+ iMeds.pl

Otrivin allergy (2,5 mg + 0,25 mg)/mlUlotka Otrivin allergy

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Otrivin Allergy

(2,5 mg + 0,25 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór

Phenylephrinum + Dimetindeni maleas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Otrivin Allergy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrivin Allergy

3.    Jak stosować lek Otrivin Allergy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Otrivin Allergy

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Otrivin Allergy i w jakim celu się go stosuje

Otrivin Allergy zawiera dwie substancje czynne:

-    fenylefrynę - zmniejszającą przekrwienie błony śluzowej nosa.

-    maleinian dimetyndenu - hamujący działanie histaminy odpowiedzialnej za reakcje alergiczne. Substancje czynne leku Otrivin Allergy ułatwiają oczyszczanie przewodów nosowych oraz zmniejszają nadmierne wydzielanie (katar), nie zaburzają czynności rzęsek nabłonka jamy nosowej. Otrivin Allergy szybko i długotrwale zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa. Udrożnia nos, co ułatwia oddychanie.

Lek przeznaczony jest do stosowania na błonę śluzową nosa.

Wskazania do stosowania:

Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego (katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego.

Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrivin Allergy Kiedy nie stosować leku Otrivin Allergy

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z powstawaniem strupów),

-    jeśli pacjent przyjmuje obecnie inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmował te leki w ciągu ostatnich 14 dni. W razie wątpliwości czy przyjmowane leki należą do grupy inhibitorów monoaminooksydazy należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Otrivin Allergy,

-    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania,

-    u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Otrivin Allergy należy zwrócić się do lekarza

-    jeśli u pacjenta występuje choroba układu krążenia (m. in. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze);

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;

-    jeśli u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego, ponieważ może nastąpić zatrzymanie moczu;

- jeśli pacj ent ma padaczkę;

-    jeżeli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym (takie jak beta-adrenolityki), patrz także punkt „Otrivin Allergy a inne leki”;

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na substancje adenomimetyczne (np. epinefryna, efedryna), objawiająca się bezsennością, zawrotami głowy, drżeniem, zaburzeniami rytmu serca lub zwiększonym ciśnieniem krwi.

Przed zastosowaniem leku Otrivin Allergy należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Leku Otrivin Allergy nie należy stosować dłużej niż 7 kolejnych dni. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Stosowanie dłuższe niż zalecane spowodować może przekrwienie błony śluzowej nosa i nawrót lub nasilenie objawów.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Nadużywanie, zwłaszcza przez małe dzieci i osoby w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat), może prowadzić do wystąpienia działań ogólnoustroj owych.

Dzieci i młodzież

Leku Otrivin Allergy nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

U dzieci w wieku od 6 do 12 lat lek należy stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

Otrivin Allergy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku Otrivin Allergy należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował ostatnio następujace leki:

-    inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji), patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Otrivin Allergy”;

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak imipramina, amitryptylina) lub leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym (takie jak propranolol, atenolol, metoprolol), patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Otrivin Allergy zawiera chlorek benzalkoniowy, który powoduje podrażnienie błon śluzowych. Otrivin Allergy zawiera sorbitol. Jedna dawka leku Otrivin Allergy zawiera 5 mikrogramów sorbitolu, będącego źródłem 1,25 mikrogramów fruktozy, dlatego leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Otrivin Allergy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Otrivin Allergy należy stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego).

Otrivin Allergy należy stosować po dokładnym oczyszczeniu nosa.

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie zaleca się stosowania tego leku

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych)

1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę

Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat

1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę: ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem.

Leku Otrivin Allergy nie należy stosować dłużej niż 7 kolejnych dni. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Leku Otrivin Allergy nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Sposób podawania:

1.    Zdjąć nasadkę ochronną.

2.    Przed pierwszym użyciem należy nacisnąć pompkę kilka razy, aż do zadziałania dozownika. Tak przygotowany aerozol jest gotowy do użycia.

3.    Umieścić końcówkę dozownika w otworze nosowym, zdecydowanie nacisnąć pompkę, a następnie wyjąć ją z otworu nosowego bez zwalniania nacisku.

Właściwe rozpylenie następuje, gdy wykonywane jest w trakcie niewielkiego wdechu przez nos.

4.    Po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Butelka zawierająca 15 ml leku zaopatrzona jest w pompkę dawkującą określoną zawartość substancji czynnych w pojedynczej dawce, dzięki czemu wykluczone jest prawdopodobieństwo niezamierzonego przedawkowania.

Stosowanie u dzieci

Leku Otriyin Allergy nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat U dzieci w wieku od 6 do 12 lat Otrivin Allergy należy stosować pod nadzorem dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Otrivin Allergy

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić następujące objawy: uczucie zmęczenia, ból brzucha, przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego, niepokój, bezsenność, bladość skóry, nudności, wymioty, drżenia, zawroty głowy.

Płukanie żołądka zazwyczaj nie jest konieczne. Dzieciom w wieku 6 lat należy podać węgiel aktywowany i leki przeczyszczające, zaś dzieciom starszym i osobom dorosłym zwykle wystarczy podać dużą ilości płynu.

Pominięcie zastosowania leku Otrivin Allergy

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Otrivin Allergy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek): dyskomfort w nosie, suchość nosa, krwawienie z nosa, pieczenie w miej scu podania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Otrivin Allergy

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Otrivin Allergy

-    Substancjami czynnymi leku są fenylefryna i dimetyndenu maleinian. Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny i 0,25 mg dimetyndenu maleinianu.

Jedna dawka zawiera 0,3536 mg fenylefryny i 0,0354 mg dimetyndenu maleinianu.

-    Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek lawendowy deterpenowany, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Otrivin Allergy i co zawiera opakowanie

Otrivin Allergy jest w postaci aerozolu do nosa.

Opakowanie zawiera 10 ml lub 15 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Novartis Poland Sp. z o.o. Consumer Health ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa 22 375 75 75

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Otrivin ALLERGY

Charakterystyka Otrivin allergy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Otrivin Allergy, (2,5 mg + 0,25 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny (Phenylephrinum) oraz 0,25 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas).

Jedna dawka zawiera 0,3536 mg fenylefryny i 0,0354 mg dimetyndenu maleinianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Roztwór zawiera benzalkoniowy chlorek i sorbitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego (katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego. Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa.

Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produktu Otrivin Allergy nie należy stosować dłużej niż przez 7 kolejnych dni.

Dawkowanie

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania produktu

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 do 2 aplikacji do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.

Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 do 2 aplikacji do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę; ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem.

Sposób stosowania:

Zdjąć nasadkę ochronną.

Przed pierwszym użyciem należy nacisnąć pompkę kilka razy, aż do zadziałania dozownika. Tak przygotowany aerozol jest gotowy do użycia.

Umieścić końcówkę dozownika w otworze nosowym i zdecydowanie nacisnąć pompkę. Następnie końcówkę dozownika należy usunąć z otworu nosowego bez zwalniania nacisku.

Optymalna dystrybucja aerozolu następuje, gdy rozpylanie wykonywane jest w trakcie niewielkiego wdechu przez nos.

Po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Sposób dozowania aerozolu zapewnia, że roztwór jest dobrze rozprowadzany po powierzchni błony śluzowej nosa. Umieszczony w dozowniku standaryzowany zawór umożliwia dozowanie dokładnych dawek (140 mikrogramów na aplikację) i wyklucza możliwość niezamierzonego przedawkowania.

Stosowanie u dzieci

Produktu Otrivin Allergy nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku od 6 do 12 lat, produkt należy stosować pod nadzorem dorosłych.

Ze względów higienicznych opakowanie produktu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni (patrz punkt 4.5).

Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Otrivin Allergy, podobnie jak inne leki o działaniu sympatykomimetycznym, należy stosować ostrożnie u pacjentów wykazujących silną reakcję na substancje adrenergiczne, która objawia się bezsennością, zawrotami głowy, drżeniem, arytmią serca lub zwiększonym ciśnieniem krwi.

Produktu Otrivin Allergy nie należy stosować dłużej niż 7 dni; dłuższe stosowanie lub przyjmowanie zbyt dużych dawek może spowodować tachyfilaksję, a w konsekwencji przekrwienie błony śluzowej nosa i nawrót objawów lub ich nasilenie (rhinitis medicamentosa).

Podobnie jak w przypadku innych leków obkurczających naczynia krwionośne, nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Nadużywanie, zwłaszcza przez małe dzieci i osoby w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat), może prowadzić do wystąpienia działań ogólnoustrojowych.

Otrivin Allergy należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia (m. in. chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym), nadczynnością tarczycy, cukrzycą oraz w przypadku niedrożności szyi pęcherza moczowego (występującej np. w rozroście gruczołu krokowego). Ze względu na obecność dimetyndenu maleinianu blokującego receptory H1 Otrivin Allergy należy stosować ostrożnie u osób z padaczką.

Produkt Otriyin Allergy zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błon śluzowych.

Jedna dawka produktu Otrivin Allergy zawiera do 5 mikrogramów sorbitolu, będącego źródłem 1,25 mikrogramów fruktozy, dlatego produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Stosowanie u dzieci

Produktu Otrivin Allergy nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Fenylefryna jest przeciwwskazana u pacjentów, którzy stosują inhibitory monoaminooksydazy lub stosowali je w ciągu ostatnich czternastu dni (patrz punkt 4.3).

