+ iMeds.pl

Oxaliplatin-ebewe 5 mg/mlUlotka Oxaliplatin-ebewe

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oxaliplatin-Ebewe, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Oxaliplatin-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin-Ebewe

3.    Jak stosować Oxaliplatin-Ebewe

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Oxaliplatin-Ebewe

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Oxaliplatin-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

Oxaliplatin-Ebewe jest lekiem przeciwnowotworowym. Zawiera substancję czynną oksaliplatynę.

Oxaliplatin-Ebewe stosuje się w leczeniu raka jelita grubego po zabiegu wycięcia guza lub w leczeniu raka z przerzutami.

Oxaliplatin-Ebewe stosuje się w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi: 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin-Ebewe

Kiedy nie stosować leku Oxaliplatin-Ebewe

■    jeśli pacjent ma uczulenie na oksaliplatynę

■    jeśli pacjentka karmi piersią

■    jeśli przed rozpoczęciem leczenia krew pacjenta zawiera zmniejszoną liczbę krwinek

■ jeśli przed rozpoczęciem leczenia pacjent odczuwa mrowienie i drętwienie palców rąk i (lub) stóp, utrudniające wykonywanie precyzyjnych czynności, takich jak zapinanie guzików

■    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed otrzymaniem leku Oxaliplatin-Ebewe należy omówić to z lekarzem, jeśli:

■    u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna na leki zawierające platynę, (takie jak karboplatyna, cisplatyna), gdyż reakcje alergiczne mogą również wystąpić podczas infuzji oksaliplatyny.

■    pacjent ma lekkie lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek.

■    pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli:

■ pacjent odczuwa drętwienie lub mrowienie palców rąk lub stóp, albo ma trudności w połykaniu. Objawy te mogą utrzymywać się nawet do 3 lat po zakończeniu leczenia i mogą być nieodwracalne. Lekarz będzie regularnie przeprowadzał badanie neurologiczne, zwłaszcza jeśli pacjent otrzymuje jednocześnie inne leki wpływające na czynność nerwów.

■    pacjent ma uporczywą lub ciężką biegunkę, nudności lub wymioty.

■    pacjent ma nadżerki warg lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej.

■ u pacjenta występują nietypowe siniaki, krwawienie lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura. Oksaliplatyna może spowodować zmniejszenie liczby krwinek, dlatego lekarz będzie często kontrolował krew pacjenta.

■    u pacjenta wystąpią niewyjaśnione objawy oddechowe, takie jak suchy kaszel, trudności w oddychaniu lub trzeszczenia w drogach oddechowych.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli podczas infuzji pacjent odczuwa dyskomfort w okolicy wkłucia lub w samym miejscu wstrzyknięcia (możliwe jest przedostawanie się leku do otaczających żyłę tkanek).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, bardzo ważne jest poinformowanie o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Oksaliplatyna może hamować płodność, nawet nieodwracalnie. Dlatego zaleca się, aby mężczyźni nie starali się o poczęcie dziecka podczas stosowania leku Oxaliplatin-Ebewe i przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz zwrócili się o poradę w sprawie przechowywania nasienia. Pacjenci ci powinni stosować odpowiednie metody antykoncepcji podczas leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Dzieci

Brak istotnych wskazań do stosowania oksaliplatyny u dzieci. Nie ustalono jej bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej.

Oxaliplatin-Ebewe a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży nie wolno stosować oksaliplatyny, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie wskazane. Dlatego ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjentka jest, podejrzewa, że może być lub planuje ciążę.

Podczas leczenia oksaliplatyną należy unikać zajścia w ciążę i trzeba stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. Jeśli jednak pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie o tym lekarza. Należy stosować odpowiednią antykoncepcję w trakcie leczenia i po jego zakończeniu (kobiety przez 4 miesiące i mężczyźni przez 6 miesięcy).

Podczas leczenia oksaliplatyną nie wolno karmić piersią.

Oksaliplatyna może powodować niepłodność, czasami nieodwracalną. Dlatego mężczyznom nie zaleca się poczęcia dziecka w trakcie leczenia i w czasie do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem leczenia pacjenci powinni zasięgnąć porady dotyczącej możliwości przechowywania nasienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Leczenie oksaliplatyną może zwiększyć ryzyko zawrotów głowy, nudności, wymiotów i innych objawów neurologicznych, które wpływają na poruszanie się i zachowanie równowagi. Ponieważ działania te mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, nie należy podejmować tych czynności do czasu poznania reakcji organizmu na lek Oxaliplatin-Ebewe. Jeśli podczas stosowania leku Oxaliplatin-Ebewe wystąpią u pacjenta zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności.

3. Jak stosować Oxaliplatin-Ebewe

Lek jest podawany przez personel medyczny. Nie wolno stosować go samodzielnie. Lek Oxaliplatin-Ebewe jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.

Dawkowanie

Dawkę leku Oxaliplatin-Ebewe ustala lekarz na podstawie powierzchni ciała pacjenta, wyliczonej z jego wzrostu i masy ciała.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku) wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała. Podana dawka zależy również od wyników badań krwi i wystąpienia działań niepożądanych po poprzednim podaniu leku Oxaliplatin-Ebewe.

Sposób i droga podania

■    Lek Oxaliplatin-Ebewe przepisywany jest przez lekarza onkologa.

■    Leczenie prowadzi specjalista, który ustala dawkę odpowiednią dla pacjenta.

■    Lek Oxaliplatin-Ebewe podawany jest do jednej z żył w powolnej infuzji (infuzja dożylna), trwającej 2 do 6 godzin. Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort lub ból w miejscu wstrzyknięcia, należy natychmiast poinformować o tym personel medyczny.

■    Lek Oxaliplatin-Ebewe podawany jest pacjentowi w tym samym czasie, co kwas folinowy, ale przed infuzją 5-fluorouracylu.

Częstość podawania

Lek w infuzji podawany jest zazwyczaj raz na 2 tygodnie.

Czas trwania leczenia Czas leczenia ustala lekarz.

Jeśli lek podawany jest po całkowitym wycięciu guza, leczenie trwa maksymalnie 6 miesięcy. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxaliplatin-Ebewe

Ponieważ lek podawany jest przez personel medyczny, zastosowanie za dużej lub za małej jego ilości jest mało prawdopodobne.

W razie przedawkowania mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. W takim przypadku lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Oxaliplatin-Ebewe

Lekarz decyduje, kiedy pacjent ma otrzymać lek. W razie wątpliwości, czy nie została pominięta dawka leku, należy zwrócić się do lekarza tak szybko, jak to możliwe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, ważne jest poinformowanie o tym

lekarza przed rozpoczęciem następnego cyklu leczenia.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek

z wymienionych objawów:

■    utrzymująca się lub ciężka biegunka lub wymioty

■    obecność w wymiocinach krwi lub ciemnobrązowych cząstek przypominających ziarenka kawy

■    zespół takich objawów, jak ból głowy, zaburzenia umysłowe, napady drgawek i zaburzenia widzenia (od niewyraźnego widzenia do utraty wzroku) - objawy rzadkiego zaburzenia neurologicznego, tzw. zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii

■    zapalenie jamy ustnej/zapalenie błon śluzowych (nadżerki warg lub owrzodzenie jamy ustnej)

■    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła

■ niewyjaśnione objawy oddechowe, takie jak suchy kaszel, trudności w oddychaniu lub trzeszczenia w drogach oddechowych

■    trudności w połykaniu

■ drętwienie lub mrowienie palców rąk lub nóg

■    skrajne zmęczenie

■    nieprawidłowe powstawanie siniaków lub krwawienie

■    objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura

■    odczucie dyskomfortu w okolicy wkłucia lub w miejscu podania infuzji

Znane działania niepożądane leku Oxaliplatin-Ebewe

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

Zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie palców rąk i nóg, okolicy jamy ustnej lub gardła, niekiedy z kurczami mięśni. Objawy te często wywołane są przez zimno, np. otwarcie lodówki lub trzymanie zimnego napoju. Mogą również sprawiać trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów, takich jak zapinanie guzików. Wprawdzie w większości przypadków opisane objawy same ustępują całkowicie, istnieje jednak możliwość, że będą się utrzymywały po zakończeniu leczenia.

