+ iMeds.pl

Oroperidys 10 mgUlotka Oroperidys

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oroperidys, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Domperidonum

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Oroperidys i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oroperidys

3.    Jak stosować Oroperidys

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Oroperidys

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Oroperidys i w jakim celu się go stosuje

Oroperidys jest w postaci tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej.

Domperydon jest substancją należącą do grupy leków będących antagonistami dopaminy, która działa na motorykę jelit (ruchy jelit).

Lek jest stosowany u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat i o masie ciała większej niż 35 kg) w leczeniu nudności i wymiotów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oroperidys Kiedy nie stosować leku Oroperidys

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na domperydon lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje guz przysadki mózgowej (prolactinoma);

-    jeśli u pacjenta występuje ostry ból brzucha lub uporczywe czarne stolce;

-    jeśli u pacjenta występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli badanie EKG (elektrokardiogram) pacjenta wykazuje chorbę serca o nazwie „wydłużony

skorygowany odstęp QT”;

-    jeśli pacjent choruje lub chorował kiedykolwiek na chorobę uniemożliwiającą zapewnienie przez

serce prawidłowego krążenia krwi (nazywane niewydolnością serca);

-    jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek inna choroba będąca przyczyną małego stężenia potasu lub

magnezu, bądź też dużego stężenia potasu we krwi.

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki (patrz punkt „Lek Oroperidys a inne leki”).

Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące stosowania tego leku, istotne jest, aby poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oroperidys należy omówić to z lekarzem, jeżeli u pacjenta występują:

-    choroba wątroby (zaburzenia czynności lub niewydolność wątroby) (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Oroperidys”);

-    choroba nerek (zaburzenia czynności lub niewydolność nerek). W razie długotrwałego przyjmowania leku zalecane jest uzyskanie opinii lekarza co do ewentualnej konieczności zmniejszenia dawki lub częstości zażywania, bądź też poddawania się systematycznej kontroli lekarskiej.

Stosowanie domperydonu może być związane z podwyższeniem ryzyka zaburzeń rytmu serca oraz zatrzymania akcji serca. Ryzyko to może być większe u pacjentów w wieku powyżej 60 lat lub przyjmujących dawki leku większe niż 30 mg na dobę. Ryzyko zwiększa się również w przypadku stosowania domperydonu jednocześnie z innymi lekami. |Pacjent powinien poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje jakiekolwiek leki stosowane w leczeniu zakażeń (zakażenia grzybicze lub bakteryjne) i (lub) ma chorobę serca lub AIDS/HIV (patrz punkt „Lek Oroperidys a inne leki”).

U dorosłych i u dzieci należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Ryzyko wystąpienia neurologicznych działań niepożądanych jest większe u małych dzieci.

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeżeli podczas stosowania domperydonu stwierdzi jakiekolwiek objawy zaburzeń rytmu serca, takie jak kołatanie serca, trudności w oddychaniu, utrata przytomności. Leczenie należy przerwać.

Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące przyjmowania tego leku, powinien bez wahania poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem leku Oroperidys należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania doustnie ketokonazolu lub erytromycyny (patrz punkt „Inne leki i Oroperidys”).

Oroperidys a inne leki

Nie należy stosować leku Oroperidys jeżeli pacjent przyjmuje leki stosowane w:

•    zakażeniach grzybiczych, takich jak leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, w szczególności ketokonazol, flukonazol lub worykonazol)

•    zakażeniach bakteryjnych, w szczególności erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, moksyfloksacyna, pentamidyna (które są antybiotykami)

•    chorobach serca lub wysokim ciśnieniu krwi (np. amiodaron, dronedaron, chinidyna, dyzopiramid, dofetylid, sotalol, diltiazem, werapamil)

•    psychozach (np. haloperidol, pimozyd, sertindol)

•    depresji (np. citalopram, escitalopram)

•    zaburzeniach żołądkowo-jelitowych (np. cyzapryd, dolasetron, prukalopryd)

•    alergiach (np. mekwitazyna, mizolastyna)

•    malarii (w szczególności halofantryna)

•    AIDS/HIV (inhibitory proteazy)

•    w leczeniu nowotworów (np. toremifen, wandetanib, winkamina)

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, że przyjmuje leki stosowane w zakażeniach, chorobach serca lub AIDS/HIV.

