się to do

zmniejszenia jego ogólnych działań niepożądanych i zwiększenia działania leku w miejscu podania.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na betaksolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

•    Zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych, w tym ciężka astma oskrzelowa lub ciężka astma oskrzelowa w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

•    Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przewodzenia przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia niekontrolowany rozrusznikiem, objawowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak inne leki podawane miejscowo do oczu, betaksolol jest wchłaniany ogólnoustrojowo.

Ze względu na komponent beta-adrenergiczny betaksololu mogą wystąpić niektóre działania niepożądane ze strony układu krążenia, płuc oraz inne działania niepożądane obserwowane w przypadku leków P-adrenolitycznych o działaniu ogólnym. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż po podaniu ogólnym. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustroj owego, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym leczonych lekami P-adrenolitycznymi należy dokonać oceny potencjalnego ryzyka i rozważyć leczenie z zastosowaniem innej substancji czynnej. Należy obserwować pacjentów z chorobami układu krążenia w kierunku zaostrzenia objawów choroby i wystąpienia działań niepożądanych.

Ze względu na negatywny wpływ na czas przewodzenia, leki p-adrenolityczne należy ostrożnie stosować w u pacjentów z blokiem serca I stopnia.

Zaburzenia naczyń

Podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężka postać choroby Raynauda lub zespół Raynauda) należy zachować ostrożność.

Zaburzenia układu oddechowego

Opisano przypadki zaburzeń oddychania, w tym zgonu u pacjentów z astmą, w wyniku skurczu oskrzeli po podaniu do oka niektórych leków p-adrenolitycznych.

Pacjentów z łagodną lub umiarkowaną astmą oskrzelową, z łagodną lub umiarkowaną astmą oskrzelową w wywiadzie, lub z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (ang. Chronic Obstructive Pulmonary Disease - COPD) należy leczyć z zachowaniem ostrożności.

Hipoglikemia, cukrzyca

Leki P-adrenolityczne należy stosować ostrożnie u pacjentów predysponowanych do wystąpienia samoistnej hipoglikemii lub z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy przedmiotowej i podmiotowej hipoglikemii.

Leki P-adrenolityczne mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Leki P-adrenolityczne mogą powodować suchość oczu. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas leczenia pacjentów z chorobami rogówki.

Inne leki [i-adrenolityczne

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane skutki ogólnoustroj owej blokady wywołanej przez leki p-adrenolityczne mogą być nasilone w przypadku stosowania betaksololu przez pacjentów, który już stosują lek P-adrenolityczny o działaniu ogólnym. W takim przypadku pacjentów należy pilnie obserwować. Nie zaleca się stosowania dwóch leków P-adrenolitycznych do oczu (patrz punkt 4.5).

Reakcje anafilaktyczne

U pacjentów z atopią lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różne alergeny w wywiadzie, podczas stosowania leków p-adrenolitycznych, może wystąpić silniejsza reakcja nadwrażliwości na alergeny, a zwykle stosowana dawka adrenaliny może być nieskuteczna.

Odwarstwienie naczyniówki

Opisano przypadek odwarstwienia naczyniówki podczas terapii hamującej wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych.

Znieczulenie do zabiegu chirurgicznego

Leki P-adrenolityczne stosowane do oczu mogą hamować działanie ogólnoustrojowe leków pobudzających receptory adrenergiczne, np. adrenaliny. Należy poinformować anestezjologa, jeśli pacjent stosuje betaksolol.

Betaksolol nie wywiera działania na źrenicę i dlatego w przypadku pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem, wymagających zastosowania natychmiastowego leczenia, może być stosowany w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w skojarzeniu ze środkiem zwężającym źrenicę.

Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, produkt może powodować podrażnienie oczu.

Nie należy stosować produktu podczas używania miękkich soczewek kontaktowych. Przed zakropieniem leku należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji betaksololu z innymi lekami.

Istnieje ryzyko sumowania działania prowadzącego do niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii, podczas leczenia lekami P-adrenolitycznymi stosowanymi do oczu jednocześnie z doustnymi antagonistami kanału wapniowego, lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami i guanetydyną.

