+ iMeds.pl

Orocal d3 orange plus 500 mg + 800 j.m.Ulotka Orocal d3 orange plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Orocal D3 Orange Plus 500 mg + 800 IU (20 ąg) tabletki do rozgryzania i żucia

Calcium + Cholecalciferolum (Vitaminům D3)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce,należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Orocal D3 Orange Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orocal D3 Orange Plus

3.    Jak stosować lek Orocal D3 Orange Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Orocal D3 Orange Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Orocal D3 Orange Plus i w jakim celu się go stosuje

Orocal D3 Orange Plus jest lekiem w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, o smaku pomarańczowym, zawierającym wapń i witaminę D, które są istotnymi składnikami w procesie tworzenia kości.

Orocal D3 Orange Plus jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku i jako uzupełnienie specyficznego leczenia osteoporozy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orocal D3 Orange Plus

Kiedy nie stosować leku Orocal D3 Orange Plus

Jeśli pacjent ma:

-    zbyt duże stężenie wapnia we krwi lub w moczu;

-    ciężką niewydolność nerek;

-    kamicę nerkową;

-    nadmiar witaminy D we krwi;

-    uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Leku Orocal D3 Orange Plus nie należy stosować u dzieci lub młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orocal D3 Orange Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

-    wymagane jest leczenie długotrwałe;

-    pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub tendencję do powstawania kamieni;

-    pacjent jest chory na sarkoidozę (zaburzenie układu odpornościowego które może zwiększać poziom witaminy D w organizmie);

-    pacjent z osteoporozą jest unieruchomiony;

-    pacjent przyjmuje inne produkty zawierające witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia i witaminy D należy przyjmować pod ścisłym nadzorem lekarza.

Lek Orocal D3 Orange Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie antybiotyków z grupy tetracyklin. W tym przypadku tetracykliny powinny być podawane co najmniej 2 godziny przed lub 4-6 godzin po podaniu wapnia.

Jeśli przyjmuje się jednocześnie bifosfoniany (stosowane w leczeniu osteoporozy), należy je przyjmować co najmniej 1 godzinę przed zastosowaniem leku Orocal D3 Orange Plus.

Wapń może zmniejszać działanie lewotyroksyny. Dlatego należy przyjmować lewotyroksynę, co najmniej 4 godziny przed lub po zastosowaniu leku Orocal D3 Orange Plus..

Działanie antybiotyków chinolonowych może byś osłabione, jeśli podawane są jednocześnie z lekiem Orocal D3 Orange Plus. Chinolony należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po zastosowaniu leku Orocal D3 Orange Plus.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu. W związku z tym produkty zawierające żelazo, cynk lub ranelinian strontu należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed lub po przyjęciu produktu Orocal D3 Orange Plus.

Inne leki mogące mieć wpływ na działanie leku Orocal D3 Orange Plus lub na których działanie może mieć wpływ lek Orocal D3 Orange Plus to: leki moczopędne z grupy tiazydów (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub obrzęków) oraz glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu zaburzeń serca).

Orlistat (stosowany w leczeniu otyłości) może zakłócać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach np. witaminy D3.

Orocal D3 Orange Plus z jedzeniem i piciem

Orocal D3 Orange Plus można stosować jednocześnie z jedzeniem i piciem lub osobno.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W ciąży dawka dzienna nie powinna przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D, ponieważ przedawkowanie może mieć niekorzystny wpływ na rozwijający się płód. Z powodu zawartości witaminy D Orocal D3 Orange Plus nie może być stosowany w ciąży.

Orocal D3 Orange Plus może być stosowany w trakcie karmienia piersią, ponieważ jednak substancje czynne leku przenikają do mleka matki, należy brać to pod uwagę jeśli dodatkowo podaje się dziecku witaminę D.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak badań dotyczących wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak wystąpienie tego wpływu jest mało prawdopodobne.

Orocal D3 Orange Plus zawiera aspartam, sorbitol (E20), izomaltozę (E953) i sacharozę.