Należy zapytać lekarza lub farmaceutę, czy przyjmowanie leku Oroperidys jest dla pacjenta bezpieczne, jeżeli stosuje jednocześnie jakiekolwiek inne leki, w tym także wydawane bez recepty.

Oroperidys z jedzeniem i piciem

Zaleca się stosowanie tego leku 15 - 30 minut przed posiłkiem. Jeżeli ten lek jest przyjmowany po posiłku, jego skuteczność działania może być opóźniona.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Doświadczenie w stosowaniu leku Oroperidys w czasie ciąży jest ograniczone. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna stosować lek Oroperidys tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Jeśli pacjentka w trakcie leczenia stwierdzi, że jest w ciąży powinna skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję o kontynuacji lub zaprzestaniu leczenia.

Karmienie piersią

Stwierdzono niewielkie ilości leku Oroperidys w mleku matek karmiących piersią. Domperydon może Być przyczyną działań niepożądanych dotyczących serca dziecka karmionego piersią. Lek Oroperidys należy stosować podczas karmienia piersią jedynie, jeśli lekarz uzna to za zdecydowanie konieczne. Należy zapytać lekarza o radę przed rozpoczęciem leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jeśli pacjent poczuje się źle, nie powinien wykonywać czynności wymagających zachowania czujności, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn.

Ten lek zawiera dwutlenek siarki. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

3. Jak stosować Oroperidys

Należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń, chyba że lekarz wyraźnie zalecił inaczej.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas trwania leczenia

Objawy ustępują zazwyczaj po upływie 3-4 dni od rozpoczęcia stosowania tego leku. Nie należy przyjmować leku Oroperidys dłużej, niż przez 7 dni bez zasięgnięcia opinii lekarza.

Dawkowanie

Stosowanie u osób dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat lub starszych o masie ciała nie mniejszej niż 35 kg

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka, przyjmowana maksymalnie 3 razy na dobę, w miarę możliwości przed posiłkami.

Nie należy przyjmować więcej, niż trzy tabletki na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku od urodzenia i o masie ciała mniejszej niż 35 kg

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej nie są wskazane do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 35 kg.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Zaleca się stosowanie tego leku 15 - 30 minut przed jedzeniem.

Ponieważ tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej szybko rozpuszcza się w ślinie wewnątrz ust, dlatego można ją przyjmować z wodą lub bez.

Jeśli tabletka przyjmowana jest bez wody, należy położyć ją na języku i poczekać aż się rozpuści się w jamie ustnej przed połknięciem. W razie potrzeby można wypić szklankę wody po przyjęciu tabletki. Tabletkę można również rozpuścić w szklance wody bezpośrednio przed przyjęciem.

Tabletki należy przyjmować przed posiłkami. W przypadku przyjęcia po posiłku wchłanianie jest nieco opóźnione.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oroperidys

Jeśli pacjent przyjął za dużo leku Oroperidys, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem (ośrodkiem leczenia zatruć), w szczególności jeżeli większa dawka została podana dziecku. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Można wykonać badanie EKG ze względu na możliwość wystąpienia choroby serca nazywanej wydłużeniem odstępu QT.

U dzieci zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oroperidys może spowodować wystąpienie objawów pozapiramidowych.

Pominięcie zastosowania leku Oroperidys

Należy przyjąć lek, jak tylko pacjent sobie przypomni. Jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy poczekać, chyba że jest odpowiednia pora, następnie kontynuować przyjmowanie leku jak zwykle.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oroperidys

Oroperidys wydawany jest z przepisu lekarza. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Inne zgłaszane działania niepożądane to:

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zwiększone stężenie prolaktyny (hormonu powodującego wytwarzanie mleka);

-    mlekotok (wytwarzanie mleka poza okresami laktacji);

-    ginekomastia (nieprawidłowy rozwój sutków u mężczyzn);

-    brak miesiączki (zaburzenia miesiączkowe);

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym bardzo rzadkie i przemijające skurcze jelit.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    zaburzenia psychiczne: pobudzenie i nerwowość;

-    zaburzenia układu nerwowego: mogą wystąpić nietypowe ruchy mięśni lub ich drżenie, drgawki, senność i ból głowy; ryzyko wystąpienia drgawek, pobudzenia i senności jest większe u dzieci;

-    biegunka;

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast przerwać leczenie i porozumieć się z lekarzem:

-    zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd (swędzenie), skrócony oddech, świszczący oddech i (lub) obrzęk twarzy).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Choroby układu sercowo-naczyniowego: zgłaszano zaburzenia rytmu serca (szybkie lub nieregularne bicie serca) - w przypadku ich wystąpienia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku. Stosowanie leku Oroperidys może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca oraz zatrzymania akcji serca. Ryzyko to może być większe u pacjentów w wieku powyżej 60 lat lub podczas przyjmowania dawki dobowej większej niż 30 mg. U dorosłych i u dzieci należy stosować najmniej szą skuteczną dawkę.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa Tel.: (22) 49 21 301 Faks(22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Oroperidys

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oroperidys

- Substancją czynną jest domperydon (10 mg w tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej).

-    Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, substancja poprawiajaca zapach miętowa (olejki eteryczne anyżu gwiaździstego, goździkowy, mięty polnej, mięty pieprzowej, L-mentol, maltodekstryna, guma arabska, siarki dwutlenek), maltodekstryna, acesulfam potasowy, magnezu stearynian, amonowy glicyryzynian.

Jak wygląda lek Oroperidys i co zawiera opakowanie

Jednolicie białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie

ustnej, o charakterystycznym zapachu mięty.

Opakowanie zawiera 10 lub 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, Place Abel Gance

92100 Boulogne

Francja

Wytwórca

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - Etablissement Progipharm rue du Lycée - Zone Industrielle de Cuiry 45500 GIEN Francja

Inna postać ulotki

Ulotka dla pacjenta w innej postaci (nagranie, tekst z większym rozmiarem czcionki, itp.) jest dostępna na życzenie.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja: DOMPERIDONE PIERRE FABRE Włochy: NEOPERIDYS

Belgia, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja: OROPERIDYS

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2014^F

6

Oroperidys

Charakterystyka Oroperidys

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oroperidys, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg domperydonu (Domperidonum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: siarki dwutlenek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

Jednolicie biała lub prawie biała, obustronnie wypukła, okrągła tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej, o charakterystycznym zapachu mięty.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej i o masie ciała 35 kg lub więcej)

Oroperidys jest wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów nudności i wymiotów.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Oroperidys należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce, przez najkrótszy czas niezbędny do łagodzenia nudności i wymiotów.

ProduktOroperidys należy stosować doustnie przed posiłkami. W przypadku zażycia po posiłku, wchłanianie leku jest nieco opóźnione.

Pacjenci powinni starać się zażywać każdą dawkę o tej samej porze. W razie pominięcia dawki, nie należy przyjmować nowej dawki przed kolejną zaplanowaną dawką. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Maksymalny czas zażywania leku zazwyczaj nie powinien być dłuższy niż jeden tydzień.

Osoby dorosłe i młodzież (w wieku co naimniei12 lat i o masie ciała co naimniei35 kg)

1 tabletka 10 mg nie więcej, niż trzy razy na dobę, maksymalna dawka to 30 mg na dobę.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej rozpuszczają się szybko w jamie ustnej pod działaniem śliny i mogą być zażywane z wodą lub bez niej. W przypadku zażywania bez wody, należy umieścićtabletkę na języku i zaczekać do jej rozpuszczenia w jamie ustnej przed połknięciem. Dla wygody można wypić następnie szklankę wody.

Tabletkę można także rozpuścić w szklance wody bezpośrednio przed przyjęciem.

Noworodki, niemowlęta i dzieci (w wieku poniżej 12 lat) i młodzież o masie ciała mniejszej niż 35 kg

Ze względu na konieczność dokładnego dawkowania, lek w postaci tabletek, granulatu musującego i czopków nie jest wskazany do stosowania w przypadku dzieci i młodzieży o masie ciała nie większej niż 35 kg.

Dodatkowe informacje odnośnie stosowania u szczególnych grup pacjentów Zaburzenia czynności wątroby

Oroperidys nie jest wskazany do stosowania w przypadku umiarkowanych lub ciężkich zaburzeń czynności wątroby (patrz punkt 4.3). jednak, w przypadku łagodnych zaburzeń czynności wątroby, modyfikacja dawki nie jest wymagana (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia, czynności nerek

Ponieważ w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek okres półtrwania w fazie eliminacji domperydonu jest wydłużony, w razie wielokrotnego podawania częstość podawania produktu Oroperidys powinna zostać zmniejszona do jednej lub dwóch dawek na dobę w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, a w razie konieczności dawkę należy zmniejszyć.

4.3    Przeciwwskazania

Domperydon jest przeciwwskazany jest w następujących sytuacjach:

•    znana nadwrażliwość na domperydon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    guz przysadki mózgowej wydzielający prolaktynę (prolactinoma).

   u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

•    u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem przewodzenia sercowego, w szczególności odstępu QTc, pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami elektrolitowymi lub chorobami serca, takimi jak zastoinowa niewydolność serca (patrz punkt 4.4).

•    podawanie jednoczesne z lekami wydłużającymi odstęp QT (patrz punkt 4.5).

•    podawanie jednoczesne z silnymi inhibitorami CYP3A4 (niezależnie od ich wpływu na wydłużenie odstępu QT) (patrz punkt 4.5).

Produktu Oroperidys nie należy stosować w sytuacji, kiedy pobudzenie perystaltyki układu pokarmowego może być szkodliwe, tzn. w przypadku krwawienia żołądkowo-jelitowego, mechanicznej niedrożności jelit lub perforacji układu pokarmowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie podczas laktacji

Należy spodziewać się, że całkowita ilość domperydonu, która przenika do mleka ludzkiego jest mniejsza niż 7 mg na dobę w przypadku największej zalecanej dawki. Nie wiadomo, czy jest to szkodliwe dla noworodka. Z tego względu nie zaleca się stosowania tego produktu u kobiet karmiących piersią.

Zaburzenia czynności nerek

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek okres półtrwania w fazie eliminacji domperydonu jest wydłużony. W razie wielokrotnego podawania częstość podawania domperydonu powinna zostać zmniejszona do jednej lub dwóch dawek na dobę w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek. W razie konieczności dawkę należy zmniejszyć.

Układ sercowo-naczvniowv

Stwierdzono, że domperydon może spowodować wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie. W ramach nadzoru po dopuszczeniu produktu do obrotu, stwierdzono bardzo rzadkie przypadki wydłużenia odstępu QT i torsades depointes (arytmii komorowych) u pacjentów zażywających domperydon. Zgłoszone przypadki obejmowały pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka, zaburzeniami elektrolitycznymi oraz zażywających leki towarzyszące, które mogą stanowić dodatkowe czynniki ryzyka (patrz punkt 4.8).

Badania epidemiologiczne wykazały, że domperydon może być przyczyną podwyższonego ryzyka poważnych arytmii komorowych lub nagłej śmierci sercowej (patrz punkt 4.8). Podwyższone ryzyko zostało stwierdzone u pacjentów w wieku powyżej 60 lat, zażywających dawki dobowe większe niż 30 mg oraz przyjmujących jednocześnie leki wydłużające odstęp QT lub inhibitory CYP3A4.

Zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci, domperydon należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce.

Stosowanie domperydonu nie jest wskazane u pacjentów ze znanym wydłużeniem przewodzenia sercowego, w szczególności odstępu QTc, ze znacznymi zaburzeniami dotyczącymi elektrolitów (hipokalemia, hiperkalemia, hipomagnezemia) lub bradykardią, a także u pacjentów z chorobami serca takimi jak zastoinowa niewydolność serca spowodowana zwiększonym ryzykiem arytmii komorowej (patrz punkt 4.3). Zaburzenia stężenia elektrolitów ((hipokalemia, hiperkalemia, hipomagnezemia) lub bradykardia są znanymi czynnikami zwiększającymi ryzyko arytmii.

Leczenie domperydonem należy przerwać w razie wystąpienia objawów podmiotowych lub przedmiotowych, które mogą wskazywać na arytmię serca, a pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Pacjentów należy poinformować o konieczności natychmiastowego zgłaszania jakichkolwiek objawów dotyczących pracy serca.

Stosowanie z silnymi inhibitorami CYP3A4

Terapia skojarzona z doustnym ketokonazolem, erytromycyną lub innymi silnymi inhibitorami CYP3A4 powoduje wydłużenie odcinka QTc i dlatego należy jej unikać (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Oroperidys zawiera dwutlenek siarki. Dwutlenek siarki rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Główny szlak metabolizmu domperydonu przebiega z udziałem CYP3A4. Badania in vitro wskazują, że jednoczesne stosowanie leków znacznie hamujących ten enzym może powodować zwiększenie stężenia domperydonu w osoczu.

Zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QT ze względu na interakcje farmakodynamiczne i (lub) farmakokinetyczne.

Równoczesne stosowanie niżej wymienionych substancji jest przeciwwskazane

Produkty lecznicze, które powodują wydłużenie odstępu QTc

o leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. dyzopiramid, hydrochinidyna, chinidyna) o leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, dofetylid, dronedaron, ibutylid, sotalol) o niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. haloperidol, pimozyd, sertindol) o niektóre leki przeciwdepresyjne (np. citalopram, escitalopram)

o niektóre antybiotyki (np. erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, spiramycyna) o niektóre środki przeciwgrzybicze (np. pentamidyna)

o niektóre środki przeciwmalaryczne (w szczególności halofantryna, lumefantryna) o niektóre leki stosowane w chorobach żołądkowo-jelitowych (np. cyzapryd, dolasetron, prukalopryd)

o niektóre leki przeciwhistaminowe (np. mekwitazyna, mizolastyna) o niektóre leki wykorzystywane w leczeniu raka (np. toremifen, wandetanib, winkamina) o niektóre inne leki (np. beprydyl, dyfemanil, metadon)

(patrz punkt 4.3).

Silne inhibitory CYP3A4 (niezależnie od ich wpływu na wydłużenie odstępu QT), takie jak: o inhibitory proteazy

o ogólnoustrojowe leki przeciwgrzybicze z grupy azoli o niektóre makrolidy (erytromycyna, klarytromycyna i telitromycyna)

(patrz punkt 4.3).

Równoczesne stosowanie niżej wymienionych substancji nie jest zalecane

Średniosilne inhibitory CYP3A4, takie jak diltiazem, werapamil i niektóre makrolidy.

(patrz punkt 4.3).

Równoczesne stosowanie niżej wymienionych substancji wymaga zachowania ostrożności

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków wywołujących bradykardię i hipokalemię, a także następujących makrolidów, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT: azytromycyna i roksytromycyna (stosowanie klarytromycyny nie jest wskazane, ponieważ jest ona silnym inhibitorem CYP3A4).

Wyżej wymieniona lista substancji jest reprezentatywna i nie jest wyczerpująca.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Istnieją ograniczone dane po wprowadzeniu produktu do obrotu, dotyczące stosowania domperydonu u kobiet w ciąży. Badanie u szczurów wykazało toksyczny wpływ na rozród po dużej, toksycznej dla samicy dawce (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Z tego względu ten produkt leczniczy powinien być stosowany podczas ciąży tylko w przypadku uzasadnionym przez spodziewane korzyści terapeutyczne.

Karmienie piersią

Domperydon przenika do mleka matki, a dzieci karmione piersią przyjmują mniej, niż 0,1 % dawki zażywanej przez matkę. Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza takich jak zaburzenia dotyczące serca w razie narażenia na działanie produktu za pośrednictwem mleka matki. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy też przerwać/zakończyć przyjmowanie domperydonu biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki. Należy zachować ostrożność w przypadku czynników stanowiących ryzyko wydłużenia odstępu QTc u dzieci karmionych piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Oroperidys nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowano poniżej według częstości występowania, określonej następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Rzadko

(> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne w tym anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna i obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia

endokrynologiczne

zwiększone stężenia prolaktyny1

Zaburzenia układu nerwowego

pozapiramidowe działania niepożądane2, drgawki3, senność3, ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym bardzo rzadkie przemijające skurcze jelit

biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pokrzywka, świąd, wysypka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

mlekotok, ginekomastia, brak miesiączki

Zaburzenia serca

arytmie komorowe, wydłużenie odstępu QTc, torsade de pointes, nagła śmierć sercowa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

psychiczne

pobudzenie3, nerwowość

Badania

diagnostyczne

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

1    W związku z tym, że przysadka jest poza barierą krew-mózg, domperydon może powodować zwiększenie stężenia prolaktyny. W rzadkich przypadkach hiperprolaktynemia może prowadzić do neuroendokrynologicznych działań niepożądanych, takich jak mlekotok, ginekomastia i brak miesiączki.

2    Pozapiramidowe działania niepożądane występują bardzo rzadko u noworodków i niemowląt, wyjątkowo występują u dorosłych. Te działania niepożądane przemijają spontanicznie i całkowicie, gdy tylko przerwane zostanie stosowanie produktu leczniczego Oroperidys.

3    Inne działania związane z ośrodkowym układem nerwowym to drgawki, pobudzenie i senność, które występują bardzo rzadko. Przede wszystkim odnotowano ich występowanie u niemowląt i dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

Tel.: (22) 4921 301 Faks(22) 4921 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawami przedawkowania mogą być: senność, dezorientacja i reakcje pozapiramidowe, zwłaszcza u dzieci.

Leczenie

Nie ma specyficznego antidotum, w przypadku przedawkowania pomocne może być zastosowanie płukania żołądka, a także podanie węgla aktywowanego.

W razie przedawkowania należy natychmiast zastosować standardowe leczenie objawowe. Należy wykonać badanie EKG ze względu na możliwość wydłużenia odcinka QT.

Do opanowania reakcji pozapiramidowych może być pomocne stosowanie leków przeciwcholinergicznych, leków przeciw parkinsonizmowi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki pobudzające perystaltykę; kod ATC: A 03 FA 03.

Domperydon jest antagonistą dopaminy o działaniu przeciwwymiotnym. Domperydon nie przenika łatwo przez barierę krew-mózg.

U osób stosujących domperydon, zwłaszcza u dorosłych, pozapiramidowe działania niepożądane są bardzo rzadkie, ale domperydon pobudza wydzielanie prolaktyny przez przysadkę mózgową.

Działanie przeciwwymiotne leku może być spowodowane jednocześnie działaniem obwodowym (pobudzającym motorykę żołądka) oraz antagonizmem w stosunku do receptorów dopaminowych, zlokalizowanych w chemorecepcyjnej strefie wyzwalającej, leżącej poza barierą krew-mózg, w obrębie pola najdalszego mózgu. Badania na zwierzętach, a także oznaczone małe stężenia leku w mózgu, wskazują głównie na działanie obwodowe domperydonu na receptory dopaminowe.

Badania u ludzi wykazały, że doustnie podany domperydon zwiększa napięcie zwieracza dolnego przełyku, poprawia motorykę dwunastnicy oraz przyspiesza opróżnianie żołądka. Nie wpływa na wydzielanie żołądkowe.

Zgodnie z wytycznymi ICH-E14, przeprowadzono szczegółowe badania dotyczące odstępu QT. W badaniach wykorzystano placebo, aktywny komparator i zastosowano kontrolę pozytywną, a badanie przeprowadzono u zdrowych pacjentów zażywających maksymalnie 80 mg na dobę domperydonu w 4 dawkach po 10 lub 20 mg. W 4-tym dniu badania stwierdzono maksymalną średnią różnicę LS odstępu QTc pomiędzy produktem domperydon a placebo wynoszącą w odniesieniu do średniej wartości wyjściowej 3,4 msec dla dawki 20 mg domperydonu przyjmowanego 4 razy na dobę. Wartość w dwustronnym przedziale ufności 90% (1,0 do 5,9 msec) nie przekroczyła 10 msec. Nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie działań dla odstępu QTc podczas badania w przypadku podawania domperydonu w dawce wynoszącej maksymalnie 80 mg na dobę (czyli ponad dwukrotnie większej, niż zalecana dawka maksymalna).

Niemniej jednak, w dwóch przeprowadzonych wcześniej badaniach dotyczących interakcji lek-lek wykazano pewne wydłużenie odstępu QTc, kiedy domperydon stosowano w monoterapii (10 mg 4 razy na dobę). Największa stwierdzona czasowa średnia różnica odstępu QTcF pomiędzy domperydonem a placebo wynosiła odpowiednio 5,4 msec (przedział ufności 95%: -1,7 do 12,4) i 7,5 msec (przedział ufności 95%: 0,6 do 14,4).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Domperydon jest wchłaniany szybko po podaniu doustnym, a maksymalne stężenie w osoczu występuje po upływie około 1 godziny od podania dawki. Wartości Cmax i AUC domperydonu wzrastały proporcjonalnie w przypadku dawek w przedziale od 10 mg do 20 mg. Stwierdzono 2-3-krotną kumulację AUC domperydonu w przypadku podawania produktu cztery razy na dobę (co 5 godzin) przez 4 dni.

Pomimo, iż dostępność biologiczna domperydonu jest zwiększona u pacjentów zdrowych podczas spożywania posiłku, pacjenci z chorobami układu pokarmowego powinni zażywać domperydon 15-30 minut przed posiłkiem. Zmniejszenie ilości kwasu solnego w żołądku powoduje pogorszenie wchłaniania domperydonu. Dostępność biologiczna produktu zażywanego doustnie jest zmniejszona w przypadku wcześniejszego podania cymetydyny i wodorowęglanu sodu.

Czas osiągnięcia maksymalnego wchłaniania jest nieznacznie opóźniony, a wartość AUC nieco zwiększona, po przyjmowaniu doustnie leku po posiłku.

Dystrybucja

Wydaje się, że doustnie podany domperydon nie ulega kumulacji ani nie indukuje własnego metabolizmu; maksymalne stężenie leku w osoczu, stwierdzane po 90 minutach po doustnym podaniu 30 mg na dobę, po dwóch tygodniach trwania terapii - 21 ng/ml, było prawie takie samo jak stężenie po pierwszej dawce - 18 ng/ml. Domperydon w 91-93% wiąże się z białkami osocza.

Badania na zwierzętach dystrybucji znakowanego radioaktywnie leku wykazały znaczną dystrybucję do tkanek, ale małe stężenie w mózgu.

Małe ilości leku przenikają barierę łożyskową u szczurów.

Metabolizm

Domperydon ulega szybkim i znacznym przemianom metabolicznym w wątrobie poprzez hydroksylację i N-dealkilację. Badania metabolizmu in vitro z użyciem diagnostycznych inhibitorów wykazały, że CYP3A4 jest głównym izoenzymem cytochromu P-450 uczestniczącym w N-dealkilacji domperydonu, podczas gdy CYP3A4, CYP1A2 i CYP2E1 uczestniczą w aromatycznej hydroksylacji domperydonu.

Eliminacja

W moczu i z kałem wydalane jest odpowiednio 31% i 66% podanej doustnie dawki. Ilość leku wydalonego w postaci niezmienionej jest mała (10% leku wydalonego z kałem i około 1% w moczu). Okres półtrwania w osoczu po podaniu pojedynczej doustnej dawki wynosi 7-9 godzin u zdrowych osób, ale jest wydłużony u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby

W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (ocena w skali Pugha od 7 do 9, w skali Child-Pugha ocena B), wartość AUC i Cmax dla domperydonu była odpowiednio 2,9-krotnie i 1,5-krotnie większa niż u pacjentów zdrowych.

Frakcja niezwiązana jest zwiększona o 25 %, a okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji zostaje wydłużony z 15 do 23 godzin. Na podstawie wartości Cmax i AUC, w przypadku pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby ogólna ekspozycja organizmu jest nieco mniejsza, niż dla pacjentów zdrowych, bez zmian dotyczących wiązania białka lub okresu półtrwania w końcowej fazie eliminacji. Nie przeprowadzono badań dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie domperydonu nie jest wskazane u pacjentów poważnymi umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 mL/min/1,73m2) ) okres półtrwania domperydonu w fazie eliminacji wydłużył się z 7,4 do 20,8 godzin, jednak stężenie leku w osoczu było mniejsze, niż u zdrowych uczestników badania.

Biorąc pod uwagę, że jedynie bardzo niewielka ilość leku w postaci niezmienionej (około 1%) jest wydalana przez nerki, mało prawdopodobna wydaje się konieczność modyfikacji dawki podawanej jednorazowo w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Niemniej jednak, w przypadku podawania wielokrotnego jego częstość powinna zostać zmniejszona do jednej lub dwóch dawek na dobę w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia, może również być konieczne zmniejszenie dawki jednorazowej. Takich pacjentów podczas długotrwałej terapii należy regularnie badać (patrz punkt 4.2 i 4.4.).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzone badania elektrofizjologiczne in vitro i in vivo wskazują na występowanie ogólnego, umiarkowanego ryzyka wywoływania przez domperydon wydłużenia odstępu QTc u ludzi. Podczas doświadczeń przeprowadzanych in vitro na wyizolowanych komórkach transfekowanych z hERG i z wyizolowanymi monocytami świnek morskich, wskaźnik ekspozycji był zwiększony 26-47-krotnie, oparte na wartościach IC50 inhibicji przepływu przez kanały jonowe IKr w porównaniu z do stężeń wolnej substancji w osoczu ludzkim po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 10 mg, podawanej 3 razy na dobę. Marginesy bezpieczeństwa dotyczące wydłużenia potencjalnego czasu działania podczas doświadczeń in vitro na wyizolowanych tkankach serca przekroczyły 45-krotnie stężenie wolnej substancji w osoczu ludzkim przy maksymalnej dawce dobowej (10 mg podawane 3 razy na dobę). Wartości marginesów bezpieczeństwa w proarytmicznych modelach in vitro (izolowane, perfundowane serce badane metodą Langendorffa) przekroczyły od 9 do 45-krotnie stężenie wolnej substancji w osoczu ludzkim przy maksymalnej dawce dobowej (10 mg podawane 3 razy na dobę). W modelach in vivo, poziomy braku wydłużenia odstępu QTc u psów i wywołania arytmii u królików sensybilizowanych na torsades de pointes przekroczyły odpowiednio 22 i 435-krotnie stężenie wolnej substancji w osoczu ludzkim przy maksymalnej dawce dobowej (10 mg podawane 3 razy na dobę). W modelu znieczulonej świnki morskiej po powolnej infuzji dożylnej nie stwierdzono żadnego wpływu na odstęp QTc przy całkowitym stężeniu w osoczu wynoszącym 45,4 ng/mL, czyli przekraczającym 3-krotnie stężenie wolnej substancji w osoczu ludzkim przy maksymalnej dawce dobowej (10 mg podawane 3 razy na dobę). Znaczenie tego ostatniego badania dla określenia ekspozycji organizmu ludzkiego na podawany doustnie domperydon jest nieznane.

W przypadku hamowania metabolizmu za pośrednictwem CYP3A4, wolne stężenie domperydonu w osoczu może wzrosnąć maksymalnie 3-krotnie.

U szczurów stwierdzono działanie teratogenne po dużej dawce toksycznej dla matek (przekraczającej ponad 40-krotnie dawkę zalecaną dla ludzi). Działania teratogennego nie stwierdzono u myszy i królików.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Maltodekstryna

Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Acesulfam potasowy

Substancja poprawiający smak i zapach:

substancja poprawiająca zapach miętowa, proszek nr SN 13627517 (olejki eteryczne anyżu gwiaździstego, goździkowy, mięty polnej, mięty pieprzowej, L-mentol, maltodekstryna, guma arabska, siarki dwutlenek), amonowy glicyryzynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach (PVC/PE/PVDC/Aluminium) umieszczonych w pudełku tekturowym.

30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach (PVC/PE/PVDC/Aluminium) umieszczonych w pudełku tekturowym.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15213

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18 marca 2009r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04 września 2014r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14/07/2014

10

Oroperidys