Imeds.pl

Oxazepam 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

OXAZEPAM GSK 10 mg, tabletki

Oxazepamum

- logo firmy -

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Oxazepam GSK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Oxazepam GSK

3.    Jak przyjmować lek Oxazepam GSK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxazepam GSK

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST OXAZEPAM GSK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Oxazepam GSK jest lekiem psychotropowym, należy do grupy leków benzodiazepin. Zawiera substancję czynną oksazepam. Lek ma działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne oraz przeciwdrgawkowe.

Wskazania do stosowania:

•    leczenie stanów lękowych,

•    leczenie niepokoju związanego z depresją (jako leczenie wspomagające),

•    leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU OXAZEPAM GSK

Kiedy nie stosować leku Oxazepam GSK

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową.

•    Jeśli pacjenta ma nadmierne osłabienie mięśni (zwane nużliwością mięśni).

•    Jeśli pacjent jest uzależniony od leków, alkoholu, oprócz przypadków leczenia ostrych objawów odstawiennych, takich jak drgawki i stany lękowe u alkoholików.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxazepam GSK

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby - lek może powodować u tych pacjentów uszkodzenie mózgu (zwane encefalopatią).

• Jeśli pacjent ma niewydolność oddechową (np. POChP - przewlekła obturacyjna choroba płuc -ograniczająca przepływ powietrza przez płuca) lub bezdech senny (powtarzające się przerwy w oddychaniu występujące podczas snu i powodujące niedotlenienie), ponieważ lek może powodować zagrażającą życiu depresję oddechową (zwolnienie i spłycenie oddechu, bezdech i śmierć wskutek uduszenia się).

•    Stosowanie leku Oxazepam GSK może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i z czasem trwania leczenia. Jest ono większe u pacjentów, którzy byli uzależnieni od alkoholu lub leków oraz u pacjentów z zaburzeniami osobowości. Możliwość uzależnienia zmniejsza się, jeśli dawka i czas trwania leczenia jest dostosowany do pacjenta.

•    Podczas stosowania leku Oxazepam GSK może wystąpić tzw. tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku .

•    Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych (patrz punkt: Przerwanie stosowania leku Oxazepam GSK).

•    Jeśli pacjent ma depresję, zaburzenia psychotyczne (zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości), stany lękowe lub bezsenność, lek Oxazepam GSK nie powinien być stosowany jako jedyny lek, ponieważ może zwiększać ryzyko zachowań samobójczych. Stany lękowe i napięcia spowodowane przez stres życia codziennego zwykle nie wymagają stosowania leków przeciwlękowych.

•    U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) jest większe ryzyko reakcji paradoksalnych (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

• Lek Oxazepam GSK może spowodować obniżenie ciśnienia krwi, dlatego należy stosować go ostrożnie u pacjentów, u których spadek ciśnienia krwi może wywołać zaburzenia sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe. Szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku.

• Jeśli lek Oxazepam GSK jest stosowany przez długi okres czasu należy kontrolować czynność wątroby i układu krwiotwórczego.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Lek Oxazepam GSK stosowany jednocześnie z niżej wymienionymi lekami może powodować wystąpienie depresji oddechowej oraz nasilać działanie tych leków. Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli przyjmuje następujące leki:

-    barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki),

-    leki stosowane w leczeniu depresji oraz inhibitory MAO,

-    leki przeciwpsychotyczne (leki stosowane w leczeniu m.in. schizofrenii),

-    leki uspokajające,

-    leki nasenne,

-    leki przeciwlękowe,

-    leki stosowane w leczeniu padaczki,

-    leki przeciwhistaminowe I generacji (leki stosowane w leczeniu np. alergii),

-    leki znieczulające,

-    opioidowe leki przeciwbólowe (np. morfina), ponieważ może wystąpić euforia (nadmierna radość), która powoduje nasilenie uzależnienia psychicznego.

Leku Oxazepam GSK nie należy stosować jednocześnie z:

-    probenecydem (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej), ponieważ może nasilać hamujące

działanie leku Oxazepam GSK na ośrodkowy układ nerwowy,

-    lekami zwiotczającymi mięśnie, ponieważ lek Oxazepam GSK może nasilać ich działanie,

-    teofiliną i aminofiliną (leki stosowane w leczeniu astmy), ponieważ mogą one zmniejszać

działanie uspokajające leku Oxazepam GSK.

