+ iMeds.pl

Oripeg 6 gUlotka Oripeg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Oripeg, 6 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego Oripeg, 12 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Macrogolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, Oripeg należy stosować ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oripeg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oripeg

3.    Jak stosować lek Oripeg

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Oripeg

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ORIPEG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Oripeg jest preparatem stosowanym w leczeniu zaparć oraz w celu dezintegracji oraz zmiękczania odwodnionego, twardego stolca (zastój kału w jelicie/zaklinowanie kału). Makrogol - substancja czynna zawarta w produkcie - wchłania wodę. W związku z tym zwiększa się ilość wody w treści jelitowej, stolec staje się bardziej miękki i powraca prawidłowa motoryka jelit.

2. INFORMACJE ISTOTNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ORIPEG Kiedy nie stosować leku Oripeg

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na makrogol

-    Jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit wskutek zaburzeń fizjologicznych lub czynnościowych ściany jelita

-    Jeśli u pacjenta występuje perforacja ściany jelita

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężkie nieswoiste zapalenie jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, toksyczne rozszerzenie okrężnicy)

-    Jeśli u pacjenta występuje zespół bólu brzucha, nieokreślonego pochodzenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oripeg

-    jeśli zaparcie wystąpiło lub zaostrzyło się nagle. Może to wynikać z niedrożności jelit.

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby lub nerek albo gdy pacjent przyjmuje leki moczopędne i wystąpiła u niego biegunka

-    jeśli zaparciu towarzyszy ból, gorączka lub rozstrój żołądka.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wyżej wymienionych stanów, należy skontaktować się z lekarzem i nie należy stosować leku Oripeg do czasu uzyskania porady lekarskiej.

Należy pamiętać, że leczenie zaparć jakimkolwiek produktem leczniczym jest tylko uzupełnieniem zdrowego stylu życia i diety, których przykładem może być:

-    zwiększenie przyjmowanej ilości płynów i błonnika pokarmowego,

-    odpowiednia aktywność fizyczna i przywracanie prawidłowej perystaltyki jelit.

U dzieci leczenie zaparć nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, ze względu na brak odpowiednich danych klinicznych wykraczających poza okres 3 miesięcy. Dlatego, po 3 miesiącach stosowania kuracji, należy dokonać pełnego badania klinicznego zaparć u pacjenta.

W przypadku biegunki, należy zachować ostrożność u pacjentów predysponowanych do występowania zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.

Przyjmowanie innych leków

Oripeg może zmniejszać wchłanianie innych produktów leczniczych.

Podczas następnej wizyty u swojego lekarza należy poinformować go o stosowaniu preparatu Oripeg. Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży i karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Oripeg. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Oripeg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ORIPEG

Jedną saszetkę proszku (6 lub 12 g) należy rozpuścić w 200 ml (szklance) płynu: wody, soku, herbaty lub kawy. W przypadku dzieci w wieku poniżej 8 lat zawartość saszetki 6 g można w razie potrzeby rozpuścić w 100 ml (połowie szklanki) płynu.

Leczenie przewlekłych zaparć.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 8 lat:

Typowa dawka to 1 saszetka (12 g) raz lub dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku 4-7 lat:

Typowa dawka to 1 saszetka (6 g) raz lub dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku 2-3 lat:

Typowa dawka to 1 saszetka (6 g) raz na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat:

Nie zaleca się stosowania leku w przypadku dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od odpowiedzi na leczenie, czyli tak, by uzyskać regularne wypróżnianie i miękki stolec.

Stosowanie leku Oripeg trwa zazwyczaj maksymalnie 2 tygodnie. Jeśli objawy nie ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może także zalecić dłuższe leczenie.

Długotrwałe leczenie może być konieczne, jeśli pacjent stosuje leki powodujące zaparcia lub cierpi na chorobę powodującą zaparcia.

