+ iMeds.pl

Oxycodon acino 80 mgUlotka Oxycodon acino

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Oxycodon Acino, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oksykodonu chlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxycodon Acino, 80 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxycodon Acino, 80 mg

3.    Jak stosować lek Oxycodon Acino, 80 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxycodon Acino, 80 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oxycodon Acino, 80 mg i w jakim celu się go stosuje

Lek Oxycodon Acino, 80 mg to działający na ośrodkowy układ nerwowy silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów.

Lek Oxycodon Acino, 80 mg stosuje się w celu zmniejszenia silnego bólu, który ustępuje wyłącznie po zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxycodon Acino, 80 mg

Kiedy nie stosować leku Oxycodon Acino, 80 mg:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na oksykodonu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie trudności w oddychaniu (depresja oddechowa) prowadzące do zbyt małej ilości tlenu we krwi (hipoksja) i (lub) zbyt dużej ilości dwutlenku węgla we krwi,

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła obturacyjna choroba płuc, serce płucne (zmiany w sercu spowodowane długotrwałym przeciążeniem krążenia płucnego) lub ciężka astma oskrzelowa,

-    jeśli u pacjenta występuje porażenie jelit (niedrożność porażenna jelit),

-    jeśli u pacjenta stwierdza się objawy ostrego brzucha lub opóźnionego opróżniania żołądka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Oxycodon Acino, 80 mg należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

-    u pacjentów w podeszłym wieku lub wyniszczonych,

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności płuc, wątroby lub nerek,

-    jeśli u pacjenta występuje obrzęk śluzowaty (rodzaj choroby gruczołu tarczowego) lub inne zaburzenia czynności gruczołu tarczowego,

-    jeśli u pacjenta występuje niedoczynność nadnerczy (choroba Addisona),

-    jeśli u pacjenta występuje powiększenie gruczołu krokowego (rozrost gruczołu krokowego),

-    jeśli u pacjenta występuje niedoczynność kory nadnerczy,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub pacjent jest w trakcie leczzenia z uzależnienia od alkoholu

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uzależnienie od opioidówowych leków przeciwbólowych,

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki,

-    w przypadku zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (np. po urazie głowy),

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia regulacji krążenia,

-    jeśli u pacjenta występuje kolka żółciowa lub moczowodowa,

-    jeśli u pacjenta występuje zapalna choroba jelit,

-    jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi,

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszona objętość krwi (hipowolemia),

-    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub skłonność do napadów drgawkowych,

-    jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) (stosowane w leczeniu depresji),

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania oksykodonu u pacjentow poddawanych operaci jelit, ponieważ opioidy zaburzają motorykę jelit.

Lek Oxycodon Acino, 80 mg nie są zalecane do stosowania przed zabiegiem chirurgicznym oraz w czasie 12-24 godzin po zabiegu.

Lek Oxycodon Acino, 80 mg cechuje się pierwotnym potencjałem uzależniającym. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wystąpienia tolerancji na działanie leku, co może spowodować konieczność przyjmowania coraz większych dawek w celu utrzymania właściwej kontroli bólu.

Długotrwałe stosowanie leku Oxycodon Acino, 80 mg może prowadzić do uzależnienia fizycznego. W następstwie nagłego odstawienia leku mogą wystąpić objawy zespołu z odstawienia. Może on objawiać się ziewaniem, rozszerzeniem źrenic, łzawiem, katarem, drżeniem, nasilonym poceniem, niepokojem, podekscytowaniem, drgawkami lub bezsennością. W przypadku gdy pacjent nie wymaga dalszego leczenia oksykodonem, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku, by zapobiec wystąpieniu objawów z odstawienia.

U pacjentów z przewlekłym bólem przyjmujących lek ściśle według wskazań ryzyko rozwinięcia się zależności fizycznej lub psychicznej jest male i powinno zostać rozważone pod względem potencjalnych korzyści związanych ze stosowaniem leku. Zaleca się omówienie tej kwestii z lekarzem.

Picie alkoholu w czasie stosowania leku Oxycodon Acino, 80 mg może spowodować senność lub zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak płytki oddech z ryzykiem bezdechu i utraty przytomności. Picie alkoholu w czasie stosowania leku Oxycodon Acino, 80 mg jest przeciwwskazane.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie powinny być stosowane u pacjentów nadużywających leków lub alkoholu aktualnie bądź w przeszłości.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek Oxycodon Acino nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dostosowywanie dawki zazwyczaj nie jest konieczne. Oxycodon Acino 10 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

-    Leki hamujące aktywność ośrodkowego układu nerwowego ([np. leki nasenne lub leki uspokajające], inne leki działające na układ nerwowy [pochodne fenotiazyny, neuroleptyki], leki stosowane w leczeniu alergii lub wymiotów [leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne]), podobnie jak inne opioidy lub alkohol mogą nasilać działania niepożądane oksykodonu, w szczególności zaburzenia oddychania (depresja oddechowa).

-    Leki o działaniu przeciwcholinergicznym (np. leki przeciwpsychotyczne [neuroleptyki], leki

stosowane w leczeniu alergii [leki przeciwhistaminowe] lub wymiotów [leki przeciwwymiotne], leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona) mogą nasilać niektóre z działań niepożądanych oksykodonu (np. zaparcia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia oddawania moczu). Cymetydyna może spowalniać metabolizm oksykodonu. Nie zbadano wpływu innych leków, które mogą w sposób znaczący zmieniać metabolizm oksykodonu.

-    Leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (tzw. IMAO) mogą nasilać objawy niepożądane oksykodonu (np. duży spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi). Należy zachować ostrożność przy podawaniu leku Oxycodon Acino pacjentom, którzy przyjmują obecnie lub przyjmowali w ciągu ostatnich dwóch tygodni leki z grupy inhibitorów MAO.

-    Odnotowano pojedyncze przypadki zwiększonej lub zmniejszonej krzepliwości krwi, kiedy leki przeciw krzepnięciu krwi (leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny) przyjmowane były jednocześnie z lekiem Oxycodon Acino, 80 mg.

