+ iMeds.pl

Ossica 6 mgUlotka Ossica

Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika Ossica, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum ibandronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie nalezy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ossica i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ossica

3.    Jak stosować lek Ossica

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ossica

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OSSICA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ossica zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami.

Lek Ossica jest wskazany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przeniósł się do kości (tak zwane przerzuty do kości).

-    Pomaga zapobiegać złamaniom kostnym.

-    Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagającym leczenia chirurgicznego lub napromieniania.

Lek Ossica może być również przepisany w przypadku podwyższonego stężenia wapnia we krwi spowodowanego nowotworami.

Działanie leku Ossica polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości. To zapobiega osłabieniu kości.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OSSICA

Podczas leczenia lekiem Ossica u pacjenta mogą zostać wykonane badania krwi, w celu upewnienia się, że pacjent otrzymuje odpowiednią dawkę leku.

Kiedy nie stosować leku Ossica

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ossica,

-    jeśli u pacjenta występuje lub wystąpiło zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Należy wówczas skonsultować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ossica

W przypadku pewności lub podejrzewania występowania nadwrażliwości na inne bisfosfoniany.

U niektórych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku Ossica. Należy powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowały choroby nerek, niewydolność nerek lub konieczne było stosowanie dializ lub jeżeli u pacjenta występują jakiekolwiek inne choroby, które mogą niekorzystnie wpływać na nerki.

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia metabolizmu związków mineralnych (jak np. niedobór witaminy D).

-    w trakcie przyjmowania leku Ossica należy przyjmować suplementy wapnia i witaminy D.

Jeżeli jest to niemożliwe, należy o tym poinformować lekarza.

-    w przypadku leczenia stomatologicznego lub planowanego chirurgicznego zabiegu stomatologicznego należy poinformować swojego lekarza dentystę o stosowaniu leku Ossica.

Dzieci i młodzież

Leku Ossica nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie obserwowano interakcji w trakcie równoczesnego stosowania kwasu ibandronowego z tamoksyfenem lub melfalanem/prednizolonem.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje antybiotyk z grupy "aminoglikozydów" taki jak gentamycyna, ponieważ zarówno aminoglikozydy, jak i lek Ossica mogą powodować obniżenie stężenia wapnia we krwi.

Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii (zmniejszone stężenie magnezu).

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ossica u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie badano wpływu leku Ossica na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ossica

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę (3ml), tzn. zasadniczo jest „wolny od sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OSSICA

Lek Ossica podawany jest w postaci wlewu dożylnego. Dawka leku określana jest przez lekarza w zależności od choroby. Lekarz może modyfikować dawkę leku w przypadku zaburzenia czynności nerek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ossica może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, wymienione poniżej, były obserwowane w przypadku dożylnego podawania kwasu ibandronowego.

Działania niepożądane mogą występować z określoną częstotliwością wymienioną poniżej:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Częstość nieznana:


występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

występują u 1 do 10 na 10 00 pacjentów

występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi u pacjenta którykolwiek z poważnych objawów niepożądanych - może wystąpić konieczność natychmiastowego podania leków:

-    wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jezyka i gardła z trudnościami w oddychaniu. Może to świadczyć o alergii na ten lek

-    trudności w oddychaniu

-    ból lub owrzodzenia w jamie ustnej lub szczęce

-    ból i zapalenie oczu (jeśli występują długotrwale).

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często

-    wzrost temperatury ciała.

Często

-    bóle brzucha, niestrawność, wymioty lub biegunka

-    małe stężenie wapnia i fosforanów we krwi

-    zmiany w wynikach badań krwi, takich jak gamma glutamylotransferazy lub kreatyniny

-    zaburzenia serca: blok odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego

-    objawy grypopodobne (takie jak gorączka, dreszcze, bóle kostne i bóle mięśniowe). Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku godzin lub dni

-    ból lub napięcie mięśni

-    bóle głowy, zawroty głowy, uczucie osłabienia

-    uczucie pragnienia, ból gardła, zaburzenia smaku

-    obrzęki nóg lub stóp

-    bóle stawowe, zapalenie stawów lub inne problemy dotyczące stawów

-    zaburzenia przytarczyc

-    siniaki

-    zakażenia

-    zaburzenia wzroku zwane zaćmą

-    problemy skórne

-    problemy dotyczące zębów.

