+ iMeds.pl

Oxycodone hydrochloride teva 30 mgUlotka Oxycodone hydrochloride teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oxycodone hydrochloride Teva, 30 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxycodone hydrochloride Teva, 60 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxycodoni hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxycodone hydrochloride Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxycodone hydrochloride Teva

3.    Jak stosować lek Oxycodone hydrochloride Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxycodone hydrochloride Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oxycodone hydrochloride Teva i w jakim celu się go stosuje

Oxycodone hydrochloride Teva jest silnym lekiem przeciwbólowym działającym na ośrodkowy układ nerwowy, należącym do grupy opioidów.

Oxycodone hydrochloride Teva jest stosowany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych w leczeniu ostrego bólu, który ustępuje tylko po zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxycodone hydrochloride Teva Kiedy nie stosować leku Oxycodone hydrochloride Teva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na oksykodonu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Oxycodone hydrochloride Teva (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent cierpi na ostre zaburzenia oddychania (depresja oddechowa) połączone ze zbyt małą ilością tlenu we krwi (hipoksja) i (lub) zbyt dużą ilością dwutlenku węgla we krwi (hiperkapnia)

-    jeśli pacjent cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, serce płucne (zmiany w sercu spowodowane długotrwałym przeciążeniem krążenia w płucach) lub ostrą, ciężką astmę oskrzelową

-    jeśli pacjent cierpi na niedrożność jelit (niedrożność porażenna jelit)

-    jeśli u pacjenta występuje zespół ostrego brzucha, lub pacjent cierpi na opóźnione opróżnianie żołądka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxycodone hydrochloride Teva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowało w przeszłości którekolwiek z poniższych uwarunkowań:

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest osłabiony

1

-    jeśli pacjent cierpi na ostre zaburzenia czynności płuc, wątroby lub nerek (patrz również punkt 3 „Pacjenci z grupy ryzyka”)

-    jeśli pacjent cierpi na obrzęk śluzowaty (jedna z chorób tarczycy), zaburzenia czynności tarczycy

-    jeśli pacjent ma niedoczynność kory nadnerczy (chorobą Addisona)

-    jeśli pacjent ma powiększoną prostatą (przerost gruczołu krokowego)

-    jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa, lub jest w trakcie odstawiania alkoholu

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uzależnienie od opiodów

-    jeśli pacjent cierpi na zapalenie trzustki

-    jeśli u pacjenta występują stany obejmujące zwiększone ciśnienia wewnątrzczaszkowego

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności układu krążenia

-    jeśli pacjent cierpi na kolkę dróg żółciowych i moczowodu

-    jeśli pacjent choruje na padaczkę lub ma skłonność do drgawek

-    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO (stosowane w leczeniu depresji).

Długotrwałe leczenie i nadużycie

Oxycodone hydrochloride Teva wykazuje właściwości uzależniające. Podczas długotrwałego stosowania leku Oxycodone hydrochloride Teva u pacjenta może rozwinąć się tolerancja na lek, pacjent może wówczas wymagać podawania stopniowo coraz większych dawek leku w celu utrzymania pożądanej kontroli bólu.

Długotrwałe stosowanie leku Oxycodone hydrochloride Teva może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a po nagłym przerwaniu leczenia może wystąpić zespół odstawienia. Jeżeli dalsze leczenie chlorowodorkiem oksykodonu nie jest konieczne, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów odstawienia.

U pacjentów z przewlekłym bólem, w przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, ryzyko uzależnienia fizycznego lub psychicznego jest wyraźnie zmniejszone i należy je oceniać odpowiednio w odniesieniu do korzyści z leczenia. Należy omówić to z lekarzem.

Oxycodone hydrochloride Teva przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego. W przypadku wstrzyknięcia (do naczynia krwionośnego) inne substancje wchodzące w skład tabletki mogą spowodować miejscowe zniszczenie tkanki (martwicę), zmiany w tkance płucnej (ziarniniaki płucne) lub wywołać inne ciężkie działania niepożądane potencjalnie zagrażających życiu.

Ostrzeżenie antydopingowe

Lek ten może powodować dodatnie wyniki w testach antydopingowych.

Stosowanie leku Oxycodone hydrochloride Teva jako środka dopingującego może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Dzieci w wieku do 11 lat

Nie zaleca się stosowania leku Oxycodone hydrochloride Teva u dzieci w wieku do 11 lat, ze względu na bezpieczeństwo stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, na ogół nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Inne leki i Oxycodone hydrochloride Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Leki tłumiące czynność ośrodkowego układu nerwowego, takie jak:

• leki nasenne lub uspokajające

•    inne leki działające na układ nerwowy (pochodne fenotiazyny, neuroleptyki)

•    leki stosowane w leczeniu alergii (leki przeciwhistaminowe) lub przeciwwymiotne

inne opioidy lub alkohol mogą nasilać działania niepożądane oksykodonu, w szczególności zaburzenia oddychania (depresję oddechową).

-    Leki o działaniu przeciwcholinergicznym, takie jak:

•    inne leki wpływające na układ przywspółczulny i cholinergiczne włókna nerwowe osrodkowego układu nerwowego (leki psychotropowe)

•    leki stosowane w leczeniu alergii (leki przeciwhistaminowe) lub leki przeciwwymiotne

•    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona mogą nasilać określone działania niepożądane oksykodonu (np. zaparcia, suchość w jamie ustnej lub zaburzenia układu moczowego)

-    Cymetydyna i inhibitory cytochromu P450-3A, takie jak ketokonazol, warikonazol i erytromycyna mogą hamować metabolizm oksykodonu. Nie badano wpływu innych leków, które mogą wyraźnie zmieniać metabolizm oksykodonu.

- Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) mogą nasilać działanie niepożądane oksykodonu (np. pobudzenie, spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi).

-    Podczas jednoczesnego stosowania leku Oxycodone hydrochloride Teva z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryn obserwowano klinicznie istotne zwiększenie lub zmniejszenie krzepliwości krwi.

Oxycodone hydrochloride Teva z alkoholem

Podczas stosowania leku Oxycodone hydrochloride Teva spożywanie alkoholu może wywołać senność oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak spłycenie z ryzykiem zatrzymania oddechu, utrata przytomności. Podczas stosowania leku Oxycodone hydrochloride Teva zaleca się, żeby nie spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy stosować leku Oxycodone hydrochloride Teva w czasie ciąży, chyba ze istnieje wyraźna konieczność.

Brak jest wystarczających doświadczeń dotyczących stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży. Oksykodon przenika przez łożysko do organizmu dziecka. Długotrwałe stosowanie oksykodonu w okresie ciąży może prowadzić do objawów odstawiennych u noworodka. Stosowanie leku w trakcie porodu może spowodować u noworodka zahamowanie czynności oddechowej.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Oxycodone hydrochloride Teva podczas karmienia piersią, ponieważ oksykodon

przenika do mleka ludzkiego i może mieć wpływ na noworodka, zwłaszcza jeśli pacjentka przyjmuje lub przyjmowała dawki wielokrotne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oksykodon może osłabiać czujność i zdolność reakcji do takiego stopnia, że pacjent może mieć ograniczona zdolność lub w ogóle nie być zdolny do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zatem Oxycodone hydrochloride Teva ma umiarkowany do dużego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przy zrównoważonej terapii całkowity zakaz prowadzenia pojazdów może nie być konieczny. Należy poradzić się lekarza w sprawie możliwości i ewentualnych warunków prowadzenia samochodu.

Lek Oxycodone hydrochloride Teva zawiera sacharozę.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu produktu Oxycodone hydrochloride Teva o mocy 30 mg zawiera maksymalnie 18 mg sacharozy, a każda tabletka o mocy 60 mg zawiera maksymalnie 36 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować lek Oxycodone hydrochloride Teva

3.


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dla dawek nie możliwych do zrealizowania przy pomocy niniejszego leku, dostępne są inne moce oraz inne leki.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Zwykle stosowana dawka początkowa to 10 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin.

Lekarz, w oparciu o poprzednie dawkowania, zadecyduje o wielkości dawki dobowej, o podziale dawki dobowej na pojedyncze dawki oraz o ewentualnej zmianie dawkowania w trakcie leczenia. Pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali opioidowe leki przeciwbólowe, lekarz może przepisać większą dawkę początkową, biorąc pod uwagę ich wcześniejszą reakcję na leczenie opioidami.

Niektórzy pacjenci przyjmujący Oxycodone hydrochloride Teva zgodnie z ustalonym schematem leczenia, potrzebują szybko działającego leku przeciwbólowego w celu szybkiego zniesienia przebijającego bólu. Oxycodone hydrochloride Teva nie jest wskazany do leczenia przebijającego bólu.

Do leczenia bólu innego niż ból nowotworowy zwykle wystarcza dawką dobowa w ilości 40 mg chlorowodorku oksykodonu, ale mogą być konieczne większe dawki. Pacjenci z bólem nowotworowym zwykle potrzebują dawek od 80 do 120 mg chlorowodorku oksykodonu, które w szczególnych przypadkach mogą być zwiększane do 400 mg.

Należy regularnie kontrolować leczenie pod względem uśmierzenia bólu i innych skutków leczenia, w celu uzyskania najlepszego sposobu leczenia bólu, szybkiego leczenia ewentualnych skutków działań niepożądanych oraz podjęcia decyzji co do kontynuacji leczenia.

Pacjenci z grupy ryzyka

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek i (lub) wątroby lub pacjent ma małą masę ciała, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki początkowej.

Stosowanie u dzieci w wieku 11 lat i młodszych

Leku Oxycodone hydrochloride Teva nie należy stosować u dzieci w wieku 11 lat i młodszych ze względu na bezpieczeństwo stosowania i skuteczność.

Sposób i okres podawania (podanie doustne)

Podanie doustne. Leku Oxycodone hydrochloride Teva nie należy przyjmować jednocześnie z napojami alkoholowymi.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody), niezależnie od posiłków, rano lub wieczorem zgodnie z ustalonym schematem (np. o godzinie 8 rano i 8 wieczorem).

Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie wolno rozkruszać ani żuć, ponieważ, z powodu zniszczenia właściwości tabletek, prowadzi to do szybkiego uwolnienia i wchłonięcia przez organizm pacjenta potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu (patrz punkt Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Oxycodone hydrochloride Teva).

Instrukcja otwierania blistra

Lek pakowany jest w blistry, zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci. Nie można wycisnąć tabletki o przedłużonym uwalnianiu przez blister. Należy zapoznać się z poniższą instrukcją:

1.    Oderwać pojedynczą dawkę wzdłuż linii perforowanej blistra.

2.    Powoduje to odsłonięcie powierzchni niezabezpieczonej, położonej w miejscu, gdzie przecinają się linie perforowane.

3.    Pociągnąć niezabezpieczony pasek i zerwać warstwę zabezpieczającą.

Lekarz prowadzący dostosuje dawkowanie w zależności od nasilenia bólu i reakcji pacjenta na leczenie. Lek należy przyjmować dwa razy na dobę w ilości zaleconej przez lekarza prowadzącego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Oxycodone hydrochloride Teva

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Oxycodone hydrochloride Teva należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego lub lokalny ośrodek toksykologii. Mogą wystąpić następujące objawy: zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania (depresja oddechowa), wiotczenie mięśni szkieletowych i obniżenie ciśnienia krwi. W ciężkich przypadkach może wystąpić niewydolność krążenia, brak aktywności psychicznej i fizycznej (osłupienie), utrata przytomności (śpiączka), spowolnienie akcji serca, nagromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego); zażycie dużych dawek opioidowych leków przeciwbólowych, takich jak oksykodon może prowadzić do śmierci. Należy bezwzględnie unikać sytuacji wymagających podwyższonej koncentracji np. prowadzenie pojazdu.

