+ iMeds.pl

Oxaliplatin csc 5 mg/mlUlotka Oxaliplatin csc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oxaliplatin CSC, 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxaliplatin CSC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin CSC

3.    Jak stosować Oxaliplatin CSC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxaliplatin CSC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oxaliplatin CSC i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Oxaliplatin CSC jest oksaliplatyna. Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym platynę.

Oxaliplatin CSC jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (leczenie raka okrężnicy w III stopniu, wg skali Duke C, zaawansowania po całkowitym operacyjnym usunięciu guza pierwotnego oraz leczenie raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami).

Oxaliplatin CSC jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi nazywanymi 5-fluorouracyl i kwas folinowy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin CSC Kiedy nie stosować leku Oxaliplatin CSC:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na oksaliplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszona liczba czerwonych lub białych komórek krwi;

•    jeśli u pacjenta występuje uczucie mrowienia i drętwienia palców u rąk i (lub) stóp oraz występują trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności, np. zapinaniem guzików;

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką przed przyjęciem leku Oxaliplatin CSC:

•    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna, cisplatyna. Reakcje alergiczne mogą wystąpić podczas infuzji oksaliplatyny;

•    jeśli u pacjenta występują łagodne do umiarkowanych zaburzenia czynności nerek;

•    jeśli u pacj enta występuj ą j akiekolwiek zaburzenia czynności wątroby.

Przed rozpoczęciem każdego cyklu leczenia, a nastepnie okresowo, u pacjenta należy wykonać badanie krwi i badanie neurologiczne.

Po podaniu oksaliplatyny może zaistnieć potrzeba przyjmowania leków zapobiegającym nudnościom i wymiotom. Jeśli wystąpi uporczywa i ciężka biegunka, wymioty, ból warg lub owrzodzenia jamy ustnej, należy natychmiast poinformować o tym lekarza (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Po podaniu oksaliplatyny mogą wystąpić zaburzenia czucia skóry, nóg lub kończyn, takie jak mrowienie lub drętwienie palców dłoni i stóp, które mogą mieć wpływ na zdolność wykonywania przez pacjenta delikatnych zadań (np. zapinanie guzików). Objawy takie mogą utrzymywać się nawet do 3 lat po zakończeniu leczenia (patrz także punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Dzieci i młodzież

Nie ma wskazań dla leku Oxaliplatin CSC do stosowania u dzieci i młodzieży.

Inne leki i Oxaliplatin CSC

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Zajście w ciążę w trakcie leczenia oxaliplatyną jest przeciwwskazane; pacjentka musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Kobiety powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia i przez okres 4 miesięcy po zakończeniu leczenia.

W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia, pacjentka musi niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Podczas leczenia Oxaliplatin CSC nie wolno karmić piersią.

Płodność

Oksaliplatyna może niekorzystnie wpływać na płodność; wpływ ten może być nieodwracalny. Zaleca się, aby mężczyźni nie planowali mieć dzieci w trakcie leczenia i przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz przed leczeniem powinni zasięgnąć porady odnośnie przechowania ich nasienia. Mężczyźni powinni także stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia i przez okres 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie leczenia oxaliplatyną może zwiększać się ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i utrzymanie równowagi. Jeśli objawy te wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Jeśli wystąpią zaburzenia widzenia podczas stosowania leku Oxaliplatin CSC, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Oxaliplatin CSC

Oxaliplatin CSC przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Dawkowanie leku Oxaliplatin CSC zależy od powierzchni ciała pacjenta i obliczane jest na podstawie wzrostu i masy ciała (obliczane na m2).

Dawka zależy od wyników badań krwi pacjenta, występowania w przeszłości działań niepożądanych po podaniu oksaliplatyny oraz od innych leków, które mogą być stosowane.

•    Oxaliplatin CSC jest przepisywany przez lekarza specjalistę w dziedzinie leczenia nowotworów.

•    Leczenie będzie prowadzone pod kontrolą lekarza specjalisty, który zleci podanie odpowiedniej dawki leku Oxaliplatin CSC.

•    Lek Oxaliplatin CSC jest podawany jako powolne wstrzyknięcie do jednej z żył pacjenta (infuzja dożylna), przez okres 2 do 6 godzin.

•    Lek Oxaliplatin CSC podaje się w tym samym czasie co kwas folinowy i przed infuzją 5-fluorouracylu.

Lek zazwyczaj podawany jest raz na 2 tygodnie.

Czas trwania leczenia zostanie określony przez lekarza.

Leczenie będzie trwać maksymalnie 6 miesięcy, jeśli jest stosowane po całkowitej resekcji guza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxaliplatin CSC

Ze względu na fakt, że lek jest podawany przez fachowy personel medyczny, jest mało prawdopodobne, aby zastosowana została zbyt duża lub za mała dawka leku.

W przypadku przedawkowania u pacjenta mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Wtedy lekarz może zastosować odpowiednie leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, przed kolejnym

zastosowaniem leku poinformować o tym lekarza.

Poniżej opisane są możliwe działania niepożądane.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia następujących objawów:

•    nieprawidłowe siniaczenie, krwawienie lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i gorączka;

•    uporczywa lub nasilona biegunka lub wymioty;

•    obecność krwi lub ciemnobrązowych fusów w wymiocinach;

•    zapalenie jamy ustnej i (lub) zapalenie błony śluzowej (podrażnione wargi lub owrzodzenie ust);

•    niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak suchy kaszel, trudności z oddychaniem lub świszczący oddech;

•    grupa objawów takich jak ból głowy, zaburzenia funkcjonowania psychicznego, drgawki i zaburzenia widzenia z rozmycia do utraty wzroku (objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, rzadkie schorzenie neurologiczne).

Inne, znane działania niepożądane występujące po zastosowaniu leku Oxaliplatin CSC, to:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

•    Oxaliplatin CSC może wpływać na zakończenia nerwowe (neuropatia obwodowa). Pacjent może odczuwać mrowienie i (lub) drętwienie palców u rąk i stóp, wokół ust lub w gardle. Objawom tym czasami mogą towarzyszyć skurcze.

Objawy często występują w wyniku narażenia na zimno, np. po otwarciu lodówki, czy przy dotykaniu zimnego napoju. Pacjent może również mieć trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności, np. zapinaniem guzików.

Choć w większości przypadków te objawy ustępują samoistnie, istnieje możliwość utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej przez długi okres czasu po zakończeniu leczenia.

Niektórzy pacjenci odczuwali mrowienie wzdłuż rąk lub tułowia przy zginaniu szyi.

•    Oxaliplatin CSC może czasami powodować nieprzyjemne uczucie w gardle, zwłaszcza w trakcie przełykania; może również powodować wrażenie zadyszki. Wrażenie to, jeśli wystąpi, pojawia się zazwyczaj w trakcie lub parę godzin po infuzji i może być spowodowane narażeniem na zimno. Choć jest nieprzyjemne, nie trwa długo i ustępuje bez potrzeby podjęcia jakiegokolwiek leczenia. Lekarz może jednak podjąć decyzję o zmianie leczenia.

•    Oxaliplatin CSC może powodować biegunkę, łagodne nudności i wymioty; zwykle przed rozpoczęciem terapii lekarz zaleci podanie pacjentowi leków zapobiegających nudnościom. Podawanie tych leków może być także kontynuowane po zakończeniu leczenia.

•    Oxaliplatin CSC powoduje tymczasowe zmniejszenie liczby komórek krwi. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek może wywoływać niedokrwistość, nieprawidłowe krwawienie lub siniaczenie (wywołane zmniejszeniem liczby płytek). Zmniejszenie liczby białych krwinek może powodować podatność na zakażenia. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia lekarz zleci pobranie próbki krwi, aby sprawdzić, czy pacjent ma odpowiednią ilość komórek krwi.

•    uczucie dyskomfortu w miejscu wkłucia i w jego okolicy w trakcie infuzji,

•    gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia o łagodnym lub ciężkim nasileniu, ból całego ciała,

•    zmiany masy ciała, utrata lub brak apetytu, zaburzenia smaku, zaparcia,

•    ból głowy, ból pleców,

•    obrzęk zakończeń nerwowych w mięśniach, sztywnienie szyi, zmiany czucia w obrębie języka mogące wpływać na zaburzenia mowy, zapalenie jamy ustnej i (lub) zapalenie błony śluzowej (podrażnione wargi lub owrzodzenie ust),

•    ból brzucha,

•    nieprawidłowe krwawienie, w tym krwawienie z nosa,

•    kaszel, trudności w oddychaniu,

•    reakcje alergiczne, wysypka skórna, która może być czerwona i swędząca, niezbyt nasilone wypadanie włosów (łysienie),

•    zmiany w wynikach badań krwi, w tym tych wyników, które dotyczą zaburzeń czynności wątroby.

Często (występujące rzadziej niż u 1na 10 osób)

•    zakażenie spowodowane zmniejszeniem liczby białych krwinek,

•    niestrawność i zgaga, czkawka, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, zawroty głowy,

•    nadmierne pocenie się i zmiany w obrębie paznokci, złuszczanie się skóry,

•    ból w klatce piersiowej,

•    zaburzenia płuc i wydzielina z nosa,

•    ból stawów i kości,

•    bolesne oddawanie moczu i zaburzenia czynności nerek, zmiany w częstości oddawania moczu, odwodnienie,

•    krew w moczu i (lub) kale, obrzęk żył, zakrzepy w płucach,

nadciśnienie,

•    depresja i bezsenność,

•    zapalenie spojówek i zaburzenia widzenia

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    niedrożność lub obrzęk jelit,

•    nerwowość.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    utrata słuchu,

•    zbliznowacenia i zgrubienia w płucach i trudności z oddychaniem, czasami prowadzące do zgonu (śródmiąższowa choroba płuc),

•    odwracalna, krótkotrwała utrata widzenia.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1na 10 000 osób)

•    obecność krwi lub ciemnobrązowych fusów w wymiocinach.

Częstotliwość nieznana (niemożliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych)

•    drgawki.

Jeśli wystapią jakiekolowiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Oxaliplatin CSC

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Oxaliplatin CSC po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i fiolce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się, że roztwór nie jest jasny i przejrzysty lub jeśli zauważy się w nim cząstki.

Proszek po odtworzeniu należy natychmiast rozcieńczyć wodą do wstrzykiwań lub 5% roztworem glukozy. Produkt raz rozcieńczony należy użyć natychmiast. Po rozcieńczeniu odtworzonego roztworu w 5% roztworze glukozy, wykazano stabilność roztworu przez 24 godziny od sporządzenia w temperaturze od 2°C do 8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do wlewu należy podawać natychmiast, chyba że roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Lek przeznaczony do jednorazowego podania.

Niezużyte pozostałości leku należy natychmiast usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oxaliplatin CSC

Substancją czynną leku jest oksaliplatyna 1 ml rekonstruowanego roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Oxaliplatin CSC i co zawiera opakowanie

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I) ), z korkiem z gumy chlorobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką typu „flip-off pakowane w tekturowe pudełko.

Wielkość opakowań:

1 fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny w postaci proszku 1 fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny w postaci proszku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 2102 Bisamberg Austria

Wytwórca:

GP-PHARM, SA.

Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, sector 2

Carretera comarcal 244, km. 22

E-08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Hiszpania

Tel.: + 34 93 638 80 00 Fax: + 34 93 638 93 93

Data ostatniej modyfikacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Podobnie jak w przypadku innych substancji potencjalnie toksycznych, należy zachować ostrożność podczas używania i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Używanie niniejszego środka cytotoksycznego przez osoby z personelu medycznego wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osoby używającej produkt oraz jej otoczenia.

Roztwory środków cytotoksycznych do wstrzykiwań lub wlewów mogą być przygotowywane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel, posiadający wiedzę o stosowanych produktach oraz w warunkach zapewniających integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska oraz, w szczególności, ochronę personelu posługującego się lekami, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania specjalnego miejsca, przeznaczonego tylko do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść ani pić.

Osoby, przygotowujące leki cytotoksyczne, muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki ochrony osobistej, w szczególności w fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, ochronne nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawice jednorazowego użytku. Należy stosować odpowiednie nakrycia ochronne w obszarze roboczym, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Przygotowanie leku musi być przeprowadzone w komorze z nawiewem laminamym przeznaczonej do produktów toksycznych.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z wydzielinami lub wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu z produktami cytotoksycznymi.

Uszkodzone opakowania należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady należy spalać po ich umieszczeniu w odpowiednio oznakowanych sztywnych pojemnikach. Patrz poniżej, podpunkt „Usuwanie pozostałości”.

W przypadku kontaktu ze skórą oksaliplatyny w postaci proszku, zrekonstytuowanego roztworu lub rozcieńczonego roztworu do infuzji dożylnej, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast obficie zmyć wodą.

W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi oksaliplatyny w postaci proszku, zrekonstytuowanego roztworu lub rozcieńczonego roztworu do infuzji dożylnej, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast obficie przepłukać wodą.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące podawania leku

•    NIE używać wyposażenia do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

•    NIE rekonstytuować ani nie rozcieńczać roztworu do podawania we wlewie z użyciem roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki (chlorki wapnia, potasu czy sodu).

•    NIE podawać nie rozcieńczonych roztworów.

•    Jako rozcieńczalnik stosować tylko 5% (50 mg/ml) roztwór glukozy do wlewów.

•    Tylko klarowne zrekonstytuowane lub rozcieńczone roztwory nie zawierające cząstek stałych mogą być stosowane.

•    NIE podawać pozanaczyniowo.

•    NIE mieszać z żadnymi innymi produktami w tym samym worku do infuzji ani w przewodach do infuzji.

•    NIE mieszać z produktami lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem (5-FU), produktami kwasu folinowego (FA) zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu w innych lekach. Leki lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny.

•    Rozwtór nie zużytu powinien być usunięty (patrz punkt “Usuwanie pozostałości”).

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (FA) (jako folinian wapnia lub folinian dwusodowy)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. w postaci infuzji dożylnej w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie co wlew dożylny kwasu folinowego (FA) w 5% roztworze glukozy, przez 2 godziny do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y umieszczonego bezpośrednio przed miejscem infuzji.

Nie należy mieszać obydwu produktów leczniczych w tym samym worku do infuzji dożylnej. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczyć tylko z użyciem izotonicznego 5% roztworu glukozy; nigdy nie stosować do rozcieńczania roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodu ani roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja dotycząca stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirydyny, tj. 5-fluorouracylem (5-FU).

Po podaniu oksaliplatyny przewody do infuzji dożylnej należy przepłukać, a następnie podać 5-fluorouracyl (5-FU).

W celu uzyskania dodatkowych informacji o lekach stosowanych jednocześnie z oxaliplatyną, patrz odpowiednie charakterystyki produktów leczniczych.

•    Używaj tylko rekomendowanych rozpuszczalników (patrz poniżej).

•    Nie należy stosować roztworu, który po odtworzeniu wykazuje cechy precypitacji. Roztwór taki należy zniszczyć, z zachowaniem wymagań przepisów dotyczących usuwania niebezpiecznych odpadów (patrz poniżej).

Odtworzenie proszku

•    Proszek rekonstytuuje się w celu uzyskania roztworu o stężeniu 5 mg/ml.

•    Do odtworzenia leku należy użyć wody do wstrzykiwań lub 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy.

•    Do fiolki 50 mg: dodać 10 ml rozpuszczalnika w celu uzyskania stężenia oksaliplatyny 5 mg/ml.

•    Do fiolki 100 mg: dodać 20 ml rozpuszczalnika w celu uzyskania stężenia oksaliplatyny 5 mg/ml.

Z mikrobiologicznego i chemicznego punktu widzenia, zrekonstytuowany roztwór do należy natychmiast rozcieńczyć 5% roztworem glukozy.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek stałych.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć (patrz podpunkt „Usuwanie pozostałości” poniżej).

Rozcieńczenie do podania w infuzji dożylnej

Pobrać wymaganą ilość odtworzonego roztworu z fiolki(-ek), a następnie rozcieńczyć z użyciem 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia roztworu oksaliplatyny pomiędzy nie mniej niż 0,2 mg/ml i 0,7 mg/ml (patrz punkt 4.2).

