+ iMeds.pl

Paclimedac 6 mg/mlUlotka Paclimedac

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paclimedac, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Paclitaxelum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paclimedac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paclimedac

3.    Jak stosować lek Paclimedac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paclimedac

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PACLIMEDAC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten jest stosowany w leczeniu raka jajnika lub piersi. Lek ten może być również stosowany w leczeniu określonego rodzaju raka płuc (zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuca) u pacjentów, którzy nie mogą być poddani zabiegowi chirurgicznemu i (lub) leczeni radioterapią.

Lek Paclimedac może być również stosowany w leczeniu określonego rodzaju nowotworu, zwanego mięsakiem Kaposiego, który może być powiązany z AIDS (zespół nabytego niedoboru odpornościowego; ang. acquired immune deficiency syndrome, wywoływany przez wirusa niedoboru odporności HIV), jeśli zawiodło inne leczenie, tzn. antracykliny liposomalne.

Lek Paclimedac działa poprzez zahamowanie naturalnego podziału komórek i w ten sposób zapobiega rozwojowi komórek rakowych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PACLIMEDAC

Kiedy nie stosować leku Paclimedac

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paklitaksel lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paclimedac, szczególnie rycynooleinian makrogologlicerolu.

•    Jeśli u pacjenta występuje niedobór białych krwinek (neutrofilów). Badania są wykonywane przez personel medyczny.

•    Podczas karmienia piersią.

•    Jeśli u pacjenta występuje mięsak Kaposiego i współistniejące, ciężkie, niepoddające się leczeniu zakażenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paclimedac

•    Lek ten powinien być stosowany pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu środkami przeciwnowotworowymi.

•    Podczas podawania leku Paclimedac miejsce podawania infuzji będzie objęte ścisłą obserwacją na wypadek wycieku płynu infuzyjnego do otaczającej tkanki.

•    Przed leczeniem lekiem Paclimedac pacjent otrzymuje leki wspomagające, takie jak kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe i antagonistów receptora H2 (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Paclimedac”).

•    Jeśli lek Paclimedac jest stosowany z innymi lekami przeciwnowotworowymi (np. cisplatyną, doksorubicyną lub trastuzumabem), powinien być podawany przed cisplatyną i trastuzumabem, ale po doksorubicynie.

•    Nadwrażliwość zaobserwowano u < 1% pacjentów (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Jeśli wystąpią poważne reakcje, leczenie będzie natychmiast przerwane.

•    Podczas leczenia należy często kontrolować obraz krwi.

•    Jeśli podczas leczenia u pacjenta wystąpią pewne zaburzenia serca (zaburzenia w układzie przewodzącym serca), należy prowadzić ciągłe monitorowanie w czasie trwania całego leczenia.

•    Jeśli u pacjenta ma być przeprowadzone leczenie skojarzone z innym lekami przeciwnowotworowymi, takimi jak doksorubicyna lub trastuzumab, szczególnie ważne jest monitorowanie czynności serca.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi uszkodzenie nerwów obwodowych (np. utrata siły mięśniowej, zmniejszone czucie, drętwienie, mrowienie, ból), lekarz może rozważyć obniżenie dawki w następnych cyklach leczenia.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nie wolno podawać leku Paclimedac.

•    Jeśli lek Paclimedac jest podawany w skojarzeniu z radioterapią płuc, obserwowano rozwój śródmiąższowego zapalenia płuc (zapalenie tkanki łącznej płuc).

•    Lekarz powinien unikać podawania leku Paclimedac dotętniczo, ponieważ u zwierząt zaobserwowano ciężkie reakcje tkankowe.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka lub uporczywa biegunka, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta występuje mięsak Kaposiego i ciężkie zapalenie błon śluzowych.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ inne leki mogą mieć negatywny wpływ na leczenie lekiem Paclimedac. Paklitaksel może być stosowany razem z cymetydyną (antagonista receptora H2). Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przyjmowania następujących leków podczas cyklu leczenia paklitakselem: erytromycyna, ryfampicyna (antybiotyki), fluoksetyna (lek przeciwdepresyjny), gemfibrozyl (lek obniżający stężenie lipidów), karbamazepina, fenytoina, fenobarbital (leki przeciwpadaczkowe), efawirenz i newirapina oraz w przypadku przyjmowania inhibitorów proteazy (leki stosowane w leczeniu AIDS).

Jeśli lek Paclimedac jest stosowany w skojarzeniu z cisplatyną, zalecane jest podawanie paklitakselu przed cisplatyną.

Jeśli lek Paclimedac jest stosowany w skojarzeniu z doksorubicyną, zalecane jest podawanie paklitakselu po doksorubicynie.

Stosowanie leku Paclimedac z jedzeniem i piciem

Lek Paclimedac nie ma wpływu na przyjmowanie jedzenia i picia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Przed rozpoczęciem leczenia paklitakselem należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę. Nie wolno stosować leku Paclimedac w ciąży, o ile wyraźnie nie polecił tego lekarz.

Ten lek może powodować wady wrodzone, jeśli którykolwiek z rodziców dziecka przyjmuje lek w czasie poczęcia lub jeśli pacjentka stosuje go w okresie ciąży.

W czasie leczenia paklitakselem i przez sześć miesięcy po zakończeniu leczenia należy stosować antykoncepcję.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeśli w okresie leczenia lub w ciągu sześciu miesięcy po jego zakończeniu pacjentka zajdzie w ciążę.

Paklitaksel może powodować bezpłodność u mężczyzn. Dlatego pacjentom płci męskiej, poddawanym terapii paklitakselem, zaleca się stosowanie skutecznych metod antykoncepcji, w czasie i przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz poszukanie porady dotyczącej możliwości zamrożenia nasienia przed leczeniem.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy paklitaksel przenika do mleka kobiecego. Nie wolno karmić piersią podczas leczenia lekiem Paclimedac. Należy przerwać karmienie piersią na cały okres trwania leczenia lekiem Paclimedac. Nie rozpoczynać ponownie karmienia piersią, dopóki lekarz nie powie, że jest to bezpieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano, czy stosowanie leku Paclimedac ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Lek Paclimedac zawiera alkohol (395 mg/ml) i z tego powodu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn natychmiast po otrzymaniu leku. Należy poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paclimedac

Lek zawiera 50% objętościowych etanolu (alkoholu), tzn. do 20 g na dawkę, co odpowiada 52 cl piwa lub 21 cl wina na dawkę.

Taka ilość może być szkodliwa dla pacjentów z chorobą alkoholową.

Należy to uwzględnić w grupach wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci ze schorzeniami wątroby lub padaczką.

Ilość alkoholu w produkcie leczniczym może zmieniać działanie innych leków.

Ilość alkoholu w produkcie leczniczym może mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Paclimedac zawiera rycynooleinian makrogologlicerolu, który może powodować reakcję alergiczną.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PACLIMEDAC

Lek Paclimedac jest podawany pod nadzorem lekarza, który może udzielić dalszych informacji.

Sposób podawania

Lek Paclimedac jest najpierw rozcieńczany. Gotowy do użycia roztwór do infuzji jest następnie podawany do naczynia krwionośnego jako infUzja dożylna (do żyły przez wlew kroplowy).

Dawkowanie

Lekarz podjął decyzję o wielkości i liczbie dawek podawanych pacjentowi. Dawka zależy od rodzaju i stopnia ciężkości leczonego nowotworu oraz od wzrostu i masy ciała pacjenta, na podstawie których lekarz oblicza powierzchnię ciała w metrach kwadratowych (m2). Ponadto, uwzględniane są również wyniki badań krwi i stan zdrowia pacjenta.

W razie potrzeby lekarz zmodyfikuje dawkę podczas leczenia.

Dawka jest podawana przez okres od 3 do 24 godzin. Lek Paclimedac jest zazwyczaj podawany co trzy tygodnie (2 tygodnie u pacjentów z mięsakiem Kaposiego).

Pacjent może również otrzymać swoistą terapię przygotowawczą różnymi lekami (deksametazon i difenhydramina lub chlorfeniramina i cymetydyna lub ranitydyna) przed każdym leczeniem lekiem Paclimedac. Taka terapia przygotowawcza jest konieczna, aby zapobiec wystąpieniu ciężkich reakcji alergicznych (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

W przypadku raka jajnika często stosowane jest dodatkowe leczenie lekiem przeciwnowotworowym -cisplatyną.

W przypadku raka piersi lek ten może być skojarzony z trastuzumabem lub doksorubicyną, które są podobnie jak Paclimedac lekami przeciwnowotworowymi.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się podawania paklitakselu dzieciom poniżej 18. roku życia, ponieważ brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paclimedac

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjent uważa, że podano mu większą niż zalecana dawkę leku Paclimedac. Spodziewane objawy przedawkowania to ogólne zmniejszenie liczby komórek krwi (supresja szpiku kostnego), drętwienie lub nieprawidłowe odczucia w ramionach i nogach (neuropatia obwodowa) i zapalenie błon śluzowych wyścielających układ pokarmowy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paclimedac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są wymienione w poniższej tabeli według częstości występowania:

Bardzo często:częściej niż u 1 pacjenta na 10 Często:    u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często:    u 1 do 100 pacjentów na 1 000

Rzadko:    u 1 do 1 000 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko:    rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000

Nie znana:    częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często:

•    zakażenie (głównie dróg moczowych i górnych dróg oddechowych) ze zgłoszonymi przypadkami śmiertelnymi.