Równoczesne podawanie następujących leków może prowadzić do wolniejszego metabolizmu oksykodonu w organizmie, co prowadzi do zwiększenia stężenia leku w osoczu i nasilenia działania oksykodonu:

•    Leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, tak zwane antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna oraz telitromycyna).

•    Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol oraz posakonazol).

•    Leki nazywane inhibitorami proteaz, stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir oraz sakwinawir).

•    Paroksetyna, lek o działaniu przeciwdepresyjnym.

•    Chinidyna, lek stosowany w leczeniu arytmii.

•    Sok grapefruitowy.

Konieczne może być odpowiednie dopasowanie dawki.

Następujące leki mogą nasilać metabolizm oksykodonu w organizmie, co prowadzi do osłabienia działania leczenia oksykodonu:

•    Antybiotyk ryfampicyna.

•    Karbamazepina i fenytoina stosowane w leczeniu padaczki.

•    Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca.

Konieczne może być odpowiednie dostosowanie dawki.

Oxycodon Acino, 80 mg z jedzeniem i piciem

Alkohol nasila niekorzystny wpływ leku na koncentrację i zdolność reagowania, może też nasilać działania niepożądane takie jak senność i hamowanie oddychania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W okresie ciąży nie należy przyjmować leku Oxycodon Acino, 80 mg. Dostępne są wyłącznie ograniczone dane dotyczące stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży. Oksykodon przenika przez łożysko i do krążenia dziecka. U noworodków matek leczonych oksykodonem przez dłuższy czas zaobserwować można objawy z odstawienia. Stosowanie oksykodonu w czasie porodu może prowadzić do pojawienia się u noworodka zaburzeń z oddychania.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Oxycodon Acino, 80 mg, w okresie karmienia piersią, ponieważ oksykodon przenika do mleka i może powodować zahamowanie oddychania u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oksykodon może zaburzać czujność i zdolność reagowania w stopniu, który zmniejsza lub całkowicie uniemożliwia prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Możliwe działania niepożądane wpływające na zdolności motoryczne i koncentrację uwagi omówiono szczegółowo w punkcie 4 (Możliwe działania niepożądane).

Przy stałym leczeniu bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów może nie być konieczny. Decyzja powinna zostać podjęta przez lekarza prowadzącego po starannym rozważeniu indywidualnej sytuacji pacjenta. Pacjent powinien omówić z lekarzem czy lub pod jakimi warunkami może prowadzić pojazdy.

Lek Oxycodon Acino, 80 mg zawiera sacharozę

Ten lek zawiera sacharozę. Jeżeli lekarz wcześniej stwierdził u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Oxycodon Acino, 80 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

Zwykle stosowana dawka początkowa to 10 mg oksykodonu chlorowodorku przyjmowana w odstępach co 12 godzin. Jednakże lekarz u każdego pacjenta zleci dawkę odpowiednią do leczenia bólu.

Decyzje dotyczące ostatecznej wielkości dobowej dawki leku, liczby i wielkości składających się na nią dawek podzielonych oraz ewentualne zmiany dawkowania w toku dalszego leczenia zostaną podjęte przez lekarza prowadzącego w zależności od wcześniejszego dawkowania.

U pacjentów otrzymujących już wcześniej opioidowe leki przeciwbólowe i mających doświadczenie z tego typu terapią można rozpocząć leczenie od większych dawek.

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Oxycodon Acino, 80 mg zgodnie ze stałym, ustalonym schematem dawkowania konieczne jest stosowanie leków przeciwbólowych o szybkim początku działania w celu kontroli bólów przebijających. Lek Oxycodon Acino, 80 mg z nie jest przeznaczony do leczenia bólów przebijających.

W leczeniu bólu nienowotworowego dawka dobowa 40 mg oksykodonu chlorowodorku zazwyczaj jest wystarczająca, chociaż może wystąpić konieczność jej zwiększenia. Pacjenci z bólem nowotworowym zwykle wymagają stosowania od 'A tabletki o przedłużonym uwalnianiu dwa razy na dobę (dwa razy na dobę po 40 mg chlorowodorku oksykodonu) do 120 mg chlorowodorku oksykodonu (dwa razy na dobę po 1 54 tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxycodon 40 mg), przy czym w indywidualnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 2 4 tabletki o przedłużonym uwalnianiu dwa razy na dobę (dwa razy na dobę 200 mg chlorowodorku oksykodonu).

W celu stosowania większych dawek, dostępny jest również lek Oxycodon Acino, 10 mg, 20 mg i 40 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Regularna kontrola terapii zarówno pod względem skuteczności działania przeciwbólowego, jak i działań niepożądanych jest konieczna w celu uzyskania możliwie najlepszego działania przeciwbólowego, odpowiednio wczesnego wdrożenia leczenia wszelkich pojawiających się objawów niepożądanych, a także w celu podjęcia decyzji o kontynuacji terapii.

Pacjenci z grup ryzyka

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby lekarz może zlecić rozpoczęcie leczenie od mniejszej dawki początkowej.

Nie należy przyjmować leku Oxycodon Acino 80 mg z napojami alkoholowymi.

Sposób podawania i czas leczenia

Oxycodon Acino, 80 mg:

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (w całości lub podzielone) należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu (1/2 szklanki wody), podczas jedzenia lub pomiędzy posiłkami, rano i wieczorem zgodnie ze stałym schematem leczenia (np. o 8 rano i 8 wieczorem).

Tabletek nie wolno rozgryzać ani kruszyć, ponieważ prowadzi to do natychmiastowego uwolnienia zawartego w tabletce oksykodonu wskutek zniszczenia bariery zapewniającej jego przedłużone uwalnianie. Połknięcie rozgryzionej lub rozkruszonej tabletki leku Oxycodon Acino, 80 mg prowadzi do natychmiastowego uwolnienia i wchłonięcia potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu (patrz punkt „Zażycie większej niż zalecana dawki leku Oxycodon Acino, 80 mg”). Lek Oxycodon Acino,

80 mg przeznaczone są wyłącznie do użycia doustnego. W przypadku niewłaściwego podania leku w postaci wstrzyknięcia (wstrzyknięcie dożylne) zawarte w tabletkach substancje pomocnicze (w szczególności talk) mogą doprowadzić do miejscowego zniszczenia (martwicy) tkanek, wytworzenia zmian w płucach (ziarniniaki płuca) lub wystąpienia innych poważnych, mogących prowadzić do zgonu zdarzeń.

Instrukcja otwarcia:

Lek dostarczany jest w opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem przez dzieci. Wyciśnięcie tabletek powlekanych z blistra nie jest możliwe. W trakcie otwierania blistra należy postępować zgodnie z następującą instrukcją.

1.    Oddzielić pojedynczą dawkę poprzez oderwanie wzdłuż linii perforowanej blistra.

2.    W ten sposób uzyskuje się dostęp do niezgrzanej powierzchni; powierzchnia ta znajduje się w miejscu przecięcia perforowanych linii.

3.    Ciągnąc za niezgrzany brzeg blistra, zdjąć folię okrywającą z folii dolnej.

U każdego pacjenta lekarz ustala dawkę indywidualnie na podstawie nasilenia bólu oraz reakcji na leczenie. Zleconą przez lekarza liczbę tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxycodon Acino, 80 mg

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Oxycodon Acino, 80 mg należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego lub do najbliższego ośrodka ostrych zatruć (toksykologicznego). Mogą wystąpić następujące objawy: szpilkowate źrenice (silne zwężenie źrenic), utrudnione oddychanie (depresja oddechowa), zwiotczenie mięśni szkieletowych i spadek ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach wystąpić może zapaść krążeniowa, zahamowanie czynności psychicznych i ruchowych, utrata przytomności (śpiączka), zwolnienie czynności serca i gromadzenie płynu w płucach (niekardiogenny obrzęk płuc); nadużywanie dużych dawek silnych opioidów tj. oksykodon może doprowadzić do zgonu. W żadnym wypadku nie wolno w takiej sytuacji podejmować czynności wymagających wzmożonej koncentracji uwagi, np. prowadzenie samochodu.

Pominięcie zastosowania leku Oxycodon Acino, 80 mg

Zażycie mniejszej niż zalecana dawki leku Oxycodon Acino, 80 mg lub pominięcie przyjęcia tabletki o ustalonej porze spowoduje, że działanie przeciwbólowe ból stanie się niewystarczające lub ustanie całkowicie.

Jeśli do czasu zażycia kolejnej dawki leku pozostało więcej niż 8 godzin, należy przyjąć pominiętą tabletkę. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek zgodnie z zaleconym schematem leczenia.

Pominiętą tabletkę o przedłużonym uwalnianiu należy zażyć również wtedy, gdy do czasu przyjęcia kolejnej dawki pozostało mniej niż 8 godzin, ale wówczas przyjęcie następnej w kolejności dawki należy opóźnić o 8 godzin. Z zasady nie należy przyjmować leku Oxycodon Acino, 80 mg częściej niż co 8 godzin.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxycodon Acino, 80 mg

Nie należy przerywać stosowania leku bez skontaktowania się z lekarzem prowadzącym.

Jeśli pacjent nie wymaga już leczenia lekiem Oxycodon Acino, 80 mg, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, by zapobiec wystąpieniu objawów z odstawienia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Istotne działania niepożądane lub objawy, na które należy zwrócić uwagę w trakcie przyjmowania leku oraz zalecane postępowanie w razie ich wystąpienia:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Oxycodon Acino, 80 mg i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Najbardziej niebezpiecznym działaniem niepożądanym stosowania opioidowych leków przeciwbólowych jest depresja oddechowa (zahamowanie oddychania), która szczególnie często występuje u pacjentów w podeszłym wieku lub wyniszczonych. W rezultacie u podatnych pacjentów opioidowe leki przeciwbólowe mogą spowodować duży spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Poza wyżej wymienionymi działaniami oksykodon może spowodować zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli, skurcze mięśni gładkich oraz zniesienie odruchu kaszlowego.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

•    senność, zawroty głowy, ból głowy;

•    zaparcie, nudności, wymioty;

•    świąd.

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób):

•    zmniejszony apetyt;

• lęk, depresja, zmiany aktywności (najczęściej uspokojenie, czasem z towarzyszącym letargiem), zdenerwowanie, zaburzenia snu, zmiany w procesach myślenia , splątanie;

•    mimowolne skurcze mięśni (drżenie);

• skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu lub świszczący oddech), duszność;

•    suchość w ustach, ból brzucha, niestrawność (dyspepsja);

•    wysypka, nadmierne pocenie;

•    uczucie osłabienia (astenia).

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 osób):

•    reakcje nadwrażliwości(alergiczne);

• zwiększone wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH), niedobór płynów w organizmie (odwodnienie);

•    uczucie podekscytowania, niestabilność emocjonalna, euforia, zmniejszenie popędu płciowego, uzależnienie od leków;

•    utrata pamięci (amnezja); drgawki, zwiększone napięcie mięśniowe, mimowolne skurcze mięśni (skurcze), osłabienie czucia dotyku (hipestezja), zaburzenia mowy, omdlenia, uczucie kłucia i mrowienia (parestezje), zmienione odczuwanie smaku;

•    zaburzenia wydzielania łez, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic;

•    odczucie wirowania (zawroty głowy), nienaturalne wyostrzenie słuchu (przeczulica słuchowa);

•    odczuwanie bicia serca (jako element zespołu odstawiena);

•    rozszerzenie naczyń krwionośnych;

•    nasilony kaszel, zapalenie gardła, wodnisty katar, zmiany tembru głosu, depresja oddechowa;

• kolka żółciowa, owrzodzenia w jamie ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, problemy w połykaniu (dysfagia), wzdęcia, odbijanie, niedrożność jelit;

•    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych;

•    suchość skóry, opryszczka pospolita;

•    trudności z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)

•    zaburzenia funkcji seksualnych;

•    urazy związane z wypadkami, ból (np. ból w klatce piersiowej), migrena, drżenie, zespół odstawienia leku, złe samopoczucie, obrzęk tkanek związany z zatrzymaniem płynów, tolerancja leku, pragnienie.

