+ iMeds.pl

Oscillococcinum -Ulotka Oscillococcinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oscillococcinum, granulki w pojemniku jednodawkowym

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po 3 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Oscillococcinum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Oscillococcinum

3.    Jak stosować Oscillococcinum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Oscillococcinum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Oscillococcinum i w jakim celu się go stosuje

Oscillococcinum jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5oC), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Oscillococcinum Kiedy nie stosować Oscillococcinum

Leku Oscillococcinum nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancj ę czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39oC, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Przed rozpoczęciem stosowania Oscillococcinum u dzieci w wieku do 5 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Oscillococcinum, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Oscillococcinum z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Uwzględniając skład produktu, wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn nie jest spodziewany.

Oscillococcinum zawiera sacharozę i laktozę.

W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.    Jak stosować Oscillococcinum

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka Oscillococcinum:

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat:

Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.

Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Dzieci w wieku do 5 lat: według wskazań lekarza. Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Czas stosowania: jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Oscillococcinum: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Oscillococcinum: nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Oscillococcinum

Brak specjalnych wymagań.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i pojemniku j ednodawkowym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Oscillococcinum

•    Substancją czynną leku jest: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01 ml w 1g granulek

•    Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza.

Jak wygląda Oscillococcinum i co zawiera opakowanie

Pudełko kartonowe zawiera 6, 12, 18, 24 lub 30 pojemników jednodawkowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Wytwórca:

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

BOIRON SA 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o.

Tel. ...

Fax: ... e-mail: ...

Data ostatniej aktualizacji ulotki: ...

3

Oscillococcinum

Charakterystyka Oscillococcinum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OSCILLOCOCCINUM, granulki w pojemniku jednodawkowym

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g granulek zawiera:

Substancja czynna: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01 ml Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulki w pojemniku jednodawkowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

4.1.    Wskazania do stosowania

Objawy grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5oC), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat:

Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.

Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Dzieci w wieku do 5 lat: według wskazań lekarza. Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Czas stosowania

Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39oC, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

W związku z zawartością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Dawkowanie u dzieci w wieku do 5 lat ustala lekarz.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Uwzględniając skład produktu, wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn nie jest spodziewany.

4.8.    Działania niepożądane

Nieznane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, laktoza.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności

5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych wymagań.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemniki jednodawkowe z polipropylenu z korkiem z polietylenu w blistrze z PVC w pudełku tekturowym zawierającym 6, 12, 18, 24, 30 pojemników jednodawkowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IL-2965/LN-H

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.12.1992 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15.01.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Oscillococcinum