•    obniżenie (krwiotwórczej) czynności szpiku kostnego (mielosupresja), znaczne obniżenie liczby krwinek białych, które może prowadzić do większej podatności pacjenta na zakażenia (neutropenia, leukopenia); pacjent może zauważyć zmęczenie i blady kolor skóry, co może być objawem zmniejszenia liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość); zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować krwawienia (np. krwawienia z nosa) lub niewytłumaczalne powstawanie siniaków (trombocytopenia),

•    łagodne reakcje alergiczne, takie jak uderzenia gorąca i wysypka,

•    uszkodzenia nerwów (głównie nerwów obwodowych), które mogą się objawiać jako mrowienie, drętwienie i (lub) ból w rękach, nogach, dłoniach lub stopach,

•    niskie ciśnienie krwi (pacjent może mieć uczucie zawrotów głowy i omdlewać oraz zacząć się pocić),

•    biegunka, wymioty, nudności, zapalenie    błon śluzowych,

•    wypadanie włosów (łysienie),

•    bóle stawów i mięśni,

Często:

•    zmiany rytmu serca (zmniejszenie częstości akcji serca - bradykardia),

•    przemijające, łagodne zmiany w obrębie skóry i paznokci,

•    reakcje w miejscu podania (obejmujące miejscowy obrzęk, ból, zaczerwienienie [rumień], zgrubienie skóry; czasami przypadkowe podanie dożylne [iv.] leku we wlewie do otaczających tkanek [wynaczynienie] może powodować zapalenie tkanki łącznej pod skóra, zmiany tkanki łącznej [zwłóknienie skóry] i obumieranie komórek [martwica skóry]). W niektórych przypadkach pojawienie się reakcji w miejscu podania następowało podczas długotrwałej infuzji lub było opóźnione o 7-10 dni.

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, fosfataza zasadowa).

Niezbyt często:

•    zagrażające życiu powikłania posocznicy (wstrząs septyczny),

•    nasilone reakcje uczuleniowe wymagające leczenia (np. niskie ciśnienie krwi, bolesne podskórne obrzęki na skórze lub błonie śluzowej [obrzęk naczynioruchowy], u pacjenta może wystąpić zadyszka lub trudności w oddychaniu [zespół zaburzeń oddychania], uogólniona pokrzywka [pęcherze], dreszcze, bóle pleców, bóle w klatce piersiowej, przyspieszona czynność serca [tachykardia], bóle brzucha, bóle w kończynach, obfite pocenie się i wysokie ciśnienie krwi),

•    zawał mięśnia sercowego, zaburzenia czynności mięśnia sercowego, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej (kardiomiopatia), zmiany normalnej częstości akcji serca (takie jak blok przedsionkowo-komorowy i omdlenia, bezobjawowy częstoskurcz komorowy),

•    zakrzepy (zakrzepica), wysokie ciśnienie krwi, ostra zakrzepica z zapaleniem ścian naczyń żylnych (zakrzepowe zapalenie żył),

•    zwiększenie stężenia bilirubiny (żółtaczka).

Rzadko:

•    zatrucie krwi (posocznica), zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc,

•    znaczne obniżenie liczby krwinek białych powiązane z gorączką (neutropenia z gorączką),

•    ciężkie reakcje uczuleniowe (anafilaktyczne),

•    neuropatia ruchowa, która może prowadzić do osłabienia rąk i nóg,

•    niewydolność serca,

•    obniżona czynność płuc (niewydolność oddechowa), zwężenie i niedrożność naczyń krwionośnych w płucach, powodujące duszność (zatorowość płucna), reakcja zapalna tkanki płucnej ze zmianami tkanki łącznej i stwardnieniem tkanki (zwłóknienie płuc), zapalenie płuc (śródmiąższowe zapalenie płuc), brak oddechu (duszność), bliznowacenie płuc i płyn wokół płuc (wysięk do opłucnej),

•    niedrożność jelita, perforacja ściany jelita (które zazwyczaj powodują bóle brzucha), krew w stolcu powiązana z bólem brzucha lub gorączką, które mogą być objawem ciężkiego zapalenia jelit (niedokrwienne zapalenie okrężnicy), ciężki, utrzymujący się ból brzucha promieniujący do pleców z wymiotami (zapalenie trzustki),

•    swędzenie, wysypka, zaczerwienie (rumień),

•    gorączka, odwodnienie, osłabienie (astenia), obrzęk z powodu gromadzenia się płynów w tkankach, złe samopoczucie,

•    zwiększenie stężenia kreatyniny.

Bardzo rzadko:

•    złośliwa choroba krwi (ostra białaczka szpikowa), złośliwa zmiana tworzenia krwi (zespół mielodysplastyczny),

•    zagrażający życiu wstrząs alergiczny (anafilaktyczny),

•    utrata apetytu (jadłowstręt),

•    stan splątania,

•    napady padaczkowe (napady typu grand mal), uszkodzenie nerwów w narządach wewnętrznych (neuropatia nerwów autonomicznych), zaburzenia czynności mózgu (encefalopatia), drgawki, zawroty głowy, trudności z koordynacją ruchów (ataksja), bóle głowy,

•    zaburzenia widzenia, szczególnie u chorych otrzymujących większe niż zalecane dawki leku,

•    utrata słuchu, zaburzenia słuchu (ototoksyczność), brzęczenie w uszach (szum), chwiejność (zawroty głowy),

•    zaburzenia rytmu serca (takie jak migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy); jeśli u pacjenta wystąpi kołatanie serca, zadyszka lub bóle w klatce piersiowej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,

•    wstrząs,

•    kaszel,

•    zakrzepy krwi w tkance odpowiedzialnej za połączenie jelita czczego i jelita krętego, części jelita cienkiego z tylną ścianą brzucha (zakrzepica krezkowa), ciężka, uporczywa lub krwawa biegunka występująca razem z bólem brzucha i (lub) gorączką, która może być objawem ciężkiego zapalenia jelit (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), stan zapalny jelit (neutropeniczne zapalenie okrężnicy), obrzęk brzuszny (wodobrzusze), zapalenie przełyku, zaparcie

•    uszkodzenie wątroby (martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa) (z przypadkami zgłaszanych zgonów),

•    rozlana wysypka z pęcherzami powodująca wrzody skóry, jamy ustnej i okolicy narządów płciowych oraz gorączka (zespół Stevensa i Johnsona), łuszczenie się skóry i gorączka (toksyczna martwica naskórka), symetryczna wzniesiona czerwona wysypka, występująca zazwyczaj na kończynach (rumień wielopostaciowy), nieprawidłowe zaczerwienienie, złuszczanie się i zgrubienie skóry (złuszczające zapalenie skóry), pęcherze (pokrzywka), zmiany barwy paznokci lub łożyska paznokci i oddzielanie się płytki paznokcia od łożyska; pacjenci podczas leczenia powinni unikać nadmiernego wystawiania rąk i nóg na działanie promieni słonecznych.

Nie znana:

•    zespół rozpadu guza (charakteryzuje się powikłaniami metabolicznymi spowodowanymi nagłym i masywnym uwolnieniem składników komórek do krwi po nagłym rozpadzie tkanek guza),

•    obrzęk plamki żółtej, który może powodować niewyraźne widzenie w obszarze ostrego widzenia, fotopsja (percepcja zjawisk światła takich jak błyskawice, iskry lub migotanie), strąty ciałka szklistego (drobne czarne punkty, plamy lub nitkowate struktury powoli unoszące się w polu widzenia),

•    zapalenie żyły,

•    twardzina skóry (jest to grupa różnych rzadko występujących chorób związanych ze stwardnieniem tkanki łącznej samej skóry lub skóry i narządów wewnętrznych [szczególnie układu pokarmowego, płuc, serca i nerek]),

•    toczeń rumieniowaty układowy (ciężka choroba skóry z zakłóceniem ogólnego stanu zdrowia, bolesne pęcherze skóry szczególnie w okolicy jamy ustnej, oczu i narządów płciowych).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PACLIMEDAC

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paclimedac

•    Substancją czynną leku jest paklitaksel. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu.

•    Ponadto lek zawiera: makrogologlicerolu rycynooleinian, etanol bezwodny (395 mg/ml), kwas cytrynowy bezwodny.

Jak wygląda lek Paclimedac i co zawiera opakowanie

Paclimedac jest klarownym, bezbarwnym do lekko żółtawego, lepkim roztworem.

30 mg paklitakselu w 5 ml roztworu.

100 mg paklitakselu w 16,7 ml roztworu.

300 mg paklitakselu w 50 ml roztworu.

Każda fiolka jest pakowana oddzielnie w pudełko. Dostępne są również zbiorcze opakowania po 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 20354 Hamburg Niemcy

Wytwórca

Oncotec Pharma Produktion GmbH Am Pharmapark 06861 Dessau-Roßlau Niemcy

i

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3

20354    Hamburg Niemcy

i

AqVida GmbH Kaiser-Wilhelm-Str. 89

20355    Hamburg Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy Paclimedac 6 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Dania    Paclimedac, koncentrat til injeksionsvæske 6 mg/ml

Hiszpania Paclitaxel GP-Pharm 6 mg/ml concentrado para solución para perfusión Litwa    Paclimedac 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Niemcy    Taxomedac 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Polska    Paclimedac 6 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Portugalia Paclitaxel GP-Pharm 6 mg/ml concentrado para soluçâo para perfusâo Słowacja Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát

Wielka Brytania Paclitaxel medac 6 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2012.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Należy przestrzegać aktualnych krajowych przepisów dotyczących stosowania leków przeciwnowo-tworowych.

Stosowanie. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, podczas stosowania paklitakselu należy zachować ostrożność. Rozcieńczanie powinno być wykonywane w warunkach jałowych przez przeszkolony personel w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. Należy przestrzegać środków ostrożności zapobiegających kontaktowi leku ze skórą i błonami śluzowymi. W razie kontaktu roztworu leku ze skórą, miejsce to należy dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu miejscowego obserwowano mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie skóry. W razie kontaktu leku z błonami śluzowymi, należy natychmiast przepłukać je wodą. Wdychanie oparów roztworu powodowało duszność, ból w klatce piersiowej, pieczenie w gardle i nudności.

W zamkniętej fiolce przechowywanej w lodówce może wytrącić się osad, który ponownie rozpuszcza się po delikatnym wstrząsaniu lub nawet bez wstrząsania, po osiągnięciu temperatury pokojowej. Nie wpływa to na jakość produktu. Fiolkę należy zniszczyć, jeśli roztwór pozostaje mętny lub jeśli powstały osad nie rozpuszcza się.

Przechowywanie po otwarciu

Po wielokrotnym wprowadzaniu igły i pobieraniu roztworu z fiolki produkt leczniczy zachowuje stabilność mikrobiologiczną, chemiczną i fizyczną do 28 dni w temperaturze 25°C. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za inne warunki oraz czas przechowywania produktu.

Nie zaleca się używania aplikatorów do podawania leków przeciwnowotowrowych, ponieważ mogą one uszkadzać korek powodując utratę sterylności.

Przygotowanie roztworu do podania dożylnego. Przed zastosowaniem we wlewie dożylnym paklitaksel należy rozcieńczyć stosując jałowe techniki do końcowego stężenia 0,3 - 1,2 mg/ml w 0,9% roztworze NaCl lub w 5% roztworze glukozy lub w mieszaninie tych roztworów lub w roztworze Ringera z 5% roztworem glukozy.

Przechowywanie po rozcieńczeniu.

Rozcieńczone roztwory do infuzji zachowują stabilność chemiczną i fizyczną przez 72 godzin w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Rozcieńczonych roztworów nie należy przechowywać w lodówce.

Po rozcieńczeniu roztwór może być mętny, co należy przypisać nośnikowi zawartemu w leku, który nie jest zatrzymywany przez filtrację. Paklitaksel należy podawać dożylnie przez zestaw do wlewów z filtrem wewnętrznym z mikroporowatą membraną o średnicy porów nie większej niż 0,22 mm. W badaniach testowych nie stwierdzono istotnej utraty mocy leku po podaniu roztworu przez zestaw do wlewów dożylnych z filtrem wewnętrznym.

Rzadko zgłaszano przypadki wytrącania osadu podczas posawania paklitakselu, zwykle pod koniec 24-godzinnego wlewu. Chociaż przyczyna tego zjawiska nie została wyjaśniona, prawdopodobnie ma to związek z nadmiernym wysyceniem roztworu. Aby zmniejszyć ryzyko precypitacji, paklitaksel należy podawać możliwie jak najszybciej po rozcieńczeniu oraz unikać gwałtownego wstrząsania i drgań roztworu. Zestawy do wlewów należy dokładnie przepłukać przed zastosowaniem. Podczas wlewu dożylnego należy często sprawdzać wygląd roztworu, a w przypadku wytrącania się roztworu przerwać podawanie leku.

Aby zminimalizować ryzyko narażenia pacjenta na kontakt z DEHP (di-[2-etyloheksylo]ftalan), który może być wypłukiwany z worków, zestawów do wlewów i z innego sprzętu medycznego wykonanego z PCW, rozcieńczony roztwór paklitakselu do infuzji należy przechowywać w butelkach wykonanych z innych materiałów niż PCW (szklanych, polipropylenowych) albo w pojemnikach plastikowych (polipropylenowych, poliolefinowych) i podawać poprzez zestawy do infuzji pokryte polietylenem. Stosowanie filtrów wykonanych z PCW (np. Ivex-2®) z krótkim wejściem i wyjściem nie powoduje znaczącego wypłukiwania DEHP.

Usuwanie. Wszystkie przedmioty użyte do przygotowania, podawania roztworu i te, które miały kontakt z paklitakselem należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z substancjami cytotoksycznymi.

pal (PL) Paclimedac, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - manufacturer: medac

National version: 12.04.2013

Paclimedac

Charakterystyka Paclimedac

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paclimedac, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu (Paclitaxelum).

Jedna fiolka 5 ml zawiera 30 mg paklitakselu.

Jedna fiolka 16,7 ml zawiera 100 mg paklitakselu.

Jedna fiolka 50 ml zawiera 300 mg paklitakselu.

Substancje pomocnicze:

Rycynooleinian makrogologlicerolu 527 mg/ml Etanol bezwodny 395 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Paclimedac jest klarownym, bezbarwnym do lekko żółtawego, lepkim roztworem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Rak jajnika: Jako lek pierwszego rzutu w leczeniu raka jajnika, paklitaksel w połączeniu z cisplatyną jest wskazany u pacjentek z zaawansowaną lub resztkową postacią raka (> 1 cm), po wcześniejszej laparotomii.

Jako lek drugiego rzutu w leczeniu raka jajnika, paklitaksel jest wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami po niepowodzeniu standardowej terapii produktami leczniczymi zawierającymi platynę.

Rak piersi. Paklitaksel jest wskazany jako terapia uzupełniająca w leczeniu raka piersi z przerzutami do węzłów po zastosowaniu antracykliny i cyklofosfamidu (terapia AC). Terapia uzupełniająca z paklitakselem powinna być rozważana jako terapia alternatywna do przedłużonej terapii AC.

Paklitaksel jest wskazany w początkowym leczeniu raka piersi miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami w połączeniu z antracykliną u pacjentów, u których leczenie antracyklinami jest odpowiednie, lub w połączeniu z trastuzumabem, u pacjentów z nadmierną ekspresją HER-2 na poziomie 3+ określonym metodami immunohistochemicznymi oraz u pacjentów, u których leczenie antracyklinami nie jest odpowiednie (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Paklitaksel jest wskazany w monoterapii w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których standardowa terapia antracykliną nie przyniosła poprawy lub u których terapia antracyklinami nie była odpowiednia.

Zaawansowana postać niedrobnokomórkowego raka płuca. Paklitaksel w połączeniu z cisplatyną jest wskazany do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ang. non small cell lung cancer -NSCLC) u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego dającego potencjalną szansę na wyleczenie i (lub) radioterapii.

Mięsak Kaposiego związany z AIDS. Paklitaksel jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym mięsakiem Kaposiego związanym z AIDS, u których zawiodła terapia antracykliną liposomalną.

Wskazanie to jest poparte tylko ograniczonymi danymi na temat skuteczności, podsumowanie odpowiednich badań jest przedstawione w punkcie 5.1.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przed podaniem paklitakselu należy u wszystkim pacjentów zastosować premedykację kortykosteroidami, przeciwhistaminowymi produktami leczniczymi i antagonistami receptora H2 np.

Produkt leczniczy

Dawka

Podanie przed paklitakselem

deksametazon

20 mg doustnie* lub iv.

podanie doustne: ok. 12 i 6 godz. lub

podanie iv.: 30 do 60 minut

difenhydramina**

50 mg iv.

30 - 60 minut

cymetydyna

300 mg iv.

30 - 60 minut

lub

ranitydyna

50 mg iv.

30 - 60 minut

* 8-20 mg dla pacjentów z mięsakiem Kaposiego ** ekwiwalent przeciwhistaminowy (np. chlorfeniramina)

Paklitaksel powinien być podawany przez filtr wewnętrzny z membraną mikroporową o średnicy porów < 0,22 pm (patrz punkt 6.6).

Leczenie pierwszego rzutu raka jajnika

Chociaż inne schematy dawkowania są w trakcie badań, zaleca się podawanie skojarzonego schematu paklitakselu z cisplatyną. W zależności od czasu trwania wlewu dożylnego zaleca się dwie dawki paklitakselu: paklitaksel 175 mg/m2 podawany dożylnie przez trzy godziny, z następującym po nim podaniem cisplatyny w dawce 75 mg/m2 w trzytygodniowych przerwach lub paklitaksel 135 mg/m2, w 24-godzinnym wlewie dożylnym z następującym po nim podaniem cisplatyny 75 mg/m2 z trzytygodniowymi przerwami pomiędzy cyklami leczenia (patrz punkt 5.1).

Leczenie drugiego rzutu raka jajnika

Zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 podawanych w ciągu trzech godzin z trzytygodniowymi przerwami pomiędzy cyklami leczenia.

Chemioterapia uzupełniająca w leczeniu raka piersi

Zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 podawanych w ciągu trzech godzin z trzytygodniowymi przerwami podczas 4 cykli leczenia, po terapii AC.

Leczenie pierwszego rzutu raka piersi

Kiedy paklitaksel jest stosowany w połączeniu z doksorubicyną (50 mg/m2), powinien być podawany 24 godziny po doksorubicynie. Zalecana dawka paklitakselu to 220 mg/m2 podawanych dożylnie w ciągu trzech godzin z trzytygodniowymi przerwami pomiędzy cyklami leczenia (patrz punkty 4.5 i 5.1). W połączeniu z trastuzumabem, zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 podawanych dożylnie w ciągu trzech godzin z trzytygodniowymi odstępami pomiędzy cyklami leczenia (patrz punkt 5.1). Paklitaksel w połączeniu z trastuzumabem może być podany we wlewie następnego dnia po pierwszej dawce trastuzumabu lub bezpośrednio po kolejnej dawce trastuzumabu, jeśli poprzednia dawka trastuzumabu była dobrze tolerowana (szczegółowe informacje dotyczące dawkowania patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego trastuzumabu).

Leczenie drugiego rzutu raka piersi

Zalecana dawka paklitakselu to 175 mg/m2 podawanych w ciągu trzech godzin z trzytygodniowymi przerwami pomiędzy cyklami leczenia.

Leczenie zaawansowanego NSCLC

Zalecana dawka paklitakselu to 175 mg/m2 podawanych w ciągu trzech godzin, a następnie podanie cisplatyny w dawce 80 mg/m2, z trzytygodniowymi przerwami pomiędzy cyklami leczenia.

Leczenie mięsaka Kaposiego związanego z AIDS

Zalecana dawka paklitakselu to 100 mg/m2 podawanych w 3-godzinnym wlewie dożylnym, co dwa tygodnie.

Kolejne dawki paklitakselu należy podawać w zależności od indywidualnej tolerancji chorego.

Paklitakselu nie należy podawać ponownie do czasu, aż liczba neutrofilów nie osiągnie wartości > 1,5 x 109/l (> 1 x 109/l u pacjentów z mięsakiem Kaposiego) a liczba płytek krwi nie osiągnie wartości > 100 x 109/l (> 75 x 109/l u pacjentów z mięsakiem Kaposiego). U pacjentów mających ciężką neutropenię (liczba neutrofilów < 0,5 x 109/l utrzymująca się przez 7 dni lub dłużej) lub ciężką neuropatię obwodową, należy zmniejszyć dawkę o 20% (25% u pacjentów z mięsakiem Kaposiego) w kolejnych cyklach leczenia (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. Dostępne dane są niewystarczające, aby zalecić dostosowanie dawek u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.4. i 5.2).

Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby nie powinni być leczeni paklitakselem.

Dzieci i młodzież. Nie zaleca się podawania paklitakselu dzieciom poniżej 18 roku życia, ponieważ brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

4.3. Przeciwwskazania

Ciężka nadwrażliwość na paklitaksel lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w szczególności rycynooleinian makrogologlicerolu (patrz punkt 4.4).

Paklitaksel jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie laktacji (patrz punkt 4.6). Nie należy podawać leku pacjentom, u których liczba neutrofilów przed rozpoczęciem leczenia wynosi < 1,5 x 109/l (< 1 x 109/l u pacjentów z mięsakiem Kaposiego).

W mięsaku Kaposiego paklitaksel jest również przeciwwskazany u pacjentów ze współistniejącymi, ciężkimi, niepoddającymi się leczeniu zakażeniami.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Paklitaksel należy podawać pod kontrolą lekarza doświadczonego w stosowaniu przeciwnowotworowych chemioterapeutycznych produktów leczniczych. Z uwagi na to, że mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości, powinien być dostępny odpowiedni sprzęt do intensywnej terapii.

Przed leczeniem paklitakselem pacjent powinien otrzymać premedykację z zastosowaniem kortykosteroidów, przeciwhistaminowych produktów leczniczych i antagonistów receptora H2 (patrz punkt 4.2).

Paklitaksel należy podać przed cisplatyną w przypadku leczenia skojarzonego (patrz punkt 4.5).

Ciężkie reakcje nadwrażliwości charakteryzujące się dusznością wymagającą leczenia i niedociśnieniem, obrzękiem naczynioruchowym i uogólnioną pokrzywką występują u < 1% pacjentów leczonych paklitakselem po właściwej premedykacji. Reakcje tego typu są prawdopodobnie wywołane działaniem histaminy. Jeśli wystąpią objawy ciężkich reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać wlew dożylny paklitakselu. Należy rozpocząć leczenie objawowe i nie podawać ponownie paklitakselu pacjentowi.

Mielosupresja (głównie neutropenia) jest działaniem toksycznym, ograniczającym dawkę. Obraz krwi należy kontrolować często podczas leczenia paklitakselem. Nie należy podawać produktu leczniczego pacjentowi, dopóki liczba neutrofilów nie osiągnie wartości > 1,5 x 109/l (> 1 x 109/l u pacjentów z mięsakiem Kaposiego), a liczba płytek krwi wartości > 100 x 109/l (> 75 x 109/l u pacjentów z mięsakiem Kaposiego). Podczas badania klinicznego nad terapią mięsaka Kaposiego większości pacjentów podano hematopoetyczny czynnik wzrostu (ang. granulocyte-colony stimulating factor - G-CSF).

Ciężkie zaburzenia w układzie przewodzącym serca opisywano bardzo rzadko w monoterapii paklitakselem. Jeśli u pacjentów podczas stosowania paklitakselu wystąpią wyraźne zaburzenia w układzie przewodzącym serca, należy wdrożyć odpowiednie leczenie, a w czasie dalszego leczenia paklitakselem prowadzić ciągłe monitorowanie czynności serca. W czasie leczenia paklitakselem obserwowano niedociśnienie, nadciśnienie i bradykardię. Pacjenci zwykle nie mają objawów i nie wymagają żadnego leczenia. Zaleca się częstą kontrolę czynności życiowych, zwłaszcza w czasie pierwszej godziny trwania wlewu paklitakselu. Ciężkie zaburzenia czynności układu krążenia częściej obserwowano u pacjentów z NSCLC niż u pacjentów z rakiem piersi lub jajnika. Pojedynczy przypadek niewydolności serca związanej z paklitakselem zaobserwowano w badaniu klinicznym nad terapią mięsaka Kaposiego związanego z AIDS.

Kiedy paklitaksel jest stosowany w połączeniu z doksorubicyną lub trastuzumabem w początkowym leczeniu raka piersi z przerzutami, należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie czynności serca. U pacjentów, u których planowane są wspomniane powyżej skojarzone terapie z paklitakselem, należy przeprowadzić podstawowe badanie kardiologiczne włącznie z historią choroby, badaniem fizykalnym, EKG, ECHO i (lub) MUGA (ang. multi gated acquisition scan; badanie radioizotopowe). Należy monitorować czynność serca podczas całego okresu leczenia (np. co trzy miesiące). Monitorowanie może pomóc w rozpoznaniu pacjentów, u których wystąpią zaburzenia czynności serca. Lekarz prowadzący leczenie powinien dokładnie oszacować dawkę kumulacyjną (mg/m2) antracyklin podczas podejmowania decyzji co do częstości badania czynności komorowej serca. Jeśli badanie wskazuje na pogorszenie czynności serca, nawet jeśli jest ono bezobjawowe, lekarz prowadzący leczenie powinien dokładnie określić kliniczne korzyści dalszego leczenia w porównaniu z możliwością spowodowania niewydolności serca, włącznie z możliwym, jego nieodwracalnym uszkodzeniem. Jeśli leczenie jest kontynuowane, należy częściej monitorować czynność serca (np. po co drugim cyklu leczenia). W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego trastuzumabu lub doksorubicyny.

Chociaż neuropatia obwodowa może wystąpić często, pojawienie się ciężkich objawów jest rzadkie. W ciężkich przypadkach zaleca się zmniejszenie dawki paklitakselu o 20% (25% u pacjentów z mięsakiem Kaposiego) w kolejnych cyklach leczenia. Ciężka neurotoksyczność występuje częściej u pacjentów z NSCLC i z rakiem jajnika, poddanych chemoterapii pierwszego rzutu paklitakselem, podawanym w trzygodzinnej infuzji w połączeniu z cisplatyną, niż u pacjentów poddanych leczeniu paklitakselem w monoterapii lub cyklofosfamidem, po którym następnie podaje się cisplatynę.

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby może wzrastać ryzyko toksyczności, szczególnie mielosupresji stopnia 3.-4. Nie ma dowodów na to, że toksyczność paklitakselu zwiększa się po podawaniu w 3-godzinnym wlewie dożylnym u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Po podawaniu paklitakselu w dłuższych wlewach dożylnych u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby może pojawić się zwiększona mielosupresja. Pacjenci powinni być dokładnie monitorowani pod kątem rozwoju głębokiej mielosupresji (patrz punkt 4.2). Dostępne dane są niewystarczające, aby zalecić dostosowanie dawek u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Nie ma danych dotyczących pacjentów z ciężką wyjściową cholestazą. Nie należy podawać paklitakselu pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby.

Ponieważ Paclimedac zawiera etanol (395 mg/ml), należy uwzględnić możliwe działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy i inne jego działanie.

Podczas stosowania paklitakselu należy zachować ostrożność, aby nie podawać leku do naczyń tętniczych, ponieważ w badaniach tolerancji miejscowej u zwierząt obserwowano po podaniu dotętniczym ciężkie odczyny tkankowe.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy obserwowano rzadko. Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy obserwowano u pacjentów, którzy nie otrzymywali równocześnie antybiotykoterapii.

Należy rozważyć tę reakcję w diagnozie różnicowej w przypadkach wystąpienia ciężkiej lub uporczywej biegunki występującej w czasie lub krótko po stosowaniu paklitakselu.

Paklitaksel w skojarzeniu z radioterapią płuc, niezależnie od kolejności zastosowania, może przyczynić się do rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc.

U pacjentów z mięsakiem Kaposiego ciężkie zapalenie błony śluzowej jest rzadkie. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje, należy zmniejszyć dawkę paklitakselu o 25%.

Produkt leczniczy zawiera rycynooleinian makrogologlicerolu, który może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Cymetydyna podawana w premedykacji nie wpływa na klirens paklitakselu.

Zaleca się podawanie paklitakselu przed cisplatyną w leczeniu pierwszego rzutu raka jajnika. Profil bezpieczeństwa jest taki sam podczas podawania paklitakselu przed cisplatyną, jak podczas podawania paklitakselu w monoterapii. Po podaniu paklitakselu po cisplatynie u pacjentów obserwowano bardziej nasiloną mielosupresję i zmniejszenie klirensu paklitakselu o ok. 20%. U pacjentów leczonych paklitakselem i cisplatyną może wzrastać ryzyko wystąpienia niewydolności nerek podobnie jak podczas leczenia samą cisplatyną nowotworów układu rozrodczego kobiet.

Wydalanie doksorubicyny i jej aktywnych metabolitów może być zmniejszone przez podanie w krótkim odstępie czasu paklitakselu i doksorubicyny. Dlatego paklitaksel w początkowym leczeniu przerzutowej postaci raka piersi należy podawać 24 godziny po podaniu doksorubicyny (patrz punkt 5.2).

Metabolizm paklitakselu jest częściowo katalizowany przez cytochrom P450, izoenzymy CYP2C8 i 3A4 (patrz punkt 5.2). Badania kliniczne wykazały, że głównym szlakiem metabolicznym paklitakselu u człowieka jest przemiana paklitakselu do 6a-hydroksypaklitakselu z udziałem izoenzymu CYP2C8. W oparciu o współczesną wiedzę nie należy spodziewać się klinicznie istotnych interakcji pomiędzy paklitakselem a innymi substratami izoenzymu CYP2C8. Jednoczesne stosowanie ketokonazolu, który jest znanym silnym inhibitorem izoenzymu CYP3A4, nie hamuje eliminacji paklitakselu u pacjentów, dlatego oba produkty lecznicze mogą być stosowane jednocześnie, bez konieczności dostosowania dawek. Dalsze dane dotyczące możliwości wystąpienia interakcji paklitakselu z innymi substratami/inhibitorami izoenzymu CYP3A4 są ograniczone. Dlatego należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania paklitakselu ze znanymi lekami hamującymi (np. erytromycyną, fluoksetyną, gemfibrozylem) lub pobudzającymi (np. ryfampicyną, karbamazepiną, fenytoiną, fenobarbitalem, efawirenzem, newirapiną) izoenzym CYP2C8 lub izoenzym CYP3A4.

