+ iMeds.pl

Pabal 100 mcg/mlUlotka Pabal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PABAL, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

Carbetocinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, położnej lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, położnej lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Pabal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pabal

3.    Jak stosować Pabal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pabal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Pabal i w jakim celu się go stosuje

Lek Pabal stosowany jest do leczenia kobiet tuż po urodzeniu dziecka przez cięcie cesarskie.

U niektórych kobiet po cięciu cesarskim macica nie obkurcza się wystarczająco szybko. W takiej sytuacji istnieje większe prawdopodobieństwo, że kobiety będą krwawiły bardziej niż zwykle. Pabal powoduje obkurczanie się macicy i zmniejsza ryzyko krwawienia.

Aktywną substancją leku Pabal jest karbetocyna. Jest ona podobna do oksytocyny, która jest wytwarzana przez organizm w celu obkurczenia macicy po porodzie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pabal

Pabal nie może być podany dopóki nie urodzi się dziecko.

Przed podaniem leku Pabal, lekarz musi dowiedzieć się o wszelkich zaburzeniach zdrowotnych pacjentki. Należy również powiadomić lekarza o wszelkich nowych objawach, które pojawiają się w trakcie leczenia lekiem Pabal.

Kiedy nie stosować leku Pabal

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na karbetocynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub nerek,

•    jeśli u pacjentki występuje stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie krwi w czasie ciąży) lub rzucawka (zatrucie ciążowe),

•    jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba serca,

•    jeśli pacjentka choruje na padaczkę,

•    jeśli kiedykolwiek w przeszłości u pacjentki wystąpiła reakcja alergiczna na oksytocynę (podawaną czasem w czasie porodu lub po porodzie w postaci kroplówki lub wstrzyknięcia).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjentki powinna ona poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lekarz zachowa ostrożność w następujących przypadkach:

•    jeśli pacjentka miewa bóle migrenowe,

jeśli pacjentka choruje na astmę,

•    jeśli pacjentka ma chorobę serca lub zaburzenia krążenia, takie jak wysokie ciśnienie krwi,

•    jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne zaburzenia zdrowotne.

O każdej z powyższych sytuacji należy powiadomić lekarza.

Dzieci

Nie dotyczy.

Pabal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Pabal nie wolno stosować w ciąży, jednak może być podany po porodzie przez cięcie cesarskie. Wykazano, że niewielkie ilości karbetocyny przenikają z osocza do mleka kobiet karmiących piersią, ale uważa się, że ulega ona degradacji enzymatycznej w jelitach dziecka.

3. Jak stosować Pabal

Pabal jest podawany w postaci wstrzyknięcia do jednej z żył natychmiast po wydobyciu dziecka z macicy podczas zabiegu cięcia cesarskiego przeprowadzanego w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub dokanałowym. Podaje się 1 fiolkę (100 mikrogramów).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pabal

Jeśli pacjentka otrzyma przypadkowo zbyt dużo leku Pabal, jej macica może się kurczyć na tyle silnie, że może ulec uszkodzeniu lub zacząć obficie krwawić. U pacjentki mogą także wystąpić: senność, apatia i ból głowy, spowodowane przez nagromadzenie wody w organizmie. Pacjentka będzie leczona innymi lekami i, być może, operacyjnie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania niepożądane mogą dotyczyć co najmniej 10 na każde 100 kobiet leczonych lekiem Pabal. Zaliczają się do nich:

•    nudności,

•    ból brzucha,

•    swędzenie skóry,

•    uderzenia gorąca (zaczerwienienie skóry),

•    uczucie ciepła,

•    niskie ciśnienie krwi,

•    ból głowy,

•    drżenie.

Innymi działaniami niepożądanymi, które mogą dotyczyć od 1 do 10 na każde 100 kobiet, są:

•    wymioty,

•    zawroty głowy,

•    ból pleców lub w klatce piersiowej ,

•    metaliczny smak w ustach,

•    niedokrwistość,

•    duszność,

•    dreszcze.

Rzadko, u niektórych kobiet może wystąpić przyspieszone bicie serca lub pocenie się.

Pabal może powodować nagromadzenie wody w organizmie, co może prowadzić do senności, apatii lub bólu głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: +48 22 49 21 301 Fax: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pabal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w zewnętrznym tekturowym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie fiolki po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Pabal

-    Substancją czynną leku jest karbetocyna. 1 ml roztworu zawiera 100 mikrogramów karbetocyny.

-    Pozostałe składniki to: L-metionina, kwas 1,4-butanodiowy, mannitol, sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Pabal i co zawiera opakowanie

Pabal to przezroczysty, bezbarwny roztwór do wstrzykiwań w fiolkach o pojemności 1 ml.

Każde opakowanie zawiera 5 fiolek.

Pabal powinien być stosowany wyłącznie w dobrze wyposażonych, specjalistycznych oddziałach położniczych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

PABAL:    Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia,

Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

DURATOCIN: Republika Czeska DURATOBAL: Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa

Tel.: + 48 22 246 06 80

Fax: + 48 22 246 06 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2015

Strona 4 z 4

Pabal

Charakterystyka Pabal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PABAL, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 100 mikrogramów karbetocyny (Carbetocinum). Aktywność oksytocynowa: około 50 IU na 1 ml roztworu (1 fiolka).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty, bezbarwny roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

PABAL wskazany jest do zapobiegania atonii macicy po urodzeniu dziecka przez cięcie cesarskie wykonywane w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub dokanałowym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 ml produktu leczniczego PABAL zawierający 100 mikrogramów karbetocyny podaje się tylko we wstrzyknięciu dożylnym, w warunkach szpitalnych zapewniających właściwy nadzór medyczny.

Dzieci i młodzież Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

PABAL podaje się powoli, przez ponad 1 minutę, dopiero po urodzeniu dziecka przez cięcie cesarskie. Preparat należy podać jak najszybciej po porodzie, najlepiej przed usunięciem łożyska. PABAL przeznaczony jest tylko do jednokrotnego podania. Nie należy podawać kolejnych dawek karbetocyny.

4.3    Przeciwwskazania

•    Ciąża i czas porodu przed urodzeniem dziecka

•    Karbetocyny nie wolno stosować do indukcji porodu

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, oksytocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Choroby wątroby lub nerek

•    Stan przedrzucawkowy i rzucawka

•    Ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe

•    Padaczka

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Karbetocyna przeznaczona jest do stosowania tylko w dobrze wyposażonych, specjalistycznych oddziałach położniczych przez doświadczony, wykwalifikowany i stale obecny personel medyczny.

Stosowanie karbetocyny w którymkolwiek okresie przed urodzeniem dziecka nie jest właściwe, ponieważ jej działanie obkurczające macicę utrzymuje się przez kilka godzin po wstrzyknięciu pojedynczej dawki leku w odróżnieniu od szybkiego przemijania działania obkurczającego macicę obserwowanego po przerwaniu wlewu z oksytocyny.

W przypadku utrzymywania się krwawienia z macicy po podaniu karbetocyny, należy ustalić przyczynę. Należy uwzględnić takie przyczyny krwawienia jak: zatrzymane fragmenty łożyska, nieodpowiednie opróżnienie lub zszycie macicy, zaburzenia krzepliwości krwi.

Karbetocyna przeznaczona jest tylko do jednokrotnego podania. Należy ją podawać powoli, przez ponad 1 minutę. W przypadku utrzymującej się hipotonii lub atonii macicy i wynikającego stąd nadmiernego krwawienia, należy rozważyć dodatkowe leczenie oksytocyną i (lub) ergometryną. Nie ma danych na temat dodatkowych dawek karbetocyny, ani na temat stosowania karbetocyny w przypadku atonii macicy utrzymującej się po uprzednim podaniu oksytocyny.

Wyniki badań na zwierzętach wykazały, że karbetocyna nieznacznie działa przeciwdiuretycznie (aktywność wazopresynowa: < 0,025 IU na 1 ml roztworu (1 fiolka)) i dlatego nie można wykluczyć ryzyka hiponatremii, zwłaszcza u pacjentek otrzymujących równocześnie dużą objętość płynów dożylnie. Należy rozpoznać wczesne oznaki senności, apatii i bólów głowy, aby zapobiec wystąpieniu drgawek i śpiączki.

Karbetocynę należy stosować ostrożnie u pacjentek z migreną, astmą i chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także we wszelkich stanach, w których szybki wzrost objętości płynu pozakomórkowego może zagrozić już przeciążonemu układowi. Lekarz może podjąć decyzję o podaniu karbetocyny po dokładnym rozważeniu potencjalnych korzyści, jakie może przynieść podanie karbetocyny w tych przypadkach.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania w cukrzycy ciężarnych.

Skuteczność karbetocyny po porodzie naturalnym nie była oceniana.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas badań klinicznych karbetocynę podawano z różnymi lekami przeciwbólowymi, przeciwskurczowymi oraz środkami stosowanymi do znieczulenia zewnątrzoponowego lub dokanałowego i nie stwierdzono żadnych interakcji.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Z uwagi na fakt, że karbetocyna ma budowę podobną do budowy oksytocyny, nie można wykluczyć interakcji, o których wiadomo, że są związane z oksytocyną:

Istnieje doniesienie o wystąpieniu ciężkiego nadciśnienia po podaniu oksytocyny w 3 do 4 godzin po profilaktycznym zastosowaniu leku naczynioskurczowego równocześnie z blokadą ogona końskiego.

Przy jednoczesnym stosowaniu z alkaloidami sporyszu, takimi jak metyloergometryna, oksytocyna i karbetocyna mogą nasilać działanie zwiększające ciśnienie krwi tych substancji.

Jeśli oksytocyna lub metyloergometryna podawana jest po karbetocynie, może wystąpić ryzyko skumulowanej ekspozycji.

Ponieważ stwierdzono, że prostaglandyny nasilają działanie oksytocyny, należy spodziewać się, że jest to również możliwe w odniesieniu do karbetocyny. Dlatego też nie zaleca się równoczesnego stosowania prostaglandyn i karbetocyny. Jeśli środki te są podawane równocześnie, pacjentka powinna być pod obserwacją.

Niektóre wziewne środki znieczulające, takie jak halotan i cyklopropan, mogą nasilać działanie hipotensyjne i osłabiać wpływ karbetocyny na macicę. Podczas równoczesnego stosowania z oksytocyną stwierdzano przypadki arytmii.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Karbetocyna jest przeciwwskazana w ciąży i nie wolno jej używać do wywoływania porodu (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

W trakcie badań klinicznych nie było doniesień o znaczącym działaniu hamującym laktację. Wykazano, że niewielkie ilości karbetocyny przenikają z osocza do mleka kobiet karmiących piersią (patrz punkt 5.2). Uważa się, że małe ilości karbetocyny, przechodzące po pojedynczym wstrzyknięciu do siary lub mleka matek, a następnie połykane przez dziecko, ulegają degradacji enzymatycznej w jelicie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych z użyciem karbetocyny były takie same jak w przypadku oksytocyny stosowanej po cięciu cesarskim w znieczuleniu dokanałowym lub zewnątrzoponowym.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często > 1/10

Często

> 1/100 do < 1/10

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, drżenie

zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

obniżenie ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

ból w klatce piersiowej, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha

metaliczny smak w ustach, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne!

świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

uczucie ciepła

dreszcze, ból

W czasie badań klinicznych stwierdzono pojedyncze przypadki pocenia się i tachykardii.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie karbetocyny może wywołać nadaktywność skurczową macicy, co może, ale nie musi być spowodowane nadwrażliwością na tę substancję.

