+ iMeds.pl

Oxalin 0,05% 0,5 mg/mlUlotka Oxalin 0,05%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OXALIN 0,05% 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór

Oxymetazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Oxalin 0,05% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxalin 0,05%

3.    Jak stosować lek Oxalin 0,05%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxalin 0,05%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oxalin 0,05% i w jakim celu się go stosuje

Oxalin 0,05% jest lekiem w postaci kropli do nosa, zawierającym jako substancję czynną oksymetazoliny chlorowodorek, zaliczaną do grupy leków zwanych sympatykomimetykami.

Oxalin 0,05% zastosowany miejscowo na błonę śluzową nosa, powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa i zahamowanie nadmiernego wydzielania. Poprawia drożność przewodów nosowych, ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych.

Oxalin 0,05% w postaci kropli do nosa przeznaczony jest do stosowania dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Oxalin 0,05% jest stosowany:

-    w katarze wywołanym przez alergię, wirusy, bakterie lub inne czynniki;

-    w zapaleniu zatok przynosowych;

-    w zapaleniu trąbki słuchowej ;

-    w zapaleniu ucha środkowego (aby udrożnić trąbkę słuchową znajdującą się w uchu).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxalin 0,05%

Kiedy nie stosować leku Oxalin 0,05%

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.).

-    Jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa (zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxalin 0,05% należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek Oxalin 0,05% może być stosowany ze szczególną ostrożnością i tylko po uzyskaniu porady lekarskiej w przypadku:

-    leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) i innymi lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze;

-    zwiększonego ciśnienia w oczach, szczególnie w przypadku tzw. jaskry z zamkniętym kątem;

-    ciężkich chorób serca i naczyń krwionośnych, np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego;

-    guza chromochłonnego nadnerczy (guz znajdujący się w gruczołach położonych powyżej nerek);

-    nadczynności tarczycy, cukrzycy.

Leku Oxalin 0,05% nie należy stosować dłużej niż przez 3-5 dni oraz w dawkach większych niż zalecane, ponieważ może to prowadzić do osłabienia działania leku oraz spowodować trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Dzieci i młodzież

Lek Oxalin 0,05% przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Nie stosować leku u niemowląt i dzieci w wieku do 6 lat.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania i czasu stosowania leku zawartych w punkcie

3. ulotki.

Inne leki i Oxalin 0,05%

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przedawkowanie lub przypadkowe wypicie leku, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m. in. w depresji) jednocześnie lub bezpośrednio przed zastosowaniem oksymetazoliny może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas długotrwałego stosowania leku lub w większych dawkach niż zalecane nie można wykluczyć wystąpienia działań ogólnoustrojowych dotyczących układu krążenia. W takich przypadkach sprawność psychofizyczna, zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn mogą być zaburzone.

Oxalin 0,05% zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek zawiera w składzie benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

3. Jak stosować lek Oxalin 0,05%

-    Lek stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu trąbki słuchowej i ucha środkowego).

-    Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

-    Nie stosować dłużej niż przez 3 do 5 dni.

-    Leku nie należy stosować częściej niż 3 razy na dobę.

-    Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Oxalin 0,05% przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 kropli do każdego otworu nosowego 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

1 kropla do każdego otworu nosowego 2 lub 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxalin 0,05%

Jeżeli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę (przedawkował) lub przypadkowo przyjął doustnie lek, zwłaszcza jeśli zrobiło to dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią poniższe objawy:

-    rozszerzenie źrenic;

-    nudności, wymioty;

-    sinica (sine zabarwienie skóry i błon śluzowych);

-    gorączka;

-    skurcze mięśni;

-    zaburzenia czynności serca (np. przyspieszona czynność serca, zaburzenia rytmu serca);

-    zapaść krążeniowa (ostra niewydolność serca z nagłym spadkiem ciśnienia krwi, objawiająca się silnym osłabieniem, często z utratą przytomności);

-    zatrzymanie czynności serca (co powoduje ustanie krążenia krwi i zagraża życiu);

-    obrzęk płuc (charakteryzujący się narastającą dusznością, utrudnionym oddychaniem ze świstami, bladością skóry i sinicą, spadkiem lub zwiększeniem ciśnienia tętniczego);

-    zaburzenia psychiczne;

-    senność;

-    obniżenie temperatury ciała;

-    zwolnienie czynności serca;

-    nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego;

-    bezdech;

-    śpiączka.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (u więcej niż 1 na 100pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10pacjentów):

-    pieczenie w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100pacjentów):

-    kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca;

-    zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000pacjentów):

-    niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy;

-    zmęczenie;

-    silne uczucie „zatkania nosa” w wyniku nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (występuje po ustaniu działania leku, jako objaw tzw. przekrwienia reaktywnego).

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować trudne do wyleczenia lub nawet nieodwracalne zmiany w błonie śluzowej nosa.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Oxalin 0,05%

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować leku po upływie 12 tygodni od otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oxalin 0,05%

-    Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek; disodu fosforan dwunastowodny; sodu diwodorofosforan jednowodny; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Oxalin 0,05% i co zawiera opakowanie

Oxalin 0,05% jest w postaci bezbarwnego lub prawie bezbarwnego, przezroczystego płynu.

