+ iMeds.pl

Oxynorm 10 mg/mlUlotka Oxynorm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OxyNorm, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Oxycodoni hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek OxyNorm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku OxyNorm

3.    Jak stosować lek OxyNorm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek OxyNorm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek OxyNorm i w jakim celu się go stosuje

OxyNorm jest silnie działającym lekiem przeciwbólowym należącym do grupy opioidów.

OxyNorm jest stosowany w leczeniu bólu, od umiarkowanego do silnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku OxyNorm

Kiedy nie stosować leku OxyNorm

-    jeśli pacjent ma uczulenie na oksykodonu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia dotyczące układu oddechowego, np. znacząco spłycony i spowolniony oddech (ciężka depresja oddechowa);

-    jeśli pacjent choruje na ciężką i długotrwałą chorobę płuc, której towarzyszy utrudnione oddychanie (ciężka przewlekła choroba obturacyjna płuc);

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia serca wywołane przewlekłą chorobą płuc (rozwinęło się serce płucne);

-    jeśli pacjent choruje na ciężką astmę oskrzelową;

-    jeśli u pacjenta jelito cienkie nie pracuje prawidłowo (porażenie jelit).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność

-    u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych,

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami dotyczącymi płuc, wątroby lub nerek,

-    u pacjentów z obrzękiem śluzowatym (chorobą tarczycy objawiająca się suchą, opuchniętą i pogrubioną skórą twarzy, rąk i nóg, uczuciem chłodu),

-    u pacjentów z niedoczynnością tarczycy (niewystarczające wydzielanie hormonów tarczycy),

-    u pacjentów z zaburzoną czynnością kory nadnerczy (chorobą Addisona),

-    u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego) mających trudność w oddawaniu moczu,

-    u pacjentów z psychozami wywołanymi przez np. przez zatrucie alkoholem lub innymi substancjami,

-    u pacjentów z alkoholizmem z majaczeniem alkoholowym,

-    u pacjentów ze stwierdzonym uzależnieniem od opioidów,

-    u pacjentów z zapaleniem trzustki,

-    u pacjentów z kamicą żółciową,

-    u pacjentów z obstrukcyjną i zapalną chorobą jelit,

-    u pacjentów z podejrzeniem niedrożności porażennej jelit,

-    u pacjentów ze stanami obejmującymi zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego,

-    u pacjentów z zaburzeniami ciśnienia tętniczego krwi,

-    u pacjentów z padaczką lub ze skłonnością do drgawek,

-    podczas stosowania inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji, choroby Parkinsona).

Należy poinformować lekarza, jeżeli powyższe informacje dotyczą pacjenta aktualnie lub dotyczyły go w przeszłości.

Depresja oddechowa (spowolniony, spłycony oddech aż do jego ustania) jest głównym zagrożeniem związanym z przedawkowaniem opioidów. Występuje najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych. Może spowodować obniżenia zawartości tlenu we krwi,

Opioidy mogą powodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego u podatnych osób.

Podczas długotrwałego stosowania leku OxyNorm u pacjenta może się rozwinąć tachyfilaksja (zmniejszenie siły działania leku w miarę dłuższego stosowania) i pacjent może wymagać podawania stopniowo coraz większych dawek leku dla utrzymania pożądanego łagodzenia bólu.

Przedłużone stosowanie leku OxyNorm może prowadzić do uzależnienia fizycznego. W przypadku nagłego przerwania leczenia może wystąpić zespół odstawienny z takimi objawami, jak niepokój, napady pocenia się lub ból mięśni. Gdy kontynuowanie leczenia lekiem OxyNorm nie jest konieczne, zaleca się stopniowe zmniejszenie dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów odstawiennych.

Substancja czynna, oksykodonu chlorowodorek wykazuje działanie uzależniające podobne do innych silnie działających opioidów. Istnieje możliwość rozwoju uzależnienia psychicznego.

U pacjentów nadużywających alkohol lub leki obecnie lub w przeszłości, lek należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Jeżeli pacjent ma być poddany operacji, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku OxyNorm.

Dzieci

Nie przeprowadzono wystarczających badań dotyczących stosowania leku OxyNorm u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie udowodniono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie wiekowej, w związku z tym nie zaleca się stosowania leku OxyNorm u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie leku OxyNorm może wykazać pozytywny wynik w teście kontroli antydopingowej. Stosowanie leku OxyNorm jako środka dopingowego stanowi zagrożenie dla życia.

Inne leki i OxyNorm

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działania niepożądane mogą występować częściej lub mogą być bardziej nasilone, jeśli lek OxyNorm jest stosowany z alkoholem. Podobnie w czasie stosowania leku OxyNorm z lekami, które wpływają na czynność mózgu. Działania, które mogą wystąpić to: niewydolność oddechowa (spłycony i spowolniony oddech), zaparcia, suchość w jamie ustnej oraz trudności w oddawaniu moczu.

Leki wpływające na czynność mózgu to: leki uspokajające i leki nasenne, leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (pochodne fenotiazyny, neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne), leki na chorobę Parkinsona, leki przeciw uczuleniom lub wymiotom (leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne), a także inne opioidy.

Podczas równoczesnego stosowania leku OxyNorm z lekami przeciwzakrzepowymi typu kumaryny obserwowano pojedyncze przypadki klinicznego zmniejszenia lub zwiększenia krzepliwości krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku OxyNorm.

Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej, niestrawności i zgagi) może hamować przemiany metaboliczne substancji czynnej leku - oksykodonu chlorowodorku.

OxyNorm z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku OxyNorm nie należy pić alkoholu. Picie alkoholu podczas stosowania leku OxyNorm może wpływać na sprawność umysłową i zdolności do reagowania na bodźce oraz może zwiększać ciężkość działań niepożądanych, takich jak senność i (lub) depresja oddechowa.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku OxyNorm w czasie ciąży o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Brak jest wystarczających doświadczeń ze stosowaniem oksykodonu chlorowodorku u kobiet ciężarnych.

Substancja czynna (oksykodonu chlorowodorek) przechodzi przez łożysko do organizmu dziecka. Długotrwałe stosowanie leku OxyNorm w ciąży może prowadzić do rozwoju objawów odstawiennych u noworodka. W przypadku przyjęcia leku w trakcie porodu u dziecka może się rozwinąć depresja oddechowa.

Nie należy stosować leku OxyNorm w czasie karmienia piersią. Oksykodonu chlorowodorek przenika do mleka ludzkiego. Dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią zwłaszcza po zastosowaniu przez matkę wielu dawek.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku OxyNorm może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dotyczy to szczególnie rozpoczynania leczenia lekiem OxyNorm, zwiększenia dawki lub zamiany leku na inny podobny oraz gdy OxyNorm jest łączony z alkoholem lub lekami, które wpływają hamująco na działanie ośrodkowego układu nerwowego.

W okresie ustabilizowanego leczenia nie ma zakazu prowadzenia pojazdów. Decyzję w każdym indywidualnym przypadku podejmuje lekarz, po rozważeniu istniejących okoliczności. Należy poradzić się lekarza w sprawie możliwości i ewentualnych warunków prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku OxyNorm

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 1 ml i uznawany jest za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek OxyNorm

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Lekarz postanowi, jaką dawkę leku OxyNorm pacjent powinien przyjmować i jak należy dzielić dawkę dobową na dawki pojedyncze. Lekarz skoryguje dawkę w zależności od nasilenia bólu i osobistej wrażliwości pacjenta. Nie należy zmieniać ustalonego przez lekarza schematu dawkowania bez konsultacji z lekarzem.

Z zasady stosuje się najmniejszą możliwą dawkę konieczną do opanowania bólu.

Jeśli pacjent był wcześniej leczony opioidami, początkowa dawka może być większa niż w przypadku pacjentów nie leczonych wcześniej opioidami.

Stopniowe zwiększanie dawki może być konieczne, jeśli łagodzenie bólu nie jest wystarczające i dolegliwości bólowe narastają.

O ile lekarz nie przepisze inaczej, zazwyczaj stosowane dawkowanie jest następujące • Dorośli i dzieci powyżej 12 lat Podanie dożylne

OxyNorm podawany dożylnie może być rozcieńczony do roztworu 1 mg/ml za pomocą 0,9%(m/obj.) roztworu chlorku sodu, 5% (m/obj.) roztworu glukozy lub wody do wstrzykiwań.

Dawkowanie jest zależne od metody podania leku:

W postaci bolusa (szybkie dożylne wstrzykniecie)

Zalecana dawka początkowa: od 1 do 10 mg oksykodonu chlorowodorku podawanego powoli przez 1 do 2 minut.

W przypadku ostrego bólu dawka powinna być zwiększana stopniowo aż do ustalenia dawki zapewniającej optymalne działanie przeciwbólowe. Dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 godziny, jeśli efekt przeciwbólowy słabnie.

W postaci infuzji (powolne podawanie dawki dożylnie)

Zalecana dawka początkowa: 2 mg na godzinę.

W postaci infuzji z urządzenia kontrolowanego przez pacjenta

Dawka zalecana: 0,03 mg oksykodonu chlorowodorku na kg masy ciała, z blokadą kolejnej dawki co 5

minut - oznacza to, że pojedynczą dawkę można wstrzyknąć nie częściej niż raz na 5 minut.

Podanie podskórne

Jeśli jest to konieczne, lek OxyNorm może być rozcieńczony 0,9% (m/obj.) roztworem chlorku sodu, 5% (m/obj.) roztworem glukozy lub wodą do wstrzykiwań. Dawkowanie jest zależne od metody podania leku:

W postaci bolusa (szybkie podskórne wstrzyknięcie)

Zalecana dawka początkowa: 5 mg oksykodonu chlorowodorku.

W przypadku ostrego bólu dawka powinna być zwiększana stopniowo aż do ustalenia dawki zapewniającej optymalne działanie przeciwbólowe.

Dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 godziny, jeśli działanie przeciwbólowe słabnie.

W postaci infuzji (powolne podawanie dawki pod skórę)

Zalecana dawka początkowa: 7,5 mg oksykodonu chlorowodorku na dobę.

Dawka ta może być zwiększana stopniowo w zależności od reakcji pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, na ogół nie jest konieczna korekta dawkowania.

Pacjenci wysokiego ryzyka

Pacjenci, u których występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, którzy wcześniej nie otrzymywali opioidów, powinni na początku przyjmować połowę dawki zalecanej dla dorosłych. Dotyczy to również osób z małą masą ciała i pacjentów wolniej metabolizujących leki.

Sposób podawania

Lek podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę poprzez wstrzyknięcie lub infuzję dożylną lub podskórną.

Okres stosowania

Lekarz zdecyduje o czasie leczenia.