Stosowanie leku Oxazepam GSK z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania tego leku nie należy pić żadnych napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie uspokajające leku Oxazepam GSK.

Lek Oxazepam GSK można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Oxazepam GSK u kobiet w ciąży, ponieważ lek może powodować uszkodzenia płodu.

Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna skontaktować się z lekarzem w sprawie przerwania przyjmowania leku.

Regularne stosowanie benzodiazepin przez kobiety w ciąży może powodować fizyczne uzależnienie i objawy odstawienne u noworodka. Benzodiazepiny stosowane podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży powodują u noworodka hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, wiotkość, trudności w ssaniu, hipotermię (obniżenie temperatury ciała poniżej 36 0C), zaburzenia oddychania.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Oxazepam GSK może powodować zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi, dlatego w trakcie leczenia oksazepamem nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Oxazepam GSK

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK OXAZEPAM GSK

Oxazepam GSK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli:

10 do 30 mg (1 do 3 tabletek) 3 do 4 razy na dobę.

Osoby powyżej 65 lat:

początkowo 10 mg (1 tabletka) 3 razy na dobę.

Następnie lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do 15 mg (1,5 tabletki) 3 lub 4 razy na dobę. Wielkość dawki zależeć będzie od skuteczności leku i nasilenia działań niepożądanych.

Sposób podawania:

Lek Oxazepam GSK należy przyjmować doustnie.

Leku nie należy stosować dłużej niż 8-12 tygodni, wliczając w to okres stopniowego odstawiania leku.

W niektórych przypadkach leczenie może trwać dłużej. Wymaga to jednak przeprowadzenia specjalistycznej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz młodzieży leku Oxazepam GSK nie powinien być stosowany z uwagi na to, że skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo w tej grupie nie zostało wystarczająco zbadane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxazepam GSK

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Objawy łagodnego przedawkowania:

-    brak reakcji na bodźce przy jednoczesnym zachowaniu przytomności (osłupienie),

- zaburzenia świadomości (splątanie),

-    reakcje paradoksalne,

-    letarg (stan głębokiego uśpienia, połączony z bezładem i brakiem wrażliwości na bodźce) bardzo głęboki sen z bezładem oraz zahamowanymi w znacznym stopniu procesami życiowymi).

Objawy przypadkach ciężkiego przedawkowania:

-    zaburzenia równowagi, chwiejny chód,

- osłabienie siły mięśniowej,

- obniżenie ciśnienia krwi,

- spowolnienie pracy serca,

-    zwolnienie oraz spłycenie oddechu, bezdech,

- śpiączka (rzadko),

-    zgon (bardzo rzadko).

Pominięcie przyjęcia leku Oxazepam GSK

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę leku. Następną dawkę leku przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxazepam GSK

Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe przerwanie przyjmowania leku Oxazepam GSK może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak:

• drżenia, niepokój, problemy z zasypianiem, splątanie, zawroty głowy, drażliwość, depresję, lęk, bóle głowy, napięcie mięśniowe, zjawisko „z odbicia”(czyli nasilenie objawów choroby, która była powodem stosowania leku), zaburzenia nastroju, utratę poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, zaburzenia odbierania wrażeń i postrzegania, ruchy mimowolne, utratę pamięci krótkotrwałej, zaburzenia koncentracji, podwyższenie temperatury ciała.

• Ponadto mogą pojawić się takie objawy, jak: wzmożone pocenie się, nudności, wymioty, biegunka, utrata apetytu, palpitacje i tachykardia (przyspieszenie akcji serca), nadmierna odpowiedź na odruchy, skurcze mięśniowe, skurcze brzucha, zaburzenia postrzegania, a w rzadkich przypadkach delirium (majaczenie), halucynacje (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób), ataki paniki, ataki i drgawki mózgowe. Ataki i drgawki mogą się pojawić u pacjentów, zwłaszcza, jeśli występowały one w przeszłości lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które obniżają próg drgawkowy (np. leki przeciwdepresyjne).

Czas pojawienia się objawów odstawiennych jest różny i może wynosić od kilku godzin do tygodnia lub więcej od odstawienia leku.

Jeśli pojawią się objawy odstawienne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Oxazepam GSK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    uspokojenie,

-    wyczerpanie,

-    senność.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 i mniej niż 1 na 100 pacjentów):

-    depresja,

-    zaburzenia równowagi, chwiejny chód, osłabienie mięśni; mogą być przyczyną upadku i

niebezpiecznych złamań kości, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat),

-    brak reakcji na bodźce przy jednoczesnym zachowaniu przytomności (osłupienie),

-    zaburzenia świadomości (splątanie),

-    osłabienie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 i mniej niż 1 na 1000

pacjentów)

-    zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido),

-    impotencja,

-    anorgazmia (niemożność osiągania orgazmu),

-    nudności.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

-    reakcje paradoksalne (występują częściej u osób w podeszłym wieku): niepokój, pobudzenie, pobudliwość, lęk, wrogość, złość, agresywne zachowania, urojenia (błędne przekonania odporne na argumentację), halucynacje (fałszywe spostrzeżenia zmysłowe), mania (podwyższony lub drażliwy nastrój), koszmary senne, psychozy, zmiana zachowania, brak zahamowań, euforia (nienaturalnie dobre samopoczucie), myśli i wyobrażenia samobójcze, próby samobójcze. Jeśli takie objawy wystąpią, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem,

-    sztywność mięśni, słaba mimika twarzy, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy (tzw. objawy pozapiramidowe),

-    zaburzenia mowy, niewyraźna, spowolniała mowa,

-    zawroty głowy, bóle głowy,

-    drżenia,

-    drgawki/napady,

-    śpiączka,

- przejściowa niepamięć następcza (niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych

informacji) lub zaburzenia pamięci; ryzyko jest większe przy stosowaniu dużych dawek leku,

-    zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie, niewyraźne widzenie),

-    zwolnienie oraz spłycenie oddechu, bezdech, a nawet śmierć wskutek uduszenia się (tzw. depresja oddechowa),

-    nasilenie się objawów bezdechu sennego oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxazepam GSK),

-    zaparcia,

-    żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu) oraz zmiany w obrazie krwi (podwyższone stężenie bilirubiny i fosfatazy alkalicznej oraz zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AspAT i AlAT),

-    reakcje skórne (np. swędzące grudki lub bąble na skórze), łysienie,

-    trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków),

-    agranulocytoza (zmniejszenie ilości niektórych białych krwinek, prowadzące do obniżenia odporności organizmu),

-    niedokrwistość plastyczna (zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi),

-    reakcje nadwrażliwości (reakcje uczuleniowe),

-    reakcje anafilaktyczne / anafilaktoidalne (poważne reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy),

-    zespół Schwartza i Barttera (choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu wazopresyny. Objawia się: bólem głowy, rozdrażnieniem, nudnościami, wymiotami, zmianami nastroju, nadmierną pobudliwością, zaburzeniami świadomości, zmniejszonym napięciem mięśni oraz osłabieniem odruchów ścięgnistych),

-    obniżone stężenie sodu we krwi (hiponatremia),

- obniżenie temperatury ciała.

Lek Oxazepam GSK może powodować psychiczne i fizyczne uzależnienie (patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxazepam GSK).

Nagłe odstawienie leku Oxazepam GSK może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych (patrz punkt: Przerwanie stosowania leku Oxazepam GSK).

Jeśli pacjent chorował na depresję, może się ona ujawnić podczas przyjmowania leku Oxazepam GSK.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OXAZEPAM GSK

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Oxazepam GSK po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Oxazepam GSK

Substancją czynną leku jest oksazepam.

1 tabletka zawiera 10 mg oksazepamu.

Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, talk, stearynian magnezu, krzemionkę koloidalną bezwodną.

Jak wygląda lek Oxazepam GSK i co zawiera opakowanie

Oxazepam GSK ma postać białych lub prawie białych tabletek, obustronnie wypukłych. Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. 61 8601200

fax 61 8675717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki: