+ iMeds.pl

Orocal d3 tab 500 mg + 400 j.m.Ulotka Orocal d3 tab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Orocal D3 Tab 500 mg + 400 IU (10 ^g) tabletki powlekane

Calcium + Cholecalciferolum (Vitaminům D3)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Orocal D3 Tab i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orocal D3 Tab

3.    Jak stosować lek Orocal D3 Tab

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Orocal D3 Tab

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Orocal D3 Tab i w jakim celu się go stosuje

Orocal D3 Tab jest lekiem w postaci tabletek powlekanych, zawierającym wapń i witaminę D3. Oba te składniki są ważnymi substancjami w tworzeniu kości.

Orocal D3 Tab jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku i jako uzupełnienie specyficznego leczenia osteoporozy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orocal D3 Tab

Kiedy nie stosować leku Orocal D3 Tab

Jeśli u pacjenta występuje:

-    zbyt duże stężenie wapnia we krwi lub w moczu;

-    ciężka niewydolność nerek;

-    kamienie nerkowe;

-    nadmiar witaminy D we krwi;

-    uczulenie (nadwrażliwość) na soję lub orzechy arachidowe. Lek Orocal D3 Tab zawiera olej sojowy uwodorniony;

-    uczulenie (nadwrażliwość) na wapń, witaminę D, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orocal D3 Tab należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w

przypadku:

-    długotrwałego leczenia, zwłaszcza jeśli pacjent zażywa również leki moczopędne (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub obrzęków) lub glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu zaburzeń serca), należy skonsultować się z lekarzem.

-    jeśli pacjent choruje na sarkoidozę (zaburzenie układu odpornościowego które może zwiększać poziom witaminy D w organizmie), należy skonsultować się z lekarzem.

jeśli pacjent cierpi na osteoporozę i jest unieruchomiony, należy skonsultować się z lekarzem. jeśli pacjent zażywa inne leki zawierające witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia lub witaminy D powinny być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza.

Lek Orocal D3 Tab a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjent przyjmuje również tetracykliny (rodzaj antybiotyku), należy zażyć je co najmniej 2 godziny przed lub 4-6 godzin po zastosowaniu leku Orocal D3 Tab.

Wapnia węglan może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie preparatów tetracyklinowych.

Leki zawierające bisfosfoniany (stosowane w leczeniu osteoporozy) należy przyjmować co najmniej godzinę przed zastosowaniem leku Orocal D3 Tab.

Wapń może zmniejszać działanie lewotyroksyny (stosowanej w leczeniu niedoczynności tarczycy). Dlatego należy przyjmować lewotyroksynę co najmniej 4 godziny przed lub po zastosowaniu leku Orocal D3 Tab.

Działanie antybiotyków chinolonowych może byś osłabione, jeśli podawane są jednocześnie z lekiem Orocal D3 Tab. Chinolony należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po zastosowaniu leku Orocal D3 Tab.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu. W związku z tym produkty zawierające żelazo, cynk lub ranelinian strontu należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed lub po przyjęciu produktu Orocal D3 Tab.

Pozostałe leki, które mogą wpływać lub pozostawać pod wpływem leku Orocal D3 Tab to: tiazydowe leki moczopędne (stosowane w leczeniu nadciśnienia lub obrzęku) oraz glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu zaburzeń serca).

Orlistat (stosowany w leczeniu otyłości) może zakłócać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach np. witaminy D3.

Orocal D3 Tab z jedzeniem i piciem

Orocal D3 Forte można stosować jednocześnie z jedzeniem i piciem lub osobno.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W czasie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Orocal D3 Tab może być stosowany w ciąży tylko w przypadku niedoborów wapnia i witaminy D.

Karmienie piersią

Orocal D3 Tab może być stosowany w czasie karmienia piersią. Wapń i witamina D3 przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić podając dziecku dodatkowo witaminę D.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Wpływ ten jest jednak mało prawdopodobny.

Orocal D3 Tab zawiera olej sojowy, sorbitol i sacharozę

Orocal D3 Tab zawiera olej sojowy uwodorniony. Nie należy stosować tego leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzechy arachidowe lub soję. Orocal D3 Tab zawiera sorbitol i sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję pewnych cukrów, przed zażyciem leku należy skontaktować się z lekarzem. Może być szkodliwy dla zębów.