Niezbyt często

-    drżenia, dreszcze

-    niska temperatura ciała (hipotermia)

-    zaburzenia w naczyniach krwionośnych mózgu (zaburzenia mózgowo-naczyniowe)

-    zaburzenia sercowo-naczyniowe (w tym kołatanie serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, żylaki)

-    zmany w wynikach badań krwi (niedokrwistość)

-    zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej we krwi

-    zatrzymanie płynu i obrzęk (obrzęk limfatyczny)

-    obecność płynu w płucach

-    problemy dotyczące żołądka, takie jak zapalenie żołądka i jelit lub zapalenie żołądka

-    kamienie żółciowe

-    niemożność oddania moczu, zapalenie pęcherza

-    migrena

-    nerwobóle, zaburzenia korzonków nerwowych

-    głuchota

-    zwiększona wrażliwość na dźwięk, smak lub dotyk lub zmiany węchu

-    trudności w przełykaniu

-    owrzodzenie jamy ustnej, obrzęk warg, („zapalenie warg"), pleśniawki jamy ustnej

-    świąd lub drętwienie skóry wokół ust

-    ból w okolicy miednicy, upławy, świąd lub ból w pochwie

-    łagodny rozrost skóry

-    utrata pamięci

-    zaburzenia snu, lęk, chwiejność uczuciowa, zmiany nastroju

-    wypadanie włosów

-    ból lub rana w miejscu podania

-    utrata masy ciała

-    torbiel nerkowa

-    zmniejszone stężenia fosforanów we krwi

-    zaczerwienienie skóry

-    nieprawidłowe, wysokie dźwięki, wytworzone przez częściowo zablokowane drogi oddechowe tzw. stridor.

Rzadko

-    ból oka lub zapalenie oka.

Bardzo rzadko

-    stan obejmujacy zmiany w kości żuchwy, tak zwana martwica kości żuchwy.

Nietypowe złamania kości udowej mogą pojawić się rzadko, zwłaszcza u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi ból, osłabienie lub uczucie dyskomfortu w okolicy uda, biodra i w pachwinie, gdyż może to umożliwić wczesne wykrycie ewentualnego złamania kości udowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OSSICA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Po rozcieńczeniu roztwór do infuzji należy natychmiast użyć.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek należy natychmiast użyć. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem przyjmuje użytkownik. Na ogół, czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że roztwór przygotowano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Wykazano, że lek zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną w trakcie używania przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C.

Nie stosować leku Ossica po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „EXP”. Data ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Nie stosować leku Ossica w przypadku, gdy roztwór nie jest przejrzysty lub zawiera cząstki stałe. Niezużyty roztwór należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ossica

-    Substancją czynną leku jest kwas ibandronowy. Jedna fiolka z 6 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg kwasu ibandronowego (w postaci 6,75 mg sodu ibandronianu jednowodnego). Jedna ampułka z 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg kwasu ibandronowego.

-    Ponadto lek zawiera: sodu chlorek, kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny oraz wodę do wstrzykiwań. Sodu wodorotlenek i kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek Ossica i co zawiera opakowanie.

Lek Ossica jest w postaci bezbarwnego, przejrzystego roztworu, praktycznie pozbawionego cząstek stałych, pH 3,5 - 4,5.

Lek Ossica, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, jest zapakowany w pudełko zawierające 1, 5 lub 10 fiolek (szklana fiolka o pojemności 6 ml).

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej Fluo-Tec i wieczkiem z plastikowym uszczelnieniem.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest Gyómrói ut 19-21 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data zatwierdzenia ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Dawkowanie: Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości

Zalecaną dawką w zapobieganiu powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne korygowanie dawki. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem:

Klirens kreatyniny

Dawkowanie / Czas wlewu1

Objętość wlewu

(ml/min)

>50 CLcr < 80

6 mg/15 minut

100 ml

>30 CLcr < 50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

< 30

2 mg / 1 godzinę

500 ml

1    Podawanie co 3 do 4 tygodni

2    0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLcr < 50 ml/min.

Dawkowanie: Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Lek Ossica podawany jest zazwyczaj w warunkach szpitalnych. Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ossica pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony roztworem chlorku sodowego o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U większości pacjentów z nasiloną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin 1 > 3 mmol/l lub > 12 mg/dl) wystarczającą dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin < 3 mmol/l lub < 12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

Stężenie wapnia w surowicy    =

skorygowane o stężenie albumin (mmol/l)

lub

Stężenie wapnia w surowicy    =

skorygowane o stężenie albumin (mg/dl)


Stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x stężenie albumin (g/l)] + 0,8


Stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 stężenie albumin (g/dl)]


Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków podwyższone stężenie wapnia w surowicy może ulec obniżeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

Sposób i droga podania

Lek Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać we wlewie dożylnym.

W tym celu należy przygotować zawartość fiolki w następujący sposób:

-    Hiperkalcemia - dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 500 ml 5% roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór należy podawać przez 1-2 godziny.

