+ iMeds.pl

Oxaliplatin strides 5 mg/mlUlotka Oxaliplatin strides

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

OXALIPLATIN STRIDES, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Oxaliplatinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem oksaliplatyny.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxaliplatin Strides i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin Strides

3.    Jak stosować lek Oxaliplatin Strides

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxaliplatin Strides

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OXALIPLATIN STRIDES I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Oxaliplatin Strides stosuje się w leczeniu raka jelita grubego (raka okrężnicy w III stopniu zaawansowania po całkowitej resekcji zmiany pierwotnej oraz raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami). Oksaliplatynę stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi zwanymi 5-fluorouracyl (5-FU) i leukoworyna (kwasem folinowy).

Oxaliplatin Strides jest lekiem przeciwnowotworowym lub przeciwrakowym zawierającym platynę.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OXALIPLATIN STRIDES

Kiedy nie stosować leku Oxaliplatin Strides

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na oksaliplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Oxaliplatin Strides;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zmniejszoną liczbę czerwonych lub białych krwinek;

-    jeśli pacjent odczuwa drętwienie i mrowienie palców rąk i (lub) stóp i ma trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów (np. zapinaniem guzików);

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Oxaliplatin Strides

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna lub cisplatyna; podczas każdej infuzji oksaliplatyny mogą wystąpić reakcje uczuleniowe;

-    jeśli pacjent ma łagodną lub umiarkowaną chorobę nerek;

- jeśli pacjenta ma jakąkolwiek chorobę wątroby.

Oksaliplatyna może powodować bezpłodność, która może być nieodwracalna.

Dlatego zaleca się, aby pacjenci płci męskiej unikali płodzenia dzieci podczas leczenia i przez okres do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem leczenia pacjenci powinni również uzyskać poradę dotyczącą przechowywania nasienia. Mężczyźni powinni stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne podczas leczenia oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Jeśli którekolwiek z podanych ostrzeżeń dotyczy lub dotyczyło pacjenta, należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Podczas leczenia oksaliplatyną zaleca się unikanie ciąży poprzez stosowanie skutecznej antykoncepcji. W czasie leczenia oksaliplatyną muszą być stosowane skuteczne metody antykoncepcji. Kobiety powinny stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne podczas leczenia oraz przez 4 miesiące po jego zakończeniu.

Jest bardzo ważne, żeby kobiety w ciąży lub planujące ciążę zasięgnęły porady lekarza przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia, musi niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Podczas leczenia oksaliplatyną nie wolno karmić piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Leczenie oksaliplatyną może zwiększyć ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych, które zaburzają chód i równowagę. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jeśli podczas stosowania leku Oxaliplatin Strides wystąpią zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać ciężkich maszyn ani wykonywać niebezpiecznych czynności.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OXALIPLATIN STRIDES

Lek Oxaliplatin Strides jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.

Tylko do jednorazowego użycia.

Dawkowanie

Dawkę oksaliplatyny dobiera się w zależności od pola powierzchni ciała obliczanej na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Zwykle stosowana dawka u osób dorosłych, w tym w podeszłym wieku wynosi 85 mg/1 m2 powierzchni ciała. Dawka zależy również od wyników badania krwi i od tego, czy podczas poprzedniego leczenia oksaliplatyną wystąpiły działania niepożądane.

Sposób i droga podania

•    Oksaliplatynę przepisze lekarz specjalizujący się w leczeniu nowotworów.

•    Leczenie będzie prowadzić wykwalifikowany personel medyczny, który odpowiednio przygotuje wymaganą dawkę oksaliplatyny.

Oksaliplatynę podaje się w powolnym wstrzyknięciu do jednej z żył (w infuzji dożylnej) przez okres od 2 do 6 godzin.

• Oksaliplatynę podaje się jednocześnie z kwasem kwas foliowym i przed infuzją 5-fluorouracylu (5-FU).

Częstotliwość dawkowania

Infuzję dożylną zazwyczaj wykonuje się raz na 2 tygodnie.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia ustali lekarz.

W przypadku leczenia prowadzonego po całkowitym usunięciu guza leczenie będzie trwało maksymalnie 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxaliplatin Strides

Ponieważ lek będzie podawać personel medyczny, jest mało prawdopodobne, aby podano dawkę za małą lub za dużą .

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Lekarz może zlecić odpowiednie leczenie tych działań niepożądanych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Oxaliplatin Strides może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować:_

Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów_

Często: u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów_

Niezbyt często: u 1 do 10 na 1 000 leczonych pacjentów_

Rzadko: u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów_

Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów_

Częstość nie znana: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych_

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane ważne jest, aby poinformować o nich lekarza przed

kolejnym leczeniem.

Poniżej opisano możliwe działania niepożądane.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zauważy którykolwiek z następujących

objawów:

•    nieprawidłowe siniaczenia, krwawienia lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka gorączka;

•    uporczywa lub ciężka biegunka lub wymioty;

•    obecność krwi lub ciemnobrązowych, fusowatych cząstek w wymiotach;

• zapalenie jamy ustnej /lub błony śluzowej (ból warg lub owrzodzenia w jamie ustnej);

•    niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak suchy kaszel, trudności w oddychaniu lub trzeszczenie w płucach;

•    zespół objawów, takich jak ból głowy, zaburzenia psychiczne, drgawki i zaburzenia widzenia od pogorszenia ostrości do utraty widzenia (objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, rzadkiego zaburzenia neurologicznego).

Inne działania niepożądane oksaliplatyny:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

•    Oksaliplatyna może zaburzać działanie nerwów obwodowych (neuropatia obwodowa). Pacjent może odczuwać mrowienie i (lub) drętwienie palców rąk i nóg, wokół ust lub w gardle, które niekiedy może występować w połączeniu ze skurczami mięśni.

Te objawy często wyzwalane są przez narażenie na zimno (np. otwarcie lodówki lub trzymanie zimnego napoju). Utrudnione może być wykonywanie precyzyjnych czynności, np. zapinanie guzików od ubrań. Chociaż w większości przypadków objawy te ustępują samoistnie całkowicie, jednak istnieje możliwość utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia.

•    Niektórzy pacjenci przy zginaniu szyi mogą odczuwać mrowienia lub przechodzenie „prądu” w ramionach lub tułowiu.

• Niekiedy oksaliplatyna może powodować nieprzyjemne uczucie w gardle, szczególnie podczas połykania i uczucie duszności.

Uczucie to, jeśli wystąpi, występuje podczas infuzji lub w ciągu paru godzin od jej zakończenia i może być wywołane narażeniem na zimno.

Chociaż jest nieprzyjemne, jednak nie trwa długo i ustępuje bez leczenia.

Wskutek tego lekarz może zadecydować o zmianie leczenia.

•    Oksaliplatyna może wywoływać biegunkę, niewielkie nudności (mdłości) i wymioty; jednak podczas leczenia i niekiedy po jego zakończeniu pacjenci otrzymują leki zapobiegające nudnościom.

•    Oksaliplatyna powoduje przejściowe zmniejszenie liczby komórek krwi.

Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek może wywoływać objawy niedokrwistości (anemii), a zmniejszenie liczby płytek krwi — nadmierne krwawienia lub siniaczenia.

Zmniejszenie liczby białych krwinek może zwiększać skłonność do zakażeń.

Przed rozpoczęciem leczenia i każdym kolejnym cyklem lekarz pobierze od pacjenta próbkę krwi do badań w celu sprawdzenia, czy pacjent ma wystarczającą ilość komórek krwi.

•    Uczucie dyskomfortu w pobliżu miejsca wkłucia lub w miejscu wkłucia igły podczas infuzji.

•    Gorączka, dreszcze, niewielkie lub silne zmęczenie, ból ciała.

•    Zmiany masy ciała, zmniejszenie lub utrata apetytu, zaburzenia smaku, zaparcia.

•    Ból głowy, ból pleców.

•    Obrzęk nerwów prowadzących do mięśni, sztywność karku, zaburzenia czuciowe języka, które mogą utrudniać mówienie, zapalenie jamy ustnej/ błony śluzowej (ból warg lub owrzodzenia w jamie ustnej).