Podawać w infuzji dożylnej.

Roztwór przed użyciem należy obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek stałych.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć (patrz podpunkt „Usuwanie pozostałości” poniżej).

NIGDY nie stosować roztworów chlorku sodu lub zawierających chlorki, zarówno do odtworzenia roztworu, jak i do jego rozcieńczenia.

Stwierdzono zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji z zestawami do infuzji wykonanymi z PVC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji dożylnej należy podawać natychmiast.

W przypadku, gdyby roztwór nie był podany natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik i zwykle okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

W przypadku, gdyby roztwór nie był podany natychmiast, osoba podająca produkt jest odpowiedzialna za czas przechowywania i warunki przechowywania przed podaniem produktu.

Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C nawet, jeśli roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach jałowych.

Wlew dożylny

Przy podawaniu oksaliplatyny nie jest potrzebne nadmierne nawodnienie pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńcza się w 250 ml do 500 ml roztworu 5% glukozy tak, aby stężenie oksaliplatyny było nie mniejsze niż 0,2 mg/ml. Roztwór podaje się w postaci infuzji dożylnej przez kaniulę wprowadzoną do żyły centralnej lub obwodowej, przez 2 godziny do 6 godzin. Jeśli oksaliplatyna jest podawana z 5-fluorouracylem (5-FU), wlew oksaliplatyny zawsze należy podawać przed podaniem 5-fluorouracylu (5-FU).

Usuwanie pozostałości

Pozostałości produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały, których użyto do sporządzenia, rozcieńczenia i podania produktu, należy usunąć zgodnie ze stosowanymi w szpitalu standardowymi procedurami dotyczącymi postępowania ze środkami cytotoksycznymi, zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych.

Więcej informacji w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

9

Oxaliplatin CSC

Charakterystyka Oxaliplatin csc

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxaliplatin CSC, 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po odtworzeniu 1 ml roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Fiolka 50 mg: każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny.

Fiolka 100 mg: każda fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Proszek o barwie białej lub prawie białej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym ( ang. FA - folinic acid) jest wskazana do stosowania u dorosłych w:

•    leczeniu adjuwantowym raka okrężnicy stopnia III (Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego,

•    leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) dożylnie, powtarzana co dwa tygodnie, przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, powtarzana co 2 tygodnie do czasu progresji choroby lub toksyczności nie do przyjęcia.

Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidynowymi, tj. 5-fluorouracylem (5-FU).

Oksaliplatynę podaje się w infuzji dożylnej trwającej od 2 do 6 godzin, w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml), co daje stężenie w zakresie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml; stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej dla dawki oksaliplatyny wynoszącej 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatyna była stosowana głównie w schematach zawierających 5- fluorouracyl (5-FU), podawany w ciągłym wlewie dożylnym. W schematach stosowanych co dwa tygodnie, oksaliplatynę łączono z 5-fluorouracylem (5 FU), podawanym zarówno w bolusie, jak i w ciągłym wlewie dożylnym.

Szczególne grupy pacjentów:

•    Zaburzenia czynności nerek:

Oksaliplatyny nie wolno stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 5.2.). U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek można rozpocząć leczenie z zastosowaniem zwykle zalecanej dawki 85 mg/ m2 pc. (patrz punkt 4.4 i 5.2).

•    Zaburzenia czynności wątroby:

W badaniu I fazy, z udziałem pacjentów z rożnego stopnia zaburzeniami czynności wątroby, okazało się, że stopień ciężkości i częstość występowania zaburzeń wątroby i dróg żółciowych były związane z progresją choroby i stopniem pogorszenia wyników testów czynnościowych wątroby na początku leczenia. W trakcie badań klinicznych u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynnościowych wątroby nie dostosowywano specjalnie dawki leku.

•    Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, u których zastosowano oksaliplatynę w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z 5-fluorouracylem, nie zaobserwowano zwiększonej częstości występowania ciężkiego działania toksycznego. Oznacza to, że nie ma potrzeby szczególnego dostosowywania dawki u pacjentów w wieku podeszłym.

•    Dzieci:

Brak wskazań do stosowania oksaliplatyny u dzieci. Skuteczność oksaliplatyny w monoterapii w populacjach pediatrycznych z guzami litymi nie została ustalona (patrz punkt 5.1.)

Sposób podawania

Oksaliplatynę podaje się w postaci infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga dodatkowego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatynę należy podawać rozcieńczoną w 250 ml do 500 ml roztworu 5% glukozy, do uzyskania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml, w trwającej od 2 do 6 godzin infuzji dożylnej, do żyły głównej lub obwodowej. Wlew oksaliplatyny należy podawać zawsze przed podaniem 5-fluorouracylu.

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego. Instrukcja stosowania:

Przed użyciem produkt zawierający oksaliplatynę należy odtworzyć i dodatkowo rozcieńczyć. Instrukcja dotycząca odtworzenia i rozcieńczenia produktu leczniczego przed użyciem zawarta jest w punkcie 6.6.

4.3. Przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana:

•    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na oksaliplatynę lub substancję pomocniczą;

•    w okresie karmienia piersią;

•    u pacjentów, u których przed pierwszym cyklem leczenia wystąpiły objawy zahamowania czynności szpiku kostnego, liczba neutrofilów wynosi < 2x109/l i (lub) liczba płytek krwi wynosi < 100x109l;

•    u pacjentów z obwodową neuropatią czuciową z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia;

•    u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkt 5.2.).

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i powinna ona być podawana pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa.

Zaburzenia czynności nerek

Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek powinni być ściśle monitorowani czy nie występują u nich działania niepożądane i dostosować dawkę odpowiednio do działania toksycznego (patrz punkt 5.2.)

Reakcje nadwrażliwości

Należy zapewnić szczególny nadzór pacjentom z objawami alergii na inne produkty zawierające platynę w wywiadzie. W przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć odpowiednie leczenie objawowe. U tych pacjentów ponowne podanie oksaliplatyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne, czasami kończące się zgonem, podczas stosowania wszystkich związków platyny.

W razie wynaczynienia roztworu oksaliplatyny, należy natychmiast przerwać wykonywanie infuzji i rozpocząć zwykle stosowane miejscowe leczenie objawowe.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. RPLS- Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome)

Przypadki zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS znany również jako PRES, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) odnotowano u pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w chemioterapii skojarzonej. RPLS jest rzadkim, odwracalnym, szybko rozwijającą się stanem neurologicznym, który może obejmować drgawki, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, splątanie, utratę wzroku i inne zaburzenia widzenia oraz zaburzenia neurologiczne (patrz punkt 4.8).

Rozpoznanie RPLS stwierdza się poprzez obrazowania mózgu (rezonans magnetyczny), najlepiej MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging).

Objawy neurologiczne

Należy ściśle monitorować neurotoksyczne działanie oksaliplatyny, szczególnie w przypadku jednoczesnego podawania innych produktów leczniczych, wykazujących swoiste działanie toksyczne na układ nerwowy. Należy przeprowadzić badanie neurologiczne każdorazowo przed podaniem kolejnej dawki leku oraz okresowo po jej podaniu.

Pacjentom, u których podczas 2-godzinnej infuzji lub kilka godzin po jej zakończeniu wystąpiły ostre zaburzenia czucia w gardle i krtani (patrz punkt 4.8), kolejną dawkę oksaliplatyny należy podać w infuzji trwającej przez 6 godzin.

Neuropatia obwodowa

W razie wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego (parestezja, zaburzenia czucia), należy dostosować dawkę oksaliplatyny z uwzględnieniem czasu trwania i nasilenia tych objawów przestrzegając następujących zaleceń:

•    Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż siedem dni i są uciążliwe, należy zmniejszyć kolejną dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub podać dawkę wynoszącą 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym).

•    W przypadku, gdy parestezja bez zaburzenia czynnościowego utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub podać dawkę wynoszącą 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym).

•    W przypadku, gdy parestezja z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, należy przerwać podawanie oksaliplatyny.

•    Jeśli objawy te ustąpią po przerwaniu leczenia oksaliplatyną, można rozważyć wznowienie leczenia.

Pacjentów należy poinformować o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Miejscowe umiarkowane parestezje lub parestezje, które niekiedy wpływają na aktywność czynnościową, mogą utrzymywać się nawet do trzech lat po zaprzestaniu leczenia uzupełniającego.

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie i zmiany hematologiczne

Działanie toksyczne na układ żołądkowo-jelitowy, objawiające się nudnościami i wymiotami, wymaga profilaktycznego i (lub) terapeutycznego podawania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8.).

Ciężka biegunka lub wymioty, w szczególności, gdy oksaliplatyna podawana jest w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, mogą być przyczyną odwodnienia, porażennej niedrożności jelit, innego rodzaju niedrożności jelit, niedoboru potasu we krwi, kwasicy metabolicznej i zaburzenia czynności nerek.

Jeżeli wystąpią objawy toksycznego działania na krew i układ krwiotwórczy (liczba neutrofilów

<    1,5x109/l lub liczba płytek krwi < 50x109/l), należy opóźnić zastosowanie kolejnego cyklu leczenia do czasu, gdy parametry hematologiczne powrócą do wartości, które można uznać za odpowiednie. Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem.

Pacjentów należy odpowiednio poinformować o ryzyku wystąpienia biegunki/wymiotów, zapalenia błon śluzowych/zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem tak, aby mogli oni natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego w celu otrzymania właściwego leczenia.

W przypadku wystąpienia zapalenia błon śluzowych/zapalenia jamy ustnej z neutropenią lub bez, należy opóźnić podanie kolejnego cyklu leczenia, do częściowego ustąpienia objawów zapalenia błon śluzowych/zapalenia jamy ustnej do stopnia 1 lub poniżej i (lub) do czasu, gdy liczba neutrofilów wyniesie > 1,5 x 109/l.

Podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (z kwasem folinowym lub bez), należy zastosować zwykłe zasady dostosowania dawki w zależności od objawów toksycznego działania 5-fluorouracylu.

W przypadku wystąpienia biegunki stopnia 4., neutropenii stopnia 3. do 4. (liczba neutrofilów

<    1,0x109/l) lub małopłytkowości stopnia 3. do 4. (liczba płytek krwi < 50x109/l), należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub zastosować dawkę 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym), dodatkowo do wymaganego zmniejszenia dawki 5-fluorouracylu.

Układ oddechowy

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez wydzieliny, duszność, trzeszczenia lub nacieki płucne w badaniu radiologicznym, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań płuc, które wykluczą obecność choroby środmiąższowej lub zwłóknienia płuc (patrz punkt 4.8).

Wątroba

W razie nieprawidłowych wyników testów czynnościowych wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które ewidentnie nie jest zależne od przerzutów w wątrobie, należy rozważyć bardzo rzadko występujące zaburzenia naczyń wątrobowych wywołane przez produkt leczniczy.

Ciąża

Stosowanie u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

Płodność

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną i powinny stosować skuteczną antykoncepcję (patrz punkt 4.6).

W badaniach nieklinicznych z oksaliplatyną zaobserwowano działanie genotoksyczne. Dlatego zaleca się, aby mężczyźni leczeni oksaliplatyną nie planowali mieć dzieci podczas i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Powinni też rozważyć możliwość zasięgnięcia porady dotyczącej przechowywania nasienia zebranego przed leczeniem, z uwagi na to, że oksaliplatyna może wpływać na płodność w sposób nieodwracalny.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę oksaliplatyny, wynosząca 85 mg/m2 pc. bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu, nie zaobserwowano zmian stopnia ekspozycji na 5-fluorouracyl.

W badaniach in vitro nie zaobserwowano znamiennego wypierania oksaliplatyny z wiązań z białkami osocza po podaniu następujących produktów: erytromycyna, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodowy.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach zaobserwowano toksyczne działanie na reprodukcję. Dlatego u kobiet w ciąży oraz kobiet w wieku rozrodczym, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę, a które nie stosują środków antykoncepcyjnych, nie zaleca się stosowania oksaliplatyny.

Podanie oksaliplatyny należy rozważyć wyłącznie po odpowiednim przedstawieniu pacjentce ryzyka dla płodu i za zgodą pacjentki.

Należy stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży podczas leczenia i przez 4 miesiące po zakończeniu leczenia u kobiet i przez 6 miesięcy u mężczyzn.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wydzielania oksaliplatyny do mleka kobiecego. W okresie podawania oksaliplatyny przeciwwskazane jest karmienie piersią.

Oksaliplatyna może mieć niekorzystny wpływ na płodność (patrz punkt 4.4).

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niemniej jednak, podczas leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów, a także innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód oraz zachowanie równowagi i mogą prowadzić do słabego lub umiarkowanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Zaburzenia widzenia, w szczególności przemijająca utrata wzroku (odwracalne po zaprzestaniu leczenia), mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Pacjent powinien zostać ostrzeżony o potencjalnym wpływie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) były zaburzenia ze strony żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia ze strony krwi i układu krwiotwórczego (neutropenia, małopłytkowość) oraz zaburzenia ze strony układu nerwowego (ostra i zależna od kumulacji dawki obwodowa neuropatia czuciowa). Ogólnie te działania niepożądane występowały częściej i z większym nasileniem podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU/FA niż podczas stosowania jedynie 5-FU/FA.

Dane dotyczące częstości występowania działań niepożądanych, przedstawione w tabeli poniżej, pochodzą z badań klinicznych z udziałem pacjentów leczonych na raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami oraz pacjentów poddanych leczeniu uzupełniającemu raka okrężnicy (w tym 416 pacjentów oraz 1108 pacjentów, odpowiednio w grupach otrzymujących oksaliplatynę + 5-FU/FA) oraz z doniesień zebranych po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstości występowania działań niepożądanych przedstawione w tabeli opisano według następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dodatkowe szczegóły przedstawiono pod tabelą.

Tabela 1: Działania niepożądane wg klasyfikacji układów i narządów

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt czesto

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

(>1/10)

(>1/100, <1/10)

(>1/1000, <1/100)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze*

- zakażenie

-    zapalenie błony śluzowej nosa

-    zakażenie górnych dróg oddechowych

-    posocznica z

neutropenią

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

-    niedokrwistość

-    neutropenia

-    małopłytkowość

-    leukopenia

-    limfopenia*

-gorączka

neutropeniczna

-    małopłytkowość immunoalergiczna

-    niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego1

- alergia/reakcje alergiczne1

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-    anoreksja

-    hiperglikemia

-    hipokaliemia

-    hipernatremia

- odwodnienie

- kwasica metaboliczna

Zaburzenia

psychiczne

-    depresja

-    bezsenność

- nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego1

-    obwodowa neuropatia czuciowa

-    zaburzenia czucia

-    zaburzenia smaku

-    ból głowy

-    zawroty głowy

-    zapalenie nerwów ruchowych

-    odczyn oponowy

-    dyzartria

-    (RPLS,

znane również jako PRES)2 (patrz punkt 4.4.)

