+ iMeds.pl

Ornithine teva 100 mg/mlUlotka Ornithine teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ornithine Teva, 100 mg/ml, roztwór do infuzji

Ornithini aspartas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera one informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ornithine Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ornithine Teva

3.    Jak stosować lek Ornithine Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ornithine    Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ornithine Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Ornithine Teva zawiera jako substancję czynną asparaginian ornityny. Asparaginian ornityny przyspiesza procesy odtruwania w komórkach wątrobowych, zwiększa wydalanie toksycznego amoniaku i w ten sposób wpływa normalizująco na zaburzoną czynność wątroby.

Wskazania:

-    ciężkie choroby wątroby różnego pochodzenia, przebiegające z hiperamonemią (duże stężenie amoniaku we krwi) i z zagrażającą encefalopatią wątrobową (np. zapalenie wątroby, stłuszczenie, marskość);

-    encefalopatia wątrobowa, stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ornithine Teva

Kiedy nie należy stosować leku Ornithine Teva:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na asparaginian ornityny;

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia metabolizmu aminokwasów, biorących udział w cyklu mocznikowym, np. na skutek defektów enzymatycznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ornithine Teva należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W przypadku znacznie zaburzonej czynności nerek, dawkę leku należy zmniejszyć (np. do połowy dawki).

Inne leki i Ornithine Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie obserwowano wpływu asparaginianu ornityny na działanie innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Asparaginian omityny nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Ornithine Teva

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zakres stosowanych dawek jest bardzo szeroki, zwykle stosuje się następujące dawki:

Dorośli:

od 500 mg do 1000 mg, 2 razy na dobę, w powolnym wlewie dożylnym (maksymalna prędkość wlewu wynosi 5 g na godzinę). Roztwór można podawać we wszystkich powszechnie stosowanych płynach do wlewów.

Dawkę taką można stosować przez okres 3 do 4 tygodni.

W ciężkich przypadkach dawkę leku można zwiększyć do 2 g na dobę.

O długości leczenia decyduje lekarz prowadzący.

Sposób podawania:

Lek podaje się w postaci wlewu dożylnego, po uprzednim rozcieńczeniu w powszechnie używanych płynach infuzyjnych.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ornithine Teva

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ornithine Teva

Pominiętą dawkę należy zastosować możliwie jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest bardzo dobrze tolerowany; tylko w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty) oraz alergiczne zmiany skórne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ornithine Teva mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy nich zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Ornithine Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce po oznaczeniu odpowiednio: „Termin ważności (EXP):” i „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ornithine Teva

-    Substancją czynną leku jest L-omityny L-asparaginian. 1 ml roztworu zawiera 100 mg L-omityny L-asparaginianu. 1 ampułka (5 ml) zawiera 500 mg L-ornityny L-asparaginianu.

-    Pozostały składnik to woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ornithine Teva i co zawiera opakowanie

Bezbarwne szklane ampułki o pojemności 5 ml.

Opakowanie zawiera 10 ampułek po 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tancsics Mihaly ut 82 H-2100 Godollo Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Ornithine Teva

Charakterystyka Ornithine teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ornithine Teva, 100 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 100 mg L-omityny L-asparaginianu (Ornithini aspartas).

1 ampułka (5 ml) zawiera 500 mg L-ornityny L-asparaginianu (Ornithini aspartas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ciężkie choroby wątroby różnego pochodzenia, przebiegające z hiperamonemią i z zagrażającą encefalopatią wątrobową (zapalenie wątroby, stłuszczenie, marskość);

Encefalopatia wątrobowa, stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zakres stosowanych dawek jest bardzo szeroki, w praktyce stosowane są zwykle następujące dawki: Dorośli:

Zwykle od 500 mg do 1000 mg, 2 razy na dobę, w powolnym wlewie dożylnym, maksymalna prędkość wlewu wynosi 5 g na godzinę. Roztwór można podawać we wszystkich powszechnie stosowanych płynach do wlewów.

Dawkę taką można stosować przez okres 3 do 4 tygodni.

W ciężkich przypadkach dawkę leku można zwiększyć do 2 g na dobę.

Czas leczenia zależy od przebiegu choroby.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną.

Ciężka niewydolność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 3 mg/100 ml);

Zaburzenia metabolizmu aminokwasów biorących udział w cyklu mocznikowym, np. na skutek defektów enzymatycznych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku znacznie zaburzonej czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć (np. do połowy dawki).

Podczas stosowania bardzo dużych dawek preparatu zaleca się kontrolę stężenia mocznika w surowicy krwi i w moczu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży i karmienia piersią, dlatego lek można stosować w tych okresach tylko w razie bezwzględnej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Asparaginian ornityny nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Uwaga: 70% pacjentów z marskością wątroby ma zmniejszoną zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty) i alergiczne reakcje skórne.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach wątroby; kod ATC: jeszcze nie przydzielony.