Badania na pacjentach z mięsakiem Kaposiego, przyjmujących równocześnie wiele innych leków, wskazują, że klirens układowy paklitakselu był znamiennie niższy w obecności nelfinawiru i rytonawiru, ale nie z indynawirem. Dostępne są niewystarczające informacje o interakcjach z innymi inhibitorami proteazy. W związku z powyższym należy zachować ostrożność podczas podawania paklitakselu pacjentom otrzymującym inhibitory proteazy w terapii skojarzonej.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wykazano, że paklitaksel ma toksyczny wpływ na zarodek i płód u królików oraz zmniejsza płodność u szczurów.

Brak danych dotyczących stosowania paklitakselu u ciężarnych kobiet. Podobnie jak inne leki cytostatyczne, paklitaksel może powodować uszkodzenie płodu. Paklitaksel jest przeciwwskazany w ciąży. Kobiety powinny być poinformowane o konieczności zapobiegania ciąży podczas leczenia paklitakselem i o potrzebie natychmiastowego zgłoszenia lekarzowi prowadzącemu leczenie zajścia w ciążę.

Laktacja

Nie wiadomo, czy paklitaksel przenika do mleka matki u człowieka. Paklitaksel jest przeciwwskazany u kobiet karmiących. Należy przerwać karmienie piersią w czasie leczenia paklitakselem.

4.7    Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paklitaksel nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zwrócić uwagę, że produkt leczniczy Paclimedac zawiera alkohol (patrz punkty 4.4 i 6.1). Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zmniejszona ze względu na zawartość alkoholu w produkcie leczniczym.

4.8    Działania niepożądane

Jeśli nie podano inaczej, poniżej opisane dane odnoszą się do wyników badań klinicznych obejmujących 812 pacjentów z guzami litymi, którzy byli leczeni paklitakselem w monoterapii.

Ze względu na znaczną specyficzność grupy pacjentów z mięsakiem Kaposiego na końcu niniejszego punktu przedstawiono specjalny akapit w oparciu o badanie kliniczne z udziałem 107 pacjentów.

Jeśli nie podano inaczej, to częstość i nasilenie opisanych działań niepożądanych były zazwyczaj podobne u pacjentów otrzymujących paklitaksel w leczeniu raka jajnika, raka piersi lub NSCLC. Żadne z opisanych działań niepożądanych nie było wyraźnie zależne od wieku pacjentów.

Najczęstszym działaniem niepożądanym była mielosupresja. Ciężka neutropenia (< 0,5 x 109/l) występowała u 28% pacjentów, jednak nie miała związku z epizodami gorączki. Jedynie u 1% pacjentów ciężka neutropenia utrzymywała się przez > 7 dni. Trombocytopenię stwierdzono u 11% pacjentów. U 3% pacjentów co najmniej raz w trakcie badania liczba płytek krwi zmniejszyła się do najmniejszej wartości < 50 x 109/l. Niedokrwistość obserwowano u 64% pacjentów, jednak w ciężkiej postaci (Hb < 5 mmol/l) występowała tylko u 6% pacjentów. Częstość występowania i nasilenie niedokrwistości były zależne od początkowych stężeń hemoglobiny.

Neurotoksyczność, głównie neuropatia obwodowa występowała częściej i miała cięższy przebieg u pacjentów, którym podano paklitaksel w dawce 175 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie dożylnym (85% neurotoksyczność, 15% o ciężkim przebiegu) niż u pacjentów leczonych paklitakselem w dawce 135 mg/m2 w 24-godzinnym wlewie dożylnym (25% neuropatia obwodowa, 3% o ciężkim przebiegu) w skojarzeniu z cisplatyną. Obserwowano widoczne zwiększenie liczby przypadków ciężkiej neurotoksyczności u pacjentów z NSCLC i rakiem jajnika leczonych paklitakselem w 3-godzinnym wlewie dożylnym z następującym po nim podaniem cisplatyny. Neuropatia obwodowa może występować podczas pierwszego cyklu leczenia i może się pogarszać wraz z kontynuacją leczenia paklitakselem. Neuropatia obwodowa była przyczyną przerwania leczenia paklitakselem w kilku przypadkach. W ciągu kilku miesięcy po zakończeniu leczenia paklitakselem obserwowano poprawę lub ustąpienie objawów ze strony obwodowego układu nerwowego. Neuropatie będące następstwem wcześniejszego leczenia paklitakselem nie są przeciwwskazaniem do stosowania paklitakselu.

Bóle stawów lub bóle mięśni obserwowano u 60% pacjentów i u 13% z dużym nasileniem.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości z możliwym zgonem (opisane jako wymagające leczenia obniżenie ciśnienia krwi, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia oddychania wymagające leczenia rozszerzającego oskrzela lub uogólniona pokrzywka) obserwowano u 2 pacjentów (< 1% pacjentów). U 34% pacjentów (17% wszystkich podanych cykli leczenia) wystąpiły łagodne reakcje nadwrażliwości. Te łagodne reakcje, głównie w postaci uderzenia gorąca i wysypki, nie wymagały leczenia lub przerwania stosowania paklitakselu.

Reakcje w miejscu podania występujące podczas podawania dożylnego mogą prowadzić do obrzęku, bólu, rumienia i stwardnienia skóry w miej scu podania. Wynaczynienie może spowodować zapalenie podskórnej tkanki łącznej. Obserwowano oddzielanie się i/lub złuszczanie naskórka, czasami związane z wynaczynieniem. Mogą wystąpić również przebarwienia skóry. Istnieją pojedyncze doniesienia o reakcjach skórnych tzw. reakcjach „przypominających” w miejscach wcześniejszych wynaczynień po podaniu paklitakselu w innym miejscu. Nie jest obecnie znane specyficzne leczenie wynaczynień.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane niezależnie od ich nasilenia, związane z podaniem paklitakselu w monoterapii w 3-godzinnych infuzjach w leczeniu zmian z przerzutami (812 pacjentów poddanych leczeniu w badaniu klinicznym) oraz działania niepożądane zgłaszane podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu paklitakselu do obrotu*.

Występowanie działań niepożądanych przedstawiono poniżej i oznaczono w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenie (głównie zakażenia układu moczowego i górnych dróg oddechowych) z notowanymi przypadkami zgonów. Niezbyt często: wstrząs septyczny

Rzadko*: zapalenie płuc, zapalenie otrzewnej, posocznica

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: mielosupresja, neutropenia, niedokrwistość,

trombocytopenia, leukopenia, krwawienia

Rzadko*: neutropenia gorączkowa

Bardzo rzadko*: ostra białaczka szpikowa, zespół

mielodysplastyczny

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo często: łagodne reakcje nadwrażliwości (głównie uderzenia gorąca i wysypka)

Niezbyt często: nasilone reakcje nadwrażliwości wymagające leczenia (np. obniżenie ciśnienia krwi, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia oddychania, uogólniona pokrzywka, dreszcze, bóle pleców, ból w klatce piersiowej, tachykardia, ból brzucha, ból kończyn, obfite pocenie się i nadciśnienie)

Rzadko*: reakcje anafilaktyczne Bardzo rzadko*: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko*: jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko*: stany splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: neurotoksyczność (głównie neuropatia obwodowa) Rzadko*: neuropatia ruchowa (z łagodnym osłabieniem obwodowym)

Bardzo rzadko*: neuropatia nerwów autonomicznych (prowadząca do niedrożności porażennej jelit i niedociśnienia ortostatycznego), napady typu grand mal, drgawki, encefalopatia, zawroty głowy, bóle głowy, ataksja

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko*: zaburzenia czynności nerwu wzrokowego i/lub widzenia (błyskające mroczki), szczególnie u pacjentów

otrzymujących większe niż zalecane dawki leku

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko*: ototoksyczność, utrata słuchu, szumy uszne, zawroty głowy

Zaburzenia serca

Często: bradykardia

Niezbyt często: kardiomiopatia, bezobjawowy częstoskurcz komorowy, tachykardia ze skurczami dodatkowymi, blok przedsionkowo-komorowy i omdlenia, zawał mięśnia sercowego Bardzo rzadko*: migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: niedociśnienie

Niezbyt często: nadciśnienie tętnicze, zakrzepica, zakrzepowe

zapalenie żył

Bardzo rzadko*: wstrząs

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko*: duszność, wysięk opłucnowy, śródmiąższowe zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, zatorowość płucna, niewydolność oddechowa

Bardzo rzadko*: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, zapalenie błon śluzowych

Niezbyt często*: niedrożność jelit, perforacje jelita, niedokrwienne zapalenie okrężnicy, zapalenie trzustki Bardzo rzadko*: zakrzepica naczyń krezki, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zapalenie przełyku, zaparcia, wodobrzusze, zapalenie okrężnicy neutropeniczne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko*: martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa (z przypadkami zgonów)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: łysienie

Często: przemijające, łagodne zmiany w obrębie skóry i paznokci Rzadko*: świąd, wysypka, rumień

Bardzo rzadko*: zespół Stevensa i Johnsona, toksyczna martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, oddzielanie się paznokcia od łożyska (chorzy podczas leczenia powinni stosować środki chroniące ręce i stopy przed światłem słonecznym)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: odczyny w miejscu podania (włącznie z ograniczonym obrzękiem, bólem, rumieniem, stwardnieniem, sporadyczne wynaczynienia mogą powodować zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienie skóry i martwicę skóry)

Rzadko*: osłabienie, gorączka, odwodnienie, obrzęk, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Często: wyraźne zwiększenie aktywności AspAT, wyraźne zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej Niezbyt często: wyraźne zwiększenie stężenia bilirubiny Rzadko*: zwiększenie stężenia kreatyniny

U pacjentów z rakiem piersi otrzymujących paklitaksel jako leczenie wspomagające po terapii AC częściej występowała neurotoksyczność, reakcje alergiczne, bóle stawów/mięśni, niedokrwistość, zakażenia, gorączka, nudności/wymioty i biegunka niż u pacjentów otrzymujących jedynie terapię AC. Częstość występowania tych działań niepożądanych była taka sama, jak podczas monoterapii paklitakselem, co opisano powyżej.

Terapia skojarzona

Poniżej wymienione działania niepożądane obserwowano w dwóch dużych badaniach klinicznych dotyczących chemioterapii pierwszego rzutu w raku jajnika (paklitaksel + cisplatyna: ponad 1050 pacjentek) oraz dwóch badaniach klinicznych III fazy dotyczących terapii pierwszego rzutu raka piersi z przerzutami. W jednym badaniu badano skojarzone leczenie z doksorubicyną (paklitaksel + doksorubicyna: 267 pacjentek), a w drugim badaniu badano leczenie skojarzone z trastuzumabem (planowana podgrupa przyjmująca paklitaksel + trastuzumab: 188 pacjentek). Ponadto badano skojarzone leczenie paklitakselu i cisplatyny u ponad 360 pacjentów z zaawansowanym NSCLC w dwóch badaniach III fazy (patrz punkt 5.1).

Neurotoksyczność, bóle stawów/mięśni i nadwrażliwość obserwowano częściej i miały one cięższy przebieg u pacjentów, którym podawano paklitaksel w 3-godzinnym wlewie dożylnym z następującym po nim podaniem cisplatyny w chemioterapii pierwszego rzutu raka jajnika niż u pacjentów leczonych cyklofosfamidem, a następnie cisplatyną. Mielosupresja występowała rzadziej i miała łagodniejszy przebieg po leczeniu paklitakselem w 3-godzinnym wlewie dożylnym z następującym po nim podaniem cisplatyny niż po leczeniu cyklofosfamidem, a następnie cisplatyną.

Neutropenię, niedokrwistość, obwodową neuropatię, bóle stawów/mięśni, osłabienie, gorączkę i biegunkę obserwowano częściej i o cięższym przebiegu w chemioterapii pierwszego rzutu raka piersi z przerzutami z zastosowaniem paklitakselu (220 mg/m2) w 3-godzinnym wlewie dożylnym 24 godziny po podaniu doksorubicyny (50 mg/m2) niż w chemioterapii standardowej FAC (5-FU 500 mg/m2, doksorubicyna 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2). Wydaje się, że po podaniu paklitakselu (220 mg/m2) jednocześnie z doksorubicyną (50 mg/m2) nudności i wymioty pojawiały się rzadziej i miały lżejszy przebieg niż w standardowej terapii FAC. Podanie kortykosteroidów może prowadzić do zmniejszenia częstości występowania i nasilenia nudności i wymiotów w grupie pacjentów leczonych paklitakselem z doksorubicyną.

Następujące zaburzenia (niezależnie od związku obserwowanych objawów z paklitakselem lub trastuzumabem) odnotowano częściej w leczeniu pierwszego rzutu raka piersi z przerzutami z zastosowaniem 3-godzinnego wlewu paklitakselu w skojarzeniu z trastuzumabem, niż w przypadku podawania paklitakselu w monoterapii: niewydolność serca (8% wzgl. 1%), zakażenia (46% wzgl. 27%), dreszcze (42% wzgl. 4%), gorączka (47% wzgl. 23%), kaszel (42% wzgl. 22%), wysypka (39% wzgl. 18%), bóle stawów (37% wzgl. 21%), tachykardia (12% wzgl. 4%), biegunka (45% wzgl. 30%), nadciśnienie (11% wzgl. 3%), krwawienie z nosa (18% wzgl. 4%), trądzik (11% wzgl. 3%), opryszczka (12% wzgl. 3%), przypadkowe urazy (13% wzgl. 3%), bezsenność (25% wzgl. 13%), katar (22% wzgl. 5%), zapalenie zatok (21% wzgl. 7%) i odczyny skórne w miejscu podania (7% wzgl. 1%). Część z tych różnic częstości występowania może wynikać ze zwiększonej liczby i czasu trwania cykli leczenia połączeniem paklitakselu z trastuzumabem w porównaniu z podaniem paklitakselu w monoterapii. Ciężkie działania niepożądane występowały z podobną częstością w przypadku stosowania skojarzonego leczenia paklitakselem z trastuzumabem i w przypadku stosowania paklitakselu w monoterapii.

Podczas podawania doksorubicyny w połączeniu z paklitakselem w raku piersi z przerzutami obserwowano nieprawidłową czynność skurczową serca (zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory o > 20%) u 15% pacjentów, a podczas standardowej terapii FAC - u 10% pacjentów.

Zastoinowa niewydolność serca występowała u < 1% pacjentów leczonych zarówno paklitakselem z doksorubicyną, jak i standardową terapią FAC. Podawanie trastuzumabu w skojarzeniu z paklitakselem u pacjentów leczonych uprzednio antracyklinami powodowało zwiększenie częstości występowania i cięższy przebieg zaburzeń czynności serca w porównaniu do pacjentów leczonych paklitakselem w monoterapii (klasyfikacja wg NYHA, stopień I/II: 10% wzgl. 0%; stopień III/IV: 2% wzgl. 1%), które w nielicznych przypadkach kończyło się zgonem (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego trastuzumabu). Poza tymi rzadkimi przypadkami, pacjenci reagowali na właściwe leczenie.

Popromienne zapalenie płuc występowało u pacjentów poddawanych dodatkowo radioterapii.

Mięsak Kaposiego związany z AIDS

Oprócz hematologicznych i wątrobowych działań niepożądanych (opisanych poniżej) częstość występowania i stopień nasilenia działań niepożądanych jest na podstawie badania klinicznego z udziałem 107 pacjentów zasadniczo podobny w przypadku pacjentów z mięsakiem Kaposiego i pacjentów leczonych paklitakselem w monoterapii innych guzów litych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Toksyczność wywołująca mielosupresję była głównym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie dawki. Neutropenia jest najważniejszym objawem hematologicznej toksyczności. Podczas początkowego leczenia ciężka neutropenia (< 0,5 x 109/l) występowała u 20% pacjentów. Podczas całego okresu leczenia ciężką neutropenię obserwowano u 39% pacjentów. Neutropenia utrzymywała się przez > 7 dni u 41% pacjentów i przez 30-35 dni u 8% pacjentów. W ciągu 35 dni neutropenia ustępowała u wszystkich badanych pacjentów. Częstość występowania neutropenii czwartego stopnia trwającej > 7 dni wynosiła 22%.

Gorączkę neutropeniczną związaną ze stosowaniem paklitakselu obserwowano u 14% pacjentów i w 1,3% cykli leczenia. Podczas podawania paklitakselu zanotowano 3 zakończone zgonem epizody posocznicy (2,8%), związane z podawaniem produktu leczniczego.

Trombocytopenię obserwowano u 50% pacjentów. W 9% przypadków miała ona ciężki przebieg (< 50 x 109/l). Spadek liczby płytek krwi < 75 x 109/l przynajmniej raz podczas leczenia wystąpił jedynie u 14% pacjentów. Obserwowano krwawienia, ale epizody krwawień związane ze stosowaniem paklitakselu odnotowano u < 3% pacjentów.

Niedokrwistość (Hb < 11 g/dl) obserwowano u 61% pacjentów. W 10% przypadków miała ona ciężki przebieg (Hb < 8 g/dl). Transfuzje masy erytrocytarnej były konieczne u 21% pacjentów.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. U pacjentów (> 50% stosowało inhibitory proteazy) z prawidłową wyjściową czynnością wątroby u 28% zwiększyło się stężenie bilirubiny, u 43% aktywność fosfatazy zasadowej i u 44% AspAT (SGOT). Znaczne zwiększenie dla każdego z powyżej opisanych parametrów laboratoryjnych występowało w 1% przypadków.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum w przypadku przedawkowania paklitakselu. Najbardziej spodziewane objawy związane z przedawkowaniem to mielosupresja, neuropatia obwodowa i zapalenie błon śluzowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: alkaloidy roślinne i inne związki pochodzenia naturalnego, taksany, kod ATC: L01C D01

Paklitaksel jest nowym lekiem o działaniu antagonistycznym wobec mikrotubul, który sprzyja tworzeniu mikrotubul z dimeru tubuliny i stabilizuje je zapobiegając ich depolimeryzacji. Wynikiem tego działania jest zahamowanie prawidłowej dynamicznej reorganizacji sieci mikrotubul, niezbędnej dla podstawowych czynności komórki związanych z interfazą i podziałem mitotycznym. Dodatkowo paklitaksel powoduje powstawanie nieprawidłowych skupisk mikrotubul w trakcie całego cyklu komórkowego oraz powstawanie wiązek mikrotubul astralnych w trakcie mitozy.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność stosowania paklitakselu jako leku pierwszego rzutu w leczeniu raka jajnika oceniano w dwóch dużych badaniach klinicznych z randomizacją, z grupą kontrolną (w porównaniu z leczeniem cyklofosfamidem w dawce 750 mg/m2 z cisplatyną w dawce 75 mg/m2). W pierwszym badaniu klinicznym (B-MS CA 139-209) ponad 650 pacjentkom z pierwotnym rakiem jajnika w stopniu zaawansowania IIb-c, III lub IV podano maksymalnie 9 cykli leczenia paklitakselem (175 mg/m2 w ciągu 3 godzin), a następnie cisplatynę (75 mg/m2) lub zastosowano leczenie kontrolne. W drugim dużym badaniu (GOG-111/B-MS CA 139-022) u ponad 400 pacjentek z pierwotnym rakiem jajnika z III/IV stopniem zaawansowania, z resztkowym nowotworem > 1 cm po stopniowej laparotomii lub z przerzutami odległymi oceniano terapię składającą się z maksymalnie 6 cykli paklitakselu (135 mg/m2 w ciągu 24 godzin) z następującym podaniem cisplatyny (75 mg/m2) w porównaniu z grupą kontrolną. Chociaż nie porównywano bezpośrednio obu różnych dawek paklitakselu, to w obu badaniach pacjentki leczone paklitakselem w połączeniu z cisplatyną wykazywały znamiennie lepszą odpowiedź kliniczną, wydłużenie czasu bez progresji choroby i dłuższy czas przeżycia w porównaniu z terapią standardową. W leczeniu zaawansowanego raka jajnika u pacjentek, którym podawano trzygodzinny wlew paklitakselu jednocześnie z cisplatyną obserwowano nasilenie neurotoksyczności, bólów stawów/mięśni, ale mniejszą mielosupresję w porównaniu do pacjentek otrzymujących cyklofosfamid z cisplatyną.

