Imeds.pl

Osporil 4 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Osporil, 4mg /5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum zoledronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Osporil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Osporil

3.    Jak stosować lek Osporil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Osporil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Osporil i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Osporil jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bis-fosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Jest stosowany:

   w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości);

   w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu. Nowotwory mogą przyspieszać przebudowę tkanki kostnej, powodując zwiększone uwalnianie wapna z kości. Taki stan określany jest jako hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową (ang. TIH).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Osporil

Należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Lekarz zaleci badania krwi przed rozpoczęciem podawania leku Osporil i będzie sprawdzał reakcję na leczenie w regularnych odstępach czasu.

Kiedy nie stosować leku Osporil

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inny bisfosfonian (grupa leków, do których należy lek Osporil) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Osporil, należy omówić to z lekarzem:

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały problemy z nerkami;

•    jeśli u pacjenta występuje lub występował ból, obrzęk lub zdrętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów;

•    jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego albo zamierza poddać się zabiegowi chirurgii szczękowej; należy wówczas poinformować stomatologa o przyjmowaniu leku Osporil.

U pacjentów otrzymujących lek Osporil zgłaszano zmniejszone stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia), będące niekiedy przyczyną skurczów mięśni, suchej skóry i uczucia pieczenia. Donoszono o występowaniu nieregularnego bicia serca (arytmii serca), napadów padaczkowych, skurczów i drgań mięśni (tężyczki) w wyniku ciężkiej hipokalcemii. W niektórych przypadkach hipokalcemia może zagrażać życiu. Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjent ma obecną wcześniej hipokalcemię, wymaga ona wyrównania przed włączeniem pierwszej dawki leku Osporil. Pacjent otrzyma odpowiednie suplementy wapnia i witaminy D.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Osporil u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi

Lek Osporil może być stosowany u osób w wieku 65 lat i starszych. Brak danych dotyczących dodatkowych ostrzeżeń wymaganych w tej grupie pacjentów.

Lek Osporil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu:

•    antybiotyków z grupy aminoglikozydów (leki stosowane w leczeniu ciężkich zakażeń),

kalcytoniny (lek stosowany do leczenia osteoporozy pomenopauzalnej i hipokalcemii), diuretyki pętlowe (leki stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego lub obrzęków) lub inne leki zmniejszające stężenie wapnia, ponieważ stosowanie ich w skojarzeniu z bisfosfonianami może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia wapnia we krwi;

•    talidomidu (leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów krwi z zajęciem kości) lub

innych leków, które mogą być szkodliwe dla nerek;

•    innych leków zawierających kwas zoledronowy, które stosowane są w leczeniu osteoporozy i innych nienowotworowych chorób kości lub innych bisfosfonianów, ponieważ łączne skutki działania tych leków przyjmowanych z lekiem Osporil nie są znane;

•    leków antyangiogennych (stosowanych w leczeniu raka), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Osporil było związane ze zwiększonym ryzykiem martwicy kości szczęki (ONJ, ang. osteonecrosis of the jaw).

Ciąża i karmienie piersią

Leku Osporil nie należy stosować w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

Leku Osporil nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Występowały bardzo rzadkie przypadki zawrotów głowy i senności związane ze stosowaniem leku Osporil. Dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń mechanicznych i wykonywania innych czynności wymagających skoncentrowanej uwagi.

Osporil zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 5 ml fiolki, to znaczy zasadniczo jest „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Osporil

•    Lek Osporil musi być podawany wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny,

posiadające odpowiednie przygotowanie do dożylnego podawania bisfosfonianów (tzn. podawania bisfosfonianów do żyły).

•    Lekarz zaleci wypicie odpowiedniej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby zapobiec

odwodnieniu.

Należy uważnie stosować się do wszystkich innych zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W jakiej dawce stosuje się lek Osporil

•    Zalecana dawka pojedyncza wynosi 4 mg.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lekarz prowadzący poda mniejszą dawkę leku, w zależności od nasilenia choroby nerek.

Jak często stosuje się lek Osporil

•    W przypadku zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości, podaje się jedną infuzję leku Osporil co trzy do czterech tygodni.

•    W przypadku leczenia mającego na celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, zwykle stosuje się tylko jedną infuzję leku Osporil.

Jak stosuje się lek Osporil

•    Lek Osporil jest podawany jako wlew kroplowy (infuzja) do żyły. Wlew powinien trwać co najmniej 15 minut i powinien być podawany jako osobny roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, lekarz przepisze wapń i witaminę D do codziennego przyjmowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Osporil

Pacjenci, którym podano większe niż zalecane dawki leku, powinni być uważnie monitorowani. Jest to konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieprawidłowych stężeń elektrolitów w surowicy (np. wapnia, fosforu i magnezu) i (lub) zmian czynności nerek, w tym ciężkich zaburzeń czynności nerek. Pacjenci ze zbyt małym stężeniem wapnia mogą wymagać podania uzupełniającej infuzji wapnia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

• Ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza prowadzącego na

podstawie specyficznych badań krwi);

•    Małe stężenie wapnia we krwi.

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Ból w jamie ustnej, ból zębów i (lub) szczęki, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej,

zdrętwienie lub uczucie ciężkości szczęki, lub ruszanie się zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwica kości). W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast poinformować o nich lekarza lub lekarza stomatologa.

•    U pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną leczonych kwasem zoledronowym zaobserwowano

nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków). Nie wiadomo, czy to kwas zoledronowy powoduje nieregularne bicie serca, jednak należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia takich objawów po przyjęciu kwasu zoledronowego.

•    Ciężkie reakcje alergiczne: duszność, obrzęk, głównie twarzy i gardła.

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1000)

•    Jako następstwo małych stężeń wapnia: nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca; wtórnie do hipokalcemii).

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

Jako następstwo małego stężenia wapnia: napady padaczkowe, drętwienie i tężyczka (wtórna do hipokalcemii).

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów): małe stężenie fosforanów we krwi.

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność,

dreszcze oraz bóle kości, stawów i (lub) mięśni. W większości przypadków specjalne leczenie nie jest wymagane, a objawy ustępują po krótkim czasie (kilka godzin lub dni);

•    objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów oraz utrata apetytu;

•    zapalenie spojówek;

•    mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość).

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    reakcje nadwrażliwości;

•    niskie ciśnienie krwi;

•    ból w klatce piersiowej;

•    reakcje skórne (zaczerwienienie i obrzęki) w miejscu podania, wysypka, swędzenie;

•    wysokie ciśnienie krwi, spłycenie oddechu, zawroty głowy, lęk, zaburzenia snu, zaburzenia

smaku, drżenie, mrowienie i drętwienie rąk lub stóp, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, suchość w jamie ustnej;

•    mała liczba białych krwinek i płytek krwi;

•    małe stężenie magnezu i potasu we krwi. Lekarz będzie to kontrolował i zleci niezbędne

badania;

•    zwiększenie masy ciała;

•    zwiększona potliwość;

•    senność;

•    niewyraźne widzenie, łzawienie oczu, wrażliwość oczu na światło;

•    nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała lub zapaścią;

•    trudność w oddychaniu, z sapaniem i kaszlem;

•    pokrzywka.

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    wolne bicie serca;

•    splątanie;

•    w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza

w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

•    choroba śródmiąższowa płuc (zapalenie tkanki otaczającej pęcherzyki płucne);

•    objawy grypopodobne, w tym zapalenie stawów i    obrzęk stawów;

•    bolesne zaczerwienienie    i (lub) obrzęk w    obrębie    oczu.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem krwi;

•    silny ból kości, stawów i (lub) mięśni, czasami powodujący unieruchomienie;

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Osporil

Lekarz prowadzący, farmaceuta lub pielęgniarka są poinformowani o tym, jak przechowywać lek Osporil (patrz punkt 6).