Nie należy przerywać leczenia lekiem OxyNorm bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku długotrwałego stosowania leku OxyNorm należy obserwować reakcje pacjenta na lek. Regularne wizyty lekarskie są konieczne do osiągnięcia odpowiedniego łagodzenia bólu, a w przypadku wystąpienia działań niepożądanych pozwalają na ich szybkie leczenie, zmianę dawkowania lub podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku OxyNorm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku OxyNorm

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku OxyNorm należy natychmiast poinformować lekarza.

Mogą wystąpić następujące objawy: zwężenie źrenic, depresja oddechowa (spłycony i spowolniony oddech), postępująca senność aż do osłupienia, obniżone napięcie mięśni szkieletowych, spowolnione tętno, obniżone ciśnienie tętnicze. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata przytomności (śpiączka), gromadzenie się wody w płucach i zapaść krążeniowa. Mogą one prowadzić do śmierci.

Pacjent powinien bezwzględnie unikać sytuacji, w których wymagany jest wysoki stopień koncentracji, np. prowadzenia samochodu.

Pominięcie zastosowania leku OxyNorm

Przyjęcie mniejszej niż zalecana dawki leku OxyNorm lub pominięcie przyjęcia dawki prowadzi do niezadowalającego i (lub) niewystarczającego zmniejszenia bólu.

Należy kontynuować przyjmowanie dawek zgodnie z zaleconym schematem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku OxyNorm

Nie należy przerywać stosowania leku OxyNorm bez konsultacji z lekarzem.

Jeżeli stosowanie leku OxyNorm przestanie być konieczne, zaleca się stopniowe zmniejszenie dawki dobowej. W przypadku nagłego przerwania leczenia może wystąpić zespół odstawienny (objawy: niepokój, poty, bóle mięśni).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W ocenie działań niepożądanych uwzględnia się następującą częstość ich występowania:

Bardzo często:

u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:

od 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często:

od 1 do 10 pacjentów na 1000

Rzadko:

od 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko:

u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki

Nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są nudności (szczególnie na początku leczenia) i zaparcia. Działanie niepożądane w postaci zaparcia może być złagodzone poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych (takich jak wypijanie dużej ilości płynów, spożywanie pokarmów bogatych w błonnik). W przypadku wystąpienia u pacjenta nudności lub wymiotów, lekarz może przepisać odpowiednie leki.

Istotne działania niepożądane lub objawy, o których należy wiedzieć oraz działania, które należy podjąć w przypadku ich wystąpienia:

W przypadku wystąpienia u pacjenta któregokolwiek z istotnych działań niepożądanych należy natychmiast skontaktować się z najbliższym dostępnym lekarzem.

Głównym zagrożeniem związanym z przedawkowaniem opioidów jest depresja oddechowa (spłycenie i spowolnienie oddechów), która występuje najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych.

U wrażliwych pacjentów opioidy mogą spowodować duży spadek ciśnienia tętniczego.

Substancja czynna, oksykodonu chlorowodorek może powodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcze mięśni oskrzeli oraz skurcze mięśni gładkich, jak również może hamować odruch kaszlowy.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często:

•    Zaparcia, wymioty, nudności

•    Zmęczenie i (lub) senność (uspokojenie polekowe), zawroty głowy, ból głowy

•    Swędzenie (świąd)

Często:

•    Bóle brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej, czkawka, niestrawność

•    Zmniejszenie apetytu do całkowitej utraty apetytu

•    Zmiany nastroju i osobowości (np. lęk, depresja, nastrój euforyczny), obniżenie aktywności, niepokój ruchowy, nadmierna ruchliwość, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, nieprawidłowe myślenie, stan splątania

•    Utrata świadomości (omdlenie), parestezje

•    Obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie)

•    Trudności w oddychaniu (duszność)

•    Reakcje skórne/wysypki

•    Zatrzymanie moczu, bolesne lub trudne oddawanie moczu, zwiększone parcie na pęcherz

•    Pocenie się, również z dreszczami, ogólne osłabienie

Niezbyt często:

•    Uzależnienie fizyczne z zespołem odstawiennym, ból (np. ból w klatce piersiowej), złe samopoczucie, obrzęki

•    Urazy w wyniku wypadków

•    Reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

•    Zaburzenia percepcji (np. omamy, utrata poczucia rzeczywistości) osłabiony popęd płciowy

•    Zaburzenia koncentracji, migrena, zaburzenie smaku, nadmierne napięcie mięśniowe, drżenie mięśni, mimowolne skurcze mięśni, niedoczulica, zaburzenia koordynacji

•    Zaburzenia widzenia

•    Zaburzenia słuchu, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    Zwiększenie częstości tętna

•    Rozszerzenie naczyń krwionośnych

•    Zmiany głosu (chrypka), kaszel

• Owrzodzenie j amy ustnej, zapalenie j amy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, odbij anie się

•    Kolka żółciowa

•    Zaburzenia wzwodu

Rzadko:

•    Napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub ze skłonnością do drgawek), niepamięć

•    Smoliste stolce, zmiany w uzębieniu, krwawienia z dziąseł, utrudnione połykanie (dysfagia)

•    Opryszczka zwykła

•    Odwodnienie, zwiększenie łaknienia

•    Kołatanie serca

•    Suchość skóry

•    Zanik miesiączki

Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, pragnienie

Bardzo rzadko:

•    Ostre uogólnione reakcje alergiczne, w tym nagłe trudności w oddychaniu, obrzęk skóry i (lub) obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (reakcje anafilaktyczne)

•    Niedrożność jelita

•    Zaburzenia mowy

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    Swędząca wysypka (pokrzywka)

Nieznana:

•    Uzależnienie psychiczne od leku

•    Tolerancja na lek (tachyfilaksja, coraz słabsze działanie leku po jego długotrwałym stosowaniu)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek OxyNorm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, oznakowaniu blistra lub ampułki. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczegółowych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Po otwarciu zużyć natychmiast.

OxyNorm rozcieńczony 0,9% (m/obj.) roztworem chlorku sodu, 5% (m/obj.) roztworem glukozy lub wodą do wstrzykiwań wykazuje stabilność fizyczną i chemiczną przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej lek należy podać natychmiast po rozcieńczeniu.

W innym przypadku za okres i warunki przechowywania przed podaniem leku odpowiada użytkownik, przy czym zasadniczo okres ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny, jeżeli roztwór jest przechowywany w temperaturze od 2 do 8°C chyba, że rozcieńczenie nastąpiło w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

Należy dokonać wizualnej oceny roztworu przed podaniem, także po rozcieńczeniu. Zastosować można tylko klarowny roztwór, pozbawiony cząstek i zanieczyszczeń.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek OxyNorm

Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 8,97 mg oksykodonu.

Jedna ampułka z 1 ml zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku.

Jedna ampułka z 2 ml zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sodu wodorotlenek, rozcieńczony kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek OxyNorm i co zawiera opakowanie

OxyNorm 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań jest klarownym, bezbarwnym płynem.

OxyNorm dostępny jest w szklanych ampułkach po 1 ml i 2 ml, pakowanych po 5 i 10 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Norpharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedb^k Dania

Wytwórca

Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse 2 65549 Limburg Niemcy

Mundipharma DC B.V,

De Wel 20

3871 MV Hoevelaken Holandia

Hamol Ltd Nottingham Site 1 Thane Road Nottingham NG90 2DB Wielka Brytania

Rafa Laboratories Ltd 3 Ze’ev Lev St.

Har Hotzvim Ind Zone

Jerusalem

Izrael

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Mundipharma Polska Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa tel. +48 22 866 87 12, fax +48 22 866 87 13.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy: OxyNorm Injektionslösung

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2015

10

OxyNorm

Charakterystyka Oxynorm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OxyNorm, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku (Oxycodoni hydrochloridum) co odpowiada 8,97 mg oksykodonu.

Każda ampułka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku

(Oxycodoni hydrochloridum).

Każda ampułka z 2 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku

(Oxycodoni hydrochloridum).

Substancja pomocnicza: każdy ml roztworu zawiera 0,121 mmol sodu (2,78 mg sodu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Klarowny, przezroczysty roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ból o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie należy dostosować do nasilenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta. Zasadniczo należy wybierać najmniejszą skuteczną dawkę przeciwbólową.

Dawka początkowa u pacjentów leczonych wcześniej opioidami może być większa w zależności od wcześniejszych doświadczeń.

W przypadku występowania ostrego bólu po zabiegach chirurgicznych należy zastosować odpowiednio większe dawki, w zależności od wcześniejszych doświadczeń, aby zapewnić pacjentowi jak najszybsze złagodzenie bólu.

Stopniowe zwiększanie dawki wraz z upływem czasu może być konieczne, jeśli złagodzenie bólu nie jest wystarczające lub natężenie bólu wzrasta.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania, np. sedacji, dawkę należy zmniejszyć (patrz punkt 4.9).

Poniżej przedstawiono ogólne zalecenia dotyczące dawkowania.

♦ Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

Dożylnie (iv):

W celu podania dożylnego produktu leczniczego OxyNorm należy rozcieńczyć do 1 mg/ml oksykodonu chlorowodorku w następujących roztworach do wstrzykiwań: 0,9% (m/obj.) roztwór chlorku sodu, 5% (m/obj.) roztwór glukozy lub woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie zależy od metody podawania:

Bolus dożylny

Zaleca się powolne podawanie w postaci bolusa dawki 1-10 mg oksykodonu chlorowodorku przez 1-2 minuty.

W przypadku występowania ostrego bólu dawkę należy zwiększać stopniowo do momentu uzyskania optymalnego efektu analgetycznego. Jeśli działanie przeciwbólowe ustępuje, dawkę można powtarzać, zwykle w odstępach 4 godzin.

Infuzja

Zalecana dawka początkowa to 2 mg oksykodonu chlorowodorku na godzinę.

Analgezja sterowana przez pacjenta (ang. patient controlled analgesia - PCA)

Zalecana jest dawka 0,03 mg oksykodonu chlorowodorku na kg masy ciała, podawana w postaci bolusa, z czasem refrakcji minimum 5 minut.

Podskórnie (s.c.)

Jeśli to konieczne, produkt leczniczy OxyNorm może być rozcieńczony 0,9% (m/obj.) roztworem chlorku sodu, 5% (m/obj.) roztworem glukozy lub wodą do wstrzykiwań.

Dawkowanie zależy od metody podawania:

Bolus podskórny

Dawka początkowa: 5 mg oksykodonu chlorowodorku.

W przypadku występowania ostrego bólu dawkę należy zwiększać stopniowo do momentu uzyskania optymalnego działania analgetycznego. Jeśli działanie przeciwbólowe ustępuje, dawkę można powtarzać, zwykle w odstępach 4 godzin.

Infuzja podskórna:

Dawka początkowa: 7,5 mg oksykodonu chlorowodorku na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od objawów.

