+ iMeds.pl

Oxaliplatin kabi 5 mg/mlUlotka Oxaliplatin kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Oxaliplatin Kabi, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Oksaliplatyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Oxaliplatin Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Oxaliplatin Kabi

3.    Jak stosować Oxaliplatin Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Oxaliplatin Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Oxaliplatin Kabi i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Oxaliplatin Kabi, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest oksaliplatyna.

Oxaliplatin Kabi jest lekiem przeciwnowotworowym, stosowanym w leczeniu raka okrężnicy (jelita grubego) lub odbytnicy (odbytu) z przerzutami (zaawansowanego) lub jako leczenie uzupełniające po chirurgicznej resekcji guza (nowotworu) okrężnicy. Lek stosowany jest w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi takimi jak: 5-fluorouracyl (5-FU) i kwas folinowy (FA).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Oxaliplatin Kabi Kiedy nie stosować Oxaliplatin Kabi:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na oksaliplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    u pacjentek karmiących piersią,

•    jeśli u pacj enta występuj e zmniej szona liczba krwinek,

•    jeśli u pacjenta występuje mrowienie i drętwienie palców dłoni i (lub) palców u stóp oraz problemy z wykonywaniem precyzyjnych czynności takich jak zapinanie guzików,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Oxaliplatin Kabi należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

•    j eśli u pacjenta występuje łagodne lub umiarkowane zaburzenie czynności nerek,

•    j eśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na inne leki zawierające platynę, takie jak: karboplatyna lub cisplatyna,

•    j eśli u pacjenta występują objawy uszkodzenia nerwów takie jak: osłabienie, drętwienie, zaburzenia czucia po wcześniejszym leczeniu oksaliplatyną. Objawy te są często rezultatem wpływu niskiej temperatury. Jeśli zauważy się takie objawy należy poinformować o tym lekarza, w szczególności, gdy objawy te są uciążliwe i (lub) trwają dłużej niż 7 dni. Lekarz będzie przeprowadzał regularne badania neurologiczne, przed i w trakcie leczenia, zwłaszcza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki mogące spowodować uszkodzenia nerwów. Objawy uszkodzenia nerwów mogą utrzymywać się po zakończeniu leczenia.

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

•    jeśli liczba krwinek jest zbyt mała po wcześniejszym podaniu oksaliplatyny. Lekarz będzie regularnie pobierał krew, aby sprawdzić czy ilość krwinek jest wystarczająca.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Ważne jest, aby poradzić się lekarza przed rozpoczęciem leczenia.

•    jeśli pacjent otrzymuje także 5-fluorouracyl, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia biegunki, wymiotów, owrzodzenia jamy ustnej i nieprawidłowości krwi.

•    jeśli u pacjenta występują takie objawy jak: ból głowy, zaburzenia funkcjonowania psychicznego, drgawki i zaburzenia widzenia z rozmyciem do utraty wzroku (objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, rzadkie schorzenie neurologiczne).

Oxaliplatin Kabi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pacjentkom nie wolno zachodzić w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną oraz muszą one stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Należy stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży podczas leczenia i do 4 miesięcy po zakończeniu w przypadku kobiet i do 6 miesięcy w przypadku mężczyzn.

Karmienie piersią

Nie wolno karmić piersią podczas leczenia oksaliplatyną.

Płodność

Oksaliplatyna może mieć nieodwracalny wpływ na płodność. Zaleca się, aby mężczyźni nie planowali mieć dzieci w trakcie leczenia i w okresie do 6 miesięcy po jego zakończeniu oraz zasięgnęli porady w sprawie przechowywania nasienia przed rozpoczęciem leczenia. Mężczyźni powinni stosować skuteczną metodę zapobiegania ciąży w trakcie leczenia i w okresie do 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Leczenie oksaliplatyną może zwiększać ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów, a także innych objawów neurologicznych, które mogą mieć wpływ na chód i równowagę.

W przypadku ich wystąpienia pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jeżeli podczas stosowania Oxaliplatin Kabi występują u pacjenta zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać ciężkich maszyn i wykonywać niebezpiecznych czynności.

3. Jak stosować Oxaliplatin Kabi

Oxaliplatin Kabi jest przeznaczony tylko dla dorosłych.

Dawkowanie

Dawka oksaliplatyny jest ustalana na podstawie powierzchni ciała. Obliczana jest ona na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała.

Dawka, którą otrzyma pacjent będzie zależeć także od wyników badania krwi i od tego czy wcześniej wystąpiły u pacjenta działania niepożądane związane z oksaliplatyną.

Sposób i droga podawania

•    Oksaliplatyna zostanie przepisana przez lekarza specjalistę w leczeniu raka.

•    Pacjent będzie leczony przez personel medyczny, który przygotuje wymaganą dawkę oksaliplatyny.

•    Oksaliplatyna jest podawana w powolnym wstrzyknięciu do jednej z żył pacjenta (infuzja dożylna) trwającym od 2 do 6 godzin.

•    Oksaliplatyna będzie podawana w tym samym czasie co kwas folinowy, ale przed infuzją 5-fluorouracylu.

Częstość podawania

Pacjent zwykle powinien otrzymać lek w infuzji dożylnej raz na 2 tygodnie.

Czas trwania leczenia

Lekarz zdecyduje o czasie trwania leczenia. Leczenie będzie trwać maksymalnie 6 miesięcy w przypadku stosowania oksaliplatyny po całkowitym usunięciu guza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Oxaliplatin Kabi

Ponieważ lek ten podawany jest przez personel medyczny jest wysoce nieprawdopodobne, że pacjent otrzyma zbyt małą lub zbyt dużą dawkę. W przypadku przedawkowania mogą nasilić się działania niepożądane. Lekarz może zastosować odpowiednie leczenie działań niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działanie niepożądane, ważne jest, aby powiadomić lekarza przed kolejnym cyklem leczenia.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które mogą wystąpić.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli zauważy się którykolwiek z następujących objawów:

•    nietypowe siniaki, krwawienie lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura,

•    utrzymująca się lub ciężka biegunka lub wymioty,

•    obecność krwi lub ciemnobrązowych grudek koloru kawy w wymiocinach,

•    zapalenie jamy ustnej/zapalnie błony śluzowej (bolesność jamy ustnej lub owrzodzenia jamy ustnej),

•    objawy ze strony układu oddechowego bez wyjaśnionej przyczyny, takie jak suchy kaszel, trudności z oddychaniem lub trzeszczenie,

•    zespołu następujących objawów takich jak: ból głowy, zaburzenia funkcjonowania psychicznego, drgawki i zaburzenia widzenia z rozmyciem do utraty wzroku (objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, rzadkie schorzenie neurologiczne).

Inne znane działania niepożądane oksaliplatyny to:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Oksaliplatyna może wpływać na nerwy (neuropatia obwodowa). Pacjent może odczuwać mrowienie i (lub) drętwienie palców u rąk i stóp, wokół jamy ustnej lub w gardle, które może czasem pojawić się razem ze skurczami.

Reakcje te często spowodowane są narażeniem na działanie niskiej temperatury, np. otworzenie lodówki lub trzymanie zimnego napoju.

Mogą również wystąpić problemy w wykonywaniu precyzyjnych czynności takich jak zapinanie guzików. Chociaż w większości przypadków objawy te ustępują całkowicie, istnieje możliwość utrzymywania się objawów neuropatii obwodowej nerwów czuciowych po zakończeniu leczenia. U niektórych pacjentów podczas zginania szyi, występuje mrowienie, uczucie podobne do wstrząsu, przebiegające wzdłuż ramion lub tułowia.

