+ iMeds.pl

Pabialgin neo 500 mg + 65 mgUlotka Pabialgin neo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pabialgin Neo, 500 mg + 65 mg , tabletki

Paracetamolum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 10 dniw przypadku bólu lub 3 dni w przypadku gorączki nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pabialgin Neo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pabialgin Neo

3.    Jak stosować lek Pabialgin Neo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pabialgin Neo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pabialgin Neo i w jakim celu się go stosuje

Pabialgin Neo jest lekiem złożonym, zawierającym paracetamol i kofeinę. Efekt leczniczy preparatu wynika ze współdziałania obu składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Obniża podwyższoną temperaturę ciała. Nie obniża temperatury prawidłowej. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu i pobudza ośrodkowy układ nerwowy usuwaj ąc uczucie zmęczenia. Działanie przeciwbólowe występuje po 0,5-2 godzinach i utrzymuje się od 4-6 godzin. Działanie przeciwgorączkowe występuje po 2-3 godzinach i trwa do 6 godzin.

Wskazaniami do stosowania leku Pabialgin Neo są:

bóle o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (również migrenowe), kostno-stawowe, mięśniowe, nerwobóle i bóle po zabiegach chirurgicznych stomatologicznych, stany gorączkowe.

Lek może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na salicylany.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pabialgin Neo Kiedy nie stosować leku Pabialgin Neo

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacj enta występuj e:

-    ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

-    choroba alkoholowa;

-    choroba wieńcowa;

-    nadciśnienie tętnicze;

-    zaburzenia rytmu serca;

-    zespół lękowy;

-    niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

- w pierwszym trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pabialgin Neo należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podczas stosowania leku nie należy spożywać napojów alkoholowych. Osoby nadużywające alkoholu i głodzone powinny unikać stosowania preparatu ze względu na większe ryzyko uszkodzenia wątroby. Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku preparatów zawierających paracetamol lub jego połączeń z innymi lekami, ponieważ może dojść do przedawkowania.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z chorobą wrzodową.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Inne leki i Pabialgin Neo:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Paracetamol

Paracetamol zażywany regularnie codziennie może nasilać działanie doustnych środków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny), powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.

Leki pobudzające enzymy mikrosomalne wątroby (ziele dziurawca, ryfampicyna, niektóre leki przeciwpadaczkowe - fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, primidon i nasenne - barbiturany), także spożywanie alkoholu zwiększaj ą ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Metoklopramid i domperidon przyspieszają, a cholestyramina opóźnia szybkość wchłaniania paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Przyjmowanie paracetamolu i zydowudyny może powodować zwiększenie toksyczności obu leków. Podczas jednoczesnego podania paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol powoduje wydłużenie biologicznego okresu półtrwania chloramfenikolu prowadząc w ten sposób do zwiększenia jego toksyczności.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych oznaczeń laboratoryjnych (np. oznaczanie glukozy we krwi).

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Kofeina

Doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna spowalniają metabolizm kofeiny, natomiast barbiturany i palenie tytoniu przyspieszają.

Kofeina jest antagonistą leków nasennych i przeciwpadaczkowych.

Osłabia działanie terapeutyczne soli litu.

Duża ilość wypijanej podczas kuracji kawy lub herbaty może spowodować rozdrażnienie i ogólne pobudzenie.

Pabialgin Neo z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy zażywać po jedzeniu, obficie popijając, najlepiej przegotowaną i przestudzoną wodą. Podczas stosowania leku nie należy spożywać napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pabialgin Neo może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Nie należy stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jeżeli jednak u pacjenta wystąpiłyby takie objawy niepożądane, jak zaburzenia rytmu serca, wzmożony niepokój, drżenia mięśniowe powinien on zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Pabialgin Neo

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leku Pabialgin Neo nie należy stosować dłużej niż 10 dni w leczeniu bólu i dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki, bez konsultacji z lekarzem.

Tabletki należy przyjmować w odstępach nie krótszych niż 4 godziny.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Doraźnie:

1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi

4 g).

W bólach przewlekłych: 1 tabletka co 4 - 6 godzin.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pabialgin Neo

Po przekroczeniu dawki maksymalnej należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli samopoczucie chorego jest dobre. Przypadkowe lub celowe przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, osłabienie, brak apetytu, ból brzucha, bolesność w okolicach wątroby. Przedawkowanie paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek. Zawarta w preparacie kofeina może być przyczyną wystąpienia zdenerwowania, pobudzenia psychoruchowego, zaczerwienienia twarzy, zaburzeń przewodu pokarmowego, częstego oddawania moczu, niemiarowości rytmu serca, zaburzeń snu, drżeń mięśniowych, drgawek.

Pominięcie zastosowania leku Pabialgin Neo

Lek należy zażyć możliwie szybko. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Pabialgin Neo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W zalecanych dawkach paracetamol jest lekiem bezpiecznym, nie zwiększa ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego, nie wpływa na agregacj ę płytek i czas krwawienia oraz nie działa niekorzystnie na układ oddechowy i na krążenie. W odróżnieniu od innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym w nieznacznym tylko stopniu wpływa na przewód pokarmowy.

Działania niepożądane występują rzadko (częstość występowania >10 000, <1 000). Poniżej podano możliwe działania niepożądane, z uwzględnieniem poszczególnych układów i narządów.

Ze względu na zawartość paracetamolu:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wysypka, rumień). Zaburzenia żołądka i jelit: ból i pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty.

Zaburzenia krwi: pojedyncze przypadki zmian w obrazie krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (brak granulocytów). Może też wystąpić methemoglobinemia (obecność methemoglobiny we krwi).

Po przedawkowaniu: zaburzenia wątroby i nerek, zapalenie trzustki.

Ze względu na zawartość kofeiny:

Zaburzenia serca: niemiarowość rytmu.

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zaburzenia snu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: drżenia mięśniowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Pabialgin Neo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie należy stosować leku Pabialgin Neo po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pabialgin Neo

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol i kofeina.

Pozostałe substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna (E101), skrobia ziemniaczana (gat. Superior standard), alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Pabialgin Neo i co zawiera opakowanie

Tabletki są barwy białej lub prawie białej, podłużne, obustronnie wypukłe, powierzchnia jednorodna. Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/Al zawierające 10 tabletek.

Opakowanie zawiera: 10 tabletek lub 20 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, tel. 42 22 50 555-559

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Pabialgin Neo

Charakterystyka Pabialgin neo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pabialgin Neo, 500 mg + 65 mg, tabletka

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum) i 65 mg kofeiny (Coffeinum). Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki są barwy białej lub prawie białej, podłużne, obustronnie wypukłe, powierzchnia jednorodna.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wskazaniami do stosowania produktu są:

-    bóle o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (również migrenowe), kostno-stawowe, mięśniowe, nerwobóle i bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych

-    stany gorączkowe.

Produkt leczniczy może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na salicylany.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 10 dni w leczeniu bólu i nie dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki, bez konsultacji z lekarzem.

Tabletki należy przyjmować w odstępach czasowych nie krótszych niż 4 godziny, po jedzeniu, obficie popijając.

Dawkowanie u dorosłych:

Doraźnie:

1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

W bólach przewlekłych:

1 tabletka co 4 - 6 godzin.

Stosowanie u dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

-    choroba alkoholowa;

-    dusznica bolesna;

-    nadciśnienie tętnicze;

-    zaburzenia rytmu serca;

-    zespół lękowy;

-    niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

-    pierwszy trymestr ciąży;

-    laktacja.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na ryzyko działania hepatotoksycznego, należy ostrzec osoby z uszkodzoną wątrobą, głodzone, z chorobą alkoholową, przed możliwością wystąpienia efektów toksycznych już po dawkach terapeutycznych.

W razie wystąpienia objawów niewydolności wątroby lub nerek, lek należy natychmiast odstawić. Nie należy używać alkoholu podczas stosowania preparatu.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z chorobą wrzodową, niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadczynnością tarczycy, bezsennością.

Nie należy stosować jednocześnie innych preparatów zawierających paracetamol lub jego połączeń z innymi lekami, ponieważ może doj ść do jego przedawkowania.

Podczas leczenia należy unikać nadmiernych ilości kawy lub herbaty.

Stosowanie u dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol

Paracetamol zażywany regularnie codziennie może nasilać działanie doustnych środków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny), powodując ryzyko wystąpienia krwawień.

Jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.

Leki pobudzające enzymy mikrosomalne wątroby (ziele dziurawca, ryfampicyna, niektóre leki przeciwpadaczkowe - fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, primidon i nasenne - barbiturany), także spożywanie alkoholu zwiększaj ą ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Metoklopramid i domperidon przyspieszają, a cholestyramina opóźnia szybkość wchłaniania paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Przyjmowanie paracetamolu i zydowudyny może powodować zwiększenie toksyczności obu leków.

Podczas jednoczesnego podania paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol powoduje wydłużenie biologicznego okresu półtrwania chloramfenikolu prowadząc w ten sposób do zwiększenia jego toksyczności.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych oznaczeń laboratoryjnych (np. oznaczanie glukozy we krwi).

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Kofeina

Doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna spowalniają metabolizm kofeiny, natomiast barbiturany i palenie tytoniu przyspieszają.

Kofeina jest antagonistą leków nasennych i przeciwpadaczkowych.

Zmniejsza działanie terapeutyczne soli litu.

Duża ilość wypijanej podczas kuracji kawy lub herbaty może spowodować rozdrażnienie i ogólne pobudzenie.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania epidemiologiczne kobiet w ciąży nie wykazały działań szkodliwych paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

Ze względu na zawartość kofeiny nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży i w okresie karmienia.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Lek stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną. Jeżeli jednak wystąpią takie objawy niepożądane, jak zaburzenia rytmu serca, wzmożony niepokój, drżenia mięśniowe należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W zalecanych dawkach paracetamol jest lekiem bezpiecznym, nie zwiększa ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego, nie wpływa na agregację płytek i czas krwawienia oraz nie działa niekorzystnie na układ oddechowy i na krążenie. W odróżnieniu od innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym w nieznacznym tylko stopniu wpływa na przewód pokarmowy.

Działania niepożądane występują rzadko (częstość występowania > 10 000, <1 000). Poniżej podano możliwe działania niepożądane, z uwzględnieniem poszczególnych układów i narządów.

Ze względu na zawartość paracetamolu:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wysypka, rumień).

Zaburzenia żołądka i jelit: ból i pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty.

Zaburzenia krwi: pojedyncze przypadki zmian w obrazie krwi: trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia. Może też wystąpić methemoglobinemia (obecność methemoglobiny we krwi).

Po przedawkowaniu: zaburzenia wątroby i nerek; zapalenie trzustki.

Ze względu na zawartość kofeiny:

Zaburzenia serca: niemiarowość rytmu.

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zaburzenia snu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: drżenia mięśniowe.

4.9. Przedawkowanie

Przypadkowe lub celowe przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, osłabienie.

Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, objawiające się bólem w nadbrzuszu, powrotem nudności, żółtaczką. Może wystąpić zapalenie trzustki.

W przypadku ciężkich zatruć, niewydolność wątroby może doprowadzić do encefalopatii, śpiączki a nawet do zgonu.

Zawarta w preparacie kofeina może wywołać dodatkowo: zdenerwowanie, pobudzenie psychoruchowe, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia przewodu pokarmowego, częste oddawanie moczu, zaburzenia rytmu serca, drżenia mięśni, a nawet drgawki.

Leczenie przedawkowania

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej należy sprowokować wymioty, jeżeli nie upłynęło więcej czasu niż 1 godzina od zażycia. Można również podać doustnie od 60 do 100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Lekarz może zastosować doustnie metioninę w dawce 2,5 g. Pacjenta należy przewieźć do szpitala. Wiarygodnej oceny ciężkości przedawkowania dostarczy oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wynik tego oznaczenia i czas, który upłynął od przedawkowania leku stanowią wskazówki do zastosowania najbardziej odpowiedniego leczenia zatrucia. Jeżeli oznaczenie takie jest niewykonalne, a zażyta dawka najprawdopodobniej była duża, należy zastosować intensywne leczenie odtrutkami. Trzeba kontynuować leczenie N-acetylocysteiną (podawaną dożylnie lub doustnie) lub (i) metioniną. Odtrutki te są najbardziej skuteczne w pierwszych 10 -12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie działają efektywnie również po 24 godzinach. W przypadku wystąpienia drgawek zaleca się dożylne podanie diazepamu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Paracetamol w połączeniach z innymi lekami z wyjątkiem psycholeptyków. Kod ATC: N02B E51.

Pabialgin Neo jest lekiem złożonym zawieraj ącym paracetamol i kofeinę. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kofeina nasila jego efekt przeciwbólowy oraz pobudza ośrodki: naczynioruchowy i oddechowy.

Paracetamol

Mechanizm działania paracetamolu nie został dokładnie poznany. Prawdopodobnie jest selektywnym inhibitorem syntezy prostaglandyn (hamuje aktywność cyklooksygenazy kwasu arachidonowego) w ośrodkowym układzie nerwowym i to odpowiada za jego działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Słabo natomiast hamuje syntezę prostaglandyn w tkankach obwodowych, co tłumaczy brak jego aktywności przeciwzapalnej. Z tego też powodu paracetamol nie wpływa na proces krzepnięcia krwi. Nie powoduje uszkodzenia błony śluzowej żołądka.

Kofeina

Kofeina wykazuje działanie pobudzaj ące na ośrodkowy układ nerwowy, przez co usuwa uczucie zmęczenia. W badaniach klinicznych potwierdzono, że kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol

Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego; wchłanianie zachodzi głównie w jelicie cienkim. Przyjmowanie paracetamolu podczas posiłku spowalnia jego wchłanianie, zmniejsza wartość stężenia maksymalnego i przedłuża czas do jego osiągnięcia, nie wpływa jednak na całkowitą dostępność biologiczną podanej dawki. Dystrybucja zachodzi do większości tkanek. Stopień wiązania z białkami osocza waha się od 5% do 50% w zależności od dawki (przeciętnie wynosi około 25%). Objętość dystrybucji wynosi około 0,9 l/kg, a klirens całkowity - 5 ml/min/kg mc. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie w moczu, po sprzężeniu z kwasem glukuronowym lub siarkowym. Powstający w niewielkiej ilości (około 5%) potencjalnie hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetytylo-p-benzochinoimina (NAPQI) jest całkowicie sprzęgany z glutationem i wydalany w połączeniu z cysteiną lub kwasem siarkowym. W razie zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie. Może to prowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby. Biologiczny okres półtrwania paracetamolu wynosi od około 1 do 3 godzin. U osób z ciężką niewydolnością wątroby i po podaniu dawek toksycznych może się wydłużyć.

Paracetamol wydalany jest głównie w moczu (ponad 90%). U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji. U tych pacjentów zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami.

Paracetamol przenika przez barierę łożyskową. Przenika także do mleka matki karmiącej, ale w nieznacznych ilościach, nie maj ących znaczenie klinicznego.

Kofeina

Kofeina dobrze wchłania się zarówno po podaniu doustnym, jak i pozajelitowym. Jest dystrybuowana do wszystkich płynów ustrojowych. Objętość dystrybucji u dorosłych wynosi od 0,4 do 0,6 l/kg mc. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 50 do 75 minutach, a stężenie terapeutyczne wynosi od 5 do 25 mikrogramów/ml. Stopień wiązania z białkami jest niski - od 25% do 36%. Kofeina metabolizowana jest głównie wątrobie. U dorosłych około 80% dawki metabolizowane jest do paraksantyny, około 10% do teobrominy i około 4% do teofiliny. Związki te ulegają demetylacji do monometyloksantyn, a następnie do kwasu moczowego. Okres półtrwania kofeiny wynosi 3 do 7 godzin. Wydalana jest w moczu, głównie w postaci metabolitów i w około 1-2% w postaci niezmienionej.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych dotyczących działania mutagennego, teratogennego czy rakotwórczego paracetamolu i kofeiny u ludzi.

W badaniach toksyczności przewlekłej paracetamolu przeprowadzonych na szczurach i myszach wykazano uszkodzenia przewodu pokarmowego, zaburzenia hematopoezy oraz miąższową degeneracj ę wątroby i nerek (z martwicą włącznie).

Brak dowodów na genotoksyczność i wpływ na onkogenezę w przypadku paracetamolu oraz karcynogenny wpływ kofeiny na organizm (dawki terapeutyczne).

Bardzo wysokie dawki kofeiny zastosowane u szczurów (ponad 100mg/kg mc.) miały szkodliwy wpływ na embriony i płody (nie wykazano działania teratogennego).

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

celuloza mikrokrystaliczna (E101), skrobia ziemniaczana (gat. Superior standard), alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), talk, magnezu stearynian.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Al zawierające 10 tabletek.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki dotyczące usuwania/przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/6802

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.04.2005/ 18.08.2006/ 30.08.2007 /31.07.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Pabialgin Neo