Betaksolol stosowany jako jedyny lek nie wywiera wpływu lub wpływa na źrenicę w niewielkim stopniu, jednak odnotowano, że podawanie betaksololu jednocześnie z adrenaliną może spowodować rozszerzenie źrenicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich badań u kobiet w ciąży dotyczących stosowania betaksololu. Betaksolol może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nad lekami P-adrenolitycznymi podawanymi doustnie nie ujawniły wpływu na rozwój wad wrodzonych, ale wykazały ryzyko wystąpienia wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. Ponadto, u noworodków obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady receptorów beta (np. bradykardię, niedociśnienie, zaburzenia oddechowe i hipoglikemię), gdy leki P-adrenolityczne były podawane do chwili porodu. Jeśli Optibetol 0,5% jest stosowany przed porodem, należy pilnie obserwować noworodka w ciągu pierwszych dni życia.

Laktacja

Leki p-adrenolityczne przenikają do mleka matki. Jednak w przypadku stosowania betaksololu w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych, betaksolol przenika do mleka matki w ilościach, które nie powodują wystąpienia działań niepożądanych u noworodka. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego patrz punkt 4.2.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8 Działania niepożądane

Podobnie jak inne leki miejscowo stosowane do oczu, betaksolol przenika do krążenia ogólnego. Może to spowodować wystąpienie działań niepożądanych takich jak obserwowane po zastosowaniu ogólnoustrojowym leków P-adrenolitycznych. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż po podaniu ogólnym.

Wymienione poniżej obejmują działania niepożądane obserwowane w obrębie całej grupy leków p-adrenolitycznych stosowanych miejscowo do oczu.

Dane pochodzą z przeprowadzonych badań klinicznych betaksololu i uwzględniają częstość występowania (jeśli dostępna).

Zaburzenia oka

Często (>1/100 do <1/10): dyskomfort (występujący po zakropieniu leku)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): łzawienie (przemijające)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): zmniejszenie wrażliwości rogówki, zaczerwienienie oka, swędzenie, punktowe przebarwienia rogówki, zapalenie rogówki, anizokoria, nadwrażliwość na światło

Po zastosowaniu betaksololu miejscowo do oka (oczu) rzadko odnotowywano ogólne działania niepożądane.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): bezsenność, depresja, ból głowy Zaburzenia serca

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): bradykardia

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): duszność, astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): wypadanie włosów

Dodatkowe działania niepożądane zaobserwowane po zastosowaniu leków P-adrenolitycznych, które mogą potencjalnie wystąpić po zastosowaniu produktu Optibetol 0,5%.

Zaburzenia układu immunologicznego

Układowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia, incydent mózgowo-naczyniowy, niedokrwienie mózgu, nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów miastenii, zawroty głowy, parestezje, bóle głowy

Zaburzenia oka

Przedmiotowe i podmiotowe objawy podrażnienia oczu (pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zaburzenie widzenia i odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, erozja rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie

Zaburzenia serca

Bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy Zaburzenia układu oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą skurczową oskrzeli), duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, wymioty Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, wysypka łuszczycowa lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia/ zmęczenie.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest jakichkolwiek informacji na temat przedawkowania leku podawanego miejscowo u ludzi.

W przypadku zakropienia zbyt dużych ilości leku do oka, nadmiar można zmyć przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę; leki (3-adrenolityczne. Kod ATC: S01ED02

Betaksolol jest lekiem P-adrenolitycznym działającym antagonistycznie w stosunku do receptorów adrenergicznych Pi, który po podaniu miejscowym do oka obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe, zmniejszając wytwarzanie cieczy wodnistej. Ponadto wykazano, że betaksolol powoduje zwiększenie przepływu krwi w oku (perfuzji).

Nie ma aktywności stabilizującej błony komórkowe ani wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Betaksolol charakteryzuje się dużą lipofilnością, czego skutkiem jest dobre przenikanie przez rogówkę i duże stężenie w strukturach oka.

Betaksolol dobrze wchłania się po podaniu doustnym, jego okres półtrwania wynosi od 16 do 22 godzin. Wydalany jest przede wszystkim przez nerki, w małym stopniu z kałem, głównie w postaci dwóch kwasów karboksylowych, oraz w postaci niezmienionej (około 16% podanej dawki).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma innych danych, niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian Sodu chlorek

Benzalkoniowy chlorek roztwór

Sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa o pojemności 5 ml w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 - 207 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9255

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.03.2002 r.

19.03.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7/7

Optibetol 0,5%