•    Oksaliplatyna może czasami powodować nieprzyjemne odczucia w gardle, zwłaszcza podczas połykania, a także uczucie duszności. Takie odczucia, jeśli występują, pojawiają się zwykle

w trakcie infuzji lub w ciągu kilku godzin po jej zakończeniu i mogą być wywoływane narażeniem na działanie niskiej temperatury. Są one nieprzyjemne, ale nie trwają długo i ustępują bez konieczności jakiegokolwiek leczenia. Lekarz może zdecydować o ewentualnej zmianie leczenia.

•    Oksaliplatyna może powodować biegunkę, łagodne nudności i wymioty. Lekarz zwykle podaje leki zapobiegające mdłościom przed rozpoczęciem leczenia i można kontynuować ich podawanie po jego zakończeniu.

•    Oksaliplatyna powoduje przejściowe zmniejszenie liczby krwinek. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek może spowodować niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), nieprawidłowe krwawienie lub zasinienie (spowodowane zmniej szeniem liczby płytek krwi). Zmniejszenie liczby białych krwinek może zwiększyć podatność pacjenta na zakażenia. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia, lekarz pobierze krew, aby sprawdzić czy jest wystarczająca liczba krwinek.

•    Uczucie dyskomfortu w okolicy lub w miej scu podania w trakcie infuzji.

•    Gorączka, dreszcze (drżenie), łagodne lub ciężkie zmęczenie, ból ciała.

•    Zmiany masy ciała, utrata lub brak apetytu, zaburzenia smaku, zaparcia.

•    Ból głowy, ból pleców.

•    Obrzęk nerwów biegnących do mięśni, sztywność karku, nieprawidłowe czucie języka, możliwe zaburzenia mowy, zapalenie jamy ustnej lub zapalenie śluzówki (bolesność jamy ustnej lub owrzodzenie ust).

•    Ból brzucha.

•    Nieprawidłowe krwawienie w tym krwawienia z nosa.

•    Kaszel, trudności w oddychaniu.

•    Reakcje alergiczne, wysypka łącznie z zaczerwienioną, swędzącą skórą, łagodna utrata włosów (łysienie).

•    Zmiany w wynikach badań krwi, także tych, które dotyczą nieprawidłowości czynności wątroby.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Zakażenie spowodowane zmniejszeniem liczby białych krwinek.

•    Niestrawność i zgaga, czkawka, zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy.

•    Wzmożona potliwość, problemy z paznokciami, łuszczenie skóry.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Choroby płuc i katar.

•    Bóle stawów i bóle kości.

•    Ból przy oddawaniu moczu i zmiany czynności nerek, zmiany częstości oddawania moczu, odwodnienie.

•    Krew w moczu lub stolcu, obrzęk żył, zakrzepy w płucach.

•    Podwyższone ciśnienie krwi.

•    Depresja i bezsenność.

•    Zapalenie spojówek i problemy z widzeniem.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Niedrożność lub obrzęk jelit.

•    Zdenerwowanie.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    Utrata słuchu.

•    Bliznowacenie i włóknienie płuc, które może spowodować trudności w oddychaniu, czasami prowadzące do śmierci (śródmiąższowa choroba płuc).

•    Odwracalna, krótkotrwała utrata widzenia.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    Obecność krwi lub ciemnobrązowych grudek koloru kawy w wymiocinach.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Drgawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}; e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Oxaliplatin Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku jeśli roztwór nie jest przejrzysty i widoczne są cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Oxaliplatin Kabi:

•    Substancją czynną leku jest oksaliplatyna. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

•    Pozostałe składniki to: kwas bursztynowy, sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Oxaliplatin Kabi i co zawiera opakowanie

Ten lek to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Jest to przezroczysty, bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek.

Jedna fiolka zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg oksaliplatyny. 10 ml, 20 ml lub 40 ml koncentratu znajduje się w fiolce (ze szkła bezbarwnego typu I) z korkiem z elastomeru chlorobutylowego i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip off”. Każda fiolka może być zapakowana w folię i plastikowy pojemnik.

Fiolki znajdują się w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Dania:

Finlandia:

Niemcy:

Grecja:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Słowacja:

Hiszpania:

Wielka Brytania:


Oxaliplatinum Kabi 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Oxaliplatin Fresenius Kabi

Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml nuKvó Srá^u^a yra napaoKeu'n Sia^ù^aroç npoç éy%oon

Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Oxaliplatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion Oxaliplatino Kabi 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione Oxaliplatine Kabi 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske Oxaliplatin Kabi

Oxaliplatina Kabi 5 mg/ml concentrado para soluçâo para perfusäo Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml infúzny koncentrát Oxaliplatino Kabi 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión Oxaliplatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2013

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA I PRZYGOTOWANIA LEKU DO STOSOWANIA

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące stosowania

Stosowanie roztworów leków cytotoksycznych przez pielęgniarkę lub personel medyczny wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przygotowującemu i jego otoczeniu.

Przygotowanie roztworów leków cytotoksycznych do wstrzykiwań musi być przeprowadzone przez przeszkolony specjalistyczny personel posiadający wiedzę na temat stosowanych produktów leczniczych, w warunkach, które gwarantują integralność produktu leczniczego, ochronę otoczenia, a w szczególności ochronę personelu przygotowującego produkt leczniczy, zgodnie z polityką szpitala.

Przygotowanie produktu leczniczego może odbywać się wyłącznie w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Palenie, jedzenie lub picie w tym miejscu jest zabronione.

Osoby przygotowujące leki cytotoksyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki ochrony osobistej, w szczególności w fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, ochronne nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowego użytku, odpowiednie okrycia ochronne w obszarze roboczym, pojemniki i worki na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z wydzielinami lub wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu z lekami cytotoksycznymi.

Uszkodzone opakowania należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady należy spalić po umieszczeniu ich w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz poniżej punkt „Usuwanie pozostałości”.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji ze skórą, miejsce to należy natychmiast obficie przemyć wodą.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji z błonami śluzowymi, miejsce to należy natychmiast obficie przemyć wodą.

Specjalne środki ostrożności dotyczące podawania produktu leczniczego

-    NIE używać sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

-    NIE podawać nierozcieńczonych roztworów.

-    Do rozcieńczania stosować tylko 5% roztwór glukozy do infuzji. NIE rozcieńczać roztworu do infuzji za pomocą roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji i NIE podawać jednocześnie w tym samym zestawie do infuzji.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu innych substancji czynnych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (FA) (jako folinian wapnia lub folinian disodu)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. podawanej w infuzji dożylnej w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie co infuzję kwasu folinowego (FA) w 5% roztworze glukozy, przez 2 do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y, umieszczonego bezpośrednio przed miejscem infuzji. Nie należy mieszać obu tych produktów leczniczych w tym samym worku do infuzji. Kwas folinowy nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i musi być rozcieńczany tylko za pomocą izotonicznego 5% roztworu glukozy; nigdy nie stosować do rozcieńczania roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja dotycząca stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropyrymidynami, np. 5-fluorouracylem. Po podaniu oksaliplatyny zestaw do infuzji należy przepłukać, a następnie podać 5-fluorouracyl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach leczniczych stosowanych jednocześnie z oksaliplatyną, patrz odpowiednie punkty Charakterystyki Produktu Leczniczego.

•    UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE zalecanych rozpuszczalników (patrz dalej).