Nadmierne pobudzenie z silnymi (hipertonicznymi) lub przedłużonymi (tężcowymi) skurczami, wynikające z przedawkowania oksytocyny, może prowadzić do pęknięcia macicy lub krwotoku poporodowego.

W ciężkich przypadkach, przedawkowanie oksytocyny może prowadzić do hiponatremii i zatrucia wodnego, zwłaszcza w razie równoczesnego podawania dużej ilości płynów. Ponieważ karbetocyna jest analogiem oksytocyny, nie można wykluczyć ryzyka podobnego zdarzenia.

Postępowanie w przypadku przedawkowania karbetocyny polega na leczeniu objawowym i podtrzymującym. Gdy występują objawy przedawkowania, pacjentce należy podać tlen. W przypadkach zatrucia wodnego konieczne jest ograniczenie podaży płynów, pobudzenie diurezy, wyrównanie zaburzeń elektrolitowych oraz opanowanie drgawek, jeśli wystąpią.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: oksytocyna i jej analogi.

Kod ATC: H01 BB03

Właściwości farmakologiczne i kliniczne karbetocyny są takie same jak długodziałających agonistów oksytocyny.

Podobnie jak oksytocyna, karbetocyna wiąże się wybiórczo z receptorami oksytocyny w mięśniach gładkich macicy, pobudza rytmiczne skurcze macicy, zwiększa częstość istniejących skurczów i zwiększa napięcie mięśniówki macicy.

Po porodzie karbetocyna jest w stanie zwiększyć częstość i siłę samoistnych skurczów macicy. Obkurczanie się macicy po podaniu karbetocyny zaczyna się bardzo szybko; stabilne obkurczenie uzyskuje się w ciągu 2 minut.

Pojedyncza dożylna dawka 100 mikrogramów karbetocyny podana po wydobyciu dziecka wystarcza do utrzymania odpowiedniego obkurczenia się macicy, zapobiegającego atonii macicy i nadmiernemu krwawieniu. Działanie pojedynczej dożylnej dawki karbetocyny porównywalne jest z działaniem trwającego wiele godzin wlewu oksytocyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym karbetocyna eliminowana jest dwufazowo. W zakresie dawek od 400 do 800 mikrogramów farmakokinetyka ma charakter liniowy. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 40 minut. Klirens nerkowy postaci niezmienionej jest niski; <1% wstrzykniętej dawki wydalane jest przez nerki w postaci niezmienionej.

U 5 zdrowych karmiących piersią matek obecność karbetocyny w osoczu stwierdzano po około 15 minutach. Maksymalne stężenie 1035 ± 218 pg/ml występowało w ciągu 60 minut. Maksymalne stężenia w mleku matek były około 56 razy mniejsze, niż w osoczu w 120 minucie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badanie toksyczności reprodukcyjnej u szczurów, z codziennym podawaniem leku od porodu do 21. dnia karmienia, wykazało zmniejszenie przyrostu masy ciała u potomstwa. Nie stwierdzono żadnych innych działań toksycznych. Wskazanie do stosowania nie uzasadniało badań nad płodnością i embriotoksycznością.

Ze względu na rodzaj wskazania i sposób dawkowania (jednokrotna dawka) nie przeprowadzano badań nad rakotwórczością karbetocyny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

L-metionina

Kwas 1,4-butanodiowy

Mannitol

Sodu wodorotlenek do ustalenia pH Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania:

Po pierwszym otwarciu fiolki: roztwór powinien być użyty natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w zewnętrznym tekturowym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła typu I (2R) zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej (typ I) i zabezpieczona aluminiowym kapslem, zawierająca 1 ml roztworu do wstrzykiwań.

Opakowanie zawiera 5 fiolek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

PABAL przeznaczony jest tylko do stosowania dożylnego.

Należy stosować jedynie przezroczysty roztwór, niezawierający stałych cząstek.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12292

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 czerwca 2006 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14 listopada 2011 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30/03/2015

Strona 6 z 6

Pabal