Zaburzenia oka

-    zapalenie spojówek

-    zaburzenia widzenia

-    przemijające pogorszenie się ostrości wzroku

-    zaburzenia pola widzenia

-    zapalenie nerwu wzrokowego

-    tymczasowa utrata wzroku (odwracalna po zaprzestaniu leczenia)

Zaburzenia ucha i błędnika

ototoksyczność

- głuchota

Zaburzenia

naczyniowe

-    krwotok

-    nagłe

zaczerwienienie

twarzy

-    zakrzepica żył głębokich

-    nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    duszność

-    kaszel

-    krwawienie z nosa

-    czkawka

-    zatorowość płucna

-    śródmiąższowa choroba płuc, niekiedy prowadząca do zgonu

-    zwłóknienie płuc2

Zaburzenia żołądka i jelit1

-    nudności

-    biegunka

-    wymioty

-    zapalenie jamy ustnej/ zapalenie błon

śluzowych

-    ból brzucha

-    zaparcie

-    niestrawność

-    refluks żołądkowo-przełykowy

-    krwawienie z odbytnicy

-    krwawienie z układu

pokarmowego

-    niedrożność jelit

-    zwężenie jelit

-    zapalenie okrężnicy, w tym biegunka wywołana przez Clostridium difficile

-    zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    zaburzenia skóry

-    łysienie

-    złuszczanie się skóry (tj. zespół dłoniowo-podeszwowy)

-    wysypka rumieniowata

-    wysypka

-    nadmierne pocenie się

-    zmiany w obrębie paznokci

Zaburzenia Mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej

- ból pleców

-    ból stawów

-    ból kości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    bolesne, utrudnione oddawanie moczu

-    zaburzenia częstości

oddawania moczu

-    krwiomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-    uczucie zmęczenia

-    gorączka2

-    osłabienie

-    ból

-    reakcja w miejscu wstrzyknięcia3

Badania

diagnostyczne

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    zwiększenie aktywności fosfatazy

zasadowej we krwi

-    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

-    zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

-    zwiększenie masy ciała (w leczeniu uzupełniającym)

-    zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

-    zmniejszenie masy ciała (w leczeniu raka z przerzutami)

1    Bardzo często reakcje uczuleniowe, występujące głównie w trakcie infuzji, niekiedy kończące się zgonem (częste reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna (szczególnie pokrzywka)), zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa.

Częste reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym skurcz oskrzeli, uczucie bólu w klatce piersiowej, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, uczucie bólu w klatce piersiowej i wstrząs anafilaktyczny.

2    Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenia), będące wynikiem zakażenia (z neutropenią lub bez) lub ewentualnie mechanizmu immunologicznego.

3    Zgłaszano reakcje w miejscu podania, w tym ból miejscowy, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może również prowadzić do miejscowego bólu i zapalenia, które może

być ciężkie i prowadzić do powikłań, w tym martwicy, szczególnie po podaniu oksaliplatyny w postaci infuzji dożylnej do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zespół niedrożności zatok naczyniowych wątroby, znany także jako choroba choroba okluzyjna żylnych naczyń wątrobowych (z ang. VOD - veno-occlusive disease) lub objawy patologiczne związane z takimi zaburzeniami wątroby, w tym plamica wątrobowa, regeneracyjny przerost guzkowy i zwłóknienie okołozatokowe. Objawami klinicznymi mogą być nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększona aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa, prowadząca do ostrej niewydolności nerek.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Tabela 2: Częstość występowania według pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5

FU/FA

85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Niedokrwistość

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Gorączka

neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica z neutropenią

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Objawy obserwowane po dopuszczeniu leku do obrotu o nieznanej częstości Zespół hemolityczno-mocznicowy

Zaburzenia żołądka i jelit:

Tabela 3: Częstość występowania według pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5

FU/FA

85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Nudności

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błon

śluzowych/zapalenie

jamy

ustnej

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest podawanie profilaktyczne i (lub) terapeutyczne silnie działających leków przeciwwymiotnych.

Odwodnienie, niedrożność jelita porażenna, niedrożność jelit mechaniczna, hipokaliemia, kwasica metaboliczna oraz zaburzenia czynności nerek mogą być spowodowane przez ciężką biegunkę i (lub) ciężkie wymioty, zwłaszcza w leczeniu skojarzonym oksaliplatyną z 5-fluorouracylem (patrz punkt 4.4).

Układ nerwowy:

Działanie toksyczne oksaliplatyny na układ nerwowy jest czynnikiem ograniczającym dawkę. Działanie to obejmuje czuciową neuropatię obwodową, która charakteryzuje się zaburzeniami czucia i (lub) parestezją kończyn z występowaniem skurczów mięśni lub bez, często wyzwalanymi przez zimno.

Powyższe objawy występują u nie więcej niż 95% leczonych pacjentów. Okres występowania tych objawów, które zazwyczaj ustępują pomiędzy cyklami leczenia, wydłuża się wraz ze wzrostem liczby cykli leczenia.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych, w zależności od czasu trwania tych objawów, są wskazaniami do dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenie czynnościowe obejmuje trudności przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów i jest prawdopodobnym skutkiem upośledzenia czucia. Ryzyko wystąpienia utrzymujących się objawów po podaniu dawki skumulowanej 850 mg/m2 pc. (10 cykli leczenia) wynosi około 10%, a po podaniu dawki skumulowanej 1020 mg/m2 pc. (12 cykli leczenia) wynosi 20%.

W większości przypadków, po przerwaniu leczenia neurologiczne objawy podmiotowe i przedmiotowe ulegają złagodzeniu lub całkowicie ustępują. Po sześciu miesiącach po zakończeniu leczenia u 87% pacjentów, u których zastosowano leczenie uzupełniające raka okrężnicy, nie stwierdzono występowania objawów lub były one łagodne. Nawet do trzech lat po zaprzestaniu leczenia u około 3% pacjentów występowały utrzymujące się miejscowe parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje, które mogą zakłócać aktywność czynnościową pacjenta (0,5%).

Zgłaszano przypadki występowania ostrych objawów zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3). Pojawiają się one w okresie kilku godzin od podania produktu leczniczego i często występują, gdy pacjent jest narażony na zimno. Zazwyczaj występują w postaci przemijających parestezji, zaburzeń czucia i niedoczulicy. Ostry zespół zaburzeń czucia w gardle i krtani występował u 1% do 2% pacjentów i charakteryzuje go subiektywne uczucie zaburzeń połykania lub duszenia się, bez obiektywnych cech zaburzeń oddychania (sinicy lub hipoksji), skurczu krtani lub skurczu oskrzeli (świstu krtaniowego lub sapania). Chociaż podawano pacjentom w takich wypadkach leki przeciwhistaminowe i leki rozszerzające oskrzela, objawy szybko ustępowały nawet bez stosowania tego typu leczenia. Wydłużenie podawania infuzji dożylnej pomaga zmniejszyć częstość występowania tego zespołu (patrz punkt 4.4).

Sporadycznie obserwowano inne objawy, w tym skurcze szczęki, skurcze mięśni - mimowolne skurcze mięśni, drżenie mięśni, nieprawidłową koordynację i chód, bezład, zaburzenia równowagi, ucisk, ból i dyskomfort w gardle i w klatce piersiowej. Dodatkowo, w połączeniu z opisanymi wyżej

zaburzeniami lub osobno, mogą wystąpić zaburzenia nerwów czaszkowych, takie jak opadanie powieki, podwójne widzenie, utrata głosu, dysfonia, ochrypnięcie, czasami opisywane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie ze strony języka lub dyzartria, czasami opisywane jako afazja, neuralgia nerwu trójdzielnego, ból twarzy, ból oka, zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia.

Podczas leczenia oksaliplatyną zgłaszano także inne objawy neurologiczne, takie jak dyzartria, brak odruchu głębokiego (ścięgnistego) oraz objaw Lhermitte'a. Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Objawy obserwowane po dopuszczeniu leku do obrotu o nieznanej częstości Drgawki

Reakcje alergiczne:

Oksaliplatyna/5 FU/FA 85 mg/m pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Reakcje alergiczne/ alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

4.9. Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum na oksaliplatynę. Jeśli nastąpi przedawkowanie, można się spodziewać nasilenia działań niepożądanych. Należy rozpocząć przeprowadzanie regularnych kontroli parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pozostałe leki przeciwnowotworowe, pochodne platyny, kod ATC: L01XA 03

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym, należącym do nowej grupy związków, pochodnych platyny, w których atom platyny tworzy kompleks z 1,2-diaminocykloheksanem („DACH”) oraz grupą szczawianową.

Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem. Nazwa chemiczna: cis -[szczawiano (trans-l-1,2-diaminocykloheksan) platyna].

Oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum działania cytotoksycznego w warunkach in vitro oraz działa przeciwnowotworowo w warunkach in vivo w rożnych układach modelowych guzów, w tym modelach raka okrężnicy i odbytnicy u człowieka.

Oksaliplatyna wykazuje rownież aktywność w warunkach zarówno in vitro, jak i in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę.

Oksaliplatyna, zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo, wykazuje synergiczne działanie cytotoksyczne w skojarzeniu z 5-fluorouracylem.

