Imeds.pl

Oritop 50 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oritop 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, tabletki powlekane

Topiramatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Oritop i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oritop

3.    Jak stosować Oritop

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Oritop

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Oritop i w jakim celu się go stosuje

Lek Oritop należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest on stosowany:

•    jako pojedynczy lek w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 6 lat,

•    wraz z innymi lekami do leczenia napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat,

•    w zapobieganiu bólom migrenowym u osób dorosłych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oritop Kiedy nie stosować leku Oritop

•    jeśli pacjent ma uczulenie na topiramat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    w zapobieganiu migrenie u kobiet w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji (w celu uzyskania dokładniejszych informacji - patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Oritop zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oritop należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli występują:

•    choroby nerek, zwłaszcza kamienie nerkowe lub dializowanie,

•    nieprawidłowości we krwi i płynach ustrojowych (kwasica metaboliczna),

•    choroby wątroby,

•    choroby oczu, zwłaszcza jaskra,

•    zaburzenia wzrostu,

•    pacjent stosuje dietę bogatą w tłuszcze (dieta ketogenna),

•    pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży (w celu uzyskania dalszych informacji patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Oritop zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne jest, aby pacjent nie zaprzestał przyjmowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem jakiegokolwiek leku zawierającego topiramat, wydanego mu jako zamiennik leku Oritop.

W trakcie stosowania leku Oritop pacjent może stracić na wadze, dlatego w trakcie leczenia tym lekiem należy regularnie kontrolować masę ciała. Jeśli pacjent traci zbyt dużo na wadze lub gdy dziecko przyjmujące ten lek nie przybiera wystarczająco na wadze, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

W związku ze stosowaniem leku Oritop mogą występować dolegliwości takie jak zmniejszone pocenie się oraz wzrost temperatury ciała, zwłaszcza u małych dzieci przy wysokiej temperaturze otoczenia.

U niewielkiej liczby osób, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe, takie jak lek Oritop, występowały myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub popełnieniu samobójstwa. Jeśli kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Uwaga! Pojemnik na tabletki zawiera woreczek osuszający. Nie połykać.

Lek Oritop a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również o tych lekach, które wydawane są bez recepty, łącznie z preparatami witaminowymi i produktami ziołowymi. Lek Oritop może wchodzić w interakcje z innymi lekami. W związku z tym niekiedy należy dostosować dawkę przyjmowanych przez pacjenta leków lub odpowiednio zmienić dawkę leku Oritop.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę w razie stosowania:

•    innych leków, które mają szkodliwy wpływ lub obniżają proces myślenia, koncentrację lub koordynację mięśniową (na przykład: leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy, takie jak leki rozkurczające mięśnie i leki uspokajające),

•    środków antykoncepcyjnych. Lek Oritop może zmniejszyć skuteczność działania środków antykoncepcyjnych.

Należy powiadomić lekarza, jeśli podczas stosowania środków antykoncepcyjnych razem z lekiem Oritop nastąpiła zmiana w przebiegu krwawień miesięcznych.

Należy zachować listę wszystkich przyjmowanych leków. Podczas rozpoczynania terapii nowym lekiem należy tę listę pokazać lekarzowi i farmaceucie.

Stosowanie innych leków, takich jak leki przeciwpadaczkowe, rysperydon, lit, hydrochlorotiazyd, metformina, pioglitazon, gliburyd, amitriptylina, propranolol, diltiazem, wenlafaksyna, flunarazyna, ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (preparat ziołowy stosowany w leczeniu depresji) należy przedyskutować z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższy tekst go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Oritop zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Oritop z jedzeniem, piciem i alkoholem

Oritop można przyjmować z posiłkiem lub bez. Należy pić dużo płynów w czasie dnia, aby zapobiec tworzeniu się kamieni nerkowych podczas stosowania leku Oritop. W trakcie stosowania leku Oritop należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy w tym przypadku można zastosować lek Oritop. Jeśli lek Oritop jest stosowany w okresie ciąży, istnieje ryzyko, jak w przypadku stosowania innych leków przeciwpadaczkowych, uszkodzenia płodu. Należy upewnić się, co do posiadania odpowiedniej wiedzy na temat ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku Oritop w leczeniu padaczki w czasie ciąży.