Zmiękczanie odwodnionego stolca (leczenie zastoju kału w jelicie/zaklinowania kału)

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

5-10 saszetek zawierających jedną dawkę lub 1-2 litry na dobę przez 1-3 dni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności układu sercowo-naczyniowego:

Dawka powinna zostać podzielona tak, aby nie więcej niż dwie saszetki były przyjmowane w ciągu godziny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oripeg

Duże dawki mogą spowodować ból brzucha i biegunkę. W przypadku przedawkowania należy przerwać stosowanie leku.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Oripeg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dorośli:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10pacjentów):

-    ból brzucha, rozdęcie brzucha, nudności, wzdęcia z oddawaniem wiatrów lub biegunka.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    wymioty, pilna potrzeba oddania stolca, nietrzymanie stolca

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000_pacjentów):

-    reakcje alergiczne takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, jamy ustnej lub gardła, pokrzywka lub wstrząs anafilaktyczny

Zgłaszano zaburzenia elektrolitowe i odwodnienie w pojedynczych przypadkach, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10pacjentów):

-    ból brzucha, biegunka (mogąca powodować ból odbytu)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100pacjentów):

-    wymioty, wzdęcia, nudności

Zgłaszano również pojedyncze reakcje nadwrażliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ORIPEG

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania. Gotowy do zastosowania roztwór doustny można wykorzystać tylko w ciągu 24 godzin, przechowując go w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Oripeg po upływie terminu ważności umieszczonego na pudełku tekturowym i saszetce.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Oripeg

Substancją czynną leku jest makrogol 4000. Jedna saszetka zawiera 6 lub 12 gramów makrogolu 4000.

Jak wygląda lek Oripeg i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały proszek.

Zawartość opakowania: 10, 20 lub 50 saszetek w opakowaniu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być wprowadzone do obrotu.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Orion Corporation, Orion Pharma Tengstrominkatu 8 FI-20360 Turku Finlandia

Niniejszy lek został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Finlandia:    Pegorion

Polska, Czechy, Słowacja:    Oripeg

Szwecja, Dania, Norwegia:    Nuvolax

Data zatwierdzenia ulotki: 28.09.2012

Oripeg

Charakterystyka Oripeg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oripeg, 6 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego Oripeg, 12 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Oripeg, 6 g: 1 saszetka zawiera 6 g makrogolu 4000.

Oripeg, 12 g: 1 saszetka zawiera 12 g makrogolu 4000.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego w saszetce.

Biały lub prawie biały proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie przewlekłych zaparć.

Dezintegracja oraz zmiękczanie odwodnionego, twardego stolca (zastój kału w jelicie/zaklinowanie kału).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Jedna saszetka (6 g lub 12 g) odtworzonego proszku daje szklankę (200 ml) gotowego do użycia roztworu doustnego. Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących sporządzania produktu leczniczego podano w punkcie 6.6.

Leczenie przewlekłych zaparć.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 8 lat:

Typowa dawka to 12 g raz lub dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od odpowiedzi na leczenie.

Dzieci w wieku 2-7 lat:

Typowa dawka dla dzieci w wieku 2-3 lat to jedna saszetka (6 g) na dobę, zaś dla dzieci w wieku 47 lat to jedna saszetka (6 g) raz lub dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od odpowiedzi na leczenie, czyli tak, by uzyskać regularne wypróżnianie i miękki stolec.

Dane odnośnie skuteczności stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat są ograniczone. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Leczenie zaparć produktem Oripeg trwa zazwyczaj maksymalnie dwa tygodnie. W razie potrzeby można jednak powtórzyć leczenie. Zazwyczaj nie zaleca się stosowania środków przeczyszczających przez długi czas. Długotrwałe leczenie może być konieczne u pacjentów z ciężkimi, przewlekłymi zaparciami związanymi ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona lub lekami powodującymi zaparcia (w szczególności opiatami i substancjami o działaniu przeciwcholinergicznym).

Zmiękczanie odwodnionego stolca (leczenie zastoju kału w jelicie/zaklinowania kału)

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

5-10 saszetek zawierających jedną dawkę lub 1-2 litry na dobę przez 1-3 dni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności układu sercowo-naczyniowego:

Dawka powinna zostać podzielona tak, aby nie więcej niż dwie saszetki były przyjmowane w ciągu godziny.

4.3    Przeciwwskazania

•    Niedrożność jelita związana z fizjologicznymi lub czynnościowymi zaburzeniami ściany jelita

•    Perforacja jelita

•    Ciężkie nieswoiste zapalenie jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, toksyczne rozszerzenie okrężnicy)

•    Zespół bólu brzucha, nieokreślonego pochodzenia

•    Nadwrażliwość na substancję czynną.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie zaparć jakimkolwiek produktem leczniczym jest tylko uzupełnieniem zdrowego stylu życia i diety, których przykładem może być:

-    zwiększenie przyjmowanej ilości płynów i błonnika pokarmowego,

-    odpowiednia aktywność fizyczna i przywracanie prawidłowej perystaltyki jelit.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć zaburzenia organiczne.

Jeśli zaparcia wystąpiły nagle lub zaostrzyły się, należy uwzględnić możliwość występowania niedrożności jelit.

U dzieci leczenie zaparć nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, ze względu na brak odpowiednich danych klinicznych wykraczających poza okres 3 miesięcy. Dlatego, po 3 miesiącach stosowania kuracji, należy dokonać pełnego badania klinicznego zaparć u pacjenta.

W razie wystąpienia biegunki, należy zachować ostrożność u pacjentów predysponowanych do występowania zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (np. u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z zaburzeniami czynności układu sercowo-naczyniowego, czynności wątroby lub nerek lub u pacjentów przyjmujących leki moczopędne) oraz należy rozważyć potrzebę monitorowania poziomu elektrolitów. Ponadto należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów podatnych na zaburzenia rytmu serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania dużych ilości leku Oripeg u pacjentów z zaburzeniami odruchu gardłowego, zapaleniem przełyku z zarzucania treści żołądkowej lub obniżonym poziomem świadomości.

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki reakcji uczuleniowych (wysypka, pokrzywka, obrzęk) podczas stosowania leków zawierających makrogol (glikol polietylenowy). Zgłaszano wyjątkowe przypadki wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Wchłanianie innych produktów leczniczych może zostać tymczasowo zmniejszone z powodu przyspieszonego przemieszczania się w układzie żołądkowo-jelitowym wywołanego przez Oripeg (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Makrogol zwiększa rozpuszczalność produktów leczniczych, które są rozpuszczalne w alkoholu i względnie nierozpuszczalne w wodzie. Istnieje możliwość, że wchłanianie innych produktów leczniczych może zostać tymczasowo zmniejszone podczas stosowania leku Oripeg (patrz punkt 4.4).

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania produktu w okresie ciąży. Makrogol 4000 nie powodował wad rozwojowych u szczurów ani u królików. Nie należy się spodziewać żadnych działań niepożądanych w okresie ciąży skoro ekspozycja ogólnoustrojowa na makrogol 4000 jest znikoma. Preparat można stosować w leczeniu zaparć w okresie ciąży jedynie, jeśli lekarz tak zaleci.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących ewentualnego przenikania produktu leczniczego do mleka kobiecego.

Nie należy się spodziewać żadnych działań niepożądanych u karmionego piersią noworodka i (lub) niemowlęcia skoro ekspozycja ogólnoustrojowa na makrogol 4000 jest znikoma. Preparat można stosować w leczeniu zaparć w okresie laktacji jedynie, jeśli lekarz tak zaleci.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Oripeg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały uporządkowane pod względem częstości występowania według następujących kategorii:

Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Dorośli:

Działania niepożądane wymienione w tabeli poniżej zgłaszano w trakcie badań klinicznych (u 600 dorosłych pacjentów) oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu. Na ogół działania te były łagodne i przejściowe i dotyczyły głównie układu pokarmowego:

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia

układu

odpornościowego

Reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, obrzęk twarzy, obrzęk Quinckego, pokrzywka, wstrząs

anafilaktyczny)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia elektrolitowe (hiponatremia, hipokaliemia) i (lub) odwodnienie, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku

Zaburzenia

Ból brzucha i (lub)

Wymioty, pilna

żołądka i jelit

rozdęcie, nudności,

potrzeba oddania

wzdęcia z

stolca,

oddawaniem gazów,

nietrzymanie

biegunka

stolca

Biegunka zazwyczaj ustępuje po zmniejszeniu dawki.

Dzieci:

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały zgłoszone w czasie badań klinicznych z udziałem 147 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu. Podobnie jak u dorosłych działania niepożądane były na ogół łagodne i przejściowe i dotyczyły głównie układu pokarmowego:

Zaburzenia układu odpornościowego:

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha, biegunka (mogąca powodować ból odbytu)

Niezbyt często: wymioty, wzdęcia, nudności

4.9 Przedawkowanie

Duże dawki mogą spowodować ból brzucha i biegunkę. Ewentualne odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej należy skorygować.

Zgłaszano przypadki aspiracji podczas podawania dużych objętości glikolu polietylenowego i elektrolitów przez sondę nosowo-żołądkową. Szczególnie narażone na ryzyko aspiracji są dzieci z zaburzeniami neurologicznymi z występującym zaburzeniem czynności ruchowych w obrębie jamy ustnej.

Zgłaszano przypadki stanów zapalnych i bolesności odbytu podczas podawania dużych objętości roztworu makrogolu (od 4 do 11 litrów), które podano w celu płukania jelita grubego albo jako przygotowanie przed kolonoskopią lub odklinowaniem w przypadku nietrzymania kału.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: osmotyczne środki przeczyszczające: Kod ATC: A06AD15.

Oripeg zawiera czynny osmotycznie, ale nieulegający wchłanianiu poliglikol etylenowy (makrogol 4000). Produkt zwiększa zawartość płynu w jelitach w razie potrzeby nawet do ilości wywołującej biegunkę, podobnie do skutków picia dużej ilości płynów w przypadku zabiegu opróżniania jelita. Mniejsze ilości mogą prowadzić do zwiększenia miękkości stolca.

Uważa się, że nawet długotrwałe stosowanie produktu nie prowadzi do zmian neurologicznych w jelitach, nie przeprowadzono jednak żadnych badań dotyczących tego zagadnienia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Poliglikole etylenowe o dużej masie cząsteczkowej, takie jak makrogol 4000, nie są znacząco wchłaniane z przewodu pokarmowego. Niewielkie ilości poliglikolu etylenowego, które ewentualnie zostały wchłonięte, są wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie badań toksyczności dawek wielokrotnych, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję glikoli propylenowych o dużej masie cząsteczkowej nie wskazują na szczególne zagrożenie dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Termin ważności

3 lata.

Gotowy do zastosowania roztwór doustny można wykorzystać tylko w ciągu 24 godzin przechowując go w temperaturze pokojowej (15-25°C).

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki papier/plastik/aluminium/jonomer w tekturowym pudełku:

10 x 6 g, 20 x 6 g, 50 x 6 g 10 x 12 g, 20 x 12 g, 50 x 12 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być wprowadzone do obrotu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Instrukcje dotyczące usuwania: Brak specjalnych wymagań.

Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do użycia: jedną saszetkę (6 lub 12 g) odtwarza się w wodzie, soku, herbacie lub kawie uzyskując 200 ml (szklankę) gotowego do użycia roztworu doustnego. W przypadku dzieci w wieku poniżej 8 lat zawartość saszetki 6 g można w razie potrzeby odtworzyć w 100 ml (połowie szklanki) płynu.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Oripeg, 6 g: Pozwolenie nr: 17678

Oripeg, 12 g: Pozwolenie nr: 17679

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.01.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.09.2012

6/4

Oripeg