+ iMeds.pl

Ospamox 500 mgUlotka Ospamox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OSPAMOX, 500 mg, tabletki powlekane OSPAMOX, 750 mg, tabletki powlekane OSPAMOX, 1000 mg, tabletki powlekane

Amoxicillinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ospamox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ospamox

3.    Jak stosować lek Ospamox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ospamox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ospamox i w jakim celu się go stosuje

Lek Ospamox jest antybiotykiem. Należy do grupy antybiotyków zwanych penicylinami. Stosuje się go w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.

Lek Ospamox stosuje się w:

•    leczeniu zakażeń uszu, gardła, nosa i zatok;

• leczeniu zakażeń w obrębie klatki piersiowej, takich jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc;

•    leczeniu zakażeń pęcherza moczowego;

•    zapobieganiu zapaleniu wsierdzia;

•    leczeniu wczesnego stadium boreliozy (spowodowanej ukąszeniem kleszcza);

•    leczeniu choroby wrzodowej żołądka wywołanej przez bakterie Helicobacter pylori.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ospamox

Kiedy nie stosować leku Ospamox

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, penicyliny, cefalosporyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej sytuacje, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

przed rozpoczęciem stosowania leku Ospamox:

•    choroby nerek: może być konieczna modyfikacja dawki leku przez lekarza;

• mononukleoza zakaźna lub inna choroba wirusowa, lub białaczka: może zwiększyć się ryzyko reakcji skórnych;

•    napady drgawek (padaczka): może być większe ryzyko napadów drgawkowych;

• cewnik założony do pęcherza moczowego; należy wówczas pić bardzo dużo płynów, aby zapobiec wytrącaniu się kryształów leku w moczu.

Jeżeli w trakcie stosowania leku Ospamox wystąpi u pacjenta reakcja uczuleniowa, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka i utrzymująca się biegunka, należy zwrócić się do lekarza, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (powikłania występującego niekiedy podczas leczenia antybiotykami). W takim wypadku lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku i wdrożyć odpowiednie leczenie. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić dodatkowe zakażenia wywołane przez bakterie lub drożdżaki niewrażliwe na antybiotyk.

W czasie długotrwałego stosowania leku Ospamox lekarz zaleci okresowe badanie czynności nerek i wątroby, a także morfologii krwi.

W wypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych lekarz zaleci kontrolowanie parametrów krzepliwości krwi.

Lek może również zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu lub we krwi. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i rutynowo wykonuje badania moczu lub krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku. Może być konieczne zastosowanie innych testów.

Inne leki i Ospamox

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą stwarzać problemy podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Ospamox.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania następujących leków:

•    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej): może zwiększyć się ryzyko reakcji skórnych;

•    metotreksat (stosowany w leczeniu zapalenia stawów): może zwiększyć się toksyczność metotreksatu;

•    digoksyna (stosowana w leczeniu niektórych chorób serca): może zwiększyć się wchłanianie digoksyny;

•    leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów we krwi), takie jak warfaryna: może zwiększyć się skłonność do krwawień;

•    tabletki antykoncepcyjne: istnieje ryzyko, że środek antykoncepcyjny nie będzie działał

z największą skutecznością - zaleca się dodatkowe stosowanie innych, niehormonalnych metod antykoncepcji.

Ospamox z jedzeniem i piciem

Lek Ospamox można przyjmować przed jedzeniem, w trakcie lub po posiłku. Tabletkę należy popić szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ze względów bezpieczeństwa amoksycylinę należy stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem.

Amoksycylinę można stosować w okresie karmienia piersią. Jednak lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego, dlatego jeśli u dziecka wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. biegunka), zakażenie drożdżakowe lub wysypka na skórze, karmienie piersią należy przerwać.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ospamox nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Ospamox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć. Zwykle stosowana dawka

Dorośli i młodzież o masie ciała większej niż 40 kg

Od 750 mg do 3 g amoksycyliny na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia:

2    do 3 g amoksycyliny na godzinę przed zabiegiem.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Od 40 do 90 mg/kg masy ciała na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż

3    g na dobę. Lekarz dobierze właściwą dawkę w zależności od wskazania, ciężkości zakażenia i wrażliwości bakterii.