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 osób):

•    schorzenia węzłów chłonnych (limfadenopatia);

•    napady drgawkowe, w szczególności u pacjentów z rozpoznaną padaczką lub z tendencją do napadów drgawkowych;

•    niskie ciśnienie krwi występujące czasem podczas wstawania;

•    pokrzywka;

•    krew w moczu (krwiomocz);

•    zmiany masy ciała (zmniejszenie lub zwiększenie), zapalenie tkanki łącznej.

Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne);

•    zachowania agresywne;

•    zwiększona wrażliwość na ból;

•    krwawienie z dziąseł, próchnica zębów, zwiększony apetyt, smoliste stolce;

• niedrożność dróg żółciowych, która w niektórych przypadkach może być bolesna (kolka żółciowa lub moczowodowa);

•    zanik miesiączki.

Zalecane postępowanie w celu zmniejszenia objawów niepożądanych

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wyżej wymienionych działań niepożądanych lekarz prowadzący ustali odpowiednie leczenie.

Zaparciom można zapobiegać, stosując dietę bogatą w błonnik i pijąc duże ilości płynów.

W razie wystąpienia nudności lub wymiotów lekarz prowadzący zleci stosowny lek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oxycodon Acino, 80 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze/pojemniku oraz na pudełku tekturowym po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oxycodon Acino, 80 mg

-    Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 80 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 71,7 mg oksykodonu.

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: Sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana) , hypromeloza, makrogol 6000, talk, etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, glikol propylenowy, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: Hypromeloza, talk, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), tlenek żelaza, żółty (E172).

Jak wygląda lek Oxycodon Acino, 80 mg i co zawiera opakowanie

Lek Oxycodon Acino 80 mg to żółte, obustronnie wypukłe, podłużne tabletki o przedłużonym uwalnianiu z linią podziału po obu stronach.

Lek Oxycodon Acino 80 mg dostępny jest w blistrach z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci po 20, 50 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Acino AG Am Windfeld 35 83714 Miesbach Niemcy

Wytwórca:

Acino AG Am Windfeld 35 83714 Miesbach Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Niemcy

Norwegia

Polska

Słowacja

Szwecja


Oxycodonhydrochlorid „Acino”

Oxycodon-HCl-Acino 80 mg Retardtabletten

Zacrenoxin depot 80 mg

Oxycodon Acino, 80 mg

Oxykodón Acino 80 mg

Oxikodon Depot Acino 80 mg depottabletter

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

05/2014 9 -

Oxycodon Acino

Charakterystyka Oxycodon acino

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxycodon Acino, 80, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 80 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 71,7 mg oksykodonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera maksymalnie 23 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Białe, obustronnie wypukłe, podłużne tabletki o przedłużonym uwalnianiu z linią podziału po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Silny ból, który ustępuje wyłącznie po zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od nasilenia bólu oraz do indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Poniżej podano ogólne zalecenia dotyczące dawkowania:

Dorośli

Dobór dawki i dostosowanie dawkowania

Ogólnie, zwykle stosowana dawka początkowa u pacjentów niestosujących dotychczas opioidów to 10 mg chlorowodorku oksykodonu przyjmowane w odstępach 12 godzinnych. U niektórych pacjentów korzystniej jest rozpocząć leczenie od dawki 5 mg, by zminimalizować nasilenie reakcji niepożądanych.

U pacjentów otrzymujących już wcześniej leki opioidowe i mających doświadczenie z tego typu terapią można rozpocząć leczenie od większych dawek.

Dostępne są inne moce tego produktu leczniczego, jeśli przyjęcie wymaganej dawki jest trudne/niemożliwe z zastosowaniem tabletek o podanej wyżej mocy.

Zgodnie z wynikami kontrolowanych badań klinicznych, 10-13 mg oksykodonu chlorowodorku odpowiada w przybliżeniu 20 mg morfiny siarczanu, obydwa w postaci o przedłużonym uwalnianiu. Ze względu na indywidualnie zmienną wrażliwość na różne opioidy, zaleca się, by przy zmianie z innych opioidów na produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu leczenie rozpoczynać ostrożnie, po wcześniejszej konwersji z innymi opioidami, podając na początek 50-75% dawki chlorowodorku oksykodonu.

U niektórych pacjentów przyjmujących produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zgodnie ze stałym schematem dawkowania występuje konieczność stosowania leków przeciwbólowych o szybkim początku działania, jako leków ratujących w celu kontroli bólu przebijającego. Produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu z założenia nie jest przeznaczony do leczenia bólu ostrego i (lub) bólów przebijających. Pojedyncza dawka leku ratującego powinna wynosić do 1/6 dziennej równoważnej dawki przeciwbólowej produktu Oxycodon tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Stosowanie leku ratującego częściej niż dwa razy na dobę wskazuje, że konieczne jest zwiększenie dawki produktu Oxycodon tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Dawki nie należy zmieniać częściej, niż co 1-2 dni aż do czasu osiągnięcia stabilnego dawkowania dwa razy na dobę.

Po zwiększeniu dawki z 10 do 20 mg przyjmowanych co 12 godzin dalsze zmiany dawkowania powinny być podejmowane stopniowo, w przybliżeniu nie więcej niż o jedną trzecią dawki dobowej leku na raz. Celem jest osiągnięcie dawki ściśle określonej dla danego pacjenta, która, przyjęta dwa razy na dobę, pozwoli osiągnąć pożądane działanie przeciwbólowe przy utrzymaniu działań niepożądanych na tolerowanym poziomie i przy możliwie jak najmniejszych dawkach leków ratujących przez cały okres leczenia.

Równomierny rozkład dobowej dawki leku (taka sama dawka rano i wieczorem) podawanej zgodnie ze stałym schematem dawkowania (co 12 godzin) dla większości pacjentów jest właściwy. Jednakże u niektórych pacjentów korzystniejszy może być nierównomierny rozkład dobowej dawki. Zgodnie z ogólną zasadą należy wybrać najmniejszą skuteczną dawkę leku przeciwbólowego. W leczeniu bólu nienowotworowego, dawka dobowa 40 mg zazwyczaj jest wystarczająca; aczkolwiek może wystąpić konieczność jej zwiększenia. Pacjenci z bólem nowotworowym mogą wymagać stosowania 80 do 120 mg oksykodonu chlorowodorku, przy czym w indywidualnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 400 mg. Jeśli konieczne jest zastosowanie jeszcze większych dawek, o wielkości dawki należy zdecydować indywidualnie, biorąc pod uwagę skuteczność, tolerancję leku i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dostosowywanie dawki zazwyczaj nie jest konieczne.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

U pacjentów należących do tej grupy leczenie należy rozpoczynać z wykorzystaniem protokołu standardowego. Zalecana dawka początkowa u dorosłych powinna zostać obniżona o 50% (przykładowo, u pacjentów nieprzyjmujących uprzednio opioidów całkowita doustna dawka dobowa wynosząca 10 mg). U każdego z pacjentów należy dostosować dawkę w celu odpowiedniej do ich sytuacji klinicznej kontroli bólu.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania Podanie doustne.

Produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować dwa razy na dobę zgodnie ze stałym schematem leczenia i w zaleconej dawce.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków, popijając odpowiednią ilością płynu. Produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, nie rozkruszać, nie żuć ani nie rozgryzać. Przyjęcie rozkruszonych, przeżutych lub rozgryzionych tabletek produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu prowadzi do szybkiego uwolnienia oraz wchłonięcia dawki oksykodonu, która potencjalnie może być śmiertelna (patrz punkt 4.9).

Produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie powinien być przyjmowany z napojami zawierającymi alkohol.

Czas trwania leczenia

Produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować dłużej niż jest to konieczne. Jeśli ze względu na rodzaj i nasilenie choroby wymagane jest długotrwałe leczenie, należy starannie i regularnie kontrolować stan pacjenta w celu określenia, czy i w jakim stopniu leczenie powinno być kontynuowane. Jeśli terapia z użyciem leków opioidowych nie jest już wskazana, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku, by zapobiec wystąpieniu objawów odstawiennych.

Przerwanie leczenia

Jeśli u pacjenta nie jest już konieczne leczenie oksykodonem, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku, by zapobiec wystąpieniu objawów z odstawienia.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje    pomocniczą

wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciężka depresja oddechowa z hipoksją.

•    Zwiększone stężenie dwutlenku węgla we krwi.

•    Ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

•    Serce płucne.

•    Ciężka astma oskrzelowa.

•    Niedrożność porażenna jelit.

•    Ostry brzuch, opóźnione opróżnianie żołądka.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie prowadzono badań nad stosowaniem produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Ponieważ nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nie zaleca się podawania tego produktu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, nie zaleca się stosowania go w tej grupie wiekowej.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując produkt u wyniszczonych pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, wątroby, nerek, z obrzękiem śluzowatym, niedoczynnością tarczycy, chorobą Addisona (niedoczynność nadnerczy), psychozą w przebiegu zatrucia (np. alkoholowego), rozrostem gruczołu krokowego, niedoczynnością kory nadnerczy, uzależnionych od alkoholu, ze stwierdzonym uzależnieniem od opioidów, z majaczeniem alkoholowym (delirium tremens), zapaleniem trzustki, chorobą dróg żółciowych, kolką żółciową lub moczowodową, zapalną chorobą jelit, hipotonią, hipowolemią, ze stanami przebiegającymi ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (np. uraz głowy),, z zaburzeniami regulacji krążenia, padaczką lub skłonnością do napadów drgawkowych oraz u pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Podawanie oksykodonu pacjentom poddawanym zabiegom w obrębie jamy brzusznej wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ wiadomo, że opioidy mogą zmniejszać motorykę jelit. Leki opioidowe mogą być stosowane w okresie pooperacyjnym wyłącznie wtedy, gdy powróci prawidłowa czynność jelit.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wymagają ścisłej kontroli.

Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem stosowania leków opioidowych jest depresja oddechowa, która szczególnie często występuje u wyniszczonych pacjentów w podeszłym wieku. Depresyjne działanie oksykodonu na ośrodek oddechowy może prowadzić do zwiększenia stężenia dwutlenku węgla we krwi, a następnie w płynie mózgowo-rdzeniowym. U pacjentów predysponowanych opioidowe leki przeciwbólowe mogą spowodować duże obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Podczas długotrwałego przyjmowania produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu może rozwinąć się tolerancja na działanie leku, co prowadzi do stosowania coraz większych dawek w celu uzyskania pożądanego działania przeciwbólowego. Występuje tolerancja krzyżowa na inne leki z grupy opioidów. Przewlekłe stosowanie produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu może prowadzić do uzależnienia fizycznego. W następstwie nagłego odstawienia leku mogą wystąpić objawy z odstawienia, do których należeć mogą: ziewanie, rozszerzenie źrenic, łzawienie, katar, drżenie, nadmierne pocenie, niepokój, pobudzenie, drgawki oraz bezsenność. Jeżeli pacjent nie wymaga dalszego leczenia oksykodonem, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku, by zapobiec wystąpieniu objawów odstawienia.

W bardzo rzadkich przypadkach, szczególnie przy stosowaniu dużych dawek produktu, może wystąpić nadmierna wrażliwość na ból, która nie ulega zmniejszeniu pod wpływem dalszego zwiększania dawki oksykodonu. Konieczne może być zmniejszenie dawki oksykodonu lub zmiana leczenia na inną terapie z wykorzystaniem opioidowych leków przeciwbólowych.

Produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu ma pierwotny potencjał uzależniający i może być nadużywany. Produkt Oxycodon Acino może być poszukiwany oraz nadużywany przez osoby z ukrytymi lub widocznymi zaburzeniami związanymi z uzależnieniem. Istnieje możliwość rozwoju fizycznej zależności (uzależnienia) od opioidowych leków przeciwbólowych, w tym od oksykodonu. Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu produktu Oxycodon u pacjentów, którzy w przeszłości nadużywali alkoholu lub narkotyków.

Jednakże u pacjentów z przewlekłym bólem przyjmujących lek zgodnie z zaleceniami ryzyko rozwinięcia się uzależnienia fizycznego lub psychicznego jest znacznie zmniejszone lub wymaga zróżnicowanej, indywidualnej oceny. Brak danych dotyczących rzeczywistej częstości występowania zależności psychicznej u pacjentów z przewlekłym bólem.

Produkt Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecany do stosowania przed zabiegami chirurgicznymi oraz w ciągu 12-24 godzin po zabiegu.

Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku.

W przypadku podania tego produktu pozajelitowo w postaci wstrzyknięcia dożylnego zawarte w tabletkach substancje pomocnicze (w szczególności talk) mogą doprowadzić do miejscowej martwicy tkanek, wytworzenia ziarniniaków płuc lub wystąpienia innych ciężkich, potencjalnie śmiertelnych zdarzeń. Aby zapobiec zniszczeniu bariery gwarantującej kontrolowane uwalnianie substancji czynnej, tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie wolno rozgryzać ani rozkruszać. Połknięcie rozgryzionej lub rozkruszonej tabletki prowadzi do natychmiastowego uwolnienia i wchłonięcia dawki oksykodonu, która może prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.9).

Jednoczesne picie alkoholu i stosowanie produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek może nasilać działania niepożądane produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek; należy unikać równoczesnego przyjmowania.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki hamujące aktywność ośrodkowego układu nerwowego (np. inne opioidy, leki uspokajające, leki nasenne, pochodne fenotiazyny, neuroleptyki, leki znieczulające, leki przeciwdepresyjne, leki zwiotczające mięśnie, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne) i alkohol mogą nasilać działania niepożądane oksykodonu, w szczególności depresję oddechowa.

Leki o działaniu cholinolitycznym (np. neuroleptyki, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne, leki stosowane w chorobie Parkinsona) mogą nasilać działania niepożądane oksykodonu związane z działaniem cholinolitycznym (takie jak zaparcia, suchość w jamie ustnej lub zaburzenia oddawania moczu).

Cymetydyna może spowalniać metabolizm oksykodonu.

Udowodniono, że leki z grupy inhibitorów MAO wchodzą w interakcję z opioidowymi lekami przeciwbólowymi, co prowadzi do pobudzenia lub hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego z następczym przełomem nadciśnieniowym lub niedociśnieniowym. Należy zachować ostrożność przy podawaniu produktu Oxycodon pacjentom, którzy przyjmują obecnie lub przyjmowali w ciągu ostatnich dwóch tygodni leki z grupy inhibitorów MAO (patrz punkt 4.4).

Oksykodon jest metabolizowany głównie przez cytochrom CYP3A4, z udziałem cytochromu CYP2D6. Aktywność tych ścieżek metabolicznych może być zahamowana lub pobudzona przez liczne leki podawane równolegle oraz przez składniki diety.

Przyjmowanie inhibitorów cytochromu CYP3A4, takich jak antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna oraz telitromycyna), produkty z grupy azoli o działaniu przeciwgrzybiczym (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol oraz pozakonazol), inhibitory proteaz (np. boceprewir, ritonawir, indinawir, nelfinawir oraz sakwinawir), cymetydyna oraz sok grapefruitowy może powodować zmniejszenie klirensu oksykodonu, co może prowadzić do zwiększenia stężenia oksykodonu w osoczu. W związku z tym konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawki.

Wybrane przykłady podane zostały poniżej:

•    Itrakonazol, silny inhibitor cytochromu CYP3A4. Podawanie w dawce doustnej 200 mg przez pięć dni prowadziło do zwiększenia wartości pola pod krzywą (AUC) dla oksykodonu. Średnio, wartość AUC wzrosła 2,4 krotnie (zakres od 1,5 - 3,4 krotnie).

•    Worykonazol, inhibitor cytochromu CYP3A4. Podawanie w dawce 200 mg dwa razy na dobę przez cztery dni (pierwsze dwie dawki 400 mg) prowadziło do zwiększenia wartości AUC dla oksykodonu. Średnio, wartość AUC wzrosła 3,6 krotnie (zakres od 2,7 - 5,6 krotnie).

•    Telitromycyna, inhibitor cytochromu CYP3A4. Podawanie w dawce doustnej 800 mg przez cztery dni prowadziło do zwiększenia wartości AUC dla oksykodonu. Średnio, wartość AUC wzrosła 1,8 krotnie (zakres od 1,3 - 2,3 krotnie).

•    Sok grapefruitowy, inhibitor cytochromu CYP3A4. Podawanie w dawce 200 ml trzy razy na dobę przez pięć dni prowadziło do zwiększenie wartości AUC dla oksykodonu. Średnio, wartość AUC wzrosła 1,7 krotnie (zakres od 1,1 - 2,1 krotnie).

Podawanie produktów powodujących indukcję cytochromu CYP3A4, takich jak ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina oraz ziele dziurawca zwyczajnego, może nasilać metabolizm oksykodonu i zwiększać klirens oksykodonu. Może to prowadzić do zmniejszenia stężenia oksykodonu w osoczu. Konieczne może być odpowiednie dopasowanie dawki.

Wybrane przykłady podane zostały poniżej:

•    Ziele dziurawca zwyczajnego, induktor cytochromu CYP3A4. Podawanie w dawce 300 mg trzy razy na dobę przez piętnaście dni prowadziło do zmniejszenie wartości AUC dla oksykodonu przyjmowanego doustnie. Średnio, wartość AUC zmniejszyła się o 50% (zakres od 37-57%).

•    Ryfampicyna, induktor cytochromu CYP3A4. Podawanie w dawce 600 mg raz na dobę przez siedem dni prowadziło do zmniejszenie wartości AUC dla oksykodonu przyjmowanego doustnie. Średnio, wartość AUC zmniejszyła się o 86%.

Podawanie produktów, które hamują aktywność cytochromu CYP2D6, takich jak paroksetyna i chinidyna, może zmniejszać klirens oksykodonu, co w efekcie może prowadzić do zwiększenia stężenia oksykodonu w osoczu. Nie jest znany wpływ silnych inhibitorów innych izoenzymów na metabolizm oksykodonu. Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia interakcji.

U osób przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny jednocześnie z produktem Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu obserwowano klinicznie istotne zmiany wartości INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany), zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie.

Nie badano wpływu oksykodonu na katalizowane przez cytochrom CYP przemiany metaboliczne innych leków.

Alkohol może nasilać działanie farmakodynamiczne produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek; należy unikać równoczesnego spożywania.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Jeżeli jest to możliwe, należy unikać stosowania tego produktu leczniczego u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

Ciąża

Dostępne są wyłącznie ograniczone dane dotyczące stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży. Dzieci matek, które otrzymywały leki opioidowe w czasie 3 do 4 tygodni przed porodem powinny być monitorowane w kierunku wystąpienia depresji układu oddechowego. U noworodków matek leczonych oksykodonem można zaobserwować objawy z odstawienia.

Karmienie piersią

Oksykodon może przenikać do mleka matki i może powodować depresję układu oddechowego u noworodków. W związku z tym, nie należy stosować oksykodonu u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Oksykodon może zmniejszać czujność i zdolność reagowania w stopniu, który zaburza lub całkowicie uniemożliwia prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

Podczas stałego leczenia bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów może nie być konieczny. Decyzja powinna zostać podjęta przez lekarza prowadzącego po starannym rozważeniu indywidualnej sytuacji pacjenta.

4.8    Działania niepożądane

Oksykodon może spowodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcze oskrzeli, skurcze mięśni gładkich oraz zniesienie odruchu kaszlowego.

Poniżej wymieniono reakcje niepożądane, których związek z leczeniem określono jako co najmniej możliwy, usystematyzowane według układów i narządów oraz według bezwzględnej częstości występowania. Częstości występowania działań niepożądanych sklasyfikowano w następujący sposób:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko


(>1/10)

(>1/100 do <1/10) (>1/1000 do <1/100) (>1/10000 do <1/1000) (<1/10000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:    Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często:    Nadwrażliwość.

Nieznana:    Reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia endokrynologiczne:

Niezbyt często:    Zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:    Zmniejszony apetyt

Niezbyt często:    Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często:    Lęk, depresja, zmiany aktywności (najczęściej zmniejszenie z towarzyszącym

letargiem), nerwowość, bezsenność, zaburzenia myślenia, dezorientacja. Niezbyt często:    Pobudzenie, chwiejność, euforyczny nastrój, omamy, zmniejszenie popędu

seksualnego, uzależnienie od leku (patrz punkt 4.4).

Nieznana:    Zachowania agresywne

Zaburzenia układu nerwowego


Bardzo często: Często:

Niezbyt często:


Rzadko:

Nieznana:


Bezsenność, zawroty głowy, ból głowy Drżenie.

Zaburzenia pamięci, drgawki, zwiększone napięcie mięśniowe, mimowolne skurcze mięśni, osłabienie czucia dotyku, zaburzenia mowy, omdlenia, parestezje, zaburzenia smaku.

Napady drgawek, w szczególności u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z skłonnością do drgawek.

Zwiększona wrażliwość na ból.


Zaburzenia oka

Niezbyt często:    Zaburzenia wydzielania łez, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:    Zawroty głowy, nadwrażliwość na dźwięki.

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    Kołatanie serca (jako element zespołu odstawienia).

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Rzadko:    Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    Skurcz oskrzeli, duszność.

Niezbyt często:    Nasilony kaszel, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, zmiany

tembru głosu, depresja układu oddechowego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    Zaparcia, nudności, wymioty

Często:    Suchość w jamie ustnej ból brzucha, biegunka, niestrawność.

Niezbyt często:    Kolka żółciowa, owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy

ustnej, trudności w połykaniu, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, odbijanie ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, niedrożność jelit.

Nieznana:    Krwawienie z dziąseł, próchnica zębów, zwiększenie apetytu, smoliste stolce.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Nieznana:    Cholestaza, kolka żółciowa.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:    Świąd

Często:    Wysypka, nadmierne pocenie.

Suchość skóry, opryszczka zwykła. Pokrzywka.

Niezbyt często: Rzadko:


Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często:    Zatrzymanie moczu.


Rzadko:


Krwiomocz


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często:    Zaburzenia wzwodu


Nieznana:


Brak miesiączki


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania


Często:

Niezbyt często:


Rzadko:


Astenia.

Przypadkowe urazy spowodowane wypadkami, ból (np. ból w klatce piersiowej), migrena, dreszcze, zespół z odstawienia, złe samopoczucie, obrzęki obwodowe, tolerancja leku, pragnienie.

Zmiany dotyczące masy ciała (zwiększenie lub zmniejszenie), zapalenie tkanki łącznej


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy zatrucia:

Ostre przedawkowanie oksykodonu może objawiać się zwężeniem źrenic, depresją oddechową, sennością, zmniejszonym napięciem mięśni szkieletowych i obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach może wystąpić zapaść krążeniowa, stupor, śpiączka, bradykardia i niekardiogenny obrzęk płuc; nadużycie dużych dawek silnych opioidów takich jak oksykodon może prowadzić do zgonu.

Leczenie zatrucia:

Przede wszystkim należy dążyć do utrzymania drożności dróg oddechowych i rozpoczęcia wspomaganej lub kontrolowanej wentylacji.