Asparaginian ornityny należy do środków hepatoprotekcyjnych. Jego mechanizm działania jest wypadkową działania składowych aminokwasów, które biorą udział w wątrobowym cyklu syntezy mocznika z neurotoksycznego amoniaku.

Kwas asparaginowy oraz ornityna są substratami do syntezy glutaminianu w uszkodzonych hepatocytach. Transaminacja obejmująca przeniesienie grupy aminowej z większości aminokwasów na a-ketoglutaral doprowadza do utworzenia glutaminianu, a następnie glutaminy, związku nietoksycznego. Powstaje on przede wszystkim w komórkach OUN oraz komórkach mięśniowych. Glutamina jest regulatorem syntezy białek wewnątrz komórki, wraz ze wzrastającym stężeniem glutaminy postępuje synteza białek. Zużywany w cyklu kwasu cytrynowego asparaginian ułatwia przebieg powyższych reakcji, oszczędzając inne aminokwasy, w tym aminokwasy rozgałęzione. Grupa aminowa z glutaminianu bierze udział w powstawaniu karbamylofosforanu w obecności syntazy karbamylofosforanowej. Przeniesienie reszty karbamylowej na ornitynę w cyklu mocznikowym doprowadza do powstania cytruliny, a w dalszej kolejności mocznika. Układ glutaminian-glutamina może kumulować 1/4 powstającego amoniaku.

Wyżej wymienione reakcje zachodzą w obecności karbamylotransferazy ornitynowej. Ornityna jest aktywatorem syntazy karbamylofosforanu i karbamylotransferazy.

Kwas asparaginowy jest wykorzystywany do syntezy pirymidyn, umożliwiając regenerację kwasów nukleinowych uszkodzonych komórek wątrobowych.

Ze względu na mechanizm działania, asparaginian ornityny znalazł zastosowanie przede wszystkim w leczeniu niewydolności wątroby z ujawnioną encefalopatią wątrobową lub śpiączką wątrobową, w której etiopatogenezie podstawowe znaczenie odgrywa hiperamonemia.

Wpływ na procesy regeneracyjne zachodzące w komórkach wątrobowych uzasadnia również zastosowanie asparaginianu ornityny w stanach zagrożenia śpiączką wątrobową.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

L-omityny L-asparaginian jest solą aminokwasów L-omityny i kwasu L-asparaginowego. Sól ulega dysocjacji i aminokwasy wchłaniają się w jelicie cienkim. Jest to proces czynny, zachodzący przeciwko gradientowi stężeń. Transport aminokwasów przez błonę śluzową jelit wymaga nakładu energii, którą enterocyty czerpią z metabolizmu tlenowego.

Aminokwasy o konfiguracji L wchłaniają się szybciej niż D.

Aminokwasy zasadowe (ornityna) transportowane są przez oddzielny system, natomiast aminokwasy kwaśne (kwas asparaginowy) transportowane są przez układ przenośników, częściowo niezależnych od jonów sodowych (Na+).

Aktywna pompa sodowa umiejscowiona w błonie komórkowej enterocytów zapewnia nie tylko usuwanie jonów Na+ z ich wnętrza, ale stanowi też siłę napędową czynnego transportu aminokwasów. Większość aminokwasów nie ulega przemianie w enterocytach. Na drodze dyfuzji i zgodnie z gradientem stężeń przedostają się one do płynów ustrojowych.

Okres półtrwania ornityny wynosi 0,4 godziny.

Przyswajane aminokwasy służą przede wszystkim do syntezy białek de novo oraz do odnowy białek. Nadmiar przyswojonych aminokwasów oraz aminokwasy wymienione z tkanek podlegają przemianom katabolicznym:

transaminacji - przekształcanie jednego aminokwasu w odpowiedni ketokwas, oksydacyjnej deaminacji - aminokwas powstaje przez odwodorowanie aminokwasu, następnie jest hydrolizowany do odpowiedniego ketokwasu z wytworzeniem jonu amoniowego (NH4+).

Większość NH4+ utworzonego przez deaminację aminokwasów w wątrobie jest przekształcana w mocznik, który jest wydalany z moczem. W chorobach wątroby zmniejsza się stężenie azotu mocznikowego a zwiększa stężenie amoniaku we krwi. Synteza mocznika w cyklu mocznikowym polega na przemianie aminokwasu ornityny do cytruliny a następnie do argininy, po czym odszczepia się mocznik i pozostaje cząsteczka ornityny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przeprowadzonych badaniach u zwierząt nie stwierdzono działania mutagennego, teratogennego ani rakotwórczego L-ornityny L-asparaginian.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Bezbarwne, szklane ampułki o pojemności 5 ml w tekturowym pudełku 10 ampułek po 5 ml

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6525

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.01.1996 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.02.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Ornithine Teva