Dla dzieci w wieku poniżej 12 lat dostępna jest amoksycylina w postaci bardziej dostosowanej do wieku pacjenta i umożliwiającej podanie dawek mniejszych niż 2 g na dobę.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia:

50 mg/kg masy ciała na godzinę przed zabiegiem.

Pacjenci z chorobami nerek

Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ospamox

W razie zażycia zbyt dużej ilości leku (przedawkowania) należy zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy pokazać opakowanie leku. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha.

Pominięcie przyjęcia leku Ospamox

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ospamox

Lek należy przyjmować zawsze aż do końca cyklu leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. Możliwe jest również uodpornienie się bakterii na ten lek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania

•    bolesny obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi

•    bardzo silne zawroty głowy lub zapaść

• ciężkie lub swędzące wysypki skórne, zwłaszcza z powstawaniem pęcherzy i bolesnością oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych

• zażółcenie skóry lub białkówek oczu bądź wydalanie ciemnego moczu i odbarwionego kału: mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby.

Następujące ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na

10 000 osób):

•    ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka: może być ona objawem ciężkiego zapalenia jelita.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia

Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    nudności, wymioty, utrata apetytu, zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej, wysypka w jamie ustnej, gazy, biegunka lub luźne stolce; zaburzenia te są zwykle lekkie i ustępują w trakcie leczenia lub w krótkim czasie po jego zakończeniu; objawy można zmniejszyć, przyjmując lek w trakcie jedzenia.

•    pokrzywka, świąd, wysypka skórna, przypominająca wysypkę odrową, występująca w ciągu 5 do 11 dni od rozpoczęcia leczenia.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    nadkażenie wywołane przez oporne na działanie leku bakterie lub drożdżaki (np. pleśniawki w jamie ustnej lub pochwie)

•    umiarkowane zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    alergiczne zapalenie naczyń

• zwiększenie liczby niektórych rodzajów krwinek białych (eozynofilia), nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

•    gorączka polekowa

•    zawroty głowy, nadmierna ruchliwość, drgawki

•    powierzchowne przebarwienie zębów, które można usunąć podczas mycia zębów

•    zapalenie wątroby i żółtaczka spowodowana zastojem żółci w wątrobie

•    śródmiąższowe zapalenie nerek, kryształki w moczu.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zmiany liczby krwinek (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi), wydłużenie czasu krwawienia; zaburzenia te mogą być przyczyną takich objawów, jak gorączka, ból gardła, wysypka, krwawienie z nosa lub powstawanie wybroczyn i ustępują po przerwaniu leczenia.

•    czarne zabarwienie języka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ospamox

• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed wilgocią.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ospamox

Ospamox, 500 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej (574 mg).

Ospamox, 750 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 750 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej (861 mg).

Ospamox, 1000 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej (1148 mg).

Pozostałe składniki to:

magnezu stearynian, poliwidon (K 25), karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka: tytanu dwutlenek, talk, metylohydroksypropyloceluloza.

Jak wygląda lek Ospamox i co zawiera opakowanie

Ospamox, 500 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach, z nacięciem po obydwu stronach, o wymiarach 8^18 mm.

Ospamox, 750 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach, z nacięciem po obydwu stronach, o wymiarach 9x20 mm.

Ospamox, 1000 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach, z nacięciem po obydwu stronach, o wymiarach 10x22 mm.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium, zawierające 16 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5 UR.DZL.ZLN.4020.5115-5117.2011

Ospamox

Charakterystyka Ospamox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ospamox,    500 mg, tabletki powlekane

Ospamox,    750 mg, tabletki powlekane

Ospamox,    1000 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ospamox. 500 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej (574 mg).

Ospamox. 750 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 750 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej (861 mg).

Ospamox. 1000 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej (1148 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych. patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Ospamox, 500 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach, z nacięciem po obu stronach, o wymiarach 8^18 mm.

Ospamox, 750 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach, z nacięciem po obu stronach, o wymiarach 9x20 mm.

Ospamox, 1000 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach, z nacięciem po obu stronach, o wymiarach 10x22 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych przez patogeny wrażliwe na amoksycylinę

(patrz punkt 5.1):

• zakażenia górnych dróg oddechowych: ostre zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie zatok obocznych nosa (właściwie rozpoznane) i udokumentowane zapalenie migdałków wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A;

• zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc;

•    zakażenia dolnych dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego;

•    zapobieganie zapaleniu wsierdzia;

• leczenie wczesnego stadium boreliozy z Lyme, związanej z rumieniem wędrującym (stadium I);

• zakażenie bakteriami Helicobacter pylori: w leczeniu skojarzonym z odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym oraz odpowiednim lekiem przeciwwrzodowym u dorosłych pacjentów z chorobą wrzodowa związaną z zakażeniem H. pylori.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dla dzieci w wieku poniżej 12 lat dostępna jest amoksycylina w postaci bardziej dostosowanej do wieku pacjenta i umożliwiającej podanie dawek mniejszych niż 2 g na dobę.

Dawkowanie amoksycyliny zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek pacjenta, od ciężkości i lokalizacji zakażenia oraz od przypuszczalnego lub dowiedzionego patogenu.

Dawkowanie standardowe

Dorośli i młodzież (o masie ciała >40 kg)

Zwykle stosuje się od 750 mg do 3 g amoksycyliny na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania Zapalenie migdałków: 1 g dwa razy na dobę.

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dorosłych: 1 g dwa razy na dobę.

Pozaszpitalne zapalenie płuc: 1 g trzy razy na dobę (tj. co 8 godzin).

Wczesne stadium boreliozy (izolowany rumień wędrujący): 500 mg do 1 g trzy razy na dobę przez 14 do 21 dni.

Zakażenie bakteriami Helicobacterpylori: amoksycylina (1 g dwa razy na dobę) w skojarzeniu z klarytromycyną (500 mg dwa razy na dobę) i omeprazolem (20 mg) lub lanzoprazolem (30 mg) dwa razy na dobę przez 7 do 14 dni. W populacjach, wśród których oporność na klarytromycynę jest większa niż 20%, należy rozważyć zastosowanie innego schematu leczenia.

Dawkowanie u dzieci (o masie ciała mniejszej niż 40 kg)

Dawka dobowa dla dzieci wynosi 40 do 90 mg/kg mc. w dwóch lub trzech dawkach podzielonych* (nieprzekraczaj ąca 3 g na dobę), zależnie od wskazania, ciężkości zakażenia i wrażliwości patogenu (patrz niżej szczególne zalecenia dotyczące dawkowania oraz punkty 4.4, 5.1 i 5.2).

* Dane PK/PD wskazują, że dawkowanie trzy razy na dobę zapewnia większą skuteczność, dlatego podawanie produktu leczniczego dwa razy na dobę zalecane jest tylko wtedy, gdy stosowana dawka znajduje się w górnym zakresie dawkowania.

Dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg należy podawać zwykłą dawkę dla dorosłych.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania

Zapalenie migdałków: 50 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Ostre zapalenie ucha środkowego: na obszarach, na których bardzo rozpowszechnione są szczepy pneumokoków o zmniejszonej wrażliwości na penicyliny, należy stosować się do krajowych lub lokalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Wczesne stadium boreliozy (izolowany rumień wędrujący): 50 mg/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych przez 14 do 21 dni.

Dawkowanie w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia

Amoksycylinę podaje się doustnie, w dawce 2 do 3 g na godzinę przed zabiegiem chirurgicznym. Dzieci: jednorazowo 50 mg/kg masy ciała, na godzinę przed zabiegiem chirurgicznym.

Dalszych szczegółów na temat pacjentów obarczonych ryzykiem należy szukać w lokalnych oficjalnych wytycznych dotyczących zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się wydłużenie przerw między kolejnymi dawkami i zmniejszenie całkowitej dawki dobowej(patrz punkty 4.4 i 5.2).

U pacjentów z niewydolnością nerek nie należy stosować krótkotrwałego leczenia pojedynczą dawką

3 g.

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka

Przerwa między dawkami

>30

Nie jest konieczna modyfikacja dawki

10-30

500 mg

12 h

<10

500 mg

24 h

Pacjenci poddawani hemodializie: 500 mg pod koniec procedury.

Dzieci z zaburzeniami czynności nerek o masie ciała poniżej 40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka

Przerwa między dawkami

>30

Zwykła dawka

Bez modyfikacji

10-30

Zwykła dawka

12 h (co odpowiada 2/3 dawki)

<10

Zwykła dawka

24 h (co odpowiada 1/3 dawki)

Dawkowanie w zaburzeniach czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i prawidłową czynnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Czas leczenia

Zwykle zaleca się kontynuowanie leczenia przez 2 lub 3 dni po ustąpieniu objawów zakażenia.