•    Każdy koncentrat, który wykazuje oznaki wytrącania się osadu nie powinien być używany

i powinien zostać usunięty zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek. Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego zastosowania. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć.

Rozcieńczanie przed infuzją

Pobrać wymaganą ilość koncentratu z fiolki(-ek), a następnie rozcieńczyć za pomocą 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia roztworu oksaliplatyny pomiędzy 0,2 mg/ml i 0,7 mg/ml. Zakres stężeń, dla których wykazano stabilność fizyko-chemiczną oksaliplatyny to od 0,2 mg/ml do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy, wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 24 godziny podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (od 15°C do 25°C) i w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji powinien zostać użyty natychmiast.

Jeśli roztworu nie podano natychmiast, to za czas i warunki przechowywania przed podaniem produktu leczniczego odpowiedzialny jest użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, nawet jeśli roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych aseptycznych warunkach.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego zastosowania. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć.

Nie należy NIGDY stosować do rozcieńczania roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji była testowana z użyciem zestawów do infuzji wykonanych z PCW.

Infuzja

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga wcześniejszego nadmiernego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 ml do 500 ml roztworu 5% glukozy tak, aby uzyskać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml, musi być podana do żyły obwodowej lub głównej przez 2 do 6 godzin. Gdy oksaliplatyna podawana jest wraz z 5-fluorouracylem, infuzję oksaliplatyny musi poprzedzać podanie 5-fluorouracylu.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

UK/H/1282/01/IB/012, UK/H/1282/01/IB/013 9/9

Oxaliplatin Kabi

Charakterystyka Oxaliplatin kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxaliplatin Kabi, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny. 20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny. 40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) jest wskazana do stosowania w:

•    leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy III stopnia (Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego,

•    leczeniu raka okrężnicy i odbytu z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, co dwa tygodnie, przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka okrężnicy i odbytu z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, co dwa tygodnie, do czasu progresji choroby lub wystąpienia objawów znacznej toksyczności.

Dawkę należy dostosować w zależności od tolerancji na produkt leczniczy (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropyrymidynowymi, np. 5-fluorouracylem.

Oksaliplatyna podawana jest w infuzji dożylnej trwającej od 2 do 6 godzin. Roztwór do infuzji przygotowuje się w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, aby otrzymać stężenie pomiędzy 0,20 mg/ml i 0,70 mg/ml; stężenie 0,70 mg/ml jest największym stężeniem w praktyce klinicznej dla dawki oksaliplatyny wynoszącej 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatyna była stosowana głównie w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, podawanym w ciągłej infuzji dożylnej. W schemacie dawkowania 5-fluorouracylu co dwa tygodnie, stosowano podawanie zarówno w bolusie, jak i ciągłej infuzji dożylnej.

Szczególne grupy pacjentów

-    Zaburzenia czynności nerek:

Stosowanie oksaliplatyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 5.2). U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, zalecana dawka oksaliplatyny wynosi 85 mg/m2 pc. (patrz punkty 4.4 i 5.2).

-    Zaburzenia czynności wątroby:

W badaniu I fazy z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby różnego stopnia, częstość występowania oraz nasilenie zaburzeń czynności wątroby i dróg żółciowych wydały się być związane z progresją choroby i stopniem pogorszenia wyników testów czynnościowych wątroby na początku obserwacji. Nie dokonano żadnej istotnej zmiany dawki produktu leczniczego w trakcie badań klinicznych u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby.

-    Dzieci i młodzież:

Nie ma żadnych istotnych wskazań do stosowania oksaliplatyny u dzieci i młodzieży. Skuteczność oksaliplatyny w monoterapii guzów litych u dzieci i młodzieży nie została ustalona (patrz punkt 5.1).

-    Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania ciężkich objawów toksyczności u pacjentów w wieku powyżej 65 lat podczas stosowania oksaliplatyny w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-fluorouracylem. Dlatego, nie ma konieczności szczególnego dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Sposób podawania

Oksaliplatyna podawana jest w infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga nadmiernego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, tak aby uzyskać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml, musi być podana do żyły głównej lub obwodowej przez 2 do 6 godzin.

Infuzja oksaliplatyny musi zawsze poprzedzać podanie 5-fluorouracylu.

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego.

Instrukcja stosowania

Przed zastosowaniem, oksaliplatyna musi być rozcieńczona. Tylko 5% roztwór glukozy może być stosowany do rozcieńczania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji (patrz punkt 6.6).

4.3 Przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana u:

-    pacjentów ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    pacjentek karmiących piersią,

-    pacjentów z zahamowaną czynnością szpiku kostnego przed pierwszym cyklem leczenia: liczba neutrofili <2x109/l i (lub) liczba płytek krwi <100x109/l,

-    pacjentów z obwodową neuropatią czuciową wraz z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia,

-    pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min.) (patrz punkt 5.2).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i podawać pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa._


Zaburzenia czynności nerek

Należy uważnie obserwować pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek i dostosowywać dawkę produktu leczniczego w zależności od objawów toksyczności (patrz punkt 5.2).

Reakcje nadwrażliwości

Należy zapewnić szczególną kontrolę pacjentom, u których występowały reakcje nadwrażliwości po zastosowaniu innych produktów zawierających platynę. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć właściwe leczenie objawowe. Przeciwwskazane jest ponowne podawanie oksaliplatyny. Zgłaszano reakcje krzyżowe, niekiedy zakończone zgonem, dla wszystkich związków platyny.

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć zwykle stosowane miejscowe leczenie objawowe.

W przypadku wynaczynienia oksaliplatyny, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć zwykle stosowane miejscowe leczenie objawowe.

Objawy neurologiczne

Należy uważnie obserwować neurologiczne objawy toksyczności oksaliplatyny, zwłaszcza jeśli podawana jest w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi o swoistym działaniu neurotoksycznym. Badania neurologiczne należy wykonać przed każdym podaniem kolejnej dawki i okresowo po jej podaniu.

W przypadku pacjentów, u których wystąpiło ostre zaburzenie czucia w gardle i krtani (patrz punkt 4.8), w trakcie infuzji trwającej 2 godziny lub w kilka godzin po jej zakończeniu, kolejna dawka oksaliplatyny powinna być podawana przez 6 godzin.

Neuropatia obwodowa

W przypadku wystąpienia objawów neurologicznych (parestezja, upośledzenie czucia), należy dostosowywać dawkę oksaliplatyny w zależności od czasu trwania i nasilenia tych objawów:

-    jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż siedem dni i są uciążliwe, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 mg/m2 pc. do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub 75 mg/mpc. (w leczeniu uzupełniającym).

-    w razie utrzymywania się parestezji bez zaburzenia czynnościowego do następnego cyklu leczenia, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 mg/m2 pc. do 65 mg/m2 pc.

(w leczeniu raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym).

-    jeśli parestezja z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, należy przerwać podawanie oksaliplatyny.

-    w razie ustąpienia tych objawów po przerwaniu leczenia oksaliplatyną, można rozważyć wznowienie terapii.

Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia objawów obwodowej neuropatii czuciowej utrzymujących się po zakończeniu leczenia. Miejscowe parestezje o umiarkowanym nasileniu lub parestezje, które mogą mieć wpływ na aktywność pacjenta, mogą utrzymywać się przez okres do 3 lat po zakończeniu leczenia uzupełniającego.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS)

Donoszono o występowaniu przypadków zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (znanej również jako zespół odwracalnej tylnej encefalopatii - RPLS) u pacjentów leczonych oksaliplatyną w chemioterapii skojarzonej. RPLS jest rzadką, odwracalną, szybko rozwijającą się chorobą neurologiczną, która może dawać następujące objawy: napady drgawkowe, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, dezorientację, ślepotę lub inne zaburzenia widzenia i zaburzenia neurologiczne (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie RPLS należy potwierdzić metodami obrazowania mózgu, najlepiej rezonansem magnetycznym.

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie i zmiany hematologiczne

Działanie toksyczne na przewód pokarmowy, objawiające się nudnościami i wymiotami, wymaga profilaktycznego i (lub) terapeutycznego podawania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8).

Odwodnienie, porażenna niedrożność jelita, niedrożność jelita, hipokaliemia, kwasica metaboliczna i zaburzenia czynności nerek mogą być spowodowane ciężką biegunką lub wymiotami, w szczególności gdy oksaliplatyna podawana jest w skojarzeniu z 5-fluorouracylem.

W razie wystąpienia toksyczności hematologicznej (liczba neutrofili <1,5x109/l lub liczba płytek krwi <50x109/l) należy przełożyć następny cykl leczenia do czasu, gdy parametry hematologiczne powrócą do właściwych wartości. Przed rozpoczęciem podawania oksaliplatyny oraz przed każdym następnym cyklem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem.

Należy odpowiednio poinformować pacjentów o ryzyku wystąpienia biegunki lub wymiotów, zapalenia błon śluzowych lub zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny lub 5-fluorouracylu, tak aby mogli oni natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

W razie wystąpienia zapalenia błon śluzowych/zapalenia jamy ustnej z lub bez neutropenii, należy przełożyć następny cykl leczenia do częściowego ustąpienia objawów zapalenia błon śluzowych lub zapalenia jamy ustnej do stopnia 1 lub mniejszego i (lub) zwiększenia liczby neutrofili do >1,5 x 109/l.

Podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (z lub bez kwasu folinowego), w przypadku wystąpienia toksyczności związanej z podawaniem 5-fluorouracylu, należy przestrzegać standardowych zasad dotyczących dostosowywania dawki.

W razie wystąpienia biegunki stopnia 4., neutropenii stopnia 3. do 4. (liczba neutrofili <1,0x109/l) lub małopłytkowości stopnia 3. do 4. (liczba płytek <50x109/l) należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 mg/m2 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (w leczeniu wspomagającym), ponadto, należy odpowiednio zmniejszyć dawkę 5-fluorouracylu.

Zaburzenia płuc

W razie wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez wydzieliny, duszność, trzeszczenia lub nacieki w płucach w badaniu radiologicznym, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań płuc, które wykluczą obecność choroby śródmiąższowej płuc lub zwłóknienia płuc (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia wątroby

W przypadku nieprawidłowych wyników testów czynnościowych wątroby albo nadciśnienia wrotnego, które nie są skutkiem obecności przerzutów do wątroby, należy wziąć pod uwagę bardzo rzadko występujące przypadki zaburzeń naczyniowych wątroby wywołanych stosowaniem produktu leczniczego.

Ciąża

Stosowanie u kobiet w okresie ciąży, patrz punkt 4.6.

Płodność

W badaniach nieklinicznych zaobserwowano działanie genotoksyczne. Dlatego też zaleca się, aby mężczyźni leczeni oksaliplatyną nie planowali mieć dzieci podczas i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Ponadto, przed rozpoczęciem leczenia, powinni zasięgnąć porady w sprawie możliwości zachowania nasienia, ponieważ stosowanie oksaliplatyny może spowodować nieodwracalną bezpłodność.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną i powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 85 mg/m2 pc. oksaliplatyny bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu, nie zaobserwowano zmian stopnia narażenia na 5-fluorouracyl.

W badaniach in vitro nie stwierdzono istotnego wypierania oksaliplatyny z połączeń z białkami osocza krwi po podaniu następujących leków: erytromycyna, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach zaobserwowano toksyczny wpływ na reprodukcję. Dlatego, nie zaleca się stosowania oksaliplatyny u kobiet w okresie ciąży i w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji.

Podanie oksaliplatyny można rozważyć wyłącznie po odpowiednim przedstawieniu pacjentowi ryzyka dla płodu i po uzyskaniu zgody pacjenta.

Kobiety w wieku rozrodczym

Podczas leczenia i po jego zakończeniu, przez 4 miesiące w przypadku kobiet i przez 6 miesięcy w przypadku mężczyzn, muszą być stosowane odpowiednie metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania oksaliplatyny do mleka ludzkiego. Karmienie piersią w trakcie leczenia oksaliplatyną jest przeciwwskazane.

Płodność

Oksaliplatyna może powodować bezpłodność (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem oksaliplatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W trakcie leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i zachowanie równowagi, a także mogą prowadzić do słabego lub umiarkowanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaburzenia widzenia, w szczególności przemijająca utrata wzroku (odwracalna po zakończeniu terapii) może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego, należy ostrzec pacjentów o możliwym wpływie tych działań na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) były zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia hematologiczne (neutropenia, małopłytkowość) oraz zaburzenia neurologiczne (ostra i nasilająca się przy podawaniu kolejnych dawek obwodowa neuropatia czuciowa). Ogólnie, działania niepożądane występowały częściej i były

bardziej nasilone podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU/FA niż podczas stosowania 5-FU/FA w monoterapii.

Dane dotyczące częstości, przedstawione w tabeli poniżej pochodzą z badań klinicznych z udziałem pacjentów z przerzutami oraz pacjentów poddanych leczeniu uzupełniającemu (odpowiednio 416 oraz 1108 pacjentów w grupie otrzymującej oksaliplatynę + 5-FU/FA) oraz z obserwacji zebranych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana według następujących zasad: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Szczegółowe dane przedstawione zostały pod tabelą.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze*

- zakażenie.

-    zapalenie błony śluzowej nosa,

-    zakażenie górnych dróg oddechowych,

-    posocznica

z neutropenią.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

-    niedokrwistość,

-    neutropenia,

-    małopłytkowość,

-    leukopenia,

-    limfopenia.

- gorączka neutropeniczna.

-    małopłytkowość immunoalergiczna,

-    niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia

układu

immunolo

gicznego*

- alergia lub reakcje alergiczne+.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-    brak łaknienia,

-    hipokaliemia,

-    hiperglikemia,

-    hipernatremia.

- odwodnienie.

- kwasica metaboliczna.

Zaburzenia

psychiczne

-    depresja,

-    bezsenność.

- nerwowość.

Zaburzenia

układu

nerwowego*

-    obwodowa neuropatia czuciowa,

-    zaburzenia czucia,

-    zaburzenia smaku,

-    ból głowy.

-    zawroty głowy,

-    zapalenie nerwów ruchowych,

-    odczyn oponowy.

-    dyzartria,

-    zespół

-    odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS) (patrz punkt

4 4)**

Zaburzenia oka

-    zapalenie spojówek,

-    zaburzenia widzenia.

-    przemijające pogorszenie się ostrości wzroku,

-    zaburzenia pola widzenia,

-    zapalenie nerwu wzrokowego,

-    przemij aj ąca utrata wzroku (odwracalna po przerwaniu terapii).

Zaburzenia ucha i błędnika

- ototoksyczność.

- głuchota.