■    Mrowienie i odczucie przypominające porażenie prądem, biegnące wzdłuż ramion lub tułowia, wywołane zgięciem szyi (objaw Lhermitte’a)

■    Nieprzyjemne wrażenie w gardle, zwłaszcza podczas połykania, odczuwane jako duszność. Działanie to występuje zazwyczaj w trakcie infuzji lub w ciągu kilku godzin po jej zakończeniu, i może być wywołane przez zimno. Wprawdzie jest nieprzyjemne, ale nie trwa długo i zwykle ustępuje bez konieczności leczenia.

■    Skurcz żuchwy, nieprawidłowe odczuwanie języka, które może wpływać na mowę i odczucie ucisku w klatce piersiowej. Lekarz może zadecydować o zmianie leczenia.

■    Zmiany w odczuwaniu smaku

■    Ból głowy

■    Ból gardła i wysoka gorączka (objawy zakażenia)

■    Zmniejszenie liczby krwinek białych, co zwiększa możliwość zakażeń

■    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, co może spowodować bladość skóry i wywołać osłabienie lub duszność

■    Zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków.

Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem lekarz będzie kontrolował, czy krew pacjenta zawiera wystarczającą ilość komórek

■    Krwawienie z nosa

■    Reakcje alergiczne - wysypka na skórze z zaczerwienieniem i świądem, zapalenie spojówek, obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła (które może wywołać trudności w połykaniu lub oddychaniu) i odczucie omdlewania

■    Duszność, kaszel

■    Utrata lub brak apetytu

■    Nudności, wymioty - lekarz zazwyczaj podaje lek zapobiegający nudnościom przed rozpoczęciem leczenia i może zalecić jego przyjmowanie po zakończeniu leczenia

■    Biegunka - jeśli pacjent ma uporczywą lub ciężką biegunkę albo wymioty, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę

■ Nadżerki w jamie ustnej lub na wargach, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej

■    Ból żołądka, zaparcie

■    Zaburzenia skóry

■    Wypadanie włosów

■    Ból pleców

■    Uczucie zmęczenia, utrata sił/osłabienie, ból

■    Ból lub zaczerwienienie w okolicy lub w miejscu wstrzyknięcia podczas infuzji

■    Gorączka

■    Zwiększenie masy ciała

■ Duże stężenie glukozy (cukru) we krwi, które może spowodować silne pragnienie, suchość w jamie ustnej lub potrzebę częstego oddawania moczu

■    Drżenie

■ Małe stężenie potasu we krwi, co może spowodować nieprawidłowy rytm serca i może się objawiać kurczami mięśni, osłabieniem mięśni lub uczuciem zmęczenia

■ Duże stężenie sodu we krwi, co może spowodować splątanie, drganie mięśni lub zaburzenia rytmu serca

■    Nieprawidłowe wyniki badań krwi oceniających czynność wątroby (zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, LDH, enzymów wątrobowych oraz stężenia bilirubiny).

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    Zmniejszenie liczby szczególnego rodzaju krwinek białych z gorączką i (lub) uogólnionym zakażeniem/ zakażeniami dróg oddechowych.

■    Odwodnienie

■    Depresja

■    Zaburzenia snu

■    Zawroty głowy

■    Zapalenie nerwów prowadzące do skurczów/kurczów mięśni i utraty pewnych odruchów

■    Sztywność szyi, nietolerancja jaskrawego światła i ból głowy

■    Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia

■    Nieprawidłowe krwawienie, obecność krwi w moczu i stolcu

■ Obecność w wymiocinach krwi lub ciemnobrązowych cząstek przypominających ziarenka kawy

■    Zakrzep we krwi, zazwyczaj w nodze, powodujący ból, obrzęk lub zaczerwienienie.

■    Zakrzep w płucach, który wywołuje ból w klatce piersiowej i duszność

■    Katar

■    Zakażenie górnych dróg oddechowych

■    Nagłe zaczerwienienie skóry

■    Ból w klatce piersiowej, czkawka

■    Niestrawność i zgaga

■    Zmniejszenie masy ciała

■    Łuszczenie się skóry, wysypka, nasilone pocenie się, zaburzenia paznokci

■    Ból stawów, ból kości

■    Ból podczas oddawania moczu lub zmiana częstości oddawania moczu

■    Nieprawidłowe wartości wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia kreatyniny)

■    Wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    Nerwowość

■    Zaburzenia słuchu (ototoksyczność)

■    Osłabione lub zablokowane przemieszczanie się pokarmu przez jelita

■    Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■ Zmniejszona liczba płytek krwi na skutek reakcji alergicznej, związana z powstawaniem siniaków i nieprawidłowym krwawieniem (małopłytkowość immunoalergiczna)

■    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych spowodowane ich rozpadem

■    Zaburzenia mowy

■    Czasowe zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia, przemijająca, krótkotrwała utrata wzroku

■    Głuchota

■    Niewyjaśnione objawy oddechowe, trudności w oddychaniu, zwłóknienie płuc, które powoduje duszność (niekiedy zakończone zgonem)

■ Zapalenie jelit powodujące ból lub biegunkę, w tym ciężkie zakażenie bakteryjne (wywołane przez Clostridium difficile)

■    Zapalenie nerwu wzrokowego

■    Zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

■    Choroba wątroby (lekarz będzie kontrolował stan pacjenta w celu jej wykrycia)

■    Zaburzenia czynności nerek

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

■ drgawki

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Oxaliplatin-Ebewe

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy unikać kontaktu leku Oxaliplatin-Ebewe z oczami lub skórą. W razie nieumyślnego rozlania należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Lek przed rozcieńczeniem trzeba przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie wolno go zamrażać.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oxaliplatin-Ebewe

■    Substancj ą czynną jest oksaliplatyna.

■    Pozostałe składniki to laktoza jednowodna i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Oxaliplatin-Ebewe i co zawiera opakowanie

Lek Oxaliplatin-Ebewe jest przejrzystym, bezbarwnym roztworem, niezawierającym widocznych cząstek.

1 ml roztworu zawiera 5 mg substancji czynnej - oksaliplatyny.

Lek jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

30 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 150 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Wielkość opakowań: 1, 5 lub 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

Wytwórca

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data zatwierdzenia ulotki: luty 2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować ostrożność podczas posługiwania się i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcja użytkowania

Posługiwanie się tym lekiem cytotoksycznym przez personel pielęgniarski i lekarski wymaga zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności dla zagwarantowania ochrony osobie posługującej się lekiem i jej otoczeniu.

Roztwory środków cytotoksycznych przeznaczone do wstrzykiwań lub infuzji muszą być przygotowywane przez odpowiednio wyszkolony, specjalistyczny personel posiadający wiedzę o stosowanych produktach leczniczych, w warunkach zapewniających czystość produktu, ochronę środowiska, a zwłaszcza bezpieczeństwo personelu posługującego się lekami, zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania miejsca, przeznaczonego wyłącznie do tego celu. W wyznaczonym miejscu nie wolno palić tytoniu, jeść ani pić.

Personel musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne, w szczególności fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, czepki, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowe, osłony ochronne na stanowiska robocze, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Należy zachować ostrożność w obchodzeniu się z wydalinami i wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy przestrzec przed kontaktem ze środkami cytotoksycznymi.

Ze wszystkimi uszkodzonymi pojemnikami należy obchodzić się z zachowaniem takich samych środków ostrożności i traktować jako odpady skażone. Odpady skażone powinny zostać spalone w odpowiednio oznakowanych, sztywnych kontenerach. Usuwanie - patrz poniżej.

W razie kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji ze skórą, należy natychmiast dokładnie umyć skażoną powierzchnię wodą.

W razie kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji z błonami śluzowymi, należy natychmiast dokładnie przemyć skażoną powierzchnię wodą.