Zmiana z postaci doustnej na postać parenteralną oksykodonu:

Do ustalenia dawki można zastosować następujący przelicznik: 2 mg oksykodonu w postaci doustnej odpowiada ok. 1 mg oksykodonu w postaci parenteralnej. Ze względu na dużą zmienność indywidualną wśród pacjentów dawkę należy ostrożnie stopniowo zwiększać w każdym przypadku.

Pacjenci z bólem w przebiegu choroby nowotworowej, u których podanie doustne jest zamieniane na podanie parenteralne, mogą wymagać zastosowania znacząco większych dawek.

Zmiana z postaci parenteralnej morfiny na oksykodon:

Podstawą do stopniowego zwiększania dawki u każdego pacjenta jest współczynnik dawek ekwiwalentnych dożylnej formy morfiny względem oksykodonu na poziomie 1: 0,7. Współczynnik ten należy zastosować, dokonując stopniowego zwiększania dawki u każdego pacjenta. Następnie dawka produktu leczniczego OxyNorm może być stopniowo zwiększana w zależności od nasilenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta. Szczególne znaczenie dla dostosowywania dawkowania ma

rozważenie wcześniejszych reakcji pacjenta na leczenie zarówno opioidowymi, jak i innymi produktami leczniczymi, a także obecne potrzeby pacjenta co do działania analgetycznego.

Następujące okoliczności mogą wpływać na potrzeby pacjenta co do działania analgetycznego:

-    dynamiczne zmiany natężenia bólu, np. w bólu pooperacyjnym,

-    zaburzenia czynności narządów i układów, np. spowolniony metabolizm,

-    interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie produktami leczniczymi, np. wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy,

-    możliwa częściowa tolerancja krzyżowa na inne opioidy, podawane wcześniej w dużych dawkach.

♦    Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Produkt leczniczy OxyNorm nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na niewystarczające dane o jego bezpieczeństwie i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

♦    Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują jawne klinicznie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, nie ma na ogół konieczności dostosowania dawkowania.

♦    Pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka

Pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka, np. z niewydolnością nerek lub wątroby, małą masą ciała lub wolno metabolizujący leki, którzy dotychczas nie byli leczeni opioidami, powinni otrzymać początkową dawkę o połowę mniejszą od zazwyczaj zalecanej u dorosłych. W takich przypadkach najmniejsza dawka zalecana w niniejszej ChPL może być nieodpowiednia, jako dawka początkowa.

Sposób podawania

Roztwór do wstrzykiwań OxyNorm przeznaczony jest do podawania podskórnego lub dożylnego, jako wstrzyknięcie lub infuzja.

Okres stosowania

Produktu leczniczego OxyNorm nie należy podawać przez okres dłuższy niż bezwzględnie konieczny. W przypadku konieczności długotrwałego leczenia bólu ze względu na charakter i ciężkość choroby, należy starannie obserwować pacjenta, aby ustalić, czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Jeżeli pacjent nie będzie już wymagał leczenia oksykodonem, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na oksykodonu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem i (lub) hiperkapnią.

Ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Serce płucne.

Ciężka astma oskrzelowa.

Niedrożność porażenna jelit.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego OxyNorm u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Należy zachować ostrożność w przypadku leczenia pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych, pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, wątroby, nerek, pacjentów z obrzękiem śluzowatym, niedoczynnością tarczycy, chorobą Addisona (niewydolnością kory nadnerczy), łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, psychozą organiczną ostrą po zatruciu (np. alkoholem), alkoholizmem, majaczeniem alkoholowym, stwierdzonym uzależnieniem od opioidów, zapaleniem trzustki, kamicą żółciową, obturacyjnymi i zapalnymi chorobami jelit, pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym i z obniżoną zdolnością do utrzymania właściwego ciśnienia tętniczego, z padaczką lub ze skłonnością do drgawek oraz leczonych inhibitorem oksydazy monoaminowej (ang. monoamine oxidase - MAO). W przypadku wystąpienia lub podejrzenia niedrożności porażennej jelit produkt leczniczy OxyNorm należy natychmiast odstawić.

Głównym zagrożeniem związanym z przedawkowaniem opioidów jest depresja oddechowa, która najczęściej dotyczy pacjentów w podeszłym wieku lub wyniszczonych. Depresja oddechowa wywołana przez oksykodon może prowadzić do zatrzymania dwutlenku węgla we krwi, a wtórnie w płynie mózgowo-rdzeniowym.

U podatnych osób opioidy mogą powodować ciężkie niedociśnienie tętnicze.

Podczas długotrwałego stosowania u pacjenta może się rozwinąć tolerancja na lek i będzie konieczne stopniowe zwiększanie dawki dla utrzymania stałego łagodzenia bólu. Na ogół występuje również tolerancja krzyżowa na inne opioidy. Przewlekłe stosowanie produktu leczniczego OxyNorm może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a w przypadku nagłego przerwania leczenia - do rozwoju zespołu odstawienia. Gdy pacjent nie będzie już wymagał leczenia oksykodonem, zaleca się stopniowe zmniejszenie dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów odstawiennych.

Rodzaje i częstość występowania nadużywania oksykodonu są podobne do obserwowanych po zastosowaniu innych silnie działających opioidów. Istnieje możliwość rozwinięcia się uzależnienia psychicznego na opioidowe przeciwbólowe produkty lecznicze, w tym na produkt leczniczy OxyNorm. OxyNorm należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z nadużywaniem alkoholu i leków w wywiadzie.