3. Jak przyjmować lek Orocal D3 Tab

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się z lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku to 1 tabletka dwa razy na dobę. Tabletkę można połknąć lub rozgryźć. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orocal D3 Tab

W przypadku zażycia większej dawki leku Orocal D3 Tab niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Orocal D3 Tab

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Orocal D3 Tab może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób): Nadmierna ilość wapnia we krwi lub w moczu może wystąpić w wyniku stosowania dużych dawek.

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób): zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób): świąd i wysypka.

Zespół mleczno-alkaliczny (nazywany również zespołem Burnetta, zwykle obserwowany tylko w przypadku spożycia dużych ilości wapnia), którego objawami są: częste parcie na mocz, ból głowy, utrata apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe uczucie znużenia lub osłabienia oraz podwyższone ilości wapnia w surowicy krwi i niewydolność nerek.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości takie jak obrzęk twarzy, języka, warg (obrzęk naczynioruchowy) lub obrzęk gardła (obrzęk krtani).

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, może być narażony na zwiększenie ilości fosforanów we krwi, powstawanie kamieni nerkowych i zwiększenie stężenia wapnia w nerkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C,

PL 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Orocal D3 Tab

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Orocal D3 Tab

-    Substancjami czynnymi leku są: 500 mg wapnia (w postaci wapnia węglanu) i 400 IU witaminy D3 (w ilości odpowiadającej 10 mikrogramów cholekalcyferolu).

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: sorbitol (E 420), mannitol, acesulfam potasowy, aromat (cytrynowy), kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, maltodekstryna, mieszanina tokoferoli, all-rac-a-tokoferol, olej sojowy uwodorniony, żelatyna, sacharoza i skrobia kukurydziana.

otoczka: talk, hypromeloza, glikol propylenowy.

Jak wygląda Orocal D3 Tab i co zawiera opakowanie

Lek Orocal D3 Tab ma postać białych/białawych, owalnych tabletek powlekanych.

Wielkości opakowań:

30 i 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

Wytwórca:

Takeda Pharma A/S Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Dania

Takeda Pharma AS Jaama 55B 63308 P5lva Estonia

Takeda GmbH

Lehnitzstr. 70-98

DE-16515 Oranienburg

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Grecja:

Holandia:

Irlandia:

Litwa:

Luksemburg:

Łotwa:

Norwegia:

Polska:

Szwecja:

Wielka Brytania:


Cal-D-or 500 mg/400 I.E. - Filmtabletten Steovit D3 500 mg/400 I.E., filmomhulde tabletten Calcichew-D3 Forte Flex Calcigran Forte Flex

Calcichew D3 Forte sitruuna 500 mg/10 mikrog - kalvopäällysteinen tabletti Calcioral D3®, 500 mg + 10 ^g (400 IU) sniKa^u^^évo ^snxo u^évio Siokîo Calci-Chew D3 FLEX 500 mg/400 I.E.

Calcichew-D3 Forte 500 mg / 400 IU Film-coated Tablets Calcigran Forte Flex 500 mg / 400 TV plévele dengtos tabletés Steovit D3 500 mg/400 U.I., comprimé pelliculé Calcigran Forte Flex 500 mg / 400 SV apvalkotäs tabletes Calcigran Forte 500 mg/400 IE tabletter, filmdrasjerte Orocal D3 Tab

Calciflex-D3 Citron 500 mg/400 IE filmdragerad tablett Calcichew-D3 500 mg/400IU Caplets

Data ostatniej aktualizcji ulotki: 04/2015

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

5

Orocal D3 Tab

Charakterystyka Orocal d3 tab

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Orocal D3 Tab 500 mg + 400 IU (10 ^g) tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera:

Wapnia węglan odpowiadający 500 mg wapnia.

Koncentrat cholekalcyferolu (w postaci sproszkowanej) w ilości odpowiadającej 400 IU (10 mikrogramom) cholekalcyferolu (witamina D3).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Sorbitol (E 420), 154 mg

Sacharoza, 1,6 mg

Olej sojowy uwodorniony, 0,33 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Owalne, białe/prawie białe, powlekane tabletki. Mogą mieć ledwo widoczne szare plamki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.

Produkt leczniczy uzupełniający specyficzne leczenie osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru wapnia i witaminy D.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 tabletka powlekana 2 razy na dobę. Tabletkę można połknąć lub rozgryźć.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Orocal D3 Tab nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Orocal D3 Tab nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

4.3 Przeciwwskazania

Schorzenia i (lub) stany prowadzące do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii.

Ciężka niewydolność nerek Kamica nerkowa.

Hiperwitaminoza D.

Nadwrażliwość na soję lub orzechy arachidowe.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie długotrwałego leczenia należy monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek oznaczając stężenie kreatyniny w surowicy krwi. Monitorowanie jest szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi (patrz punkt 4.5) i u pacjentów z tendencją do tworzenia się kamieni. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

Witaminę D należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, monitorując wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest metabolizowana prawidłowo, dlatego powinno stosować się inne postaci witaminy D (patrz punkt 4.3).

Orocal D3 Tab powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u chorych na sarkoidozę, z powodu ryzyka zwiększenia metabolizmu witaminy D do jej aktywnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować zawartość wapnia w surowicy i w moczu.

Orocal D3 Tab powinno stosować się z zachowaniem ostrożności u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Zawartość witaminy D (400 IU) w produkcie Orocal D3 Tab należy uwzględniać podczas przepisywania innych leków zawierających witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia lub witaminy D powinny być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza. W takich przypadkach konieczne jest częste badanie stężenia wapnia w surowicy krwi i wydalania wapnia w moczu. Zespół mleczno-alkaliczny (zespół Burnetta), tj. hiperkalcemia, zasadowica i niewydolność nerek, może rozwinąć się, gdy wraz z łatwo wchłanialnymi lekami zasadowymi przyjmowane są duże ilości wapnia.

Zwykle nie zaleca się jednoczesnego stosowania z tetracyklinami lub chinolonami.

W przypadku równoczesnego stosowania należy podjąć odpowiednie środki ostrożności (patrz punkt 4.5).

Orocal D3 Tab zawiera sorbitol (E 420) i sacharozę. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami przebiegającymi z nietolerancją fruktozy, złym wchłanianiem glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia w moczu. Z powodu podwyższonego ryzyka wystąpienia hiperkalcemii powinno się regularnie badać stężenie wapnia w surowicy, w przypadku jednoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie preparatów tetracyklin. Z tego względu tetracykliny powinny być podawane co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po doustnym przyjęciu wapnia.

Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów nasercowych w czasie stosowania wapnia i witaminy D. Pacjenci powinni być monitorowani za pomocą badania elektrokardiograficznego (EKG) i badania stężenia wapnia w surowicy krwi.

Jeśli stosuje się jednocześnie bisfosfoniany lub fluorek sodu, powinny być one podawane co najmniej godzinę przed przyjęciem produktu Orocal D3 Tab, ponieważ ich wchłanianie w przewodzie pokarmowym może ulec zmniejszeniu.

Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona przy równoczesnym stosowaniu wapnia z powodu zmniejszonego wchłaniania lewotyroksyny. Należy zachować co najmniej 4 godzinną przerwę podczas równoczesnego stosowania wapnia i lewotyroksyny.

Wchłanianie antybiotyków chinolonowych może byś upośledzone, podczas jednoczesnego stosowania

z wapniem. Antybiotyki chinolonowe należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po przyjęciu wapnia.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu. W związku z tym produkty zawierające żelazo, cynk lub ranelinian strontu należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed lub po przyjęciu produktu Orocal D3 Tab.

Leczenie orlistatem może potencjalnie zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (np. witamina D3).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W czasie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ dużych dawek witaminy D na rozrodczość. U kobiet w ciąży powinno się unikać przedawkowania wapnia i witaminy D, ponieważ trwała hiperkalcemia była powiązana z niepożądanym działaniem na rozwijający się płód. Nie ma danych świadczących o teratogennym działaniu witaminy D w dawkach leczniczych u ludzi. Orocal D3 Tab może być stosowany w ciąży tylko w przypadku niedoborów wapnia i witaminy D.

Karmienie piersią

Orocal D3 Tab może być stosowany w czasie karmienia piersią. Wapń i witamina D3 przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić podając dziecku dodatkowo witaminę D.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Wpływ ten jest jednak mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów narządów i częstością występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), lub bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: Reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria.

Bardzo rzadko: zespół mleczno-alkaliczny, obserwowany zwykle, tylko w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka.

Bardzo rzadko: niestrawność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko: świąd, wysypka i pokrzywka.

Inne szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek: potencjalne ryzyko hiperfosfatemii, wapnicy nerek i kamicy nerkowej. Patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Al. Jerozolimskie 181 C,

PL 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwitaminozy i hiperkalcemii. Na objawy hiperkalcemii mogą się składać: anoreksja, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie siły mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, polidypsja, częste oddawanie moczu, bóle kości, wapnica nerek, kamienie nerkowe i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca. Bardzo nasilona hiperkalcemia może prowadzić do śpiączki i śmierci. Utrzymujące się przewlekle zwiększone stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnych zmian w nerkach i zwapnienia tkanek miękkich.