•    Ból brzucha.

•    Nieprawidłowe krwawienia w tym krwawienia z nosa.

•    Kaszel, trudności w oddychaniu.

•    Reakcje alergiczne, wysypka skórna, która może być zaczerwieniona i swędząca, umiarkowane wypadanie włosów (łysienie).

•    Nieprawidłowe wyniki badań krwi, w tym badań czynności wątrobowych.

Często (występują u 1-10 na 100 leczonych pacjentów)

•    Zakażenie wskutek zmniejszenia liczby białych krwinek.

•    Niestrawność, zgaga, czkawka, uderzenia gorąca, zawroty głowy.

•    Nadmierne pocenie się, zaburzenia dotyczące paznokci, łuszczenie się skóry.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Choroby płuc i wyciek wydzieliny z nosa.

•    Bóle stawów i kości.

•    Ból podczas oddawania moczu i zaburzenia czynności nerek, zmiany częstości oddawania moczu, odwodnienie.

•    Obecność krwi w moczu i (lub) kale, obrzęk żył, zakrzepy w płucach.

•    Nadciśnienie tętnicze.

•    Depresja, bezsenność.

•    Zapalenie spojówek i zaburzenia widzenia.

Niezbyt często (występują u 1-10 na 1000 leczonych pacjentów)

•    Niedrożność (blokada) lub obrzęk jelit.

•    Nerwowość.

Rzadko (występują u 1-10 na 10 000 leczonych pacjentów)

•    Utrata słuchu.

•    Blizny i zgrubienia w płucach wywołujące trudności w oddychaniu i niekiedy zgon (śródmiąższowe zapalenie płuc).

•    Przej ściowa, krótkotrwała utrata widzenia.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

•    Obecność krwi lub ciemnobrązowych, fusowatych cząstek w wymiocinach.

Nie znana (nie można określić częstości występowania)

•    Drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OXALIPLATIN STRIDES

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Termin ważności

Nie stosować leku Oxaliplatin Strides po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po określeniu: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Oxaliplatin Strides, jeśli widoczne są oznaki pogorszenia jakości, takie jak cząstki stałe lub zmiana koloru.

Przechowywanie leku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Warunki przechowywania rozcieńczonych roztworów podano w informacji przeznaczonej dla personelu medycznego.

6. INNE INFORMACJE Skład leku Oxaliplatin Strides

Substancją czynną leku Oxaliplatin Strides, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest oksaliplatyna.

Innym składnikiem leku jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Oxaliplatin Strides i co zawiera opakowanie

Lek Oxaliplatin Strides ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji — koncentratu, z którego po rozcieńczeniu powstaje roztwór do podawania w powolnej infuzji dożylnej.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór niezawierający widocznych cząstek, dostarczany w niewielkich szklanych pojemnikach (fiolkach).

Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Jedna fiolka z 10 ml koncentratu zawiera 50 mg oksaliplatyny.

Jedna fiolka z 20 ml koncentratu zawiera 100 mg oksaliplatyny.

Jedna fiolka z 40 ml koncentratu zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Fiolki są dostarczane w pudełkach tekturowych. Każdy pudełko zawiera jedną fiolkę.

Lek Oxaliplatin Strides, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć przed wykonaniem wstrzyknięcia dożylnego.

Niniejsza ulotka nie zawiera wyczerpujących informacji o leku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

Podmiot odpowiedzialny oraz wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca

Strides Arcolab Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa

Ten produkt leczniczy dopuszczono do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Holandia Oxaliplatine Strides 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie Austria Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Belgia Oxaliplatine Strides 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie Bułgaria Oxaliplatin Strides 5 mg/ml KoH^mpar 3a HH$y3HOHeH pa3TBop Cypr Oxaliplatin Strides 5 mg/ml nuKvó Siákupa yra napaoKeup Srakùpaxoç npoç éy%uop ç Republika Czeska Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku NiemcyOxaliplatin Strides 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung g Dania Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Koncentrat till infusionsvaeske, opl0sning Estonia Oxaliplatin Strides

Grecja Oxaliplatin Strides 5 mg/ml nuKvó Siákupa yra napaoKeup Srakùpaxoç npoç śy%uop Hiszpania Oxaliplatino Strides 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión Finlandia Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Francja Oxaliplatine Strides Arcolab International 5 mg/ml solution à diluer pour perfusion Węgry Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Koncentrátum oldatos infúzióhoz IrlandiaOxaliplatin Strides 5 mg/ml concentrate for solution for infusion IslandiaOxaliplatin Strides 5 mg/ml innrennslis^ykkni, lausn WłochyOxaliplatino Strides

Łotwa Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncenträts infuziju škřduma pagatavošanai Litwa Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui Luksemburg Oxaliplatine Strides 5 mg/ml solution à diluer pour perfusion Malta Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrat ghal soluzzjoni ghall-infużjoni Norwegia    Oxaliplatin Strides 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Polska Oxaliplatin Strides Portugalia    Oxaliplatina Strides

Rumunia Oxaliplatina Strides Arcolab International 5 mg/ml concentrat pentru solufie

perfuzabilä

Szwecja    Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrat till infusionsvatska, losning

Republika Słowacka Oxaliplatina Strides 5 mg/ml infúzny koncentrát Słowenia Oksaliplatin Strides Arcolab 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje Wielka Brytania    Oxaliplatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki: luty 2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników ochrony zdrowia

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA I PRZYGOTOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO DO STOSOWANIA

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych związków, należy zachować ostrożność podczas posługiwania się i przygotowywania roztworu oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące przygotowywania

Posługiwanie się tym środkiem cytotoksycznym przez personel medyczny wymaga zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności dla zagwarantowania ochrony osobie posługującej się lekiem i jej otoczeniu.

Roztwory preparatów cytotoksycznych do iniekcji muszą być przygotowywane przez przeszkolony specjalistyczny personel, posiadający wiedzę o stosowanych produktach, w w warunkach zapewniających zachowanie integralności produktu leczniczego, ochronę środowiska oraz, w szczególności, ochronę personelu posługującego się lekami, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wyznaczenia miejsca przeznaczonego do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść ani pić.

Personel pracujący z produktem musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony: fartuch ochronny z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe, jałowe rękawice jednorazowe, osłony ochronne na stanowiska robocze, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas usuwania wydalin i wymiocin.

Kobiety w ciąży muszą zostać ostrzeżone przed pracą z produktami cytotoksycznymi.

Ze wszystkimi uszkodzonymi pojemnikami należy obchodzić się z zachowaniem takich samych środków ostrożności i traktować jako odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne powinny zostać spalone w odpowiednio oznakowanych, sztywnych kontenerach. Patrz poniżej, część „Usuwanie”. Jeśli dojdzie do kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji ze skórą lub błonami śluzowymi, należy natychmiast i dokładnie umyć je wodą.

Specjalne środki ostrożności podczas podawania produktu

-    NIE używać sprzętu do wstrzykiwań lub wlewów zawierającego aluminium. NIE podawać nierozcieńczonego produktu.

-    Do rozcieńczania stosować wyłącznie 5% roztwór glukozy (50 mg/ml). NIE rozcieńczać roztworem chlorku sodu ani roztworami zawierającymi chlorki.

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji. Nie podawać z innymi produktami leczniczymi przez tę samą linię do do infuzji.

-    NIE mieszać z lekami lub roztworami o odczynie zasadowym, a zwłaszcza z 5-fluorouracylem (5-FU), preparatami kwasu folinowego (FA), zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą ani solami trometamolu innych substancji czynnych. Leki lub roztwory zasadowe niekorzystnie wpływają na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (FA) (w postaci folinianu wapnia lub folinianu disodu) Oksaliplatynę podaje się dożylnie w dawce 85 mg/m2 pc. w 250-500 ml 5% glukozy (50 mg/ml) równocześnie z roztworem kwasu folinowego (FA) w 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) w infuzji dożylnej przez 2 do 6 godzin, przez łącznik „Y” umieszczony bezpośrednio przed miejscem wkłucia dożylnego.