Należy zachować ostrożność, stosując produkt leczniczy OxyNorm przed operacją, w trakcie oraz w ciągu 12-24 godzin po operacji. Czas, w którym rozpoczyna się stosowanie produktu leczniczego OxyNorm w okresie pooperacyjnym zależy od rodzaju i zakresu operacji, procedury anestezjologicznej, stosowania innych produktów leczniczych i ogólnego stanu pacjenta oraz od wnikliwej oceny współczynnika korzyści do ryzyka indywidualnie dla każdego pacjenta.

Stosowanie produktu leczniczego OxyNorm może wykazać pozytywny wynik w testach antydopingowych. Stosowanie OxyNorm jako środka dopingowego może zagrażać życiu.

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 1 ml i uznawany jest za „wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze o działaniu ośrodkowym, takie jak uspokajające, nasenne, pochodne fenotiazyny, neuroleptyki, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne i inne opioidy lub alkohol, mogą nasilać działania niepożądane produktu leczniczego, zwłaszcza depresję oddechową.

Produkty lecznicze o działaniu cholinolitycznym (np. psychotropowe, przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne, przeciw chorobie Parkinsona) mogą nasilać cholinolityczne działania niepożądane oksykodonu, takie jak zaparcia, suchość w jamie ustnej lub zaburzenia wydalania moczu.

W trakcie równoczesnego stosowania oksykodonu i przeciwzakrzepowych produktów leczniczych, pochodnych kumaryny, obserwowano przypadki klinicznie istotnego zmniejszenia lub zwiększenia Międzynarodowego Wskaźnika Znormalizowanego (ang. International Normalized Ratio - INR).

Cymetydyna może hamować metabolizm oksykodonu.

Zahamowanie cytochromu P450 2D6 i 3A4 nie ma znaczenia klinicznego. Nie jest znany wpływ innych istotnych inhibitorów izoenzymów układu cytochromu na metabolizm oksykodonu. Należy uwzględniać możliwość wystąpienia interakcji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ jedynie w dawkach szkodliwych dla matki (patrz punkt 5.3). Zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Nie należy stosować produktu leczniczego OxyNorm w trakcie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego OxyNorm w trakcie ciąży może doprowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych u noworodka. W przypadku podawania produktu leczniczego w trakcie porodu u płodu może się rozwinąć depresja oddechowa.

Oksykodon przenika do mleka ludzkiego. Nie należy stosować produktu leczniczego OxyNorm w czasie karmienia piersią. Według wykonanych oznaczeń, stosunek stężenia w osoczu do stężenia w mleku wynosił 3,4:1. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią, jeżeli karmiąca piersią matka przyjmuje długotrwale produkt leczniczy OxyNorm.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Oksykodon może obniżać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia produktem leczniczym OxyNorm, po zwiększeniu dawki lub zamianie produktu leczniczego oraz gdy produkt leczniczy OxyNorm jest łączony z alkoholem lub produktami leczniczymi, które ograniczają działanie ośrodkowego układu nerwowego.

U pacjentów ustabilizowanych, otrzymujących stałe dawki produktu leczniczego, wpływ taki może nie występować. Dlatego lekarz prowadzący powinien zdecydować, czy pacjent może prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny.

4.8    Działania niepożądane

Ze względu na swoje właściwości farmakologiczne, oksykodon może powodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli i skurcz mięśni gładkich oraz może znosić odruch kaszlowy.

Najczęstsze działania niepożądane to nudności (szczególnie na początku leczenia) oraz zaparcia.

Depresja oddechowa jest głównym zagrożeniem przy przedawkowaniu opioidów i pojawia się najczęściej u osób w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych.

Opioidy mogą powodować ciężkie niedociśnienie u osób podatnych.

W ocenie działań niepożądanych uwzględnia się następującą częstość ich występowania:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


>1/10

>1/100 do <1/10 >1/1000 do <1/100 >1/10000 do <1/1000 <1/10000

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działań niepożądanych są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się znaczeniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko:    Opryszczka

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    Nadwrażliwość

Bardzo rzadko:    Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często:    Zmniejszenie apetytu aż do utraty apetytu

Rzadko:    Odwodnienie, zwiększenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często:


Niezbyt często: Nieznana:


Zmiany nastroju i osobowości (np. lęk, depresja, euforia), zmniejszona aktywność, niepokój, nadmierna aktywność psychoruchowa, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, nieprawidłowe myślenie, splątanie Zaburzenia percepcji (np. omamy, brak świadomości), spadek popędu płciowego

Uzależnienie psychiczne

Zaburzenia układu nerwowego:


Bardzo często: Często:

Niezbyt często:


Rzadko: Bardzo rzadko:


Uspokojenie polekowe (senność aż do zaburzeń świadomości), zawroty głowy, bóle głowy Omdlenia, parestezje

Zaburzenia koncentracji, migrena, zaburzenia smaku, zwiększone napięcie mięśniowe, drżenia mięśniowe, niekontrolowane ruchy mięśni, niedoczulica, zaburzenia koordynacji

Napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub ze skłonnością do drgawek), niepamięć Zaburzenia mowy


Zaburzenia oka

Niezbyt często:    Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:    Zaburzenia słuchu, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    Tachykardia

Rzadko:    Kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Często:    Niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często:    Rozszerzenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    Duszność

Niezbyt często:    Zmiany głosu, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    Zaparcia, nudności, wymioty

Często:    Ból brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej, czkawka, niestrawność