Pominięcie przyjęcia leku Oxycodone hydrochloride Teva

W razie przyjęcia mniejszej niż zalecana dawki leku Oxycodone hydrochloride Teva lub pominięcia zażycia leku Oxycodone hydrochloride Teva, zniesienie bólu może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe.

Można przyjąć pominiętą tabletkę, jeśli kolejne planowane zażycie nie nastąpi za co najmniej 8 godzin. Następnie można kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z dotychczas ustalonym

schematem.

Można także przyjąć Oxycodone hydrochloride Teva, jeśli kolejne planowane zażycie ma nastąpić w krótszym czasie niż za 8 godzin, należy wówczas przesunąć następne planowane zażycie o 8 godzin. Nie należy stosować leku częściej niż co 8 godzin.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Oxycodone hydrochloride Teva

Nie należy przerywać leczenia bez poinformowania lekarza.

Jeśli pacjent nie wymaga już leczenia z zastosowaniem leku Oxycodone hydrochloride Teva, lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę, aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych. Zespół odstawienny może wystąpić po gwałtownym przerwaniu leczenia. Objawy zespołu odstwiennego, patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Istotne działania niepożądane lub objawy i środki, które powinny być podjęte w przypadku ich wystąpienia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z niżej wymienionych objawy niepożądany. należy przerwać przyjmowanie leku Oxycodone hydrochloride Teva i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Zaburzenia oddychania stanowią największe zagrożenie wywoływane przez opioidy i najczęściej mogą wystąpić u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych. W konsekwencji u predysponowanych pacjentów mogą wystąpić spadki ciśnienia krwi.

Ponadto oksykodon może powodować zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli, skurcz mięśni gładkich i znoszenie odruchu kaszlu.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    uspokojenie (od zmęczenia do ospałości). zawroty głowy. ból głowy

-    zaparcia, mdłości, wymioty

-    swędzenie

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    brak apetytu aż do całkowitej utraty apetytu

-    wiele zaburzeń psychicznych: takich jak

•    zmiany nastroju (np, lęk. depresja. euforia)

•    zmiany aktywności (głównie uspokojenie, któremu czasem towarzyszy letarg, okazjonalnie wzrost aktywności połączony z niepokojem. nerwowością i zaburzeniami snu)

•    zmiany zachowania (zaburzenia myślenia. splątanie. zaniki pamięci. pojedyncze przypadki zaburzeń mowy

-    uczucie osłabienia (astenia), mrowienie, drętwienie

-    obniżenie ciśnienia krwi. któremu rzadko towarzyszą takie objawy jaki przyspieszone bicie serca, omdlenie

-    zaburzone oddychanie (duszność). skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu lub świszczący oddech)

-    suchość w jamie ustnej, rzadko z towarzyszącym uczuciem pragnienia lub trudnościami w przełykaniu

-    zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak ból brzucha, biegunka, odbijanie, zaburzenia żołądkowe (niestrawność)

-    reakcje skórne, takie jak wysypka, rzadko występuje zwiększona wrażliwość na światło (fotowrażliwość), w pojedynczych przypadkach może wystąpić swędząca (pokrzywka) lub łuskowata wysypka (złuszczające zapalenie skóry)

-    zaburzenia w oddawaniu moczu (zatrzymanie ale również częste oddawanie moczu)

-    pocenie się. dreszcze

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. który prowadzi do częstego oddawania moczu

-    zmiany w postrzeganiu, takie jak depersonalizacja, omamy, zmiany smaku, zaburzenia widzenia,nadmierne wyostrzenie słuchu (przeczulica słuchowa)

-    zarówno zwiększone jaki i zmniejszone napięcie mięśni, drżenie, tiki, zmniejszona wrażliwość na dotyk, zaburzenia koordynacji, złe samopoczucie. zawroty głowy

-    zmiany wydzielania łez. zwężenie źrenic

-    przyspieszony puls

- rozszerzenie naczyń krwionośnych

-    nasilony kaszel, zapalenie gardła, katar, zmiany głosu

-    kolka żółciowa. owrzodzenie jamy ustnej. zapalenie dziąseł. zapalenie jamy ustnej. wzdęcia z oddawaniem gazów

-    zaburzenia funkcji seksualnych (osłabiony popęd płciowy i impotencja)

-    przypadkowe skaleczenia, ból (np. ból w klatce piersiowej), nadmierna ilość płynu w tkankach (obrzęk), migrena

-    uzależnienie fizyczne z zespołem odstawiennym, reakcje alergiczne

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

-    powiększenie węzłów chłonnych

-    odwodnienie organizmu

-    drgawki, szczególnie u pacjentów cierpiących na padaczkę lub z tendencja do drgawek

-    skurcze mięśni

-    krwawienie dziąseł, zwiększenie apetytu, smoliste stolce, przebarwienia i uszkodzenia zębów, niedrożność jelit

-    sucha skóra, opryszczka pospolita (zaburzenia skóry i błony śluzowej)

-    krew w moczu (krwiomocz)

-    brak wystąpienia krwawienia miesięcznego (brak miesiączki)

-    zmiany masy ciała (zmniej szenie lub zwiększenie), zaburzenia tkanki łącznej

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)

Podczas długotrwałe stosowania może rozwinąć się tolerancja i uzależnienie od leku a po nagłym przerwaniu leczenia może wystąpić zespół odstawienny. Zespół odstawienny charakteryzuje się występowaniem niektórych lub wszystkich następujących objawów: niepokój, zwiększenie wydzielania łez, katar, ziewanie, pocenie się, dreszcze, ból mięśni, nadmiernie rozszerzone źrenice, nieregularne i gwałtowne bicie serca. Mogą wystąpić również inne objawy, w tym: drażliwość, lęk, ból pleców, ból stawu, osłabienie, skurcze brzucha, bezsenność, mdłości, utrata apetytu, wymioty, biegunka lub zwiększone ciśnienie krwi, przyspieszony oddech i tętno.

