+ iMeds.pl

Ozolan 1 mgUlotka Ozolan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ozolan 1 mg tabletki powlekane

Anastrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:    j

1.    Co to jest Ozolan i w jakim celu się go stosuje    I

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ozolan i

3.    Jak stosować lek Ozolan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ozolan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST OZOLAN I W JAKIM CELU SIE,GÓ STOSUJE

Ozolan należy do grupy leków tzw. inhibitorów aromatazy. Oznacza to, że lek ten zaburza niektóre działania aromatazy - występującego w organizmie enzymu, który wpływa na stężenie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny.

Lek Ozolan jest stosowany w leczeniu raka sutka u kobiet po menopauzie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OZOLAN

i

Kiedy nie stosować leku Ozolan

jeśli u pacjentki stwierdzono nadwrażliwość na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ozolan, u innych pacjentek niż kobiety po menopauzie, u kobiet w ciąży lub karmiących piersią

jeśli u pacjentki występują zaburzenia lub choroby wpływające na czynność wątroby lub nerek, jeśli pacjentka stosuje tamoksyfen lub leki zawierające estrogen, na przykład hormonalną terapię zastępczą.

Leku Ozolan nie należy stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ozolan

jeśli u pacjentki występują ciężkie zaburzenia czynności nerek

jeśli u pacjentki występuje umiarkowana lub ciężka choroba wątroby.

jeśli w przeszłości lub obecnie pacjentka cierpi najakąkoltyiek chorobę wpływającą na

wytrzymałość kości,    !

jeśli pacjentka stosuje analogi LHRH (leki stosowane w leczeniu raka sutka, pewne schorzenia ginekologiczne i bezpłodność), ponieważ dane dotyczące jednoczesnego stosowania tych produktów nie są dostępne,

Stosowanie leku Ozolan z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Równocześnie z lekiem Ozolan nie należy stosować tamoksyfenu i(lub) innych leków zawierających estrogen.

Stosowanie leku Ozolan z jedzeniem i piciem

Ozolan można zażywać przed, w trakcie lub po posiłku, ale lek można również przyjmować na czczo. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą lub innym płynem.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Ozolan nie powinny stosować kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Ozolan niekorzystnie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Tym niemniej jednak sporadycznie może wystąpić osłabienie lub senność.

W takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn i należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ozolan

Lek Ozolan zawiera laktozę. Jeśli u pacjentki stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OZOLAN

Lek Ozolan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka dla osoby dorosłej to jedna tabletka na dobę.

Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ozolan

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Ozolan należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Izbą Przyjęć w najbliższym szpitalu.

Pominięcie zażycia leku Ozolan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Wystarczy wznowić normalny harmonogram stosowania leku.

Przerwanie stosowania leku Ozolan

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄpANE

Jak każdy lek, Ozolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania anastrozolu możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane (występują szacunkowo u ponad 1 osoby na 10)

•    uderzenia gorąca

Częste działania niepożądane (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100):

•    osłabienie

•    ból stawów lub sztywność stawów

•    suchość pochwy

•    przerzedzenie wtosów

• wysypka    i

•    nudności

•    biegunka

•    ból głowy

Niezbyt częste działania niepożądane (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 100, ale częściej niż u 1 osoby na 1000):

•    krwawienie z pochwy (zwykle w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia)

• jadło wstręt    ;

•    podwyższone lub wysokie stężenia substancji tłuszczowych (tzw. lipidów) we krwi

•    wymioty

•    senność

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

   niezwykle ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona) ze zmianami chorobowymi, owrzodzeniami lub pęcherzami,

•    reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka i(Iub) gardła (obrzęk naczynioruchowy), który może powodować trudności z przełykaniem i(lub) oddychaniem. Pokrzywka w postaci wypukłych pęcherzyków w dowolnym miejscu ciała.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OZOLAN

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ozolan po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojernników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.    :

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ozolan

Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu. Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna, skrobia modyfikowana (kukurydziana), powidon K-30, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian (E572), talk.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E464), Makrogol 400, tytanu dwutlenek (El7l).j talk.

Jak wygląda lek Ozolan i co zawiera opakowanie

Ozolan to białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 6,6 mm.

Tabletki umieszczone są w blistrach po 10 i 14 tabletek.

Wielkości opakowań: 20, 28, 30, 50, 84, 98,100 i 300 tabletek w pudełku kartonowym. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny PharOS Ltd.

87 Marathonos Ave, & Salaminas Str.

GR 15351 Pallini Attikis Grecja

Wytwórca:

Remedica Ltd.

Limassol Industrial Estate P.O.Box 51706 CY-3508 Limassol Cypr

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

HU: Ozolan, 1 mg filmtabletta BG: Ozolan 1 mg ^HJiMHpaHH TaSjieTKH CZ: Alozex, 1 mg potahované tablety PL: Ozolan, 1 mg, tabletki powlekane

RO: Ozolan, 1 mg comprimate fílmate    ¡

SI: Ozolan, 1 mg filmsko obložené tablete SK: Ozolan, 1 mg filmom obalené tablety

Data zatwierdzenia ulotki:

Ozolan

Charakterystyka Ozolan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ozolan

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ozolan 1 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.

Substancje pomocnicze: Jedna tabletka zawiera 65 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła tabletka powlekana o średnicy około 6,6 mm. j

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania    !

Leczenie zaawansowanego raka sutka u kobiet po menopauzie^ Nie wykazano skuteczności produktu Ozolan u pacjentek bez receptorów estrogenowych w komórkaph nowotworowych, z wyjątkiem przypadków, w których wcześniejsze leczenie tamoksyfenem Wiązało się dodatnią reakcję kliniczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

U dorosłych i pacjentek w podeszłym wieku 1 tabletka powlekana doustnie raz na dobę.

Nie ma wskazań do stosowania produktu Ozolan u dzieci. j

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentek z łagodną t umiarkowaną niewydolnością nerek. Nie jest wymagana zmiana dawki u pacjentek z łagodną niewydolnością wątroby.

We wczesnym stadium raka sutka zalecany okres leczenia to 5 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania leku Ozolan:

nadwrażliwość na anastrozol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu, okres przedmenopauzalny, okres ciąży i laktacji,

ciężka niewydolność nerek (gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/mm), umiarkowane lub ciężkie choroby wątroby,

u pacjentek jednocześnie leczonych produktami leczniczyrhi zawierającymi estrogeny (patrz punkt 4.5),    i

u pacjentek jednocześnie leczonych tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli stanu hormonalnego pacjentki nie można ustalić metodami klinicznymi, początek menopauzy należy potwierdzić biochemicznie.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Ozolan u pacjentek z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min).

Stosowanie produktów leczniczych zawierających estrogeny, w tym leku Ozolan, może zmniejszać gęstość mineralną kości, wraz z potencjalnymi konsekwencjami w postaci podwyższonego ryzyka złamań.

U pacjentek z osteoporozą lub z czynnikami ryzyka osteoporozy, na początku leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu, wymagane jest przeprowadzanie badań densytometrycznych kości.

W przypadku istnienia wskazań zaleca się profilaktykę lub leczenie osteoporozy i ścisłe kontrolowanie ich skuteczności.

Nie ma dostępnych danych dotyczących jednoczesnego stosowania leku z analogami LHRH; z tego względu użycie takiego leczenia skojarzonego jest ograniczone tylko do badań klinicznych.

Ten produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dżiedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych interakcji pomiędzy anastrozolem a innymi lekami.

Podczas podawania produktu Ozolan nie należy stosować jednpcześnie tamoksyfenu i(lub) innych leków zawierających estrogeny, gdyż mogą one osłabiać działanie farmakologiczne i terapeutyczne anastrozolu.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Brak danych o stosowaniu anastrozolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane.

Stosowanie produktu Ozolan jest przeciwwskazane w okresie ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy anastrozol przenika do mleka kobiecego. Stosowanie produktu Ozolan jest przeciwwskazane podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Jest mało prawdopodobne, aby produkt Ozolan zaburzał zdolność pacjentek do szybkich reakcji. Jednak, jeśli po użyciu leku wystąpi astenia lub senność, pacjentki nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać niebezpiecznych prac, o ile takie objawy utrzymują się.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo często ( >10) Zaburzenia naczyniowe


Uderzenia gorąca, zwykle o niewielkim


lub umiarkowanym nasileniu

Często

(>1/100 do <1/10)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból/sztywność stawów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Suchość pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Przerzedzenie włosów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Wysypka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Biegunka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia układu nerwowego

¿ól głowy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwawienie z pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia, głównie o charakterze łagodnym

Hipercholesterolemia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia układu nerwowego

Spnność, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona

Reakcje alergiczne, w tym obrzęk nączynioruchowy, pokrzywka i anafilaksja

Z uwagi na działanie farmakologiczne anastrozolu, mogą wystąpić uderzenia gorąca, suchość pochwy i przerzedzenie włosów. W trakcie stosowania produktu Ozolań mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe (brak łaknienia, nudności, wymioty i biegunka), astenia, ból/sztywność stawów, senność, ból głowy i łagodne wysypki, w tym rzadkie postacie zaburzeń śluzówkowo-skórnych, takie jak rumień wielopostaciowy i zespół Stevensa-Johnsona.

Zgłaszano również rzadko przypadki krwawienia z pochwy, głównie u pacjentek z zaawansowanym rakiem sutka w trakcie pierwszych kilku tygodni po zamianie z dotychczasowej terapii hormonalnej na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienie się utrzymuje, konieczne jest wykonanie badań dodatkowych.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne w zakresie przedawkowania anastrozolu jest ograniczone.

W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazywał niewielką ostrą toksyczność.

Przeprowadzono badania kliniczne różnych dawek anastrozolu — do 60 mg w pojedynczej dawce, podawanej zdrowym ochotnikom płci męskiej oraz do 10 mg na dobę podawanej kobietom w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanym rakiem sutka; dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono jednorazowej dawki anastrozolu, która prowadzi do wystąpienia objawów zagrażających życiu.

Nie istnieje swoiste antidotum w przypadku przedawkowania; należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadkach przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość zatrucia wieloma lekami. Jeśli pacjentka jest przytomna, zaleca się wywołanie wymiotów.

Ze względu na niewielki stopień wiązania się anastrozolu z białkami, pomocna w eliminacji wchłoniętego j uż leku może być dializa.

Zaleca się postępowanie objawowe, w tym częste kontrolowanie czynności życiowych oraz ścisłą obserwację pacjentki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory enzymów, kod ATC: LG2BG03

Anastrozol jest silnym i wysoce selektywnym niesteroidowym inhibitorem aromatazy. U kobiet

po menopauzie estradiol jest wytwarzany głównie na drodze przekształcenia androstendionu

do estronu z udziałem kompleksu enzymatycznego aromatazy obecnego w tkankach obwodowych.

Estron ulega następnie przekształceniu do estradiolu.

Wykazano, że zmniejszenie stężeń krążącego estradiolu przynosi korzystne efekty u kobiet z rakiem sutka. U kobiet po menopauzie anastrozol w dawce dobowej 1 mg zmniejszał stężenia estradiolu o ponad 80%.

Anastrozol nie wykazuje aktywności progestagenowej, androgęnowej ani estrogenowej.

Regularne codzienne dawki anastrozolu do 10 mg nie wpływały na wydzielanie kortyzolu ani aldosteronu, mierzonego zarówno przed, jak i po standardowym teście stymulacji z ACTH.

2 tego względu suplementacja kortykoidów nie jest są wymagane w trakcie leczenia anastrozolem.

Korzyść w zakresie przeżywalności całkowitej przy leczeniu tamoksyfenem utrzymywała się podczas leczenia anastrozolem. Dodatkowa analiza czasu do zgonu po nawrocie wykazała trend statystyczny na korzyść anastrozolu w porównaniu z tamoksyfenem.

Anastrozol był na ogół dobrze tolerowany. Zgłoszono następujące zdarzenia niepożądane, bez względu na ich przyczynę: u pacjentek otrzymujących anastrozol nastąpiło zmniejszenie uderzeń gorąca, krwawienia z pochwy, upławów, raka endometrium, przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i udarów mózgu w porównaniu z pacjentkami leczonymi tamoksyfenem.

Natomiast u pacjentek leczonych anastrozolem odnotowano większą częstość występowania zaburzeń stawów (w tym zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów i bólu stawów) oraz złamań.