3121 pacjentek z rakiem piersi z obecnością przerzutów do węzłów otrzymało terapię uzupełniającą paklitakselem lub pozostawało bez chemioterapii po 4 cyklach leczenia z doksorubicyną i cyklofosfamidem (CALGB 9344, BMS CA 139-223). Mediana czasu obserwacji wynosiła 69 miesięcy. Pacjentki otrzymujące leczenie paklitakselem miały znamiennie mniejsze (o 18%) ryzyko nawrotu (p=0,0014) oraz znamiennie mniejsze (o 19%) ryzyko zgonu (p=0,0044) niż pacjentki, które otrzymały tylko AC. Badania retrospektywne wykazały korzyści dla wszystkich pacjentek. U pacjentek z nowotworami bez ekspresji receptorów hormonalnych lub nieznanym statusem receptorów hormonalnych zmniejszenie ryzyka nawrotu nowotworu wyniosło 28%

(95% przedział ufności 0,59-0,86). W podgrupie pacjentów z nowotworami z dodatnią ekspresją receptorów hormonalnych zmniejszenie ryzyka nawrotu nowotworu wyniosło 9% (95% przedział ufności: 0,78-1,07). Schemat badania nie przewidywał badania wpływu dłuższego niż 4 cykle leczenia AC, dlatego nie można wykluczyć opierając się o to badanie, że obserwowane działanie może być częściowo spowodowane różnicą okresu chemioterapii w dwóch ramionach leczenia (AC 4 cykle leczenia; AC + paklitaksel 8 cykli leczenia). Dlatego terapię uzupełniającą z zastosowaniem paklitakselu należy traktować jako alternatywę do przedłużonej terapii AC.

W innym dużym badaniu (NSABP B-28, BMS CA139-270) o podobnym schemacie 3060 pacjentek z rakiem piersi randomizowano i otrzymały one leczenie paklitakselem w dawkach większych niż 225 mg/m2 po 4 cyklach leczenia AC. U pacjentek otrzymujących paklitaksel przez okres, którego mediana wynosiła 64 miesiące czasu obserwacji stwierdzono statystycznie znamienne (p=0,006) zmniejszenie o 17% ryzyka nawrotów w porównaniu z chorymi otrzymującymi jedynie leczenie AC. Leczenie paklitakselem powodowało zmniejszenie ryzyka zgonu o 7% (95% przedział ufności: 0,781,12). Wszystkie analizy w podgrupach potwierdzają korzyść leczenia paklitakselem. W tym badaniu u pacjentek z nowotworami z dodatnią ekspresją receptora hormonalnego stwierdzono zmniejszenie ryzyka nawrotów o 23% (95% przedział ufności: 0,6-0,92). W podgrupie pacjentów z nowotworami o ujemnej ekspresji receptorów hormonalnych występowało zmniejszenie ryzyka nawrotów o 10%

(95% przedział ufności: 0,7-1,11).

Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia pierwszego rzutu paklitakselem raka piersi z przerzutami oceniano w dwóch otwartych badaniach III fazy z randomizacją, z grupą kontrolną.

W pierwszym badaniu (BMS CA139-278) połączenie doksorubicyny podanej w bolusie w dawce 50 mg/m2 i paklitakselu podanego po 24 godzinach (220 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie dożylnym) (terapia AT) porównano ze standardową terapią FAC (5-FU 500 mg/m2, doksorubicyna 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2). Obydwa schematy leczenia były podawane co trzeci tydzień przez 8 cykli leczenia. W tym badaniu brało udział 267 pacjentek z rakiem piersi z przerzutami, które albo nie otrzymały wcześniej chemioterapii, albo otrzymały tylko chemioterapię w leczeniu dodatkowym bez antracyklin. Wyniki pokazały istotną różnicę w czasie rozwoju nowotworu pomiędzy pacjentkami leczonymi AT i pacjentkami leczonymi FAC (8,2 wzgl. 6,2 miesiąca; p=0,029). Mediana czasu przeżycia była lepsza dla grupy otrzymującej paklitaksel/doksorubicynę niż dla grupy otrzymującej

FAC (23 wzgl. 18,3 miesiąca; p=0,004). W grupie leczonej AT i w grupie leczonej FAC w okresie kontrolnym odpowiednio 44% i 48% pacjentów otrzymało chemioterapię, która w odpowiednio 7% przypadków i w 50% przypadków wiązała się z podaniem taksanów. Całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie był również znamiennie wyższy w grupie leczonej AT niż w grupie leczonej FAC (68% wzgl. 55%).

Całkowita odpowiedź na leczenie wynosiła 19% u pacjentów leczonych paklitakselem z doksorubicyną w porównaniu do 8% pacjentów leczonych FAC. Wszystkie kolejne niezależne badania skuteczności ze ślepą próbą potwierdziły te wyniki.

W drugim zasadniczym badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania paklitakselu i trastuzumabu w analizie planowej w podgrupach (pacjentki z rakiem piersi z przerzutami, które otrzymywały wcześniej terapię uzupełniająca antracyklinami) badania HO648g. Nie badano skuteczności skojarzonego leczenia trastuzumabem i paklitakselem u pacjentek nieleczonych uprzednio terapią uzupełniającą antracyklinami. Porównywano połączenie trastuzumabu (4 mg/kg dawka nasycająca z następującą po niej dawką 2 mg/kg na tydzień) i paklitakselu (175 mg/m2) w 3-godzinnym wlewie dożylnym co trzy tygodnie z monoterapią paklitakselem (175 mg/m2) w 3-godzinnym wlewie dożylnym co trzy tygodnie u 188 pacjentek z rakiem piersi z przerzutami z nadmierną ekspresją HER-2 (2+ lub 3+ oznaczane w badaniu immunohistochemicznym) i z wcześniejszym podawaniem antracyklin. Paklitaksel był podawany co trzy tygodnie w co najmniej 6 cyklach leczenia, natomiast trastuzumab był stosowany co tydzień, aż do wystąpienia progresji choroby. Wyniki pokazały istotną korzyść stosowania leczenia skojarzonego paklitakselem z trastuzumabem w porównaniu do monoterapii paklitakselem z zastosowaniem kryterium czasowego czasu do wystąpienia progresji nowotworu (6,9 wzgl. 3,0 miesięcy), odsetka odpowiedzi (41% wzgl. 17%) i okresu trwania odpowiedzi klinicznej (10,5 wzgl. 4,5 miesiąca). Najpoważniejszym działaniem niepożądanym po stosowaniu paklitakselu z trastuzumabem były zaburzenia czynności serca (patrz punkt 4.8).

Leczenie zaawansowanej postaci NSCLC paklitakselem w dawce 175 mg/m2 z następującym po nim podaniem cisplatyny 80 mg/m2 oceniano w dwóch badaniach III fazy (367 pacjentów otrzymujących terapię paklitakselem). Oba badania przeprowadzono z randomizacją. W jednym porównywano terapię paklitakselem z leczeniem cisplatyną 100 mg/m2, w drugim stosowano tenipozyd 100 mg/m2, z następującym podaniem cisplatyny 80 mg/m2 (367 pacjentów otrzymujących leczenie porównawcze). Wyniki uzyskane w obu badaniach były podobne. Nie obserwowano znamiennych różnic śmiertelności pacjentów leczonych m.in. paklitakselem i w grupach porównawczych (mediana czasu przeżycia 8,1 i 9,5 miesiąca w grupie z paklitakselem oraz 8,6 i 9,9 miesiąca w grupach porównawczych). Nie odnotowano również znamiennych różnic pomiędzy badanymi schematami leczenia w zakresie okresu przeżycia bez progresji choroby. Obserwowano znaczącą korzyść dotyczącą czasu odpowiedzi klinicznej na stosowane leczenie. Badania jakości życia pokazały, że leczenie paklitakselem jest korzystniejsze dla pacjentów, jeśli chodzi o utratę apetytu, ale jest wyraźnie mniej korzystne, jeśli chodzi o występowanie neuropatii obwodowej (p < 0,008).

W leczeniu mięsaka Kaposiego związanego z AIDS skuteczność i bezpieczeństwo stosowania paklitakselu badano w badaniu nieporównawczym z udziałem pacjentów z zaawansowaną postacią mięsaka Kaposiego, poprzednio leczonych chemioterapią układową. Głównym punktem końcowym była reakcja nowotworu na leczenie. Spośród 107 pacjentów 63 uznano za opornych na antracykliny liposomalne. Ta podgrupa jest uważana za stanowiącą podstawową populację analizy skuteczności. Ogólny odsetek skuteczności (pełna/częściowa) odpowiedzi po podaniu 15 cykli leczenia wynosił 57% (przedział ufności 44%-70%) u pacjentów opornych na antracykliny liposomalne. Ponad 50% odpowiedzi była widoczna po pierwszych 3 cyklach. U pacjentów opornych na antracykliny liposomalne odsetki odpowiedzi były porównywalne w przypadku pacjentów, którzy nigdy nie otrzymali inhibitora proteazy (55,6%) i tych, którzy otrzymali go raz przynajmniej 2 miesiące przed leczeniem paklitakselem (60,9%). Mediana czasu do progresji u pacjentów podstawowej populacji wynosiła 468 dni (95% przedział ufności 257-NE). Mediana czasu przeżycia nie mogła być obliczona, lecz dolna granica zakresu 95% wynosiła 617 dni u pacjentów z podstawowej populacji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym paklitaksel wykazuje dwufazowy spadek stężenia w osoczu krwi.

