+ iMeds.pl

Oxydolor 5 mgUlotka Oxydolor

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Oxydolor, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Oxycodoni hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie . Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxydolor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxydolor

3.    Jak stosować lek Oxydolor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxydolor

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK OXYDOLOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Oxydolor jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów.

Oxydolor jest stosowany w leczeniu ostrego bólu, który powoduje konieczność leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi, ponieważ inne leki przeciwbólowe nie są skuteczne.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OXYDOLOR Kiedy nie stosować leku Oxydolor:

•    w razie alergii na oksykodonu chlorowodorek, soję, orzechy ziemne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku wymienionych w punkcie 6

•    w razie zaburzeń oddychania jak zbyt wolny czy zbyt płytki oddech (depresja oddechowa)

•    jeśli we krwi pacjenta jest zbyt duże stężenie dwutlenku węgla

•    w razie przewlekłych chorób płuc, powiązanych ze zwężeniem dróg oddechowych (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

•    w przypadku niektórych zaburzeń ze strony serca znanych jako zespół serca płucnego

•    w razie astmy

•    w razie porażennej niedrożności jelit

•    w razie ostrego i silnego bólu żołądka lub opóźnionego opróżniania żołądka Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Oxydolor należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

•    w przypadku osób w podeszłym wieku lub osłabionych

•    w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności płuc, wątroby lub nerek

•    w razie niektórych zaburzeń tarczycy (obrzęk śluzowaty) lub jeśli tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów (niedoczynność tarczycy)

•    jeśli nadnercza nie produkują wystarczającej ilości hormonów (choroba Addison’a, lub niewydolność nadnerczy)

•    w razie przerostu gruczołu prostaty

•    w razie choroby alkoholowej lub w czasie leczenia odwykowego

•    w razie uzależnienia od silnych leków przeciwbólowych (opioidów) lub uzależnienia występującego dawniej

•    w razie zapalenia trzustki lub zaburzeń ze strony pęcherzyka żółciowego

•    w razie trudności lub bólu w trakcie oddawania moczu

•    w razie zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego

•    w razie obniżonego ciśnienia krwi lub uczucia osłabienia przy wstawaniu

•    w razie padaczki lub występującej skłonności do napadów

•    w przypadku przyjmowania inhibitorów MAO stosowanych w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona

Tolerancja i uzależnienie

Jeśli lek Oxydolor stosowany jest w leczeniu długoterminowym, może wystąpić tolerancja na lek. Oznacza to, że w celu opanowania bólu będzie występowała potrzeba stopniowego zwiększania dawki.

Lek Oxydolor ma właściwości uzależniające. Jeśli leczenie jest przerwane nagle, może wystąpić zespół odstawienny z takimi objawami jak nudności, wymioty, drżenie, zawroty głowy, biegunka, poty, dreszcze, skurcze, przyspieszony puls i wysokie ciśnienie krwi. Jeśli stosowanie leku Oxydolor nie jest już potrzebne, lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę w celu uniknięcia zespołu odstawiennego.

Jeśli lek stosowany jest prawidłowo u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko fizycznego i psychicznego uzależnienia jest małe. Lekarz oceni możliwe ryzyko w porównaniu do korzyści ze stosowania tego leku. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli nasuną się dodatkowe pytania w tej sprawie.

Ostrzeżenie antydopingowe

Stosowanie produktu leczniczego Oxydolor, może powodować pozytywne wyniki w czasie kontroli antydopingowej.

Stosowanie produktu leczniczego Oxydolor, jako leku dopingującego może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Lek Oxydolor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się, jeśli lek Oxydolor przyjmowany jest razem z innymi lekami, które wpływają na czynność mózgu. Na przykład można odczuwać wzmożoną senność lub może wystąpić nasilenie zaburzeń oddechowych.

Leki wpływające na czynność mózgu:

•    inne silne leki przeciwbólowe (opioidy)

•    tabletki nasenne lub leki uspokajające

•    leki przeciwdepresyjne

•    leki stosowane w leczeniu alergii, choroby lokomocyjnej lub nudności (leki antyhistaminowe lub przeciwwymiotne) inne leki działające na układ nerwowy (fenotiazyny, neuroleptyki)

•    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (nazywane inhibitorami MAO, patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Inne interakcje mogą wystąpić podczas stosowania następujących leków:

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu nadmiaru kwasu żołądkowego) może przedłużać działanie leku Oxydolor w organizmie

•    leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) - lek Oxydolor może mieć wpływ na jej działanie

•    niektóre antybiotyki, leki przeciwgrzybiczne i zawierające ziele dziurawca Stosowanie leku Oxydolor z jedzeniem i piciem i alkoholem

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Oxydolor może spowodować u pacjenta uczucie senności oraz zwiększyć ryzyko poważnych działań niepożądanych takich jak spłycenie oddechu z ryzykiem zatrzymania oddechu i utraty przytomności. Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Oxydolor.

Należy unikać podawania leku pacjentom ze stwierdzonym w wywiadzie uzależnieniem od alkoholu lub leków.

Sok grejpfrutowy może zwiększać stężenie leku Oxydolor we krwi. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent regularnie pije sok grejpfrutowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować leku Oxydolor w czasie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania oksykodonu u kobiet ciężarnych.

Przedłużone stosowanie oksykodonu podczas ciąży może powodować objawy odstawienne u noworodka.

