Imeds.pl

Osaver

Wariant informacji: Tabletki Powlekane 20 Mg , Tabletki Powlekane 40 Mg, pokaż więcej wariancji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Osaver, 10 mg, tabletki powlekane Osaver, 20 mg, tabletki powlekane Osaver, 40 mg, tabletki powlekane

Olmesartanum medoxomilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Osaver i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Osaver

3.    Jak stosować Osaver

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Osaver

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Osaver i w jakim celu się go stosuje

Osaver należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Obniżają one ciśnienie tętnicze poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych.

Osaver jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, zwanego także nadciśnieniem. Wysokie ciśnienie tętnicze może powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych w takich narządach, jak serce, nerki, mózg i oczy. W niektórych przypadkach może to prowadzić do zawału serca, niewydolności serca lub nerek, udaru mózgu czy ślepoty. Wysokie ciśnienie tętnicze zazwyczaj nie powoduje żadnych objawów. By zapobiec tym uszkodzeniom należy badać ciśnienie tętnicze.

Nadciśnienie można leczyć, stosując leki takie jak Osaver. W celu ułatwienia obniżenia ciśnienia krwi, lekarz może również zalecić zmianę stylu życia (np. zmniejszenie masy ciała, zaprzestanie palenia, zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zmniejszenie ilości soli w diecie). Lekarz może również zachęcać pacjenta do regularnego wysiłku fizycznego, np. chodzenia czy pływania.

Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Osaver

Kiedy nie stosować leku Osaver:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na olmesartan medoksomilu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    po 3. miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Osaver we wczesnym okresie ciąży -patrz punkt ,,Ciąża’’);

-    u pacjentów z kamicą żółciową lub żółtaczką (zażółcenie skóry);

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Osaver należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z poniższych zaburzeń zdrowotnych:

-    choroby nerek;

-    choroby wątroby;

-    niewydolność serca, choroby zastawek lub mięśnia sercowego;

-    nasilone wymioty, biegunka, stosowanie dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków) lub dieta z małą zawartością soli;

-    zwiększone stężenie potasu we krwi;

-    zaburzenia czynności nadnerczy (np. pierwotny aldosteronizm);

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego:

-    inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

-    aliskiren.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Osaver:”.

Tak jak w przypadku każdego leku obniżającego ciśnienie tętnicze, nadmierne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z zaburzeniami przepływu krwi w sercu czy mózgu może prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Dlatego też lekarz będzie starannie kontrolował ciśnienie krwi pacjenta.

Należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Osaver we wczesnym okresie ciąży. Nie wolno przyjmować leku Osaver po3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża’’).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Osaver u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osaver a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o następujących lekach stosowanych przez pacjenta (może być konieczna zmiana dawki przez lekarza prowadzącego i (lub) zastosowanie innych środków ostrożności):

- leki uzupełniające potas, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne (diuretyki) lub heparyna (lek zmniejszający gęstość krwi). Stosowanie tych leków jednocześnie zlekiem Osaver może zwiększać stężenie potasu we krwi;

-    sole litu (lek stosowany w leczeniu zmian nastroju i niektórych typów depresji). Stosowanie litu jednocześnie z lekiem Osaver może nasilać toksyczne działanie litu. Jeśli stosowanie litu jest konieczne, lekarz zaleci kontrolę stężenia litu we krwi;

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, leki stosowane w łagodzeniu bólu, obrzęku i innych objawów stanu zapalnego, w tym zapalenia stawów) stosowane jednocześnie z lekiem Osaver mogą zwiększać ryzyko niewydolności nerek. Działanie leku Osaver może ulec osłabieniu pod wpływem NLPZ;

- inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, ponieważ mogą nasilać działanie leku Osaver;

- niektóre leki zobojętniające kwas solny w żołądku (leki stosowane w niestrawności), ponieważ mogą w niewielkim stopniu osłabić działanie leku Osaver;

-    inhibitory ACE lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku Osaver” oraz

„Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, u których dawkę leku zwiększono do 40 mg na dobę, lekarz zaleci regularną kontrolę ciśnienia tętniczego, aby upewnić się, że ciśnienie nie uległo nadmiernemu obniżeniu.

Pacjenci rasy czarnej

Tak jak w przypadku podobnych leków, działanie przeciwnadciśnieniowe leku Osaver może być nieco słabsze u pacjentów rasy czarnej.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleca przerwanie stosowania leku Osaver przed zajściem w ciążę lub zaraz po stwierdzeniu ciąży oraz przepisze inny lek. Nie zaleca się stosowania leku Osaver we wczesnym okresie ciąży. Nie wolno przyjmować leku Osaver po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Osaver podczas karmienia piersią. Lekarz może wybrać inny lek, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, szczególnie w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego może niekiedy wystąpić senność lub zawroty głowy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów. Należy poradzić się lekarza.

Osaver zawiera laktozę

Ten lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli lekarz stwierdził u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem zanim zacznie stosować ten lek.

3. Jak stosować Osaver

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. Jeżeli jednak nie udaje się uzyskać odpowiedniego obniżenia ciśnienia tętniczego, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg lub 40 mg raz na dobę lub przepisać dodatkowe leki.

Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Jeśli to możliwe, lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, np. podczas śniadania.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej chorobą nerek dawka leku nie może być większa niż 20 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Osaver

W razie zażycia większej dawki leku niż zalecana lub w razie przypadkowego połknięcia leku przez dziecko, należy natychmiast udać się do lekarza lub oddziału ratunkowego najbliższego szpitala i zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania dawki leku Osaver

Jeżeli pacjent przypadkowo nie zażył dawki leku, powinien przyjąć kolejną dawkę następnego dnia, o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Osaver

Ważne jest, aby przyjmować lek Osaver tak długo, jak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią, są często łagodne i nie wymagają leczenia, by im przeciwdziałać.

Chociaż rzadko występujące, dwa poniższe działania niepożądane mogą okazać się ciężkie.

W rzadkich przypadkach (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) zgłaszano następujące reakcje alergiczne, które mogą objąć całe ciało:

-    podczas stosowania leku Osaver może wystąpić obrzęk twarzy, jamy ustnej i (lub) krtani z towarzyszącym świądem i wysypką. W razie wystąpienia powyższych objawów należy przerwać stosowanie leku Osaver i natychmiast skontaktować się z lekarzem;

-    w rzadkich przypadkach (ale nieco częściej u osób w wieku podeszłym) u osób wrażliwych lub w wyniku reakcji alergicznej, Osaver może powodować zbyt duże obniżenie ciśnienia krwi. Może to prowadzić do silnych zawrotów głowy lub omdlenia. W razie wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku Osaver, natychmiast skontaktować się z lekarzem i położyć się.

Poniżej przedstawiono inne znane działania niepożądane związane z olmesartanem:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy, ból głowy,

•    nudności,

•    niestrawność,

•    biegunka,

• ból żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit,

•    zmęczenie,

•    ból gardła,

•    katar lub niedrożność nosa,

•    zapalenie oskrzeli,

•    objawy grypopodobne,

•    kaszel,

•    ból, ból w klatce piersiowej, ból pleców, kości lub stawów,

•    zakażenie dróg moczowych,

•    obrzęk okolicy kostek, stóp, nóg, rąk lub ramion,

•    obecność krwi w moczu.

Obserwowano również pewne nieprawidłowości w wynikach badań krwi:

•    zwiększenie stężenia tłuszczów (hipertriglicerydemia),

•    zwiększenie stężenia kwasu moczowego (hiperurykemia),

•    zwiększenie stężenia mocznika we krwi,

•    zwiększenie wyników badań czynności wątroby oraz mięśni.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

• nagłe reakcje alergiczne, które mogą obejmować całe ciało i powodować trudności w oddychaniu, jak również nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego, mogące nawet spowodować omdlenie (reakcje anafilaktyczne),

•    obrzęk twarzy,

•    uczucie utraty równowagi lub wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego),

•    wymioty,

•    osłabienie, złe samopoczucie,

•    ból mięśni,

•    wysypka skórna, alergiczne zapalenie skóry, świąd, wysypka (wykwity skórne), guzki na skórze (bąble),

•    dławica piersiowa (ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej),

•    w wynikach badań krwi obserwowano zmniejszenie liczby krwinek zwanych płytkami krwi (małopłytkowość).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    brak energii,

•    kurcze mięśni,

•    zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek,

•    obserwowano również pewne nieprawidłowości w wynikach badań krwi obejmujące zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia) oraz zwiększenie stężenia substancji związanych z wydolnością nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Osaver

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności („EXP”) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Osaver

Substancją czynną leku jest olmesartan medoksomilu.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg olmesartanu medoksomilu.

Pozostałe składniki to:

celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Osaver i co zawiera opakowanie

10 mg, 20 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane 40 mg: białe, owalne tabletki powlekane

Osaver pakowany jest w blistry i tekturowe pudełka po 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 lub 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva k.s. U kabelovny 130, 102 37, Praga 10 - Dolni Mecholupy, Republika Czeska Wytwórca/importer

S.C. Zentiva, S.A., B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, 032266 Bukareszt, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6