-    Zapobieganie incydentom w obrębie układu kostnego - dodać do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 ml 5% roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór podawać przez co najmniej 15 minut. Patrz również powyżej dawkowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Uwaga:

W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności farmaceutycznych, lek Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy mieszać wyłącznie z izotonicznym roztworem chlorku sodowego lub z 5% roztworem glukozy. Roztworów zawierających wapń nie należy mieszać z lekiem Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Rozcieńczone roztwory przeznaczone są do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystych roztworów, bez obecności cząstek stałych.

Zaleca się, aby po rozcieńczeniu produkt został natychmiast użyty (patrz punkt 5 tej ulotki "JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OSSICA").

Ponieważ omyłkowe podanie leku dotętniczo, co w tym wypadku nie jest zalecane, jak również poza żyłę, może prowadzić do uszkodzenia tkanek, należy zawsze upewnić się, że lek Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jest podawany dożylnie.

Częstość podawania

W celu leczenia hiperkalcemii spowodowanej nowotworem, lek Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podaje się zazwyczaj w pojedynczym wlewie.

W celu zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości, infuzje leku Ossica powtarzane są w odstępach 3-4 tygodniowych.

Czas trwania leczenia

U ograniczonej liczby pacjentów (50 pacjentów) podano drugi wlew leku z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

U pacjentów rakiem piersi z przerzutami do kości wlewy leku Ossica powinny być podawane co 3-4 tygodnie. W badaniach klinicznych leczenie kontynuowano do 96 tygodni.

Przedawkowanie

Jak dotąd brak jest doświadczeń związanych z ostrym zatruciem lekiem Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji. Ponieważ w badaniach nieklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby.

W przypadku wystąpienia istotnej klinicznie hipokalcemii (bardzo małe stężenia wapnia w surowicy), należy ją skorygować przez dożylne podanie glukonianu wapnia.

7

1

Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:

Ossica

Charakterystyka Ossica

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ossica, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka z 6 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg kwasu ibandronowego (w postaci 6,75 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg kwasu ibandronowego.

Substancja pomocnicza:

Każda fiolka z 6 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 21,08 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Klarowny, bezbarwny roztwór, praktycznie pozbawiony cząstek stałych, pH 3,5 - 4,5.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Ossica jest wskazany u dorosłych w:

-    zapobieganiu zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości.

-    leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową z przerzutami lub bez.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Ossica powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu raka.

Dawkowanie

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości

Zalecaną dawką w zapobieganiu zdarzeniom kostnym u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut. Do infuzji, zawartość fiolki(ek) należy dodać wyłącznie do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub do 100 ml 5% roztworu glukozy.

Infuzja wykonana w krótszym czasie (tzn. 15 min) powinna być stosowana wyłącznie u pacjentek z prawidłową czynnością nerek lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma danych opisujących krótkotrwałą infuzję u pacjentek z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min. Lekarz przepisujący lek powinien sprawdzić informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania w tej grupie pacjentów w punkcie Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Ossica pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U pacjentów z osteolitycznymi przerzutami do kości konieczne jest zazwyczaj stosowanie mniejszych dawek niż u pacjentów z humoralną postacią hiperkalcemii. U większości pacjentów z ciężką hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin* > 3 mmol/l lub > 12 mg/dl) odpowiednią dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (skorygowane o stężenie albumin stężenie wapnia w surowicy < 3 mmol/l lub < 12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

*Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mmol/l)

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mg/dl)


= Stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x stężenie albumin (g/l)] + 0,8

Lub

= Stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 - stężenie albumin (g/dl)]

Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków podwyższone stężenie wapnia w surowicy może ulec obniżeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne podwyższenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

U ograniczonej liczby pacjentów (50 pacjentów) podano drugi wlew produktu leczniczego z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Dostosowanie dawki nie jest wymagane (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem (patrz punkt 5.2):

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawkowanie / Czas wlewu1

Objętość wlewu2

>50 CLcr <80

6 mg / 15 minut

100 ml

>30 CLcr <50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

<30


2 mg / 1 godzinę


500 ml


1    Podawanie co 3 do 4 tygodni

2    0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLcr < 50 ml/min.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Ossica u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

Sposób podania Do podawania dożylnego.

Do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystego roztworu, bez obecności cząstek. Produkt leczniczy Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać we wlewie dożylnym. W tym celu, zawartość fiolek należy dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu (lub 500 ml 5% roztworu glukozy) i podawać we wlewie trwającym 2 godziny.

Ponieważ omyłkowe podanie produktu leczniczego dotętniczo, co w tym wypadku nie jest zalecane, jak również poza żyłę, może prowadzić do uszkodzenia tkanek, należy zawsze upewnić się, że produkt leczniczy Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jest podawany dożylnie.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne bisfosfoniany.

-    Hipokalcemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu kostnego i mineralnego

Należy podjąć skuteczne leczenie hipokalcemii oraz innych zaburzeń metabolizmu kostnego i mineralnego przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym u pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości.

