+ iMeds.pl

Orofar (0,5 mg + 0,5 mg)/mlUlotka Orofar

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Orofar, (0,5 mg + 0,5 mg)/ml, roztwór do stosowania w jamie ustnej

Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce , należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Orofar i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar

3.    Jak stosować Orofar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Orofar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST OROFAR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Orofar wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz przeciwbólowe. Zawiera dwie substancje czynne:

-    chlorek benzoksoniowy - zwalcza chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby powodujące bolesne infekcje gardła i jamy ustnej

-    chlorowodorek lidokainy - działa miejscowo znieczulająco, łagodzi ból, ułatwia przełykanie.

Orofar stosuje się:

-    w zakażeniach gardła

-    w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty).

Lek łagodzi ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

Lek Orofar zapobiega tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OROFAR Kiedy nie stosować leku Orofar

-Leku Orofar nie należy stosować, jeślipacjent jest uczulony na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    W przypadku, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka, lub ból utrzymuje się dłużej niż jeden tydzień, należy zwrócić się po poradę do lekarza.

-    W przypadku, gdy lek stosuje się dłużej niż dwa tygodnie, możliwe jest wystąpienie odwracalnego, brązowego zabarwienia języka lub zębów. Przebarwienia te maja charakter przejściowy i ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

Dzieci i młodzież

Leku Orofar nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Stosowanie u osób starszych, powyżej 60. roku życia:

Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60. lat.

Orofar z jedzeniem i piciem:

Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Z tego powodu nie należy stosować leku Orofar bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Orofar może być stosowany przez kobiety w ciąży wyłącznie na zlecenie lekarza.

Leku Orofar nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Orofar nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ OROFAR

Dorośli

Po porannych i wieczornych posiłkach płukać gardło lub jamę ustną przez 30 do 60 sekund używając jednej łyżki stołowej nierozcieńczonego roztworu. Nie połykać. Jeżeli leczenie wymaga częstszego stosowania ( np. w przypadku bólu gardła), roztwór może być zastąpiony tabletkami do ssania Orofar. Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Do płukania jamy ustnej zaleca się stosowanie 1 łyżeczki do herbaty leku.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Nie należy stosować leku Orofar u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miej scowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Nie należy stosować leku Orofar bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia.

Nie należy leku Orofar stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orofar

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Orofar należy niezwłocznie skonsultować się lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Orofar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy może dojść do przemijającego, miejscowego podrażnienia.

W rzadkich przypadkach pojawić się mogą reakcje alergiczne w postaci wysypki skórnej, obrzęku jamy ustnej lub krtani. Należy wówczas przerwać stosowanie leku Orofar i natychmiast zgłosić się do lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ OROFAR

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Orofar

-    Substancjami czynnymi leku są chlorek benzoksoniowy i lidokainy chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg benzoksoniowego chlorku i 0,5 mg lidokainy chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: etanol 96% v/v, glicerol, olejek miętowy, mentol, sodu wodorotlenek 30% w/w, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda Orofar i co zawiera opakowanie

Orofar jest dostępny w postaci roztworu do stosowania w jamie ustnej.

Dostępne opakowania: Butelka o pojemności 200 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego.

Novartis Consumer Health ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (0-22) 375 75 75

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Orofar

Charakterystyka Orofar

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Orofar, (0,5 mg + 0,5 mg)/ml, roztwór do stosowania w jamie ustnej

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg benzoksoniowego chlorku (Benzoxonii chloridum) i 0,5 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum)

Substancje pomocnicze:

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do stosowania w jamie ustnej

4 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    infekcje gardła;

-    infekcje jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty);

-    ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani;

-    pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina);

-    zapobieganie tworzenia się bakteryjnej płytki nazębnej;

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

Po porannych i po wieczornych posiłkach płukać gardło lub jamę ustną przez 30 do 60 sekund używając jednej łyżki stołowej nierozcieńczonego roztworu. Nie połykać.

