Imeds.pl

Ozolan 1 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ozolan 1 mg tabletki powlekane

Anastrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:    j

1.    Co to jest Ozolan i w jakim celu się go stosuje    I

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ozolan i

3.    Jak stosować lek Ozolan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ozolan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST OZOLAN I W JAKIM CELU SIE,GÓ STOSUJE

Ozolan należy do grupy leków tzw. inhibitorów aromatazy. Oznacza to, że lek ten zaburza niektóre działania aromatazy - występującego w organizmie enzymu, który wpływa na stężenie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny.

Lek Ozolan jest stosowany w leczeniu raka sutka u kobiet po menopauzie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OZOLAN

i

Kiedy nie stosować leku Ozolan

jeśli u pacjentki stwierdzono nadwrażliwość na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ozolan, u innych pacjentek niż kobiety po menopauzie, u kobiet w ciąży lub karmiących piersią

jeśli u pacjentki występują zaburzenia lub choroby wpływające na czynność wątroby lub nerek, jeśli pacjentka stosuje tamoksyfen lub leki zawierające estrogen, na przykład hormonalną terapię zastępczą.

Leku Ozolan nie należy stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ozolan

jeśli u pacjentki występują ciężkie zaburzenia czynności nerek

jeśli u pacjentki występuje umiarkowana lub ciężka choroba wątroby.

jeśli w przeszłości lub obecnie pacjentka cierpi na jakąkolwiek chorobę wpływającą na

wytrzymałość kości,    !

jeśli pacjentka stosuje analogi LHRH (leki stosowane w leczeniu raka sutka, pewne schorzenia ginekologiczne i bezpłodność), ponieważ dane dotyczące jednoczesnego stosowania tych produktów nie są dostępne,

Stosowanie leku Ozolan z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Równocześnie z lekiem Ozolan nie należy stosować tamoksyfenu i(lub) innych leków zawierających estrogen.

Stosowanie leku Ozolan z jedzeniem i piciem

Ozolan można zażywać przed, w trakcie lub po posiłku, ale lek można również przyjmować na czczo. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą lub innym płynem.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Ozolan nie powinny stosować kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Ozolan niekorzystnie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Tym niemniej jednak sporadycznie może wystąpić osłabienie lub senność.

W takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn i należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ozolan

Lek Ozolan zawiera laktozę. Jeśli u pacjentki stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OZOLAN

Lek Ozolan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka dla osoby dorosłej to jedna tabletka na dobę.

Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ozolan

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Ozolan należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Izbą Przyjęć w najbliższym szpitalu.

Pominięcie zażycia leku Ozolan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Wystarczy wznowić normalny harmonogram stosowania leku.

Przerwanie stosowania leku Ozolan

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄpANE

Jak każdy lek, Ozolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania anastrozolu możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane (występują szacunkowo u ponad 1 osoby na 10)

•    uderzenia gorąca

Częste działania niepożądane (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100):

•    osłabienie

•    ból stawów lub sztywność stawów

•    suchość pochwy

•    przerzedzenie wtosów

• wysypka    i

•    nudności

•    biegunka

•    ból głowy

Niezbyt częste działania niepożądane (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 100, ale częściej niż u 1 osoby na 1000):

•    krwawienie z pochwy (zwykle w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia)

• jadło wstręt    ;

•    podwyższone lub wysokie stężenia substancji tłuszczowych (tzw. lipidów) we krwi

•    wymioty

•    senność

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

   niezwykle ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona) ze zmianami chorobowymi, owrzodzeniami lub pęcherzami,

•    reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka i(Iub) gardła (obrzęk naczynioruchowy), który może powodować trudności z przełykaniem i(lub) oddychaniem. Pokrzywka w postaci wypukłych pęcherzyków w dowolnym miejscu ciała.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OZOLAN

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ozolan po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojernników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.    :

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ozolan

Substancją czynną leku jest anastrozol. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu. Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna, skrobia modyfikowana (kukurydziana), powidon K-30, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian (E572), talk.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E464), Makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171)j talk.

Jak wygląda lek Ozolan i co zawiera opakowanie

Ozolan to białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 6,6 mm.

Tabletki umieszczone są w blistrach po 10 i 14 tabletek.

Wielkości opakowań: 20, 28, 30, 50, 84, 98,100 i 300 tabletek w pudełku kartonowym. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny PharOS Ltd.

87 Marathonos Ave, & Salaminas Str.

GR 15351 Pallini Attikis Grecja

Wytwórca:

Remedica Ltd.

Limassol Industrial Estate P.O.Box 51706 CY-3508 Limassol Cypr

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

HU: Ozolan, 1 mg filmtabletta BG: Ozolan 1 mg ^HJiMHpaHH TaSjieTKH CZ: Alozex, 1 mg potahovane tablety PL: Ozolan, 1 mg, tabletki powlekane

RO: Ozolan, 1 mg comprimate filmate    j

ST: Ozolan, 1 mg filmsko obloźene tablete SK: Ozolan, 1 mg filmom obalene tablety

Data zatwierdzenia ulotki: