+ iMeds.pl

Orocal d3 forte 1000 mg + 800 IUUlotka Orocal d3 forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Orocal D3 Forte, 1000 mg + 800 IU (20 pg), tabletki do rozgryzania i żucia

Calcium + Cholecalciferolum (Vitaminům D3)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Orocal D3 Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orocal D3 Forte

3.    Jak stosować lek Orocal D3 Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Orocal D3 Forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Orocal D3 Forte i w jakim celu się go stosuje

Orocal D3 Forte jest lekiem w postaci białych, okrągłych tabletek do rozgryzania i żucia, zawierającym wapń i witaminę D3. Oba te składniki są ważnymi substancjami w tworzeniu kości.

Orocal D3 Forte jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku i jako uzupełnienie specyficznego leczenia osteoporozy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orocal D3 Forte Kiedy nie stosować leku Orocal D3 Forte:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje zbyt duże stężenie wapnia we krwi lub w moczu.

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

-    jeśli pacjent ma kamienie nerkowe.

-    jeśli u pacjenta występuje nadmiar witaminy D we krwi.

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na soję lub orzechy arachidowe. Lek Orocal D3 Forte zawiera olej sojowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orocal D3 Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

-    długotrwałego leczenia, zwłaszcza jeśli pacjent zażywa również leki moczopędne (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub obrzęków) lub glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu zaburzeń serca).

-    jeśli pacjent choruje na sarkoidozę (zaburzenie układu odpornościowego które może zwiększać stężenie witaminy D w organizmie).

-    jeśli pacjent ma osteoporozę i równocześnie jest unieruchomiony.

-    jeśli pacjent zażywa inne leki zawierające witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia lub witaminy D powinny być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza.

Jeśli pacjenta dotyczy którekolwiek z powyższych stwierdzeń, przez rozpoczęciem zażywania leku Orocal D3 Forte nalezy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Leku Orocal D3 Forte nie należy stosować u dzieci.

Lek Orocal D3 Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjent przyjmuje również tetracykliny (rodzaj antybiotyku), należy zażyć je co najmniej 2 godziny przed lub 4-6 godzin po zastosowaniu leku Orocal D3 Forte. Wapnia węglan może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie preparatów tetracyklinowych.

Leki zawierające bisfosfoniany (stosowane w leczeniu osteoporozy) należy przyjmować co najmniej godzinę przed zastosowaniem leku Orocal D3 Forte.

Wapń może zmniejszać działanie lewotyroksyny (stosowanej w leczeniu niedoczynności tarczycy). Dlatego należy przyjmować lewotyroksynę co najmniej 4 godziny przed lub po zastosowaniu leku Orocal D3 Forte.

Działanie antybiotyków chinolonowych może byś osłabione, jeśli podawane są jednocześnie z lekiem Orocal D3 Forte. Chinolony należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po zastosowaniu leku Orocal D3 Forte.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu. Dlatego też preparaty zawierające żelazo, cynk lub ranelinian strontu należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu leku Orocal D3 Forte.

Pozostałe leki, które mogą wpływać lub pozostawać pod wpływem leku Orocal D3 Forte to:

-    tiazydowe leki moczopędne (stosowane w leczeniu nadciśnienia lub obrzęku);

-    glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu zaburzeń serca).

Orlistat (stosowany w leczeniu otyłości) może zakłócać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach np. witaminy D3.

Lekarz poinformuje o sposobie postępowania, w przypadku gdy pacjent stosuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków.

Orocal D3 Forte z jedzeniem i piciem

Lek Orocal D3 Forte można stosować jednocześnie z jedzeniem i piciem lub osobno.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W czasie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D.

Lek Orocal D3 Forte nie jest zatem zalecany dla kobiet w ciąży ze względu na zawartość witaminy D. Lek Orocal D3 Forte może być stosowany w czasie karmienia piersią. Wapń i witamina D3 przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić podając dziecku dodatkowo witaminę D.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Wpływ ten jest jednak mało prawdopodobny.

Orocal D3 Forte zawiera olej sojowy, izomaltozę (E 953) i sacharozę

Lek Orocal D3 Forte zawiera olej sojowy. Nie należy zażywać tego leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzechy arachidowe lub soję. Lek Orocal D3 Forte zawiera izomaltozę (E 953) i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może być szkodliwy dla zębów.

3. Jak przyjmować lek Orocal D3 Forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku to 1 tabletka raz na dobę. Tabletkę można żuć lub ssać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orocal D3 Forte

W przypadku zastosowania większej dawki leku Orocal D3 Forte niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Orocal D3 Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

Nadmierna ilość wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub w moczu (hiperkalciuria) może wystąpić w wyniku stosowania dużych dawek.