W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące lek należy stosować przez 6 do 10 dni w celu całkowitej eradykacji bakterii.

Sposób podawania

Ospamox podaje się doustnie.

Tabletki powlekane Ospamox należy połykać bez żucia, popijając płynem (np. szklanką wody). Pokarm nie zmniejsza wchłaniania amoksycyliny.

4.3    Przeciwwskazania

♦    Nadwrażliwość na penicylinę.

Należy uwzględnić, że pacjent z nadwrażliwością na penicylinę może być również uczulony na inne antybiotyki beta-laktamowe (np. cefalosporyny).

♦    Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

♦    Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący występowania w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny i cefalosporyny. Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia u 10 do 15% pacjentów krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny.

♦    U pacjentów leczonych penicyliną występowały ciężkie, sporadycznie zakończone zgonem reakcje nadwrażliwości (rzekomoanafilaktyczne). Ryzyko tych reakcji jest większe u pacjentów

z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe w wywiadzie.

♦    Po doustnym podaniu amoksycyliny rzadko występuje wstrząs anafilaktyczny i inne ciężkie reakcje alergiczne. Jeśli jednak wystąpią takie reakcje, należy pilnie wdrożyć odpowiednie postępowanie lecznicze.

♦    U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie amoksycyliny jest opóźnione.

W zależności od stopnia upośledzenia czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki dobowej leku (patrz punkt 4.2).

♦    Szczególne środki ostrożności należy zachować u wcześniaków i noworodków: należy kontrolować czynność nerek, wątroby oraz parametry hematologiczne.

♦ Długotrwałe stosowanie amoksycyliny rzadko może powodować nadmierny wzrost opornych bakterii lub drożdżaków. Z tego względu należy uważnie obserwować, czy u pacjentów nie występują objawy nadkażenia.

♦ Duże stężenie amoksycyliny w moczu może powodować jej wytrącanie się w cewnikach moczowych. Z tego względu co pewien czas należy obejrzeć cewniki i ocenić ich stan.

Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny pacjentowi należy podawać odpowiednią ilość płynów i utrzymywać właściwą diurezę w celu zminimalizowania możliwości wytrącania się kryształów amoksycyliny w moczu.

♦    Amoksycyliny nie należy stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z zakażeniami wirusowymi, ostrą białaczką limfatyczną lub mononukleozą zakaźną, gdyż u pacjentów

z mononukleozą zakaźną leczenie amoksycyliną wiązało się z występowaniem rumieniowej wysypki skórnej (wysypka odropodobna).

♦ W razie wystąpienia ciężkiej i utrzymującej się biegunki należy wziąć pod uwagę możliwość rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile). W takim przypadku należy przerwać stosowanie produktu Ospamox

i wdrożyć odpowiednie leczenie. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

♦    Tak jak w wypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny należy regularnie kontrolować morfologię krwi.

♦    Stosowanie antybiotyków beta-laktamowych w dużych dawkach u pacjentów, u których

w wywiadzie stwierdzono niewydolność nerek lub napady drgawek lub którzy byli leczeni na padaczkę lub choroby opon mózgowo-rdzeniowych, może w wyj ątkowych przypadkach wywołać drgawki.

♦ Uogólniony rumień z gorączką i krostkami, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej. Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest przerwanie leczenia, a wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny jest przeciwwskazane.

♦    Podczas stosowania amoksycyliny może być konieczna modyfikacja dawki jednocześnie podawanych leków przeciwzakrzepowych (patrz punkt 4.5).

♦    Podczas stosowania amoksycyliny należy uważnie kontrolować stężenie w surowicy jednocześnie stosowanego metotreksatu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się stosowania amoksycyliny w skojarzeniu z następującymi lekami

Allopurynol

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z allopurynolem ze względu na możliwość wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Digoksyna

Podczas jednoczesnego stosowania z amoksycyliną możliwe jest zwiększenie wchłaniania digoksyny. Może być konieczna modyfikacja dawki digoksyny.