Nie należy stosować leku Oritop w zapobieganiu migrenom przez kobiety w ciąży oraz kobiety w okresie rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Matki, które przyjmują lek Oritop w okresie laktacji, muszą niezwłocznie poinformować lekarza, gdy tylko zauważą jakąkolwiek zmianę w zachowaniu ich dzieci.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Oritop mogą się pojawić zawroty głowy, zmęczenie i problemy ze wzrokiem. Przed poradą lekarską nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani posługiwać się narzędziami.

Lek Oritop zawiera laktozę

Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem tego produktu leczniczego.

3. Jak stosować Oritop

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości,

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lekarz z reguły rozpoczyna leczenie od małej dawki leku Oritop i stopniowo ją zwiększa, aż do ustalenia optymalnej dawki dla danego pacjenta.

•    Tabletki leku Oritop należy połykać w całości. Nie zaleca się rozgryzania tabletek, gdyż mogą pozostawić gorzki posmak.

•    Lek Oritop można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku. Podczas przyjmowania leku Oritop należy pić dużo płynów, aby uniknąć tworzenia kamieni nerkowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oritop

•    Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

•    W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: drgawki, senność, zaburzenia mowy, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zwolnienie myśli, ospałość, bezład (problemy z kontrolowaniem mięśni), otępienie, niskie ciśnienie tętnicze, ból brzucha, pobudzenie, zawroty głowy oraz depresja.

Przedawkowanie może wystąpić również w przypadku stosowania innych leków z lekiem Oritop.

Pominięcie zastosowania leku Oritop

• W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć poprzednią i dalej kontynuować leczenie. W przypadku pominięcia dwóch lub większej liczby dawek, należy się skontaktować z lekarzem.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oritop

Nie należy przerywać leczenia, chyba że zalecił to lekarz. Po zaprzestaniu terapii mogą powrócić

objawy choroby podstawowej . Jeśli lekarz podejmie decyzję o zaprzestaniu leczenia, dawka leku

może być zmniejszana stopniowo przez okres kilku dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub poszukać pomocy medycznej, jeśli u pacjenta wystąpią następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Depresja (nowa choroba lub pogorszenie dotychczasowej).

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

•    Drgawki (napady drgawek);

•    Niepokój, drażliwość, zmiany nastroju, splątanie, dezorientacja;

•    Zaburzenia koncentracji, spowolnienie procesów myślowych, utrata pamięci, zaburzenia pamięci (nowe przypadki, nagłe zmiany lub zwiększone nasilenie);

•    Kamienie nerkowe, częste lub bolesne oddawanie moczu.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

•    Zwiększone stężenie kwasów we krwi (mogące powodować trudności w oddychaniu, w tym duszność, utratę apetytu, nudności, wymioty, nadmierne zmęczenie oraz szybkie i nierówne uderzenia serca);

•    Zmniej szone pocenie się lub brak pocenia;

•    Myśli o samookaleczeniu - zrobieniu sobie krzywdy, próby dokonania na sobie ciężkich okaleczeń. Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów):

•    Jaskra, która charakteryzuje się zaleganiem płynu w komorze oka, wywołując zwiększone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, ból oraz osłabione widzenie.

Pozostałe działania niepożądane są następujące; jeśli staną się ciężkie, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Wyciek z nosa z towarzyszącym uczuciem jego zatkania lub ból gardła;

•    Mrowienie, ból i (lub) drętwienie różnych części ciała;

•    Senność, zmęczenie;

•    Zawroty głowy;

•    Nudności, biegunka;

•    Zmniej szenie masy ciała,

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

•    Anemia (zmniejszona liczba krwinek);

•    Reakcje uczuleniowe (takie jak wysypka, zaczerwienienie, świąd, obrzęk twarzy, pokrzywka);

•    Utrata apetytu, zmniejszenie apetytu;

•    Agresja, pobudzenie, gniew;

•    Trudności z zasypianiem lub z utrzymaniem ciągłości snu;

•    Trudności w mówieniu lub zaburzenia mowy, tzw. mowa zamazana;

•    Nieskładność ruchowa lub brak koordynacji ruchów, uczucie chwiejności podczas chodzenia;

•    Zmniej szona zdolność do wykonania rutynowych zadań;

•    Zaburzenia zmysłu smaku, utrata lub brak poczucia zmysłu smaku;

•    Mimowolne drżenie lub drgawki, szybkie, mimowolne ruchy oczu;

•    Zaburzenia wzroku, takie jak podwójne widzenie, nieostre widzenie, osłabienie wzroku, zmniejszona ostrość widzenia;

•    Uczucie wirowania (zawroty głowy), dzwonienie w uszach, ból ucha;

•    Duszność;

•    Krwawienia z nosa;

•    Gorączka, złe samopoczucie, osłabienie;

•    Wymioty, zaparcia, bóle brzucha lub dyskomfort, niestrawność, zakażenia żołądka lub jelit;

•    Suchość w ustach;

•    Wypadanie włosów;

•    Swędzenie;

•    Bóle stawów lub obrzęk, skurcze mięśni lub drgawki mięśni, bóle mięśni lub osłabienie siły mięśni, ból w klatce piersiowej;

•    Zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek krwi, które pomagają zatrzymać krwawienie), zmniejszenie liczby białych krwinek, które pomagają chronić przed zakażeniem, zmniejszenie stężenia potasu we krwi;

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie liczby eozynofili (rodzaj białych krwinek) we krwi;

•    Obrzęk węzłów chłonnych szyi, pach i pachwin;

•    Zwiększony apetyt;

•    Podwyższony nastrój;

•    Słyszenie, widzenie, lub poczucie dostrzegania rzeczy, których nie ma, ciężkie zaburzenia psychiczne (psychozy);

•    Brak okazywania i (lub) brak odczuwania emocji, nadmierna podejrzliwość, napady paniki;

•    Trudności z czytaniem, zaburzenia mowy, trudności z ręcznym pisaniem;

•    Niepokój, nadpobudliwość;

•    Spowolnienie procesów myślowych, zmniejszenie trzeźwości umysłu lub czujności;

•    Ograniczone lub powolne ruchy ciała, mimowolne nieprawidłowe lub powtarzające się ruchy mięśni;

•    Omdlenia;

•    Osłabione czucie, zaburzenia zmysłu dotyku;

•    Zaburzenia, zniekształcenie lub brak zmysłu węchu;

•    Nietypowe odczuwanie, lub poczucie, które może poprzedzać migrenę lub pewnego rodzaju drgawki;

•    Suchość oczu, nadwrażliwość oczu na światło, drganie powiek, łzawienie oczu;

•    Zmniejszenie lub całkowita utrata słuchu, utrata słuchu w jednym uchu;

•    Powolne lub nieregularne bicie serca, uczucie bicia serca w klatce piersiowej;

•    Niskie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi po wstaniu z miejsca (w związku z tym niektórzy pacjenci przyjmujący lek Oritop mogą odczuwać osłabienie, zawroty głowy lub mogą zemdleć podczas nagłego wstawania z miejsca lub nagłego siadania);

•    Uderzenia gorąca, uczucie ciepła;

•    Zapalenie trzustki;

•    Nadmierne oddawanie gazów lub wiatrów, zgaga, uczucie pełności w jamie brzusznej lub wzdęcia;

•    Krwawienie z dziąseł, nadmierne wytwarzanie śliny, ślinotok, nieświeży oddech;

•    Przyjmowanie nadmiernej ilości płynów, zwiększone pragnienie;