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

Zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

Świąd, wysypka oraz niestrawność. Zespół mleczno-alkaliczny (nazywany również zespołem Burnetta, zwykle obserwowany tylko w przypadku spożycia dużych ilości wapnia), którego objawami są: częste parcie na mocz, ból głowy, utrata apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe uczucie znużenia lub osłabienia oraz podwyższone ilości wapnia w surowicy krwi i niewydolność nerek.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości takie jak obrzęk twarzy, języka, warg (obrzęk naczynioruchowy) lub obrzęk gardła (obrzęk krtani).

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, może być narażony na zwiększenie ilości fosforanów we krwi, powstawanie kamieni nerkowych i zwiększenie stężenia wapnia w nerkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, PL 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Orocal D3 Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Orocal D3 Forte

-    Substancjami czynnymi leku są: wapnia węglan 2500 mg (co odpowiada 1000 mg wapnia) i cholekalcyferol (witamina D3) 800 IU (20 mikrogramów).

-    Pozostałe składniki to: ksylitol (E 967), powidon, izomaltoza (E 953), aromat cytrynowy, magnezu stearynian, sukraloza (E 955), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, all-raoa-tokoferol, olej sojowy uwodorniony, sacharoza, żelatyna, skrobia kukurydziana.

Jak wygląda Orocal D3 Forte i co zawiera opakowanie

Lek Orocal D3 Forte ma postać białych, okrągłych tabletek do rozgryzania i żucia. Tabletki mogą mieć małe plamki.

Wielkości opakowań:

pojemnik z HDPE w tekturowym pudełku: 30 i 60 tabletek pojemnik z HDPE: 30 i 60 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

Wytwórca

Takeda Nycomed AS Drammensveien 852 P.O.Box 205 NO-1372 Asker Norwegia

Takeda Pharma AS 55B Jaama Street 63308 Polva Estonia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Cal-D-or 1000 mg/800 I.E. - Kautabletten Belgia: Steovit Forte citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten Czechy: Calcichew D3 Lemon 800 IU zvykací tablety Dania: Calcichew-D3 Ultra Forte

Finlandia: Calcichew® D3 Strong sitruuna 1000 mg/20 mikrog - purutabletti Francja: Calégom Vitamine D3

Grecja: Calcioral D3® 1000 mg + 20 ^g (800 IU) ^aoró^evo Siokío Hiszpania: Mastical D Unidia 1000 mg/800 IU comprimidos masticables Holandia: Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten

Irlandia: Calcichew-D3 Forte Double Strength 1000 mg / 800 IU Chewable Tablets Litwa: Calcigran Forte 1000 mg / 800 TV kramtomosios tabletés Luksemburg: Steovit Forte citron 1000 mg/800 U.I. comprimés á croquer Niemcy: Calcimagon-D3 uno

Norwegia: Calcigran Forte 1000 mg/800 IE tyggetabletter Polska: Orocal D3 Forte

Rumunia: CALCIU D3 FORTE 1000 mg/800 UI comprimate masticabile Słowacja: Calcichew-D3 Citron 1000 mg/800 IU Szwecja: Calcichew-D3 Citron 1000 mg/800 IE tuggtablett Wielka Brytania: Calcichew-D3 1000mg/800IU Once Daily Chewable tablets Węgry: Calcichew-D3 1000 mg/800 NE rágótabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

5

Orocal D3 Forte

Charakterystyka Orocal d3 forte

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Orocal D3 Forte, 1000 mg + 800 IU (20 pg), tabletki do rozgryzania i żucia

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera:

Wapnia węglan odpowiadający 1000 mg wapnia.

Koncentrat cholekalcyferolu (w postaci sproszkowanej) w ilości odpowiadającej 800 IU (20 mikrogramom) cholekalcyferolu (witamina D3).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera 88,7 mg izomaltozy (E 953) (zawartej w aromacie), 3 mg sacharozy, 0,6 mg oleju sojowego uwodornionego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do rozgryzania i żucia

Okrągłe, białe, niepowlekane, wypukłe tabletki o średnicy 18 mm. Mogą mieć małe plamki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.

Produkt leczniczy uzupełniający specyficzne leczenie osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru wapnia i witaminy D.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 tabletka do rozgryzania i żucia na dobę. Tabletki można żuć lub ssać.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Produkt leczniczy Orocal D3 Forte nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Produkt leczniczy Orocal D3 Forte tabletki nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

4.3 Przeciwwskazania

-    Choroby i (lub) stany prowadzące do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii.

-    Ciężka niewydolność nerek.

-    Kamica nerkowa.

-    Hiperwitaminoza D.

-    Nadwrażliwość na soję lub orzechy arachidowe.