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Osporil

-    Substancją czynną leku jest kwas zoledronowy. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (bezwodnego).

-    Pozostałe składniki to: mannitol, sodu cytrynian, kwas solny, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Osporil i co zawiera opakowanie

Lek Osporil jest dostarczany w postaci płynnego koncentratu w fiolce. Jedna fiolka zawiera 5 ml roztworu.

Lek Osporil jest dostarczany w opakowaniach zawierających 1 lub 10 fiolek, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38,

1106 Budapest Węgry

Wytwórca:

Delpharm Tours

La Baraudiere, Rue Paul Langevin, 37170 Chambray-les-Tours Francja

EGIS Pharmaceuticals PLC Bókenyfóldi ut 118-120,

1165 Budapeszt Węgry

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Chemistry, Service Laboratory „Chemical Analysis-Quality Control“

Panepistimipolis-Zografou, 15771, Athens Grecja

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinska 30, 036 80 Martin,

Słowacja

Importer

EGIS Pharmaceuticals PLC Bókenyfóldi ut 118-120,

1165 Budapeszt Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

ISLANDIA ( RMS)

psporil 4mg/5ml Innrennslis^ykkni, lausn

Węgry

Osporil 4mg/5ml koncentratum oldatos infuzióhoz

Słowacja

psporil 4mg/5ml

Czechy

psporil 4mg/5ml

Rumunia

^sporil 4mg/5ml, Concentrat pentru solutie

Polska

psporil

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 7.04.2015

Informacja dla personelu medycznego

-    W celu przygotowania roztworu do infuzji zawierającego 4 mg kwasu zoledronowego, koncentrat leku Osporil, (5,0 ml) należy rozcieńczyć w 100 ml roztworu do infuzji nie zawierającego wapnia lub innym roztworze nie zawierającym kationów dwuwartościowych.

Jeśli konieczne jest podanie mniejszej dawki, należy najpierw pobrać odpowiednią objętość produktu, jak zalecono poniżej a następnie rozcieńczyć go w 100 ml roztworu do infuzji. W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności, do rozcieńczenia musi być stosowany 0,9% m/v roztwór chlorku sodu lub 5% m/v roztwór glukozy.

Nie należy mieszać roztworu leku Osporil z roztworami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, np. roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu.

Sposób przygotowania zmniejszonych dawek preparatu Osporil:

Pobrać odpowiednią objętość koncentratu, zgodnie z ustalonym dawkowaniem:

-    4,4 ml dla dawki 3,5 mg

-    4,1 ml dla dawki 3,3 mg

-    3,8 ml dla dawki 3,0 mg.

-    Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niezużyte resztki roztworu należy wyrzucić.

Należy używać wyłącznie klarownych roztworów bez wytrąconych cząstek i przebarwień.

Podczas przygotowania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki.

-    Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć po rozcieńczeniu.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania, które nie powinny przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C, przed zastosowaniem. Ochłodzony roztwór, przed podaniem, powinien być doprowadzony do temperatury pokojowej.

-    Roztwór leku Osporil podaje się w 15-minutowej infuzji dożylnej przez oddzielną linię infuzyjną. Stan nawodnienia pacjenta musi być oceniony przed każdym podaniem leku Osporil, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie.

-    W badaniach nie stwierdzono niezgodności leku Osporil z opakowaniami szklanymi oraz różnego rodzaju workami i zestawami, stosowanymi do infuzji, wykonanymi z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu (wypełnionymi 0,9% m/v roztworem chlorku

sodu lub 5% m/v roztworem glukozy).

-    Ponieważ brak jest danych odnośnie zgodności leku Osporil z innymi stosowanymi dożylnie lekami, nie należy łączyć go z innymi lekami. Roztwór leku Osporil powinien być podawany zawsze w oddzielnym zestawie do infuzji.

Jak przechowywać lek Osporil

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie należy stosować leku Osporil po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

-    Nieotwarta fiolka nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

-    Osporil roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć po rozcieńczeniu w celu uniknięcia

8