Obu produktów leczniczych nie należy mieszać w tym samym worku do infuzji. Preparat FA

nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej. Kwas folinowy (FA) należy

rozcieńczać izotonicznym 5% roztworem glukozy (50 mg/ml). Do rozcieńczania nigdy nie

należy stosować roztworów zasadowych, chlorku sodu ani roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracylem

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed podaniem fluoropirymidyn tj. 5-fluorouracylu,

(5-FU). Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać linię dożylną, a następnie podać 5-fluorouracyl (5-FU).

Rozcieńczanie przed podaniem infuzji dożylnych

Pobrać z fiolki (fiolek) wymaganą ilość koncentratu, a następnie rozcieńczyć 250-500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml) do uzyskania roztworu oksaliplatyny o stężeniu 0,20 do 0,60 mg/ml. Wykazano, że oksaliplatyna zachowuje stabilność fizykochemiczne w stężeniach 0,20 do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) produkt zachowuje stabilność fizy czną i chemiczną przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C lub 24 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu.

Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik i zwykle okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych, walidowanych warunkach aseptycznych.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Stosować wyłącznie przezroczyste roztwory niezawierające cząstek stałych (upostaciowanych).

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór do infuzji należy usunąć (patrz część „Usuwanie” poniżej).

NIGDY nie stosować do rozcieńczania roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji testowana była z typowmi, wykonanymi z PCV,

zestawami do podawania infuzji

Wlew

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga uprzedniego nawodnienia pacjenta.

Roztwór oksaliplatyny w 250 do 500 ml 5% glukozy (50 mg/ml) o stężeniu nie mniejszym niż 0,20 mg/ml musi być podawana przez dojście do żyły centralnej lub do żyły obwodowej w infuzji przez 2 do 6 godzin. W przypadku stosowania oksaliplatyny z 5-fluorouracylem (5-FU), infuzja oksaliplatyny musi poprzedzać podanie 5-fluorouracylu (5FU).

Usuwanie

Pozostałości produktu leczniczego oraz wszystkie materiały użyte do jego rozcieńczania i podawania muszą zostać zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dotyczącymi postępowania ze środkami cytotoksycznmi zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych.

Oxaliplatin Strides

Charakterystyka Oxaliplatin strides

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxaliplatin Strides, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Właściwości roztworu: pH = 4,5-6,0; osmolarność < 305 mOsm/l.

Klarowny, bezbarwny płyn niezawierający widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) wskazana jest do stosowania w:

•    leczeniu adjuwantowym raka okrężnicy w III stopniu zaawansowania (grupa C w klasyfikacji Duke’a) po całkowitej resekcji ogniska pierwotnego,

•    leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwory preparatów cytotoksycznych do wstrzykiwań muszą być przygotowywane przez przeszkolony specjalistyczny personel posiadający wiedzę o stosowanym produkcie leczniczymi, w warunkach gwarantujących integralność produktu, ochronę środowiska, a w szczególności, ochronę personelu zajmującego się produktami leczniczymi, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wyznaczenia miejsca przeznaczonego do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść ani pić (patrz punkt 6.6).

Dawkowanie

LEK PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH PACJENTÓW

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu adjuwantowym wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, powtarzana co dwa tygodnie przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, powtarzana co dwa tygodnie do wystąpienia progresji choroby lub niedopuszczalnych objawów toksycznych.

Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami tj. 5-fluorouracylem (5-FU).

Oksaliplatynę podaje się w dożylnej infuzji trwającej od 2 do 6 h, w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml), co daje stężenie w zakresie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml; stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej dla dawki oksaliplatyny wynoszącej 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatynę stosuje się na ogół w schematach leczenia skojarzonego z ciągłą infuzją 5-FU. W dwutygodniowym cyklu leczenia stosuje się schematy podawania 5-fluorouracylu (5-FU) obejmujące podawanie w bolusie i infuzji ciągłej.

Szczególne grupy pacjentów

-    Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Nie wolno stosować oksaliplatyny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 5.2).

U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek zalecana dawka oksaliplatyny wynosi 85 mg/m2 pc. (patrz punkty 4.4 i 5.2).

-    Pacjenci z niewydolnością wątroby

W badaniu I fazy z udziałem pacjentów z różnego stopnia zaburzeniami czynności wątroby, częstość występowania oraz nasilenie zaburzeń wątroby i dróg żółciowych wydawały się być związane z progresją choroby oraz zaburzeniami wyników badań czynnościowych wątroby przed rozpoczęciem leczenia. Podczas badań klinicznych nie dostosowywano specjalnie dawki dla pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynnościowych wątroby.

-    Pacjenci w podeszłym wieku

Nie obserwowano większej częstości występowania ciężkich działań toksycznych podczas leczenia oksaliplatyną w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-FU u pacjentów w wieku ponad 65 lat. W rezultacie, nie jest wymagane specjalne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

-    Dzieci

Nie ma wskazań do stosowania oksaliplatyny u dzieci. Nie ustalono skuteczności stosowania oksaliplatyny w monoterapii nowotworów litych u dzieci (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Oksaliplatynę podaje się w postaci infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga dodatkowego nawodnienia pacjenta.

Produkt Oxaliplatin Strides rozcieńczony w 250-500 ml 5% glukozy (50 mg/ml) o stężeniu nie mniejszym niż 0,20 mg/ml, należy podawać wyłącznie przez dojście do żyły centralnej lub do żyły obwodowej w infuzji przez 2 do 6 godzin. Infuzja oksaliplatyny musi zawsze poprzedzać podanie 5-fluorouracylu (5-FU).

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego. Instrukcja użycia

Oksaliplatynę należy rozcieńczyć przed użyciem.

Do rozcieńczenia koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy stosować wyłącznie 5% roztwór glukozy (50 mg/ml) (patrz punkt 6.6).

4.3    Przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana:

-    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na oksaliplatynę w wywiadzie lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    w okresie karmienia piersią;

-    u pacjentów, u których przed pierwszym cyklem leczenia wystąpiły objawy mielosupresji: neutrofile < 2 x109/l i (lub) płytki krwi < 100 x109/l;

-    u pacjentów, u których przed pierwszym cyklem leczenia wystąpiła obwodowa neuropatia

czuciowa wywołująca zaburzenia czynnościowe;

-    u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż

30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i należy ją podawać pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa.


Zaburzenie czynności nerek

Należy ściśle monitorować stan pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek, czy nie występują u nich działania niepożądane i dostosować dawkę odpowiednio do działania toksycznego (patrz punkt 5.2).

Reakcje nadwrażliwości

Należy zapewnić szczególny nadzór pacjentom z objawami alergii na inne produkty zawierające platynę w wywiadzie. W przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć odpowiednie leczenie objawowe. U tych pacjentów ponowne stosowanie oksaliplatyny jest przeciwwskazane. Obserwowano reakcje krzyżowe, niekiedy zakończone zgonem, podczas stosowania wszystkich związków platyny.

W przypadku wynaczynienia oksaliplatyny, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć zwykle stosowane miejscowe leczenie objawowe.

Ob jawy neurologiczne

Należy ściśle kontrolować stan pacjentów czy nie występują u nich objawy neurotoksyczności, szczególnie w przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami o swoistym działaniu neurotoksycznym. Badanie neurologiczne należy wykonywać przed każdym podaniem oraz okresowo po podaniu.

Jeśli podczas 2-godzinnej infuzji lub kilka godzin po jej zakończeniu wystąpiły ostre zaburzenia czucia (dyzestezje) w gardle i krtani (patrz punkt 4.8), następną infuzję oksaliplatyny należy podawać przez 6 godzin.

Neuropatía obwodowa

Jeśli wystąpią objawy neurologiczne (parestezje, dyzestezje),następujące zalecenia dotyczące dostosowania dawki oksaliplatyny należy zastosować w zależności od czasu trwania i stopnia ciężkości objawów:

-    Jeśli objawy utrzymują się przez ponad 7 dni i są uciążliwe, należy zmniejszyć kolejną

dawkę oksaliplatyny z 85 mg/m2 pc. do 65 mg/m2 pc. (leczenie nowotworu z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie adjuwantowe).