Orocal D3 Orange Plus zawiera aspartam (E951) - źródło fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią. Orocal D3 Orange Plus zawiera olej sojowy. Orocal D3 Orange Plus zawiera sorbitol (E420), izomaltozę (E953) i sacharozę. Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja na niektóre z cukrów, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę. Tabletki można żuć lub ssać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orocal D3 Orange Plus

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Orocal D3 Orange Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób)

Podczas stosowania dużych dawek mogą wystąpić wysokie ilości wapnia we krwi i w moczu.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób)

Zaparcia, wzdęcia, nudności bóle brzucha i biegunka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

Reakcje nadwrażliwości, np.: świąd, pokrzywka. Niestrawność. Zespół mleczno-alkaliczny (nazywany również zespołem Burnetta, zwykle obserwowany tylko w przypadku spożycia dużych ilości wapnia), którego objawami są: częste parcie na mocz, ból głowy, utrata apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe uczucie znużenia lub osłabienia oraz podwyższone ilości wapnia w surowicy krwi i niewydolność nerek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości takie jak obrzęk twarzy, języka, warg (obrzęk naczynioruchowy) lub obrzęk gardła (obrzęk krtani).

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, może być narażony na zwiększenie ilości fosforanów we krwi, powstawanie kamieni nerkowych i zwiększenie stężenia wapnia w nerkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, PL 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Orocal D3 Orange Plus

Substancjami czynnymi leku są:

-    węglan wapnia 1250 mg (odpowieda 500 mg wapnia)

-    cholekalcyferol (witamina D3) 800 IU (20 mikrogramów)

Pozostałe składniki to:

sorbitol (E 420), powidon 30, izomaltoza (E953), aromat (pomarańczowy), magnezu stearynian, aspartam (E951), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, all-rac-a-tokoferol, sacharoza, skrobia modyfikowana spożywcza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu askorbinian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Orocal D3 Orange Plus i co zawiera opakowanie

Orocal D3 Orange Plus ma postać białych okrągłych tabletek do rozgryzania i żucia.

Wielkość opakowania:

pojemnik z HDPE w tekturowym pudełku: 30 i 60 tabletek pojemnik z HDPE: 30 i 60 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

Wytwórca:

Takeda Nycomed AS Drammensveien 852 PO. Box 205

NO-1372 Asker, Norwegia

Takeda Pharma AS 55B Jaama Street 63308 Polva, Estonia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Cal-D-or Orange 500mg/800 I.E. - Kautabletten

Belgia: Steovit D3 sinaasappel 500 mg/800 I.E. kauwtabletten

Dania: Calcichew-D3 X-Forte Orange

Finlandia: Calcichew D3 Extra appelsiini

Holandia: Tacal® D3 500 mg/800 I.E. sinaasappel

Litwa: Calcigran Forte Orange 500 mg/800 TV kramtomosios tabletès

Luksemburg: Steovit D3 orange 500 mg/800 U.I. comprimés à croquer

Łotwa: Calcigran Forte Extra D 500 mg/800 SV koslâjamâs tabletes

Norwegia: Calcigran Forte 500 mg/800 IE tyggetabletter med appelsinsmak

Polska: Orocal D3 Orange Plus

Szwecja: Calcichew-D3 Forte Apelsin

Data zatwierdzenia ulotki: 04/2015

5

Orocal D3 Orange Plus

Charakterystyka Orocal d3 orange plus

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Orocal D3 Orange Plus 500 mg + 800 IU (20 pg) tabletki do rozgryzania i żucia

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera:

Wapnia węglan odpowiadający 500 mg wapnia.

Sproszkowany koncentrat cholekalcyferolu odpowiadający 800 IU (20 mikrogramów) cholekalcyferolu (witamina D3).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

aspartam (E951), izomaltoza (E953), sorbitol (E420), sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do rozgryzania i żucia

Okrągłe, białe, niepowlekane, wypukłe tabletki. Mogą mieć małe plamki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.

Produkt leczniczy uzupełniający specyficzne leczenie osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru wapnia i witaminy D.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 tabletka do żucia raz na dobę. Tabletki można żuć lub ssać.

Ilość wapnia w produkcie leczniczym Orocal D3 Orange Plus jest niższa niż zalecane dzienne spożycie. Z tego powodu Orocal D3 Orange Plus należy stosować przede wszystkim u pacjentów, którzy wymagają suplmentacji witaminą D, ale przyjmują z dietą niewielkie ilości wapnia.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Dawkowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek

Orocal D3 Orange Plus nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Orocal D3 Orange Plus nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci lub młodzieży.

4.3 Przeciwwskazania

- Schorzenia i (lub) stany prowadzące do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii

-    Ciężka niewydolność nerek

-    Kamica nerkowa

-    Hiperwitaminoza D

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie długotrwałego leczenia należy monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy. Monitorowanie jest szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi (patrz punkt 4.5) i u pacjentów z tendencją do tworzenia się kamieni. W przypadku hiperkalcemii lub objawów upośledzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

Witaminę D należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, monitorując wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, metabolizm witaminy D w postaci kalcyferolu nie jest prawidłowy; należy stosować inne postaci witaminy D (patrz punkt 4.3).

Orocal D3 Orange Plus powinien być stosowany ostrożnie u chorych na sarkoidozę, z powodu ryzyka zwiększenia metabolizmu witaminy D do jej aktywnych metabolitów. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu.

Orocal D3 Orange Plus powinno się stosować ostrożnie u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Zawartość witaminy D (800 IU) w preparacie Orocal D3 Orange Plus należy uwzględniać podczas przepisywania innych leków zawierających witaminę D. Dodatkowe dawki witaminy D i wapnia powinny być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza. W takich przypadkach konieczne jest częste badanie stężenia wapnia w surowicy i wydalania wapnia w moczu. Zespół mleczno-alkaliczny (zespół Burnetta), tj. hiperkalcemia, zasadowica i niewydolność nerek, może rozwinąć się, gdy wraz z łatwo wchłanialnymi lekami zasadowymi przyjmowane są duże ilości wapnia.

Zwykle nie zaleca się jednoczesnego stosowania z tetracyklinami lub chinolonami.

W przypadku równoczesnego stosowania należy podjąć odpowiednie środki ostrożności (patrz punkt 4.5).

Orocal D3 Orange Plus zawiera aspartam (E951, źródło fenyloalaniny). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Orocal D3 Orange Plus zawiera sorbitol (E420), izomaltozę (E953) i sacharozę. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami przebiegającymi z nietolerancją fruktozy, złym wchłanianiem glukozy-galaktozy lub z niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia w moczu. Z powodu ryzyka wystąpienia hiperkalcemii powinno się regularnie badać stężenie wapnia w surowicy w przypadku jednoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie preparatów tetracyklin.

Dlatego tetracykliny powinny być podawane co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po doustnym przyjęciu wapnia.

Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów nasercowych w czasie stosowania wapnia i witaminy D. U tych pacjentów należy kontrolować zapis EKG i stężenie wapnia w surowicy.

Jeśli stosuje się jednocześnie bifosfoniany, powinny być one podawane co najmniej 1 godzinę przed przyjęciem preparatu Orocal D3 Orange Plus ponieważ ich wchłanianie w przewodzie pokarmowym może ulec zmniejszeniu.

Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona podczas jednoczesnego stosowania wapnia z powodu zmniejszonego wchłaniania lewotyroksyny. Należy zachować, co najmniej 4 godzinną przerwę podczas stosowania wapnia i lewotyroksyny.

Wchłanianie antybiotyków chinolonowych może być zaburzone, podczas jednoczesnego stosowania z wapniem. Antybiotyki chinolonowe należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po przyjęciu wapnia.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu. W związku z tym produkty zawierające żelazo, cynk lub ranelinian strontu należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed lub po przyjęciu produktu Orocal D3 Orange Plus.

Leczenie orlistatem może potencjalnie zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (np. witamina D3).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W czasie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D, z tego powodu Orocal D3 Orange Plus nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazują toksyczny wpływ dużych dawek witaminy D na rozrodczość. U kobiet w ciąży powinno się unikać przedawkowania wapnia i witaminy D, ponieważ trwała hiperkalcemia była powiązana z niepożądanym działaniem na rozwijający się płód.

Karmienie piersią

Orocal D3 Orange Plus może być stosowany w czasie karmienia piersią. Wapń i witamina D przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić podając dodatkowo witaminę D dziecku.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wykonano badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), lub bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: Reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria.

Bardzo rzadko: zespół mleczno-alkaliczny, obserwowany zwykle, tylko w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Rzadko: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. świąd, wysypka i pokrzywka. Niestrawność.

Inne szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek: potencjalne ryzyko hiperfosfatemii, wapnicy nerek i kamicy nerkowej. Patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Al. Jerozolimskie 181 C,

PL 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwitaminozy i hiperkalcemii. Na objawy hiperkalcemii mogą się składać: anoreksja, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, osłabienie siły mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, bóle kości, zwapnienie nerek, kamienie nerkowe i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca. Bardzo nasilona hiperkalcemia może prowadzić do śpiączki i śmierci. Utrzymujące się przewlekle zwiększone stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnych zmian w nerkach i zwapnienia tkanek miękkich. Zespół mleczno-alkaliczny może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmują duże ilości wapnia oraz łatwo wchłanianych leków zasadowych. Objawami są: częste parcie na mocz, utrzymujący się ból głowy, utrzymująca się utrata apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe uczucie znużenia lub osłabienia, hiperkalcemia, zasadowica i niewydolność nerek.

Leczenie: należy przerwać leczenie wapniem i witaminą D. Należy także przerwać leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi i glikozydami nasercowymi. Płukanie żołądka u pacjentów nieprzytomnych. Nawodnienie i, w zależności od stanu, leczenie pojedynczym lekiem lub leczenie skojarzone pętlowymi lekami moczopędnymi, bifosfonianami, kalcytoniną i kortykosteroidami. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy, czynność nerek i diurezę. W ciężkich przypadkach należy kontrolować EKG i ośrodkowe ciśnienie żylne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych. Preparaty złożone zawierające związki wapnia i inne leki, kod ATC: A12AX

Witamina D zwiększa jelitowe wchłanianie wapnia.

Podawanie wapnia i witaminy D przeciwdziała zwiększonemu wydzielaniu hormonu przytarczyc (PTH), które jest wywołane niedoborem wapnia i może prowadzić do zwiększonej resorpcji kości.

Badania kliniczne pacjentów z niedoborem witaminy D wykazały, że podawanie 1000 mg wapnia i 800 IU witaminy D raz na dobę przez 6 miesięcy normalizuje stężenie 25-hydroksylowej pochodnej witaminy D3 i zmniejsza wtórną nadczynność przytarczyc oraz aktywność fosfatazy zasadowej.

18-miesięczne badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, przeprowadzone u 3270 kobiet w wieku 84 +/- 6 lat, otrzymujących witaminę D (800 IU raz na dobę) i fosforan wapnia (w ilości odpowiadającej 1200 mg wapnia na dobę) wykazało znaczące zmniejszenie wydzielania PTH. Po 18 miesiącach, w analizie „zgodnej z zaplanowanym leczeniem” stwierdzono 80 złamań szyjki kości udowej w grupie otrzymującej wapń z witaminą D i 110 złamań szyjki kości udowej w grupie placebo (p= 0,004). W badaniu , follow-up” po 36 miesiącach stwierdzono przynajmniej jedno złamanie szyjki kości udowej u 137 kobiet w grupie otrzymującej wapń z witaminą D (n=1176), oraz u 178 kobiet w grupie placebo (n=1127) (p<0,02).

Właściwości farmakokinetyczne

5.2


Wapń

Wchłanianie

Ilość wapnia wchłaniana w przewodzie pokarmowym wynosi około 30% przyjętej dawki. Dystrybucja i metabolizm

99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości

i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Około 50% całkowitego wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, około 10% w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i z innymi anionami, pozostałe 40% w postaci połączeń z białkami, głównie albuminami.

Wydalanie

Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie nerkowe jest zależne od przesączania kłębuszkowego i kanalikowego wchłaniania zwrotnego.

Witamina D Wchłanianie

Witamina D jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim.

Dystrybucja i metabolizm

Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi w połączeniu ze specyficznymi globulinami. Cholekalcyferol jest przekształcany w wątrobie poprzez hydroksylację do aktywnego 25-hydroksykalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do 1,25-hydroksykalcyferolu. 1,25-hydroksykalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym za wzrost wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D jest przechowywana w tkance tłuszczowej i mięśniach.

Wydalanie

Witamina D jest wydalana z kałem i moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach obserwowano działanie teratogenne stosując dawki dużo większe niż dawki lecznicze u ludzi. Brak jest innych danych dotyczących oceny bezpieczeństwa stosowania, niż zawarte w innych częściach charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E420), powidon 30, izomaltoza (E953), aromat (pomarańczowy), magnezu stearynian, aspartam (E951), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, all-raoa-tokoferol, sacharoza, skrobia modyfikowana spożywcza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu askorbinian, krzemionka koloidalna bezwodna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Pojemnik z HDPE: 30 miesięcy Blister: 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Pojemniki z HDPE: nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Blistry: nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki do rozgryzania i żucia są pakowane są:

w pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 i 180 tabletek; w blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium: 7, 14, 28, 50 x 1 (podzielne na dawki pojedyncze), 56,

84, 112, 140 i 168 tabletek.

W Polsce zarejestrowane są tylko pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE pakowane po 30 i 60 tabletek (w tekturowym pudełku lub bez tekturowego pudełka).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17462

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.11.2010 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 lipca 2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16 kwietnia 2015

7

Orocal D3 Orange Plus