U wszystkich pacjentów ważne jest przyjmowanie odpowiednich ilości wapnia i witaminy D. W przypadku niedostatecznego dostarczenia z pożywieniem zaleca się stosowanie suplementacji wapnia i (lub) witaminy D.

Martwica kości żuchwy (ang. Osteonecrosis of the jaw - ONJ)

Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy, na ogół związanych z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego) u pacjentów z rakiem poddawanych leczeniu schematami z pierwotnym zastosowaniem podawanych dożylnie bisfosfonianów. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię oraz kortykosteroidy. Donoszono także o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u pacjentów, u których występują równocześnie czynniki ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, nieprawidłowa higiena jamy ustnej),

należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego oraz zastosowanie właściwej profilaktyki stomatologicznej.

W tej grupie pacjentów, jeśli to możliwe, należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych w trakcie leczenia. U pacjentów, u których wystąpi martwica kości żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to powikłanie. W przypadku pacjentów wymagających zabiegów dentystycznych, brak jest danych sugerujących, czy zakończenie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy żuchwy. Postępowanie z każdym pacjentem powinno być oparte na podstawie klinicznej oceny przeprowadzonej przez lekarza prowadzącego, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Nietypowe złamania kości udowej

Podczas leczenia bisfosfonianami zgłaszano nietypowe podkrętarzowe lub trzonowe złamania kości udowej, głównie u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub skośne krótkie złamania mogą wystąpić w dowolnym miejscu wzdłuż kości udowej od miejsca poniżej krętarza mniejszego do okolicy nadkłykciowej. Złamania te występowały po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwali ból uda lub ból w pachwinie, którym często towarzyszyły objawy złamania z przeciążenia w badaniach obrazowych na wiele tygodni lub miesięcy przed ujawnieniem się pełnego złamania kości udowej. Złamania często występują obustronnie; dlatego należy ocenić kość w drugiej kończynie u leczonych bisfosfonianami pacjentów, którzy doznali złamania trzonu kości udowej. Zgłaszano również przypadki słabego gojenia się tych złamań. Zaleca się odstawienie bisfosfonianów u pacjentów z nietypowymi złamaniami kości udowej do czasu przeprowadzenia oceny stanu pacjenta, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Podczas leczenia bisfosfonianami pacjentom należy zalecić, aby zgłaszali jakikolwiek ból uda, biodra i w pachwinie, a każdy pacjent z takimi objawami powinien zostać zbadany pod względem niepełnego złamania kości udowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W badaniach klinicznych nie wykazano pogorszenia czynności nerek po długotrwałym stosowaniu kwasu ibandronowego. Niemniej jednak, w zależności od indywidualnej oceny klinicznej pacjenta, u pacjentów leczonych kwasem ibandronowym zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Ze względu na brak danych klinicznych nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca

Należy unikać nadmiernego nawadniania pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 g) w jednej fiolce, tzn. jest zasadniczo „wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Nie obserwowano interakcji w trakcie równoczesnego stosowania z melfalanem/prednizolonem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

W innych badaniach dotyczących interakcji u kobiet po menopauzie wykazano brak jakichkolwiek interakcji z tamoksyfenem lub z hormonalną terapią zastępczą (estrogen).

W związku z dystrybucją leku, nie jest prawdopodobne wystąpienie interakcji z lekami o znaczeniu klinicznym. Kwas ibandronowy eliminowany jest wyłącznie w drodze sekrecji nerkowej i nie podlega biotransformacji. Nie wydaje się, aby w szlak wydzielniczy zaangażowane były znane kwasowe lub zasadowe systemy transportowe biorące udział w wydzielaniu innych substancji czynnych. Ponadto, kwas ibandronowy nie hamuje głównych izoenzymów wątrobowych P-450 u ludzi i nie indukuje systemu cytochromów wątrobowych P-450 u szczurów. Wiązanie przez białka osocza jest niewielkie w stężeniach terapeutycznych leku i z tego względu jest mało prawdopodobne, aby kwas ibandronowy wypierał inne substancje czynne.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów i aminoglikozydów, jako że obie grupy substancji mogą powodować przedłużone obniżenie stężenia wapnia w surowicy. Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii.

