+ iMeds.pl

Oxytet xla, 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń 300 mg/mlCharakterystyka Oxytet xla, 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Oxytet XLA, 300 mc/ml, roztwór do wsrrzvkiwań dla bvdla i świń

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ Oksytetracyklina (w postaci dwuwodzianu) 30C mg/'ml

Wyki z wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe ¿ratunki zwierząt

Bydło, Świnia.

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

O.wtcr XLA stosuje się u bydła i świń w zakażeniach ogólnych i miejscowych układu oddechowego, rozrodczego, pokarmowego, moczowego, gruczołu mlekowego i tkanek miękkich), a w szczególności:

•    Zakaźnego zanikowego zapalenia nosa u świń wywoływanego przez liordeft c.,/

bronchisepfica. Pasteunlla baem/yłica i Pastemełla mułtodda.

•    Zapalenia gruczołu mlekowego // bydła i świń wywoływ anego przez (.nrynebacteriłtM pyo^enes. Staphyłococcns entrens. Streplococms aoałactiae lub S i rep! ocuca/s nberis.

•    Zapalenia /nacie]' // bydła i świń wywoływanego p>\e-\ \ frepłococcns pyo^enes.

•    Pasrerelozy i zakażeń układu oddechowego u India i świń wywoiywamch przez Pasfenrełła hae/nołyfiea i Pasła/relła n/nłlocuła. Myeoplasn/a lr:opncn/non/ac

   Posocznicy u bydła i świń wywoływanej przez Saimnei/a dnbłin i Mrephem hs p\wm.

•    Różycy u świń wywoływanej przez / :jy.<ipein(hri\ rhndnpafhiae

4.3    Przeciwwskazania

Nic stosować u zwierząt z niewydolnością nerek lub wątroby.

Nie podawać w przypadkach nadwrażliwości na tetracykliny lub którykolwiek ze składników

preparatu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

i.

Terapia prowadzona z zastosowaniem rerracyklin nie eliminuje całkowicie chlamydii u wszystkich

zwierząt w stadzie.

%

Nie rozcieńczać preparatu Oxytet XLA.

leżeli wymagane jest kilkakrotne podawanie leku. nie należy wstrzykiwać preparatu w tę sama okolicę ciała, co poprzednio.

Tak jak w przypadku innych antybiotyków zaleca się. aby preparat stosować w przypadkach zakażeń wywołanych przez drobnoustroje, których wra/łiwość porwierd/on« > ant\bi< »gramgęn

4.5 Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Stosując lek należy używać rękawiczek lub po zastosowaniu um\ c ręce. W przypadku przedostania sic leku do oka lub na powierzchnię skóry - przemyć dużą ilością, wody.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Czasami w miejscu iniekcji mogą pojawiać się samoistnie ustępujące, średniego Mopnia odc/ym. obejmujące bolesność, stan zapalny lub obrzęk. I. India czasami obserwowano sainoistnie ustępujące utykanie wynikające z bolcsności w miejscu iniekcji. 1’ świń możliwe jesi, zwłaszcza przy długotrwałej terapii, wystąpienie objawów fotosensybilizacji a także, w zależności od predyspozycji osobniczych, wystąpienie biegunki o średnim nasileniu - wynikające ze zmiam składu flory jelitowej. Stosowanie tetracyklin u samic w ostatnim trymestrze ciążv może doprowadzić do zabarwienia zębów płodu.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Stosowanie w ostatnim trymestrze ciążv może prowadzić do zabarwienia zębów plodu. Można stosować w okresie laktacji

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub inne rodzaje interakcji

Przestrzegać obowiązujących zasad prowadzenia chemioterapii oraz kojarzenia i zamiany

antybiotyków.

Należy stosować z ostrożnością w trakcie terapii lekami z grupy glikokortvkosteroidów

4.9 Dawkowanie i droga podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Wstrzykiwać głęboko domięśniowo w dawce 2<> mg (albo 3<1 mg; substancji akrywnej kg m.c.« co odpowiada podaniu 1 ml roztworu na każde ¡5 kg Oilbo 10 kg) masy ciała zwierzęcia.

Po jednorazowym podaniu dawki 2C mg/kg m.c. (tj. I ml roztworu na 15 kg m.c.), poziom

terapeutyczny antybiotyku utrzymuje się przez 3 do 4 dni.

Po jednorazowymi podaniu dawki 30 mg/kg m.c. ft). I ml roztworu na 10 kg m.c.), poziom terapeutyczny antybiotyku utrzymuje się przez 5 do 6 dni.

