+ iMeds.pl

Oxaliplatin teva 5 mg/mlUlotka Oxaliplatin teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oxaliplatin Teva, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Oxaliplatin Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin Teva

3.    Jak stosować lek Oxaliplatin Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Oxaliplatin Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oxaliplatin Teva i w jakim celu się go stosuje

Oxaliplatin Teva jest cytostatykiem (lekiem przeciwnowotworowym) i jest stosowany w leczeniu raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) z przerzutami (zaawansowanego) lub jako leczenie dodatkowe po operacji usunięcia guza okrężnicy. Oxaliplatin Teva stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, o nazwach 5-fluorouracyl (5-FU) i leukoworyna (kwas folinowy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin Teva

Kiedy nie stosować leku Oxaliplatin Teva:

(patrz również punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxaliplatin Teva”)

-    jeśli pacjent ma uczulenie na oksaliplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka karmi piersią (patrz również punkt „Ciąża i karmienie piersią”)

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie liczby ciałek krwi;

-    jeśli u pacjenta występuje mrowienie i drętwienie palców u rąk i (lub) stóp i pacjent ma trudności w wykonywaniu precyzyjnych czynności, takich jak zapinanie guzików;

-    jeśli pacjent ma poważne zaburzenia nerek.

Szczególne ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed podaniem leku należy powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli w trakcie lub w ciągu kilku godzin po otrzymaniu leku u pacjenta występują nienormalne odczucia bólu lub mrowienia palców, stóp, obszaru wokół ust lub gardła. Może się to również zdarzać w reakcji na zimno (np. po wypiciu zimnego napoju);

-    jeśli pacjent ma umiarkowane zaburzenia nerek;

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia wątroby;

-    jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna lub cisplatyna;

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie błony śluzowej (jamy ustnej);

- jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia oddychania. Lek Oxaliplatin Teva

zostanie odstawiony aż do momentu, gdy wykluczy się możliwość zaburzeń czynności płuc.

Pacjenci powinni być poddawani regularnym badaniom neurologicznym (patrz również punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Leczenie może spowodować zmniejszenie liczby komórek krwi. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym następnym kursem pobierana jest krew w celu ustalenia, czy pacjent ma wystarczającą liczbę krwinek. Jest to niezbędne dla kontynuowania leczenia (patrz również punkt „Kiedy nie należy stosować leku Oxaliplatin Teva”).

Lekarz może przepisać odpowiednie środki przeciwwymiotne, aby zapobiec nudnościom i wymiotom. Inne leki i Oxaliplatin Teva:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Tego leku nie należy stosować w okresie ciąży, ponieważ badania na zwierzętach wykazały możliwe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości rozwoju płodu.

Kobiety powinny stosować środki antykoncepcyjne w trakcie leczenia i do 4 miesięcy po zakończeniu leczenia. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli kobieta zajdzie w ciąże w trakcie leczenia, należy natychmiast poinformować lekarza.

Leku nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Oxaliplatin Teva może powodować niepłodność, która może być nieodwracalna. Dlatego doradza się mężczyznom, aby zrezygnowali z poczęcia dzieci i stosowali środki antykoncepcyjne w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu, a także aby przed rozpoczęciem leczenia zasięgnęli informacji na temat możliwości przechowania spermy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże lek Oxaliplatin Teva może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, nudności i wymioty oraz inne objawy neurologiczne, które wpływają na chód i utrzymanie równowagi. Jeśli one wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia podczas stosowania leku Oxaliplatin Teva nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn oraz wykonywać innych czynności zagrażających życiu.

3. Jak stosować lek Oxaliplatin Teva

Lek Oxaliplatin Teva jest stosowany wyłącznie u osób dorosłych.

Lek Oxaliplatin Teva jest przepisywany na receptę przez specjalistę onkologa.

Należy ściśle przestrzegać wskazówek lekarza prowadzącego podczas stosowania leku Oxaliplatin Teva.

Podawana ilość leku (dawka) zależy od powierzchni ciała i jest ustalana przez lekarza. Pod względem technicznym, mierzy się powierzchnię ciała w metrach kwadratowych (m2), ale faktycznie dawka wyliczana jest na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

Wskazówki ogólne

Zazwyczaj stosowana dawka leku u dorosłych, w tym również osób w podeszłym wieku, wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała, raz na 2 tygodnie, przed infuzją innych leków przeciwnowotworowych.

Lek Oxaliplatin Teva podawany jest w infuzji dożylnej (zastrzyk do żyły) trwającej od 2 do 6 godzin. Czas trwania leczenia ustala lekarz prowadzący.

Jeśli podczas podawania nastąpi przypadkowy wyciek oksaliplatyny poza żyłę do otaczających tkanek, natychmiast zostanie wstrzymane dalsze podawanie leku i zostaną podjęte odpowiednie środki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxaliplatin Teva

Ponieważ lek podawany jest przez pracowników ochrony zdrowia, jest bardzo mało prawdopodobne jest, aby podano zbyt dużą lub za małą dawkę.

Nie ma specyficznego antidotum w przypadku przedawkowania leku Oxaliplatin Teva. W razie przedawkowania możliwe jest nasilenie działań niepożądanych. Lekarz może zastosować odpowiednie leczenie tych działań niepożądanych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia, należy zwracać się do lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Oxaliplatin Teva

Termin przyjęcia leku ustala lekarz prowadzący. Jeśli pacjent uważa, że pominięto dawkę, należy najszybciej, jak to możliwe, skontaktować się w tej sprawie z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, należy koniecznie powiadomić o tym lekarza przed przyjęciem następnej dawki leku.

Należy natychmiast powiadomić lekarza w razie zaobserwowania następujących objawów:

•    Nietypowe zasinienia, krwawienia lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura,

•    Uporczywa lub ciężka biegunka lub wymioty,

•    Zapalenie jamy ustnej/błony śluzowej (bolesne wargi lub owrzodzenia jamy ustnej),

•    Niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak suchy kaszel, trudności w oddychaniu lub trzeszczenie.

•    Grupa objawów takich, jak: ból głowy, zmiany w stanie psychicznym, drgawki i zaburzenia widzenia od zamazanego widzenia do utraty wzroku (objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, rzadkiego schorzenia neurologicznego).

Należy przerwać stosowanie leku Oxaliplatin Teva i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności w przełykaniu

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych jest następująca:

Bardzo częste: występowały częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Częste: występowały częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów Niezbyt częste: występowały częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów Rzadkie: występowały częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów Bardzo rzadkie: występowały rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Mogą występować następujące działania niepożądane:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo częste

Zakażenia bakteryjne lub wirusowe

Częste

Zapalenie błony śluzowej nosa z objawami zatkanego nosa, kichanie i katar (nieżyt nosa), zakażenie układu oddechowego, zakażenie wywołane zmniej szeniem liczby białych komórek (sepsa neutropeniczna)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo częste

Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość: może to powodować uczucie zmęczenia), zmniejszenie liczby płytek krwi wiążące się z powstawaniem siniaków i nienormalnym krwawieniem (trombocytopenia), zmniejszenie liczby białych krwinek wiążące się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia (neutropenia, leukopenia lub limfopenia)

Częste

Stany poważne (z gorączką) spowodowane zmniejszeniem liczby białych krwinek i związane ze zwiększoną podatnością na zakażenia (gorączka neutropeniczna),

Rzadkie

Nieprawidłowości krwi (zmniejszenie liczby płytek) spowodowane reakcją alergiczną, wiążące się z powstawaniem siniaków i nienormalnym krwawieniem (trombocytopenia immunologiczna), zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość) spowodowane zbyt dużym ich rozpadem (niedokrwistość hemolityczna)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo częste

Nadwrażliwość na niektóre substancje chemiczne, powodująca takie objawy, jak łzawienie oczu, katar, wysypka lub uczucie ucisku w piersi (alergia/reakcje alergiczne)

Częste

Wysypka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa z objawami zatkanego nosa, kichania i kataru (nieżyt nosa), wstrząs (duży spadek ciśnienia krwi, bladość, niepokój ruchowy, przyspieszone bicie serca, wilgotna skóra, utrata przytomności) spowodowany nagłym rozszerzeniem naczyń krwionośnych w wyniku ciężkiej reakcji nadwrażliwości na określone substancje (wstrząs anafilaktyczny), ucisk w piersiach powodowany skurczem mięśni układu oddechowego (skurcz oskrzeli), ból w klatce piersiowej, nagły obrzęk skóry i błony śluzowej (np. gardła lub języka) (obrzęk naczynioruchowy) oraz niskie ciśnienie krwi

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo częste

Brak apetytu (anoreksja), zmiany stężenia glukozy we krwi (można je rozpoznać po zwiększonym pragnieniu, suchości w ustach lub częstym oddawaniu moczu), zmniejszenie stężenia potasu we krwi (można rozpoznać po skurczach mięśni, osłabieniu mięśni lub zmęczeniu), zaburzenia stężenia sodu we krwi (można rozpoznać po zmęczeniu i dezorientacji)

Częste

Utrata wody w organizmie (odwodnienie)

Niezbyt częste

Wzrost kwasowości wykazany w badaniach krwi (kwasica metaboliczna)

Zaburzenia psychiczne

Częste

Depresja, bezsenność

Niezbyt częste Nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo częste

Schorzenie nerwów (neuropatia obwodowa). Możliwe jest odczuwanie mrowienia i (lub) drętwienia palców u rąk i stóp, wokół ust i w gardle, co może nieraz występować w połączeniu ze skurczami. Takie działania są często pobudzane wystawieniem na zimno, np. przy otwieraniu lodówki lub trzymaniu zimnego napoju. Mogą też występować trudności w wykonywaniu drobnych precyzyjnych ruchów takich, jak zapinanie guzików przy ubraniu. Choć w większości przypadków objawy te całkowicie ustępują same, istnieje też możliwość, że objawy obwodowej neuropatii czuciowej będą utrzymywać się nadal po zakończeniu leczenia.

U niektórych osób może występować odczucie mrowienia przypominające prąd elektryczny podczas opuszczania w dół ramion lub zginania tułowia przy naprężonej szyi (objaw Lhermitte’a).

Lek Oxaliplatin Teva może czasami powodować nieprzyjemne odczucia w gardle, zwłaszcza podczas połykania, a także uczucie duszności (dysestezja gardła i krtani). Takie odczucia, jeśli występują, pojawiają się zwykle w trakcie infuzji lub w ciągu kilku godzin po jej zakończeniu i mogą być wywoływane wystawieniem na zimno. Są one nieprzyjemne, ale nie trwają długo i przemijają bez konieczności jakiegokolwiek leczenia. Lekarz może zdecydować o ewentualnej zmianie leczenia. Nieprawidłowe czucie, zmiana smaku, bóle głowy.

Częste

Zawroty głowy, zapalenie nerwów związane z osłabieniem mięśni, trudności w wykonywaniu określonych ruchów i czasami skurcze mięśni (zapalenie nerwu ruchowego), sztywność karku (podrażnienie opon mózgowych)

Rzadkie

Zaburzenia mowy, zaburzenia neurologiczne z objawami, np. ból głowy, zmiany w stanie psychicznym, drgawki i zaburzenia widzenia od zamazanego widzenia do utraty wzroku (objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii)

Nie znana

Nieprawidłowe, mimowolne skurcze mięśni (drgawki)

Niekiedy obserwowano inne działania niepożądane, takie jak skurcze szczęki i mięśni, zaburzenia koordynacji i utrzymania równowagi, uczucie ucisku w gardle lub klatce piersiowej.

Zaburzenia oka

Częste

Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia

Rzadkie

Przemijające zmniejszenie ostrości widzenia, nieprawidłowe pole widzenia, pogorszenie wzroku powodowane zapaleniem nerwu wzrokowego (zapalenie nerwu wzrokowego), odwracalna przejściowa utrata wzroku

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt częste Zaburzenia słyszenia Rzadkie Głuchota

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częste

Krwawienia (krwotok), zaczerwienienie skóry, zapalenie żył związane z tworzeniem się zakrzepów (zakrzepica żył głębokich) podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo częste

Zadyszka (duszność), kaszel, krwawienia z nosa

Częste

Czkawki, zakrzepy krwi w płucach powodujące bóle w klatce piersiowej i duszność (zator tętnicy płucnej)

Rzadkie

Bliznowacenie płuc, które powoduje duszność (zwłóknienie płuc) , zaburzenia oddychania i (lub) bliznowacenie płuc, czasami ze skutkiem śmiertelnym (choroba śródmiąższowa płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo częste

Biegunka, nudności (mdłości), wymioty (przed rozpoczęciem leczenia pacjent otrzymuje od lekarza środki przeciwwymiotne, które można przyjmować również po leczeniu), bóle brzucha, zaparcia, bolesność jamy ustnej i warg lub owrzodzenia jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej/błony śluzowej)

Częste

Zaburzenia trawienia z takimi objawami, jak uczucie pełności w brzuchu, bóle żołądka, odbijanie się, nudności (mdłości), wymioty i zgaga (niestrawność), cofanie się kwasów żołądkowych i (lub) zgaga (refluks żołądkowo-przełykowy), krwawienie z przewodu pokarmowego lub krwawienie z odbytnicy (końcowy odcinek jelita) (krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok z odbytnicy)

Niezbyt częste

Zablokowanie lub obrzęk jelita (niedrożność jelita)

Rzadkie

Zapalenie jelita (zapalenie jelita grubego), czasem z biegunką, zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (patrz też punkt „Układ nerwowy”)

Bardzo częste

Zaburzenia skóry, wypadanie włosów

Częste

Łuszczenie się skóry (zespół dłoniowo-podeszwowy), zaczerwienienie skóry (wysypka rumieniowata), osutka, nadmierne pocenie się (hiperhydroza), zaburzenia paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo częste Bóle pleców

Częste

Bóle stawów, bóle kości

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadkie

Choroba wątroby, która będzie pod ścisłą obserwacją lekarza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częste

Obecność krwi w moczu (krwiomocz), trudne lub bolesne oddawanie moczu, nieprawidłowa częstość oddawania moczu Bardzo rzadkie

Zmiany funkcjonowania nerek

Badania diagnostyczne

Bardzo częste

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, przyrost masy ciała (w przypadku stosowania oksaliplatyny po leczeniu głównym [leczenie wspomagające])

Częste

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, utrata masy ciała (w przypadku stosowania oksaliplatyny w terapii, gdzie nowotwór rozprzestrzenił się w inne części ciała [przerzuty])

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo częste

Gorączka, dreszcze (drżenie), zmęczenie, osłabienie ciała (astenia), bóle, uczucie dyskomfortu w miejscu lub obok miejsca wkłucia igły (np. ból miejscowy, zaczerwienienie, obrzęk podczas infuzji, tworzenie się zakrzepów), niekiedy martwica komórek skóry (nekroza skórna)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oxaliplatin Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolki z lekiem w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i fiolce po słowach „Nie stosować po ...” lub ’’Termin ważności:”. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a dalsze - rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po zakończeniu infuzji lekarz lub pielęgniarka starannie usuną pozostałości leku Oxaliplatin Teva.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oxaliplatin Teva

-    Substancją czynną leku jest oksaliplatyna; 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Oxaliplatin Teva i co zawiera opakowanie

Lek Oxaliplatin Teva to klarowny, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór umieszczony w bezbarwnej szklanej fiolce zamkniętej korkiem z kauczuku bromobutylowego, z aluminiowym kapslem i uszczelnieniem polipropylenowym.

4 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 20 mg oksaliplatyny 10 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny 20 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny 40 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Fiolki dostarczane są w pudełkach tekturowych, każde pudełko tekturowe zawiera jedną fiolkę. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5 PO Box 552 2003 RN Haarlem Holandia

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Tancsics Mihaly ut 82 2100 Godöllo Węgry

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Austria

Belgia

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia


Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy


Nazwa

Oxaliplatin "Teva" 5 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Oxaliplatine TEVA 5 mg/ml concentrant voor oplossing voor infusie Oxaliplatin - Teva 5 mg/ml Oxaliplatin Teva Oxaliplatin-Teva 5mg/ml

Oxaliplatin Teva 5 mg/ml, infuusiokonsentratraatti, liuosta varten

Oxaliplatine TEVA 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Oxaliplatin Teva 5 mg/ml, nuKvó Srà^upa yra napaoKeup SraAùpaxoç npoç éy%uan

Oxaliplatino TEVA 5mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Oxalisin 5 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Oxaliplatin Pharmachemie 5 mg/ml, concentrate for solution for infusion

Oxaliplatin-Teva 5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Oxaliplatine TEVA 5 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Oxaliplatin-Teva 5mg/ml koncentrats infuziju skïduma pagatavosanai

Oxaliplatin-GRY® 5 mg / ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Oxaliplatin Teva 5 mg/ml, konsentrat til infusjonsvæske

Oxaliplatin Teva

Oxaliplatina Teva 5mg/ml

Oxaliplatin Teva 5 mg/ml, concentrat pentru solufie perfozabilä

Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infUndiranje Oxaliplatin Teva 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin-Teva 5 mg/ml koncentratum oldatos infuzióhoz Oxaliplatin 5 mg/ml, concentrate for solution for infusion OXALIPLATINO TEVA 5 mg/ ml concentrato per soluzione per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy i pracowników służby zdrowia

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA OXALIPLATIN TEVA, 5 MG/ML, KONCENTRAT DO

SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem przygotowywania Oxaliplatin Teva - koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, zapoznać się z całym opisem tej procedury.

1.    PREPARAT

Oxaliplatin Teva, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym płynem, zawierającym 5 mg/ml oksaliplatyny i 45 mg/ml laktozy jednowodnej w wodzie do wstrzykiwań.

2.    POSTAĆ

Lek Oxaliplatin Teva dostarczany jest w postaci jednodawkowych fiolek.

Lek Oxaliplatin Teva jest przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym roztworem, zawartym w bezbarwnej szklanej fiolce zamkniętej korkiem z kauczuku bromobutylowego, z aluminiowym uszczelnieniem i kapslem.

4 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg oksaliplatyny.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Każde opakowanie kartonowe zawiera jedną fiolkę leku Oxaliplatin Teva.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Oxaliplatin Teva w opakowaniu handlowym:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C . Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Roztwór do infuzji:

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy, lek zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C lub przez 6 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i normalnie czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozpuszczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Przed użyciem sprawdzić wzrokowo. Należy używać jedynie roztworów klarownych, bez widocznych cząstek stałych.

Produkt przeznaczony jest do użytku jednorazowego. Każdy niezużyty roztwór należy usunąć.

3.    ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POSŁUGIWANIA SIĘ LEKIEM

Podobnie jak w przypadku innych, potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować ostrożność przy sporządzaniu i posługiwaniu się roztworami oksaliplatyny.

Instrukcja posługiwania się lekiem

Posługiwanie się tą cytotoksyczną substancją wymaga zachowania przez pielęgniarkę lub lekarza szczególnych środków ostrożności, aby zapewnić ochronę osoby podającej lek i jej otoczenia.

Roztwory środków cytotoksycznych do wstrzyknięć muszą być sporządzane przez odpowiednio przeszkolony personel z wiedzą na temat używanego produktu leczniczego, w warunkach gwarantujących ochronę środowiska, a w szczególności ochronę pracowników posługujących się tymi produktami leczniczymi. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej do tego celu. Na tej powierzchni zabronione jest palenie tytoniu, jedzenie lub picie.

Personel musi być zaopatrzony w odpowiednie środki ochrony, w szczególności fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawice jednorazowego użytku, osłony ochronne powierzchni roboczej, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Należy zachować ostrożność przy usuwaniu ekskrementów i wymiocin.

Kobiety ciężarne należy przestrzec przed kontaktem ze środkami cytotoksycznymi.

Każdy uszkodzony pojemnik należy traktować i postępować z nim tak, jak z odpadem skażonym. Odpady skażone powinny być spalane w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz punkt „Usuwanie” poniżej.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub gotowego roztworu infuzyjnego ze skórą, miejsce kontaktu należy natychmiast spłukać dokładnie wodą.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub gotowego roztworu infuzyjnego z błoną śluzową, miejsce kontaktu należy natychmiast spłukać dokładnie wodą.

4. PRZYGOTOWANIE DO PODANIA DOŻYLNEGO

Szczególne środki ostrożności dotyczące podawania leku

-    NIE używać urządzeń iniekcyjnych zawierających aluminium.

-    NIE podawać w stanie nierozcieńczonym.

-    Rozcieńczać WYŁĄCZNIE 5% roztworem glukozy. NIE używać roztworów zawierających sól fizjologiczną lub chlorki.

-    NIE mieszać z innymi lekami w tym samym worku infuzyjnym, ani nie podawać równocześnie przez tę samą linię infuzyjną.

-    NIE mieszać z lekami i roztworami alkalicznymi, zwłaszcza z preparatami 5-fluorouracylu (5-FU), kwasu folinowego (FA) zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą oraz sole trometamolu innych substancji czynnych. Alkaliczne roztwory i produkty lecznicze wpływają niekorzystnie na trwałość oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (FA) (folinian wapnia lub folinian sodu)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 do podawania dożylnego w 250 - 500 ml 5% roztworze glukozy można podawać równocześnie z infuzją kwasu folinowego (FA) do podawania dożylnego w 5% roztworze glukozy, w postaci 2-6-godzinnej infuzji, przy użyciu linii infuzyjnej typu „Y”, którą umieszcza się bezpośrednio przed miej scem wkłucia. Tych dwóch produktów leczniczych nie można mieszać ze sobą w tym samym worku infuzyjnym. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać jako substancji pomocniczej trometamolu i może być rozcieńczony tylko izotonicznymi roztworami do wlewu takimi, jak 5% roztwór glukozy, NIE wolno natomiast stosować roztworów chlorku sodu, roztworów zawierających chlorki ani roztworów alkalicznych.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami (np. 5-fluorouracylem [5-FU]).

Po podaniu oksaliplatyny należy zawsze przepłukać linię, a dopiero potem można podać 5-fluorouracyl (5-FU).

4.1 Sporządzanie roztworu do infuzji

Pobrać z fiolki (fiolek) wymaganą ilość roztworu, a następnie rozcieńczyć go w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, uzyskując stężenie oksaliplatyny od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Zakres stężenia, dla którego wykazano stabilność fizykochemiczną oksaliplatyny, wynosi od 0,2 mg/ml do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy, lek zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C lub 6 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozpuszczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Sprawdzić wzrokowo przed użyciem. Należy używać wyłącznie roztworów klarownych, bez widocznych cząstek stałych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku jednorazowego. Każdy nie zużyty roztwór należy usunąć.

NIGDY nie stosować do rozcieńczania roztworów zawierających chlorek sodu lub inny chlorek.

Zgodność roztworu do infuzji oksaliplatyny testowano z typowymi zestawami do podawania leku wykonanymi z PCW.

4.2    Infuzja roztworu

Podanie oksaliplatyny nie wymaga uprzedniego nawodnienia.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml musi być podawana przez żyłę obwodową lub z dojścia centralnego przez 2 do 6 godzin. Gdy oksaliplatyna podawana jest z 5-fluorouracylem (5-FU), infuzja oksaliplatyny powinna poprzedzać infuzję 5-fluorouracylu (5-FU).

4.3    Usuwanie

Pozostałości produktów, jak również wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku, muszą być zniszczone zgodnie ze standardową procedurą szpitalną dotyczącą postępowania ze środkami cytotoksycznymi oraz zgodnie z lokalnymi przepisami związanymi z usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

11

Oxaliplatin Teva

Charakterystyka Oxaliplatin teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxaliplatin Teva, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

4 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg oksaliplatyny.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 45 mg laktozy jednowodnej.

4 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 180 mg laktozy jednowodnej.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 450 mg laktozy jednowodnej. 20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 900 mg laktozy jednowodnej. 40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1800 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór. pH: 4,0 - 6,0

Osmolarność: 0,200 osmol/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (ang. folinic acid - FA) jest wskazana w:

-    leczeniu wspomagającym raka okrężnicy w III stadium (C w skali Dukes) po całkowitej resekcji pierwotnego guza;

-    leczeniu raka jelita grubego z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przygotowywanie roztworów środków cytotoksycznych do wstrzykiwań musi być wykonywane przez przeszkolony specjalistyczny personel posiadający wiedzę na temat używanego produktu leczniczego, w warunkach gwarantujących nienaruszalność produktu leczniczego, ochronę środowiska, a w szczególności ochronę pracowników posługujących się produktami leczniczymi zgodnie z wytycznymi szpitala. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej do tego celu. Na tej powierzchni zabronione jest palenie tytoniu, jedzenie lub picie.

Dawkowanie

Oksaliplatyna jest stosowana tylko u osób dorosłych.

Zalecana dawka w leczeniu wspomagającym wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) dożylnie. Powtarza się ją co 2 tygodnie przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie i powtarza się ją co 2 tygodnie.

Dawkowanie należy dostosować do tolerancji leku przez pacjenta (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed podaniem pochodnych fluoropirymidyny.

Oksaliplatyna podawana jest w postaci infuzji dożylnej trwającej 2 do 6 godzin, w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy w celu uzyskania stężenia od 0,2 mg/ml do 0,70 mg/ml; stężenie 0,70 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej dla dawki oksaliplatyny wynoszącej 85 mg/m2.

Oksaliplatyna jest głównie stosowana w połączeniu ze schematami leczenia opartymi na ciągłej infuzji 5-fluorouracylu (5-FU). W dwutygodniowym cyklu leczenia stosuje się schematy podawania 5-fluorouracylu (5-FU) obejmujące podawanie w bolusie i infuzji ciągłej.

Specjalne populacje

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie badano bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek leczenie może być rozpoczęte od normalnie zalecanej dawki (patrz 4.4). Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u pacjentów z łagodną niewydolnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W badaniu fazy I, do którego włączono pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, częstość występowania i nasilenie zaburzeń wątroby i dróg żółciowych zależały, jak się wydaje, od stopnia zaawansowania choroby i nieprawidłowości wyników testów czynnościowych wątroby na początku badania. W trakcie badań klinicznych nie dostosowywano specjalnie dawki u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie stwierdzono wzrostu ciężkiej toksyczności, gdy oksaliplatyna stosowana była w monoterapii lub w połączeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Dlatego też nie ma potrzeby specjalnego dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku.

Sposób podawania

Oxaliplatin Teva podawany jest w infuzji dożylnej.

Podawanie produktu leczniczego nie wymaga dodatkowego nawodnienia organizmu.

Produkt leczniczy Oxaliplatin Teva rozcieńcza się 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, aby otrzymać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml, a następnie musi być podany we wlewie przez dojście centralne do żyły lub do żyły obwodowej przez 2 do 6 godzin. Infuzja oksaliplatyny musi zawsze poprzedzać infuzję 5-fluorouracylu (5-FU).

W przypadku wynaczynienia podawanie leku musi być natychmiast przerwane.

Instrukcje stosowania

Przed użyciem produkt leczniczy Oxaliplatin Teva należy rozcieńczyć. Do rozcieńczania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy używać wyłącznie 5% roztworu glukozy (patrz punkt 6.6).

4.3    Przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana u osób:

-    ze znaną nadwrażliwością na oksaliplatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    karmiących piersią,

-    u których przed pierwszym cyklem leczenia występowała obwodowa neuropatia czuciowa z upośledzeniem czynnościowym,

-    u których przed pierwszym cyklem leczenia występowała mielosupresja, udokumentowana wyjściową liczbą neutrofilów < 2 x 109/l i (lub) płytek krwi < 100 x

-    z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w specjalistycznych oddziałach onkologicznych i powinna być podawana pod nadzorem doświadczonego onkologa.

Zaburzenia nerek

Ze względu na brak dostatecznych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, przed podaniem produktu leczniczego należy dokonać odpowiedniej oceny stosunku korzyści do ryzyka dla danego pacjenta. W takiej sytuacji należy ściśle kontrolować czynność nerek i w zależności od toksyczności - odpowiednio dostosować dawkę.

Reakcje nadwrażliwości

Należy zapewnić szczególny nadzór dla pacjentów z alergią w wywiadzie występującą po zastosowaniu innych produktów zawierających platynę. W przypadku wystąpienia objawów anafilaktycznych należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego i rozpocząć odpowiednie leczenie objawowe. Ponowne podanie oksaliplatyny u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Zgłaszano reakcje krzyżowe, czasami śmiertelne, po stosowaniu wszystkich związków platyny.

W razie wynaczynienia należy natychmiast przerwać infuzję i podjąć zwykle stosowane miejscowe leczenie objawowe.

Objawy neurologiczne

Należy uważnie monitorować neurologiczną toksyczność oksaliplatyny, zwłaszcza przy równoczesnym podawaniu z innymi lekami o swoistej toksyczności neurologicznej. Badanie neurologiczne należy przeprowadzać przed każdym podaniem produktu leczniczego oraz okresowo po jego podaniu.

W przypadku pacjentów, u których w trakcie 2-godzinnej infuzji lub w ciągu kilku godzin po infuzji wystąpiła ostra dysestezja gardłowa i krtaniowa (patrz punkt 4.8), następny wlew oksaliplatyny należy podawać przez 6 godzin.

Obwodowa neuropatia

Jeśli wystąpią objawy neurologiczne (parestezja, dysestezja), zaleca się następujące dostosowanie dawki oksaliplatyny w zależności od czasu trwania i nasilenia objawów:

-    Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są uciążliwe, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 (leczenie wspomagające).

-    Jeśli do następnego cyklu leczenia utrzymuje się parestezja bez upośledzenia czynnościowego, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 (leczenie wspomagające).

-    Jeśli do następnego cyklu leczenia utrzymuje się parestezja z upośledzeniem czynnościowym, należy przerwać podawanie oksaliplatyny.

-    Jeśli objawy te ustępują po odstawieniu oksaliplatyny, można rozważyć wznowienie leczenia.

Należy poinformować pacjentów o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Ograniczone umiarkowane parestezje lub parestezje, które mogą zaburzać czynności, mogą utrzymywać się przez okres do 3 lat od zakończenia leczenia, w przypadku leczenia wspomagającego.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. reversible posterior leukoencephalopathy. syndrome - RPLS)

Przypadki zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS) odnotowano u pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w chemioterapii skojarzonej. RPLS jest rzadkim, odwracalnym, szybko rozwijającym się stanem neurologicznym, który może przebiegać z drgawkami, nadciśnieniem tętniczym, bólem głowy, splątaniem, utratą wzroku i innymi zaburzeniami widzenia i zaburzeniami neurologicznymi (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie RPLS opiera się na potwierdzeniu przez obrazowanie mózgu, najlepiej metodą rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging - MRI).

Nudności, wymioty, biegunka i odwodnienie

Toksyczne działanie na żołądek i jelita, które objawia się nudnościami i wymiotami, uzasadnia profilaktyczne i (lub) terapeutyczne zastosowanie leczenia przeciwwymiotnego (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka/wymioty mogą spowodować odwodnienie, niedrożność porażenną jelita, niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i uszkodzenie nerek. Dotyczy to szczególnie połączenia oksaliplatyny z 5-fluorouracylem (5-FU).

Jeśli wystąpi toksyczność hematologiczna (neutrofile < 1,5 x 109/l lub płytki < 50 x 109/l), następny cykl leczenia należy odłożyć do czasu powrotu wartości parametrów hematologicznych do poziomu, który może być zaakceptowany. Przed rozpoczęciem leczenia oraz przed każdym kolejnym cyklem należy wykonać morfologię krwi z rozmazem.

Pacjenci muszą być odpowiednio poinformowani o ryzyku wystąpienia biegunki/wymiotów, zapalenia błony śluzowej/jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny i 5-fluorouracylu (5-FU), aby mogli pilnie skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym w celu uzyskania właściwej opieki. Jeśli wystąpi zapalenie błony śluzowej/jamy ustnej z neutropenią lub bez neutropenii, kolejne podanie produktu leczniczego należy odłożyć do momentu, gdy zapalenie błony śluzowej/jamy ustnej cofnie się co najmniej do stopnia 1. i (lub) liczba neutrofilów osiągnie > 1,5 x 109/l.

W przypadku oksaliplatyny skojarzonej z 5-fluorouracylem (5-FU) (z kwasem folinowym (FA) lub bez niego) należy stosować zwykłe dostosowanie dawki zależne od toksyczności związanej z 5-fluorouracylem (5-FU).

Jeśli wystąpi biegunka stopnia 4. (w skali WHO), neutropenia stopnia 3.-4. (neutrofile < 1,0 x 109/l) bądź trombocytopenia stopnia 3.-4. (płytki < 50 x 109/l), dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 mg/m2 do 65 mg/m2 (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 (leczenie wspomagające), oprócz wymaganego zmniejszenia dawki 5-fluorouracylu (5-FU).

W przypadku niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego takich, jak kaszel bez odkrztuszania, duszność, trzeszczenia w płucach lub nacieki płucne widocznych w badaniu radiologicznym, oksaliplatynę należy odstawić do czasu, aż dalsze badania wykluczą chorobę tkanki śródmiąższowej płuc lub zwłóknienie płuc (patrz punkt 4.8).

Wpływ na wątrobę

W przypadku nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które nie wynikają w sposób oczywisty z przerzutów do wątroby, należy wziąć pod uwagę bardzo rzadkie przypadki polekowych zaburzeń naczyń wątrobowych.

Antykoncepcja

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie terapii oksaliplatyną i do 4 miesięcy po zakończeniu leczenia. Dlatego też, należy stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie i po zakończeniu leczenia.

W badaniach przedklinicznych zaobserwowano efekt genotoksyczny. Dlatego też, u mężczyzn, którzy są leczeni oksaliplatyną zaleca się stosowanie odpowiednich środków antykoncepcyjnych i rezygnację z poczęcia dzieci w trakcie i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oksaliplatyną.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 85 mg/m2 oksaliplatyny bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu (5-FU) nie zaobserwowano żadnych zmian w poziomie ekspozycji na 5-fluorouroacyl (5-FU).

W badaniach in vitro nie zaobserwowano żadnego istotnego wypierania oksaliplatyny z wiązań z białkami osocza przez następujące związki: salicylany, paklitaksel, erytromycyna, granisetron oraz walproinian sodu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Jak dotąd, brak dostępnych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na rozrodczość. Na podstawie wyników badań na zwierzętach oraz farmakologicznego działania związku, odradza się stosowanie oksaliplatyny podczas ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Decyzję o podawaniu oksaliplatyny należy podejmować po uprzednim rozważeniu przez pacjentkę ryzyka dla płodu oraz za zgodą pacjentki.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzano badań nad wydzielaniem oksaliplatyny z mlekiem. Oksaliplatyna jest przeciwwskazana do stosowania u kobiet karmiących piersią.

Płodność

U psów obserwowano uszkodzenia jąder przy dawkach mniejszych niż dawki lecznicze dla człowieka, wyliczone na podstawie powierzchni ciała.

W oparciu o farmakologiczne działanie związku wnioskuje się, że oksaliplatyna może powodować bezpłodność. W badaniach przedklinicznych stwierdzano działanie genotoksyczne oksaliplatyny. Należy poinformować pacjentów mężczyzn o możliwości przechowania spermy, ponieważ oksaliplatyna może powodować niepłodność, która może być trwała.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, leczenie oksaliplatyną może powodować zawroty głowy, nudności i wymioty oraz inne objawy neurologiczne, które mogą wpłynąć na sposób chodzenia i utrzymanie równowagi. To może w nieznacznym lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

U pacjentów prowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących maszyny mogą występować zaburzenia widzenia, w szczególności przemijająca utrata wzroku (odwracalna po przerwaniu terapii).

Dlatego też, należy poinformować pacjentów o potencjalnym wpływie produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane oksaliplatyny w połączeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) to objawy żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błony śluzowej), hematologiczne (neutropenia, trombocytopenia) oraz neurologiczne (obwodowa neuropatia czuciowa - ostra i kumulacyjna związana z dawką). Ogólnie, takie działania niepożądane były częstsze i cięższe przy stosowaniu połączenia oksaliplatyny i 5-fluorouracylu/kwasu folinowego (5-FU/FA), niż przy samym 5-fluorouracylu/kwasie folinowym (5-FU/FA).

Częstości występowania podane poniżej pochodzą z badań klinicznych dotyczących leczenia raka z przerzutami i leczenia wspomagającego (z udziałem odpowiednio 416 i 1108 pacjentów, w grupach badanych otrzymujących oksaliplatynę + 5-fluorouracyl/kwas folinowy [5-FU/FA]) oraz z doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu.

Szczegółowy opis został przedstawiony poniżej.

Lista działań niepożądanych

Częstości działań niepożądanych uszeregowano według następującej konwencji:

bardzo często (>1/10) często (>1/100 do <1/10) niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) bardzo rzadko (<1/10 000)

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko1/

Nieznana2

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze*

Zakażenia

Nieżyt błony śluzowej nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych, posocznica z neutropenią

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

Anemia,

neutropenia,

trombocytopenia,

leukopenia,

limfopenia

Neutropenia z gorączką

Trombocytopenia

immunologiczna,

niedokrwistość

hemolityczna

Syndrom

hemolityczno-

mocznicowy

2**

Zaburzenia

układu

immunologiczneg

o*

Alergia/reakcja

alergiczna+

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja,

nieprawidłowości

glikemii,

hipokaliemia,

nieprawidłowości

Odwodnienie

Kwasica

metaboliczna

natremii

Zaburzenia

psychiczne

Depresja,

bezsenność

Nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego*

Obwodowa

neuropatia

czuciowa,

zaburzenia

sensoryczne,

zaburzenia smaku,

bóle głowy

Zawroty

głowy,

zapalenie

nerwu

ruchowego,

podrażnienie

opon

mózgowych

Dyzartria, zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS) ***

Drgawki2**

Zaburzenia oka

Zapalenie

spojówek,

zaburzenia

widzenia

Przemijające zmniej szenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia, zapalenie nerwu wzrokowego, przemijająca utrata wzroku (odwracalna po zakończeniu leczenia)

Zaburzenia ucha i błędnika

Ototoksyczno

ść

Głuchota

Zaburzenia

naczyniowe

Krwotoki nie określone dokładniej, zaczerwienieni e twarzy, zakrzepica żył głębokich, nadciśnienie

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, kaszel, krwawienie z nosa

Czkawka, ból w klatce piersiowej, zatorowość płucna

Choroba

śródmiąższowa

płuc, niekiedy

zakończona

zgonem,

zwłóknienie

płuc** *

Zaburzenia żołądka i jelit*

Biegunka, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej /błon śluzowych, ból brzucha, zaparcie

Niestrawność, refluks żołądkowo-przełykowy, krwawienie z żołądka i jelit, krwawienie z odbytnicy

Niedrożność jelita, skręt jelita

Zapalenie okrężnicy, w tym biegunka spowodowana przez Clostridium difficile, zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia skóry, łysienie

Złuszczanie się

skóry (tzw.

zespół

dłoniowo-

podeszwowy),

wysypka

rumieniowata,

osutka,

nadmierne pocenie się, zmiany w obrębie paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców

Ból stawów, ból kości

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zespół

niedrożności

zatok

wątrobowych1*

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwiomocz, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu,

nieprawidłowa

częstość

oddawania

moczu

Ostra

niewydolność

kanalików

nerkowych,

ostre

śródmiąższowe zapalenie nerek i ostra

niewydolność

nerek1

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka++, uczucie zmęczenia, astenia, ból, reakcja w miejscu podania+++

Badania

diagnostyczne

Wzrost

aktywności

enzymów

wątrobowych,

wzrost aktywności

fosfatazy

zasadowej, wzrost stężenia

bilirubiny, wzrost

aktywności

dehydrogenazy

mleczanowej

(LDH),

zwiększenie masy ciała (leczenie uzupełniające)

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi,

zmniejszenie masy ciała (leczenie raka z przerzutami)


Patrz szczegółowy opis w części poniżej.

**


Doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu.

*** Patrz punkt 4.4.

+ Bardzo często: częste alergie/reakcje alergiczne, występujące zwykle podczas podawania (perfuzji), czasem ze skutkiem śmiertelnym (częste reakcje alergiczne tj. wysypka skórna, w szczególności pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa; częste reakcje anafilaktyczne, w tym skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niskie ciśnienie krwi i wstrząs anafilaktyczny).

++ Bardzo często: Gorączka, dreszcze (drżenie) związane z infekcją (z gorączka neutropeniczną lub bez niej) lub sama gorączka o podłożu immunologicznym.

+++ Odnotowywano takie reakcje w miejscu podania, jak miejscowe bóle, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może powodować miejscowy ból i zapalenie, które mogą być ciężkie i prowadzić do powikłań, w tym martwicy, zwłaszcza gdy infuzja oksaliplatyny jest podawana przez żyłę obwodową (patrz punkt 4.4).

Opis wybranych działań niepożądanych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość występowania według pacjentów (%), według stopni

oksaliplatyna 85 mg/m2 i 5-FU/FA co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień

4

Niedokrwistość

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

T rombocytopenia

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Neutropenia z gorączką

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica

neutropeniczna

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość występowania według pacjentów (%), według stopni

oksaliplatyna 85 mg/m2 i 5-FU/FA co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Reakcja alergiczna/ alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Zaburzenia układu nerwowego

Dawka jest limitowana przez toksyczność neurologiczną. Obejmuje ona obwodową neuropatię czuciową charakteryzującą się dysestezją i (lub) parestezją kończyn z towarzyszącymi skurczami lub bez skurczów, często indukowaną przez zimno. Takie objawy występują nawet u 95% leczonych pacjentów. Czas trwania objawów, które zwykle ustępują w przerwach między poszczególnymi cyklami leczenia, zwiększa się wraz z liczbą cykli leczenia.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzenia czynnościowego są wskazaniem - w zależności od czasu trwania objawów - do dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenie czynnościowe obejmuje trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów i jest możliwa konsekwencja zaburzeń czucia. Ryzyko wystąpienia przetrwałych objawów dla skumulowanej dawki 850 mg/m2 (10 cykli) wynosi około 10%, a dla skumulowanej dawki 1020 mg/m2 (12 cykli) - 20%.

W większości przypadków neurologiczne objawy przedmiotowe i podmiotowe ulegają złagodzeniu lub ustępują całkowicie po przerwaniu leczenia. Przy leczeniu wspomagającym raka okrężnicy, po 6 miesiącach od zaprzestania leczenia 87% pacjentów nie miało objawów lub miało łagodne objawy. Po okresie obserwacji wynoszącym do 3 lat, u około 3% pacjentów występowały albo przetrwałe ograniczone parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) albo parestezje mogące powodować zaburzenia czynności pacjenta (0,5%).

Donoszono o ostrych objawach neurosensorycznych (patrz punkt 5.3). Rozpoczynają się one w ciągu godzin od podania produktu leczniczego i często występują jako reakcja na wystawienie na zimno. Występują one zwykle w postaci przemijającej parestezji, dysestezji i hipoestezji. Ostry zespół dysestezji gardła i krtani występuje u 1% - 2% pacjentów i charakteryzuje się subiektywnie odczuwanymi trudnościami przełykania lub duszności/uczuciem duszenia się, bez jakichkolwiek obiektywnych dowodów zaburzeń oddechowych (brak sinicy czy niedotlenienia) lub skurczu krtani czy oskrzeli (brak świstu oddechowego czy sapania). Mimo że w takich przypadkach podaje się środki przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, objawy takie ustępują szybko nawet bez leczenia. Przez przedłużenie czasu trwania infuzji można zmniejszyć częstość występowania tych objawów (patrz punkt 4.4). Sporadycznie obserwowano również inne objawy obejmujące skurcz żuchwy/skurcze mięśni/napięcia mięśni - mimowolne/drganie mięśni/drgawki kloniczne mięśni, nieprawidłowa koordynacja/nieprawidłowy chód/ataksję/zaburzenia równowagi, ściskanie/ucisk/dyskomfort/ból w gardle lub klatce piersiowej.

Ponadto mogą być związane z dysfunkcją nerwu czaszkowego lub występować także jako odrębne przypadki takie, jak opadanie powiek, podwójne widzenie, bezgłos/dysfonia/chrypka - czasami określane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie języka lub dyzartria - czasami określane jako afazja, nerwoból nerwu trójdzielnego / ból twarzy / ból oka, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia.

Donoszono też o innych objawach neurologicznych takich, jak dyzartria, zanik głębokich odruchów ścięgnistych oraz objaw Lhermitte’a podczas leczenia oksaliplatyną. Odnotowano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu z nie znaną częstością występowania:

Drgawki

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość występowania zdarzenia według pacjentów (%), według stopni

oksaliplatyna 85 mg/m2 i 5-FU/FA co 2 tygodnie

Leczenie raka z przerzutami

Leczenie uzupełniające

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Nudności

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błony śluzowej/jamy ustnej

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Zdecydowanie zalecana jest profilaktyka oraz terapeutyczne zastosowanie silnych środków przeciwwymiotnych.

Ciężka biegunka / wymioty, zwłaszcza w przypadku połączenia oksaliplatyny z 5-fluorouracylem (5-FU) mogą powodować odwodnienie, porażenną niedrożność jelita, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną oraz niewydolność nerek (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zespół niedrożności zatok wątrobowych, określany również jako żylno-okluzyjna choroba wątroby, lub objawy patologiczne związane z takim zaburzeniem wątroby, w tym plamica wątrobowa, guzkowy przerost regeneracyjny, zwłóknienie okołozatokowe. Klinicznymi objawami mogą być nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum dla oksaliplatyny. W przypadku przedawkowania produktu leczniczego można oczekiwać zaostrzenia działań niepożądanych. Należy wdrożyć monitorowanie parametrów hematologicznych oraz zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki przeciwnowotworowe, związki platyny, kod ATC: L 01XA 03

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do nowej grupy pochodnych platyny, w których atom platyny jest związany z grupą 1,2-diaminocykloheksanową (“DACH”) i grupą szczawianową.

Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem: Cis- [szczawiano (trans-I-1,2- DACH) platyna].

Oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum zarówno działania cytotoksycznego in vitro, jak i działania przeciwnowotworowego in vivo, w różnych modelowych systemach doświadczalnych nowotworów, w tym ludzkiego raka jelita grubego. Oksaliplatyna wykazuje również działanie in vitro oraz in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę.

Zaobserwowano synergiczną toksyczność oksaliplatyny w połączeniu z 5-fluorouracylem (5-FU), zarówno in vitro, jak i in vivo.

Badania mechanizmu działania oksaliplatyny, chociaż go całkowicie nie wyjaśniły, to wskazują, że uwodnione pochodne powstające w wyniku biotransformacji oksaliplatyny, zakłócają helisę DNA, tworząc powiązania krzyżowe zarówno w obrębie jednej nici, jak i pomiędzy nimi, czego skutkiem jest przerwanie syntezy DNA prowadzące do efektów cytotoksycznego i przeciwnowotworowego.

Skuteczność oksaliplatyny (85 mg/m1 2 co 2 tygodnie) w połączeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami relacjonowana jest w trzech badaniach klinicznych:

-    W leczeniu pierwszego rzutu 2-ramienne badanie III fazy z dwoma grupami porównawczymi, do których randomizowano (przydzielono losowo) 420 pacjentów otrzymujących albo sam schemat 5-FU/FA (LV5FU2, n=210) albo oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=210).

-    U pacjentów leczonych uprzednio: 3-ramienne badanie porównawcze III fazy, z udziałem 821 pacjentów opornych na leczenie skojarzone irynotekanem + 5-FU/FA, randomizowanych do grup otrzymujących albo sam schemat 5-FU/FA (LV5FU2, n=275), albo monoterapię oksaliplatyną (n=275) lub oksaliplatynę skojarzoną z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=271).

Dwa randomizowane badania kliniczne, obejmujące pacjentów leczonych w ramach terapii pierwszego rzutu i pacjentów uprzednio leczonych, wykazały znacząco wyższy wskaźnik odpowiedzi, wydłużony czas przeżycia bez progresji choroby (ang. progression free survival - PFS) i czas do progresji (ang. time to progression - TTP) w porównaniu z monoterapią 5-FU/FA (LV5FU2). W badaniu przeprowadzonym z udziałem uprzednio leczonych pacjentów opornych na stosowane leczenie, różnica w średnim całkowitym czasie przeżycia (ang. overall survival - OS) w porównaniu z grupą otrzymującą oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4) nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej.

Wskaźnik odpowiedzi oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4) wobec monoterapii 5-FU/FA (LV5FU2)

Wskaźnik odpowiedzi, % (95% CI)

niezależna ocena radiologiczna ITT

5-FU/FA

(LV5FU2)

oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4)

Monoterapia

oksaliplatyną

Leczenie pierwszego rzutu Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

22 (16-27)

49 (42-46)

ND*

wartość P = 0,0001

Pacjenci uprzednio leczeni (oporni na irynotekan + 5-FU/FA) Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

0,7 (0,0-2,7)

11,1 (7,6-15,5)

1,1 (0,2-3,2)

wartość P < 0,0001

Pacjenci uprzednio leczeni (oporni na 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

ND*

23 (13-36)

ND*

CI    przedział ufności (confidence interval)

5FU    5-fluorouracyl

FA    kwas folinowy (folinic acid)

ITT    analiza według zamiaru leczenia    (intention-to-treat)

*ND    nie dotyczy (not done)

Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) / średni czas do progresji choroby (TTP) oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4) wobec monoterapii 5-FU/FA (LV5FU2)_

Mediana PFS/TTP, miesiące (95% CI) analiza ITT niezależnej oceny radiologicznej

5-FU/FA

(LV5FU2)

oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4)

Monoterapia

oksaliplatyną

Leczenie pierwszego rzutu (PFS)

6,0 (5,5-6,5)

8,2 (7,2-8,8)

ND*

test logarytmów rang, wartość P =

Pacjenci uprzednio leczeni (TTP) (oporni na irynotekan + 5-FU/FA)

2,6 (1,8-2,9)

5,3 (4,7-6,1)

2,1 (1,6-2,7)

test logarytmów rang, wartość P < 0,0001

Pacjenci uprzednio leczeni (oporni na 5-FU/FA)

ND*

5,1 (3,1-5,7)

ND*

CI    przedział ufności (confidence interval)

5FU    5-fluorouracyl

FA    kwas folinowy (folinic acid)

ITT    analiza według zamiaru leczenia    (intention-to-treat)

*ND    nie dotyczy (not done)

Mediana całkowitego czasu przeżycia (OS) oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4) wobec monoterapii 5-FU/FA (LV5FU2)_

Mediana OS; miesiące (CI 95%)

5-FU/FA

oksaliplatyna +

Monoterapia

analiza ITT

(LV5FU2)

5-FU/FA

(FOLFOX4)

oksaliplatyną

Leczenie po raz pierwszy

14,7 (13,0-18,2)

16,2 (14,7-18,2)

ND*

test logarytmiczny rang, wartość P = 0,12

Pacjenci uprzednio leczeni

8,8 (7,3-9,3)

9,9 (9,1-10,5)

8,1 (7,2-8,7)

(oporni na irynotekan + 5-FU/FA)

test logarytmiczny rang, wartość P = 0,09

Pacjenci uprzednio leczeni (oporni na 5-FU/FA)

ND*

10,8 (9,3-12,8)

ND*

CI    przedział ufności (confidence interval)

5FU 5-fluorouracyl FA    kwas folinowy (folinic acid)

ITT analiza według zamiaru leczenia (intention-to-treat)

*ND nie dotyczy (not done)

Wśród uprzednio leczonych pacjentów, wykazujących objawy choroby w punkcie wyjścia, istotną poprawę w zakresie objawów chorobowych zaobserwowano u większej liczby osób leczonych oksaliplatyną i 5-FU/FA (FOLFOX4), niż u osób leczonych tylko 5-FU/FA (LV5FU2) (27,7% wobec 14,6%, p = 0,0033).

Wśród pacjentów nieleczonych wcześniej, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między dwoma leczonymi grupami badanymi w żadnym ze wskaźników oceny jakości życia. Wyniki oceny jakości życia były jednak na ogół lepsze w grupie kontrolnej pod względem ogólnego stanu zdrowia i bólu, a gorsze w grupie otrzymującej oksaliplatynę - pod względem nudności i wymiotów.

W przypadku leczenia wspomagającego porównawcze badanie MOSAIC fazy III obejmowało 2246 pacjentów (899 stadium II/B2 w skali Dukes oraz 1347 stadium III/C w skali Dukes) po całkowitej resekcji pierwotnego raka okrężnicy, randomizowanych do grupy otrzymującej monoterapię 5-FU/FA (LV5FU2, n=1123) (B2/C = 448/675) lub połączenie oksaliplatyny z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=1123) (B2/C = 451/672).

EFC 3313 3-letnie przeżycie bez choroby (analiza ITT)* w ogólnej populacji

Grupa leczona

5-FU/FA (LV5FU2)

oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4)

Odsetek 3-letniego przeżycia wolnego od choroby (CI 95%)

73,3 (70,6-75,9)

78,7 (76,2-81,1)

Wskaźnik hazardu (CI 95%)

0,76 (0,64-0,89)

Wielowarstwowy test logarytmiczny rang

P= 0,0008

* mediana czasu obserwacji 44,2 miesiące (wszyscy pacjenci obserwowani przez co najmniej 3 lata)

Badanie wykazało znaczącą ogólną przewagę w zakresie 3-letniego przeżycia bez choroby połączenia oksaliplatyny z 5FU/FA (FOLFOX4) nad monoterapią 5FU/FA (LV5FU2).

EFC 3313 3-letnie przeżycie bez choroby (analiza ITT)* według stadium choroby

Stadium pacjenta

Stadium II (B2 wg skali Dukes)

Stadium III (C wg skali Dukes)

Grupa leczona

5-FU/FA

(LV5FU2)

oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4)

5-FU/FA

(LV5FU2)

oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4)

Odsetek 3-letniego przeżycia bezobjawowego (CI 95%)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Wskaźnik hazardu (CI 95%)

0,79 (0,57-1,09)

0,75 (0,62-0,90)

Test logarytmiczny rang

P=0,151

P=0,002

* mediana czasu obserwacji 44,2 miesiące (wszyscy pacjenci obserwowani przez co najmniej 3 lata) Całkowity czas przeżycia (analiza ITT):

W momencie analizy 3-letniego przeżycia bez choroby, które stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy badania MOSAIC, nadal pozostawało przy życiu 85,1% pacjentów z grupy oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4) wobec 83,8% - z grupy 5-FU/FA (LV5FU2). To przekładało się na ogólne zmniejszenie wskaźnika umieralności o 10% na korzyść schematu oksaliplatyna + 5-FU/FA (FOLFOX4), bez osiągnięcia istotności statystycznej (wskaźnik hazardu = 0,90). Wartości te dla oksaliplatyny + 5-FU/FA (FOLFOX4) i 5-FU/FA (LV5FU2) wynosiły odpowiednio 92,2% i 92,4% dla subpopulacji w stadium II (B2 w skali Dukes) (wskaźnik hazardu = 1,01) oraz 80,4% i 78,1% dla subpopulacji w stadium III (C w skali Dukes) (wskaźnik hazardu = 0,87).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie określono właściwości farmakokinetycznych poszczególnych czynnych związków. Poniżej przedstawiono właściwości farmakokinetyczne ultraprzesączalnej platyny po ultrafiltracji stanowiącej mieszaninę wszystkich niezwiązanych, czynnych i nieczynnych związków platyny, po podawaniu 130 mg/m2 oksaliplatyny w dwugodzinnym wlewie w 1 do 5 cykli w odstępach co 3 tygodnie oraz po podawaniu 85 mg/m2 oksaliplatyny w 1 do 3 cykli w odstępach co 2 tygodnie.

Podsumowanie oszacowanych parametrów farmakokinetycznych platyny w ultrafiltracie po

wielokrotnym podaniu dawek oksalip

atyny 85 mg/m2 co 2 tygodnie lu

b 130 mg/m2 co 3 tygodnie

Dawka

C

v-/max

pg/ml

AUC0-48

pggodz./

ml

AUC

pggodz

./ml

T1/2a

godz.

Ti/2ß

godz.

T1/2y

godz.

Vss

l

CL

l/godz.

85 mg/m2 Średnia

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2 Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

SD - odchylenie standarc

owe (Standard Deviation)

Średnie wartości AUC0-48, i Cmax ustalono w cyklu 3 (85 mg/m2) lub cyklu 5 (130 mg/m2). Średnie wartości AUC, Vss, CL i CLRO-48 ustalono w cyklu 1.

Wartości Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss i CL ustalono w analizie modelu bezkompartmentowego. Ti/2a, ti/2p, i ti/2y, ustalono w analizie modelu kompartmentowego (połączone cykle 1-3).

Na koniec 2-godzinnej infuzji 15% podanej platyny znajdowało się w krążeniu układowym, a pozostałe 85% ulega szybko dystrybucji do tkanek lub zostaje wydalone z moczem. Nieodwracalne wiązanie z czerwonymi krwinkami i białkami osocza powoduje, że okresy półtrwania w tych formach są zbliżone do naturalnego obrotu metabolicznego czerwonych krwinek i albumin surowicy. W ultrafiltracie osocza nie obserwowano kumulacji po dawce 85 mg/m2 co 2 tygodnie lub 130 mg/m2 co 3 tygodnie, a stan stacjonarny w tej macierzy osiągnięty został w pierwszym cyklu. Zmienność wewnątrzosobnicza i międzyosobnicza jest generalnie niska.

Uważa się, że biotransformacja in vitro jest wynikiem rozkładu nieenzymatycznego i brak jest dowodów metabolizowania pierścienia diaminocykloheksanowego (DACH) za pośrednictwem cytochromu P450.

Oksaliplatyna podlega w organizmie pacjentów rozległej biotransformacji i przy końcu 2-godzinnej infuzji nie wykrywano niezmienionego leku w ultrafiltracie osocza. W krążeniu układowym zidentyfikowano kilka cytotoksycznych produktów biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro- i uwodnione DACH platyny, razem z kilkoma nieaktywnymi związkami sprzężonymi w późniejszych punktach czasowych.

Platyna jest wydalana przede wszystkim z moczem, z klirensem głównie w ciągu 48 godzin po podaniu .

Do 5. dnia, około 54% całej dawki stwierdzono w moczu, a <3% w kale.

W przypadku zaburzenia czynności nerek obserwowano znaczące zmniejszenie klirensu z 17,6 ± 2,18 l/godz. do 9,95 ± 1,91 l/godz., wraz ze statystycznie istotnym zmniejszeniem objętości dystrybucji z 330 ± 40,9 do 241 ± 36,1 l. Nie przeprowadzono oceny wpływu ciężkiej niewydolności nerek na klirens platyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Narządy docelowe zidentyfikowane u gatunków nieklinicznych (myszy, szczury, psy i [lub] małpy) w badaniach z zastosowaniem pojedynczych i wielokrotnych dawek obejmowały szpik kostny, przewód pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy i serce. Toksyczny wpływ na narządy docelowe obserwowany u zwierząt odpowiada toksyczności powodowanej przez inne produkty lecznicze zawierające platynę i cytotoksyczne, uszkadzające DNA, stosowane do leczenia nowotworów u ludzi, za wyjątkiem działań wywieranych na serce. Działanie na serce zaobserwowano jedynie u psów i obejmowało ono zakłócenia elektrofizjologiczne ze śmiertelnym migotaniem komór. Kardiotoksyczność uznaje się za specyficzną dla psa nie tylko dlatego, że obserwuje się ją jedynie u psów, ale również dlatego, że dawki zbliżone do powodujących śmiertelną kardiotoksyczność u psów (150 mg/m2) były dobrze tolerowane przez ludzi. Badania niekliniczne na neuronach czuciowych u szczurów wskazują, że ostre objawy neurosensoryczne związane z oksaliplatyną mogą wynikać z oddziaływania na kanały Na+ sterowane napięciem.

Oksaliplatyna wykazywała działanie mutagenne i klastogenne w modelach testowych ssaków oraz miała działanie toksyczne na zarodki i płody u szczurów. Nie stwierdzono wpływów teratogennych u szczurów i królików - takie badania prowadzono jednak przy użyciu co najwyżej 1/20 maksymalnej zalecanej dawki klinicznej wyliczonej według powierzchni ciała. Oksaliplatynę uważa się za prawdopodobny czynnik rakotwórczy, choć nie prowadzono żadnych badań w zakresie rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna (45 mg/ml).

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Rozcieńczonego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innym produktem leczniczym w tym samym worku infuzyjnym lub tej samej linii infuzyjnej. W punkcie 6.6 podana jest instrukcja dotycząca jednoczesnego podawania oksaliplatyny i kwasu folinowego (FA) przy użyciu linii infuzyjnej typu „Y”.

-    NIE mieszać z alkalicznymi roztworami lub produktami leczniczymi, a zwłaszcza z produktami leczniczymi 5-fluorouracylu (5-FU), kwasu folinowego (FA) zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą i sole trometamolu innych substancji czynnych. Alkaliczne produkty lecznicze lub roztwory wpływają niekorzystnie na trwałość oksaliplatyny.

-    NIE rozcieńczać roztworami zawierającymi sól fizjologiczną lub chlorki (w tym chlorek wapnia, chlorek potasu i chlorek sodu).

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku infuzyjnym lub tej samej linii infuzyjnej (instrukcje dotyczące równoczesnego podawania z kwasem folinowym (FA) patrz punkt 6.6).

-    NIE używać urządzeń do iniekcji zawierających aluminium.

6.3    Okres ważności

Fiolka przed otwarciem 2 lata

Trwałość gotowego roztworu

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy, roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C lub 6 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozpuszczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Fiolki z lekiem przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym pierścieniem i z polipropylenową nakładką, zawierająca 4 ml koncentratu w tekturowym pudełku.

1 fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym pierścieniem i z polipropylenową nakładką, zawierająca 10 ml koncentratu w tekturowym pudełku.

1 fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym pierścieniem i z polipropylenową nakładką, zawierająca 20 ml koncentratu w tekturowym pudełku.

1 fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym pierścieniem i z polipropylenową nakładką, zawierająca 40 ml koncentratu w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych, potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować ostrożność podczas sporządzania i posługiwania się roztworami oksaliplatyny.

Instrukcje posługiwania się produktem leczniczym

Posługiwanie się tą cytotoksyczną substancją wymaga zachowania przez pielęgniarkę lub lekarza szczególnych środków ostrożności, aby zapewnić ochronę osoby podającej lek i ochronę jej otoczenia.

Roztwory środków cytotoksycznych do iniekcji muszą być sporządzane przez odpowiednio przeszkolony personel z wiedzą na temat używanego produktu leczniczego, w warunkach gwarantujących ochronę środowiska, a w szczególności ochronę pracowników posługujących się tymi produktami leczniczymi. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej do tego celu. Na tej powierzchni zabronione jest palenie tytoniu, jedzenie lub picie.

Personel musi być zaopatrzony w odpowiednie środki ochrony, w szczególności fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawice jednorazowego użytku, osłony ochronne powierzchni roboczej, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Należy zachować ostrożność przy usuwaniu ekskrementów i wymiocin.

Kobiety ciężarne należy przestrzec przed kontaktem ze środkami cytotoksycznymi.

Każdy uszkodzony pojemnik należy traktować i postępować z nim tak, jak z odpadem skażonym. Odpady skażone powinny być spalane w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz punkt „Usuwanie” poniżej.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub gotowego roztworu infuzyjnego ze skórą, miej sce kontaktu należy natychmiast spłukać dokładnie wodą.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub gotowego roztworu infuzyjnego z błoną śluzową, miejsce kontaktu należy natychmiast spłukać dokładnie wodą.

Szczególne środki ostrożności dotyczące podawania leku

-    NIE używać urządzeń iniekcyjnych zawierających aluminium.

-    NIE podawać w stanie nierozcieńczonym.

-    Rozcieńczać WYŁĄCZNIE 5% roztworem glukozy. NIE używać roztworów zawierających sól fizjologiczną lub chlorki.

-    NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku infuzyjnym, ani podawać równocześnie przez tę samą linię infuzyjną.

-    NIE mieszać z produktami leczniczymi i roztworami alkalicznymi, zwłaszcza z preparatami 5-fluorouracylu (5-FU), kwasu folinowego (FA) zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą oraz sole trometamolu innych substancji czynnych. Alkaliczne produkty lecznicze lub roztwory wpływają niekorzystnie na trwałość oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (FA) (folinian wapnia lub folinian sodu)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 do podawania dożylnego w 250 - 500 ml 5% roztworze glukozy można podawać równocześnie z infuzją kwasu folinowego (folinic acid - FA) do podawania dożylnego w 5% roztworze glukozy, w postaci 2-6 godzinnej infuzji, przy użyciu linii infuzyjnej typu „Y”, którą umieszcza się bezpośrednio przed miejscem wkłucia. Tych dwóch produktów leczniczych nie można mieszać ze sobą w tym samym worku infuzyjnym. Kwas folinowy (FA) nie może zawierać jako substancji pomocniczej trometamolu i może być rozcieńczony tylko izotonicznymi roztworami do wlewu takimi, jak 5% roztwór glukozy, NIE wolno natomiast stosować roztworów chlorku sodu, roztworów zawierających chlorki ani roztworów alkalicznych.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami (np. 5-fluorouracylem [5-FU]).

Po podaniu oksaliplatyny należy zawsze przepłukać linię, a dopiero potem można podać 5-fluorouracyl (5-FU).

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przed użyciem sprawdzić wzrokowo. Należy używać jedynie roztworu klarownego, bez widocznych cząstek stałych.

Produkt leczniczy przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Każdy nie zużyty roztwór należy usunąć.

Rozcieńczenie przed infuzją

Pobrać z fiolki (fiolek) wymaganą ilość roztworu, a następnie rozcieńczyć go w 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, uzyskując stężenie oksaliplatyny od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Zakres stężenia, dla którego wykazano stabilność fizykochemiczną oksaliplatyny, wynosi od 0,2 mg/ml do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy, lek zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C lub 6 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozpuszczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Sprawdzić wzrokowo przed użyciem. Należy używać wyłącznie roztworów klarownych, bez widocznych cząstek stałych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia. Każdy nie zużyty roztwór należy usunąć.

NIGDY nie stosować do rozcieńczania roztworów zawierających chlorek sodu lub inny chlorek.

Zgodność roztworu do infuzji oksaliplatyny testowano z typowymi zestawami do podawania leków wykonanymi z PCW.

Infuzja

Podanie oksaliplatyny nie wymaga uprzedniego nawodnienia.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml musi być podawana przez żyłę obwodową lub z dojścia centralnego przez 2 do 6 godzin. Gdy oksaliplatyna podawana jest z 5-fluorouracylem (5-FU), infuzja oksaliplatyny powinna poprzedzać infuzję 5-fluorouracylu (5-FU).

Usuwanie

Pozostałości produktów, jak również wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku, muszą być zniszczone zgodnie ze standardową procedurą szpitalną dotyczącą postępowania ze środkami cytotoksycznymi oraz w sposób zgodny z lokalnymi przepisami związanymi z usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14292

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.12.2007/23.01.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-12-31

19

1

wreszcie: badanie II fazy bez grupy kontrolnej, obejmujące pacjentów opornych na monoterapię

2

5-FU/FA (LV5FU2), którzy leczeni byli oksaliplatyną w połączeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, n=57).

Oxaliplatin Teva