W badaniach klinicznych, kwas ibandronowy podawany był równocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, moczopędnymi, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi, i nie obserwowano występowania jawnych klinicznie interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych, dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Produktu leczniczego Ossica nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy jest wydzielany z ludzkim mlekiem. Podczas badań na szczurach w okresie laktacji wykazano obecność małych stężeń kwasu ibandronowego w mleku po dożylnym podaniu produktu. Nie należy stosować produktu leczniczego Ossica u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zdarzenia niepożądane zostały uporządkowane według malejącej częstości występowania, przy użyciu następującej konwencji:

Bardzo często    (>1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko    (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10000)

Częstość nieznana    (nie można stwierdzić na podstawie dostępnych danych)

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Profil tolerancji kwasu ibandronowego w hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową uzyskano na podstawie kontrolowanych badań klinicznych w tym wskazaniu i po dożylnym podaniu kwasu ibandronowego w zalecanych dawkach. Leczenie było najczęściej związane z podwyższeniem temperatury ciała. Sporadycznie obserwowano objawy grypopodobne, takie jak gorączka, dreszcze, bóle kostne i (lub) mięśniowe. W większości przypadków nie było konieczne zastosowanie specyficznego leczenia i objawy ustąpiły po kilku godzinach lub dniach.

Tabela 1: Zdarzenia niepożądane w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową po leczeniu kwasem ibandronowym.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

Hipokalcemia* *

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle kości

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka

Objawy

grypopodobne**,

dreszcze

Uwaga: Dane dotyczące 2 mg, jak i 4 mg kwasu ibandronowego zostały podane zbiorczo.

** Patrz dalsze informacje poniżej.

Hipokalcemia

Zmniejszonemu wydalaniu wapnia przez nerki może towarzyszyć zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy, które nie wymaga leczenia. Stężenie wapnia w surowicy może obniżyć się do wartości wskazujących na hipokalcemię.

Objawy grypopodobne

Występowały objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, dreszcze, bóle kości i (lub) stawów. W większości przypadków nie było konieczne zastosowanie swoistego leczenia i objawy ustępowały po kilku godzinach/dniach.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości Profil tolerancji podawanego dożylnie kwasu ibandronowego u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości uzyskano na podstawie kontrolowanego badania klinicznego w tym wskazaniu, po dożylnym podawaniu kwasu ibandronowego w zalecanej dawce.

W Tabeli 2 wymieniono reakcje niepożądane produktu leczniczego obserwowane w trakcie badania rejestracyjnego III fazy (152 pacjentów leczonych kwasem ibandronowym w dawce 6 mg), tj. zdarzenia niepożądane o mało prawdopodobnym, możliwym lub prawdopodobnym związku z badanym produktem oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Tabela 2: Reakcje niepożądane produktu leczniczego związane z leczeniem występujące u pacjentek z przerzutami do kości z powodu raka piersi, leczonych kwasem ibandronowym w dawce 6 mg podawanym dożylnie.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia

Zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pochwy,

kandydoza jamy ustnej

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone

Łagodny nowotwór skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Anemia,

nieprawidłowy skład krwi

Zaburzenia

endokrynologiczne

Zaburzenia

przytarczyc

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipofosfatemia

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia snu, niepokój, zmiany nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku

Zaburzenia krążenia mózgowego, uszkodzenia korzeni nerwów, amnezja, migrena, neuralgia, hipertonia, przeczulica, parestezja okołoustna, omamy węchowe.

Zaburzenia oka

Zaćma

Zapalenie

okaf**

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Zaburzenia serca

Blok odnogi pęczka Hissa

Choroba niedokrwienna serca, zaburzenia sercowo-naczyniowe, kołatanie serca

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie gardła

Obrzęk płuc, świst krtaniowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha,

zaburzenia zębów

Zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie jamy ustnej, dysfagia, zapalenie warg

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Kamica żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia skóry, wybroczyny

Wysypka, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie kości i stawów, ból mięśni, ból stawów, zaburzenia stawów

Martwica

kości

żuchwy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu, torbiel nerki

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból w okolicy miednicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Objawy

grypopodobne,

obrzęki

obwodowe,

zmęczenie,

pragnienie

Hipotermia

Badania

diagnostyczne

Zwiększona aktywność Gamma-GT, wzrost stężenia kreatyniny

Zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej we krwi, zmniejszenie masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Uraz, ból w miejscu wstrzyknięcia

** Patrz dalsze informacje poniżej.

f Zidentyfikowano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu były zgłaszane następujące reakcje (częstość rzadko): nietypowe podkrętarzowe i trzonowe złamania kości udowej (grupa działań niepożądanych związana ze stosowaniem bisfosfonianów).

Martwica kości żuchwy

Donoszono o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Większość z tych doniesień dotyczy pacjentów z rakiem, lecz o takich przypadkach donoszono także u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy. Wystąpienie martwicy żuchwy jest na ogół związane z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (z zapaleniem kości i szpiku kostnego włącznie). Zdiagnozowany rak, stosowanie chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej są także wymieniane jako czynniki ryzyka (patrz: punkt 4.4).