Szczególne środki ostrożności dotyczące podawania produktu leczniczego

- NIE używać sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

-    NIE podawać nierozcieńczonego koncentratu.

-    Jako rozcieńczalnika można używać tylko 5% roztworu glukozy do infuzji. NIE rozcieńczać roztworami zawierającymi chlorek sodu lub chlorki.

-    NIE mieszać z jakimikolwiek innymi produktami leczniczymi w tym samym worku infuzyjnym ani nie podawać jednocześnie przez tę samą linię infuzyjną.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, zwłaszcza

z preparatami 5-fluorouracylu, kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą oraz z solami trometamolu innych produktów leczniczych. Zasadowe produkty lecznicze lub roztwory wpływają niekorzystnie na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (w postaci soli wapniowej lub disodowej)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej, rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji, podaje się jednocześnie z dożylną infuzją kwasu folinowego, rozcieńczonego 5% roztworem glukozy. Infuzja trwa od 2 do 6 godzin i podawana jest przez łącznik Y umieszczony bezpośrednio przed miejscem wkłucia. Nie należy łączyć tych dwóch produktów leczniczych w tym samym worku infuzyjnym. Kwas folinowy nie może zawierać trometamolu, jako substancji pomocniczej i może być rozcieńczony wyłącznie izotonicznym 5% roztworem glukozy do infuzji. Nigdy nie należy stosować roztworów o odczynie zasadowym ani chlorku sodu lub innych roztworów zawierających jony chlorkowe.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracvlem

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami (tzn. 5-fluorouracylem).

Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać linię dożylną, a następnie podać 5-fluorouracyl. Dodatkowe informacje dotyczące produktów leczniczych stosowanych w skojarzeniu z oksaliplatyną -patrz odpowiednie charakterystyki produktu leczniczego.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Obejrzeć przed użyciem. Można stosować wyłącznie przejrzysty roztwór nie zawierający cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Niewykorzystany koncentrat należy usunąć.

Rozcieńczenie przed, infuzją.

Pobrać odpowiednią ilość koncentratu z fiolki (fiolek), a następnie rozcieńczyć w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji, aby uzyskać stężenie oksaliplatyny nie mniejsze niż 0,2 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast.

Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptyki.

Wykazano, że roztwór rozcieńczony 5% roztworem glukozy do stężenia 0,2 mg/ml i 2,0 mg/ml zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin w temperaturze od 2 do 8°C oraz przez 6 godzin w temperaturze od 20 do 25°C.

Obejrzeć roztwór przed użyciem. Należy stosować wyłącznie przejrzyste roztwory nie zawierające cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Niewykorzystany roztwór do infuzji należy usunąć (patrz niżej punkt „Usuwanie”).

Do rozcieńczania lub odtwarzania nie stosować NIGDY roztworu chlorku sodu.

Infuzja

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga uprzedniego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji w celu otrzymania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml trzeba podawać w infuzji do żyły obwodowej lub przez centralne wkłucie dożylne przez 2 do 6 godzin. Jeśli oksaliplatyna jest podawana z 5-fluorouracylem, obowiązuje następująca kolejność: najpierw należy podawać oksaliplatynę w infuzji, a następnie 5-fluorouracyl.

Usuwanie

Pozostałości produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały używane do rozcieńczenia i podawania roztworu, muszą zostać zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dotyczącymi leków cytotoksycznych, z odpowiednim uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących usuwania odpadów niebezpiecznych.

Podawanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu wspomagającym wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, podawana co 2 tygodnie w 12 cyklach (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, podawana co 2 tygodnie.

Podawaną dawkę należy dostosować w zależności od tolerancji pacjenta na lek (patrz punkt 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami, tzn. 5-fluorouracylem.

Oksaliplatynę podaje się w infuzji dożylnej trwającej od 2 do 6 godzin, przygotowanej w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji 50 mg/ml tak, aby uzyskać stężenie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Stężenie 0,7 mg/ml jest największym stosowanym w praktyce klinicznej dla dawki oksaliplatyny 85 mg/m2 pc.

Okres ważności

Produkt leczniczy gotowy do sprzedaży: 18 miesięcy Stabilność po rozcieńczeniu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptyki.

Wykazano, że roztwór rozcieńczony 5% roztworem glukozy do stężenia 0,2 mg/ml i 2,0 mg/ml zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin w temperaturze od 2 do 8°C oraz przez 6 godzin w temperaturze od 20 do 25°C.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10 AT/H/0341/001/IB/009

Oxaliplatin-Ebewe

Charakterystyka Oxaliplatin-ebewe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxaliplatin-Ebewe, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny (Oxaliplatinum). 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

30 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 150 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Przejrzysty, bezbarwny roztwór

pH: 4,0 - 6,0

Osmolamość: 140 mOsmol/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna stosowana w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (ang. folinic acid - FA) wskazana jest do:

. leczenia wspomagającego raka okrężnicy w stadium III (Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego;

. leczenia raka jelita grubego z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwory środków cytotoksycznych przeznaczone do wstrzykiwań lub wlewów muszą być przygotowywane przez odpowiednio przeszkolony personel, posiadający wiedzę o stosowanych produktach leczniczych, w warunkach zapewniających czystość produktu leczniczego, ochronę środowiska, a przede wszystkim bezpieczeństwo osób przygotowujących produkty cytotoksyczne, zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania miejsca, przeznaczonego wyłącznie do tego celu. W wyznaczonym miejscu nie wolno palić tytoniu, jeść ani pić (szczegółowe informacje, patrz punkt 6.6).

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu wspomagającym wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, co 2 tygodnie, w 12 cyklach (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami wynosi 85 g/m2 pc. dożylnie, co 2 tygodnie.

Podawaną dawkę należy dostosować w zależności od tolerancji pacjenta na produkt (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami, tzn. 5-fluorouracylem (5-FU).

Oksaliplatynę podaje się w infuzji dożylnej trwającej od 2 do 6 godzin, przygotowanej w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji (50 mg/ml) tak, aby uzyskać stężenie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej dla dawki oksaliplatyny 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatynę stosowano głównie w schematach chemioterapii skojarzonej z ciągłą infuzją 5-FU.

W schematach z podawaniem 5-fluorouracylu co dwa tygodnie stosowano połączenie bolusa i infuzji ciągłej.

Szczególne grupy pacjentów

-    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie badano stosowania oksaliplatyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek leczenie można rozpoczynać od zwykle zalecanej dawki (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne.

-    Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W badaniu I fazy z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby różnego stopnia okazało się, że częstość i nasilenie zaburzeń wątroby i dróg żółciowych były związane z postępującą chorobą i zmianami wyników badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia. W trakcie badań klinicznych nie dostosowywano w sposób szczególny dawki u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynnościowych wątroby.

-    Pacjenci w podeszłym wieku

Nie obserwowano nasilenia ciężkiego działania toksycznego podczas stosowania oksaliplatyny w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-FU u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. W związku z tym szczególne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane.

-    Dzieci i młodzież

Brak istotnych zaleceń dotyczących stosowania oksaliplatyny u dzieci. Nie ustalono skuteczności oksaliplatyny w monoterapii guzów litych u dzieci i młodzieży (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Oksaliplatynę podaje się w infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga dodatkowego nawodnienia pacjenta.

Koncentrat oksaliplatyny rozcieńczony w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji (w celu otrzymania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml) podaje się przez 2 do 6 godzin przez centralne wkłucie dożylne lub do żyły obwodowej. Infuzję oksaliplatyny podaje się zawsze przed podaniem 5-fluorouracylu.

W razie wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie.

Instrukcja stosowania

Koncentrat oksaliplatyny trzeba rozcieńczyć przed użyciem. Do rozcieńczania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji wolno stosować tylko 5% roztwór glukozy (patrz punkt 6.6).

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie oksaliplatyny jest przeciwwskazane u następujących pacjentów:

•    z rozpoznaną nadwrażliwością na oksaliplatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

•    karmiących piersią,

•    z zahamowaną czynnością szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia (wykazaną na podstawie wyjściowej liczby neutrofilów <2 x 109/l i (lub) liczby płytek <100 x 109/l),

•    z obwodową neuropatią czuciową z zaburzeniem czynnościowym, występującą przed pierwszym cyklem leczenia,

•    z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w specjalistycznych oddziałach onkologicznych i podawać pod nadzorem doświadczonego onkologa.


Zaburzenia czynności nerek

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, podawanie leku należy rozważyć tylko po odpowiedniej ocenie stosunku korzyści do ryzyka dla danego pacjenta.

W takich przypadkach należy ściśle kontrolować czynność nerek i dostosować dawkę w zależności od działań toksycznych.

Reakcje nadwrażliwości

Szczególnego nadzoru wymagają pacjenci z objawami reakcji alergicznych na inne produkty lecznicze zawierające związki platyny w wywiadzie. W razie wystąpienia objawów reakcji rzekomoanafilaktycznej, infuzję należy natychmiast przerwać i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Ponowne podanie oksaliplatyny takim pacjentom jest przeciwwskazane. Opisywano reakcje krzyżowe obejmujące wszystkie związki platyny. Niektóre z nich zakończyły się zgonem.

W razie wynaczynienia roztworu oksaliplatyny infuzję trzeba natychmiast przerwać i rozpocząć zwykle stosowane, miejscowe leczenie objawowe.

Objawy neurologiczne

Należy ściśle monitorować objawy toksycznego działania oksaliplatyny na układ nerwowy, zwłaszcza podczas jednoczesnego podawania innych produktów leczniczych o swoistym działaniu neurotoksycznym. Przed każdym podaniem leku należy wykonać badanie neurologiczne, a następnie okresowo je powtarzać.

U pacjentów, u których wystąpią ostre zaburzenia czucia w krtani i gardle (patrz punkt 4.8) w trakcie 2-godzinnej infuzji lub w ciągu kilku godzin po jej zakończeniu, następną infuzję oksaliplatyny trzeba wydłużyć do 6 godzin.

Neuropatia obwodowa

Jeśli wystąpią objawy neurologiczne (parestezje, zaburzenia czucia), zaleca się następujące dostosowanie dawki z uwzględnieniem czasu trwania i nasilenia objawów:

• Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż siedem dni i są uciążliwe, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w razie przerzutów) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu wspomagającym).

•    Jeśli parestezje bez upośledzenia czynnościowego utrzymują się do następnego cyklu chemioterapii, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w razie przerzutów) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu wspomagającym).

•    Jeśli parestezje z upośledzeniem czynnościowym utrzymują się do następnego cyklu chemioterapii, oksaliplatynę należy odstawić.

•    Jeśli wymienione objawy ustępują po przerwaniu stosowania oksaliplatyny, można rozważyć wznowienie leczenia.

Pacjentów należy poinformować o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Zlokalizowane umiarkowane parestezje lub parestezje zaburzające czynności pacjenta mogą utrzymywać się nawet do 3 lat po zakończeniu stosowania oksaliplatyny w leczeniu wspomagającym.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. RPLS, Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome)

U pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w ramach chemioterapii skojarzonej notowano przypadki zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS), znanej również jako PRES (ang. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome). Zespół RPLS jest rzadkim, odwracalnym i szybko rozwijającym się stanem neurologicznym, w którym mogą występować napady drgawek, nadciśnienie tętnicze, ból głowy, splatanie, utrata wzroku oraz inne zaburzenia wzrokowe i neurologiczne (patrz punkt 4.8).

Rozpoznanie RPLS potwierdza się badaniem obrazowym mózgu, najlepiej rezonansem magnetycznym.

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie

Toksyczne działanie oksaliplatyny na przewód pokarmowy z takimi objawami, jak nudności i wymioty, wymaga zapobiegawczego i (lub) leczniczego zastosowania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka i (lub) wymioty, zwłaszcza podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU), mogą spowodować odwodnienie, porażenną lub mechaniczną niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek.

Zmiany hematologiczne

W razie toksycznego działania na krew i układ krwiotwórczy (liczba neutrofilów <1,5 x 109/l lub liczba płytek <50 x 109/l), następny cykl chemioterapii należy opóźnić do czasu powrotu parametrów hematologicznych do akceptowalnych wartości. Przed rozpoczęciem leczenia oraz przed każdym kolejnym cyklem chemioterapii należy wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem.

Pacjenci muszą być odpowiednio poinformowani o ryzyku biegunki i (lub) wymiotów, zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny i 5-fluorouracylu (5-FU), aby mogli pilnie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

Jeśli wystąpi zapalenie błon śluzowych i (lub) zapalenie jamy ustnej z neutropenią lub bez neutropenii, następny cykl chemioterapii należy opóźnić do czasu poprawy stanu błon śluzowych/jamy ustnej (do stopnia 1 lub poniżej) i (lub) zwiększenia liczby neutrofilów do >1,5 x 109/l.

Podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną z 5-fluorouracylem (z kwasem folinowym lub bez kwasu folinowego), należy zastosować standardowe zasady dostosowania dawek w zależności od objawów toksycznego działania 5-fluorouracylu.

Jeśli wystąpi biegunka 4. stopnia, neutropenia stopnia 3.-4. (liczba neutrofilów <1,0 x 109/l), trombocytopenia stopnia 3.-4. (liczba płytek <50 x 109/l), dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w razie przerzutów) lub do 75 mg/m2 pc. (w leczeniu wspomagającym). Należy ponadto zmniejszyć, zgodnie z wymaganiami, dawkę 5-fluorouracylu (5-FU).

Działania na układ oddechowy

W razie niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak suchy kaszel, duszność, trzeszczenia lub nacieki płucne widoczne w badaniu radiologicznym, stosowanie oksaliplatyny należy przerwać do czasu wykluczenia śródmiąższowej choroby płuc w dokładniejszych badaniach układu oddechowego (patrz punkt 4.8).

Działania na wątrobę

W razie nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które niekoniecznie wynikają z obecności przerzutów w wątrobie, należy brać pod uwagę możliwość bardzo rzadkich przypadków polekowych zaburzeń naczyń wątrobowych.

Ciąża

Stosowanie u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

Płodność

W badaniach nieklinicznych obserwowano genotoksyczne działanie oksaliplatyny. Dlatego mężczyznom leczonym oksaliplatyną nie zaleca się poczęcia dziecka w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Powinni oni również uzyskać poradę dotyczącą przechowywania nasienia przed leczeniem, gdyż oksaliplatyna może hamować płodność, niekiedy w sposób nieodwracalny.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę podczas leczenia oksaliplatyną. W trakcie leczenia i przez 4 miesiące od jego zakończenia konieczne jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Działanie immunosupresyjne/zwiększona wrażliwość na zakażenia

Podanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom z upośledzeniem odporności na skutek działania leków cytotoksycznych, w tym oksaliplatyny, może być przyczyną zakażeń ciężkich lub zakończonych zgonem. Nie należy stosować żywych szczepionek u pacjentów otrzymujących oksaliplatynę. Dozwolone jest podawanie szczepionek zawierających zabite lub inaktywowane drobnoustroje, jednak odpowiedź organizmu na takie szczepienia może być osłabiona.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę oksaliplatyny 85 mg/m2 pc. bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu (5-FU), nie obserwowano zmian stężenia 5-FU w osoczu.

W warunkach in vitro nie obserwowano znaczącego wypierania oksaliplatyny z połączeń z białkami osocza przez następujące leki: erytromycynę, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża/kobiety w wieku rozrodczym

Dotychczas brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na reprodukcję. Dlatego nie zaleca się stosowania oksaliplatyny w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji.

Stosowanie oksaliplatyny należy rozważać tylko po dokonaniu odpowiedniej oceny zagrożenia dla płodu i za zgodą pacjentki.

Antykoncepcja

W trakcie leczenia i po jego zakończeniu trzeba stosować odpowiednią antykoncepcję (kobiety przez 4 miesiące, a mężczyźni przez 6 miesięcy).

Karmienie piersią

Nie badano przenikania oksaliplatyny do mleka kobiecego. Karmienie piersią podczas leczenia oksaliplatyną jest przeciwwskazane.

Płodność

Oksaliplatyna może hamować płodność (patrz punkt 4.4).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak leczenie oksaliplatyną, zwiększające ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych, które mogą wpływać na chód i utrzymanie równowagi, może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Również zaburzenia widzenia, zwłaszcza przemijająca utrata wzroku (ustępująca po przerwaniu leczenia) może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego pacjentów należy ostrzec o możliwym wpływie takich zaburzeń na opisane czynności.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi oksaliplatyny stosowanej w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU i FA) były zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia hematologiczne (neutropenia, małopłytkowość) oraz neurologiczne (ostra i nasilająca się po kumulacji dawek obwodowa neuropatia czuciowa).

Ogólnie, wymienione działania niepożądane występowały częściej i były bardziej nasilone podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną i 5-FU/FA niż stosowania 5-FU/FA w monoterapii. Częstości działań niepożądanych przedstawione w poniższej tabeli pochodzą z badań klinicznych dotyczących leczenia istniejących przerzutów i leczenia wspomagającego [przeprowadzonych z udziałem odpowiednio 416 i 1108 pacjentów w ramionach terapeutycznych z zastosowaniem oksaliplatyny plus 5-fluorouracyl (5-FU)/kwas folinowy (FA)] oraz z obserwacji po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstości podane w tabeli zdefiniowano następująco:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dodatkowe informacje znajdują się pod tabelą.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze*

- Zakażenie

-    Zapalenie błony śluzowej nosa

-    Zakażenie górnych dróg oddechowych

-    Posocznica z neutropenią

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

-    Niedokrwistość

-    Neutropenia

-    Małopłytko-wość

- Gorączka neutropeniczna

-    Niedokrwistość hemolityczna

-    Małopłytkowość immunoalergiczna

-    Leukopenia

-    Limfopenia

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego1

Alergia/reakcja

alergiczna+

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-    Jadłowstręt

-    Hiperglikemia

-    Hipokaliemia

-    Hipernatremia

- Odwodnienie

- Kwasica metaboliczna

Zaburzenia

psychiczne

-    Depresja

-    Bezsenność

- Nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego1

-    Obwodowa neuropatia czuciowa

-    Bóle głowy

-    Zaburzenia czucia

-    Zaburzenia smaku

-    Zawroty głowy

-    Zapalenie nerwów ruchowych

-    Odczyn oponowy

-    Dyzartria

-    Zespół

odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS lub PRES)2

Zaburzenia

oka

-    Zapalenie spojówek

-    Zaburzenia widzenia

-    Przemijające zmniejszenie ostrości wzroku

-    Zaburzenia pola widzenia

-    Zapalenie nerwu wzrokowego

-    Przemijająca utrata wzroku, ustępująca po przerwaniu leczenia

Zaburzenia

ucha

i błędnika

- Ototoksyczność

- Głuchota

Zaburzenia

naczyniowe

-    Krwotok

-    Nagłe zaczerwienie twarzy

-    Zakrzepica żył głębokich

-    Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    Duszność

-    Kaszel

-    Krwawienie z nosa

-    Czkawka

-    Zatorowość płucna

-    Śródmiąższowa choroba płuc, czasami

zakończona zgonem

-    Zwłóknienie płuc2

Zaburzenia żołądka i jelit1

-    Biegunka

-    Nudności

-    Wymioty

-    Zapalenie jamy ustnej / zapalenie błon śluzowych

-    Ból brzucha

-    Zaparcie

-    Niestrawność

-    Refluks żołądkowo-przełykowy

-    Krwawienie z przewodu pokarmowego

-    Krwawienie z odbytnicy

-    Niedrożność porażenna jelit

-    Niedrożność mechaniczna jelit

-    Zapalenie okrężnicy, w tym biegunka wywołana przez Clostridium difficile

-    Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

- Zatokowy zespół obturacyjny (patrz niżej)

Zaburzenia

- Zaburzenia

- Złuszczanie

skóry i tkanki podskórnej

skórne - Łysienie

skóry (np. zespół

dłoniowo-

podeszwowy)

-    Wysypka

z rumieniem

-    Wysypka

-    Nadmierne pocenie się

-    Zmiany w obrębie paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

- Ból pleców

-    Bóle stawów

-    Bóle kości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    Krwiomocz

-    Dyzuria

-    Zaburzenia częstości

oddawania moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-    Gorączka++

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia^

-    Uczucie zmęczenia

-    Osłabienie

-    Ból

Badania

diagnostyczne

-    Zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi

-    Zwiększone stężenie bilirubiny we krwi

-    Zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) we krwi

-    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

-    Zwiększenie masy ciała (leczenie wspomagające)

-    Zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

-    Zmniejszenie masy ciała

do takich powikłań, jak martwica tkanek, zwłaszcza jeśli oksaliplatyna podawana jest do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość w zależności od liczby pacjentów (%) i stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie wspomagające

Wszystkie

stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Wszystkie

stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Niedokrwistość

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Gorączka

neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica z neutropenią

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu: Częstość nieznana: zespół hemolityczno-mocznicowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość w zależności od liczby pacjentów (%) i stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Wszystkie

stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Nudności

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błon śluzowych / zapalenie jamy ustnej

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest zapobiegawcze i (lub) lecznicze podawanie silnie działających leków przeciwwymiotnych.

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą prowadzić do odwodnienia, niedrożności porażennej lub mechanicznej jelit, hipokaliemii, kwasicy metabolicznej i zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną z 5-fluorouracylem (5-FU), patrz punkt 4.4.

Zaburzenia układu nerwowego

Oksaliplatyna wykazuje działanie toksyczne na układ nerwowy, ograniczające dawkę. Działanie to obejmuje obwodową neuropatię czuciową, charakteryzującą się zaburzeniami czucia i (lub) parestezjami w kończynach, z kurczami mięśni lub bez nich, często wyzwalanymi przez zimno. Objawów tych doświadcza do 95% leczonych pacjentów. Czas trwania tych objawów, które zazwyczaj ustępują między cyklami chemioterapii, wydłuża się wraz z liczbą cykli.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych jest wskazaniem do zmiany dawki lub nawet przerwania leczenia, w zależności od czasu utrzymywania się objawów (patrz punkt 4.4).

Te zaburzenia czynnościowe obejmują m.in. trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów i mogą być wynikiem upośledzenia czucia. Ryzyko uporczywych objawów dla dawki skumulowanej 850 mg/m2 pc. (10 cykli) wynosi około 10%, a 20% w przypadku dawki skumulowanej 1020 mg/mpc. (12 cykli).

W większości przypadków przerwanie leczenia powodowało złagodzenie lub całkowite ustąpienie przedmiotowych i podmiotowych objawów neurologicznych. Po 6 miesiącach od zakończenia leczenia wspomagającego raka okrężnicy, u 87% pacjentów objawy nie występowały lub były nieznaczne. Po okresie obserwacji trwającym do 3 lat, u około 3% pacjentów występowały uporczywe, miejscowe parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje mogące upośledzać czynności pacjenta (0,5%).

Notowano ostre objawy zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3), które występują w ciągu kilku godzin po podaniu leku i często są wyzwalane przez zimno. Mają one zwykle postać przemijających parestezji, zaburzeń czucia i niedoczulicy. Ostry zespół zaburzeń czucia w gardle i krtani występuje u 1-2% pacjentów i charakteryzuje się subiektywnie odczuwaną trudnością w połykaniu lub dusznością/odczuciem dławienia się bez obiektywnych oznak niewydolności oddechowej (brak sinicy lub hipoksji), skurczu krtani lub oskrzeli (brak świstu krtaniowego lub świszczącego oddechu). Chociaż w takich przypadkach stosowano leki przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, objawy szybko ustępowały nawet bez leczenia. Wydłużenie czasu infuzji pomaga zmniejszyć częstość występowania tego zespołu (patrz punkt 4.4).

Sporadycznie obserwowano inne objawy, takie jak szczękościsk, kurcz mięśni, mimowolne skurcze mięśni, drgania mięśniowe, drgawki miokloniczne, zaburzenia koordynacji, zaburzenia chodu, ataksja, zaburzenia równowagi, odczucie ucisku, dyskomfort, ból w gardle lub w klatce piersiowej.

Ponadto zaburzenia czynności nerwów czaszkowych mogą być połączone z wymienionymi wyżej zdarzeniami lub występować również jako zdarzenie odrębne takie, jak opadanie powiek, podwójne widzenie, afonia/dysfonia, chrypka, niekiedy opisywana jako niedowład strun głosowych, zaburzenia czucia w obrębie języka lub dyzartria, niekiedy opisywana jako afazja, neuralgia nerwu trójdzielnego, ból twarzy, ból oka, zmniejszona ostrość wzroku, zaburzenia pola widzenia.

Podczas leczenia oksaliplatyną opisywano inne objawy neurologiczne, takie jak dyzartrię, zanik odruchów głębokich i objaw Lhermitte’a. Notowano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Częstość nieznana: drgawki

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość w zależności od liczby pacjentów (%) i stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Wszystkie

stopnie

Stopień 3.

Stopień 4.

Reakcje alergiczne / alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko (1/10 000):

Zatokowy zespół obturacyjny (znany również jako choroba okluzyjna żylnych naczyń wątrobowych) lub objawy patologiczne związane z takim zaburzeniem wątroby, w tym plamica wątrobowa, guzkowy przerost regeneracyjny wątroby, zwłóknienie okołozatokowe. Objawami klinicznymi mogą być nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększona aktywność aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko (1/10 000):

Ostra nefropatia kanalikowa, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek i ostra niewydolność nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka na oksaliplatynę. W razie przedawkowania należy oczekiwać nasilenia działań niepożądanych. Należy rozpocząć kontrolowanie parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pozostałe leki przeciwnowotworowe, związki platyny.

Kod ATC: L01XA03

Oksaliplatyna jest substancją czynną o działaniu przeciwnowotworowym z nowej grupy związków platyny, w których atom platyny tworzy kompleks z 1,2-diaminocykloheksanem („DACH”) i grupą szczawianową.

Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem, cis-[szczawiano-(trans-1-1,2-DACH) platyną].

Oksaliplatyna ma szeroki zakres zarówno działania cytotoksycznego in vitro, jak i działania przeciwnowotworowego in vivo w różnych układach modelowych guzów, w tym modelach raka jelita grubego u ludzi. Oksaliplatyna wykazuje również aktywność in vitro i in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę.

Podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem obserwowano synergiczne działanie cytotoksyczne zarówno in vitro, jak i in vivo.

Wprawdzie mechanizm działania oksaliplatyny nie został całkowicie wyjaśniony, ale badania wykazały, że pochodne uwodnione, powstałe w wyniku metabolizmu oksaliplatyny, oddziałują z DNA, tworząc wiązania krzyżowe zarówno pomiędzy, jak i wewnątrz łańcuchów. Powoduje to przerwanie syntezy DNA, którego wynikiem jest działanie cytotoksyczne i przeciwnowotworowe.

Skuteczność oksaliplatyny opisywano w trzech badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, którym podawano oksaliplatynę (w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie) w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA):

•    W badaniu porównawczym III fazy (de Gramont, A. i wsp., 2000), składającym się z 2 ramion chemioterapii, oksaliplatynę stosowano jako lek pierwszego rzutu. Czterystu dwudziestu pacjentów przydzielono losowo albo do grupy otrzymującej tylko 5-FU/FA (LV5FU2, n=210), albo otrzymującej oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=210). 3

• Wreszcie, w badaniu II fazy bez grupy kontrolnej (André, T. i wsp., 1999) pacjenci oporni na leczenie samym 5-FU/FA otrzymywali oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=57).

Dwa randomizowane badania kliniczne z chemioterapią pierwszego rzutu (de Gramont, A. i wsp.) i u leczonych uprzednio pacjentów (Rothenberg, M.L. i wsp.) wykazały znacząco większy odsetek odpowiedzi i wydłużenie czasu przeżycia bez progresji choroby (ang. progression free survival - PFS) oraz czasu do wystąpienia progresji (ang. time to progression - TTP) w porównaniu z leczeniem samym 5-FU/FA. W badaniu Rottenberga i wsp., przeprowadzonym u pacjentów opornych na wcześniejsze leczenie, nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy mediany całkowitego czasu przeżycia (ang. overall survival - OS) w stosunku do grupy otrzymującej oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA.

Odsetek odpowiedzi na leczenie FOLFOX4 versus LV5FU2

Odsetek odpowiedzi (%) (95% CI) niezależna ocena radiologiczna;

analiza w populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu (de Gramont, A. i wsp., 2000) Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

22

(16 - 27)

49

(42 - 46)

ND3

Wartość p=0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni (Rothenberg, M.L. i wsp., 2003) (oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

0,7

(0,0 - 2,7)

11,1

(7,6 - 15,5)

1,1

(0,2 - 3,2)

Wartość p <0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni (André, T. i wsp., 1999)

(oporni na 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

ND3

23

(13 - 36)

ND3

*ND = nie dotyczy

Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS)/mediana czasu do wystąpienia progresji choroby (TTP) po zastosowaniu schematu FOLFOX4 versus LV5FU2

Mediana PFS/TTP, miesiące (95% CI) niezależna ocena radiologiczna; analiza w populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu (de Gramont, A. i wsp., 2000) (PFS)

6,0

(5,5 - 6,5)

8,2

(7,2 - 8,8)

ND3

Wartość p w logarytmicznym teście rang = 0,0003

Pacjenci wcześniej leczeni (Rothenberg, M.L. i wsp., 2003) (TTP)

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6

(1,8 - 2,9)

5,3

(4,7 - 6,1)

2,1

(1,6 - 2,7)

Wartość p w logarytmicznym teście rang <0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni (André, T. i wsp., 1999) (oporni na 5-FU/FA)

ND3

5,1

(3,1 - 5,7)

ND3

*ND = nie dotyczy

Mediana całkowitego czasu przeżycia (OS) w grupie FOLFOX4 versus LV5FU2

Mediana OS, miesiące (95% CI) analiza w populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu (de Gramont, A. i wsp., 2000)

14,7

(13,0 - 18,2)

16,2

(14,7 - 18,2)

ND4

Wartość p w logarytmicznym teście rang = 0,12

Pacjenci wcześniej leczeni (Rothenberg, M.L. i wsp., 2003)

(ttp)

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3 - 9,3)

9,9

(9,1 - 10,5)

8,1

(7,2 - 8,7)

Wartość p w logarytmicznym teście rang

<0,09

Pacjenci wcześniej leczeni (André, T. i wsp., 1999) (oporni na 5-FU/FA)

ND4

10,8

(9,3 - 12,8)

ND4

*ND = nie dotyczy

Spośród leczonych wcześniej pacjentów (Rothenberg, M.L. i wsp., 2003), u których występowały objawy choroby na początku leczenia, u większego odsetka osób leczonych oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU/FA uzyskano znaczącą poprawę w porównaniu z osobami leczonymi samym 5-FU/FA (27,7% vs. 14,6%, p=0,0033).

U pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni (de Gramont, A. i wsp., 2000), nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między dwiema grupami terapeutycznymi w odniesieniu do wyników oceny jakości życia. Jednak wyniki oceny jakości życia były przeważnie lepsze w ramieniu kontrolnym pod względem ogólnego stanu zdrowia i bólu oraz gorsze pod względem nudności i wymiotów w grupie otrzymującej oksaliplatynę.

W badaniu porównawczym III fazy (badanie MOSAIC), dotyczącym leczenia wspomagającego,

2246 pacjentów (899 z rakiem okrężnicy w stopniu II zaawansowania klinicznego/B2 wg Duke i 1347 z rakiem okrężnicy w stopniu III/C wg Duke) w uzupełnieniu doszczętnej resekcji guza pierwotnego zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej tylko 5-FU/FA (LV5FU2, n=1123 [B2/C=448/675]) lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=1123 [B2/C=451/672]).