Maksymalna objętość leku podana w jedno miejsce nie powinna przekraczać: bydło - 15 ml, świnie dorosłe - 10 ml, prosięta w l dniu życia - 0,2 ml, w ~ dniu życia - 0,3 ml, w 14 dniu życia -0,4 ml, w 21 dniu życia - 0,5 ml, a u prosiąt po 21 dniu życia nie więcej niż 1 ml/10 kg m.c. Zazwyczaj wystarcza jednokrotne podanie leku, jednak, jeśli konieczne jest dłuższe leczenie nic należy wstrzykiwać preparatu kilkakrotnie w to samo miejsce.

Zasadność powtórnego podania antybiotyku, jego dawkę i czas trwania leczenia n.tlez\ dostosować indywidualnie do stanu klinicznego pacjenta. Preparat mn/na podać powtórnie, w zależności od wielkości wybranej dawki, po 3 - 4 lub 5 - 6 dniach. Zazwyczaj przerywa się anrybiotykorerapię, jeśli przez kolejnych kilka dni (przeciętnie od 3 do ” dni), trwania ekspozycji na działanie antybiotyku nic obserwuje się u pacjenta zmian klinicznych charakterystycznych dla leczonej choroby zakaźnej.

4.10 Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Piw wysokich dawkach oksytetracyklina wykazmc działanie nefrotoksYCzne

¥    J    4    ¥    ¥    '    .

4.11 Okres (-y) karencji

Bydło - tkanki jadalne - 28 dni (dawka 20mg/kg m.c.) Świnic - tkanki jadalne - 14 dni (dawka 20mg/kg m.c.)

(dawka 3C mg/kg m.c.) (dawka 30 mg/ kg m.c.


Bydło - tkanki jadalne - 35 dni Świnie - tkanki jadalne - 28 dni

Mleko - 168 godzin (7 dni)


WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa łarmakoterapeutyczna: Leki przcciwbakteryjnc do srosowania w cwnęirznego, tetracykliny

kod ATCvet: QJOIAA06Oksytetracyklina jest syntetycznym antybiotykiem należącym do grupy tetracyklin wytwarzanym 3 rzez promieniowca S trep to my ces rimosns. Oksytetracyklina wykazuje szerokie spektrum działania aakteriostatycznego. Hamuje rozwój bakterii Gram-dodatnich i Gram- ujemnych (Co/ynebacte/inm psendotnbercnlosis. C. miale, li aa lin s mit braci s. I :risipciotbiix rbnsiopatbiae. Ust er/a monocyto^enes. Rbodococcns ec/ni. Steptococcns spp.. Staphyhcoccns spp.. AcinobaciHns spp.. linrdetella iironcbosepfna. li. bnrpdorferi. li. can/s, Campby/obacter foetns. II. parasitis. II. sornnns. Leptospira spp.. I)astenre/la spp.. Salmonella spp.. T. eqnipenita!is). beztlenowców (Actinomyces »*/>/>.. li. a>accban>!ythn<. li. ¡ra^i/is. li. nodo>n>. (Jostridinm spp.. I'. necrojornm). my kopi a qm. ch/amydii. rikefs/i. a nawet nieb fon,,b picnrotn/al nw fliperytropoon spp.. I beileria spp.. Anaptasma spp.). Za drobnoustroje bardzo wrażliwe na działanie oksytetracykliny uznaje sic te, dla których minimalne stężenie hamujące MK jeM niższe od 4 ug/ml. (Wiele drobnoustrojów jest wrażliwych na działanie oks\'terrac\ klim WYMępuiącc) w stężeniu około 0,5 ¡ag/ml). Drobnoustroje wymagające MIC powyżej 16 ug ml uznaje się za oporne.