Zapalenie oka

Zdarzenia takie jak zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki i twardówki zgłaszane były po stosowaniu kwasu ibandronowego. W niektórych przypadkach zdarzenia te nie ustępowały do czasu zakończenia leczenia kwasem ibandronowym.

4.9 Przedawkowanie

Jak dotąd brak doświadczeń związanych z ostrym zatruciem kwasem ibandronowym w postaci koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji. Ponieważ w badaniach przedklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby. Jeśli wystąpi istotna klinicznie hipokalcemia, należy ją skorygować podając dożylnie glukonian wapnia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty lecznicze stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany, Kod ATC: M05BA06

Kwas ibandronowy należy do bisfosfonianów, grupy związków, które swoiście oddziałują na kość. Wybiórcze działanie bisfosfonianów na tkankę kostną wynika z ich dużego powinowactwa do składników mineralnych kości. Działanie bisfosfonianów polega na hamowaniu aktywności osteoklastów; chociaż dokładny mechanizm ich działania jest nadal nie wyjaśniony.

W warunkach in vivo kwas ibandronowy przeciwdziała niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, guzy lub wyciągi z guza. Hamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych, w których zastosowano 45Ca oraz w badaniach dotyczących uwalniania znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca.

W dawkach znacznie większych niż farmakologicznie skuteczne, kwas ibandronowy nie miał wpływu na mineralizację kości.

Resorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem. Kwas ibandronowy selektywnie hamuje aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości i tym samym zmniejszając powikłania kostne choroby nowotworowej.

Badania kliniczne dotyczące leczenia hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową W badaniach klinicznych dotyczących hiperkalcemii towarzyszącej chorobie nowotworowej wykazano, że hamujące działanie kwasu ibandronowego na osteolizę spowodowaną chorobą nowotworową, a szczególnie na wywołaną przez nowotwór hiperkalcemię, charakteryzuje się zmniejszeniem stężenia wapnia w surowicy oraz wydalania wapnia w moczu.

W zakresie zalecanych dawek terapeutycznych, w badaniach klinicznych dotyczących chorych, u których wyjściowe skorygowane o albuminy stężenie wapnia w surowicy wynosiło > 3,0 mmol/l, po odpowiednim nawodnieniu, obserwowano następujące odsetki odpowiedzi z odnośnymi przedziałami ufności.

6 ma

4 mg


kwas

ibandronowy

(law U a

2 mg

wysoki 90%


przedział


'.dsctck


ufności


odpowiedzi


niski 90%


przedział ufności

W tej grupie pacjentów po zastosowaniu powyższych dawek, mediana czasu do uzyskania normalizacji stężenia wapnia w surowicy wynosiła 4 do 7 dni. Mediana czasu do wystąpienia nawrotu (ponowne zwiększenie skorygowanego o albuminy stężenia wapnia w surowicy powyżej 3,0 mmol/l) wynosiła od 18 do 26 dni.

Badania kliniczne dotyczące zapobiegania zdarzeniom kostnym u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości

W badaniach klinicznych dotyczących pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości wykazano, że istnieje zależny od dawki hamujący wpływ na osteolizę kości, wyrażony przez markery resorpcji kości, i zależny od dawki wpływ na występowanie zdarzeń kostnych.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości, przez podawanie kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie, oceniane było w jednym randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym III fazy, trwającym 96 tygodni. Pacjentki z rakiem piersi z potwierdzonymi radiologiczne przerzutami do kości randomizowano do grupy otrzymującej placebo (158 pacjentek) lub do grupy otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 6 mg (154 pacjentki). Wyniki tego badania przedstawiono poniżej.

Pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Pierwszorzędowym punktem końcowym w tym badaniu był wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (ang. Skeletal Morbidity Period Rate - SMPR). Był to złożony punkt końcowy, na który składały się następujące zdarzenia związane z kośćcem (ang. Skeletal Related Events - SRE):

-    napromienianie kości w celu leczenia złamań/złamań zagrażających;

-    leczenie chirurgiczne złamań kości;

-    złamania kręgów;

-    złamania kości innych niż kręgi.

W analizie SMPR uwzględniano czynnik czasu i brano pod uwagę, że jedno lub więcej zdarzeń występujących w pojedynczym 12 tygodniowym okresie czasu, mogło być związane ze sobą. Dlatego też, incydenty mnogie były liczone do celów tej analizy tylko raz. Dane z tego badania wykazały znamienną korzyść ze stosowania kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie, w porównaniu do placebo, w zmniejszaniu częstości występowania zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) mierzonych jako wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (SMPR) z uwzględnieniem czynnika czasu (p=0,004). Liczba zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) była także znamiennie zmniejszona w grupie otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 6 mg, i obserwowano 40% redukcję ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (ryzyko względne 0,6; p = 0,003). Wyniki badania skuteczności leczenia przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3: Wyniki skuteczności (pacjentki z rakiem piersi z przerzutami do kości)

Wszystkie zdarzenia związane z kośćcem (SREs)

Placebo

n=158

Kwas ibandronowy 6 mg n=154

Wartość

p

SMPR (na pacjenta rocznie)

1,48

1,19

p=0,004

Liczba zdarzeń (na pacjenta)

3,64

2,65

p=0,025

Ryzyko względna SRE

-

0,60

p=0,003

Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Wykazano znamienną statystycznie poprawę w punktacji skali bólów kostnych w przypadku stosowania kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie w porównaniu z placebo. Zmniejszenie bólu do mniejszego niż obserwowano przed leczeniem stwierdzano stale, przez cały okres badania i towarzyszyło mu znamienne zmniejszenie stosowania leków przeciwbólowych. Do pogorszenia jakości życia dochodziło znamiennie rzadziej w grupie otrzymującej kwas ibandronowy niż w grupie otrzymującej placebo. Tabelaryczne zestawienie wyników oceny drugorzędowych punktów końcowych skuteczności przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 4: Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności (pacjentki z rakiem piersi z przerzutami do kości)

Placebo

n=158

Kwas ibandronowy 6 mg n=154

Wartość p

Bóle kostne *

0,21

-0,28

p<0,001

Zużycie leków przeciwbólowych *

0,90

0,51

p=0,083

Jakość życia *

-45,4

-10,3

p=0,004

* Średnia zmiana między oceną przed leczeniem, a ostatnią oceną.

U pacjentów leczonych kwasem ibandronowym obserwowano znaczące obniżenie stężenia markerów resorpcji kostnej w moczu (pirydynolina i deoksypirydynolina), które było znamienne statystycznie w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

W badaniu obejmującym 130 pacjentek rakiem piersi z przerzutami, porównywano bezpieczeństwo stosowania kwasu ibandronowego podawanego we wlewie w ciągu 1 godziny z bezpieczeństwem jego stosowania po podaniu we wlewie w ciągu 15 minut. Nie stwierdzono różnic wartości wskaźników czynności nerek. Ogólna charakterystyka zdarzeń niepożądanych po podaniu kwasu ibandronowego w 15-minutowym wlewie była zgodna ze znaną charakterystyką bezpieczeństwa po stosowaniu dłuższych czasów wlewu. Nie stwierdzono także żadnych nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem 15-minutowego czasu wlewu.

Nie badano 15-minutowego czasu wlewu u pacjentów z chorobą nowotworową i z klirensem kreatyniny < 50 ml/min.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu w dwugodzinnych wlewach kwasu ibandronowego w dawkach 2 mg, 4 mg i 6 mg, parametry farmakokinetyczne są proporcjonalne do podanej dawki.

Dystrybucja

Po początkowej ekspozycji ogólnoustrojowej kwas ibandronowy jest szybko wiązany przez kości lub wydzielany do moczu. U ludzi względna końcowa objętość dystrybucji wynosi co najmniej 90 l, a ilość dawki docierającej do kości oszacowano na 40-50% dawki krążącej. Wiązanie z białkami w ludzkim osoczu wynosi około 87% przy stężeniach terapeutycznych i z tego względu interakcje między lekami z powodu wzajemnego wypierania są mało prawdopodobne.

Biotransformacja

Brak dowodów na to, że kwas ibandronowy jest metabolizowany u zwierząt lub ludzi.

Eliminacja

Zakres obserwowanych pozornych okresów półtrwania jest szeroki i zależny od dawki oraz od czułości metody oznaczania, lecz pozorny okres półtrwania w fazie eliminacji zawiera się na ogół w zakresie 10-60 godzin. Jednakże, stężenia w osoczu we wczesnym okresie po podaniu obniżają się szybko, osiągając 10% wartości szczytowej w ciągu 3 i 8 godzin, odpowiednio, po podaniu dożylnym lub doustnym. Nie obserwowano gromadzenia leku w organizmie, podczas podawania kwasu ibandronowego dożylnie, raz na 4 tygodnie przez 48 tygodni pacjentom z przerzutami nowotworowymi do kości.

Całkowity klirens kwasu ibandronowego jest niski, o średnich wartościach w zakresie 84-160 ml/min. Klirens nerkowy (około 60 ml/min u zdrowych kobiet po menopauzie) wynosi 50-60% klirensu całkowitego i jest zależny od klirensu kreatyniny. Uważa się, że różnica pomiędzy klirensem całkowitym a klirensem nerkowym odzwierciedla wychwyt przez kości.