Zaburzenia

naczyniowe

-    krwotok,

-    nagłe

zaczerwienienie

twarzy,

-    zakrzepica żył głębokich,

-    nadciśnienie.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    duszność,

-    kaszel,

-    krwawienie z nosa.

-    czkawka,

-    zator płucny.

-    śródmiąższowa choroba płuc czasami prowadząca do śmierci,

-    zwłóknienie płuc1.

Zaburzenia żołądka i jelit2

-    nudności,

-    biegunka,

-    wymioty,

-    zapalenie jamy ustnej i (lub) zapalenie błon śluzowych,

-    ból brzucha,

-    zaparcie.

-    niestrawność.

-    refluks żołądkowo-przełykowy,

-    krwotok z odbytu.

-    niedrożność jelita,

-    zaczopowanie jelit.

-    zapalenie okrężnicy wraz z biegunką wywołaną przez Clostridium difficile,

-    zapalenie trzustki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    zaburzenia skóry,

-    łysienie.

-    złuszczanie się skóry (np. zespół dłoniowo-podeszwowy),

-    wysypka

z rumieniem,

-    wysypka,

-    nadmierne pocenie się,

-    zmiany w obrębie paznokci.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

- ból pleców.

-    ból stawów,

-    ból kości.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    bolesne oddawanie moczu,

-    zaburzenia częstości oddawania moczu,

-    krew w moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-    uczucie zmęczenia,

-    gorączka++,

-    osłabienie,

-    ból,

-    reakcja w miejscu wstrzyknięcia+++.

Badania

diagnostyczne

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi,

-    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi,

-    zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi,

-    zwiększenie masy ciała (leczenie uzupełniające).

-    zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi,

-    zmniej szenie masy ciała (leczenie raka z przerzutami).

oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie tętnicze, uczucie bólu w klatce piersiowej i wstrząs anafilaktyczny.

++ Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenia), spowodowane zakażeniem (z neutropenią lub bez) lub prawdopodobnie z mechanizmu immunologicznego.

+++ Zgłaszano reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym miejscowy ból, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może spowodować miejscowy ból i zapalenie, które może być ciężkie i prowadzić do powikłań, w tym martwicy, szczególnie po podawaniu oksaliplatyny do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość występowania (% pacjentów), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna i 5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie

Rak z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Niedokrwistość

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Gorączka neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica z neutropenią

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego obrotu (działania niepożądane o nieznanej częstości:

Zespół hemolityczno-mocznicowy.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość występowania reakcji alergicznych (% pacjentów), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna /5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Reakcje

alergiczne/

alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

Zaburzenia układu nerwowego

Działanie toksyczne oksaliplatyny na układ nerwowy jest czynnikiem ograniczającym możliwą do zastosowania dawkę tego produktu leczniczego. Obejmuje czuciową neuropatię obwodową, która charakteryzuje się zaburzeniami czucia i (lub) parestezją kończyn z lub bez skurczy mięśni, które często wywoływane są przez zimno. Objawy te występują u nie więcej niż 95% leczonych pacjentów. Okres występowania tych objawów, które zwykle ustępują pomiędzy cyklami leczenia, wydłuża się wraz z ilością cykli leczenia.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych, w zależności od czasu trwania tych objawów, są wskazaniem do zmiany dawki lub nawet do przerwania podawania produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynnościowe obejmują trudności przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów i są prawdopodobnym następstwem zaburzenia czucia. Ryzyko wystąpienia utrzymujących się objawów po dawce skumulowanej 850 mg/m2 pc. (10 cykli leczenia) wynosi około 10%, a po dawce skumulowanej 1 020 mg/m2 pc. (12 cykli) wynosi około 20%.

W większości przypadków neurologiczne objawy podmiotowe i przedmiotowe ulegają poprawie lub całkowicie ustępują po przerwaniu leczenia. W leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy, po 6 miesiącach od zakończenia leczenia u 87% pacjentów, objawy te już nie występowały lub były łagodne. Po okresie obserwacji do 3 lat, u około 3% pacjentów, występowały utrzymujące się, miejscowe parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje, które mogą mieć wpływ na wykonywanie codziennych czynności pacjenta (0,5%).

Odnotowano ostre objawy zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3). Pojawiają się one w okresie kilku godzin po podaniu produktu leczniczego i często występują podczas narażenia pacjenta na niskie temperatury. Zwykle mają one postać przemijających parestezji, zaburzeń czucia i niedoczulicy. Ostry zespół zaburzeń czucia w gardle i w krtani występuje u 1% do 2% pacjentów i charakteryzuje się subiektywnym uczuciem zaburzeń połykania lub duszności lub duszenia się, bez obiektywnych cech zaburzeń oddychania (sinicy lub hipoksji), skurczu krtani lub skurczu oskrzeli (świstu krtaniowego lub sapania). Chociaż w takich przypadkach podawano leki antyhistaminowe i leki rozszerzające oskrzela, objawy te szybko ustępują nawet bez stosowania leczenia. Wydłużenie czasu infuzji pomaga zmniejszyć częstość występowania tego zespołu (patrz punkt 4.4). Sporadycznie obserwowano inne objawy, w tym skurcz szczęki lub mimowolne skurcze mięśni lub drżenia mięśni lub drgawki kloniczne mięśni, zaburzenia koordynacji lub zaburzenia chodu lub niezborność ruchów lub zaburzenia równowagi, uczucie ścisku lub ucisku lub bólu w krtani lub w klatce piersiowej.

Ponadto mogą wystąpić zaburzenia czynności nerwów czaszkowych - w skojarzeniu z wyżej opisanymi zaburzeniami lub osobno w postaci: opadania powieki, podwójnego widzenia, utraty głosu/dysfonii, chrypki, niekiedy opisywane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie języka lub dyzartria, niekiedy opisywana jako afazja, porażenie nerwu trójdzielnego lub ból twarzy lub ból oka, pogorszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia.

Podczas leczenia oksaliplatyną zgłaszano również inne objawy neurologiczne, takie jak dyzartria, brak odruchu ze ścięgna głębokiego oraz objaw Lhermitte’a. Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Doświadczenie po wprowadzaniu produktu leczniczego do obrotu (działania niepożądane o nieznanej częstości):

Drgawki.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość występowania (% pacjentów), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna i 5-FU/FA 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie

Rak z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Nudności

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błon śluzowych/ zapalenie jamy ustnej

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Wskazana jest profilaktyka i (lub) leczenie silnie działającymi lekami przeciwwymiotnymi.

Odwodnienie, porażenna niedrożność jelita, niedrożność jelita, hipokaliemia, kwasica metaboliczna i zaburzenia czynności nerek mogą być spowodowane ciężką biegunką lub wymiotami,

w szczególności gdy oksaliplatyna podawana jest w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Zespół niedrożności zatok wątrobowych, znany również jako choroba z niedrożnością żylną wątroby albo objawy patologiczne, związane z takimi zaburzeniami wątroby jak plamica wątroby, regeneracyjny przerost guzkowy, zwłóknienie wokół zatok wątrobowych. Objawy kliniczne takich zaburzeń mogą obejmować nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa, prowadząca do ostrej niewydolności nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}; e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum dla oksaliplatyny. W razie wystąpienia przedawkowania można się spodziewać nasilenia działań niepożądanych. Należy rozpocząć kontrolę parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pozostałe leki przeciwnowotworowe, związki platyny, kod ATC: L01XA03.

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym, należącym do nowej grupy leków, opartych na związkach platyny, w których atom platyny tworzy kompleks z 1,2-diaminocykloheksanem (DACH) oraz grupą szczawianową.

Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem (SP-4-2)-[(1R,2R)-cykloheksano-1,2-diamino-kN,kN’] [ szczawiano(2-)-kO', kO2]platyny].

Oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum działania cytotoksycznego in vitro oraz działa przeciwnowotworowo in vivo w różnych układach modelowych guzów, w tym modelach raka okrężnicy i odbytu u człowieka. Ponadto, oksaliplatyna wykazuje aktywność in vitro oraz in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę.

Zarówno in vitro, jak i in vivo obserwowano synergistyczne działanie cytotoksyczne podczas stosowania produktu leczniczego w skojarzeniu z 5-fluorouracylem.

Badania nad mechanizmem działania oksaliplatyny, mimo że nie jest on w pełni wyjaśniony, wykazały, że uwodnione pochodne powstające w następstwie biotransformacji oksaliplatyny, wchodzą w interakcje z DNA, aby utworzyć połączenia krzyżowe, zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy łańcuchami DNA powodując przerwanie syntezy DNA, co w efekcie prowadzi do działania cytotoksycznego i przeciwnowotworowego.

Skuteczność oksaliplatyny oceniano w trzech badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytu z przerzutami, którym podawano oksaliplatynę (w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie), w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA):

-    w leczeniu pierwszego rzutu, w dwuramiennym, porównawczym randomizowanym badaniu III fazy numer EFC2962 z udziałem 420 pacjentów otrzymujących albo jedynie 5-FU/FA (LV5FU2, n=210), albo oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=210).

-    w trójramiennym badaniu III fazy numer EFC4584 z udziałem 821 pacjentów, u których nie było odpowiedzi na wcześniejsze leczenie irynotekanem (CPT-11) w skojarzeniu z 5-FU/FA podawano albo jedynie 5-FU/FA (LV5FU2, n=275), oksaliplatynę w monoterapii (n=275) lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=271).

-    wreszcie, w badaniu II fazy numer EFC2964, bez grupy kontrolnej, pacjentom, u których nie było odpowiedzi na leczenie jedynie 5-FU/FA, podawano oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=57).

W dwóch randomizowanych badaniach klinicznych: numer EFC2962 w leczeniu pierwszego rzutu oraz numer EFC4584 z udziałem pacjentów, którym wcześniej podawano leki przeciwnowotworowe, wykazano znacznie wyższy wskaźnik odpowiedzi i wydłużony okres przeżycia bez progresji (ang. progression free survival, PFS)/wydłużony czas do wystąpienia progresji (ang. time to progression, TTP) w porównaniu do leczenia jedynie 5-FU/FA. W badaniu numer EFC4584 z udziałem pacjentów, u których nie było odpowiedzi na wcześniejszą terapię lekami przeciwnowotworowymi, nie uzyskano statystycznie znamiennej różnicy w medianie ogólnego przeżycia (ang. overall survival, OS) pomiędzy grupą otrzymującą oksaliplatynę w skojarzeniu, w porównaniu do grupy otrzymującej 5-FU/FA.

Wskaźniki odpowiedzi po stosowaniu FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Wskaźnik odpowiedzi, % (95% przedział ufności)

niezależna ocena radiologiczna, analiza całej zaplanowanej do leczenia populacji (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

22

(16-27)

49

(42-46)

Nie dotyczy

Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

Wartość

3 = 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA) Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

Wartość p <0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

Nie

23

Nie dotyczy

(oporni na 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

dotyczy

(13-36)

Mediana przeżycia bez progresji (ang. Progression Free Survival, PFS)/mediana czasu do wystąpienia progresji (ang. Time to Progression, TTP).

FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Mediana PFS/TTP, miesiące (95% przedział ufności) niezależna ocena radiologiczna, analiza całej zaplanowanej do leczenia populacji (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

Nie dotyczy

Wartość p (log-rank) = 0,0003

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584 (TTP)

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

Wartość p (log-rank) <0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

Nie dotyczy

5,1

(3,1-5,7)

Nie dotyczy

Mediana ogólnego przeżycia (ang. Overall Survival, OS) po stosowaniu schematu FOLFOX4 w porównaniu z LV5FU2

Mediana (OS), miesiące (95% przedział ufności) analiza populacji ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Nie dotyczy

Wartość p (log-rank) = 0,12

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

Wartość p (log-rank) = 0,09

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

(oporni na 5-FU/FA)

Nie dotyczy

10,8

(9,3-12,8)

Nie dotyczy

U pacjentów, u których wcześniej stosowano inne leczenie przeciwnowotworowe (EFC4584), z objawami na początku leczenia, odnotowywano znamiennie wyższy odsetek pacjentów, u których odnotowano znaczącą poprawę dotyczącą objawów związanych z chorobą po zastosowaniu leczenia oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU/FA w porównaniu z pacjentami, którym podawano jedynie 5-FU/FA (27,7% w porównaniu do 14,6%, p<0,0033).

Wśród pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni (EFC2962), nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy pomiędzy dwoma grupami biorąc pod uwagę kryteria oceny jakości życia. Niemniej jednak, wskaźniki jakości życia w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia i bólu były na ogół lepsze w grupie kontrolnej, natomiast gorsze w odniesieniu do nudności i wymiotów w grupie otrzymującej oksaliplatynę.

W leczeniu uzupełniającym, w porównawczym badaniu MOSAIC III fazy (EFC3313) randomizowano 2246 pacjentów (899 etap II/Duke B2 i 1347 pacjentów w etapie III/Duke C) po całkowitej resekcji guza okrężnicy leczonych albo 5-FU/FA (LV5FU2, n=1123, B2/C=448/675) lub oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=1123, B2/C=451/672).

Badanie ETC 3313: przeżycie 3-letnie bez objawów choroby (analiza w populacji ITT)* w całej populacji

Grupa badana

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek przeżycia 3-letniego bez objawów choroby (95% przedział ufności)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Współczynnik ryzyka (95% przedział ufności)

0,76

(0,64-0,89)

Test log-rank z rozwarstwieniem grup

p=0,0008

*mediana okresu obserwacji wynosiła 44,2 miesiące (wszyscy pacjenci poddawani byli obserwacji przez co najmniej 3 lata)

Badanie wykazało ogólną znamienną korzyść w zakresie przeżycia okresu 3-letniego bez objawów choroby w grupie pacjentów przyjmujących oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4), w porównaniu do stosowania jedynie 5-FU/FA (LV5FU2).

Badanie EFC 3313: przeżycie 3-letnie bez objawów choroby (analiza w populacji ITT)* z podziałem według stopnia zaawansowania

Stopień zaawansowania

Stopień II (D

Duke B2)

Stopień III

Duke C)

Grupa badana

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek przeżycia 3-letniego bez objawów choroby

(95% przedział ufności)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Współczynnik ryzyka (95% przedział ufności)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Test log-rank

p = 0,151

p = 0,002

*mediana okresu obserwacji wynosiła 44,2 miesiące (wszyscy pacjenci poddawani byli obserwacji przez co najmniej 3 lata)

Ogólne przeżycie (analiza populacji ITT):

W czasie analizy przeżycia 3-letniego bez objawów choroby, co stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu klinicznym MOSAIC, stwierdzono, że 85,1% pacjentów pozostawało przy życiu w grupie pacjentów leczonych schematem FOLFOX4 w porównaniu do 83,8% w grupie LV5FU2. Oznacza to ogólne zmniejszenie ryzyka zgonu o 10% na korzyść schematu FOLFOX4. Różnica nie była jednak znamienna statystycznie (współczynnik ryzyka = 0,90).