Lek jest dostępny w butelce polietylenowej zawierającej 10 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logopodmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Oxalin 0,05%

Charakterystyka Oxalin 0,05%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OXALIN 0,05%; 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku (Oxymetazolini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do nosa

Bezbarwny lub prawie bezbarwny, przezroczysty płyn

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obrzęk błon śluzowych występujący w następujących przypadkach:

-    ostre zapalenie błony śluzowej nosa;

-    naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa;

-    alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa;

-    zapalenie zatok przynosowych;

-    zapalenie trąbki słuchowej;

-    zapalenie ucha środkowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Oxalin 0,05% przeznaczony jest wyłącznie do stosowania donosowego.

Lek Oxalin 0,05% w postaci kropli do nosa przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat. Nie należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zakraplać po 1-2 krople do każdego otworu nosowego 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Zakraplać po 1 kropli do każdego otworu nosowego 2 lub 3 razy na dobę.

Nie należy stosować produktu częściej niż 3 razy na dobę.

Produktu nie należy stosować dłużej niż przez 3 do 5 dni.

Ze względów higienicznych opakowanie produktu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Przeciwwskazania

4.3


-    Nadwrażliwość na oksymetazoliny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Suche zapalenie błony śluzowej nosa

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkty zawierające oksymetazolinę mogą być stosowane ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka w następujących przypadkach:

-    leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) i innymi lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze;

-    zwiększone ciśnienie wewnatrzgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem;

-    ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych, np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego;

-    guz chromochłonny nadnerczy;

-    zaburzenia metaboliczne, np. nadczynności tarczycy, cukrzycy.

Długotrwałe stosowanie oraz nadużywanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa mogą prowadzić do osłabienia ich działania. Mogą również spowodować uszkodzenie komórek nabłonka błony śluzowej nosa, zahamowanie aktywności rzęsek i doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa oraz suchego zapalenia błony śluzowej nosa.

Należy unikać stosowania dłuższego niż zalecane oraz przedawkowania.

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku, produkt może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przedawkowanie lub wypicie produktu, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) jednocześnie lub bezpośrednio przed zastosowaniem oksymetazoliny może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego piersią dziecka.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki produktu, ponieważ przedawkowanie może zaburzać zaopatrzenie płodu w krew oraz zmniejszać wydzielanie mleka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas długotrwałego stosowania produktu lub w większych dawkach niż zalecane nie można wykluczyć wystąpienia działań ogólnoustrojowych dotyczących układu krążenia.

W takich przypadkach sprawność psychofizyczna, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn mogą być zaburzone.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: pieczenie w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie.

Rzadko: nasilenie obrzęku błony śluzowej nosa (występuje po ustaniu działania produktu, jako objaw przekrwienia reaktywnego).

Długotrwałe lub częste stosowanie produktu, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa).

Takie działanie może wystąpić już po 5 dniach leczenia i w przypadku dalszego stosowania produktu, doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa i suchego zapalenia błony śluzowej nosa.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: wzrost ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: zmęczenie.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W przypadku przedawkowania lub wypicia produktu mogą wystąpić objawy, takie jak: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, skurcze mięśni, przyspieszona czynność serca, zaburzenia rytmu serca, wstrząs, zatrzymanie czynności serca, zapaść krążeniowa, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.

Może wystąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżenie temperatury ciała, zwolnienie czynności serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

Sposób postępowania po przedawkowaniu

Postępowanie polega na podaniu węgla aktywowanego, można również rozważyć wykonanie płukania żołądka (jeżeli produkt został przypadkowo wypity). W razie ciężkich zaburzeń oddychania może być konieczne podanie tlenu do oddychania. W celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego należy podać powoli dożylnie 5 mg fentolaminy w 0,9% roztworze chlorku sodu lub doustnie 100 mg fentolaminy. Leki zwężające naczynia krwionośne są przeciwwskazane. Jeżeli konieczne, należy podać leki obniżające temperaturę ciała i leki przeciwdrgawkowe.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i inne produkty do stosowania miejscowego do nosa; sympatykomimetyki, leki proste.

Kod ATC: R01AA05

Oksymetazolina jest sympatykomimetykiem. Stosowana miejscowo na błonę śluzową powoduje skurcz naczyń krwionośnych, zahamowanie nadmiernego wydzielania i zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa, co umożliwia pacjentowi swobodne oddychanie przez nos.

Obkurczenie błony śluzowej nosa prowadzi do otwarcia i rozszerzenia przewodów odprowadzających zatok przynosowych. Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stwierdzono, że po donosowym podaniu oksymetazoliny w dawkach większych niż zalecane, ilość wchłoniętego leku może wywołać działanie ogólne na układ krążenia oraz w rzadkich przypadkach powodować działania ze strony ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt 4.8). Okres półtrwania oksymetazoliny po podaniu donosowym wynosi u ludzi 35 godzin. 2,1% dawki wydalane jest w moczu, a około 1,1% w kale. Nie ma danych dotyczących dystrybucji oksymetazoliny w organizmie człowieka. Działanie produktu rozpoczyna się w ciągu kilku minut po podaniu do nosa i utrzymuje się przeciętnie od 6 do 8 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przeprowadzone na zwierzętach (badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, toksycznego wpływu na reprodukcję) nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Nie ma danych dotyczących rakotwórczego działania oksymetazoliny.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Disodu fosforan dwunastowodny Sodu diwodorofosforan jednowodny Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek, roztwór Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku

1 butelka po 10 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4011

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.02.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.09.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Oxalin 0,05%