Właściwości farmakokinetyczne paklitakselu badano po zastosowaniu dawek 135 mg/m2 i 175 mg/m2 we wlewie dożylnym trwającym 3 i 24 godziny. Średni okres półtrwania fazy końcowej wynosił od 3,0 do 52,7 godziny, a średnia wartość niekompartmentowego klirensu całkowitego wyniosła od 11,6 do 24 l/godz./m2'. Całkowity klirens paklitakselu zmniejszał się w przypadku większych stężeń w osoczu. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosiła od 198 do 688 l/m2, wskazując na dużą dystrybucję pozanaczyniową i/lub duży stopień związania z tkankami. Stosując rosnące dawki w 3-godzinnym wlewie dożylnym, stwierdzono nieliniową farmakokinetykę leku. Zwiększenie dawki o 30% ze 135 mg/m2 do 175 mg/m2 powodowało zwiększenie wartości Cmax i AUC->^ odpowiednio o 75% i 81%.

Po podaniu 100 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie dożylnym 19 pacjentom z mięsakiem Kaposiego średnie Cmax wyniosło 1530 ng/ml (zakres: 761-2860 ng/ml) a średnie AUC wyniosło 5619 ng godz./ml (zakres: 2609-9428 ng godz./ml). Klirens wynosił 20,6 l/godz./m2 (zakres 1138 l/godz./m2), a wielkość dystrybucji - 291 l/m2 (zakres: 121-638 l/m2). Uśredniony końcowy okres połowicznej eliminacji leku wynosił 23,7 godziny (zakres 12-33 godzin).

Różnice wewnątrzosobnicze w ekspozycji organizmu na paklitaksel były minimalne. Nie obserwowano kumulacji paklitakselu w następstwie powtarzanych cykli leczenia.

Badania in vitro u ludzi wykazały, że 89%-98% paklitakselu wiąże się z białkami osocza. Obecność cymetydyny, ranitydyny, deksametazonu albo difenhydraminy nie miała wpływu na stopień wiązania paklitakselu z białkami.

Rozmieszczenie metaboliczne paklitakselu u ludzi nie zostało w pełni poznane. Średnie wartości całkowitej ilości niezmienionego leku wydalanego w moczu wynosiły od 1,3% do 12,6% dawki podanej, co wskazuje na duży udział klirensu pozanerkowego. Metabolizm wątrobowy i wydzielanie z żółcią mogą być uznane za główną drogę eliminacji paklitakselu. Lek metabolizowany jest, jak się wydaje, głównie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Po podaniu znaczonego paklitakselu, przeciętnie 26%, 2% i 6% radioaktywnego związku wydalane było z kałem, odpowiednio jako 6a-hydroksypaklitaksel, 3'-p-hydroksy-paklitaksel i 6a-3'-p-dihydroksy-paklitaksel. Powstawanie tych hydroksylowanych metabolitów katalizowane jest odpowiednio przez izoenzymy CYP2C8, -3A4 lub przez obydwa izoenzymy razem. Nie badano w szczególności wpływu zaburzeń czynności nerek i wątroby na wydalanie paklitakselu podawanego w 3-godzinnym wlewie dożylnym. Parametry farmakokinetyczne u chorego hemodializowanego, otrzymującego paklitaksel (135 mg/m2) w 3-godzinnym wlewie dożylnym mieściły się w przedziale określonym dla pacjentów niedializowanych.

W badaniach klinicznych, w których podawano paklitaksel z doksorubicyną, dystrybucja i eliminacja doksorubicyny i jej metabolitów uległy wydłużeniu. Całkowita ekspozycja osocza na doksorubicynę była o 30% wyższa podczas podania paklitakselu bezpośrednio po doksorubicynie niż w przypadku podania w odstępie 24-godzinnym.

Przed zastosowaniem paklitakselu w połączeniu z innymi produktami leczniczymi należy zapoznać się z treścią Charakterystyk Produktów Leczniczych cisplatyny, doksorubicyny lub trastuzumabu w celu uzyskania dalszych informacji o zastosowaniu tych produktów leczniczych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie badano potencjalnego działania rakotwórczego paklitakselu. Jednakże, ze względu na mechanizm działania paklitaksel może mieć działanie rakotwórcze i genotoksyczne. W badaniach in vitro i in vivo u ssaków wykazano, że paklitaksel działa mutagennie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogologlicerolu rycynooleinian

Etanol bezwodny

Kwas cytrynowy bezwodny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Rycynooleinian makrogologlicerolu może powodować wypłukiwanie DEHP (di-(2-etyloheksylo)ftalanu) z pojemników wykonanych z polichlorku winylu (PCW), w ilościach zwiększających się wraz z upływem czasu i ze wzrostem stężenia leku. Dlatego przygotowanie, przechowywanie i podawanie rozcieńczonego produktu leczniczego Paclimedac powinno odbywać się z użyciem sprzętu nie zawierającego PCW.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta fiolka: 3 lata

Po otwarciu:

Pod względem mikrobiologicznym, chemicznym i fizycznym produkt leczniczy może być przechowywany przez maksymalnie 28 dni w temperaturze 25°C. Za inne warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Po rozcieńczeniu:

Rozcieńczony roztwór do infuzji zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną do 72 godzin w temperaturze 25°C.

Nie należy przechowywać w lodówce rozcieńczonych roztworów (patrz punkt 6.6).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór należy natychmiast zużyć.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki ze szkła typu I (z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytym politetrafluoroetylenem (PTFE)) zawierające 30 mg, 100 mg lub 300 mg paklitakselu odpowiednio w 5 ml, 16,7 ml lub 50 ml roztworu.

Każda fiolka jest pakowana oddzielnie w pudełko. Dostępne są zbiorcze opakowania po 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Należy przestrzegać aktualnych krajowych przepisów dotyczących stosowania leków przeciwnowotworowych.

Stosowanie. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, podczas stosowania paklitakselu należy zachować ostrożność. Rozcieńczanie powinno być wykonywane w warunkach jałowych przez przeszkolony personel w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. Należy przestrzegać środków ostrożności zapobiegających kontaktowi leku ze skórą i błonami śluzowymi. W razie kontaktu roztworu leku ze skórą, miejsce to należy dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu miejscowego obserwowano mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie skóry. W razie kontaktu leku z błonami śluzowymi, należy natychmiast przepłukać je wodą. Wdychanie oparów roztworu powodowało duszność, ból w klatce piersiowej, pieczenie w gardle i nudności .

W zamkniętej fiolce przechowywanej w lodówce może wytrącić się osad, który ponownie rozpuszcza się po delikatnym wstrząsaniu lub nawet bez wstrząsania, po osiągnięciu temperatury pokojowej. Nie wpływa to na jakość produktu. Fiolkę należy zniszczyć, jeśli roztwór pozostaje mętny lub jeśli powstały osad nie rozpuszcza się.

Po wielokrotnym wprowadzaniu igły i pobieraniu roztworu z fiolki produkt leczniczy zachowuje stabilność mikrobiologiczną, chemiczną i fizyczną do 28 dni w temperaturze 25 C. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za inne warunki oraz czas przechowywania produktu.

Nie zaleca się używania aplikatorów do podawania leków przeciwnowotworowych, ponieważ mogą one uszkadzać korek powodując utratę sterylności.

Przygotowanie roztworu do podania dożylnego. Przed zastosowaniem we wlewie dożylnym paklitaksel należy rozcieńczyć stosując jałowe techniki do końcowego stężenia 0,3 - 1,2 mg/ml w 0,9% roztworze NaCl lub w 5% roztworze glukozy lub w mieszaninie tych roztworów lub w roztworze Ringera z 5% roztworem glukozy.

Rozcieńczone roztwory do infuzji zachowują stabilność chemiczną i fizyczną przez 72 godziny w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Po rozcieńczeniu roztwór może być mętny, co należy przypisać nośnikowi zawartemu w leku, który nie jest zatrzymywany przez filtrację. Paklitaksel należy podawać dożylnie przez zestaw do wlewów z filtrem wewnętrznym z mikroporowatą membraną o średnicy porów nie większej niż 0,22 pm. W badaniach testowych nie stwierdzono istotnej utraty mocy leku po podaniu roztworu przez zestaw do wlewów dożylnych z filtrem wewnętrznym.

Rzadko zgłaszano przypadki wytrącania osadu podczas podawania paklitakselu, zwykle pod koniec 24-godzinnego wlewu. Chociaż przyczyna tego zjawiska nie została wyjaśniona, prawdopodobnie ma to związek z nadmiernym wysyceniem roztworu. Aby zmniejszyć ryzyko precypitacji, paklitaksel należy podawać możliwie jak najszybciej po rozcieńczeniu oraz unikać gwałtownego wstrząsania i drgań roztworu. Zestawy do wlewów należy dokładnie przepłukać przed zastosowaniem. Podczas wlewu dożylnego należy często sprawdzać wygląd roztworu, a w przypadku wytrącania się roztworu przerwać podawanie leku.

Aby zminimalizować ryzyko narażenia pacjenta na kontakt z DEHP (di-[2-etyloheksylo]ftalan), który może być wypłukiwany z worków, zestawów do wlewów i z innego sprzętu medycznego wykonanego z PCW, rozcieńczony roztwór paklitakselu do infuzji należy przechowywać w butelkach wykonanych z innych materiałów niż PCW (szklanych, polipropylenowych) albo w pojemnikach plastikowych (polipropylenowych, poliolefinowych) i podawać poprzez zestawy do infuzji pokryte polietylenem. Stosowanie filtrów wykonanych z PCW (np. Ivex-2®) z krótkim wejściem i wyjściem nie powoduje znaczącego wypłukiwania DEHP.

Usuwanie. Wszystkie przedmioty użyte do przygotowania, podawania roztworu i te, które miały kontakt z paklitakselem należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z substancjami cytotoksycznymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 20354 Hamburg Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15657

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.06.2009r

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Paclimedac