Wartości M1C90 dla poszczególnych drobnoustrojów wynoszą w ug/ml

Co i ynebactei 'iurn psendotnbercnlosis <0.25

C. renale 4

Bacil/ns antbracis 4

I inysipe/otbiix rbnsiopatbie 0.25

! asteria monmytopenes /

V. pyopenes 5. /

S. pnenmoniae - 2 Actinobacillns spp. <0.25 Campy/obacter foetns 2 11. parasnis 0. 5

11. som ni 2

11. influente 6.25

Lep to spira spp. 4

0astenie Ha mn Itoci da - < 2.0

Past en re Ha spp. <2 T. equipe nita/is 0.5 i ct i no my ces spp. /

I ctinobac/llns p/enropnenmoniae - < 0.25

Streptococcus a^alactiae - 0.25 Streptococcus ttberis - 0.5

Mechanizm działania przeciwbakrerymego oksytetracykliny polega na nieodwracalnym blokowaniu niektórych białek wiążących aminoacylo-tRNA w miejscu akceptorowym kompleksu podjednostki 30 S rybosomu bakteryjnego z mRNA. A* konsekwencji dochodzi do zablokowania syntezy białka baktetTjnego, co przejawia się zahamowaniem wzrostu mikroorganizmów. l)o wnętrza komórek bakterii tetracykliny dosiają się na zasadzie transportu aktywnego.

Oporność ma charakter plazmidowy i polega na zahamowaniu transportu anrvbiorvku do wnętrza komórki bakteryjnej, nasilonym transporcie na zewnątrz komórki lub na zmianie konformacji białek wiążących oksytetracyklinę w podjednosree 30s rybosomu. /a oporne organizm\ uznaje się Mycobacteriuw spp.. Proteus ru/oaris. Psu do w o nas aeruginosa. Serratia spp.. niektóre .\I ycop/a.aua. Zwie nuą wrażliwość wykasują li. coli. Klebsiella spp.. . Proteus sp.. Sa/wouella spp. Pacte roi des spp. ( dostridinw spp.

5.2

Po wstrzyknięciu domięśniowym oksytetracyklina jest dobrze wchłaniana do krwi obwodowej, • ^ * • •

przy czym preparaty o przedłużonym działaniu są wchłaniane wolniej od mmch. Oksytetracyklina wiąże się z białkami osocza krwi w od P) do 4<'' Biodostępn« >sc oksytetracykliny jest wysoka i waha się u zwierząt od 60 do SO"... W organizmie znajduje mc mc tylko w ('dynach zewnątrzkomórkowych, lecz także w znacznym stojsmu przenika do tkanek wątroba, żółć, nerki, jelita, mięśnie, płuca, ślina, płyn oskrzelowy, mleko. Oksytetracyklina bardzo słabo przenika do Ol \ i płynu mózgowo-rd7.0ntOWCgo. Ponieważ oksytetracyklina jot wydalana z organizmu głównie w postaci niezmienionej, głównie z moczem, filtracja w kłębkach nerkowych), w przypadku schorzeń przebiegających z upośledzeniem wydalmczej funkcji nerek okres półtrwania oksytetracykliny jest znacznie przedłużony i przy wielokrotnym podawaniu może ona ulegać kumulacji w organizmie.

Po podaniu u lwdla preparatu Oxytet XL.A w dawce 2C mg substancji aktywnej/kg m.c. uzyskano następujące wartości parametrów kinetycznych oksytetracykliny:

C. 1X - 3,01 ±0,25 //g/ml, t,mN - 8±1,6 h, AUC - 16*9±4 //g/ ml h, i : - 80±2 h.

Po podaniu u świń preparatu Oxytet XLA w dawce 22 mg substancji aktuvnej/kg m.c. uzyskano następujące wartości parametrów kinen cztiych oksytetracykliny:

C,ux - 3,33±0,14/¿g/ml, t.,m - 3,88±1,22 h, AUC- 148 ±5 /eg/mlh, t : -104±2 h.

6. DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Magnezu tlenek Dwumcivloacetamid (DMĄC) I;ormaldehvdusulloI\svian sodti

*    s

Monoetanoloaimna

W oda do wstrzykiwali

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

O    y

Nieznane.

6.3 Okres ważności ( w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośrcdniego/rozcieńczeniu lub rckonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy

granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży 28 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego

6.4 Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°(! Chronić przed światłem

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelki z bursztynowego szklą (Typ I), zamknięte korkami z gumy bromoburvlo\vej i aluminiowa obejmą, zawierające po 100 ml roztworu do wstrzykiwali

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tych produktów leczniczych weterynaryjnych

Niewykorzystany produkt leczniczy wetęr\narv]nv lub jego sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


nalcż\

#


unieszkodliwić w


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skiereszewo, ul. Liszkowska 9 62-200 Gniezno Tcl. (061) 426 49 20 Fax (061) 424 I 1 47

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1349/03


DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU W AŻNOŚCI POZW OLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I /LUB STOSOW ANIA, JEŻELI DOTYCZY

Oxytet XLA, 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń