Imeds.pl

Ospamox 250 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Logo Sandoz

Ospamox

125 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

(Amoxicillinum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■ Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ospamox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ospamox

3.    Jak stosować lek Ospamox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ospamox

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OSPAMOX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ospamox jest antybiotykiem. Należy do grupy antybiotyków zwanej penicylinami. Stosuje się go w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.

Lek Ospamox stosuje się w:

•    leczeniu zakażeń uszu, gardła, nosa i zatok;

•    leczeniu zakażeń w obrębie klatki piersiowej, takich jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc;

•    leczeniu zakażeń pęcherza moczowego;

•    zapobieganiu zapaleniu wsierdzia podczas zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej lub gardła;

•    leczeniu wczesnego stadium boreliozy (spowodowanej ukąszeniem kleszcza);

•    leczeniu choroby wrzodowej żołądka wywołanej przez bakterie Helicobacter pylori.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OSPAMOX Kiedy nie stosować leku Ospamox

■ Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, penicyliny, cefalosporyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz „Inne informacje” w punkcie 6);

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ospamox

Jeśli pacjent ma:

•    chorobę nerek: może być konieczna modyfikacja dawki leku przez lekarza;

•    mononukleozę zakaźną (zakażenie wirusowe) lub białaczkę: może się zwiększyć ryzyko reakcji skórnych;

•    napady drgawek (padaczkę): może być większe ryzyko napadów drgawkowych;

• cewnik założony do pęcherza moczowego; należy wówczas pić bardzo dużo płynów, aby zapobiec wytrącaniu się kryształów leku w moczu.

Lek może również zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu lub we krwi. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i rutynowo wykonuje badania moczu lub krwi, powinien poinformować lekarza

0    przyjmowaniu leku. Może być konieczne zastosowanie innych testów.

Stosowanie leku Ospamox z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą stwarzać problemy podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Ospamox.

Należy zachować ostrożność w przypadku następujących leków:

■    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej): może się zwiększyć ryzyko reakcji skórnych;

■    metotreksat (stosowany w leczeniu zapalenia stawów): może się zwiększyć toksyczność metotreksatu;

■    digoksyna (stosowana w leczeniu niektórych chorób serca): może się zwiększyć wchłanianie digoksyny;

■    leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów we krwi), takie jak warfaryna: może się zwiększyć skłonność do krwawień;

■    tabletki antykoncepcyjne: istnieje ryzyko, że środek antykoncepcyjny nie będzie działał z największą skutecznością.

Stosowanie leku Ospamox z jedzeniem i piciem

Lek Ospamox można przyjmować przed jedzeniem, w trakcie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Dane uzyskane u ograniczonej liczby kobiet, które przyjmowały lek w okresie ciąży, nie wskazują na niepożądany wpływ amoksycyliny na przebieg ciąży ani na stan zdrowia płodu lub noworodka.

Ze względów bezpieczeństwa amoksycylinę należy stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem.

Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego, dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne przerwanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany wpływ leku Ospamox na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

1    obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ospamox

Lek Ospamox zawiera środek słodzący aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Aspartam może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OSPAMOX

Lek Ospamox należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W celu przygotowania zawiesiny należy napełnić butelkę świeżą wodą pitną do poziomu około 1 cm poniżej kreski, zamknąć i od razu wstrząsnąć. Po opadnięciu piany powoli uzupełnić wodą dokładnie do kreski zaznaczonej na butelce. Ponownie energicznie wstrząsnąć.

Zawiesina barwy białej lub lekko żółtawej jest teraz gotowa do użycia.

Butelką należy wstrząsać przed każdym użyciem.

Lekarz określi dokładną dawkę (w mililitrach lub łyżeczkach miarowych), podawaną każdego dnia.

Zwykle stosowana dawka u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg wynosi 40 mg do 90 mg/kg mc.

na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych i u dzieci o masie ciała powyżej 40 kg wynosi od 750 mg do 3000 mg na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

W zapobieganiu zapaleniu wsierdzia: zalecana dawka wynosi u dorosłych 2000 do 3000 mg amoksycyliny na 1 godzinę przed zabiegiem, a u dzieci 50 mg/kg mc.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek.

Osoby z chorobami nerek

Może być konieczne zmniejszenie dawki leku przez lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ospamox

W razie zażycia zbyt dużej ilości leku (przedawkowania) należy zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy pokazać opakowanie leku. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha.

Pominięcie zażycia dawki leku Ospamox

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ospamox

Lek należy przyjmować zawsze aż do końca cyklu leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. Możliwe jest również uodpornienie się bakterii na ten lek.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ospamox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania

■    bolesny obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi

■    bardzo silne zawroty głowy lub zapaść

■ ciężkie lub swędzące wysypki skórne, zwłaszcza z powstawaniem pęcherzy i bolesnością oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych

■ zażółcenie skóry lub białkówek oczu bądź wydalanie ciemnego moczu i odbarwionego kału: mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

■    ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka: może być ona objawem ciężkiego zapalenia jelita.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia

Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    nudności, wymioty, utrata apetytu, zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej, wykwity w jamie ustnej, gazy, biegunka lub luźne stolce; zaburzenia te są zwykle lekkie i przemijają w trakcie leczenia lub w krótkim czasie po jego zakończeniu; objawy można zmniejszyć, przyjmując lek w trakcie jedzenia

■    pokrzywka, świąd, wysypka skórna „piątego dnia”, przypominająca wysypkę odrową.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    nadkażenie wywołane przez oporne na działanie leku bakterie lub drożdżaki (np. pleśniawki w jamie ustnej lub pochwie)

■    umiarkowane zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■ zwiększenie liczby niektórych rodzajów krwinek białych (eozynofilia), nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

■    gorączka polekowa

■    zawroty głowy, nadmierna ruchliwość, drgawki

■    powierzchowne przebarwienie zębów, które można usunąć podczas mycia zębów

■    zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna

■    śródmiąższowe zapalenie nerek, kryształki w moczu.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

■    zmiany liczby krwinek białych (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi), wydłużenie czasu krwawienia; zaburzenia te mogą być przyczyną takich objawów, jak gorączka, ból gardła, wysypka, krwawienie z nosa lub powstawanie wybroczyn i ustępują po przerwaniu leczenia

■    czarne zabarwienie języka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OSPAMOX

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Sporządzona zawiesina: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Nie stosować przygotowanej zawiesiny dłużej niż 14 dni, ani nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Nie stosować leku Ospamox po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ospamox

Substancją czynną jest amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej).

5 ml sporządzonej zawiesiny zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 125 mg,

250 mg lub 500 mg amoksycyliny.

Inne składniki leku to:

cytrynowy kwas bezwodny (E330), sodu benzoesan (E211), aspartam (E951), talk (E553b), cytrynian sodu bezwodny (E331), guaru galaktomannan (E412), krzemionka strącona (E551), aromat cytrynowy, aromat brzoskwiniowo-morelowy, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda lek Ospamox i co zawiera opakowanie

Biały lub lekko żółtawy proszek o zapachu owocowym.

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej pakowany jest w butelki ze szkła oranżowego pojemności 100 ml z zakrętką typu „naciśnij i przekręć”.

Ospamox. 125 mg/5 ml

Wielkość opakowań: 8.50 g proszku do sporządzenia 100 ml zawiesiny doustnej.

Ospamox. 250 mg/5 ml

Wielkość opakowań: 11.0 g proszku do sporządzenia 100 ml zawiesiny doustnej.

Ospamox. 500 mg/5 ml

Wielkość opakowań: 20.0 g proszku do sporządzenia 100 ml zawiesiny doustnej.

Ospamox. 125 mg/5 ml

Do opakowania załączona jest polipropylenowa łyżeczka miarowa z podziałką 1.25 ml. 2.5 ml oraz 5.0 ml.

Ospamox. 250 mg/5 ml i Ospamox. 500 mg/5 ml

Do opakowania załączona jest polipropylenowa łyżeczka miarowa lub polietylenowa strzykawka (z łącznikiem). z podziałką 1.25 ml. 2.5 ml oraz 5.0 ml.

W celu odmierzenia odpowiedniej ilości zawiesiny należy:

-    Wstrząsnąć butelką.

-    Włożyć łącznik dozownika do butelki.

-    Włożyć końcówkę strzykawki dozującej do łącznika.

-    Odwrócić butelkę do góry dnem.

-    Pociągnąć tłok strzykawki. nabierając żądaną dawkę leku.

- Odwrócić butelkę dnem do dołu. wyjąć strzykawkę. pozostawiajac łącznik na butelce i zamknąć butelkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl. Austria

Wytwórca Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl. Austria

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben. Niemcy

W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 549 15 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Amoxicillin “Hexal” 125 mg/5 ml - Pulver zur Herstellung einer Suspension zum

Einnehmen

Amoxicillin “Hexal” mite 250 mg/5 ml - Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Amoxicillin “Hexal” forte 500 mg/5 ml - Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Luksemburg AmoxiHEXAL 250 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen AmoxiHEXAL 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Niemcy    AmoxiHEXAL 250 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

AmoxiHEXAL 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Polska    Ospamox

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

W celu przygotowania zawiesiny należy napełnić butelkę następującą ilością wody:

125 mg/5ml

•    butelka 100 ml: wlać 94 ml wody 250 mg/5 ml

•    butelka 100 ml: wlać 92 ml wody 500 mg/ 5 ml

•    butelka 100 ml: wlać 85 ml wody Ponownie energicznie wstrząsnąć.

Zawiesina baewy białej lub lekko żółtawej jest gotowa do użycia.

Butelką należy wstrząsać przed każdym użyciem.

Data zatwierdzenia ulotki: lipiec 2011

6