-    Jeśli parestezje bez zaburzeń czynnościowych utrzymują się do następnego cyklu, należy zmniejszyć kolejną dawkę oksaliplatyny z 85 mg/m2 pc. do 65 mg/m2 pc. (leczenie nowotworu z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie adjuwantowe).

-    Jeśli parestezje oraz zaburzenia czynnościowe utrzymują się do następnego cyklu, należy przerwać leczenie oksaliplatyną.

-    Jeśli objawy ulegną złagodzeniu po odstawieniu oksaliplatyny, można rozważyć

wznowienie leczenia.

Należy poinformować pacjentów o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Miejscowe umiarkowane parestezje lub parestezje zaburzające czynności mogą utrzymywać się nawet do trzech lat po odstawieniu leczenia adjuwantowego.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS)

U pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w chemioterapii wielolekowej opisywano występowanie zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS, ang. Reversible Posterior Leukoencephalophaty Syndrome; inna nazwa: zespół odwracalnej tylnej encefalopatii, PRES, ang. Posterior Reversible Encephalophaty Syndrome). RPLS jest rzadkim, odwracalnym, stanem neurologicznym o szybko narastających objawach, który może obejmować: drgawki, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, splątanie, utratę wzroku oraz inne zaburzenia neurologiczne i okulistyczne (patrz punkt 4.8). Zespół rozpoznaje się na podstawie wyników badań obrazowych mózgu (preferowane obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI, ang Magnetic Resonance Imaging).

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie i zaburzenia hematologiczne

Objawy toksyczności żołądkowo-jelitowej objawiające się w postaci nudności i wymiotów,

uzasadniają profilaktyczne i (lub) terapeutyczne leczenie przeciwwymiotne (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka i (lub) wymioty, zwłaszcza w przypadku skojarzonego stosowania oksaliplatyny z 5- fluorouracylem (5-FU) mogą powodować odwodnienie, porażenną niedrożność jelit, niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek.

Jeśli wystąpi toksyczność hematologiczna (neutrofile < 1,5x109/l lub płytki krwi < 50x109/l), należy opóźnić następny cykl leczenia do czasu powrotu parametrów hematologicznych do wartości, które można zaakceptować. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem należy wykonać pełne badanie morfologiczne krwi wraz ze wzorem białokrwinkowym.

Należy odpowiednio poinformować pacjentów o ryzyku biegunki i (lub) wymiotów, zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU, tak, aby mogli pilnie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu otrzymania odpowiedniego leczenia.

Jeżeli wystąpi zapalenie błon śluzowych i (lub) zapalenie jamy ustnej z neutropenią lub bez, należy odroczyć kolejny cykl leczenia do częściowego ustąpienia objawów zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej do stopnia 1 lub mniejszego i (lub) uzyskania liczby neutrofilów > 1,5 x 109/l.

W przypadku działań toksycznych podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU (z lub bez kwasu folinowego (FA)) należy zastosować zwykłe zasady dostosowania dawki w zależności od objawów toksycznego działania 5-FU.

Jeśli wystąpi biegunka 4. stopnia, neutropenia 3. lub 4. stopnia (liczba neutrofilów < 1x109/l) lub małopłytkowości 3. lub 4. stopnia (liczba płytek krwi < 50x109/l), należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu nowotworu z przerzutami) lub zastosować dawkę 75 mg/m2 pc. (w leczeniu adjuwantowym), dodatkowo do wymaganego zmniejszenia dawki 5-FU.

Ob jawy ze strony układu oddechowego

W przypadku niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak suchy kaszel, duszność, trzeszczenia podczas osłuchiwania lub nacieki płucne w badaniu radiologicznym, należy przerwać stosowanie oksaliplatyny do czasu aż dalsze badania wykluczą chorobę śródmiąższową płuc lub włóknienie płuc (patrz punkt 4.8).

Ob jawy ze strony wątroby

W przypadku nieprawidłowych wyników prób wątrobowych lub nadciśnienia wrotnego, które niekoniecznie wynikają z obecności przerzutów w wątrobie, należy rozważyć rozpoznanie bardzo rzadkich polekowych zaburzeń naczyń wątrobowych.

Ciąża

Stosowanie u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

Płodność

W badaniach nieklinicznych oksaliplatyny obserwowano działania genotoksyczne. Dlatego zaleca się, aby mężczyźni leczeni oksaliplatyną unikali prokreacji podczas leczenia i do 6 miesięcy po jego zakończeniu oraz skorzystali z porady dotyczącej przechowywania nasienia przed leczeniem, ponieważ oksaliplatyna może powodować bezpłodność, która może być nieodwracalna.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną i powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu (5FU) otrzymali pojedynczą dawkę oksaliplatyny wynoszącą 85 mg/m2 pc., nie zaobserwowano zmian poziomu ekspozycji na 5-fluorouracyl.

W badaniach in vitro nie obserwowano istotnego wypierania oksaliplatyny z wiązań z białkami osocza przez następujące środki: erytromycynę, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

W badaniach nieklinicznych obserwowano objawy genotoksyczne. Z tego powodu zaleca się, by mężczyźni unikali prokreacji podczas leczenia oksaliplatyną i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną oraz do 4 miesięcy po jego zakończeniu, dlatego też powinny stosować środki antykoncepcyjne.

Ciąża

Aktualnie brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3). Na podstawie wyników badań na zwierzętach i działania farmakologicznego substancji czynnej nie zaleca się stosowania oksaliplatyny w ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Leczenie oksaliplatyną można rozważyć wyłącznie po analizie korzyści i zagrożeń dla płodu i uzyskaniu zgody pacjentki.

Karmienie piersią

Nie badano wydzielania oksaliplatyny do mleka karmiących matek. Karmienie piersią jest przeciwwskazane podczas leczenia oksaliplatyną.

Płodność

Oksaliplatyna może spowodować bezpłodność (patrz punkt 4.4).

Na podstawie działania farmakologicznego substancji czynnej wiadomo, że oksaliplatyna może powodować bezpłodność. Pacjenci powinni zasięgnąć porady odnośnie przechowania nasienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Wiadomo jednak, że leczenie oksaliplatyną nasila ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych zaburzających chód i równowagę, które mogą wywoływać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaburzenia widzenia, a zwłaszcza krótkotrwała utrata wzroku (ustępująca po przerwaniu leczenia) mogą wpłynąć na zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego też pacjentów należy ostrzec o możliwym wpływie tych działań niepożądanych na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU i FA to zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia hematologiczne (neutropenia, małopłytkowość) oraz neurologiczne (ostra i zależna od kumulacji dawki obwodowa neuropatia czuciowa). Ogólnie, wymienione działania niepożądane występowały częściej i z większym nasileniem podczas stosowania oksaliplatyny z 5-FU/FA niż podczas stosowania jedynie 5-FU/FA.

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące częstości występowania działań niepożądanych w badaniach klinicznych pacjentów otrzymujących leczenie z powodu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami oraz pacjentów otrzymujących leczenie adjuwantowe (odpowiednio 416 i 1108 pacjentów w ramionach terapeutycznych z zastosowaniem oksaliplatyny plus 5-FU/FA) oraz z doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono w tabeli według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, <1/10), niezbyt często (> 1/1000,

< 1/100), rzadko (> 1/10000, < 1/1000), bardzo rzadko (> 1/10 000) i nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dodatkowe informacje podano pod tabelą.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze*