•    Przebarwienia skóry;

•    Sztywność mięśni, ból w boku;

•    Krew w moczu, nietrzymanie moczu (brak kontroli przy oddawaniu moczu), parcie na mocz, ból nerek i ból w boku;

•    Trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji, zaburzenia seksualne;

•    Objawy grypopodobne;

•    Zimne palce u rąk i nóg;

•    Uczucie upojenia;

•    Trudności z uczeniem się.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów):

•    Nagle zmieniony nastrój;

•    Utrata przytomności;

•    Ślepota jednostronna, ślepota przemijająca, ślepota zmierzchowa;

•    Niedowidzenie (amblyopia);

•    Obrzęk tkanek wokół oka;

•    Drętwienie, mrowienie i zmiana koloru (biały, niebieski po kolor czerwony) u palców rąk i nóg pod wpływem zimna;

•    Zapalenie wątroby, niewydolność wątroby;

•    Zespół Stevensa-Johnsona, stan potencjalnie zagrażający życiu, który może objawiać się występowaniem owrzodzeń w wielu miejscach błon śluzowych (np. jamy ustnej, nosa i oczu), wysypka skórna i pęcherze skórne;

•    Nieprzyjemny zapach skóry;

•    Uczucie dyskomfortu odczuwane w ramionach i nogach;

•    Zaburzenia nerek.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Zwyrodnienie plamki ocznej, które jest chorobą plamki żółtej, małego miejsca w siatkówce oka -miejsca najostrzejszego widzenia. W razie zauważania zmian w widzeniu lub osłabionego widzenia należy skontaktować się z lekarzem.

•    Toksyczna nekroliza naskórka, stan zagrażający życiu, który jest cięższą odmianą zespołu Stevensa-Johnsona, charakteryzujący się rozległymi pęcherzami i martwicą zewnętrznych warstw skóry (patrz działania niepożądane występujące rzadko).

•    Kaszel.

Dzieci i młodzież

Działania niepożądane u dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych. Niemniej jednak, niektóre działania niepożądane występują częściej u dzieci i (lub) mogą być bardziej nasilone niż u dorosłych. Do działań niepożądanych, które mogą mieć cięższy przebieg u dzieci należą: zmniejszenie lub brak pocenia się oraz zwiększenie stężenia kwasów we krwi. Do działań niepożądanych, które mogą występować częściej u dzieci należą choroby górnych dróg oddechowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Oritop

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Oritop po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek przebarwienia lub inne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Oritop

-    Substancją czynną leku jest topiramat.

-    Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg, 50 mg, 100 mg lub 200 mg topiramatu.

-    Pozostałe składniki rdzenia tabletki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

-    Pozostałe składniki otoczki tabletki to: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, polisorbat 80 oraz dodatkowo żelaza tlenek żółty (E172) w tabletkach 50 mg i 100 mg oraz żelaza tlenek czerwony (E172) w tabletkach 200 mg.

Jak wygląda Oritop i co zawiera opakowanie

Okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „E” po jednej stronie.

Oritop 25 mg tabletki powlekane: tabletki białe z wytłoczonym oznakowaniem „22” po drugiej stronie.

Oritop 50 mg tabletki powlekane: tabletki barwy jasnożółtej z wytłoczonym oznakowaniem „33” po drugiej stronie.

Oritop 100 mg tabletki powlekane: tabletki barwy ciemnożółtej ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „23” po drugiej stronie.

Oritop 200 mg tabletki powlekane: tabletki barwy różowej ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „24” po drugiej stronie.

Wielkości opakowań: 60 i 100 tabletek powlekanych w butelkach z HDPE. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma PO Box 65 FI-02101 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Niemcy:

Węgry:

Łotwa:

Litwa:

Polska:

Słowacja:

Szwecja:


Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane Topiramate Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane TopiCare 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane Oritop 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, tabletki powlekane Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletki powlekane

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.07.2014

8(8)