Badania nad mechanizmem działania oksaliplatyny, mimo że nie jest on w pełni wyjaśniony, wykazały, że pochodne uwodnione, powstające w wyniku biotransformacji oksaliplatyny, oddziałują z DNA. W wyniku tego powstają wewnątrz- i międzyłańcuchowe połączenia krzyżowe, które powodują przerwanie syntezy DNA, co w efekcie prowadzi do działania cytotoksycznego i przeciwnowotworowego.

Skuteczność oksaliplatyny oceniano w trzech badaniach klinicznych z udziałem pacjentow z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których stosowano oksaliplatynę (w dawce 85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie) w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym.

•    W badaniu porównawczym III fazy o symbolu EFC2962 oksaliplatynę stosowano jako lek pierwszego rzutu. Pacjentów w tym badaniu randomizowano do dwóch grup: pierwszej, której podawano 5-fluorouracyl/kwas folinowy (LV5FU2) lub drugiej leczonej oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (FOLFOX4, n=210).

•    W innym badaniu III fazy o symbolu EFC4584 podawano oksaliplatynę pacjentom po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia z użyciem irynotekanu (CPT-11) w skojarzeniu z 5- fluorouracylem/kwasem folinowym. Pacjentów randomizowano do trzech ramion badania: pacjentów, którym podawano tylko 5-fluorouracyl/kwas folinowy (LV5FU2), oksaliplatynę w monoterapii lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5- fluorouracylem/kwasem folinowym (FOLFOX4, n=275).

•    W badaniu II fazy o symbolu EFC2964, bez grupy kontrolnej, wzięli udział pacjenci, u których nie było odpowiedzi na leczenie 5-fluorouracylem/kwasem folinowym. Pacjentom tym podawano następnie oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (FOLFOX4, n=57).

Dwa randomizowane badania kliniczne: EFC2962 (leczenie pierwszego rzutu) oraz EFC4584 (z udziałem wcześniej leczonych pacjentów), przedstawiły znamiennie większy wskaźnik odpowiedzi i wydłużony czas przeżycia bez progresji (ang. PFS, progression free survival)) oraz wydłużony czas do wystąpienia progresji (ang. TTP, time to progression) w grupie otrzymującej oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, w porównaniu z grupą, której podawano jedynie 5-fluorouracyl/kwas folinowy. W badaniu EFC 4584 z udziałem pacjentów, u których nie było odpowiedzi na wcześniejsze leczenie lekami przeciwnowotworowymi, nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy mediany czasu całkowitego przeżycia (ang. OS, overall survival) pomiędzy grupą otrzymującą oksaliplatynę w skojarzeniu w porównaniu z grupą, której podawano 5-fluorouracyl/kwas folinowy.

Tabela 5: Wskaźniki odpowiedzi po stosowaniu FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Wskaźnik odpowiedzi % (95% przedział ufności)

Niezależna ocena radiologiczna, analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna

w

monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

22

(16-27)

49

(42-46)

Nie dotyczy*

Wartość p = 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584

(oporność na CPT-11 + 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

Wartość p < 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964 (oporność na 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

Nie

dotyczy*

23

(13-36)

Nie dotyczy*

* Nie dotyczy

Tabela 6: Mediana przeżycia bez progresji (ang. Progression Free Survival, PFS) / mediana czasu do wystąpienia progresji (ang. Time to Progression, TTP) po stosowaniu schematu FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Mediana PFS/TTP,

Miesiące (95% przedział ufności) Niezależna ocena radiologiczna, analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna

w

monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

Nie dotyczy*

EFC2962 (PFS)

Wartość p (test logarytmiczny rang)= 0,0003

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584 (TTP)

(oporność na CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

Wartość p (test logarytmiczny rang)< 0,0001

(1,6-2,7)

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

(oporność na 5-FU/FA)

Nie dotyczy*

5,1

(3,1-5,7)

Nie dotyczy*

Nie dotyczy

Tabela 7: Mediana czasu całkowitego przeżycia (ang. Overall Survival, OS) po stosowaniu FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Mediana OS,

Miesiące (95% przedział ufności) Analiza w populacji ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna

w

monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Nie dotyczy*

EFC2962

Wartość p (test logarytmiczny rang)< = 0,12

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584

(oporność na CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3 - 9,3)

9.9

(9,1-10,5)

8,1

Wartość p (test logarytmiczny rang)< = 0,09

(7,2-8,7)

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

(oporność na 5-FU/FA)

Nie dotyczy*

10,8

(9,3-12,8)

Nie dotyczy*

Nie dotyczy

U pacjentów, u których wcześniej stosowano inne leczenie przeciwnowotworowe (EFC4584), z objawami na początku leczenia, stwierdzano że znamiennie wyższy odsetek pacjentów leczonych oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU i FA odczuwał zmniejszenie związanych z chorobą objawów w porównaniu z pacjentami leczonymi jedynie 5- fluorouracylem/kwasem folinowym (27,7% w porównaniu z 14,6% p= 0,0033).

Wśród pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni, nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy między dwoma leczonymi grupami, w odniesieniu do kryteriów oceny jakości życia. Niemniej jednak, wskaźniki jakości życia były zazwyczaj lepsze w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia oraz bólu w grupie kontrolnej, natomiast gorsze w odniesieniu do nudności i wymiotów w grupie, której podawano oksaliplatynę.

W badaniu porównawczym fazy III o nazwie MOSAIC (EFC3313) wzięli udział pacjenci, u których stosowano leczenie uzupełniające raka okrężnicy. W tym badaniu randomizowano 2246 pacjentów po całkowitej resekcji guza pierwotnego raka okrężnicy (899 pacjentów z rakiem stopnia II (Duke B2) i 1347 pacjentów z rakiem stopnia III (Duke C)), którym podawano 5-fluorouracyl/kwas folinowy (LV5FU2, n=1123, B2/C = 448/675) lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (FOLFOX 4, n =1123, B2/C = 451/672).

Tabela 8: EFC 3313 Trzyletnie przeżycie bez objawów choroby (analiza ITT)* w całej populacji.

Leczona grupa

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek trzyletnich przeżyć bez objawów

73,3

78,7

choroby (95% przedział ufności)

(70,6-75,9)

(76,2-81,1)

Współczynnik ryzyka (95% przedział

0,76

ufności)

(0,64-0,89)

Stratyfikowany test log-rank

p=0,0008

* po okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 44,2 miesiące (wszyscy pacjenci pozostawali pod obserwacją przez co najmniej 3 lata)

Badanie wykazało ogólnie istotną przewagę w zakresie 3-letniego przeżycia bez objawów choroby podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem /kwasem folinowym (FOLFOX4), w stosunku do podawania 5-fluorouracylu/kwasu folinowego (LV5FU2).

Tabela 9: EFC 3313 Trzyletnie przeżycie bez objawów choroby (analiza populacji ITT)* w zależności od stopnia zaawansowania.

Stopień zaawansowania

Stopień II (Duke B2)

Stopień III (Duke C)

Leczona grupa

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek 3-letniego przeżycia bez objawów choroby (95% przedział ufności)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Współczynnik ryzyka (95% przedział ufności)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Test log-rank

p=0,151

P=0,002

* po okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 44,2 miesiące (wszyscy pacjenci pozostawali pod obserwacją przez co najmniej 3 lata)

Całkowity czas przeżycie (analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem ITT)

W czasie analizy 3-letniego przeżycia bez objawów choroby, co stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu klinicznym MOSAIC, stwierdzono, że 85,1 % pacjentów pozostawało przy życiu w grupie leczonych schematem FOLFOX4 w porównaniu do 83,8 % w grupie LV5FU2. Oznacza to ogólne zmniejszenie ryzyka zgonu o 10% na korzyść schematu FOLFOX4. Różnica nie była jednak znamienna statystycznie (współczynnik ryzyka = 0,90).

Odpowiednie wskaźniki w grupach przyjmujących schematy FOLFOX4 oraz LV5FU2 były następujące: 92,2% w porównaniu z 92,4% w podgrupie w stadium II (Duke B2) (współczynnik ryzyka = 1,01) oraz 80,4% w porównaniu z 78,1% w podgrupie w stadium III (Duke C) (współczynnik ryzyka = 0,87).