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie długotrwałego leczenia należy monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek oznaczając stężenie kreatyniny w surowicy krwi. Monitorowanie jest szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi (patrz punkt 4.5) i u pacjentów z tendencją do tworzenia się kamieni. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

Witaminę D należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, monitorując wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest metabolizowana prawidłowo, dlatego powinno stosować się inne postaci witaminy D (patrz punkt 4.3).

Produkt leczniczy Orocal D3 Forte powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z sarkoidozą, z powodu ryzyka zwiększenia metabolizmu witaminy D do jej aktywnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować zawartość wapnia w surowicy i w moczu.

Produkt leczniczy Orocal D3 Forte powinno stosować się z zachowaniem ostrożności u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Zawartość witaminy D (800 IU) w produkcie leczniczym Orocal D3 Forte należy uwzględniać podczas przepisywania innych leków zawierających witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia lub witaminy D powinny być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza. W takich przypadkach konieczne jest częste badanie stężenia wapnia w surowicy krwi i wydalania wapnia w moczu. Zespół mleczno-alkaliczny (zespół Burnetta), tj. hiperkalcemia, zasadowica i niewydolność nerek, może rozwinąć się, gdy wraz z łatwo wchłanialnymi lekami zasadowymi przyjmowane są duże ilości wapnia.

Zwykle nie zaleca się jednoczesnego stosowania z tetracyklinami lub chinolonami.

W przypadku jednoczesnego stosowania należy podjąć odpowiednie środki ostrożności (patrz punkt 4.5).

Produkt leczniczy Orocal D3 Forte zawiera izomaltozę (E 953) i sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia w moczu. Z powodu podwyższonego ryzyka wystąpienia hiperkalcemii powinno się regularnie badać stężenie wapnia w surowicy, w przypadku jednoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Wapnia węglan może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie preparatów tetracyklin. Z tego względu tetracykliny powinny być podawane co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po doustnym przyjęciu wapnia.

Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów nasercowych w czasie stosowania wapnia i witaminy D. Pacjenci powinni być monitorowani za pomocą badania elektrokardiograficznego (EKG) i badania stężenia wapnia w surowicy krwi.

Jeśli stosuje się jednocześnie bisfosfoniany, powinny być one podawane co najmniej godzinę przed przyjęciem produktu leczniczego Orocal D3 Forte, ponieważ ich wchłanianie w przewodzie pokarmowym może ulec zmniejszeniu.

Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona przy równoczesnym stosowaniu wapnia z powodu zmniejszonego wchłaniania lewotyroksyny. Należy zachować co najmniej 4-godzinną przerwę podczas jednoczesnego stosowania wapnia i lewotyroksyny.

Wchłanianie antybiotyków chinolonowych może być zmniejszone podczas jednoczesnego stosowania z wapniem. Antybiotyki chinolonowe należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po przyjęciu wapnia.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu. Dlatego też produkty lecznicze zawierające żelazo, cynk lub ranelinian strontu należy przyjmować 2 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu produktu leczniczego Orocal D3 Forte.

Leczenie orlistatem może potencjalnie zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (np. witamina D3).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W czasie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D, zatem produkt leczniczy Orocal D3 Forte nie powinien być stosowany przez kobiety ciężarne. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ dużych dawek witaminy D na rozrodczość. U kobiet w ciąży powinno się unikać przedawkowania wapnia i witaminy D, ponieważ trwała hiperkalcemia była powiązana z niepożądanym działaniem na rozwijający się płód.

Karmienie piersią

Produkt leczniczy Orocal D3 Forte może być stosowany w czasie karmienia piersią. Wapń i witamina D3 przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić podając dziecku dodatkowo witaminę D.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Wpływ ten jest jednak mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów narządów i częstością występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), lub bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: Reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria.

Bardzo rzadko: zespół mleczno-alkaliczny, obserwowany zwykle, tylko w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka.

Bardzo rzadko: niestrawność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko: świąd, wysypka i pokrzywka.

Inne szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek: potencjalne ryzyko hiperfosfatemii, wapnicy nerek i kamicy nerkowej. Patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Al. Jerozolimskie 181 C,

PL 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwitaminozy i hiperkalcemii. Na objawy hiperkalcemii mogą się składać: anoreksja, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie siły mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, polidypsja, częste oddawanie moczu, bóle kości, wapnica nerek, kamienie nerkowe i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca. Bardzo nasilona hiperkalcemia może prowadzić do śpiączki i śmierci. Utrzymujące się przewlekle zwiększone stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnych zmian w nerkach i zwapnienia tkanek miękkich.

Zespół mleczno-alkaliczny może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmują duże ilości wapnia oraz łatwo wchłanianych leków zasadowych. Objawami są: częste parcie na mocz, utrzymujący się ból głowy, utrzymująca się utrata apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe uczucie znużenia lub osłabienia, hiperkalcemia, zasadowica i niewydolność nerek.

Leczenie: należy przerwać leczenie wapniem i witaminą D. Należy także przerwać leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi, litem, witaminą A, witaminą D i glikozydami nasercowymi. U pacjentów nieprzytomnych należy wykonać płukanie żołądka. Nawodnienie i, w zależności od stanu, leczenie pojedynczym lekiem lub w skojarzeniu pętlowymi lekami moczopędnymi, bisfosfonianami, kalcytoniną i kortykosteroidami. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy krwi, czynność nerek i diurezę. W ciężkich przypadkach należy kontrolować EKG i ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych. Preparaty złożone zawierające związki wapnia i inne leki, kod ATC: A12AX

Witamina D zwiększa jelitowe wchłanianie wapnia.

Podawanie wapnia i witaminy D3 przeciwdziała zwiększonemu wydzielaniu hormonu przytarczyc (PTH), które jest wywołane niedoborem wapnia i może prowadzić do zwiększonej resorpcji kości.

Badanie kliniczne z udziałem zakwalifikowanych pacjentów z niedoborem witaminy D wykazało, że przyjmowanie dobowej dawki 1000 mg wapnia i 800 IU witaminy D przez 6 miesięcy normalizuje stężenie 25-hydroksylowej pochodnej witaminy D3 i zmniejsza wtórną nadczynność przytarczyc oraz aktywność fosfatazy zasadowej.

18-miesięczne badanie podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, przeprowadzone u 3270 kobiet w wieku 84+/- 6 lat, otrzymujących suplementację witaminy D (800 IU/dobę) i fosforanu wapnia (w ilości odpowiadającej 1200 mg wapnia na dobę), wykazało znaczące zmniejszenie wydzielania PTH. Po 18 miesiącach, w analizie „intent-to treat”, stwierdzono 80 złamań szyjki kości udowej w grupie otrzymującej wapń z witaminą D i 110 złamań szyjki kości udowej w grupie placebo (p=0,004).

W badaniach kontrolnych przeprowadzonych po 36 miesiącach stwierdzono przynajmniej jedno złamanie szyjki kości udowej u 137 kobiet w grupie otrzymującej wapń z witaminą D (n=1176) oraz u 178 kobiet w grupie placebo (n=1127) (p<0,02).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wapń

Wchłanianie

Ilość wapnia wchłaniana w przewodzie pokarmowym wynosi około 30% przyjętej dawki.

Dystrybucja i metabolizm

99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Około 50% całkowitej ilości wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, z czego około 10% występuje w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i z innymi anionami, a pozostałe 40% jest związane z białkami, głównie albuminami.

Eliminacja.

Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie nerkowe jest zależne od przesączania kłębuszkowego i kanalikowego wchłaniania zwrotnego.

Witamina D Wchłanianie

Witamina D jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim.

Dystrybucja i metabolizm

Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi w połączeniu ze specyficznymi globulinami. Cholekalcyferol jest przekształcany w wątrobie poprzez hydroksylację do 25-hydroksycholekalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do postaci czynnej, 1,25-dihydroksycholekalcyferolu. 1,25-dihydroksycholekalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym za wzrost wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D jest przechowywana w tkance tłuszczowej i mięśniach.

Eliminacja.

Witamina D jest wydalana z kałem i moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przy dawkach dużo większych niż dawki lecznicze u ludzi obserwowano działanie teratogenne w badaniach na zwierzętach. Brak jest innych danych dotyczących oceny bezpieczeństwa stosowania, niż zawarte w innych częściach charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Ksylitol (E 967)

Powidon

Izomaltoza (E 953)

Aromat cytrynowy Magnezu stearynian Sukraloza (E 955)

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

All-rac-a-tokoferol

Olej sojowy uwodorniony

Sacharoza

Żelatyna

Skrobia kukurydziana

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Pojemnik z HDPE: 3 lata Blister: 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Pojemniki z HDPE: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki do rozgryzania i żucia pakowane są w:

Pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE: 15, 30, 40, 60 i 90 tabletek.

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium: 7, 14, 28, 50 x 1 (podzielne na dawki pojedyncze), 56, 84, 112, 140 i 168 tabletek.

W Polsce zarejestrowane są tylko pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE pakowane po 30 i 60 tabletek (w tekturowym pudełku lub bez tekturowego pudełka).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17010

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 czerwca 2010 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 lipca 2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16 kwietnia 2015

8

Orocal D3 Forte