Niezbyt często:    Owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z

oddawaniem wiatrów, odbijanie    się

Rzadko:    Smoliste stolce, choroby    zębów,    krwawienia z dziąseł, dysfagia

Bardzo rzadko:    Niedrożność jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    Kolka żółciowa

Bardzo rzadko:    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:    Świąd

Często:    Reakcje skórne / wysypka

Rzadko:    Suchość skóry

Bardzo rzadko:    Pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:    Zatrzymanie moczu, bolesne oddawanie moczu, nagłe parcie na pęcherz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    Zaburzenia wzwodu

Rzadko:    Zanik miesiączki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    Pocenie się, również z dreszczami, osłabienie

Niezbyt często:    Uzależnienie fizyczne obejmujące objawy odstawienne, ból (np. ból w klatce

piersiowej), złe samopoczucie, obrzęk

Rzadko:    Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, pragnienie

Nieznana:    Tachyfilaksja

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często:    Przypadkowe urazy.

4.9 Przedawkowanie

Objawy zatrucia

Zwężenie źrenic, depresja oddechowa, senność prowadząca do osłupienia, wiotkość mięśni szkieletowych, bradykardia oraz niedociśnienie tętnicze. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: śpiączka, niesercowopochodny obrzęk płuc i niewydolność krążenia, które mogą prowadzić do zgonu.

Postępowanie w przypadku zatrucia

U nieprzytomnych pacjentów z zatrzymaniem akcji oddechowej wskazana jest intubacja oraz zapewnienie sztucznego oddychania i podanie antagonistów opioidów (np. naloksonu dożylnie w dawce 0,4-2 mg).W przypadku przedłużającej się niewydolności oddechowej dawka jednorazowa musi być powtarzana co 2-3 minuty do momentu ustabilizowania czynności oddechowej i uzyskania odpowiedzi na stymulację bólową. Można także zastosować nalokson we wlewie dożylnym, w dawce 2 mg w 500 ml 0,9% (m/obj.) roztworu chlorku sodu lub 5% (m/obj.) roztworu glukozy (0,004 mg/ml naloksonu). Wlew powinien być podawany z szybkością odpowiadającą wcześniej podawanym dawkom w bolusie i powinien być dostosowany do reakcji pacjenta

W przypadku wystąpienia wstrząsu krążeniowego wskutek przedawkowania produktu leczniczego należy zastosować środki podtrzymujące (w tym sztuczne oddychanie oraz podanie tlenu, produktów leczniczych obkurczających naczynia i płynów infuzyjnych). Zatrzymanie akcji serca lub zaburzenia rytmu mogą wymagać masażu serca lub defibrylacji. W razie potrzeby należy zastosować sztuczne oddychanie. Należy również zapewnić odpowiednią ilość płynów i elektrolitów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: naturalne alkaloidy opium, kod ATC: N02A A05

Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów opioidowych mi, kappa i delta w mózgu, rdzeniu kręgowym i narządach obwodowych. Oksykodon jest agonistą receptorów opioidowych nieposiadającym działania przeciwstawnego. W lecznictwie wykorzystuje się przede wszystkim jego właściwości przeciwbólowe i uspokajające.

Układ wewnątrzwydzielniczy

Opioidy mogą wywierać wpływ na osie podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową lub podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalną. Do stwierdzanych zmian należą zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy i zmniejszenie stężenia kortyzolu i testosteronu w osoczu. Te zmiany hormonalne mogą powodować objawy kliniczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyczne u zdrowych ochotników wykazały równoważną biorównoważność produktu leczniczego OxyNorm po podaniu podskórnym oraz dożylnym w jednorazowym bolusie jak i ciągłej, ośmiogodzinnej infuzji.

Po wchłonięciu oksykodon szybko podlega dystrybucji w całym organizmie, a stopień wiązania z białkami osocza wynosi ok. 45%.

Oksykodon jest metabolizowany w jelicie i w wątrobie do noroksykodonu i oksymorfonu oraz do różnych związków sprzężonych z kwasem glukuronowym. Noroksykodon, oksymorfon i noroksymorfon powstają z udziałem układu cytochromu P450. Badania in vitro wskazują, że dawki lecznicze cymetydyny nie powinny istotnie wpłynąć na wytwarzanie noroksykodonu. Chinidyna zmniejsza wytwarzanie oksymorfonu u ludzi bez istotnego wpływu na właściwości farmakodynamiczne oksykodonu. Metabolity przyczyniają się do ogólnego działania farmakodynamicznego jedynie w nieistotnym stopniu. Oksykodon i jego metabolity są wydalane zarówno z moczem, jak i z kałem. Oksykodon przechodzi również przez łożysko i może być wykrywany w mleku ludzkim.

Stężenie oksykodonu we krwi minimalnie zależy od wieku pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku stężenie oksykodonu we krwi jest o ok. 15% większe nić u młodych pacjentów.

Biorąc pod uwagę pacjentów o określonej masie ciała - kobiety mają średnio o 25% większe stężenie oksykodonu we krwi niż mężczyźni.

U pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami funkcji wątroby stężenia oksykodonu i noroksykodonu osiągają większe wartości, a stężenie oksymorfonu mniejszą wartość w porównaniu do zdrowych pacjentów. Okres półtrwania fazy eliminacji oksykodonu może być zwiększony, co może prowadzić do silniejszego działania.

U pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami funkcji nerek stężenia oksykodonu i jego metabolitów osiągają większe wartości w porównaniu do osób zdrowych.

