Imeds.pl

Pabi-Dexamethason 1 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pabi-Dexamethason, 500 mikrogramów (pg), tabletki Pabi-Dexamethason, 1 mg, tabletki

Dexamethasonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pabi-Dexamethason i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pabi-Dexamethason

3.    Jak przyjmować lek Pabi-Dexamethason

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pabi-Dexamethason

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pabi-Dexamethason i w jakim celu się go stosuje

Deksametazon - substancja czynna leku Pabi-Dexamethason - to syntetyczny hormon kory nadnerczy z grupy glikokortykosteroidów do stosowania doustnego o długotrwałym i bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym, przeciwgorączkowym i immunosupresyjnym.

Wskazania do stosowania:

Choroby reaguj ące na leczenie glikokortykosteroidami. Pomocniczo w kontroli obrzęku mózgu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Pabi-Dexamethason

Kiedy nie przyjmować leku Pabi-Dexamethason

Nie należy stosować leku Pabi-Dexamethason, w przypadku:

-    Nadwrażliwości na deksametazon lub którykolwiek składnik leku.

-    Układowych zakażeń, o ile nie jest stosowane leczenie przeciwzakażeniowe.

-    Szczepienia "żywymi szczepionkami".

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Do leczenia należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę deksametazonu. Jeśli możliwe jest zmniejszenie dawki, należy zmniejszać ją stopniowo.

Podczas stosowania glikokortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia psychiczne od euforii, bezsenności, zmiany nastroju i osobowości, ciężkiej depresji do objawów psychotycznych. Należy poinformować lekarza o istniej ącej wcześniej lub występuj ących w najbliższej rodzinie chwiejności emocjonalnej, skłonnościach psychotycznych lub przebytych chorobach, takich jak depresja lub zespół maniakalno-depresyjny. Objawy towarzyszące tym stanom mogą się nasilić pod wpływem glikokortykosteroidów.

Glikokortykosteroidy mogą maskować pewne objawy zapalenia i podczas ich stosowania może doj ść do nowych zakażeń. Podczas stosowania glikokortykosteroidów może wystąpić zmniejszona oporność i trudności z lokalizacją infekcji.

Pacjentów leczonych dawkami immunosupresyjnymi glikokortykosteroidów nie należy szczepić żywymi szczepionkami wirusowymi (np. ospa, odra) ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń neurologicznych i nieskuteczności uodpornienia.

Należy poinformować lekarza o przebytych chorobach infekcyjnych, takich jak ospa wietrzna, odra i otrzymanych szczepieniach oraz w przypadku narażenia na którąkolwiek z wymienionych chorób. W czasie stosowania deksametazonu należy unikać narażenia na choroby wirusowe (ospa, odra), szczególnie jeśli nie przebyto tych chorób w przeszłości.

Glikokortykosteroidy mogą uaktywnić ukrytą amebozę.

Szczególną ostrożność należy zachować w czasie stosowania glikokortykosteroidów w przypadku następuj ących schorzeń (należy o nich poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania deksametazonu):

-    osteoporoza (szczególne ryzyko u kobiet w okresie pomenopauzalnym),

- nadciśnienie lub zastoinowa niewydolność serca,

-    ciężkie choroby psychiczne (szczególnie posteroidowe) obecnie lub w wywiadzie,

-    cukrzyca (lub występowanie cukrzycy w rodzinie),

-    gruźlica w wywiadzie,

-    jaskra (lub występowanie jaskry w rodzinie),

-    osłabienie mięśniowe wywołane przez glikokortykosteroidy w wywiadzie,

-    niewydolność wątroby,

-    niewydolność nerek,

-    niedoczynność tarczycy,

-    epilepsja,

-    owrzodzenie żołądka,

-    migrena,

-    zahamowanie wzrostu,

-    niektóre robaczyce.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania glikokortykosteroidów po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Po podaniu glikokortykosteroidów mogą wystąpić ciężkie reakcje anafilaktoidalne, takie jak obrzęk głośni, pokrzywka, skurcz oskrzeli, szczególnie u pacjentów z alergią w wywiadzie.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Należy zachować ostrożność podczas stosowania deksametazonu u dzieci.

Deksametazonu nie należy rutynowo stosować u wcześniaków z problemami oddechowymi.

Należy uważnie obserwować wzrost i rozwój dzieci w trakcie długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów.

Inne leki i Pabi-Dexamethason

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Pabi-Dexamethason należy stosować ostrożnie z następuj ącymi lekami:

-    fenytoina, karbamazepina, prymidon, fenobarbiton (leki stosowane w leczeniu epilepsji),

-    ryfampicyna, ryfabutin (antybiotyki),

- środki zobojętniające, szczególnie te które zawierają krzemian magnezu (leki stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowych),

-    aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak np. ibuprofen, (leki stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych),

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy, w tym insulina,

-    leki przeciwnadciśnieniowe i moczopędne,

-    rytonawir, indynawir lub sakwinawir (leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu HIV),

-    metotreksat (lek stosowany w chorobach nowotworowych i stanach zapalnych),

-    doustne środki antykoncepcyjne zawieraj ące estrogen i progestagen,

-    leki przeciwkrzepliwe pochodne kumaryny (konieczna kontrola czasu protrombinowego),

-    leki stosowane do obniżenia stężenia potasu,

-    acetazolamid (lek stosowany m. in. w leczeniu jaskry, padaczki),

-    efedryna (lek stosowany m. in. miejscowo w celu obkurczenia naczyń w stanach zapalnych błon śluzowych nosa).

Pabi-Dexamethason z jedzeniem i piciem

Lek stosuje się w trakcie posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Dzieci matek leczonych dużymi dawkami glikokortykosteroidów w ciąży należy obserwować ze względu na ryzyko wystąpienia niedoczynności nadnerczy.

Glikokortykosteroidy przechodzą do mleka matki i mogą upośledzać wzrost, endogenną produkcj ę glikokortykosteroidów i wywołać inne efekty niepożądane. Matki leczone glikokortykosteroidami nie powinny karmić piersią.

Stosowanie leku Pabi-Dexamethason u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek. Stosowanie leku Pabi-Dexamethason u pacjentów w podeszłym wieku

Lek Pabi-Dexamethason stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza. Działania niepożądane mogą mieć cięższy przebieg u osób starszych, szczególnie dotyczy to osteoporozy, nadciśnienia, hipokaliemii (obniżenie stężenia potasu we krwi), cukrzycy, wrażliwości na infekcje i scieńczenia skóry.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pabi-Dexamethason

Pabi-Dexamethason zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentów nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek zwykle nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak przyjmować lek Pabi-Dexamethason

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawki ustala się indywidualnie zależnie od rodzaju choroby i reakcji pacjenta na leczenie.

Dorośli: zwykle stosuje się od 0,5 mg do 10 mg na dobę zależnie od rodzaju choroby.

Jeśli lek jest odstawiany po podawaniu dłuższym niż kilka dni, należy go odstawiać stopniowo. Dzieci: od 0,01 mg do 0,1 mg na kilogram masy ciała.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pabi-Dexamethason

W sytuacji przedawkowania nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyj ęcia leku Pabi-Dexamethason Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Pabi-Dexamethason

Jeśli lek jest odstawiany po stosowaniu dłuższym niż kilka dni, należy go odstawiać stopniowo. Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów i nagłe odstawienie tych leków może prowadzić do objawów odstawienia leku: gorączki, bólów mięśniowych, bólów stawowych i złego samopoczucia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Pabi-Dexamethason może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych.

Zaburzenia endokrynologiczne:

zaburzenia wydzielania hormonów podwzgórza, przysadki i nadnerczy, zahamowanie wzrostu u niemowląt, dzieci i młodzieży, zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, zespół Cushinga, hirsutyzm (nadmierne owłosienie typu męskiego u kobiet), zmniejszona tolerancja węglowodanów, zwiększenie zapotrzebowania na insulinę i leki przeciwcukrzycowe, przedwczesne kostnienie.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

zwiększenie masy ciała, ujemny bilans azotowy i wapniowy, zwiększenie apetytu, zatrzymanie sodu i wody, utrata potasu, zasadowica z niedoboru potasu.

Zaburzenia układu immunologicznego:

zwiększenie podatności i ciężkości infekcji z zahamowaniem ich klinicznych objawów, oporne infekcje, nawroty nieczynnej gruźlicy, zmniejszenie odpowiedzi na szczepionki i testy skórne, reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

osteoporoza, złamania kręgów i kości długich, martwica kości, zerwanie ścięgien, osłabienie siły działania mięśni.

Zaburzenia układu nerwowego:

drgawki, pogorszenie padaczki, wzrost ciśnienia śródczaszkowego i obrzęk opuszki (pseudo guz mózgu), zawroty głowy, bóle głowy, uzależnienie psychologiczne.

Zaburzenia psychiczne:

choroby afektywne (drażliwość, euforia, depresja i zmiany nastroju, myśli samobójcze), reakcje psychiczne (mania, omamy, urojenia, pogorszenie schizofrenii), zaburzenia zachowania, nerwowość, lęk, zaburzenia snu, zaburzenia funkcji poznawczych (dezorientacja, zaniki pamięci).

Zaburzenia oka:

zaćma podtorebkowa tylna, zwiększone ciśnienia śródgałkowe, jaskra, tarcza zastoinowa, wytrzeszcz, scieńczenie rogówki i twardówki, zaostrzenie choroby wirusowej i grzybiczej oka.

Zaburzenia żołądka i jelit:

niestrawność, wrzód trawienny z możliwą perforacj ą i krwawieniem, ostre zapalenie trzustki, zakażenie grzybicze, wrzodziej ące zapalenie przełyku, wzdęcia, wymioty, nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

upośledzone gojenie ran, sińce, scieńczenia skóry, wybroczyny i wylewy krwawe, rumień, rozstępy, trądzik, zwiększona potliwość.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

leukocytoza (zwiększona ilość białych krwinek we krwi), czkawka, złe samopoczucie.

Zaburzenia serca:

zakrzep z zatorami, pęknięcie ściany mięśnia sercowego po świeżym zawale mięśnia sercowego, nadciśnienie.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Pabi-Dexamethason mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Jak przechowywać lek Pabi-Dexamethason

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Pabi-Dexamethason po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

Substancją czynną leku jest deksametazon.

Jedna tabletka zawiera 500 pg lub 1 mg deksametazonu.

-Pozostałe substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Pabi-Dexamethason i co zawiera opakowanie

Tabletki koloru białego, z odcieniem słabo żółtawym, okrągłe, obustronnie płaskie, obustronnie grawerowane; Po jednej stronie „Dx”, a po drugiej stronie linia podziału.

Pabi-Dexamethason. tabletki 500 pg

Fiolka szklana oranżowa z korkiem z polietylenu (LDPE) w tekturowym pudełku.

20 tabletek w fiolce.

Pabi-Dexamethason. tabletki 1 mg

Fiolka szklana oranżowa z korkiem z polietylenu (LDPE) w tekturowym pudełku.

20 tabletek w fiolce.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5