Badanie MOSAIC: 3-letnie przeżycie bez objawów choroby (analiza ITT)4 dla całej populacji

Ramię terapeutyczne

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek 3-letnich przeżyć bez objawów choroby (95% CI)

73,3

(70,6 - 75,9)

78,7

(76,2 - 81,1)

Wskaźnik ryzyka (95% CI)

0,76

(0,64 - 0,89)

Stratyfikowany logarytmiczny test rang (test log-rank)

p=0,0008

Badanie MOSAIC: 3-letnie przeżycie bez objawów choroby (analiza ITT)* według stadium zaawansowania choroby

Stopień zaawansowania choroby

Stopień II (Duke B2)

Stopień III (Duke C)

Ramię terapeutyczne

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek 3-letnich przeżyć bez

84,3

87,4

65,8

72,8

objawów choroby (95% CI)

(80,9 - 87,7)

(84,3 - 90,5)

(62,2 - 69,5)

(69,4 - 76,2)

Wskaźnik ryzyka

0,79

0,75

(95% CI)

(0,57

1,09)

(0,62

0,90)

Logarytmiczny test rang (test logrank)

p=0,151

p=0,002

* Mediana czasu obserwacji: 44,2 miesiąca (co najmniej 3 lata u wszystkich pacjentów).

Całkowity czas przeżycia (analiza ITT):

W czasie analizy 3-letniego okresu przeżycia bez objawów choroby (który stanowił pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu MOSAIC), 85,1% pacjentów pozostawało przy życiu w ramieniu FOLFOX4 w porównaniu z 83,8% w ramieniu LV5FU2. Oznacza to całkowite obniżenie ryzyka umieralności, które wynosiło 10% na korzyść schematu FOLFOX4, nie osiągając jednak znamienności statystycznej (wskaźnik ryzyka= 0,90). Wartości liczbowe były następujące: 92,2% vs. 92,4% w podgrupie z II stopniem zaawansowania klinicznego (Duke B2) (wskaźnik ryzyka= 1,01) i 80,4% vs. 78,1% w podgrupie z III stopniem zaawansowania klinicznego (Duke C) (wskaźnik ryzyka = 0,87), odpowiednio dla schematu FOLFOX4 i LV5FU2.

Monoterapię oksaliplatyną oceniano w populacji pediatrycznej w 2 badaniach I fazy (u 69 pacjentów) i 2 badaniach fazy II (u 90 pacjentów). Ogółem leczeniu poddano 159 pacjentów pediatrycznych (w wieku od 7 miesięcy do 22 lat) z guzami litymi. Nie ustalono skuteczności monoterapii oksaliplatyną w populacji pediatrycznej. Nie zwiększano liczby pacjentów w obydwu badaniach II fazy ze względu na brak odpowiedzi guza na leczenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie ustalono właściwości farmakokinetycznych poszczególnych związków czynnych. Właściwości farmakokinetyczne platyny podlegającej ultrafiltracji, stanowiącej mieszaninę wszystkich rodzajów platyny niezwiązanej, czynnej i nieaktywnej, po dwugodzinnej infuzji oksaliplatyny w dawce 130 mg/m2 pc., podawanej co trzy tygodnie w 1 do 5 cykli oraz oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc., podawanej co dwa tygodnie w 1 do 3 cykli, przedstawia się następująco:

Podsumowanie oszacowanych parametrów farmakokinetycznych platyny w ultrafiltracie po

wielokrotnym podawaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub w dawce 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie

Dawka

C

'-•max

AUC0-48

AUC

t1/2a

t1/2ß

L/2Y

Vss

Cl

(ąg/ml)

(ąg-godz.

/ml)

(ąg-godz

./ml)

(godz.)

(godz.)

(godz.)

(l)

(l/godz.)

85 mg/m2 pc. Średnia

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

OS

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2 pc. Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

OS

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

OS oznacza odchylenie standardowe.

Średnie wartości AUC0_48 i Cmax były ustalane w cyklu 3. (dla dawki 85 mg/m2 pc.) lub cyklu 5. (dla dawki 130 mg/m2 pc.).

Średnie wartości AUC, Vss, CL i CLR0-48 ustalano w cyklu 1.

Wartości Cend, Cmax, AUC, AUCo_48, Vss i CL ustalano w analizie modelu bezkompartmentowego. Wartości t1/2a, t1/2p i t1/2y ustalano w analizie modelu kompartmentowego (cykle 1-3 łącznie).

Pod koniec dwugodzinnej infuzji 15% podanej platyny znajduje się w krążeniu układowym, a pozostałe 85% ulega szybkiej dystrybucji do tkanek lub jest wydalane w moczu.

Nieodwracalne wiązanie z krwinkami czerwonymi i białkami osocza powoduje, że okresy półtrwania w tych podłożach są zbliżone do naturalnego okresu obrotu erytrocytów i albumin surowicy. Nie obserwowano kumulacji leku w ultrafiltracie osocza po podaniu dawki 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub dawki 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, a stan stacjonarny w tym podłożu uzyskiwano po pierwszym cyklu. Zmienność międzyosobnicza i osobnicza jest przeważnie niewielka.

Uważa się, że biotransformacja in vitro jest wynikiem nieenzymatycznego rozpadu i nie ma dowodu na udział cytochromu P450 w metabolizmie pierścienia diaminocykloheksanowego (DACH).

Oksaliplatyna podlega w organizmie pacjenta znacznemu metabolizmowi. Pod koniec dwugodzinnej infuzji nie wykrywa się niezmienionej substancji czynnej w ultrafiltracie osocza. W krążeniu układowym wykryto szereg cytotoksycznych produktów biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro-, diwodziano- diaminoheksanowe pochodne platyny oraz kilka nieczynnych związków sprzężonych w późniejszych punktach czasowych.

Platyna jest wydalana przede wszystkim w moczu, głównie w ciągu 48 godzin po podaniu. W ciągu 5 dni około 54% dawki całkowitej wykrywano w moczu, a mniej niż 3% w kale.

Znaczące zmniejszenie klirensu z 17,6 ± 2,18 l/godz. do wartości 9,95 ± 1,91 l/godz. obserwowano w zaburzeniach czynności nerek, razem ze statystycznie istotnym zmniejszeniem objętości dystrybucji z 330±40,9 l do 241±36,1 l. Nie oceniano wpływu ciężkich zaburzeń czynności nerek na klirens platyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych na różnych gatunkach zwierząt (myszy, szczury, psy i [lub] małpy) z zastosowaniem dawek pojedynczych i wielokrotnych, narządami docelowymi były: szpik kostny, układ pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy i serce. Toksyczny wpływ na narządy docelowe, obserwowany u zwierząt doświadczalnych, jest zgodny z działaniem wywoływanym przez inne produkty lecznicze zawierające platynę oraz cytotoksyczne produkty lecznicze uszkadzające DNA, stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych u ludzi, z wyjątkiem wpływu na serce. Wpływ na serce obserwowano tylko u psów i obejmował on na zaburzenia elektrofizjologiczne ze śmiertelnym migotaniem komór. Kardiotoksyczność jest uważana za efekt swoisty gatunkowo u psów nie tylko dlatego, że była obserwowana wyłącznie u tych zwierząt, lecz także z uwagi na to, że dawki podobne do dawek o letalnym działaniu kardiotoksycznym u psów (150 mg/m2 pc.) były dobrze tolerowane przez ludzi. Badania niekliniczne z zastosowaniem neuronów czuciowych szczura wskazują, że ostre objawy zaburzeń czucia związane z oksaliplatyną mogą polegać na oddziaływaniu na zależne od potencjału błonowego kanały sodowe.

Oksaliplatyna wykazywała działanie mutagenne i klastogenne w układach testowych z użyciem linii komórek ssaków oraz działała toksycznie na rozwój zarodka i płodu u szczurów. Oksaliplatyna jest uważana za potencjalny karcynogen, chociaż nie przeprowadzono badań działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, zwłaszcza

z 5-fluorouracylem, trometamolem, preparatami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i z solami trometamolu innych produktów leczniczych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają niekorzystnie na stabilność oksaliplatyny (patrz punkt 6.6).

-    NIE rozcieńczać oksaliplatyny roztworem chlorku sodu lub innymi roztworami zawierającymi jony chlorkowe (w tym chlorki wapnia, potasu lub sodu).

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku infuzyjnym lub linii infuzyjnej (instrukcje dotyczące jednoczesnego podawania z kwasem folinowym - patrz punkt 6.6).

-    NIE stosować sprzętu do wstrzykiwań, zawierającego aluminium.

6.3    Okres ważności

Produkt leczniczy gotowy do sprzedaży: 18 miesięcy Stabilność po rozcieńczeniu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy powinien być zużyty natychmiast. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptyki.

Wykazano, że roztwór rozcieńczony 5% roztworem glukozy do stężenia 0,2 mg/ml i 2,0 mg/ml zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin w temperaturze od 2 do 8°C oraz przez 6 godzin w temperaturze od 20 do 25°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy halobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Fiolka pakowana lub niepakowna w zabezpieczającą plastikową folię Onco-Safe.

Wielkość opakowań:

50 mg/10 ml: 1, 5 i 10 fiolek 100 mg/20 ml: 1 fiolka 150 mg/30 ml: 1 fiolka 200 mg/40 ml: 1 fiolka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować ostrożność podczas posługiwania się i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcja użytkowania

Posługiwanie się tym lekiem cytotoksycznym przez personel pielęgniarski i lekarski wymaga zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności dla zagwarantowania ochrony osobie posługującej się lekiem i jej otoczeniu.

Roztwory środków cytotoksycznych przeznaczone do wstrzykiwań lub infuzji muszą być przygotowywane przez odpowiednio wyszkolony, specjalistyczny personel posiadający wiedzę o stosowanych produktach leczniczych, w warunkach zapewniających czystość produktu, ochronę środowiska, a zwłaszcza bezpieczeństwo personelu posługującego się lekami, zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to przygotowania miejsca, przeznaczonego wyłącznie do tego celu. W wyznaczonym miejscu nie wolno palić tytoniu, jeść ani pić.

Personel musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne, w szczególności fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, czepki, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowe, osłony ochronne na stanowiska robocze, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Należy zachować ostrożność w obchodzeniu się z wydalinami i wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy przestrzec przed kontaktem ze środkami cytotoksycznymi.

Ze wszystkimi uszkodzonymi pojemnikami należy obchodzić się z zachowaniem takich samych środków ostrożności i traktować jako odpady skażone. Odpady skażone powinny zostać spalone w odpowiednio oznakowanych, sztywnych kontenerach. Usuwanie - patrz poniżej.

W razie kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji ze skórą, należy natychmiast dokładnie umyć skażoną powierzchnię wodą.

W razie kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji z błonami śluzowymi, należy natychmiast dokładnie przemyć skażoną powierzchnię wodą.

Szczególne środki ostrożności dotyczące podawania produktu leczniczego

-    NIE używać sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

-    NIE podawać nierozcieńczonego koncentratu.

-    Jako rozcieńczalnika można używać tylko 5% roztworu glukozy do infuzji. NIE rozcieńczać roztworami zawierającymi chlorek sodu lub chlorki.

-    NIE mieszać z jakimikolwiek innymi produktami leczniczymi w tym samym worku infuzyjnym ani nie podawać jednocześnie przez tę samą linię infuzyjną.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, zwłaszcza

z preparatami 5-fluorouracylu, kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą oraz z solami trometamolu innych produktów leczniczych. Zasadowe produkty lecznicze lub roztwory wpływają niekorzystnie na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (w postaci soli wapniowej lub disodowej)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej, rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji, podaje się jednocześnie z dożylną infuzją kwasu folinowego, rozcieńczonego 5% roztworem glukozy. Infuzja trwa od 2 do 6 godzin i podawana jest przez łącznik Y umieszczony bezpośrednio przed miejscem wkłucia. Nie należy łączyć tych dwóch produktów leczniczych w tym samym worku infuzyjnym. Kwas folinowy nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i może być rozcieńczony wyłącznie izotonicznym 5% roztworem glukozy do infuzji. Nigdy nie należy stosować roztworów o odczynie zasadowym ani chlorku sodu lub innych roztworów zawierających jony chlorkowe.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracvlem

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami (tzn. 5-fluorouracylem).

Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać linię dożylną, a następnie podać 5-fluorouracyl. Dodatkowe informacje dotyczące produktów leczniczych stosowanych w skojarzeniu z oksaliplatyną -patrz odpowiednie charakterystyki produktu leczniczego.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Obejrzeć przed użyciem. Można stosować wyłącznie przejrzysty roztwór nie zawierający cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Niewykorzystany koncentrat należy usunąć.

Rozcieńczenie przed infuzją

Pobrać odpowiednią ilość koncentratu z fiolki (fiolek), a następnie rozcieńczyć w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji, aby uzyskać stężenie oksaliplatyny nie mniejsze niż 0,2 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast.

Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptyki.

Wykazano, że roztwór rozcieńczony 5% roztworem glukozy do stężenia 0,2 mg/ml i 2,0 mg/ml zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin w temperaturze od 2 do 8°C oraz przez 6 godzin w temperaturze od 20 do 25°C.

Obejrzeć roztwór przed użyciem. Należy stosować wyłącznie przejrzyste roztwory niezawierające cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Niewykorzystany roztwór do infuzji należy usunąć (patrz niżej punkt „Usuwanie”).

Do rozcieńczania lub odtwarzania nie stosować NIGDY roztworu chlorku sodu.

Infuzja

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga uprzedniego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do infuzji w celu otrzymania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml trzeba podawać w infuzji do żyły obwodowej lub przez centralne wkłucie dożylne, przez 2 do 6 godzin. Jeśli oksaliplatyna jest podawana z 5-fluorouracylem, obowiązuje następująca kolejność: najpierw należy podawać oksaliplatynę w infuzji, a następnie 5-fluorouracyl.

Usuwanie

Pozostałości produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały używane do odtworzenia, rozcieńczenia i podawania roztworu, muszą zostać zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dotyczącymi leków cytotoksycznych, z odpowiednim uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących usuwania odpadów niebezpiecznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 18330

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.06.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.02.2014 r.

19 AT/H/0341/001/IB/009

1

Szczegółowe informacje, patrz niżej.

2

Patrz punkt 4.4.

+ Bardzo często: często alergia/reakcje alergiczne, występujące głównie podczas perfuzji, czasami zakończone zgonem (często reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, zwłaszcza pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa.

Częste reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne ze skurczem oskrzeli, obrzękiem naczynioruchowym, niedociśnieniem tętniczym, bólem w klatce piersiowej oraz wstrząs anafilaktyczny.

++ Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenie) wywołane zakażeniem (z neutropenią i gorączką lub bez neutropenii) lub o podłożu immunologicznym.

+++ Notowano reakcje w miejscu podania, w tym miejscowy ból, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może powodować miejscowy ból i stan zapalny, który może być ciężki i prowadzić

3

   W badaniu porównawczym III fazy (Rothenberg, M.L. i wsp., 2003) z udziałem pacjentów leczonych uprzednio bez powodzenia irynotekanem (CPT-11) z 5-FU/FA, 821 pacjentów zostało losowo przydzielonych do trzech grup (ramion) chemioterapii: grupy otrzymującej tylko 5-FU/FA (LV5FU2, n=275), grupy otrzymującej oksaliplatynę w monoterapii (n=275) lub oksaliplatynę

w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=271).

4

Mediana czasu obserwacji: 44,2 miesiąca (co najmniej 3 lata u wszystkich pacjentów).

Badanie wykazało znaczącą, całkowitą przewagę leczenia oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4) w porównaniu z leczeniem samym 5-FU/FA (LV5FU2) pod względem 3-letniego przeżycia bez objawów choroby

Oxaliplatin-Ebewe