Wskaźniki w grupach przyjmujących schematy FOLFOX4 oraz LV5FU2 wyniosły odpowiednio: 92,2% w porównaniu z 92,4% w podgrupie w stadium II (Duke B2) (współczynnik ryzyka = 1,01) oraz 80,4% w porównaniu z 78,1% w podgrupie w stadium III (Duke C) (współczynnik ryzyka =

0,87).

Oksaliplatyna w monoterapii została oceniona w populacji dzieci i młodzieży w 2 badaniach I fazy (69 pacjentów) i 2 badaniach II fazy (166 pacjentów). Badaniu poddano łącznie 235 pacjentów z guzem litym (w wieku od 7 miesięcy do 22 lat). Skuteczność oksaliplatyny w populacji dzieci i młodzieży nie została ustalona. Oba badania II fazy zostały wstrzymane z powodu braku reakcji guza na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie określono właściwości farmakokinetycznych poszczególnych substancji czynnych. Tabela poniżej przedstawia właściwości farmakokinetyczne platyny podlegającej ultrafiltracji, stanowiącej mieszaninę wszystkich rodzajów niezwiązanej, czynnej i nieaktywnej platyny, po trwającej dwie godziny infuzji oksaliplatyny w dawce 130 mg/m2 pc., co trzy tygodnie przez 1 do 5 cykli oraz oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc., podawanej co dwa tygodnie przez 1 do 3 cykli:

Zestawienie szacunkowych parametrów farmakokinetycznych platyny w ultrafiltracie po wielokrotnym podaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub w dawce 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie.

Dawka

C

vmax

AUC0-48

AUC

t1/2a

U/2P

U/2Y

V

’ ss

CL

Pg/ml

pg.godz./ml

pg.godz./ml

godz.

godz.

godz.

l

l/godz.

85 mg/m2 pc.

Średnia

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

Odchylenie

standardowe

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2 pc.

Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

Odchylenie

standardowe

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Średnie wartości AUC0-4s i wartości Cmax określano w 3. cyklu (85 mg/m2 pc.) lub w cyklu 5. (130 mg/m2 pc.). Średnie wartości AUC, Vss, CL oraz CLR0-48 określano w 1. cyklu.

Wartości Cmax, AUC, AUC0_48, Vss i CL określano w analizie niekompartmentowej. t1/2a, t1/2p, t1/2y określano w analizie kompartmentowej (połączenie cykli 1-3).

Na zakończenie infuzji trwającej 2 godziny, 15% podanej platyny znajduje się w krążeniu układowym, zaś pozostałe 85% szybko przenika do tkanek lub jest wydalane w moczu.

Nieodwracalne wiązanie się z czerwonymi krwinkami i osoczem krwi powoduje, że okresy półtrwania w tych macierzach są bliskie naturalnemu okresowi przemiany krwinek czerwonych lub albumin surowicy krwi. Nie obserwowano gromadzenia się produktu leczniczego w ultrafiltracie osocza po podawaniu produktu w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, a stan równowagi uzyskiwano w tej macierzy po pierwszym cyklu podawania produktu leczniczego. Zmienność wewnątrz- i międzyosobnicza jest ogólnie mała.

Uważa się, że biotransformacja in vitro jest wynikiem rozkładu bez udziału enzymów i nie ma dowodów na to, że układ cytochromu P450 uczestniczy w metabolizmie pierścienia diaminocykloheksanu (DACH).

Oksaliplatyna podlega w znacznym stopniu biotransformacji w organizmie pacjenta, a na zakończenie infuzji trwającej dwie godziny, w ultrafiltracie osocza krwi nie stwierdzano produktu leczniczego w postaci niezmienionej. W krążeniu układowym, w później szym czasie po podaniu produktu leczniczego, wykryto kilka cytotoksycznych produktów biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro- i diwodzianocykloheksanowe (DACH) pochodne platyny oraz liczne nieaktywne związki sprzężone.

Platyna jest głównie wydalana w moczu, z klirensem nerkowym głównie w okresie 48 godzin po podaniu produktu leczniczego.

Po 5 dobach około 54% całkowitej dawki było wykrywane w moczu i <3% w kale.

Wpływ niewydolności nerek na dystrybucję oksaliplatyny badano u pacjentów z rożnym stopniem czynności nerek. Podawano oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pacjentom z grupy kontrolnej z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny > 80 ml/min, n=12) , pacjentom z lekką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 50-80 ml/min, n=13) pacjentom z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min, n=11) oraz pacjentom z ciężką niewydolnością nerek w dawce 65 mg/m2 (klirens kreatyniny <30 ml/min, n=5) . Mediana czasu ekspozycji na lek wyniosła odpowiednio 9, 4, 6 i 3 cykle, a dane farmakokinetyczne z cyklu I uzyskano odpowiednio od 11, 13, 10 i 4 pacjentów.

Zaobserwowano wzrost wartości AUC oraz AUC/dawka w ultrafiltracie osocza oraz spadek wartości klirensu całkowitego i nerkowego (CL) i objętości dystrybucji w stanie równowagi (Vss ) wraz ze zwiększeniem zaburzenia czynności nerek zwłaszcza w (małej) grupie pacjentów z ciężką niewydolnością nerek: estymacje punktowe (90 % przedział ufności) ocenionych średnich stosunków stanu nerek/prawidłowej czynności nerek dla wartości AUC/dawka wyniosły 1,36 (1,08; 1,71), 2,34 (1,82; 3,01) i 4,81 (3,49; 6,64) odpowiednio dla pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek.

Wydalanie oksaliplatyny jest istotnie powiązane z klirensem kreatyniny. Całkowity klirens platyny w ultrafiltracie wynosił odpowiednio 0,74 (0,59;0,92), 0,43 (0,33;0,55) i 0,21 (0,15;0,29), a dla Vss 0,52 (0,41;0,65), 0,73 (0,59;0,91) i 0,27 (0,20;0,36) odpowiednio u pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek. Całkowity klirens platyny w ultrafiltracie osocza został więc obniżony

0    26% , 57% i 79% odpowiednio u pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Klirens nerkowy platyny w ultrafiltracie osocza został obniżony o 30% , 65% i 84% odpowiednio u pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Obserwowano wydłużenie okresu półtrwania platyny w ultrafiltracie osocza wraz z pogarszaniem się stopnia niewydolności nerek zwłaszcza u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Pomimo niewielkiej liczby pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, dane te dotyczą tej grupy pacjentów i należy wziąć je pod uwagę przepisując lek pacjentom z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych przeprowadzonych na różnych gatunkach zwierząt (myszy, szczury, psy

1    (lub) małpy), którym podawano oksaliplatynę w pojedynczych lub wielokrotnych dawkach, oceniono następujące narządy: szpik kostny, przewód pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy i serce.

Działanie toksyczne na wyżej wymienione narządy obserwowane u zwierząt jest zgodne z danymi dotyczącymi innych produktów zawierających platynę oraz uszkadzających DNA, cytotoksycznych produktów leczniczych, stosowanych w leczeniu nowotworów u ludzi, z wyjątkiem działania na serce. Działanie kardiotoksyczne zaobserwowane zostało jedynie u psów i dotyczyło zaburzeń elektrofizjologicznych z prowadzącym do zgonu migotaniem komór. Kardiotoksyczność jest uważana za swoistą gatunkowo nie tylko dlatego, że zaobserwowana została jedynie u psów, ale również dlatego, że dawki produktu leczniczego, wywołujące śmiertelną kardiotoksyczność u psów

(150 mg/m2 pc.) były dobrze tolerowane u ludzi. Badania niekliniczne z wykorzystaniem neuronów czuciowych u szczurów wskazują na to, że ostre objawy zaburzeń czucia podczas podawania oksaliplatyny mogą obejmować interakcje z kanałami sodowymi zależnymi od potencjału błonowego.

W testach na komórkach ssaków stwierdzono, że oksaliplatyna ma działanie mutagenne i klastogenne. W badaniach na szczurach stwierdzono toksyczne działanie na zarodek i płód. Uważa się, że oksaliplatyna prawdopodobnie ma działanie rakotwórcze chociaż badania oceniające działanie rakotwórcze nie zostały przeprowadzone.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas bursztynowy

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Rozcieńczonego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji lub zestawie do infuzji. Instrukcję stosowania opisano w punkcie 6.6. Oksaliplatyna może być podawana z kwasem folinowym (FA) przez łącznik w kształcie litery Y.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu innych substancji czynnych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny (patrz punkt 6.6).

-    NIE rozcieńczać roztworu oksaliplatyny za pomocą roztworu soli fizjologicznej lub innych roztworów zawierających jony chlorkowe (w tym chlorki wapnia, potasu lub sodu).

-    NIE używać sprzętu do wstrzykiwań, który zawiera aluminium.

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji lub zestawie do infuzji (patrz punkt 6.6 - Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym).

6.3    Okres ważności

2 lata

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy, wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 24 godziny podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (od 15°C do 25°C) i w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji powinien zostać użyty natychmiast.

Jeśli roztworu nie podano natychmiast, to za czas i warunki przechowywania przed podaniem produktu leczniczego odpowiedzialna jest osoba podająca produkt leczniczy. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, nawet jeśli roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych aseptycznych warunkach.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ml koncentratu w fiolce (ze szkła bezbarwnego typu I) z korkiem z elastomeru chlorobutyl owego i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip off’. Każda fiolka może być zapakowana w folię i plastikowy pojemnik.

20 ml koncentratu w fiolce (ze szkła bezbarwnego typu I) z korkiem z elastomeru chlorobutylowego i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip off’. Każda fiolka może być zapakowana w folię i plastikowy pojemnik.

40 ml koncentratu w fiolce (ze szkła bezbarwnego typu I) z korkiem z elastomeru chlorobutylowego i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip off’. Każda fiolka może być zapakowana w folię i plastikowy pojemnik.

Wielkość opakowania: 1 fiolka w opakowaniu kartonowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące stosowania

Stosowanie roztworów leków cytotoksycznych przez pielęgniarkę lub personel medyczny wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przygotowującemu i jego otoczeniu.

Przygotowanie roztworów leków cytotoksycznych do wstrzykiwań musi być przeprowadzone przez przeszkolony specjalistyczny personel posiadający wiedzę na temat stosowanych produktów leczniczych, w warunkach, które gwarantują integralność produktu leczniczego, ochronę otoczenia, a w szczególności ochronę personelu przygotowującego produkt leczniczy, zgodnie z polityką szpitala. Przygotowanie produktu leczniczego może odbywać się wyłącznie w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Palenie, jedzenie lub picie w tym miejscu jest zabronione.

Osoby przygotowujące leki cytotoksyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki ochrony osobistej, w szczególności w fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, ochronne nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowego użytku, odpowiednie okrycia ochronne w obszarze roboczym, pojemniki i worki na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z wydzielinami lub wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu z lekami cytotoksycznymi.

Uszkodzone opakowania należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady należy spalić po umieszczeniu ich w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz poniżej punkt „Usuwanie pozostałości”.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji ze skórą, miejsce to należy natychmiast obficie przemyć wodą.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji z błonami śluzowymi, miejsce to należy natychmiast obficie przemyć wodą.

Specjalne środki ostrożności dotyczące podawania produktu leczniczego

-    NIE używać sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

-    NIE podawać nierozcieńczonych roztworów.

-    Do rozcieńczania stosować tylko 5% roztwór glukozy do infuzji. NIE rozcieńczać roztworu do infuzji za pomocą roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji i NIE podawać jednocześnie w tym samym zestawie do infuzji.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i solami trometamolu innych substancji czynnych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają negatywnie na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (FA) (jako folinian wapnia lub folinian disodu)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. podawanej w infuzji dożylnej w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie co infuzję kwasu folinowego w 5% roztworze glukozy, przez 2 do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y, umieszczonego bezpośrednio przed miejscem infuzji.

Nie należy mieszać obu tych produktów leczniczych w tym samym worku do infuzji. Kwas folinowy nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i musi być rozcieńczany tylko za pomocą izotonicznego 5% roztworu glukozy; nigdy nie stosować do rozcieńczania roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja dotycząca stosowania z 5-fluorouracylem

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropyrymidynami, np. 5-fluorouracylem.

Po podaniu oksaliplatyny zestaw do infuzji należy przepłukać, a następnie podać 5-fluorouracyl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach leczniczych stosowanych jednocześnie z oksaliplatyną, patrz odpowiednie punkty Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego zastosowania. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć (patrz poniżej „Usuwanie pozostałości”).

Rozcieńczanie przed infuzja

Pobrać wymaganą ilość koncentratu z fiolki(-ek), a następnie rozcieńczyć za pomocą 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia roztworu oksaliplatyny pomiędzy 0,20 mg/ml i 0,7 mg/ml. Zakres stężeń, dla których wykazano stabilność fizyko-chemiczną oksaliplatyny to od 0,20 mg/ml do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 24 godziny przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej (od 15°C do 25°C) i w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji powinien zostać użyty natychmiast.

Jeśli roztworu nie podano natychmiast, to za czas i warunki przechowywania przed podaniem produktu leczniczego odpowiedzialny jest użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, nawet jeśli roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych aseptycznych warunkach.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego zastosowania. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć (patrz poniżej punkt „Usuwanie pozostałości”).

Nie należy NIGDY stosować do rozcieńczania roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji testowana była z użyciem zestawów do infuzji wykonanych z PCW.

Infuzja

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga wcześniejszego nadmiernego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 ml do 500 ml roztworu 5% glukozy, tak aby uzyskać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml, musi być podana do żyły głównej lub obwodowej przez 2 do 6 godzin. Gdy oksaliplatyna podawana jest wraz z 5-fluorouracylem, infuzja oksaliplatyny musi poprzedzać podanie 5-fluorouracylu.

Usuwanie pozostałości

Pozostałości produktu leczniczego, jak również wszystkie materiały, których użyto do rozcieńczania i podania produktu, należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w szpitalu, dotyczącymi postępowania z lekami cytotoksycznymi, z uwzględnieniem lokalnych przepisów w zakresie usuwania niebezpiecznych odpadów.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17086

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.11.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.09.2013

UK/H/1282/01/IB/012, UK/H/1282/01/IB/013 19/19

1

Patrz punkt 4.4.

+ Bardzo często alergia/reakcje alergiczne występujące głównie podczas infuzji, czasem zakończone zgonem. Często występujące reakcje alergiczne to: wysypka skórna, zwłaszcza pokrzywka, zapalenie spojówek i zapalenie śluzówki nosa. Często występujące reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym skurcz

2

Patrz szczegółowy opis poniżej.

Oxaliplatin Kabi