Okres półtrwania oksykodonu w fazie eliminacji może ulec wydłużeniu, co w rezultacie prowadzi do silniejszego efektu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniły występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Oksykodon nie wywierał niekorzystnego wpływu na reprodukcję i wczesny rozwój zarodkowy samców i samic szczurów w dawkach do 8 mg/kg masy ciała i nie indukował wad rozwojowych u szczurów w dawkach do 8 mg/kg na dobę i u królików w dawkach do 125 mg/kg na dobę. Jednakże, u królików indywidualne płody poddawane ocenie statystycznej wykazywały zmiany rozwojowe (zwiększona częstość występowania 27. kręgu przedkrzyżowego, dodatkowa para żeber). Ocena statystyczna na wylęgniętym miocie wykazała jedynie zwiększenie częstości występowania 27. kręgu przedkrzyżowego i tylko w grupie, w której samice otrzymywały dawkę 125 mg/kg masy ciała, przy której zauważono ciężkie objawy toksyczności farmakologicznej u ciężarnych samic.

W badaniach przed i pourodzeniowego rozwoju szczurów w pokoleniu F1 uzyskano mniejszą masę ciała przy dawce 6 mg/kg masy ciała w porównaniu do grupy kontrolnej, do której dobrano samice o małej masie ciała i ograniczonej diecie (poziom, przy którym nie obserwowano działań niepożądanych, ang. no observed adverse effect level - NOAEL 2 mg/kg masy ciała). Nie odnotowano wpływu na rozwój fizyczny, parametry odruchowe, czuciowe ani na zachowanie i wskaźniki reprodukcyjne.

Nie odnotowano wpływu na pokolenie F2.

Nie przeprowadzono długotrwałych badań nad potencjalnym działaniem rakotwórczym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny Sodu cytrynian Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek (do właściwego pH)

Kwas solny rozcieńczony (do właściwego pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego OxyNorm z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

OxyNorm powoduje wytrącanie w mieszaninach z cyklizyną w stężeniu większym niż 3 mg/ml lub gdy jako rozpuszczalnika stosuje się 0,9% (m/obj.) roztwór chlorku sodu.

Prochlorperazyna jest chemicznie niezgodna z produktem leczniczym OxyNorm.

6.3    Okres ważności 3 lata

Po pierwszym otwarciu: zużyć natychmiast.

OxyNorm rozcieńczony 0,9% (m/obj.) roztworem chlorku sodu, 5% (m/obj.) roztworem glukozy lub wodą do wstrzykiwań wykazuje stabilność fizyczną i chemiczną przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej produkt leczniczy należy podać natychmiast po rozcieńczeniu. W innym przypadku za okres i warunki przechowywania przed podaniem produktu leczniczego odpowiada użytkownik, przy czym zasadniczo okres ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny, jeżeli roztwór jest przechowywany w temperaturze od 2 do 8°C chyba, że rozcieńczenie nastąpiło w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po otwarciu, rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z przezroczystego szkła Typu I pakowane w blistry i opakowanie kartonowe.

5 ampułek po 1 ml 5 ampułek po 2 ml 10 ampułek po 1 ml 10 ampułek po 2 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

OxyNorm przeznaczony jest do jednorazowego użytku.

Jeśli jest to konieczne, produkt leczniczy OxyNorm może zostać rozcieńczony do roztworu 1 mg/ml oksykodonu chlorowodorku w 0,9% (m/obj.) roztworze chlorku sodu, 5%(m/obj.) roztworze glukozy lub wodzie do wstrzykiwań.

Nieprawidłowe przygotowanie nierozcieńczonego produktu leczniczego po otwarciu ampułki, jak i rozcieńczonego roztworu może narazić sterylność produktu.

Należy dokonać wizualnej oceny roztworu przed podaniem, także po rozcieńczeniu. Zastosować można tylko klarowny roztwór, pozbawiony cząstek i zanieczyszczeń.

Jak wykazano w wielu badaniach, nierozcieńczony produkt leczniczy OxyNorm lub roztwór rozcieńczony do 1 mg/ml, podawany przez markowe, polipropylenowe lub poliwęglanowe strzykawki, przewody polietylenowe lub wykonane z PVC oraz z toreb do infozji wykonanych z PVC i EVA nie musi być osłaniany przed dostępem światła.

Cyklizyna w stężeniu 3 mg/ml lub mniejszym, zmieszana z produktem leczniczym OxyNorm, niezależnie, czy rozcieńczona wodą do wstrzykiwań czy nie, nie wykazuje śladów precypitacji przez 24 godziny przechowywania w temperaturze pokojowej. Zaleca się stosować wodę do wstrzykiwań jako rozcieńczalnik w sytuacji, gdy cyklizyna i OxyNorm są podawane jednocześnie jako infuzja podskórna lub dożylna.

Nie zaobserwowano niezgodności farmaceutycznych pomiędzy produktem leczniczym OxyNorm a opartymi o poniższe substancje czynne czołowymi markami produktów leczniczych w postaciach do wstrzykiwań, przechowywanych w małych lub dużych stężeniach, w polipropylenowych strzykawkach, przez 24 godziny w temperaturze otoczenia:

Skopolaminy butylobromek Skopolaminy hydrobromek Deksametazonu sodu fosforan Haloperydol

Midazolamu chlorowodorek Metoklopramidu chlorowodorek Lewomepromazyny chlorowodorek

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK- 2970 H0rsholm Dania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15220

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.03.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

OxyNorm