- Zakażenie

-    Zapalenie błony śluzowej nosa

-    Zakażenie górnych dróg oddechowych

-    Posocznica neutropeniczna

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

-    Niedokrwistość

-    Neutropenia

-    Małopłytkowoś ć

-    Leukopenia

-    Limfopenia

- Gorączka neutropeniczna

Małopłytkowoś

ć

immunologiczn

a

Niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego*

- Uczulenie/

reakcja

alergiczna+

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-    Jadłowstręt

-    Hiperglikemia

-    Hipokaliemia

-    Hipernatremia

- Odwodnienie

- Kwasica metaboliczna

Zaburzenia

psychiczne

-    Depresja

-    Bezsenność

- Nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego*

-    Obwodowa neuropatia czuciowa

-    Zaburzenia czuciowe

-    Zaburzenia smaku

-    Ból głowy

-    Zawroty głowy

-    Zapalenie nerwów ruchowych

-    Podrażnienie opon

mózgowych

- Dyzartria Zespół odwracalnej tylnej

leukoencefalopa tii (RPLS, PRES)** (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

oka

-    Zapalenie spojówek

-    Zaburzenia widzenia

-    Przejściowe pogorszenie ostrości wzroku

-    Zaburzenia pola widzenia

-    Zapalenie nerwu

wzrokowego

- Przejściowa utrata widzenia odwracalna po przerwaniu terapii

Zaburzenia ucha i błędnika

- Działanie ototoksyczne

- Głuchota

Zaburzenia

naczyniowe

-    Krwotok

-    Uderzenia gorąca

-    Zakrzepica żył głębokich

-    Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

-    Duszność

-    Kaszel

-    Krwawienia z nosa

-    Czkawka

-    Zatorowość płucna

-    Choroba śródmiąższowa płuc, niekiedy prowadząca do zgonu

-    Włóknienie płuc1

Zaburzenia żołądka i jelit2

-    Nudności

-    Biegunka

-    Wymioty

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej/błon śluzowych

-    Ból brzucha

-    Zaparcia

-    Niestrawność

-    Refluks żołądkowo-przełykowy

-    Krwawienie z odbytnicy

-    Krwawienie z przewodu pokarmowego

-    Niedrożność porażenna jelit

-    Niedrożność jelit

-    Zapalenie jelita grubego, w tym biegunka wywołana Clostridium difficile

-    Zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    Zaburzenia skóry

-    Łysienie

-    Złuszczanie skóry (tj. zespół dłoniowo-podeszwowy )

-    Wysypka rumieniowata

-    Wysypka

-    Nadmierne pocenie się

-    Zmiany w obrębie paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

- Ból pleców

-    Bóle stawów

-    Bóle kości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    Krwiomocz

-    Dyzuria

-    Zaburzenia częstości

oddawania

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-    Uczucie zmęczenia

-    Gorączka++

-    Osłabienie

-    Ból

-    Reakcja w miejscu

wstrzyknięcia++

+

Badania

diagnostyczne

-    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi

-    Zwiększenie aktywności bilirubiny we krwi

-    Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczajowej we krwi

-    Zwiększenie masy ciała (leczenie adjuwantowe)

-    Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

-    Zmniejszenie masy ciała (leczenie nowotworu z przerzutami)

objawy związane z takimi zaburzeniami wątroby, w tym plamica wątrobowa (peliosis hepatis), regeneracyjny przerost guzkowy i włóknienie okołozatokowe. Objawy kliniczne mogą obejmować nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Ostra martwica cewkowa, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek i ostra niewydolność nerek. Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość występowania według pacjentów (%),według stopnia nasilenia objawów

Oksaliplatyna i 5-FU/FA 85 mg/m2 raz na 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie adjuwantowe

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Niedokrwistość

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Gorączka neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica neutropeniczna

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Działania niepożądane po wprowadzeniu leku do obrotu, nieznana częstość występowania

Zespół hemolityczno-mocznicowy Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość występowania według pacjentów (%),według stopnja nasilenia objawów

Oksaliplatyna i 5-FU/FA 85 mg/m2 raz na 2 tygodnie

Badania przesiewowe w kier. przerzutów

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Nudności

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błon śluzowych/ błony śluzowej jamy ustnej

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest profilaktyczne i (lub) terapeutyczne stosowanie silnie działających leków przeciwwymiotnych.

Odwodnienie, niedrożność jelita porażenna, niedrożność jelit mechaniczna, hipokaliemia, kwasica metaboliczna oraz zaburzenia czynności nerek mogą być spowodowane przez ciężką biegunkę i (lub) ciężkie wymioty, zwłaszcza w leczeniu skojarzonym oksaliplatyną z 5-fluorouracylem (patrz punkt 4.4.).

Zaburzenia układu nerwowego

Działanie toksyczne oksaliplatyny na układ nerwowy jest czynnikiem ograniczającym dawkę. Działanie to obejmuje czuciową neuropatię obwodową, charakteryzującą się zaburzeniami czucia i (lub) parastezją kończyn, ze skurczami mięśni lub bez, często wyzwalanymi przez zimno. Objawy te występują nawet u 95% leczonych pacjentów. Zaburzenia zazwyczaj ustępują pomiędzy cyklami, a czas ich trwania na ogół wydłuża się wraz z liczbą cykli.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych jest wskazaniem do dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia, w zależności od czasu trwania objawów (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynnościowe obejmują trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów i są prawdopodobnie skutkiem zaburzeń czuciowych. Ryzyko przetrwałych objawów wynosi około 10% dla skumulowanej dawki 850 mg/m2 pc. (10 cykli leczenia) i około 20% dla skumulowanej dawki 1020 mg/m2 pc. (12 cykli leczenia).

W większości przypadków neurologiczne objawy podmiotowe i przedmiotowe ulegają złagodzeniu lub całkowicie ustępują po przerwaniu leczenia. Po sześciu miesiącach od zakończenia adjuwantowego leczenia raka okrężnicy u 87% pacjentów objawy nie występowały lub były łagodne. Po trwającym do 3 lat okresie obserwacji u około 3% pacjentów występowały albo przetrwałe, miejscowe parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje mogące zakłócać czynności pacjenta (0,5%).

Zgłaszano przypadki ostrych objawów zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3) w ciągu kilku godzin od podania produktu, często gdy pacjent jest narażony na zimno. Zazwyczaj występują w postaci przemijających parestezji, zaburzeń czucia i niedoczulicy. Ostry zespół zaburzeń czucia w gardle i krtani występuje u 1-2% pacjentów i charakteryzuje się subiektywnym uczuciem zaburzeń połykania lub duszności (uczucia duszenia się) bez obiektywnych objawów zaburzeń oddychania (np. sinicy lub hipoksji) lub skurczu krtani lub skurczu oskrzeli (świstu krtaniowego lub świstów oddechowych). Chociaż w takich przypadkach podawano leki przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, objawy szybko ustępowały nawet bez leczenia. Wydłużenie czasu podawania infuzji pomaga zmniejszyć częstość występowania tego zespołu (patrz punkt 4.4).

Sporadycznie obserwowano inne zaburzenia, w tym skurcze mięśni żuchwy, mimowolne skurcze mięśni, drżenia mięśniowe, mioklonie, zaburzenia koordynacji i chodu, ataksję, zaburzenia równowagi, ucisk, ból i dyskomfort w gardle i w klatce piersiowej.

Z podanymi objawami lub oddzielnie mogą również występować zaburzenia nerwów czaszkowych, np. opadanie powieki, podwójne widzenie, utrata głosu, dysfonia, chrypka (niekiedy opisywane jako porażenie strun głosowych), zaburzenia czucie w obrębie języka, dyzartria (niekiedy opisywane jako afazja), neuralgia nerwu trójdzielnego, ból twarzy, ból oka, pogorszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia.

Podczas leczenia oksaliplatyną zgłaszano również inne objawy neurologiczne, takie jak dyzartria, brak głębokich odruchów ścięgnistych oraz objaw Lhermitte’a. Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane po wprowadzeniu leku do obrotu, nieznana częstość występowania Drgawki

Reakcje alergiczne

Częstość występowania reakcji alergicznych według pacjentów (%), według stopnia nasilenia objawów_

85 mg/m2 pc. raz na 2 tygodnie

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie

stopnie

3 st.

4 st.

Reakcje

alergiczne/uczulenie

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

4.9    Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum na oksaliplatynę. W przypadku przedawkowania można spodziewać się nasilenia działań niepożądanych. Należy wówczas monitorować parametry hematologiczne i stosować leczenie objawowe.

4 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

4.10    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny;

Kod ATC: L01XA03

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym zaliczanym do związków pochodnych platyny, w których atom platyny tworzy kompleks z 1,2-diaminocykloheksanem („DACH”) i grupą szczawianową.

Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem. Nazwa chemiczna: (SP-4-2)-[(1R,2R)-cykloheksano-1,2-diamino-kN, kN'] [szczawiano(2-)-kO1, kO2] platyna].

Oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum działania cytotoksycznego w warunkach in vitro oraz przeciwnowotworowego in vivo w różnych układach modelowych guzów, w tym raka okrężnicy i odbytnicy u ludzi. Oksaliplatyna wykazuje również aktywność in vitro i in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę.

Oksaliplatyna wykazuje synergistyczne działanie cytotoksyczne w skojarzeniu z 5-FU w warunkach in vitro i in vivo.

Mechanizm działania oksaliplatyny, chociaż nie został w pełni wyjaśniony,to w badaniach wykazano, że pochodne uwodnione powstające w wyniku biotransformacji oksaliplatyny oddziałują z DNA, tworząc wewnątrz- i międzyłańcuchowe wiązania krzyżowe powodujące przerwanie syntezy DNA, co skutkuje działaniem cytotoksycznym i przeciwnowotworowym.

Skuteczność oksaliplatyny w dawce 85mg/m2 pc. (powtarzana co dwa tygodnie) w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU i FA) opisano w trzech badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami:

-    W badaniu porównawczym III fazy nr EFC2962, składającym się z 2 ramion chemioterapii, oksaliplatynę stosowano jako lek pierwszego rzutu, 420 pacjentów przydzielono losowo albo do grupy otrzymującej tylko 5-FU i FA (LV5FU2, n=210), albo otrzymującej oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU i FA (FOLFOX4, n=210).

-    Badanie porównawcze fazy III (EFC4584), składające się z 3 ramion chemioterapii, przeprowadzono u pacjentów uprzednio leczonych; 821 pacjentów opornych na leczenie irynotekanem (CPT-11) w skojarzeniu z 5-FU/FA przydzielno losowo do następujących grup (ramion): otrzymujących tylko 5-FU i FA (LV5FU2, n=275), otrzymujących oksaliplatynę w monoterapii lub oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU i FA (FOLFOX4, n=271).

- Wreszcie, w badaniu II fazy nr EFC2964 bez grupy kontrolnej, włączono pacjentów

opornych na leczenie jedynie 5-FU i FA, którzy leczeni byli oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU i FA (FOLFOX4, n=57).

W dwóch badaniach klinicznych z randomizacją: EFC2962 (leczenie pierwszego rzutu) oraz EFC4584 (pacjenci uprzednio leczeni przeciwnowotworowo) wykazano istotnie większy wskaźnik odpowiedzi i wydłużony czas przeżycia bez progresji (ang. PFS, progression free survival)/czas do wystąpienia progresji (ang. TTP, time to progression) w porównaniu z leczeniem przy zastosowaniu tylko 5-FU/FA. W badaniu EFC 4584 z udziałem pacjentów opornych na wcześniejsze leczenie różnica w medianie całkowitego przeżycia (ang. OS, overall survival) pomiędzy grupą otrzymującą oksaliplatynę w skojarzeniu w porównaniu z grupą otrzymującą jedynie 5-FU i FA nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej.

Wskaźniki odpowiedzi na leczenie FOLFOX4 versus LV5FU2

Wskaźnik odpowiedzi (95% przedział ufności [Confidence Interval, CI]); niezależna ocena radiologiczna, analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

22

(16-27)

49

(42-56)

Nie dotyczy

p = 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584

(oporność na CPT-11 + 5FU/FA) Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2- 3,2)

p < 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

Nie dotyczy

23

Nie dotyczy

(oporność na 5FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

(13-36)

Mediana przeżycia bez progresji (PFS) / mediana czasu do wystąpienia progresji (TTP) po zastosowaniu schematu leczenia FOLFOX4 versus LV5FU2

Mediana PFS/TTP, miesiące (95% CI)

Niezależna ocena radiologiczna, analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

NA*

p (log-rank) = 0,0003 (logarytmiczny test rang)

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584 (TTP)

(oporność na CPT-11 + 5FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

p (log-rank) < 0,0001

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

(oporność na 5FU/FA)

Nie dotyczy

5,1

(3,1-5,7)

Nie dotyczy

Mediana czasu całkowitego przeżycia (OS) pozastosowaniu schematu leczenia FOLFOX4 versus LV5FU2

Mediana OS, miesiące (95% CI)

Analiza populacji zgodnej z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna w monoterapii

Leczenie pierwszego rzutu

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Nie dotyczy

p (log-rank) = 0,12

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC4584*

(oporność na CPT-11 + 5FU/FA)

8,8

(7,3 - 9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

p (log-rank) = 0,09

Pacjenci wcześniej leczeni

EFC2964

Nie dotyczy

10,8

Nie dotyczy

(oporność na 5FU/FA)

(9,3-12,8)

Wśród pacjentów wcześniej leczonych przeciwnowotworowo (EFC4584), z objawami choroby na początku leczenia, znamiennie większy odsetek pacjentów leczonych oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU i FA (27,7%) odczuwał zmniejszenie związanych z chorobą objawów w porównaniu z pacjentami leczonymi jedynie 5-FU i FA (14,6%, p= 0,0033).

U nieleczonych uprzednio pacjentów, nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy obiema leczonymi grupami dla żadnego czynnika jakości życia. Jednakże wyniki oceny jakości życia były zazwyczaj lepsze w ramieniu kontrolnym, gdy brano pod uwagę ogólny stan zdrowia i odczuwanie bólu, a gorsze w ramieniu (grupie) leczonej oksaliplatyną pod względem nudności i wymiotów.

W badaniu porównawczym III fazy MOSAIC (EFC3313) oceniającym leczenie adjuwantowe 2246 pacjentów po całkowitej resekcji pierwotnego raka okrężnicy (899 pacjentów z rakiem w II stopniu zaawansowania [grupa B2 wg Duke’a] i 1347 pacjentów z rakiem w III stopniu [grupa C wg Duke’a] losowo przydzielono albo do grupy otrzymującej 5-FU i FA (LV5FU2, n=1123, B2/C = 448/675), albo oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU i FA (FOLFOX 4, n =1123, B2/C = 451/672).

Badanie EFC 3313: trzyletnie przeżycia bez objawów choroby (analiza w populacji ITT)* dla całej populacji

Leczona grupa

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek trzyletnich przeżyć bez objawów

73,3

78,7

choroby (95% Cl - przedział ufności)

(70,6-75,9)

(76,2-81,1)

Współczynnik ryzyka (ang. Hazard Ratio,

0,76

HR) (95% CI)

(0,64-0,89)

Stratyfikowany logarytmiczny test rang (test log-rank)

p=0,0008

* Mediana czasu obserwacji 44,2 miesiąca (wszyscy pacjenci pozostawali pod obserwacją przez co najmniej 3 lata)

Badanie wykazało istotną statystycznie, całkowitą przewagę leczenia oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU i FA (FOLFOX4) w porównaniu z leczeniem jedynie 5-FU i FA (LV5FU2) pod względem 3-letniego przeżycia bez objawów.

Badanie EFC 3313: trzyletnie przeżycia bez objawów choroby (analiza w populacji ITT) według stopnia zaawansowania choroby

Stopień zaawansowania choroby

II stopień

(grupa B2 wg Duke’a)

III stopień

(grupa C wg Duke’a)

Leczona grupa (ramię)

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek trzyletnich przeżyć bez objawów choroby (95% CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72.8

(69.4-76.2)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Logarytmiczny test rang (test log-rank)

p=0,151

p=0,002

* Mediana czasu obserwacji 44,2 miesiąca (wszyscy pacjenci pozostawali pod obserwacją przez co najmniej 3 lata)

Całkowity czas przeżycia (analiza w populacji ITT)

W chwili analizy 3-letniego przeżycia bez objawów choroby (pierwszorzędowy punkt końcowy badania MOSAIC) w grupie FOLFOX4 pozostawało przy życiu 85,1% pacjentów versus 83,8% w grupie LV5FU2. Przekłada się to na ogólne zmniejszenie współczynnika śmiertelności o 10% w grupie FOLFOX4,, bez osiągnięcia istotności statystycznej (współczynnik ryzyka = 0,90).