Środki zaradcze

Lekarz podejmie odpowiednie działania w przypadku wystąpienia u pacjenta któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych.

Aby zapobiec zaparciom należy stosować dietę bogatą w błonnik oraz pić większe ilości płynów.

Jeśli pacjent ma nudności lub wymioty, lekarz przepisze odpowiednie leki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Oxycodone hydrochloride Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Oxycodone hydrochloride Teva

Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek.

Oxycodone hydrochloride Teva,30 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 26,9 mg oksykodonu.

Oxycodone hydrochloride Teva,60 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 60 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 53,8 mg oksykodonu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń: sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana), hypromeloza, talk, etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, glikol propylenowy, karmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Oxycodone hydrochloride Teva i co zawiera opakowanie

Oxycodone hydrochloride Teva, 30 mg to żółte, obustronnie wypukłe, podłużne tabletki o średnicy 5,3 mm i nacięciem po obu stronach. Tabletkę można dzielić na równe dawki.

Oxycodone hydrochloride Teva, 60 mg to ciemno żółte, obustronnie wypukłe, podłużne tabletki o średnicy 6,8 mm i nacięciem po obu stronach. Tabletkę można dzielić na równe dawki.

Wielkości opakowań:

10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrze perforowanym podzielnym na jednostki zawierające pojedyncze tabletki, z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Pharmachemie B.V. te HAARLEM Swensweg 5,

2031 GA HAARLEM Holandia

Teva Pharma B.V. (in Utrecht)

Computerweg 10 3542 DR UTRECHT Holandia

Produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Oxycodon-HCl-ratiopharm 30 mg Retardtabletten, Oxycodon-HCl-ratiopharm 60

mg Retardtabletten

Niemcy    Oxycodon-HCl-ratiopharm 30 mg Retardtabletten, Oxycodon-HCl-ratiopharm 60

mg Retardtabletten

Polska    Oxycodone hydrochloride Teva

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Oxycodone Hydrochloride Teva

Charakterystyka Oxycodone hydrochloride teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxycodone hydrochloride Teva, 30 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxycodone hydrochloride Teva, 60 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg oksykodonu chlorowodorku (Oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 26,9 mg oksykodonu.

Każda tabletka o przedłużonym działaniu zawiera 60 mg oksykodonu chlorowodorku (Oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 53,8 mg oksykodonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera maksymalnie 18 mg sacharozy.

Każda tabletka o przedłużonym działaniu zawiera maksymalnie 36 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Żółte, obustronnie wypukłe, podłużne tabletki o średnicy 5,3 mm i nacięciem po obu stronach. Ciemnożółte, obustronnie wypukłe, podłużne tabletki o średnicy 6,8 mm i nacięciem po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Silny ból, który wymaga leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Oxycodone hydrochloride Teva jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz młodzieży w wieku od lat 12.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na leczenie.

Zazwyczaj zaleca się następujące dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku od 12lat

Dostosowanie dawki: Zazwyczaj dawka początkowa stosowana u pacjentów, którzy nie zażywali wcześniej opioidów, wynosi 10 mg oksykodonu chlorowodorku podawana co 12 godzin. Niektórzy pacjenci mogą odpowiadać już na dawkę początkową 5 mg, co zmniejsza częstość występowania działań niepożądanych.

Pacjentowi wcześniej leczonemu opioidami można podać większą dawkę początkową produktu Oxycodone hydrochloride Teva, biorąc pod uwagę doświadczenie uzyskane podczas dotychczasowego leczenia pacjenta opioidami.

Dla dawek niemożliwych do uzyskania przy pomocy niniej szego produktu leczniczego, dostępne są inne moce oraz inne produkty lecznicze.

Na podstawie dobrze kontrolowanych badań klinicznych ustalono, że 10-13 mg oksykodonu chlorowodorku odpowiada około 20 mg morfiny siarczanu, przy czym oba produkty stosowane były w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Z uwagi na indywidualne różnice we wrażliwości na różne opioidy, po zmianie terapii z innych opioidów, zaleca się rozpoczynać leczenie produktem leczniczym Oxycodone hydrochloride Teva podając 50-75% wyliczonej dawki oksykodonu.

Ustalenie dawki

Niektórzy pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Oxycodone hydrochloride Teva zgodnie z ustalonym schematem, wymagają środków przeciwbólowych w postaci o szybkim uwalnianiu w celu kontroli bólu przebijającego. Produkt leczniczy Oxycodone hydrochloride Teva nie jest wskazany do leczenia ostrego bólu i (lub) bólu przebijającego. Pojedyncza dawka produktu leczniczego szybko przynoszącego ulgę powinna wynosić 1/6 dawki dobowej produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva. Stosowanie produktu leczniczego szybko przynoszącego ulgę więcej niż dwa razy na dobę oznacza, że należy zwiększyć dawkę produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva. Dawki nie należy zwiększać częściej niż co 1-2 dni aż do ustalenia stałej dawki podawanej dwa razy na dobę.