W trakcie 68-miesięcznej obserwacji wskaźnik złamań wynosił 22 na 1000 pacjento-lat w grupie leczonej anastrozolem i 15 na 1000 pacjento-lat w grupie leczonej tamoksyfenem. Wskaźnik złamań dla anastrozolu pozostawał w szerokim zakresie wskaźników złamań zgłaszanych w populacji pacjentek po menopauzie w porównywalnym wieku.

Leczenie skojarzone anastrozolem i tamoksyfenem nie wykazywało się żadną korzyścią terapeutyczną w porównaniu z samym tamoksyfenem, zarówno w całej populacji, jak i u pacjentek z obecnością receptorów hormonalnych w komórkach nowotworowych. Ramię badania obejmujące grupę otrzymującą leczenie skojarzone zostało przerwane.

5.2    Właściwości farmako kinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne anastrozolu u kobiet po menopauzie są niezależne od ich wieku.

Nie badano farmakokinetyki leku u dzieci.

Wchłanianie

Anastrozol, substancja czynna leku Ozolan, wchłania się szybko. Maksymalne stężenia w osoczu występują zwykle w ciągu dwóch godzin od podania dawki, jeśli lek jest stosowany na czczo. Pokarm powoduje niewielkie zmniejszenie szybkości wchłaniania, ale nie wpływa na stopień wchłaniania.

Nie należy oczekiwać, aby niewielka zmiana tempa wchłaniania miała klinicznie istotny wpływ na stężenia leku w osoczu w stanie stacjonarnym przy dawkowaniu tabletek Ozolan raz na dobę.

Po podaniu 7 dawek dobowych stężenia anastrozolu w osoczu osiągnęły 90-95% stężenia w stanie stacjonarnym. Nie ma dowodów, że właściwości farmakokinetyczne anastrozolu zależą od czasu podawania leku lub jego dawki.

Dystrybucja

Anastrozol w 40% wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany u kobiet po menopauzie; 10% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 72 godzin od podania. Metabolizm anastrozolu następuje głównie przez N-dealkilację, hydroksylację i glukuronidację. Metabolity są wydalane głównie z moczem. Triazol, będący głównym metabolitem anastrozolu w osoczu, nie hamuje aktywności enzymu aromatazy.

Wydalanie

Anastrozol jest wydalany powoli; okres półtrwania wynosi 40 - 50 godzin,

U ochotników ze stabilną marskością wątroby lub niewydolnością nerek klirens anastrozolu po podaniu doustnym pozostawał w zakresie obserwowanym u zdrowych ochotników.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach toksyczność związana z działaniem farmakodynamicznym była obserwowana wyłącznie po podaniu dużych dawek.

Działania niepożądane obserwowano w badaniach wpływu na reprodukcję (zmniejszona liczba żywych ciąż i odwracalna bezpłodność). Działania te były związane z właściwościami farmakologicznymi leku. Margines bezpieczeństwa jest wystarczający w porównaniu do dawek leczniczych stosowanych u ludzi.

Nie obserwowano działań teratogennych u szczurów i królików.

Badania toksykologii genetycznej anastrozolu nie wykazały działania mutagennego ani klastogennego.

W badaniach rakotwórczości prowadzonych na szczurach obserwowano wzrost występowania nowotworów wątroby i polipów śluzówki macicy u samic orazgruczolaków tarczycy u samców po podaniu dawek 100-krotnie większych niż dawki terapeutyczne stosowane u ludzi. Takich zmian nie uważa się za klinicznie istotne.

W dwuletnich badaniach rakotwórczości na myszach wykazano indukcję łagodnych nowotworów jajnika i zróżnicowanie częstości występowania nowotworów tkanki limfatycznej (rzadziej obserwowano u samic mięsaki histiocytame, ale jednocześnie stwierdzono zwiększenie liczby zgonów z powodu chłoniaków). Zmiany te uważa się za swoiste dla gatunku myszy skutki hamowania aktywności aromatazy i nieistotne klinicznie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana

Powidon K-30

Celuloza mikrokrystaliczna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian (E572)

Talk

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E464)

Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PCV/A1

Wielkość opakowań: 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 i 300 tabletek w pudełku kartonowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJMY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharOS Ltd., 87 Marathonos Ave. & Salaminas Str,, GR 15351, Pallini Attikis, Grecja

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

!

7

Ozolan