Jeżeli leczenie wymaga częstszego stosowania (np. w przypadku bólu gardła) roztwór może być zastąpiony tabletkami do ssania Orofar.

Dzieci powyżej 6 lat:

Do płukania jamy ustnej zalecane jest stosowanie1 łyżeczki od herbaty preparatu.

Produktu leczniczego Orofar nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Nie należy produktu leczniczego Orofar stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu leczniczego Orofar u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat .

Ze względu na ryzyko zachłyśnięcia, produktu leczniczego Orofar nie należy stosować bezpośrednio przed ani w trakcie jedzenia.

W przypadku, gdy Orofar jest stosowany dłużej niż dwa tygodnie, możliwe jest wystąpienie odwracalnego, brązowego zabarwienia języka lub zębów. Przebarwienia te mają charakter przejściowy i ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu.

4.5    Interakcje z innymi lekami oraz inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Ciąża i laktacja

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, feto- i embriotoksycznego.

Ze względu na brak danych z badań klinicznych dotyczących wpływu substancji czynnych na płód, nie należy stosować produktu w okresie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Chlorowodorek lidokainy przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu produkt leczniczy Orofar nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Orofar nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Niekiedy dojść może do przemijającego, miejscowego podrażnienia.

W rzadkich przypadkach pojawić się mogą reakcje alergiczne w postaci wysypki skórnej, obrzęku jamy ustnej lub krtani. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Orofar i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

4.9    Przedawkowanie

Podobnie jak w przypadku innych czwartorzędowych soli amoniowych, połknięcie dużej ilości chlorku benzoksoniowego może spowodować wymioty i nudności. Nie należy pić alkoholu, ponieważ zwiększa on wchłanianie chlorku benzoksoniowego.

Zawartość lidokainy w produkcie leczniczym Orofar jest zbyt mała, aby w razie przedawkowania mogła ona wywołać działania niepożądane.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach gardła.

Kod ATC: R 02 AA

Chlorek benzoksoniowy jest silnym środkiem działającym bakteriostatycznie i bakteriobójczo na bakterie Gram dodatnie i Gram ujemne. Działa skutecznie zwłaszcza wobec bakterii odpowiedzialnych za infekcje jamy ustnej i gardła oraz uczestniczących w tworzeniu płytki nazębnej.

Chlorek benzoksoniowy wywiera także działanie grzybobójcze i przeciwwirusowe wobec wirusów posiadających otoczkę lipidową, takich jak wirusy grypy, paragrypy oraz herpeswirusy. Jest on kationowo czynnym środkiem antyseptycznym, posiadającym dobre właściwości powierzchniowo czynne, co zapewnia preparatowi dobrą penetrację.

Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym. Łagodzi ból gardła oraz spowodowany infekcją ból towarzyszący przełykaniu.

Orofar stosuje się w stanach zapalnych gardła oraz jamy ustnej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Chlorek benzoksoniowy jest praktycznie nie wchłania się. U człowieka, jego wydalanie z moczem jest niewielkie (około 1% podanej dawki na 24 godziny).

Stężenie we krwi pozostaje na granicy oznaczalności. U zwierząt około 95% podanej doustnie dawki jest wydalane z kałem. Nie obserwowano gromadzenia się składników produktu w tkankach. Lidokaina, po podaniu doustnym wchłania się przez błonę śluzową policzków. Jej biodostępność po podaniu doustnym wynosi 35%. Jest szybko metabolizowana w wątrobie a metabolity są wydalane z moczem.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96% v/v Glicerol

Sodu wodorotlenek 30% w/w Kwas cytrynowy jednowodny Olejek miętowy Mentol

Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego zawierająca 200 ml roztworu, z białą zakrętką PE/PP.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9332

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.04.2002r.; 09.03.2007; 20.03.2008 r.; 03.12.2008 r.

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Orofar