Zwiększanie dawki z 10 mg do 20 mg podawanej co 12 godzin, należy przeprowadzić stopniowo o około 1/3 dawki dobowej. Celem jest ustalenie dawkowania specyficznego dla pacjenta, które, przy podawaniu 2 razy na dobę, pozwala na odpowiednie zniesienie bólu przy umiarkowanych działaniach niepożądanych oraz stosowanie możliwie niewielkiej ilości produktu leczniczego szybko przynoszącego ulgę, w czasie trwania całego leczenia.

Dla większości pacjentów skuteczne jest podawanie takiej samej dawki rano i wieczorem o stałych porach (co 12 godzin). Dla niektórych pacjentów korzystne może być nierówne rozłożenie dawek w ciągu doby. Zasadniczo, należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę. W leczeniu bólu nienowotworowego zazwyczaj wystarczająca jest dawka 40 mg na dobę, ale większa dawka może być konieczna. Pacjenci z bólem nowotworowym mogą wymagać dawkowania od 80 mg do 120 mg, które w pojedynczych przypadkach może zostać zwiększone aż do 400 mg. Jeśli konieczne jest stosowanie jeszcze większych dawek, należy rozważyć to dla każdego pacjenta oddzielnie, biorąc pod uwagę skuteczność, tolerancję pacjenta i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czas trwania leczenia

Produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva nie należy stosować dłużej niż jest to konieczne. W przypadku konieczności długotrwałego leczenia z uwagi na charakter i ciężkość choroby, zalecana jest uważna i regularna kontrola w celu określenia czy i w jakim stopniu leczenie powinno być kontynuowane. Jeśli terapia z zastosowaniem opioidów nie jest już dłużej wskazana, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki dobowej w celu uniknięcia wystąpienia objawów odstawienia.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują kliniczne objawy zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek, nie ma zwykle konieczności dostosowania dawkowania

Pacjenci z grupy ryzyka

Pacjenci z grupy ryzyka, np. z niewydolnością nerek lub wątroby, niską masą ciała czy też pacjenci o spowolnionym metabolizmie leków, którzy dotychczas nie byli leczeni opioidami, powinni na początku otrzymać połowę dawki zalecanej dla dorosłych. Z tego względu najmniejsza zalecana dawka, tj. 10 mg może nie być odpowiednia jako dawka początkowa. Dostosowanie dawki należy przeprowadzić w zgodzie z indywidualnym stanem klinicznym pacjenta.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku 11 lat i młodsze

Produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva nie należy stosować u dzieci w wieku 11 lat i młodszych, ze względu na bezpieczeństwo stosowania i skuteczność.

Sposób podawania Do stosowania doustnego.

Oxycodone hydrochloride Teva należy stosować dwa razy na dobę zgodnie z ustalonym schematem dawkowania.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu mogą być przyjmowane z posiłkami lub niezależnie od posiłków, popijając wystarczającą ilością płynu. Oxycodone hydrochloride Teva należy połykać w całości, nie żuć, nie rozkruszać.

Produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva nie należy przyjmować jednocześnie z napojami alkoholowymi.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Ciężka niewydolność oddechowa z niedotlenieniem i (lub) hiperkapnią

-    Ciężka przewlekła choroba obturacyjna płuc

-    Zespół serca płucnego

-    Ciężka astma oskrzelowa

-    Porażenna niedrożność jelit

-    Zespół ostrego brzucha, opóźnione opróżnianie żołądka.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

•    pacjenci w podeszłym wieku i osoby osłabione,

•    pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, wątroby lub nerek,

•    obrzęk śluzowaty, niedoczynność tarczycy,

•    choroba Addisona (niewydolność kory nadnerczy),

•    psychozy związane z intoksykacją (np. alkoholową),

•    przerost gruczołu krokowego,

•    alkoholizm, rozpoznane uzależnienie od opioidów,

•    majaczenie alkoholowe,

•    zapalenie trzustki,

•    choroby dróg żółciowych,

•    kolka wątrobowa lub moczowodowa,

•    zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

•    zaburzenia krążenia,

•    padaczka lub skłonność do drgawek,

•    pacjenci przyjmujący inhibitory MAO.

W przypadku wystąpienia lub podejrzenia niedrożności porażennej jelit, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva.

Zabiegi chirurgiczne

Należy zachować szczególną ostrożność, w przypadku stosowania oksykodonu u pacjentów, u których wykonuje się zabiegi chirurgiczne jelita. Opioidy należy stosować po zabiegach tylko wówczas, gdy zostanie przywrócona czynność jelit.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva przed zabiegiem chirurgicznym i dlatego stosowanie tego produktu nie jest zalecane.

Zahamowanie czynności oddechowej i krążeniowej

Głównym zagrożeniem związanym ze stosowaniem opioidów jest depresja oddechowa, która najczęściej występuję u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych. Depresja oddechowa wywołana przez oksykodon może prowadzić do zwiększenia stężenia dwutlenku węgla we krwi, a wtórnie w płynie mózgowo-rdzeniowym. U wrażliwych pacjentów opioidy mogą powodować ciężkie niedociśnienie tętnicze.

Tolerancja i uzależnienie

Długotrwałe stosowanie oksykodonu może prowadzić do rozwoju tolerancji, co prowadzi do stosowania wyższych dawek w celu uzyskania pożądanego działania przeciwbólowego. Istnieje tolerancja krzyżowa w stosunku do innych opioidów. Długotrwałe stosowanie oksykodonu może powodować uzależnienie fizyczne. Po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne. Jeśli leczenie z zastosowaniem oksykodonu nie jest dłużej konieczne, należy stopniowo zmniejszać dawkę dobową w celu uniknięcia objawów odstawiennych.