Zespół mleczno-alkaliczny może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmują duże ilości wapnia oraz łatwo wchłanianych leków zasadowych. Objawami są: częste parcie na mocz, utrzymujący się ból głowy, utrzymująca się utrata apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe uczucie znużenia lub osłabienia, hiperkalcemia, zasadowica i niewydolność nerek.

Leczenie: należy przerwać leczenie wapniem i witaminą D. Należy także przerwać leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi, litem, witaminą A, witaminą D i glikozydami nasercowymi. U pacjentów nieprzytomnych należy wykonać płukanie żołądka. Nawodnienie i, w zależności od stanu, leczenie pojedynczym lekiem lub w skojarzeniu pętlowymi lekami moczopędnymi, bisfosfonianami, kalcytoniną i kortykosteroidami. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy krwi, czynność nerek i diurezę. W ciężkich przypadkach należy kontrolować EKG i ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty złożone zawierające związki wapnia i inne leki, kod ATC: A12AX

Witamina D zwiększa jelitowe wchłanianie wapnia.

Podawanie wapnia i witaminy D3 przeciwdziała zwiększonemu wydzielaniu hormonu przytarczyc (PTH), które jest wywołane niedoborem wapnia i może prowadzić do zwiększonej resorpcji kości.

Badanie kliniczne z udziałem zakwalifikowanych pacjentów z niedoborem witaminy D wykazało, że przyjmowanie 2 tabletek produktu Orocal D3 Tab 500 mg/400 IU na dobę przez 6 miesięcy normalizuje stężenie 25-hydroksylowej pochodnej witaminy D3 i zmniejsza wtórną nadczynność przytarczyc oraz aktywność fosfatazy zasadowej.

18-miesięczne badanie podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, przeprowadzone u 3270 kobiet w wieku 84+/- 6 lat, otrzymujących suplementację witaminy D (800 IU/dobę) i fosforanu wapnia (w ilości odpowiadającej 1200 mg wapnia na dobę), wykazało znaczące zmniejszenie wydzielania PTH. Po 18 miesiącach, w analizie „intent-to treat”, stwierdzono 80 złamań szyjki kości udowej w grupie otrzymującej wapń z witaminą D i 110 złamań szyjki kości udowej w grupie placebo (p=0,004). W badaniach kontrolnych przeprowadzonych po 36 miesiącach stwierdzono przynajmniej jedno złamanie szyjki kości udowej u 137 kobiet w grupie otrzymującej wapń z witaminą D (n=1176) oraz u 178 kobiet w grupie placebo (n=1127) (p<0,02).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wapń

Wchłanianie

Ilość wapnia wchłaniana w przewodzie pokarmowym wynosi około 30% przyjętej dawki.

Dystrybucja i metabolizm

99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Około 50% całkowitej ilości wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, z czego około 10% występuje w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i z innymi anionami, a pozostałe 40% jest związane z białkami, głównie albuminami.

Eliminacja.

Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie nerkowe jest zależne od przesączania kłębuszkowego i kanalikowego wchłaniania zwrotnego.

Witamina D Wchłanianie

Witamina D jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim.

Dystrybucja i metabolizm

Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi w połączeniu ze specyficznymi globulinami. Cholekalcyferol jest przekształcany w wątrobie poprzez hydroksylację do 25-hydroksycholekalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do postaci czynnej, 1,25-dihydroksycholekalcyferolu. 1,25-dihydroksycholekalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym za wzrost wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D jest przechowywana w tkance tłuszczowej i mięśniach.

Eliminacja.

Witamina D jest wydalana z kałem i moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przy dawkach dużo większych niż dawki lecznicze u ludzi obserwowano działanie teratogenne w badaniach na zwierzętach. Brak jest innych danych dotyczących oceny bezpieczeństwa stosowania, niż zawarte w innych częściach charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Sorbitol (E 420)

Mannitol

Acesulfam potasowy Aromat (cytrynowy)

Kroskarmeloza sodowa

Celuloza mikrokrystaliczna

Magnezu stearynian

Maltodekstryna

Mieszanina tokoferoli

All-rac-a-tokoferol

Olej sojowy uwodorniony

Żelatyna

Sacharoza

Skrobia kukurydziana.

Otoczka:

Talk, hypromeloza, glikol propylenowy.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane pakowane są w pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 i 250 tabletek.

W Polsce zarejestrowane są tylko pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE pakowane po 30 i 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17009

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 czerwca 2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 lipca 2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16 kwietnia 2015

7

Orocal D3 Tab