Imeds.pl

Oxymetazolin Dr. Max 0,5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oxymetazolin Dr. Max 0,5 mg/ml

aerozol do nosa, roztwór

Oxymetazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oxymetazolin Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Oxymetazolin Dr. Max

3.    Jak przyjmować lek Oxymetazolin Dr. Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oxymetazolin Dr. Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oxymetazolin Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Oxymetazolin Dr. Max należy do grupy leków nazywanych sympatykomimetykami, które działają miejscowo obkurczająco na naczynia krwionośne i udrażniają nos.

Lek wskazany jest w miejscowym i tymczasowym łagodzeniu obrzęku błony śluzowej nosa wywołanego zapaleniem błony śluzowej nosa.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Oxymetazolin Dr. Max

Kiedy nie stosować leku Oxymetazolin Dr. Max

•    jeśli pacjent ma uczulenie na oksymetazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent stosuje lub stosował w ciągu ostatnich 14 dni leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);

•    jeśli pacjent stosuje inne sympatykomimetyczne leki obkurczające błonę śluzową;

•    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie płynu wewnątrz oka (jaskra z wąskim kątem przesączania);

•    jeśli pacjent miał niedawno operację neurochirurgiczną (przezklinowe usunięcie przysadki mózgowej lub inny zabieg chirurgiczny z odsłonięciem opony twardej);

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub choroba układu krążenia;

• jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem strupów (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa).

Nie należy stosować leku Oxymetazolin Dr. Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxymetazolin Dr. Max, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą :

-    jeśli pacjent ma duże stężenie cukru we krwi (cukrzyca);

-    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze);

-    jeśli u pacjenta występuje choroba gruczołu krokowego (powiększona prostata);

-    jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy (nadczynność tarczycy);

-    jeśli pacjent ma guza nadnerczy (guz chromochłonny);

-    jeśli pacjent przyjmuje adrenergiczne leki rozszerzające oskrzela (leczenie astmy), fenotiazyny (leki uspokajające) lub metylodopę (w celu obniżenia ciśnienia krwi);

-    jeśli u pacjenta występuje bezsenność (bardzo rzadko występujące przypadki), należy unikać stosowania leku późnym wieczorem lub w nocy.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dzieci mogą być szczególnie podatne na działania niepożądane.

Oxymetazolin Dr. Max a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio. Dotyczy to także leków wydawanych bez recepty, leków homeopatycznych, pochodzenia roślinnego i innych produktów związanych ze zdrowiem, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia lub dostosowanie dawki niektórych z nich.

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z lekiem Oxymetazolin Dr. Max, w takich przypadkach konieczna może być zmiana dawki lub przerwanie leczenia. Ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków: leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), pochodne fenotiazyny (leki uspokajające), leki przeciwastmatyczne, przeciwnadciśnieniowe lub metylodopę (w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi), bromokryptynę (w leczeniu choroby Parkinsona), glikozydy nasercowe (digoksyna, w kontroli pracy serca) oraz alkaloidy sporyszu (w leczeniu migrenowych bólów głowy).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Oksymetazoliny nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem, ponieważ lek może przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mimo, że nie oczekuje się wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli pacjent czuje senność lub zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Oxymetazolin Dr. Max zawiera chlorek benzalkoniowy

Oxymetazolin Dr. Max zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować skurcz oskrzeli (niespodziewane zwężenie dróg oddechowych powodujące duszność).

3. Jak przyjmować lek Oxymetazolin Dr. Max

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, maksymalnie dwa razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni bez zalecenia lekarza.

Jedna dawka leku do nosa przed snem powinna zapewnić drożność nosa na całą noc.

Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dzieci mogą być szczególnie podatne na działania niepożądane.

Instrukcja prawidłowego stosowania leku

Przed użyciem leku po raz pierwszy, należy załadować aerozol. W tym celu należy trzymając butelkę z dala od siebie kilka razy nacisnąć dozownik, kierując go w dół, aż do rozpylenia aerozolu.


1. Zdjąć ochronne wieczko z butelki


3. Włożyć końcówkę aplikatora do nosa i nacisnąć


2. Trzymając butelkę umieścić palec środkowy i wskazujący w strefie górnej i na dole przytrzymać kciukiem

Przed zastosowaniem leku należy oczyścić nos.

Po każdym użyciu i przed zamknięciem butelki, aplikator należy przetrzeć czystą i wilgotną szmatką.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxymetazolin Dr. Max

W przypadku stosowania zbyt dużych dawek lub w przypadku ciągłego stosowania, lub przypadkowego połknięcia leku Oxymetazolin Dr. Max, mogą wystąpić bóle głowy, drżenie, zaburzenia snu, nadmierne pocenie, kołatanie serca i nerwowość. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zmniejszyć dawkę i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent nie jest pewien, jaka jest prawidłowa dawka.

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego połknięcia, należy natychmiast poinformować lekarza, farmaceutę lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Pominięcie zastosowania leku Oxymetazolin Dr. Max

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): pieczenie, suchość i (lub) podrażnienie błony śluzowej nosa lub kichanie. Nadmierne lub dalsze stosowanie leku może spowodować przekrwienie błony śluzowej nosa ze względu na efekt z odbicia.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): niepokój, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu u dzieci, szybkie bicie serca, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, uczucie zatkanego nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, ból głowy, nudności, zaczerwienienie, wysypka i zaburzenia widzenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oxymetazolin Dr. Max

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po oznaczeniu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Lek należy zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Oxymetazolin Dr. Max

• Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg/ml.

•    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu fosforan bezwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, glicyna, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Oxymetazolin Dr. Max i co zawiera opakowanie

Oxymetazolin Dr. Max jest roztworem do stosowania do nosa w polietylenowej butelce z pompką rozpylającą z wieczkiem. Każda butelka zawiera 15 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street W1B 2HA Londyn Wielka Brytania

Wytwórca:

ITALFARMACO, SA.

San Rafael, 3

28108 Alcobendas (Madryt)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Malta    Oxymetazoline Dr. Max 0,5 mg/ml nasal spray, solution

Polska    Oxymetazolin    Dr.    Max

Republika Czeska    Oxymetazolin    Dr.    Max    0,5 mg/ml

Słowacja    Oxymetazolin    Dr.    Max

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5