U noworodków matek, które otrzymywały oksykodon w ciągu 3 - 4 tygodni przed porodem mogą występować znaczne trudności z oddychaniem.

Lek Oxydolor może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Oksykodon przenika do mleka ludzkiego i może powodować u noworodka trudności w oddychaniu. Z tego powodu nie należy stosować leku Oxydolor w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Oxydolor może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Oxydolor może osłabiać czujność i zdolność reakcji do takiego stopnia, że pacjent może nie być dłużej zdolny do prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

Należy poradzić się lekarza prowadzącego kiedy można prowadzić samochód lub obsługiwać urządzenia mechaniczne.

Lek Oxydolor zawiera lecytynę sojową.

Jeśli u pacjenta występuje alergia na orzeszki ziemne lub soję, nie należy przyjmować tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OXYDOLOR

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DAWKOWANIE

Dla dawek niemożliwych do zrealizowania z niniejszą mocą, dostępne są inne moce tego leku.

Lekarz ustali dawkę według intensywności bólu i indywidualnej odpowiedzi na leczenie.

Należy poinformować lekarza, jeśli działanie leku Oxydolor jest za mocne lub za słabe.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka leku wynosi:

   dorośli i młodzież (powyżej 12 lat)

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 10 mg oksykodonu chlorowodorku co 12 godzin.

•    dzieci poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania leku Oxydolor u dzieci poniżej 12 lat, ponieważ nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów.

•    osoby w wieku podeszłym (65 lat i starsze)

Nie ma konieczności zmieniania dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością wątroby i (lub) nerek.

•    pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby lub z małą masą ciała

Lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

Pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali inne silne leki przeciwbólowe (opioidy), lekarz może przepisać większą dawkę początkową.

Lekarz zadecyduje o wielkości dawki dobowej oraz o podziale dawki dobowej na pojedyncze dawki poranne i wieczorne. Lekarz zadecyduje również o zmianie dawkowania w trakcie leczenia.

Pacjenci z bólem nowotworowym zazwyczaj wymagają dawki dobowej od 80 mg do 120 mg oksykodonu chlorowodorku. W pojedynczych przypadkach, dawka ta może zostać zwiększona do 400 mg na dobę.

W leczeniu bólu innego niż nowotworowy, dawka wynosząca 40 mg oksykodonu chlorowodorku na dobę jest zazwyczaj wystarczająca; jednak również mogą być wymagane większe dawki.

Jeśli pacjent doświadcza bólu pomiędzy przyjmowanymi dawkami leku Oxydolor, może być konieczne zastosowania dodatkowego szybko działającego leku przeciwbólowego.

Lek Oxydolor nie jest przeznaczony do szybkiego zniesienia bólu z powodu powolnego i stałego uwalniania substancji czynnej. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje ten problem.

Lekarz zleci systematyczną kontrolę stanu pacjenta oraz przebiegu leczenia.

SPOSÓB PODAWANIA

Tabletki należy połykać w całości z wystarczającą ilością płynu (np. ‘A szklanki wody) rano i wieczorem, z 12-godzinną przerwą (np. o godzinie 8 rano i 8 wieczorem). Lek Oxydolor można przyjmować niezależnie od posiłków lub z posiłkami.

Nie należy łamać, żuć ani kruszyć tabletek, ponieważ może to spowodować jednorazowe uwolnienie substancji czynnej do organizmu, co spowoduje powstanie ryzyka przedawkowania i w konsekwencji może doprowadzić do śmierci pacjenta (patrz również „W przypadku zażycia większej dawki leku Oxydolor niż zalecana”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxydolor

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecane.

Objawy przedawkowania to: zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania, uczucie słabości mięśni (zmniejszone napięcie mięśni szkieletowych, hipotonia) i obniżenie ciśnienia krwi. W ciężkich przypadkach może wystąpić senność lub omdlenie spowodowane niewydolnością krążenia (zapaść krążeniowa), otępienie, utrata przytomności (śpiączka), spowolnienie akcji serca i nagromadzenie płynu w płucach (z objawami takimi jak trudność w oddychaniu, szczególnie w pozycji leżącej, kaszel z pienistą plwociną różowawa lub krwistą, nadmierna potliwość, lęk, bladość).

Zażycie dużych ilości leku Oxydolor może powodować zgon.

Pominięcie przyjęcia leku Oxydolor

W przypadku zażycia mniejszej dawki leku Oxydolor niż przepisana lub pominięcia dawki, usunięcie bólu może nie być osiągnięte.

Jeśli pominie się jedną dawkę, należy przyjąć ją jak najszybciej. Należy zwrócić uwagę, że tabletki powinny być zażywane w 12-godzinnych odstępach (dwa razy na dobę).

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia zapomnianej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxydolor:

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, ponieważ mogą wystąpić objawy odstawienne.

Jeśli leczenie z zastosowaniem leku Oxydolor nie jest już konieczne, lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę, aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów:

   Spowolniony lub słaby oddech (depresja oddechowa). Jest to największe ryzyko

spowodowane lekami takimi jak Oxydolor (opioidy) i przy stosowaniu dużych dawek może powodować zgon.

INNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy

•    zaparcia, nudności, wymioty. Lekarz przepisze odpowiednie leki w celu leczenia tych objawów

•    świąd

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    zmiany nastroju (lek, depresja, euforia); zmiany aktywności lub zmiany zachowania (letarg,

niepokój, nerwowość, zaburzenia snu); nieprawidłowe myśli, stan splątania, utrata pamięci

•    uczucie osłabienia, mrowienie lub drętwienie w dłoniach i stopach.

•    obniżenie ciśnienia krwi, z rzadko towarzyszącymi objawami jak kołatanie serca lub omdlenia

•    skrócenie oddechu, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech

•    suchość w ustach, rzadko z towarzyszącym uczuciem pragnienia i trudnościami w przełykaniu,

ogólne zaburzenia żołądkowo-jelitowe jak ból żołądka, biegunka, zgaga, utrata apetytu

•    wysypka

•    zaburzenia w oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu

•    wzmożone pocenie się, dreszcze

Niezbyt często (występują u 10 do 100 na 1 000 pacjentów)

•    reakcje alergiczne

•    zwiększenie wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH) z takimi objawami jak ból głowy,

podrażnienie, letarg, nudności, wymioty, stan splątania i zaburzenia świadomości

•    zbyt mała ilość płynów w organizmie (odwodnienie)

•    depersonalizacja niepokój, zmiany nastroju, halucynacje, euforia, zmniejszenie libido, zanik

pamięci, mrowienie lub drętwienie (np. dłoni lub stóp), drgawki, zwiększenie lub zmniejszenie napięcia mięśniowego, tiki, zmniejszona wrażliwość na ból lub dotyk, zaburzenia smaku

•    zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic

•    zawroty głowy (wrażenie wirowania otoczenia)

•    nieprzyjemne uczucie nieregularnego i (lub) silnego bicia serca, przyspieszony puls

•    rozszerzenie naczyń krwionośnych prowadzące do obniżenia ciśnienia krwi

•    spłycenie oddechu, wzmożony kaszel, ból gardła, nieżyt nosa, zmiany głosu

•    trudności w przełykaniu owrzodzenie ust, ból dziąseł, wzdęcia (nadmierna ilość gazów w

żołądku lub jelitach), odbijanie się, niedrożność jelit

•    zwiększenie stężenia we krwi niektórych enzymów wątrobowych

•    suchość skóry

•    impotencja obniżenie popędu płciowego i niezdolność do osiągnięcia lub podtrzymania erekcji

podczas stosunku płciowego

•    dreszcze, nudności, obrażenia spowodowane wypadkami związanymi ze zmniejszeniem

czujności, ból (np. klatki piersiowej), zbyt duże nagromadzenie płynu w tkankach (obrzęk), migrena, pragnienie, uzależnienie fizyczne z objawami odstawiennymi, tolerancja na lek.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    choroba węzłów chłonnych

•    kurcze mięśni, napady padaczkowe, szczególnie u pacjentów cierpiących na padaczkę lub ze

skłonnością do napadów

•    niskie ciśnienie krwi

•    krwawienia z dziąseł, wzmożony apetyt, smoliste stolce swędząca wysypka, pęcherze na skórze

i błonie śluzowej (opryszczka pospolita), zwiększona wrażliwość na światło

•    krwiomocz

•    zmiany wagi ciała (zwiększenie lub utrata wagi), zapalenie skóry

Bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    zaburzenia mowy

•    łuskowata wysypka

•    bardzo rzadko soja może powodować reakcje alergiczne

Częstość nieznana (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych)

•    ciężkie reakcje alergiczne

•    zwiększona wrażliwość na ból

•    próchnica zębów

•    zastój żółci, kolka żółciowa (powodujące ból brzucha)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OXYDOLOR

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Oxydolor po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek przechowywać w temperaturze do 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Oxydolor

Oxydolor, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek.

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,48 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka)

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Indygokarmin (E 132), lak

Oxydolor, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek.

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 8,97 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka)

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Oxydolor, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek.

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 17,93 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka) Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Oxydolor, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek.

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 35,86 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka)

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Oxydolor, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek.

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 80 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 71,72 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka)

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Indygokarmin (E 132), lak

Jak wygląda lek Oxydolor i co zawiera opakowanie:

Oxydolor, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxydolor, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są to jasno szare, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Oxydolor, 5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu są pakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 i 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub w blistry z perforacją (unit-dose) PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 i 100x1 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Oxydolor 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxydolor 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są to białe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Oxydolor 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są pakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 i 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub w blistry z perforacją (unit-dose) PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 i 100x1 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Oxydolor 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxydolor 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są to blado-różowe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Oxydolor 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są pakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 i 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub w blistry z perforacją (unit-dose) PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 i 100x1 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Oxydolor 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxydolor 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są to beżowe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Oxydolor 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są pakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 i 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub w blistry z perforacją (unit-dose) PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 i 100x1 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Oxydolor 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxydolor 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są to blado-zielone, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Oxydolor 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są pakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 i 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub w blistry z perforacją (unit-dose) PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 i 100x1 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

G.L. Pharma GmbH

SchloPplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz informacji o nazwach produktu leczniczego w innych krajach członkowskich EOG należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61 01-031 Warszawa Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02 Fax: 022/ 636 50 76

Data zatwierdzenia ulotki:

10

Oxydolor

Charakterystyka Oxydolor

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxydolor, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxydolor, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Oxycodoni hydrochloridum)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Oxydolor, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 tabletka powlekana zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,48 mg oksykodonu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Lecytyna sojowa.......................................0,105 mg na tabletkę

Oxydolor, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 8,97 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Lecytyna sojowa................................

.......0,210 mg na tabletkę

Oxydolor, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 tabletka powlekana zawiera 20 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 17,93 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Lecytyna sojowa................................

.......0,105 mg na tabletkę

Oxydolor, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 tabletka powlekana zawiera 40 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 35,86 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Lecytyna sojowa................................

.......0,210 mg na tabletkę

Oxydolor, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1 tabletka powlekana zawiera 80 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 71,72 mg oksykodonu

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Lecytyna sojowa................................

.......0,525 mg na tabletkę

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxydolor, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Jasno szare, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Średnica: 5,1 mm Grubość: 2,9 mm

Oxydolor, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Białe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Średnica: 7,1 mm Grubość: 3,4 mm

Oxydolor, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Blado-różowe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Średnica: 5,1 mm Grubość: 3,8 mm

Oxydolor, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Beżowe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane

Średnica: 7,1 mm Grubość: 4,4 mm

Oxydolor, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Blado-zielone, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Średnica: 11,1 mm Grubość: 4,4 mm

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Silny ból, który wymaga leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dawkowanie zależy od intensywności bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na leczenie.

Dla dawek niemożliwych do zrealizowania z niniejszą mocą, dostępne są inne moce tego produktu leczniczego.

Zazwyczaj zaleca się następujące dawkowanie:

Dzieci

Produkt leczniczy Oxydolor nie jest zalecany u dzieci poniżej 12 lat.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej Dostosowanie dawki

Zazwyczaj dawka początkowa dla pacjentów nie zażywających wcześniej opioidów wynosi 10 mg oksykodonu chlorowodorku podawana co 12 godzin. Niektórzy pacjenci mogą reagować na dawkę początkową 5 mg, co zmniejsza częstość występowania działań niepożądanych.

Pacjenci przyjmujący już opioidy mogą rozpocząć leczenie większymi dawkami, biorąc pod uwagę ich uprzednie doświadczenie z leczeniem opioidami.

Według kontrolowanych badań klinicznych 10 - 13 mg oksykodonu chlorowodorku w postaci o przedłużonym uwalnianiu odpowiada około 20 mg morfiny siarczanu w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Z uwagi na indywidualne różnice we wrażliwości na różne opioidy, zaleca się rozpoczynać leczenie kolejno od oksykodonu chlorowodorku, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, po zmianie terapii z innych opioidów, w wysokości 50-75% wyliczonej dawki oksykodonu.

Niektórzy pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu zgodnie z ustalonym schematem, wymagają środków przeciwbólowych w postaci o szybkim uwalnianiu w celu szybkiego zniesienia bólu. Produkt leczniczy Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecany do leczenia ostrego bólu i (lub) szybkiego zniesienia bólu. Pojedyncza dawka leku szybko przynoszącego ulgę powinna wynosić 1/6 dawki dobowej produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Stosowanie leku szybko przynoszącego ulgę więcej niż dwa razy na dobę oznacza, że należy zwiększyć dawkę produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Dawka nie powinna być zwiększana częściej niż co 1 - 2 dni aż do ustalenia stałej dawki podawanej dwa razy na dobę.

Zwiększenie dawki z 10 mg do 20 mg podawanych co 12 godzin, powinno następować stopniowo o około 1/3 dawki dobowej. Celem jest ustalenie dawkowania specyficznego dla pacjenta, które w dwukrotnej dawce dobowej pozwala na odpowiednie zniesienie bólu z umiarkowanymi działaniami niepożądanymi oraz stosowaniem tak niewielkiej ilości leku szybko znoszącego ból jak to możliwe, w czasie trwania całego leczenia.

Dla większości pacjentów skuteczne jest podawanie takiej samej dawki rano i wieczorem (co 12 godzin).

Dla niektórych pacjentów korzystne może być nierówne rozłożenie dawek w ciągu doby. Należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę.

W leczeniu bólu nie-nowotworowego zazwyczaj wystarczająca jest dawka 40 mg na dobę, ale większa dawka może być konieczna.

Pacjenci z bólem nowotworowym mogą wymagać dawkowania od 80 mg do 120 mg, które w pojedynczych przypadkach może zostać zwiększone aż do 400 mg. Jeśli konieczne jest stosowanie większych dawek, należy rozważyć to indywidualnie, biorąc pod uwagę stosunek skuteczności, tolerancji pacjenta i ryzyka działań niepożądanych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku, o ile nie mają objawów zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek, zazwyczaj nie wymagają dostosowania dawki.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

Rozpoczynając leczenie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Zalecana dawka początkowa powinna wynosić 50% dawki dla pacjentów dorosłych (np. całkowitej dawki dobowej 10 mg u pacjentów nie przyjmujących dotychczas opioidów).

Dostosowanie dawki należy przeprowadzić w zgodzie z indywidualnym stanem klinicznym pacjenta.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu powinien być przyjmowany dwa razy na dobę zgodnie z ustalonym schematem dawkowania.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu mogą być przyjmowane z posiłkami lub niezależnie od posiłków z wystarczającą ilością płynu. Produkt leczniczy Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, nie rozgryzać, nie żuć, nie dzielić, nie rozkruszać.

Czas trwania leczenia

Produkt leczniczy Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie powinien być stosowany dłużej niż to konieczne. Jeśli konieczna jest terapia długoterminowa z uwagi na typ i ciężkość choroby, zalecany jest uważny i regularny monitoring w celu określenia czy i w jakim stopniu leczenie powinno być kontynuowane. Jeśli terapia z zastosowaniem opioidów nie jest już dłużej wskazana, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki dobowej w celu zapobieżenia objawom zespołu odstawiennego.

Przerwanie leczenia

Jeśli pacjent nie wymaga dłużej leczenia z zastosowaniem produktu leczniczego Oxydolor, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w celu uniknięcia objawów zespołu odstawiennego.

4.3 Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na oksykodonu chlorowodorek, soję, orzeszki ziemne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1

Nie należy stosować produktu leczniczego Oxydolor w każdym przypadku, gdy przeciwwskazane jest stosowanie opioidów:

•    ciężka niewydolność oddechowa z niedotlenieniem narządów i tkanek i (lub) hiperkapnią

•    zwiększone stężenie dwutlenku węgla we krwi

•    ciężka przewlekła choroba obturacyjna płuc

•    zespół    serca płucnego

•    ciężka astma oskrzelowa

•    porażenna niedrożność j elit

•    zespól    ostrego brzucha, opóźnione    opróżnianie żołądka

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Oxydolor w następujących przypadkach:

•    pacjenci w podeszłym wieku i osoby osłabione

•    pacjenci z poważnym zaburzeniem czynności płuc, wątroby lub nerek

•    obrzęk śluzowaty, niedoczynność tarczycy

•    choroba Addison’a (niewydolność nadnerczy)

•    psychozy związane z intoksykacją (np. alkoholową)

•    przerost prostaty

•    alkoholizm, rozpoznane uzależnienie od opioidów

•    majaczenie alkoholowe (delirium tremens)

•    zapalenie trzustki

•    choroby dróg żółciowych, kolka wątrobowa lub moczowodowa,

•    zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

•    zaburzenia krążenia

•    padaczka lub skłonność do napadów

•    pacjenci przyjmujący inhibitory MAO

Zaburzenia oddechowe

Zaburzenia oddychania są najpoważniejszym zagrożeniem powodowanym przez opioidy. Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Oxydolor u osłabionych pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności płuc, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, u pacjentów z obrzękiem śluzowatym, niedoczynnością tarczycy, chorobą Addisona, psychoza związana z intoksykacją, przerostem prostaty, niewydolnością nadnerczy, chorobą alkoholową, majaczeniem alkoholowym, chorobą dróg żółciowych, zapaleniem trzustki, chorobą zapalną jelit, hipotonią, hipowolemią, u pacjentów z urazami głowy (z uwagi na ryzyko zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego) oraz u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO.

Tolerancja i uzależnienie

Długoterminowe stosowanie produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może prowadzić do rozwoju tolerancji, co prowadzi do stosowania wyższych dawek w celu uzyskania działania znieczulającego. Produkt leczniczy Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu ma potencjał uzależniający. Jednakże przy stosowaniu zgodnie ze zaleceniami u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko rozwoju fizycznego lub psychicznego uzależnienia jest wyraźnie zredukowane. Brak danych dotyczących częstości występowania uzależnienia psychicznego u pacjentów z przewlekłym bólem.

Przewlekłe stosowanie produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może powodować uzależnienie fizyczne. Mogą wystąpić objawy odstawienne po nagłym przerwaniu leczenia.

Jeśli terapia z zastosowaniem oksykodonu nie jest dłużej konieczna, należy zmniejszać dawkę dobową stopniowo w celu uniknięcia objawów odstawiennych.

Objawy odstawienne mogą obejmować ziewanie, rozszerzenie źrenic, łzawienie, wyciek wodnisty z nosa, drżenie, nadmierne pocenie, niepokój, pobudzenie, drgawki i bezsenność.

Bardzo rzadko, zwłaszcza w przypadku dużych dawek, może wystąpić przeczulica bólowa, która nie odpowiada na kolejne zwiększenie dawki oksykodonu. Może być konieczne zmniejszenie dawki lub zmiana na inny opioid.

Nadużywanie

Profil nadużywania oksykodonu i innych silnych agonistów receptorów opioidowych jest podobny. Oksykodon może być poszukiwany i nadużywany przez osoby z utajonymi lub jawnymi zaburzeniami związanymi z uzależnieniem. Istnieje możliwość rozwoju uzależnienia psychicznego od opiodowych leków przeciwbólowych, w tym od oksykodonu. Produkt leczniczy Oxydolor należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów ze stwierdzonym w wywiadzie nadużywaniem alkoholu i leków.

Niewłaściwe pozajelitowe podanie doustnej postaci produktu leczniczego może spowodować ciężkie działania niepożądane, mogące prowadzić do zgonu.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, Nie należy ich łamać, kruszy ani rozgryzać. Przyjmowanie podzielonych lub rozkruszonych tabletek lub żucie tabletek, prowadzi do szybkiego uwalniania i wchłaniania dawki oksykodonu mogącej spowodować zgon (patrz punkt 4.9).

Zabiegi chirurgiczne

Tak jak w przypadku wszystkich opioidów, należy zachować szczególna ostrożność podczas stosowania oksykodonu u pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej, gdyż opioidy osłabiają perystaltykę jelit. Opioidów nie należy stosować do czasu upewnienia się przez lekarza, że czynność jelit pacjenta jest prawidłowa. Stosowanie tabletek oksykodonu o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecane przed i podczas pierwszych 12-24 godzin po zabiegu chirurgicznym. Jeśli następnie zalecane jest leczenie z zastosowaniem oksykodonu, należy dostosować dawkę do nowych wymagań pooperacyjnych.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli oksykodon stosowany jest u pacjentów przechodzących zabiegi chirurgiczne jelita. Opioidy powinny być podawane po zabiegach, w momencie, gdy funkcje jelita zostaną podjęte. Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu przed zabiegiem chirurgicznym nie zostało wykazane i dlatego nie jest to zalecane.

Dzieci

Stosowanie produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie zostało zbadane u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat. Bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały wykazane i dlatego stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby

Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby powinni być ściśle monitorowani.

Alkohol

Jednoczesne picie alkoholu i stosowanie produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może nasilać działania niepożądane. Należy unikać równoczesnego spożywania alkoholu i stosowania tego produktu leczniczego.

Ostrzeżenie antydopingowe

Stosowanie produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może powodować pozytywne wyniki w czasie kontroli antydopingowej.

Stosowanie produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jako leku dopingującego może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Alkohol może wzmacniać działanie farmakodynamiczne leku Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu; należy unikać równoczesnego przyjmowania.

Leki hamujące czynność centralnego układu nerwowego (np. leki uspokajające, nasenne, leki przeciwpsychotyczne, leki znieczulające, leki przeciwdepresyjne, leki zwiotczające mięśnie, leki

antyhistaminowe, leki przeciwwymiotne) oraz inne opioidy mogą nasilać hamujący wpływ oksykodonu na ośrodkowy układ nerwowy, w szczególności zaburzenia oddychania.

Leki przeciwcholinergiczne (np. leki przeciwpsychotyczne, leki antyhistaminowe, leki przeciwwymiotne, leki przeciw chorobie Parkinsona) mogą nasilać niepożądane działanie przeciwcholinergiczne oksykodonu (jak np. zaparcia, suchość w ustach lub zaburzenia mikcji).

Cymetydyna może zahamować metabolizm oksykodonu

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) znane są z interakcji z opioidowymi lekami przeciwbólowymi powodując pobudzenie lub hamowanie centralnego układu nerwowego z przełomami nadciśnienia lub niedociśnienia (patrz punkt 4.4). Oksykodon należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO lub którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni (patrz punkt 4.4).

U pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu razem z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny obserwowano klinicznie istotne zmiany(zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie) wartości INR (Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego).

Oksykodon metabolizowany jest głownie przez CYP3A4 z pewnym udziałem CYP2D6. Aktywność obu szlaków metabolicznych może być hamowana lub indukowana przez różne jednocześnie podawane produkty lecznicze lub składniki diety.

Inhibitory CYP3A4, takie jak antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna i telitromycyna), azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol i pozakonazol), inhibitory proteazy (np. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir i sakwinawir), cymetydyna oraz sok grejpfrutowy mogą spowodować zmniejszenie klirensu oksykodonu, a w konsekwencji zwiększenie jego stężenia w osoczu. Dlatego może być konieczne dostosowanie dawki oksykodonu.

Poniżej przedstawiono niektóre szczególne przypadki:

•    Itrakonazol (silny inhibitor CYP3A4) podawany doustnie w dawce 200 mg przez pięć dni zwiększał wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była około 2,4 raza większa (w zakresie 1,5 - 3,4).

•    Worykonazol (inhibitor CYP3A4) podawany dwa razy na dobę w dawce 200 mg przez cztery dni (400 mg jako dwie pierwsze dawki) zwiększał wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była około 3,6 raza większa (w zakresie 2,7 - 5,6).

•    Telitromycyna (inhibitor CYP3A4) podawana doustnie w dawce 800 mg przez cztery dni zwiększała wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była około 1,8 raza większa (w zakresie 1,3 - 2,3).

•    Sok grejpfrutowy (inhibitor CYP3A4) spożywany w ilości 200 ml trzy razy na dobę przez pięć dni zwiększał wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była około

1,7 raza większa (w zakresie 1,1 - 2,1).

Leki pobudzające aktywność CYP3A4, takie jak ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca, mogą indukować metabolizm oksykodonu i zwiększać jego klirens, co prowadzi do zmniejszenia stężenia oksykodonu w osoczu. Może być konieczne dostosowanie dawki oksykodonu.

Poniżej przedstawiono niektóre szczególne przypadki:

•    Ziele dziurawca (induktor CYP3A4) podawany trzy razy na dobę w dawce 300 mg przez piętnaście dni zmniejszał wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była

o około 50% mniejsza (w zakresie 37 - 57%).

Ryfampicyna (induktor CYP3A4) podawana raz na dobę w dawce 600 mg przez siedem dni zmniejszała wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była mniejsza o około 86%.

Leki hamujące aktywność CYP2D6, takie jak paroksetyna i chinidyna, mogą zmniejszać klirens oksykodonu, prowadząc w konsekwencji do zwiększenia stężenia oksykodonu w osoczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W miarę możliwości należy unikać stosowania tego produktu leczniczego u pacjentek ciężarnych lub karmiących piersią.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania oksykodonu u kobiet ciężarnych.

Niemowlęta matek, które otrzymywały opioidowe leki przeciwbólowe w ostatnich 3 do 4 tygodni przed porodem należy obserwować pod względem występowania objawów depresji oddechowej. U noworodków, których matki były leczone w czasie ciąży oksykodonem, mogą wystąpić objawy odstawienne.

Karmienie piersią

Oksykodon może przenikać do mleka ludzkiego i może powodować depresje oddechową u noworodków karmionych piersią. Z tego powodu nie należy stosować oksykodonu u matek karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Oksykodon może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podczas zrównoważonej terapii, całkowity zakaz prowadzenia pojazdów nie jest konieczny. Lekarz prowadzący powinien ocenić indywidualne przypadki.

4.8    Działania niepożądane

Oksykodon może powodować zaburzenia oddychania, zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli i skurcz mięśni gładkich oraz zmniejszyć odruch kaszlowy.

Działania niepożądane, których związek z leczeniem został uznany za co najmniej możliwy wymienione są poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz bezwzględnej częstości występowania. W obrębie każdej z grup częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania podzielono według następujących kategorii:

Bardzo często    >    1/10

Często    >    1/100 do    <    1/10

Niezbyt często    > 1/1000 do < 1/100

Rzadko    >    1/10000 do    <    1/1000

Bardzo rzadko    <    10000

Częstość nieznana    nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego: Niezbyt często: nadwrażliwość Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: anoreksja, zmniejszenie apetytu Rzadko: odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często: lęk, stan splątania, depresja, bezsenność, nerwowość, nieprawidłowe myślenie

Niezbyt często: pobudzenie, niestabilność emocjonalna, euforia, omamy, zmniejszone libido, uzależnienie od

leków

Częstość nieznana: agresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność, zawroty głowy, ból głowy

Często: drżenie

Niezbyt często: niepamięć, drgawki, wzmożone napięcie mięśniowe, niedoczulica, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia mowy, omdlenia, parestezja, zaburzenia smaku

Rzadko: napady drgawek, szczególnie u pacjentów z padaczką lub u pacjentów ze skłonnością do drgawek, skurcze mięśni

Częstość nieznana: nadwrażliwość bólowa Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia łzawienia, zwężenie źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często: zawroty głowy

Zaburzenia serca

Często: obniżenie ciśnienia krwi, rzadko z towarzyszącymi drugorzędowymi objawami jak kołatanie serca, omdlenia, skurcz oskrzeli.

Niezbyt często: kołatania (związane z zespołem odstawiennym), częstoskurcz nadkomorowy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: rozszerzenie naczyń

Rzadko: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: duszność

Niezbyt często: depresja oddechowa, nasilony kaszel, zapalenie gardła, nieżyt nosa, zmiany głosu

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: zaparcia, nudności wymioty

Często: suchość w jamie ustnej, rzadko z towarzyszącym pragnieniem i trudnościami w przełykaniu; ból brzucha, biegunka, niestrawność

Niezbyt często: zaburzenia połykania, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia, odbijanie się, niedrożność jelit

Rzadko: krwawienie dziąseł, zwiększenie apetytu, smoliste stolce Częstość nieznana: próchnica zębów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych Częstość nieznana: cholestaza, kolka żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często: świąd Często: wysypka, nadmierne pocenie się Niezbyt często: suchość skóry

Rzadko: pokrzywka, opryszczka, zwiększona wrażliwość na światło Bardzo rzadko: złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zaburzenia mikcji (zatrzymanie moczu, ale również zwiększona chęć oddawania moczu) Rzadko: krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: zmniejszenie libido, impotencja zaburzenia erekcji Częstość nieznana: brak miesiączki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: pocenie się, osłabienie

Niezbyt często: dreszcze, złe samopoczucie, przypadkowe obrażenia, ból (np. w klatce piersiowej), obrzęk, obrzęk obwodowy, migrena, uzależnienie fizyczne z objawami odstawiennymi, tolerancja na lek, pragnienie Rzadko: zmiany masy ciała (zwiększenie lub zmniejszenie), cellulitis

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie oksykodonu objawia się zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddychania, sennością przechodzącą w stupor lub śpiączkę, niedociśnieniem, spadkiem ciśnienia krwi i śmiercią. . W ciężkich przypadkach może wystąpić zapaść krążeniowa, stupor (osłupienie), śpiączka, bradykardia i nie-kardiogeniczny obrzęk płuc. Przedawkowanie silnych opioidów, jakim jest oksykodon, może powodować zgon.

Leczenie

Najpierw należy udrożnić drogi oddechowe oraz rozpocząć wspomaganą lub kontrolowaną wentylację.

Antagonista opioidów jak nalokson (0,4 - 2 mg podane dożylnie) służy jako specyficzne antidotum w leczeniu przedawkowania opioidów.

Podawanie pojedynczych dawek należy powtarzać w zależności od sytuacji klinicznej w odstępach 2 - 3 minut. Możliwe jest dożylne podanie 2 mg naloksonu w 500 ml izotonicznego roztworu soli lub 5% roztworze dekstrozy (co odpowiada 0,004 mg naloksonu/ml). Szybkość wlewu powinna być dostosowana do poprzedniej dawki bolusowej i reakcji pacjenta.

Należy rozważyć zastosowanie płukania żołądka. Można również brać pod uwagę podanie węgla aktywowanego (50 g dla dorosłych, 10-15 g dla dzieci) w ciągu 1 godziny od momentu przedawkowania produktu leczniczego pod warunkiem, że można zabezpieczyć drogi oddechowe.

Uzasadnione jest stwierdzenie, że późne podanie węgla aktywowanego może być skuteczne w przypadku tabletek o przedłużonym uwalnianiu, jednak nie ma dowodów potwierdzających to stwierdzenie.

W celu przyspieszenia pasażu można zastosować odpowiedni środek przeczyszczający (np. roztwór glikolu polietylenowego (PEG)).

Jeśli konieczne, należy podjąć działania podtrzymujące (sztuczne oddychanie, podawanie tlenu, podanie środków zwężających naczynia i leczenie dożylne) w leczeniu towarzyszącego szoku krążeniowego. W razie zatrzymania akcji serca lub arytmii serca, może być zalecany masaż serca lub defibrylacja. Jeśli konieczne, należy zastosować wentylację wspomaganą jak również utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Naturalne alkaloidy opium Kod ATC: N02AA05

Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mi i delta w mózgu i rdzeniu kręgowym. Działa na te receptory jako agonista opioidu bez działania antagonistycznego. Działanie terapeutyczne polega głównie na znieczuleniu i uspokojeniu. W porównaniu z oksykodonem w formie o szybkim uwalnianiu, podawanym w monoterapii lub w połączeniu z innymi substancjami, tabletki o przedłużonym uwalnianiu zapewniają usunięcie bólu na wyraźnie dłuższy okres bez zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Relatywna biodostępność produktu leczniczego Oxydolor, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest porównywalna do biodostępności oksykodonu w formie o szybkim uwalnianiu z maksymalnym stężeniem w osoczu osiąganym po około 3 godzinach dla tabletek o przedłużonym uwalnianiu i 1 do 1,5 godziny dla formy o szybkim uwalnianiu. Największe stężenie w osoczu i wahania w stężeniach oksykodonu z formy o przedłużonym uwalnianiu i szybkim uwalnianiu są porównywalne, jeśli podawane są w takich samych dawkach dobowych w odstępach czasu odpowiednio co 12 i co 6 godzin.

Tabletki nie mogą być rozkruszane, dzielone ani rozgryzane ponieważ prowadzi to do szybkiego uwalniania oksykodonu oraz wchłonięcia potencjalnie szkodliwej dawki oksykodonu spowodowanego zniszczeniem właściwości przedłużonego uwalniania.

Dystrybucja

Całkowita biodostępność doustnej postaci oksykodonu odpowiada w około dwóch trzecich pozajelitowemu podaniu. W stanie równowagi dynamicznej objętość dystrybucji oksykodonu wynosi 2,6 l/kg; wiązanie z białkami osocza wynosi 38-45%; okres półtrwania wynosi od 4 do 6 godzin, a klirens w osoczu wynosi 0,8 l/ min. Okres półtrwania oksykodonu w formie o przedłużonym uwalnianiu wynosi 4-5 godzin ze stanem równowagi dynamicznej osiąganym po średnio 1 dobie.

Biotransformacja

Oksykodon jest metabolizowany w jelitach i wątrobie poprzez cytochrom P450 do noroksykodonu i oksymorfonu oraz do kilku pochodnych glukuronidu. Badania in vitro sugerują, że terapeutyczne dawki cymetydyny być może nie mają wpływu na tworzenie noroksykodonu. U ludzi, chinidyna redukuje produkcję oksymorfonu, podczas gdy farmakodynamiczne właściwości oksykodonu pozostają w dużym stopniu niezmienione. Wpływ metabolitów na całość działań farmakodynamicznych pozostaje bez związku.

Wydalanie

Oksykodon i jego metabolity wydalane są z moczem i kałem. Oksykodon przekracza barierę łożyskową i przenika do mleka ludzkiego.

Liniowość lub nieliniowość

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg, 10 mg i 20 mg są wchłaniane proporcjonalnie do dawki substancji czynnej. Dotyczy to również wskaźnika wchłaniania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma wystarczających danych dotyczących właściwości toksycznych dla rozrodu jak również nie ma dostępnych danych na temat płodności i działań pourodzeniowych po stosowaniu oksykodonu w czasie ciąży. Oksykodon nie powodował wad rozwojowych u szczurów i królików w czasie dawkowania 1,5 do 2,5 razy większego niż dawka stosowana u ludzi, w wysokości 160 mg na dobę bazując na mg/kg.

Nie przeprowadzano długoterminowych badań dotyczących rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Oxydolor, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Indygokarmin (E 132), lak

Oxydolor, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171) Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Oxydolor, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiuRdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka )

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Oxydolor, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka )

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Oxydolor, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rdzeń tabletki:

Kollidon SR (poliwinylowy octan, powidon (K=27,0 - 32,4), sodu laurylosiarczan, krzemionka )

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Talk (E 553b)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa (E 322)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Indygokarmin (E 132), lak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 i 100 tabletek o przedłużonym działaniu.

Blistry z perforacją (unit-dose) PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierające 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 i 100x1 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

G.L. Pharma GmbH SchloPplatz 1 A-8502 Lannach Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17819; 17818; 17817; 17816;17815

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.02.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Oxydolor