W przypadku przedawkowania wskazane może być dożylne podanie antagonisty receptorów opioidowych (np. 0,4-2 mg naloksonu dożylnie). Podanie jednorazowej dawki należy powtarzać w zależności od sytuacji klinicznej w odstępach 2-3 minutowych. Możliwe jest zastosowanie wlewu dożylnego 2 mg naloksonu w 500 ml roztworu soli fizjologicznej lub 5% roztworze glukozy (co odpowiada stężeniu 0,004 mg naloksonu/ml). Szybkość wlewu powinna zostać dostosowana do wcześniejszych wstrzyknięć w bolusie i reakcji pacjenta na leczenie.

Można rozważyć płukanie żołądka. Gdy zażyto znaczną ilość leku w ciągu poprzedzającej godziny oraz jeśli drogi oddechowe są odpowiednio zabezpieczone, można rozważyć podanie węgla aktywowanego (w dawce 50 g u osób dorosłych, 10-15 g u dzieci). Można przypuszczać, że nawet opóźnione podanie węgla aktywowanego może być korzystne w przypadku produktów o przedłużonym uwalnianiu; jednak brak dowodów naukowych potwierdzających to założenie.

W celu przyspieszenia pasażu jelitowego pomocne może być zastosowanie odpowiedniego środka przeczyszczającego (np. roztwór glikolu polietylenowego (PEG)).

W leczeniu podtrzymującym towarzyszącej zapaści krążeniowej należy, w razie konieczności, zastosować terapię wspomagającą (wentylacja mechaniczna, podaż tlenu, podanie leków obkurczających naczynia oraz płynów). W przypadku zatrzymania czynności serca lub pojawienia się niemiarowej pracy serca wskazany może być masaż serca lub defibrylacja. W razie konieczności zastosować należy wentylację wspomaganą oraz utrzymać równowagę wodno- elektrolitową.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe, opioidy, naturalne alkaloidy opium Kod ATC: N02A A05

Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mi i delta w mózgu i rdzeniu kręgowym. Działa na te receptory jako agonista opioidowy bez działania antagonistycznego. Działanie terapeutyczne oksykodonu obejmuje przede wszystkim działanie przeciwbólowe i uspokajające. W porównaniu do oksykodonu w postaci o natychmiastowym uwalnianiu podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami, tabletki o przedłużonym uwalnianiu zmniejszają ból na znacząco dłuższy czas, przy czym nie obserwuje się zwiększonego występowania działań niepożądanych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Względna biodostępność produktu Oxycodon Acino w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest porównywalna do względnej biodostępności oksykodonu w postaci o natychmiastowym uwalnianiu a maksymalne stężenie w osoczu obserwuje się po upływie 3 do 4,5 godzin od przyjęcia tabletek o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z 1 do 1,5 godziny dla postaci o natychmiastowym uwalnianiu. Maksymalne stężenie w osoczu oraz oscylacje stężeń oksykodonu uwolnionego z produktu o przedłużonym i natychmiastowym uwalnianiu są porównywalne w przypadku podawania tych produktów w tej samej dawce dobowej w odstępach odpowiednio 12- i 6-godzinnych.

Spożycie bogatego w tłuszcze posiłku przed przyjęciem tabletki nie wpływa na wartość stężenia maksymalnego ani na stopień wchłaniania oksykodonu.

Tabletek nie wolno rozkruszać ani rozgryzać, gdyż prowadzi to do natychmiastowego uwolnienia oksykodonu wskutek zniszczenia bariery zapewniającej przedłużone uwalnianie.

Dystrybucja:

Bezwzględna biodostępność oksykodonu wynosi 60-87%. W stanie stacjonarnym objętość dystrybucji oksykodonu wynosi 2,6 l/kg mc., a wiązanie z białkami osocza 38-45%; okres półtrwania w fazie eliminacji 4 do 6 godzin a klirens osoczowy 0,8 l/min.

Metabolizm:

Oksykodon jest metabolizowany w jelitach i w wątrobie przez układ enzymatyczny cytochromu P450 do noroksykodonu (CYP3A4) i oksymorfonu (CYP2D6), a także do kilku związków sprzężonych z glukuronidem. Metabolity pozostają bez wpływu na całkowite działanie farmakodynamiczne.

Eliminacja:

Oksykodon i jego metabolity wydalane są z moczem i kałem. Oksykodon przenika przez łożysko i do mleka ludzkiego.

Okres półtrwania w fazie eliminacji oksykodonu przyjętego w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 4-5 godzin, stan stacjonarny osiągany jest średnio po 1 dniu.

Liniowość i (lub) nieliniowość:

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu o mocy: 10, 20, 40 i 80 mg są biorównoważne proporcjonalnie do dawki, z uwzględnieniem ilości wchłoniętej substancji czynnej, oraz porównywalne, przy uwzględnieniu tempa wchłaniania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych na szczurach oksykodon nie wykazywał wpływu na płodność oraz rozwój zarodkowy. Jednakże, u królików po podawaniu w dawce powodującej toksyczność u matki, obserwowano zależne od dawki pojawianie się wad rozwojowych (zwiększona liczba kręgów przedkrzyżowych, dodatkowe pary żeber). W badaniu dotyczącym rozwoju prenatalnego i urodzeniu u szczurów nie obserwowano wpływu na rozwój odruchów oraz czucia, ani na wskaźniki zachowani czy reprodukcji.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań dotyczących rakotwórczości.

Dane z badań dotyczącychgenotoksyczności nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana)

Hypromeloza Makrogol 6000 Talk

Etyloceluloza Hydroksypropyloceluloza Glikol propylenowy Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Talk

Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PVC/PVDC z zabezpieczeniem przed dostępem dziećmi, w tekturowym pudełku.

Butelka z HDPE (poj. 100 ml) z zakrętką z PP z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

10, 14, 20, 25, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Acino AG Am Windfeld 35 83714 Miesbach Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17484

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16 listopada 2010 / 14 sierpnia 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2014 - 11 -

Oxycodon Acino