Farmakokinetyka w specjalnych populacjach pacjentów

Płeć

Dostępność biologiczna oraz farmakokinetyka kwasu ibandronowego są podobne u mężczyzn i kobiet. Rasa

Brak dowodów na istnienie istotnych klinicznie różnic w działaniu kwasu ibandronowego u rasy azjatyckiej i rasy kaukaskiej. Dostępne są jedynie nieliczne dane dotyczące chorych pochodzenia afrykańskiego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Całkowity wpływ kwasu ibandronowego na organizm u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek różnego stopnia zależy od wartości klirensu kreatyniny (CLcr).

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (średni szacowany CLcr = 21,2 ml/min ) skorygowana względem dawki średnia wartość AUC0-24h była zwiększona o 110% w porównaniu do zdrowych ochotników. W klinicznym badaniu farmakologicznym WP18551 po jednorazowej dożylnej dawce 6 mg (15-minutowy wlew), średnia wartość AUC0-24 wzrosła o 14% i 86% odpowiednio u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu łagodnym (średni szacunkowy CLcr=68,1 ml/min) i umiarkowanym (średni szacunkowy CLcr=41,2 ml/min) w porównaniu do zdrowych ochotników (średni szacunkowy CLcr=120 ml/min). Nie zaobserwowano wzrostu średniej wartości Cmax u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek, natomiast zaobserwowano jej zwiększenie o 12% u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min), leczonych w celu prewencji zdarzeń kostnych w przebiegu rozsianego raka piersi zalecane jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, który nie jest metabolizowany, ale usuwany przez wydzielanie nerkowe i wychwyt do kości. Z tego względu nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Co więcej, jako że wiązanie kwasu ibandronowego z białkami wynosi 87% przy stężeniach terapeutycznych, jest mało prawdopodobne, aby hipoproteinemia w ciężkich chorobach wątroby prowadziła do znamiennego klinicznie zwiększenia stężenia wolnego leku w osoczu.

Pacjenci w podeszłym wieku

W analizie wielowariantowej nie wykazano, aby wiek był niezależnym czynnikiem wpływającym na którykolwiek z badanych parametrów farmakokinetycznych. Jako że czynność nerek pogarsza się wraz z wiekiem, jest to jedyny czynnik, który powinien być brany pod uwagę (patrz punkt dotyczący zaburzeń czynności nerek).

Populacja dzieci i młodzieży

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Ossica u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania toksyczne w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie po dawkach większych niż maksymalne dawki stosowane u ludzi w stopniu wystarczającym, by uznać, że powinno mieć to niewielkie znaczenie w zastosowaniach klinicznych. Tak jak w przypadku innych bisfosfonianów wykazano, że nerki są podstawowym narządem narażonym na ogólnoustrojowe toksyczne działanie leku.

Mutagenność/potencjalne działanie rakotwórcze:

Nie obserwowano oznak potencjalnego działania rakotwórczego. Badania genotoksyczności nie dostarczyły dowodów na wpływ kwasu ibandronowego na aktywność genetyczną.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:

Nie obserwowano dowodów na bezpośrednie działanie toksyczne na płód lub działanie teratogenne kwasu ibandronowego u szczurów i królików, którym podawano lek dożylnie. Działania niepożądane kwasu ibandronowego w badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów były zgodne z oczekiwanymi dla tej klasy leków (bisfosfonianów). Należały do nich zmniejszona liczba miejsc zagnieżdżenia, zaburzenia w przebiegu naturalnego porodu (dystocja), zwiększenie liczby zaburzeń rozwojowych narządów trzewnych (zespół miedniczkowo-moczowodowy) oraz nieprawidłowości dotyczące zębów u potomstwa F1 u szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas octowy lodowaty

Sodu octan trójwodny

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek (dla korekty pH)

Kwas solny rozcieńczony (dla korekty pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem opisanych w punkcie 6.6.

Nie należy mieszać produktu leczniczego Ossica z roztworami zawierającymi wapń.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Po rozcieńczeniu: produkt leczniczy należy użyć natychmiast.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną w temperaturze 2-8°C przez 48 godzin.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie użyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania przed użyciem odpowiedzialna jest osoba podająca lek, i nie powinny być one dłuższe niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C, chyba że rekonstytucja miała miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przed otwarciem: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Ossica, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, jest zapakowany w pudełko tekturowe zawierające 1, 5 lub 10 fiolek (szklane fiolki o pojemności 6 ml).

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej Fluo-Tec i wieczkiem z plastikowym uszczelnieniem.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Aby zapobiec wystąpieniu potencjalnych niezgodności farmaceutycznych, produkt leczniczy Ossica w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczać wyłącznie izotonicznym roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy.

Wygląd roztworu po rekonstytucji: klarowny, bezbarwny roztwór, wolny od widocznych cząstek stałych.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest Gyömröi út 19-21. Węgry

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Ossica