Leki przeciwzakrzepowe

Jednoczesne stosowanie amoksycyliny i leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny może wydłużyć czas krwawienia. Może być konieczna modyfikacja dawki leku przeciwzakrzepowego (patrz punkt 4.4). U wielu pacjentów leczonych antybiotykami obserwowano nasilenie działania doustnych leków przeciwzakrzepowych. Czynnikami ryzyka są: zakażenie i stan zapalny, wiek i stan ogólny pacjenta. W tych warunkach trudno ustalić, w jakim stopniu za zmiany wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) odpowiada choroba zakaźna, a w jakim jej leczenie. Jednak opisane działanie w większym stopniu dotyczy niektórych grup antybiotyków, zwłaszcza fluorochinolonów, makrolidów, cyklin, kotrimoksazolu i niektórych cefalosporyn.

Metotreksat

Opisywano interakcję między amoksycyliną a metotreksatem, prowadzącą do zwiększenia jego toksyczności. U pacjentów otrzymujących obydwa leki zaleca się ścisłą kontrolę stężenia metotreksatu w surowicy. Amoksycylina zmniejsza klirens nerkowy metotreksatu, prawdopodobnie przez kompetycyjne hamowanie wydzielania kanalikowego metotreksatu.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania amoksycyliny w skojarzeniu z następującymi lekami

Hormonalne doustne środki antykoncepcyjne

Stosowanie amoksycyliny może przemijaj ąco zmniejszać stężenie estrogenów i progesteronu w osoczu, osłabiając skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Dlatego zaleca się dodatkowo stosowanie innych niehormonalnych metod antykoncepcji.

Inne interakcje

-    Wymuszona diureza prowadzi do zmniejszenia stężenia amoksycyliny we krwi przez zwiększenie jej wydalania.

-    Podczas leczenia amoksycyliną należy stosować enzymatyczne metody oznaczenia glukozy w moczu. Duże stężenie amoksycyliny w moczu może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów wykonywanych metodami chemicznymi.

- Amoksycylina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży.

- W dużych stężeniach amoksycylina może zaniżać wartości stężenia glukozy w surowicy.

-    Amoksycylina może zaburzać oznaczanie białka metodą kolorymetryczną.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Amoksycylina przenika przez łożysko, a jej stężenie w osoczu u płodu stanowi około 25-30% stężenia w osoczu matki.

Dane uzyskane na podstawie obserwacji ograniczonej liczby ciąż, w trakcie których kobiety przyjmowały amoksycylinę wskazują, że nie ma niepożądanego wpływu amoksycyliny na przebieg ciąży lub na stan zdrowia płodu i noworodka. Dotychczas brak innych istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wskazują ani na bezpośredni, ani na pośredni szkodliwy wpływ na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność podczas stosowania amoksycyliny u kobiet w ciąży.

Amoksycylina przenika do mleka kobiecego (osiągając stężenie stanowiące około 10% stężenia w surowicy). Dotychczas nie notowano szkodliwego wpływu amoksycyliny na karmione piersią niemowlę. Amoksycylinę można stosować w okresie karmienia piersią.

Jeśli jednak u dziecka wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. biegunka), zakażenie drożdżakowe lub wysypka na skórze, karmienie piersią należy przerwać.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ospamox nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych wymienionych w tym punkcie określono następująco:

bardzo często: >1/10

często: >1/100 do <1/10

niezbyt często: >1/1000 do <1/100

rzadko: >1/10 000 do <1/1000

bardzo rzadko: <1/10 000

częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Nadkażenia i kolonizacja opornymi drobnoustrojami lub drożdżakami wywołującymi kandydozę błony śluzowej jamy ustnej i pochwy po długotrwałym lub powtarzanym zastosowaniu amoksycyliny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko

Eozynofilia i niedokrwistość hemolityczna.

Bardzo rzadko

Leukopenia, neutropenia, granulocytopenia, trombocytopenia, pancytopenia, niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, agranulocytoza, wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego. Zmiany te ustępowały po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Obrzęk krtani, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń, anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko

Działania niepożądane ze strony układu nerwowego obejmujące hiperkinezę, zawroty głowy i drgawki. Drgawki mogą występować u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, padaczką, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych lub u pacjentów otrzymujących amoksycylinę w dużych dawkach.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Dolegliwości ze strony żołądka, nudności, utrata apetytu, wymioty, wzdęcia, luźne stolce, biegunka, wysypka na błonach śluzowych (zwłaszcza w obrębie jamy ustnej), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku. Te działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego są w większości przypadków lekkie i często ustępują albo w trakcie leczenia, albo w bardzo krótkim czasie po jego zakończeniu. Występowanie działań niepożądanych można na ogół zmniejszyć przez przyjmowanie amoksycyliny podczas posiłków.

Rzadko

Powierzchowne przebarwienie zębów (zwłaszcza w wypadku stosowania leku w postaci zawiesiny doustnej). Zwykle można je usunąć przez szczotkowanie zębów.

Bardzo rzadko

Jeśli wystąpi ciężka i uporczywa biegunka, jako przyczynę należy rozważyć rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit.

Język czarny.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Umiarkowane i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko

Zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Reakcje skórne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka. Typowa wysypka odropodobna występuje w ciągu 5 do 11 dni po rozpoczęciu leczenia. Natychmiastowe wystąpienie pokrzywki wskazuje na reakcję alergiczną na amoksycylinę i konieczne jest wówczas odstawienie leku.

Rzadko (patrz również punkt 4.4)

Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego), rumień wielopostaciowy wysiękowy, ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), zespół Stevensa-Johnsona, pęcherzowe i złuszczające zapalenie skóry.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko

Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

Gorączka polekowa.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Amoksycylina nie wywołuje zwykle ostrych objawów toksyczności, nawet omyłkowo zażyta w dużej dawce. Przedawkowanie może wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności nerek, neuropsychiczne oraz równowagi wodno-elektrolitowej. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek duże przedawkowanie może wywołać objawy nefrotoksyczności: możliwe jest wytrącanie się kryształów amoksycyliny.

Leczenie przedawkowania

Brak swoistej odtrutki w razie przedawkowania amoksycyliny. Leczenie polega przede wszystkim na podaniu węgla aktywnego (płukanie żołądka nie jest zwykle konieczne) i leczeniu objawowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na równowagę wodno-elektrolitową.

Amoksycylinę można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny o rozszerzonym spektrum działania.

Kod ATC: J01CA04 Sposób działania

Amoksycylina jest penicyliną aminobenzylową, która wykazuje działanie bakteriobójcze w wyniku hamowania syntezy ściany komórki bakteryjnej.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Głównym wyznacznikiem skuteczności amoksycyliny jest czas, w którym stężenie leku utrzymuje się powyżej minimalnego stężenia hamującego (T>MIC).

Mechanizm oporności

Bakterie mogą wykazywać oporność na amoksycylinę na skutek:

-    wytwarzania beta-laktamaz, które hydrolizują aminopenicyliny (proces hydrolizy może być zahamowany przez kwas klawulanowy),

-    zmian w białkach wiążących penicyliny,

-    nieprzepuszczalności komórki bakteryjnej dla leku,

-    pomp usuwających amoksycylinę z komórki.

U jednego organizmu może występować jeden lub więcej z powyższych mechanizmów, powodując szereg różnych i trudnych do przewidzenia oporności krzyżowych na inne antybiotyki beta-laktamowe oraz leki przeciwbakteryjne innych grup.

Stężenia graniczne

(wg EUCAST - European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing)


Drobnoustroje

Stę

lżenia graniczne [pg/m

]

Wrażliwe

Średnio wrażliwe

Oporne

Haemophilus influenzae

<1

-

>1

Moraxella catharrhalis

<1

-

>1

Enterococcus

<4

8

>8

Streptococcus A, B, C, G1

<0,25

-

>0,25

Streptococcus pneumoniae2

<0,5

1-2

>2

Enterobacteriaceae3

-

-

>8

Beztlenowe bakterie Gram-ujemne

<0,5

-

>2

Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie

<4

8

>8

Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem bakterii

<2

4-8

>8

1    Wartości graniczne podane w tabeli oparte są na wartościac

2    Wartości graniczne podane w tabeli opierają się na wartości

3    Wartości graniczne dla szczepów opornych (R>8 mg/l) zapi szczepy, w których występują mechanizmy oporności, są o]

i granicznych penicyliny benzylowej. ach dla ampicyliny. swniają, że wszystkie wyizolowane creślane jako oporne.


Wrażliwość

Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Dla oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.


Gatunki zwykle wrażliwe_

Tlenowe Gram-dodatnie

Corynebacterium diphteriae Enterococcus faecalis$

Listeria monocytogenes Streptococcus agalactiae Streptococcus bovis Streptococcus pyogenes*

Tlenowe Gram-ujemne

Helicobacter pylori

Beztlenowe

Peptostreptococci

Inne

Borrelia_

Gatunki, w których może wystąpić problem oporności nabytej

Tlenowe Gram-dodatnie

Corynebacterium spp.$

Enterococcus faecium$

Streptococcus pneumoniae*+

Streptococcus viridans

Tlenowe Gram-ujemne

Escherichia coli+

Haemophilus influenzae*

Haemophilus parainfluenzae*

Moraxella catarrhalis+


Beztlenowe

Prevotella

Fusobacterium spp._

Gatunki o oporności wrodzonej

Tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus

Tlenowe Gram-ujemne

Acinetobacter spp.

Citrobacter spp.

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Legionella

Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia spp.

Pseudomonas spp.

Serratia spp.

Beztlenowe

Bacteroides fragilis

Tnne

Chlamydia

Mycoplasma

Rickettsia


* Skuteczność kliniczną w zaakceptowanych wskazaniach klinicznych wykazano dla wrażliwych szczepów.

+ Rozpowszechnienie oporności patogenów wynosi >50%.

$ Gatunki o wrodzonej średniej wrażliwości

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność amoksycyliny zależy od dawki i mieści się w granicach 75-90%.

W zakresie dawek od 250 mg do 1000 mg biodostępność (parametry: AUC i Cmax) jest wprost proporcjonalna do dawki. Wchłanianie zmniejsza się wraz ze zwiększeniem dawki. Na wchłanianie amoksycyliny nie ma wpływu jednocześnie spożywany pokarm. Podanie doustne amoksycyliny w pojedynczej dawce 500 mg powoduje jej stężenie w osoczu 6 do 11 mg/l. Po podaniu amoksycyliny w pojedynczej dawce 3 g jej stężenie w osoczu osiąga 27 mg/l. Największe stężenia w osoczu występują po upływie około 1 do 2 godzin po podaniu leku.

Dystrybucja

Wiązanie amoksycyliny z białkami wynosi około 17%. Amoksycylina szybko osiąga stężenie lecznicze w surowicy, w tkankach płuc, w wydzielinie oskrzeli, w wydzielinie ucha środkowego, w żółci i w moczu. Amoksycylina może przenikać do zmienionych zapalnie opon mózgowych i przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego. Amoksycylina przenika przez łożysko i w niewielkich ilościach jest wydzielana do mleka kobiecego.

Metabolizm i wydalanie

Amoksycylina jest wydalana z organizmu głównie przez nerki. Około 60 do 80% podanej doustnie dawki amoksycyliny jest wydzielane z moczem w postaci czynnej, niezmienionej w ciągu 6 godzin po podaniu leku, niewielka frakcja jest wydzielana z żółcią. Około 7 do 25% podanej dawki leku jest metabolizowane do nieczynnego kwasu penicyloilowego. Okres półtrwania leku w surowicy

u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wynosi około 1 do 1,5 godziny. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek okres półtrwania wynosi od 5 do 20 godzin. Amoksycylina może być usuwana z organizmu metodą hemodializy.

Dzieci

U wcześniaków (wiek ciążowy 26-33 tygodnie) całkowity klirens ustrojowy po dożylnym podaniu amoksycyliny w trzecim dniu życia wynosił od 0,75 do 2 ml/min i był bardzo zbliżony do wartości klirensu inuliny (GFR) w tej populacji. Po podaniu doustnym profil wchłaniania i biodostępność amoksycyliny u małych dzieci i u dorosłych mogą się różnić. Ze względu na zmniejszony klirens można oczekiwać zwiększenia ekspozycji w tej grupie pacjentów, chociaż zwiększenie to może być częściowo osłabione przez mniejszą biodostępność po podaniu doustnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Magnezu stearynian Poliwidon (K 25)

Karboksymetyloskrobia sodowa Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka

Tytanu dwutlenek Talk

Metylohydroksypropyloceluloza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed wilgocią.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium zawierające 16 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ospamox, 500 mg Ospamox, 750 mg Ospamox, 1000 mg


Pozwolenie nr R/2931 Pozwolenie nr R/2932 Pozwolenie nr R/2933


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 9.08.1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 3.07.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11 UR.DZL.ZLN.4020.5115-5117.2011

Ospamox