Leki obkurczające naczynia krwionośne należy ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak leki blokujące receptory B-adrenergiczne, ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków może nasilać hipertensyjne działanie fenylefryny.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak badań dotyczących stosowania fenylefryny i dimetyndenu maleinianu w czasie ciąży.

Ze względu na możliwość wystąpienia ogólnoustrojowego działania fenylefryny, powodującego obkurczanie naczyń krwionośnych, produktu Otrivin Allergy nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Brak badań dotyczących stosowania fenylefryny i dimetyndenu maleinianu w czasie karmienia piersią.

W czasie karmienia piersią nie zaleca się stosowania produktu Otrivin Allergy.

Płodność

Brak odpowiednich danych dotyczących wpływu fenylefryny lub dimetyndenu maleinianu na płodność u człowieka. Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach nie ma przesłanek wskazujących na niekorzystny wpływ stosowania dimetyndenu maleinianu na płodność. Brak odpowiednich badań na zwierzętach dotyczących wpływu fenylefryny na płodność.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania określono według następującej konwencji: Bardzo często (>1/10); Często (>1/100 do <1/10); Niezbyt często (>1/1000 do <1/100); Rzadko (>1/10000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy działania niepożądane zostały wymienione w kolejności malejącego nasilenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: dyskomfort w nosie, suchość nosa, krwawienie z nosa.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko: pieczenie w miejscu podania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu Otrivin Allergy może powodować działanie sympatykomimetyczne wywołujące: kołatanie serca, przedwczesne skurcze komorowe, ból głowy w obrębie potylicy, drżenie lub dreszcze, uczucie zmęczenia, tachykardię, wzrost ciśnienia tętniczego, niepokój, bezsenność oraz bladość skóry. Może również wystąpić łagodna sedacja, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, ból brzucha, nudności, wymioty oraz łagodne działanie przeciwcholinergiczne.

Dzieciom w wieku 6 lat należy podać węgiel aktywny i leki przeczyszczające, zaś dzieciom starszym i osobom dorosłym zwykle wystarczy podać dużą ilości płynu. Nadciśnienie spowodowane działaniem fenylefryny można zmniejszyć podaniem leków blokujących receptory alfa-adrenergiczne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa zawierające składnik przeciwhistaminowy.

Sympatykomimetyki, produkty złożone, niezawierające kortykosteroidów.

Kod ATC: R01AB01

Fenylefryna i dimetyndenu maleinian, substancje czynne produktu Otrivin Allergy, ułatwiają oczyszczanie przewodów nosowych oraz zmniejszają wydzielanie śluzu. Otrivin Allergy nie zaburza czynności rzęsek nabłonka jamy nosowej.

Fenylefryna jest aminą o działaniu sympatykomimetycznym. Stosowana jest w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa. Obkurcza naczynia krwionośne błony śluzowej małżowin nosowych, działając selektywnie na receptory ai-adrenergiczne. Działanie zmniejszające przekrwienie jam nosowych występuje szybko i jest długotrwałe. Zmniejszając przekrwienie błony śluzowej nosa Otrivin Allergy udrożnia nos i ułatwia oddychanie.

Dimetyndenu maleinian, antagonista receptorów histaminowych H1, stosowany w małych dawkach, działa przeciwalergicznie.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Otrivin Allergy jest przeznaczony do stosowania miejscowego, w związku z tym jego działanie nie zależy od stężenia substancji czynnych w surowicy.

W razie przypadkowego połknięcia fenylefryna ma niewielką biodostępność (około 38%), gdyż ulega efektowi pierwszego przejścia w jelitach i wątrobie. Okres półtrwania w organizmie wynosi około 2,5 godziny.

Biodostępność dimetyndenu po podaniu doustnym wynosi 70%, a okres półtrwania w przybliżeniu 6 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań przedklinicznych z zastosowaniem produktu Otrivin Allergy, jednak profil toksykologiczny poszczególnych substancji czynnych jest dobrze udokumentowany. Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, toksycznego wpływu dimetyndenu na rozród i rozwój potomstwa, oraz badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz rakotwórczości fenylefryny nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka stosującego produkt w zalecanych dawkach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych.

Benzalkoniowy chlorek Sodu wodorofosforan bezwodny Kwas cytrynowy jednowodny Sorbitol

Olejek lawendowy deterpenowany Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nie stwierdzono.

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE zawierająca 15 ml roztworu, zaopatrzona w pompkę dozującą PE, końcówkę PP i nasadkę LDPE, w tekturowym pudełku.

Butelka z LDPE o pojemności 25 ml, zawierająca 10 ml roztworu, zaopatrzona w pompkę dozującą PE, zamknięta zakrętką PE w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń, oprócz podanych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40

81379 Monachium Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9422

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.06.2002 r. Data przedłużenia pozwolenia: 18.05.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Otrivin ALLERGY