Wartości odnośnych wskaźników w grupach FOLFOX4 i LV5FU2 wynosiły odpowiednio: 92,2% vs 92,4% w podgrupie pacjentów z rakiem w II stopniu zaawansowania (grupa B2 wg Duke’a) (współczynnik ryzyka = 1,01) i 80,4% vs 78,1% w podgrupie pacjentów z rakiem w III stopniu (grupa C wg Duke’a) (współczynnik ryzyka = 0,87).

Przeprowadzono dwa badania I fazy (n=69) i dwa badania II fazy (n=166) wśród dzieci otrzymujących oksaliplatynę w monoterapii. Ogółem leczenie stosowano u 235 dzieci i młodzieży (w wieku od 7 miesięcy do 22 lat) z rozpoznaniem nowotworów litych. Nie

ustalono skuteczności oksaliplatyny w monoterapii. W obu badaniach fazy II wstrzymano nabór uczestników z powodu braku odpowiedzi guza na leczenie.

4.11 Właściwości farmakokinetyczne

Nie ustalono właściwości farmakokinetycznych poszczególnych składników czynnych. W tabeli poniżej przedstawiono farmakokinetykę platyny podlegającej ultrafiltracji, stanowiącej mieszaninę wszystkich rodzajów platyny niezwiązanej, czynnej i nieaktywnej, po dwugodzinnej infuzji dożylnej oksaliplatyny w dawce 130 mg/m2 pc., podawanej co trzy tygodnie w 1 do 5 cykli oraz oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc., podawanej co dwa tygodnie w 1 do 3 cykli..

Podsumowanie oszacowanych parametrów farmakokinetycznych platyny w ultrafiltracie po wielokrotnym podaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub 130 mg/mpc. co trzy tygodnie.

Dawka

C

^max

AU C 0-48

AUC

ti/2a

tiflP

tl/2Y

Vss

Klirens

^g

/ml

pg.h

/m

pg.h

/ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m2

Średnia

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

Odchylenie

standardowe

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

Odchylenie

standardowe

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Średnie wartości AUC0-48, i wartości Cmax ustalono w 3. cyklu (85 mg/m2 pc.) lu

b w 5. cykl

u


leczenia (130 mg/m2).

Średnie wartości AUC, Vss i klirensu ustalono w 1. cyklu leczenia.

Wartości Cmax, AUC, AUC0-48, Vss i klirensu ustalono w analizie modelu bezkompartmentowego.

T 1/2a, t i/2p, i t i/2y ustalono w analizie ^aodelu ko^apart^aento^vego (łącznie cykle 1-3).

Pod koniec 2-godzinnej infuzji dożylnej 15% podanej dawki platyny pozostaje w krążeniu ogólnym, natomiast pozostałe 85% szybko przenika do tkanek lub wydala się z moczem. Wskutek nieodwracalnego wiązania z krwinkami czerwonymi i osoczem krwi okresy półtrwania w tych kompartymentach są zbliżone do naturalnego obrotu metabolicznego erytrocytów i albumin surowicy. W przypadku dawkowania 85 mg/m2 co dwa tygodnie lub 130 mg/m2 co trzy tygodnie nie obserwowano kumulacji w ultrafiltracie osocza; stan stacjonarny w tym nośniku został osiągnięty w pierwszym cyklu. Zmienność wewnątrzosobnicza i międzyosobnicza jest na ogół niewielka.

Uważa się, że biotransformacja w warunkach in vitro jest wynikiem rozkładu bez udziału enzymów. Nie ma dowodów na udział układu cytochromu P450 w przemianach metabolicznych pierścienia diaminocykloheksanowego (DACH) .


Oksaliplatyna ulega w znacznym stopniu biotransformacji w organizmie pacjentów. Na zakończenie 2-godzinnej infuzji dożylnej w ultrafiltracie osocza nie stwierdzano produktu leczniczego w niezmienionej postaci. W krążeniu ogólnym stwierdzono liczne cytotoksyczne produkty biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro- i diwodziano- DACH pochodne platyny razem z licznymi nieaktywnymi związkami sprzężonymi, pojawiającymi się w późniejszych punktach czasowych.

Platyna jest wydalana głównie z moczem (z klirensem głównie w ciągu 48 godzin po podaniu).

Do 5. dnia około 54% całkowitej dawki wykryto w moczu, a < 3% w kale.

U pacjentów z różnego stopnia zaburzeniem czynności nerek przeprowadzono badania wpływu zaburzenia czynności nerek na dystrybucję oksaliplatyny. Oksaliplatnę podawano w dawce 85 mg/m2 w grupie kontrolnej o prawidłowej czynności nerek (klirens kreatyniny [CLcr] > 80 ml/min, n=12) oraz u pacjentów z łagodnym (CLcr = 50-80 ml/min, n=13) oraz umiarkowanym (CLcr = 30-49 ml/min, n=11) zaburzeniem czynności nerek oraz w dawce 65mg/m2 u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CLcr < 30 ml/min, n=5). Średnia ekspozycja wyniosła odpowiednio 9, 4, 6 i 3 cykli a dane farmakokinetyczne (PK) w 1. cyklu uzyskano dla 11, 13, 10 i 4 pacjentów.

Obserwowano zwiększenie AUC dla platyny w ultrafiltracie osocza oraz zwiększenie AUC/ dawkę i zmniejszenie klirensu całkowitego i nerkowego oraz Vss z wzrastającym stopniem niewydolności nerek, szczególnie w (niewielkiej) grupie pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek: estymatory punktowe (90% CI) szacowanych średnich współczynników AUC/dawka dla grup z zaburzeniem czynności nerek i grup z prawidłową czynnością nerek wynosiły odpowiednio 1,36 (1,08, 1,71); 2,34 (1,82, 3,01) i 4,81 (3,49, 6,64) dla pacjentów z łagodną, umiarkową i ciężką niewydolnością nerek.

Eliminacja oksaliplatyny jest istotnie skorelowana z klirensem kreatyniny. Całkowity klirens platyny w ultrafiltracie osocza wynosił odpowiednio 0,74 (0,59, 0,92); 0,43 (0,33, 0,55) i 0,21 (0,15, 0,29) a Vss odpowiednio 0,52 (0,41, 0,65); 0,73 (0,59, 0,91) i 0,27 (0,20, 0,36) odpowiednio u pacjentów z łagodną, umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek. Wynika z tego, że klirens całkowity platyny w ultrafiltracie osocza był mniejszy o 26% u pacjentów z łagodnym, o 57% umiarkowanym i o 79% u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek.

Klirens nerkowy platyny w ultrafiltracie osocza był mniejszy o 30% u pacjentów z łagodnym, o 65% umiarkowanym i o 84% u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek.

Wydłużenie okresu beta półtrwania platyny w ultrafiltracie osocza występowało ze zwiększeniem stopnia niewydolności nerek głównie w grupie z ciężką niewydolnością. Mimo niewielkiej liczby pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, dane te dotyczą pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i należy je uwzględnić podczas przepisywania oksaliplatyny pacjentom z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

4.12 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych oceniających efekt oksaliplatyny w dawkach pojedynczych lub wielokrotnych u różnych gatunków zwierząt (myszy, szczury, psy, i [lub] małpy) narządami docelowymi były szpik kostny, układ pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy i serce. Obserwowane u zwierząt działanie toksyczne na narządy docelowe jest zgodne z działaniem wywieranym przez inne produkty zawierające platynę oraz uszkadzające DNA, cytotoksyczne produkty lecznicze stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych u ludzi; wyjątek stanowiło działanie toksyczne na serce. Wpływ na serce obserwowano jedynie u psów i obejmował zaburzenia elektrofizjologicznych z migotaniem komór prowadzącym do zgonu. Uznano, że działanie kardiotoksyczne jest swoiste gatunkowo, nie tylko dlatego, że stwierdzano ją tylko u psów, ale także dlatego, że dawki zbliżone do wywołujących śmiertelną kardiotoksyczność u psów (150 mg/m2) były przez ludzi dobrze tolerowane. Wyniki badań nieklinicznych na modelu neuronów czuciowych u szczurów wskazują, że ostre zaburzenia czucia podczas leczenia oksaliplatyną mogą obejmować interakcję z kanałami sodowymi zależnymi od potencjału błonowego bramkowanego jonami Na+.

W testach z użyciem linii komórek ssaków oksaliplatyna wykazywała działanie mutagenne i klastogenne oraz działała toksycznie na rozwój zarodka (embriotoksyczne) i płodu (fetotoksyczne) u szczurów. Oksaliplatyna jest uważana za potencjalny karcynogen,chociaż nie przeprowadzono badań rakotwórczości.

5 DANE FARMACEUTYCZNE

5.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

5.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji ani linii infuzyjnej. Zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 6.6 oksaliplatynę można podawać z kwasem folinowym (FA) przez łącznik „Y” (trójnik).

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, a zwłaszcza z 5-fluorouracylem (5-FU), preparatami kwasu folinowego (FA) zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą ani solami trometamolu innych substancji czynnych. Leki lub roztwory zasadowe niekorzystnie wpływają na stabilność oksaliplatyny (patrz punkt 6.6).

-    NIE rozcieńczać oksaliplatyny roztworem soli fizjologicznej ani innymi roztworami zawierającymi jony chlorkowe (w tym chlorek wapnia, potasu lub sodu).

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji ani linii infuzyjnej (wskazówki dotyczące łącznego podawania z kwasem folinowym (FA), patrz punkt 6.6).

- NIE stosować sprzętu do wstrzykiwań lub wlewów zawierającego aluminium.

5.3    Okres ważności

Zamknięta fiolka: 2 lata

Wykazano, że produkt po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) jest stabilny fizycznie i chemicznie przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C lub przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia , roztwór do infuzji powinien być zużyty natychmiast po przygotowaniu.

Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik i zwykle okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

5.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu — patrz punkt 6.3.

5.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka 20 ml z bezbarwnego szkła typu I zawierająca 10 ml koncentratu, pokryta od wewnątrz silikonem z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem.

Fiolka 20 ml z bezbarwnego szkła typu I zawierająca 20 ml koncentratu, pokryta od wewnątrz silikonem z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem.

Fiolka 50 ml z bezbarwnego szkła typu I zawierająca 40 ml koncentratu, pokryta od wewnątrz silikonem z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem.

Wielkość opakowania: karton zawiera 1 fiolkę.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych związków, należy zachować ostrożność podczas posługiwania się i przygotowywania roztworu oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące przygotowywania

Posługiwanie się tym środkiem cytotoksycznym przez personel medyczny wymaga zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności dla zagwarantowania ochrony osobie posługującej się lekiem i jej otoczeniu.

Roztwory preparatów cytotoksycznych do iniekcji muszą być przygotowywane przez przeszkolony specjalistyczny personel, posiadający wiedzę o stosowanych produktach, w w warunkach zapewniających zachowanie integralności produktu leczniczego, ochronę środowiska oraz, w szczególności, ochronę personelu posługującego się lekami, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wyznaczenia miejsca przeznaczonego do tego celu. Nie wolno w tym miejscu palić tytoniu, jeść ani pić.

Personel pracujący z produktem musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony: fartuch ochronny z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe, jałowe rękawice jednorazowe, osłony ochronne na stanowiska robocze, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas usuwania wydalin i wymiocin.

Kobiety w ciąży muszą zostać ostrzeżone przed pracą z produktami cytotoksycznymi.

Ze wszystkimi uszkodzonymi pojemnikami należy obchodzić się z zachowaniem takich samych środków ostrożności i traktować jako odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne powinny zostać spalone w odpowiednio oznakowanych, sztywnych kontenerach. Patrz poniżej, część „Usuwanie”.

Jeśli dojdzie do kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub roztworu do infuzji ze skórą lub błonami śluzowymi, należy natychmiast i dokładnie umyć je wodą.

Specjalne środki ostrożności podczas podawania produktu

-    NIE używać sprzętu do wstrzykiwań lub wlewów zawierającego aluminium.

-    NIE podawać nierozcieńczonego produktu.

-    Do rozcieńczania stosować wyłącznie 5% roztwór glukozy (50 mg/ml). NIE rozcieńczać

roztworem chlorku sodu ani roztworami zawierającymi chlorki.

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji. Nie

podawać z innymi produktami leczniczymi przez tę samą linię do infuzji.

-    NIE mieszać z lekami lub roztworami o odczynie zasadowym, a zwłaszcza z 5-fluorouracylem (5-FU), preparatami kwasu folinowego (FA), zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą ani solami trometamolu innych substancji czynnych. Leki lub roztwory zasadowe niekorzystnie wpływają na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (w postaci folinianu wapnia lub folinianu disodu) Oksaliplatynę podaje się dożylnie w dawce 85 mg/m2 pc. w 250-500 ml 5% glukozy (50 mg/ ml) równocześnie z roztworem kwasu folinowego (FA) w 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) w infuzji dożylnej przez 2 do 6 godzin, przez łącznik „Y” umieszczony bezpośrednio przed miejscem wkłucia dożylnego.

Obu produktów leczniczych nie należy mieszać w tym samym worku do infuzji. Preparat FA nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej. Kwas folinowy (FA) należy rozcieńczać izotonicznym 5% roztworem glukozy (50 mg/ml). Do rozcieńczania nigdy nie należy stosować roztworów zasadowych, chlorku sodu ani roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracylem

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed podaniem fluoropirymidyn tj. 5-fluorouracylu, (5-FU). Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać linię dożylną, a następnie podać 5-fluorouracyl (5-FU).

Rozcieńczanie przed podaniem infuzji dożylnych

Pobrać z fiolki (fiolek) wymaganą ilość koncentratu, a następnie rozcieńczyć 250-500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml) do uzyskania roztworu oksaliplatyny o stężeniu 0,20 do 0,60 mg/ml. Wykazano, że oksaliplatyna zachowuje stabilność fizykochemiczną w stężeniach 0,20 do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) produkt zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C lub 24 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu.

Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik i zwykle okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Stosować wyłącznie przezroczyste roztwory niezawierające cząstek stałych.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór do infuzji należy usunąć (patrz część „Usuwanie” poniżej).

NIGDY nie stosować do rozcieńczania roztworu chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do infuzji testowana była z typowmi, wykonanymi z PCV, zestawami do podawania infuzji.

Wlew

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga uprzedniego nawodnienia pacjenta.

Roztwór oksaliplatyny w 250 do 500 ml 5% glukozy (50 mg/ml) o stężeniu nie mniejszym niż 0,20 mg/ml musi być podawana przez dojście do żyły centralnej lub do żyły obwodowej w infuzji przez 2 do 6 godzin. W przypadku stosowania oksaliplatyny z 5-fluorouracylem (5-FU), infuzja oksaliplatyny musi poprzedzać podanie 5-fluorouracylu (5FU).

Usuwanie

Pozostałości produktu leczniczego oraz wszystkie materiały użyte do jego rozcieńczania i podawania muszą zostać zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi, dotyczącymi postępowania ze środkami cytotoksycznmi zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych.

6    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

7    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20119

8    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17/05/2012

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Luty 2015

1

Patrz punkt 4.4.

+ Bardzo częste uczulenia/reakcje alergiczne występujące na ogół podczas infuzji, niekiedy prowadzące do zgonu. Częste reakcje alergiczne: m.in. wysypka skórna (w szczególności pokrzywka), zapalenie spojówek, nieżyt nosa.

Częste reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioworuchowy, niedociśnienie tętnicze, uczucie bólu w klatce piersiowej i wstrząs anafilaktyczny.

++ Bardzo często: gorączka, dreszcze (drżenia) wskutek zakażenia (z neutropenią lub bez) lub ewentualnie o podłożu immunologicznym.

+++ Opisywano reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym miejscową bolesność, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może powodować miejscowy ból i odczyn zapalny niekiedy o ciężkim przebiegu, prowadzący do powikłań (w tym martwicy), szczególnie jeśli oksaliplatyna jest podawana do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Zespół niedrożności zatok naczyniowych wątroby, znany także jako choroba okluzyjna żylnych naczyń wątrobowych (z ang. VOD - veno-occlusive disease) lub patologiczne

2

Patrz szczegółowy opis poniżej

Oxaliplatin Strides