Stosowanie oksaliplatyny w monoterapii było oceniane w populacji dzieci i młodzieży w dwóch badaniach I fazy (69 pacjentów) i dwóch badaniach II fazy (166 pacjentów). Ogółem leczono 235 pacjentów pediatrycznych tej grupy (w wieku od 7 miesięcy do 22 lat) z guzami litymi. Skuteczność oksaliplatyny stosowanej w monoterapii w populacji dzieci i młodzieży z guzami litymi nie została ustalona. Włączenie większej liczby pacjentów do badań II fazy zatrzymano ze względu na brak odpowiedzi guza na leczenie.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Nie określono właściwości farmakokinetycznych poszczególnych składników czynnych. Właściwości farmakokinetyczne platyny podlegającej ultrafiltracji, stanowiącej mieszaninę wszystkich rodzajów platyny niezwiązanej, czynnej i nieaktywnej, po podaniu trwającej dwie godziny infuzji dożylnej oksaliplatyny w dawce 130 mg/m2 pc., co trzy tygodnie, w 1 do 5 cyklach oraz oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. podawanej co dwa tygodnie, w 1 do 3 cykli, przedstawia poniższa tabela:

Tabala 10: Zestawienie szacunkowych parametrów farmakokinetycznych platyny w ultrafiltracie po wielokrotnym podaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub w dawce 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie

Dawka

C

^max

Pg/ml

AUC0-48

pg*godz./ml

AUC

pg*godz./ml

tx/2«

godz.

t1/2P

godz.

t1/2T

godz.

V

’ ss

litry

CL

l/godz.

85 mg/m2 pc.

Średnia

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

Odchylenie

standardowe

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/ m2 pc.

Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

Odchylenie

standardowe

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Średnie wartości AUC0-48 i wartości Cmax określano w 3. cyklu (85 mg/m2 pc.) lub 5. w cyklu (130 mg/m2 pc.).

Średnie wartości AUC, Vss, CL oraz CLR0_48 określano w 1. cyklu.

Wartości Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss i CL określano w analizie modelu bezkompartmentowego. t1/2a, t1/2p, t1/2y określano w analizie modelu kompartmentowego (połączenie cykli 1-3).

Na zakończenie infuzji dożylnej, trwającej 2 godziny, 15% podanej platyny znajduje się w krążeniu ogólnym, zaś pozostałe 85% szybko przenika do tkanek lub jest wydalane w moczu. Nieodwracalne wiązanie się z krwinkami czerwonymi i osoczem krwi powoduje, że okresy półtrwania w tych macierzach są bliskie naturalnemu okresowi przemiany krwinek czerwonych i albumin surowicy. Nie obserwowano gromadzenia się leku w ultrafiltracie osocza po podawaniu leku w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie. Stan stacjonarny uzyskiwano w tej macierzy po pierwszym cyklu podawania leku. Zmienność wewnątrz- i międzyosobnicza jest na ogół mała.

Uważa się, że biotransformacja in vitro jest wynikiem rozkładu bez udziału enzymów. Nie ma dowodów na to, że układ cytochromu P450 uczestniczy w metabolizmie pierścienia diaminocykloheksanu (DACH).

Oksaliplatyna podlega w znacznym stopniu biotransformacji w organizmie pacjenta. Na zakończenie infuzji dożylnej, trwającej dwie godziny, w ultrafiltracie osocza krwi nie stwierdzano leku w postaci niezmienionej. W krążeniu ogólnym, w późniejszym czasie po podaniu leku, wykryto wiele cytotoksycznych produktów biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro- i diwodziano-diaminocykloheksanowe pochodne platyny razem z licznymi nieaktywnymi związkami sprzężonymi.

Platyna jest głównie wydalana w moczu, z klirensem nerkowym głównie w okresie 48 godzin po podaniu produktu.

Po 5 dobach około 54% całkowitej dawki było wykrywane w moczu, a < 3% w kale.

Wpływ zaburzenia czynności nerek na dyspozycję oksaliplatyną badano u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek. Oksaliplatyna była podawana w dawce 85 mg/m2 w grupie kontrolnej z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny> 80 ml / min, n = 12) oraz u pacjentów z łagodną (klirens kreatyniny = 50 do 80 ml / min, n = 13 ) i umiarkowaną (klirens kreatyniny = 30 do 49 ml / min, n = 11) niewydolnością nerek, a w dawce 65mg/m2 w grupie pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml / min, n = 5). Mediana ekspozycji wyniosła odpowiednio 9, 4, 6 i 3 cykle, a parametry farmakokinetyczne (PK) w cyklu 1 zostały uzyskane odpowiednio u 11, 13, 10, i 4 pacjentów.

W ultrafiltracie osocza (PUF) stwierdzono wzrost wartości AUC platyny, stosunku AUC/ dawki i spadek całkowietgo CL i VSS wraz z rosnącą niewydolnością nerek szczególnie w (małych) grupach pacjentów z ciężką niewydolnościa nerek: estymatory punktowe (90% CL) oszacowanych średnich wskaźników w porównaniu z prawidłową czynnością nerek dla AUC / dawka wyniosły 1,36 (1,08, 1,71), 2,34 (1,82, 3,01) i 4,81 (3,49, 6,64) dla pacjentów z odpowiednio łagodną i umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek.

Eliminacja oksaliplatyny jest znacząco skorelowana z klirensem kreatyniny. Całkowity klirens PUF platyny wynosił odpowiednio 0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55) i 0,21 (0,15, 0,29) i dla VSS odpowiednio 0,52 (0,41, 0,65), 0,73 (0,59, 0,91) i 0,27 (0,20, 0,36) u pacjentów z odpowiednio łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek. Całkowity klirens platyny PUF został więc zmniejszony odpowiednio o 26% w łagodnej, 57% w umiarkowanej i 79% w ciężkiej niewydolności nerek w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością.

Klirens nerkowy z platyny PUF został zmniejszony u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek łagodnymi o 30%, umiarkownymi o 65% i ciężkimi o 84% w porównaniu do klirensu pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Wraz ze wzrostem stopnia niewydolności nerek (szczególnie w grupie z ciężką niewydolnoścą) nastąpiło wydłużenie okresu półtrwania beta platyny. Pomimo niewielkiej liczby pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, dane powinny być brane pod uwagę przy przepisywaniu oksaliplatyny u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych przeprowadzonych na różnych gatunkach zwierząt (myszy, szczury, psy i (lub) małpy), którym podawano oksaliplatynę w dawkach pojedynczych lub wielokrotnych , narządami docelowymi były: szpik kostny, przewód pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy i serce. Obserwowane u zwierząt działanie toksyczne na narządy docelowe jest zgodne z działaniem wywieranym przez inne produkty zawierające platynę oraz uszkadzające DNA, cytotoksyczne produkty lecznicze stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych u ludzi; wyjątek stanowiło działanie toksyczne na serce. Wpływ toksyczny na serce zaobserwowano jedynie u psów.

Stwierdzono między innymi zaburzenia elektrofizjologiczne z występowaniem migotania komór, które prowadziło do zgonu. Uznano, że działanie kardiotoksyczne jest swoiste gatunkowo. Nie tylko występowało ono jedynie u psów, lecz ponadto dawki produktu o letalnym działaniu kardiotoksycznym u psów (150 mg/m2 pc.) były dobrze tolerowane u ludzi.

Badania kliniczne na modelu neuronów czuciowych u szczurów wskazują na to, że ostre objawy zaburzeń czucia podczas podawania oksaliplatyny mogą obejmować interakcję z kanałami sodowymi zależnymi od potencjału błonowego bramkowanego jonami Na+.

W testach na komórkach ssaków stwierdzono, że oksaliplatyna ma działanie mutagenne i klastogenne. W badaniach na szczurach stwierdzono toksyczne działanie tego leku na zarodek i płód. Uważa się, że oksaliplatyna prawdopodobnie ma działanie rakotwórcze. Niemniej, nie przeprowadzono badań oceniających działanie rakotwórcze.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Laktoza j ednowodna

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Rozcieńczonego roztworu produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami w tym samym worku do infuzji lub dodawać do przewodów do infuzji poza wymienionymi w punkcie 6.6. Oksaliplatynę można podawać z kwasem folinowym (FA) przez łącznik w kształcie litery Y.

•    NIE używać wyposażenia do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

•    NIE rekonstytuować ani nie rozcieńczać roztworu oksaliplatyny z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub innych roztworów zawierających jony chlorkowe (w tym chlorki wapnia, potasu lub sodu).

•    NIE mieszać z żadnymi innymi produktami w tym samym worku do infuzji ani w linii infuzyjnej (patrz punkt 6.6 „Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (FA)”).

•    NIE mieszać z produktami lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem (5-FU), produktami kwasu folinowego (FA) zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu w innych lekach. Leki lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny (patrz punkt 6.6).

6.3.    Okres ważności

Produkt leczniczy w opakowaniu do sprzedaży: 3 lata

Roztwór po rekonstytucji (odtworzeniu) w oryginalnej fiolce

Proszek po otwarciu fiolki należy natychmiast zrekonstytuować (odtworzyć).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia zrekonstruowany roztwór należy natychmiast użyć. Przygotowanie roztworu do infuzji:

Po rozcieńczeniu odtworzonego roztworu w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy podawać natychmiast.

W przypadku, gdyby roztwór nie był podany natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik i zwykle okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Warunki przechowywania zrekonstruowanego i rozcieńczonego roztworu, patrz punkt 6.3.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy chlorobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką typu flip-off.

Wielkość opakowań:

Jedna fiolka zawiera oksaliplatynę w postaci proszku (50 mg).

Jedna fiolka zawiera oksaliplatynę w postaci proszku (100 mg).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych substancji potencjalnie toksycznych, należy zachować ostrożność podczas używania i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Używanie niniejszego środka cytotoksycznego przez osoby z personelu medycznego wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osoby używającej produkt oraz jej otoczenia.

Roztwory środków cytotoksycznych do wstrzykiwań lub wlewów mogą być przygotowywane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel, posiadający wiedzę o stosowanych produktach, oraz w warunkach zapewniających integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska oraz, w szczególności, ochronę personelu posługującego się lekami, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania specjalnego miejsca przeznaczonego tylko do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść ani pić.

Osoby przygotowujące leki cytotoksyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki ochrony osobistej, w szczególności w fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, ochronne nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawice jednorazowego użytku. Należy stosować odpowiednie nakrycia ochronne w obszarze roboczym, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Przygotowanie leku musi być przeprowadzone w komorze z nawiewem laminarnym przeznaczonej do produktów toksycznych.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z wydzielinami lub wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu z produktami cytotoksycznymi.

Uszkodzone opakowania należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady należy spalać po ich umieszczeniu w odpowiednio oznakowanych sztywnych pojemnikach. Patrz poniżej, podpunkt „Usuwanie pozostałości”.

W przypadku kontaktu ze skórą oksaliplatyny w postaci proszku, zrekostytuowanego roztworu lub rozcieńczonego roztworu do infuzji dożylnej, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast obficie zmyć wodą.

W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi oksaliplatyny w postaci proszku, zrekostytuowanego roztworu lub rozcieńczonego roztworu do infuzji dożylnej, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast obficie przepłukać wodą.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące podawania leku

• NIE używać wyposażenia do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

•    NIE rekonstytuować ani nie rozcieńczać roztworu do podawania w infuzji z użyciem roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki (chlorki wapnia, potasu czy sodu).

•    NIE podawać nierozcieńczonych roztworów.

•    Jako rozcieńczalnik stosować tylko 5% (50 mg/ml) roztwór glukozy do wlewów.

•    Tylko klarowne zrekonstytuowane lub rozcieńczone roztwory nie zawierające cząstek stałych mogą być stosowane.

•    NIE podawać pozanaczyniowo.

•    NIE mieszać z żadnymi innymi produktami w tym samym worku do infuzji albo przewodach do infuzji.

•    NIE mieszać z produktami lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem (5-FU), produktami kwasu folinowego (FA), zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu w innych lekach. Leki lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny.

•    Rozwtór nie zużyty powinien być usunięty (patrz punkt “Usuwanie pozostałości”).

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (FA) (jako folinian wapnia lub folinian dwusodowy)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. w postaci infuzji dożylnej w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie co wlew dożylny kwasu folinowego (FA) w 5% roztworze glukozy, przez 2 godziny do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y umieszczonego bezpośrednio przed miejscem infuzji.

Nie należy mieszać obydwu produktów leczniczych w tym samym worku do infuzji dożylnej. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczyć tylko z użyciem izotonicznego 5% roztworu glukozy; nigdy nie stosować do rozcieńczania roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodu ani roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja dotycząca stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirydyny, tj. 5-fluorouracylem (5-FU).

Po podaniu oksaliplatyny przewody do infuzji dożylnej należy przepłukać, a następnie podać 5-fluorouracyl (5-FU).

W celu uzyskania dodatkowych informacji o lekach stosowanych jednocześnie z oksaliplatyną, patrz odpowiednie charakterystyki produktów leczniczych.

•    Używaj tylko rekomendowanych rozpuszczalników (patrz poniżej)

•    Nie należy stosować roztworu, który po odtworzeniu wykazuje cechy precypitacji. Roztwór taki należy zniszczyć z zachowaniem wymagań przepisów dotyczących usuwania niebezpiecznych odpadów (patrz poniżej).

Odtworzenie proszku

•    Proszek rekonstytuuje się w celu uzyskania roztworu o stężeniu 5 mg/ml.

•    Do odtworzenia produktu leczniczego należy użyć wody do wstrzykiwań lub 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy.

•    Do fiolki 50 mg: dodać 10 ml rozpuszczalnika w celu uzyskania stężenia oksaliplatyny 5 mg/ml.

•    Do fiolki 100 mg: dodać 20 ml rozpuszczalnika w celu uzyskania stężenia oksaliplatyny 5 mg/ml.

Z mikrobiologicznego i chemicznego punktu widzenia, zrekonstytuowany roztwór należy natychmiast rozcieńczyć 5% roztworem glukozy.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste/klarowne roztwory, bez jakichkolwiek cząstek stałych.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć (patrz podpunkt „Usuwanie pozostałości” poniżej).

Rozcieńczenie do podania w infuzji dożylnej

Pobrać wymaganą ilość odtworzonego roztworu z fiolki(-ek), a następnie rozcieńczyć z użyciem 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia roztworu oksaliplatyny pomiędzy nie mniej niż 0,2 mg/ml i 0,7 mg/ml (patrz punkt 4.2)

Podawać w infuzji dożylnej.

Roztwór przed użyciem należy obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste/klarowne roztwory, bez jakichkolwiek cząstek stałych.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć (patrz podpunkt „Usuwanie pozostałości” poniżej).

NIGDY nie stosować roztworów chlorku sodu lub zawierających chlorki, zarówno do odtworzenia roztworu, jak i do jego rozcieńczenia.

Stwierdzono zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji z zestawami do infuzji wykonanymi z PVC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji dożylnej należy podawać natychmiast.

W przypadku, gdyby roztwór nie był podany natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik i zwykle okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Infuzja dożylna

Przy podawaniu oksaliplatyny nie jest potrzebne nadmierne nawodnienie pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńcza się w 250 ml do 500 ml roztworu 5% glukozy tak, aby stężenie oksaliplatyny było nie mniejsze niż 0,2 mg/ml. Roztwór podaje się w postaci infuzji dożylnej przez kaniulę wprowadzoną do żyły centralnej lub obwodowej, przez 2 godziny do 6 godzin. Jeśli oksaliplatyna jest podawana z 5-fluorouracylem (5-FU), wlew oksaliplatyny zawsze należy podawać przed podaniem 5-fluorouracylu (5-FU).

Usuwanie pozostałości

Pozostałości produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały, których użyto do sporządzenia, rozcieńczenia i podania produktu, należy usunąć zgodnie ze stosowanymi w szpitalu standardowymi procedurami dotyczącymi postępowania ze środkami cytotoksycznymi, zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 2102 Bisamberg Austria

Tel: +43 2262 606 0 Fax: +43 2262 606 300

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21

1

Patrz opis szczegółowy poniżej

2

Patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”

Oxaliplatin CSC