Imeds.pl

Ornithine Teva 100 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ornithine Teva, 100 mg/ml, roztwór do infuzji

Ornithini aspartas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera one informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ornithine Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ornithine Teva

3.    Jak stosować lek Ornithine Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ornithine    Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ornithine Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Ornithine Teva zawiera jako substancję czynną asparaginian ornityny. Asparaginian ornityny przyspiesza procesy odtruwania w komórkach wątrobowych, zwiększa wydalanie toksycznego amoniaku i w ten sposób wpływa normalizująco na zaburzoną czynność wątroby.

Wskazania:

-    ciężkie choroby wątroby różnego pochodzenia, przebiegające z hiperamonemią (duże stężenie amoniaku we krwi) i z zagrażającą encefalopatią wątrobową (np. zapalenie wątroby, stłuszczenie, marskość);

-    encefalopatia wątrobowa, stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ornithine Teva

Kiedy nie należy stosować leku Ornithine Teva:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na asparaginian ornityny;

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia metabolizmu aminokwasów, biorących udział w cyklu mocznikowym, np. na skutek defektów enzymatycznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ornithine Teva należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W przypadku znacznie zaburzonej czynności nerek, dawkę leku należy zmniejszyć (np. do połowy dawki).

Inne leki i Ornithine Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie obserwowano wpływu asparaginianu ornityny na działanie innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Asparaginian omityny nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Ornithine Teva

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zakres stosowanych dawek jest bardzo szeroki, zwykle stosuje się następujące dawki:

Dorośli:

od 500 mg do 1000 mg, 2 razy na dobę, w powolnym wlewie dożylnym (maksymalna prędkość wlewu wynosi 5 g na godzinę). Roztwór można podawać we wszystkich powszechnie stosowanych płynach do wlewów.

Dawkę taką można stosować przez okres 3 do 4 tygodni.

W ciężkich przypadkach dawkę leku można zwiększyć do 2 g na dobę.

O długości leczenia decyduje lekarz prowadzący.

Sposób podawania:

Lek podaje się w postaci wlewu dożylnego, po uprzednim rozcieńczeniu w powszechnie używanych płynach infuzyjnych.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ornithine Teva

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ornithine Teva

Pominiętą dawkę należy zastosować możliwie jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest bardzo dobrze tolerowany; tylko w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty) oraz alergiczne zmiany skórne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ornithine Teva mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy nich zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Ornithine Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce po oznaczeniu odpowiednio: „Termin ważności (EXP):” i „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ornithine Teva

-    Substancją czynną leku jest L-ornityny L-asparaginian. 1 ml roztworu zawiera 100 mg L-ornityny L-asparaginianu. 1 ampułka (5 ml) zawiera 500 mg L-ornityny L-asparaginianu.

-    Pozostały składnik to woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ornithine Teva i co zawiera opakowanie

Bezbarwne szklane ampułki o pojemności 5 ml.

Opakowanie zawiera 10 ampułek po 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tancsics Mihaly ut 82 H-2100 Godollo Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3