Oksykodon wykazuje pierwotnie działanie uzależniające. Jednakże, w przypadku stosowania go zgodnie z zaleceniami u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko rozwoju uzależnienia fizycznego lub psychicznego jest wyraźnie zmniejszone lub musi być ocenione w sposób zróżnicowany. Brak dostępnych danych dotyczących częstości występowania uzależnienia psychicznego u pacjentów z przewlekłym bólem. Należy zachować szczególną ostrożność przepisując lek pacjentom uzależnionym od alkoholu lub leków w wywiadzie.

Nadużywanie

W razie niewłaściwego, pozajelitowego, dożylnego wstrzyknięcia, substancje pomocnicze tabletki mogą powodować miejscową martwicę tkanek, ziarniaka płuc lub inne ciężkie, potencjalnie śmiertelne skutki. Aby nie doszło do uszkodzenia systemu kontrolowanego uwalniania substancji czynnej z tabletek o przedłużonym uwalnianiu, nie wolno ich rozgryzać ani kruszyć. Przyjmowanie podzielonych lub rozkruszonych tabletek prowadzi do szybkiego uwalniania i wchłaniania potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu (patrz punkt 4.9).

Alkohol

Jednoczesne spożywanie alkoholu i produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva może nasilić działania niepożądane produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva, dlatego należy unikać ich jednoczesnego przyjmowania.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva u dzieci w wieku 11 lat i młodszych. Produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva nie należy stosować u dzieci w tej grupie wiekowej, ze względu na bezpieczeństwo stosowania i skuteczność.

Ostrzeżenie antydopingowe

Sportowcy powinni być świadomi, że stosowanie produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva może powodować dodatnie wyniki kontroli antydopingowej.

Stosowanie produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva jako środka dopingującego może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

   Leki hamujące czynność centralnego układu nerwowego (np. leki uspokajające, nasenne, fenotiazyny, neuroleptyki, leki znieczulające, leki przeciwdepresyjne, leki zwiotczające mięśnie, leki antyhistaminowe, leki przeciwwymiotne) i inne opioidy lub alkohol mogą nasilać działania niepożądane oksykodonu, w szczególności depresję oddechową.

   Leki przeciwcholinergiczne (np. neuroleptyki, leki antyhistaminowe, leki przeciwwymiotne, leki przeciw chorobie Parkinsona) mogą nasilać niepożądane działanie przeciwcholinergiczne oksykodonu (jak np. zaparcia, suchość w jamie ustnej lub zaburzenia oddawania moczu).

   Cymetydyna oraz inhibitory cytochromu P450-3A, takie jak ketokonazol, warikonazol i erytromycyna mogą hamować metabolizm oksykodonu.

   Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) wchodzą w interakcje z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi powodując pobudzenie lub hamowanie centralnego układu nerwowego z przełomami nadciśnienia lub niedociśnienia (patrz punkt 4.4).

•    Zahamowanie cytochromu P450 2D6 i 3A4 nie ma znaczenia klinicznego, jednak silne inhibitory CYP2D6 mogą działać na eliminację oksykodonu. Działanie innych inhibitorów izoenzymów na metabolizm oksykodonu nie jest znane. Należy brać pod uwagę potencjalne interakcje.

•    U pacjentów, u których stosowano antykoagulanty kumaryny jednocześnie z oksykodonem obserwowano klinicznie istotne zmiany wartości znormalizowanego współczynnika protrombinowego (INR) w obu kierunkach.

•    Alkohol może nasilać działanie farmakodynamiczne produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva; należy unikać jednoczesnego stosowania.

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ oksykodonu na metabolizm innych substancji czynnych metabolizowanych przez CYP.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ograniczone dane dotyczące stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko powstawania wad wrodzonych. Oksykodon przenika przez łożysko. W badaniach na zwierzętach oksykodon nie wykazywał działania teratogennego ani embriotoksycznego (patrz punkt 5.3). Długotrwałe stosowanie oksykodonu w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienne u noworodków. Stosowanie oksykodonu w czasie porodu może powodować zaburzenia oddychania u płodu. Oksykodon powinien być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu lub noworodka.

Karmienie piersią

Oksykodon i jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Stosunek stężenia oksykodonu w mleku do stężenia oksykodonu w osoczu wynosi jak 3,4:1.

W związku z tym możliwe jest wystąpienie niekorzystnych zmian u niemowląt karmionych piersią, zwłaszcza po spożyciu wielu dawek oksykodonu przez karmiącą matkę.

Podczas leczenia oksykodonem należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Oksykodon może osłabiać czujność i szybkość reakcji do takiego stopnia, że zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może zostać zaburzona lub całkowicie zaniknąć.

Zatem produkt leczniczy Oxycodone hydrochloride Teva ma umiarkowany lub silny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przy ustalonej terapii, całkowity zakaz prowadzenia pojazdów nie jest konieczny. W takim przypadku produkt leczniczy Oxycodone hydrochloride Teva ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Lekarz prowadzący powinien ocenić każdy przypadek indywidualnie.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Oksykodon może powodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli i skurcz mięśni gładkich oraz znosić odruch kaszlowy. Mogą rozwinąć się tolerancja i uzależnienie (patrz poniżej).

Działania niepożądane, które zostały uznane, za co najmniej możliwie związane z leczeniem wymienione są poniżej, sklasyfikowane są wg układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania określone są w następujący sposób:

Wykaz działań niepożądanych

Bardzo często (> 1/10)

Często    (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko    (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane wymieniono od najbardziej do najmniej ciężkich.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:    uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:    brak apetytu, j adłowstręt

Rzadko:    odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często:    różnorodne psychologiczne działania niepożądane, w tym zmiany nastroju (np. lęk,

depresja, euforia), zmiany aktywności (najczęściej stłumienie, czasem powiązane

z letargiem, rzadko zwiększenie aktywności z pobudzeniem, nerwowością i bezsennością) oraz zaburzenia funkcji poznawczych (nieprawidłowe myślenie, splątanie, amnezja, pojedyncze przypadki zaburzenia mowy)

Niezbyt często: zmiana percepcji, jak depersonalizacja, omamy, zmiana smaku, zaburzenia widzenia, przeczulica słuchowa

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność, zawroty głowy, ból głowy

Często:    astenia, parestezje

Niezbyt często: zarówno zwiększone jak i zmniejszone napięcie mięśniowe, drżenia, mimowolne skurcze mięśni, niedoczulica, zaburzenia koordynacji, złe samopoczucie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Rzadko:    drgawki, szczególnie u pacjentów z padaczką lub u pacjentów ze skłonnością do

drgawek, skurcz mięśni

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia łzawienia, zwężenie źrenic Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia nadkomorowa

Zaburzenia naczyniowe

Często:    obniżenie ciśnienia krwi, któremu rzadko towarzyszą wtórne objawy, takie jak

kołatanie serca, omdlenie, skurcz oskrzeli Niezbyt często: rozszerzenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    depresja oddechowa

Niezbyt często: nasilony kaszel, zapalenie gardła, nieżyt nosa, zmiany głosu

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: zaparcia, nudności, wymioty

Często:    suchość w jamie ustnej, której rzadko towarzyszą pragnienie i trudności

w przełykaniu; zaburzenia żołądka i jelit, takie jak ból brzucha, biegunka, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, niestrawność Niezbyt często: kolka żółciowa, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów

Rzadko:    krwawienie z dziąseł, zwiększony apetyt, smoliste stolce, przebarwienia i uszkodzenia

zębów, niedrożność jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: świąd

Często:    wykwity skórne, w tym wysypka, w rzadkich przypadkach zwiększon wrażliwość na

światło, w pojedynczych przypadkach pokrzywka lub złuszczające zapalenie skóry Rzadko:    suchość skóry, opryszczka pospolita

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:    zaburzenia oddawania moczu (zatrzymanie moczu ale również zwiększone parcie

na mocz)

Rzadko:    krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: zmniejszenie libido, impotencja Rzadko:    brak miesiączki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    pocenie się, a nawet dreszcze

Niezbyt często:    przypadkowe obrażenia, ból (np. ból w klatce piersiowej), obrzęk, migrena,

uzależnienie fizyczne z objawami odstawiennymi, reakcje alergiczne Rzadko:    zmiany masy ciała (zwiększenie lub zmniejszenie), zapalenie tkanki łącznej

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne

Opis wybranych działań niepożądanych

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek i do uzależnienia, a w przypadku nagłego przerwania leczenia może wystąpić zespół odstawienny. Opioidowy zespół abstynencyjny lub odstawienny charakteryzuje się wystąpieniem kilku lub wszystkich z wymienionych objawów: niepokój, łzawienie, wyciek z nosa, ziewanie, pocenie się, dreszcze, bóle mięśni, rozszerzenie źrenic i kołatanie serca. Ponadto mogą wystąpić: drażliwość, lęk, ból pleców, ból stawu, osłabienie, skurcze brzucha, bezsenność, nudności, jadłowstręt, wymioty, biegunka lub podwyższone ciśnienie tętnicze, przyspieszony oddech lub przyspieszona czynność serca.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Zwężenie źrenic, depresja oddechowa, senność, zmniejszone napięcie mięśni szkieletowych i spadek ciśnienia krwi. W ciężkich przypadkach może wystąpić zapaść krążeniowa, osłupienie, śpiączka, bradykardia i niekardiogenny obrzęk płuc. Przedawkowanie silnych opioidów, jakim jest oksykodon, może być śmiertelne.

Leczenie

W pierwszej kolejności należy udrożnić drogi oddechowe oraz rozpocząć wspomaganą lub kontrolowaną wentylacj ę.

W przypadku przedawkowania może być wskazane podanie dożylne antagonisty opiatów (np. 0,4-2 mg naloksonu podanego dożylnie). Podawanie pojedynczych dawek należy powtarzać w zależności od sytuacji klinicznej w odstępach 2-3 minut. Możliwe jest podanie dożylne 2 mg naloksonu w 500 ml izotonicznego roztworu soli lub 5% roztworze dekstrozy (co odpowiada 0,004 mg naloksonu/ml). Szybkość wlewu powinna być dostosowana do poprzedniej dawki podanej w szybkim wstrzyknięciu i reakcji pacjenta.

Można rozważyć zastosowanie płukania żołądka. Należy również wziąć pod uwagę podanie węgla aktywnego (50 g dla dorosłych, 10-15 g dla dzieci) w ciągu 1 godziny od momentu przedawkowania produktu leczniczego, pod warunkiem zapewnienia ochrony drogom oddechowym.

Uzasadnione może być stwierdzenie, że późne podanie węgla aktywnego może być skuteczne w przypadku tabletek o przedłużonym uwalnianiu, jednak nie ma dowodów potwierdzających to stwierdzenie.

W celu przyspieszenia pasażu można zastosować odpowiedni środek przeczyszczający (np. roztwór glikolu polietylenowego (PEG)).

Jeśli jest to konieczne, należy podjąć działania podtrzymujące (sztuczne oddychanie, podawanie tlenu, podanie środków zwężających naczynia i leczenie dożylne) w leczeniu towarzyszącego wstrząsu krążeniowego. W razie zatrzymania akcji serca lub arytmii serca, może być wskazany masaż serca lub defibrylacja. Jeśli jest to konieczne, należy zastosować wspomagane oddychanie oraz zapewnić utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe, opioidy, naturalne alkaloidy opium, kod ATC: N02AA05

Mechanizm działania

Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mi i delta w mózgu i rdzeniu kręgowym. Działa na te receptory jako agonista opioidowy bez działania antagonistycznego. Działanie terapeutyczne polega głownie na znieczuleniu i uspokojeniu. W porównaniu z oksykodonem w postaci o szybkim uwalnianiu, podawanym w monoterapii lub w połączeniu z innymi substancjami, tabletki

0    przedłużonym uwalnianiu zapewniają zniesienie bólu przez wyraźnie dłuższy okres bez zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych.

Układ wewnątrzwydzielniczy

Opioidy mogą wywierać wpływ na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową lub podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalną. Do stwierdzanych zmian należy zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy

1    zmniejszenie stężenia kortyzolu i testosteronu w osoczu. Te zmiany hormonalne mogą powodować występowanie objawów klinicznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność względna produktu leczniczego Oxycodone hydrochloride Teva jest porównywalna do biodostępności oksykodonu w postaci o szybkim uwalnianiu z maksymalnym stężeniem w osoczu osiąganym po około 3-5 godzinach dla tabletek o przedłużonym uwalnianiu i 1 do 1,5 godziny dla postaci o szybkim uwalnianiu. Największe stężenie w osoczu i wahania w stężeniach oksykodonu z postaci o przedłużonym uwalnianiu i szybkim uwalnianiu są porównywalne, jeśli podawane są w takich samych dawkach dobowych w odstępach czasu odpowiednio, co 12 i co 6 godzin. Przyjmowanie tabletek po posiłku bogatym w tłuszcze nie ma wpływu na maksymalne stężenie oksykodonu lub stopień jego wchłaniania.

Tabletki nie mogą być rozkruszone ani rozgryzane, ponieważ prowadzi to do szybkiego uwalniania oksykodonu spowodowanego zniszczeniem właściwości przedłużonego uwalniania.

Dystrybucja

Całkowita biodostępność oksykodonu odpowiada w około dwóch trzecich pozajelitowemu podaniu.

W stanie równowagi dynamicznej objętość dystrybucji oksykodonu wynosi 2,6 l/kg; wiązanie z białkami osocza wynosi 38-45%; okres półtrwania wynosi od 4 do 6 godzin, a klirens w osoczu wynosi 0,8 l/min. Okres półtrwania oksykodonu w formie o przedłużonym uwalnianiu wynosi 4-5 godzin ze stanem równowagi dynamicznej osiąganym średnio po 1 dobie.

Metabolizm

Oksykodon jest metabolizowany w jelitach i wątrobie przy udziale układu cytochromu P450 do noroksykodonu i oksymorfonu oraz do kilku pochodnych glukuronidu. Badania in vitro wskazują na to, że terapeutyczne dawki cymetydyny nie powinny istotnie wpływać na wytwarzanie noroksykodonu. U ludzi, chinidyna zmniejsza wytwarzanie oksymorfonu, bez istotnego wpływu na farmakodynamikę oksykodonu. Udział metabolitów w całkowitym efekcie farmakodynamicznym jest nieistotny.

Eliminacja

Oksykodon i jego metabolity wydalane są z moczem i kałem. Oksykodon przechodzi przez łożysko i przenika do mleka ludzkiego.

Liniowość lub nieliniowość

Dla tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierających oksykodon wykazano liniowość stężenia substancji czynnej w osoczu pod kątem szybkości i stopnia wchłaniania w zakresie dawek 5-80 mg.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa i badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Oksykodon nie wpływał na płodność samców i samic szczurów oraz wczesny rozwój zarodkowy samic szczurów w dawkach do 8 mg/kg masy ciała i nie powodował wad rozwojowych u szczurów w dawkach do 8 mg/kg i u królików w dawkach do 125 mg/kg masy ciała. Jednakże u królików, gdy ocenie poddano pojedyncze płody, stwierdzono statystycznie istotne, zależne od dawki, zwiększenie częstości wad rozwojowych (zwiększona częstość występowania 27 kręgów przedkrzyżowych, dodatkowych par żeber). Ocena statystyczna miotów wykazała jedynie zmiany dotyczące 27 kręgów przedkrzyżowych i tylko w grupie, w której samice otrzymywały dawkę 125 mg/kg masy ciała i dawka ta powodowała ciężkie objawy toksyczności farmakologicznej u ciężarnych samic. W badaniach nad rozwojem przed-i pourodzeniowym szczurów w pokoleniu F1 zaobserwowano zmniejszenie masy ciała o 6 mg/kg/dobę w porównaniu do masy ciała w grupie kontrolnej w dawkach, które powodowały zmniejszenie masy ciała matek i ilość spożywanej żywności (NOAEL 2 mg/kg masy ciała). Nie odnotowano wpływu na rozwój fizyczny, parametry odruchowe, czuciowe ani na zachowanie i wskaźniki płodności. Nie odnotowano wpływu na pokolenie F2.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego oksykodonu.

Oksykodon wykazywał potencjał klastogenny w niektórych badaniach in vitro. Podobnego działania nie zaobserwowano jednak w warunkach in vivo, nawet w toksycznych dawkach. Wyniki wskazują, że w stężeniach terapeutycznych oksykodon nie wywołuje działania mutagennego u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Sacharoza, ziarenka (250-355 pm) (sacharoza, skrobia kukurydziana)

Hypromeloza

Talk

Etyloceluloza Hydroksypropyloceluloza Glikol propylenowy Karmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

Hypromeloza Makrogol 6000 Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium, perforowany „unit-dose”, z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych zaleceń dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Oxycodone Hydrochloride Teva