+ iMeds.pl

Paclitaxelum teva 6 mg/mlUlotka Paclitaxelum teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PACLITAXELUM TEVA

6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Paclitaxelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Paclitaxelum TEVA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paclitaxelum TEVA

3.    Jak stosować lek Paclitaxelum TEVA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paclitaxelum TEVA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Paclitaxelum TEVA i w jakim celu się go stosuje

Lek Paclitaxelum TEVA jest lekiem przeciwnowotworowym. Wynikiem jego działania jest

zahamowanie przebudowy sieci mikrotubuli, co uniemożliwia podział mitotyczny komórki.

Wskazaniami do stosowania leku Paclitaxelum TEVA są:

Rak jajnika

   leczenie pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm) po wcześniejszej operacji, w połączeniu z cisplatyną

■    gdy standardowe leczenie z zastosowaniem platyny okazało się nieskuteczne

Rak piersi

   leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi po chirurgicznym usunięciu guza pierwotnego, po leczeniu uzupełniającym antracyklinami i cyklofosfamidem (AC)

■    jako początkowe leczenie zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami. Lek Paclitaxelum Teva podaje się w skojarzeniu z antracykliną (np. doksorubicyną) lub z lekiem o nazwie trastuzumab (u pacjentów, u których leczenie antracykliną nie jest odpowiednie i których komórki rakowe mają na powierzchni białko HER 2, patrz ulotka dla trastuzumabu)

■    leczenie drugiego rzutu pacjentów, którzy nie zareagowali na standardowe leczenie antracyklinami lub u których nie powinno się stosować takiego leczenia

Rak płuc (zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuc)

   w połączeniu z cisplatyną,gdy zabieg chirurgiczny i (lub) radioterapia nie są odpowiednie.

Mięsak Kaposiego w przebiegu AIDS

   lek stosuje się również w leczeniu szczególnej postaci raka związanego z AIDS, który rozwija się w obrębie tkanki łącznej (mięsak Kaposi ego), gdy wcześniejsze inne leczenie (takie jak antracykliny liposomalne) okazało się nieskuteczne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paclitaxelum TEVA

Kiedy nie stosować leku Paclitaxelum TEVA

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na paklitaksel lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6), zwłaszcza makrogologlicerolu rycynooleinian.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią;

•    Jeśli liczba białych krwinek (granulocytów obojętnochłonnych - neutrofilów), oznaczona przez personel medyczny, jest mniejsza niż 1500 komórek w mikrolitrze krwi (u pacjentów z nowotworem) lub mniejsza niż 1000 komórek w mikrolitrze krwi (u pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego).

•    U pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego, u których stwierdzono ciężkie, niekontrolowane zakażenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Paclitaxelum TEVA należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

■    jeśli u pacjenta wystąpią silne reakcje alergiczne (takie jak trudności w oddychaniu, spłycenie oddechu, ucisk w klatce piersiowej, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, uczucie oszołomienia, reakcje skórne w postaci obrzęku lub wysypki);

■    jeśli u pacjenta wystąpi gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej (objawy zahamowania czynności szpiku kostnego);

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodzenia w sercu;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

■    jeśli pacjent doświadczył wcześniej dolegliwości w obrębie rąk lub nóg, takich jak drętwienie, osłabienie, mrowienie lub pieczenie (objawy neuropatii obwodowej); może być konieczne zmniejszenie dawki leku Paclitaxelum Teva;

■    jeśli pacjent był poddany wcześniej naświetlaniom klatki piersiowej (gdyż może to zwiększyć ryzyko zapalenia płuc);

■    jeśli w trakcie leczenia paklitakselem lub wkrótce potem wystąpi u pacjenta ciężka lub uporczywa biegunka, przebiegająca z gorączką i bólem brzucha; przyczyną może być zapalenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy);

■    jeśli u pacjenta z mięsakiem Kaposi’ego występuje ciężkie zapalenie błony śluzowej; konieczne może być zastosowanie mniejszej dawki leku.

■    W przypadku zmiany liczby granulocytów, lekarz zaleci regularną kontrolę obrazu krwi.

Jeśli którekolwiek z powyższych zdarzeń dotyczy pacjenta, należy niezwłocznie poinformować lekarza.

Lek Paclitaxelum Teva powinien być zawsze podawany dożylnie. Podanie leku do tętnicy może powodować zapalenie tętnicy, z wystąpieniem bólu, obrzęku, zaczerwienienia i uczucia gorąca.

Przed zastosowaniem leku Paclitaxelelum Teva należy zachować ostrożność, gdyż zawiera on alkohol (patrz punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku”).

Paclitaxelum Teva a inne leki

Przed otrzymaniem leku Paclitaxelum Teva należy powiedzieć lekarzowi, personelowi medycznemu lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Paclitaxelum Teva lub inne leki mogą nie działać w spodziewany sposób lub zwiększy się możliwość wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych.

Interakcje oznaczają możliwość wzajemnego oddziaływania na siebie różnych leków. Ze względu na ryzyko interakcji należy poinformować lekarza podającego lek Paclitaxelum Teva o przyjmowaniu:

■    erytromycyny lub ryfampicyny, dwóch antybiotyków

■    fluoksetyny, leku stosowanego w leczeniu depresji

■    gemfibrozylu, leku stosowanego w celu zmniejszenia stężenia lipidów we krwi

■    karbamazepiny, fenytoiny, fenobarbitalu, leków stosowanych w leczeniu padaczki

■    leków stosowanych w leczeniu AIDS, takich jak rytonawir, nelfinawir, efawirenz, newirapina lub inne leki przepisane przyjmowane z powodu AIDS. Może być konieczne dostosowanie dawki leku Paclitaxelum Teva.

Lek Paclitaxelum Teva należy podawać:

■    przed cisplatyną (w leczeniu raka), jeśli obydwa leki stosowane są w połączeniu; może być konieczne częstsze kontrolowanie czynności nerek pacjenta;

■    24 godziny po doksorubicynie (w leczeniu raka) w celu uniknięcia dużego stężenia doksorubicyny w organizmie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być ciąży, przed otrzymaniem leku Paclitaxelum Teva należy poinformować o tym lekarza. Jeśli istnieje ryzyko zajścia w ciążę, podczas leczenia należy stosować skuteczną i bezpieczną metodę zapobiegania ciąży. Lek

Paclitaxelum Teva nie powinien być stosowany w okresie ciąży chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Pacjentki i pacjenci w wieku rozrodczym i (lub) ich partnerzy powinni stosować antykoncepcję przez co najmniej 6 miesięcy od zakończenia leczenia paklitakselem.

Przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni powinni uzyskać poradę dotyczącą zamrożenia nasienia ze względu na możliwość wystąpienia niepłodności.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Paclitaxelum Teva w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza. Konieczne jest przerwanie karmienia piersią w okresie leczenia lekiem Paclitaxelum Teva. Nie należy wznawiać karmienia aż do chwili, gdy lekarz poinformuje pacjentkę, że jest to bezpieczne.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat

Stosowanie paklitakselu nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów bezpośrednio po zakończeniu cyklu leczenia, gdyż lek zawiera alkohol.

Alkohol zawarty w leku może również zaburzać zdolność posługiwania się narzędziami i obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać narzędzi lub urządzeń mechanicznych w razie wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia oszołomienia.

Lek Paclitaxelum TEVA zawiera etanol.

Należy zwrócić uwagę na jego możliwe działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Obecność alkoholu w leku należy wziąć pod uwagę u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią, u dzieci i pacjentów z grup dużego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką.

Taka ilość alkoholu w leku może również zmieniać działanie innych leków.

Lek zawiera również makrogologlicerolu rycynooleinian, który może wywoływać ciężkie reakcje nadwrażliwości. Jeśli pacjent jest uczulony na makrogologlicerolu rycynooleinian, powinien poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Paclitaxelum Teva.

3. Jak stosować lek Paclitaxelum TEVA

Lek Paclitaxelum Teva powinien być podawany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza mającego doświadczenie w prowadzeniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

W celu zminimalizowania reakcji alergicznych pacjent otrzymuje także specjalne leczenie wstępne (tzw. premedykację) kilkoma różnymi lekami, każdorazowo przed podaniem leku Paclitaxelum Teva.

Roztwór do infuzji przygotowuje się mieszając roztwór paklitakselu z roztworem glukozy lub chlorku sodu. Dalsze informacje znajdują się na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla personelu medycznego.

Lekarz ustala wielkość i ilość dawek leku, które pacjent powinien otrzymać. Ilość (dawka) leku Paclitaxelum Teva zależy od powierzchni ciała pacjenta wyrażonej w metrach kwadratowych (m2) i od wyniku badania krwi przeprowadzonego przed rozpoczęciem terapii.. Zależnie od rodzaju i nasilenia choroby nowotworowej pacjent otrzymuje lek Paclitaxelum Teva sam, albo w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Paclitaxelum Teva powinien być podawany do jednej z żył przez 3 lub 24 godziny. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj podaje się go co 2 lub 3 tygodnie. Lekarz poinformuje pacjenta o ilości cykli leczenia, które musi przyjąć.

Pacjent może odczuwać dyskomfort lub ból, jeśli igła się obluzuje lub wysunie, albo gdy roztwór leku dostanie się do tkanek otaczających wkłucie. W takim przypadku należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Podanie większej niż zalecana dawki leku Paclitaxelum Teva

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania leku Paclitaxelum Teva. Stosowane jest leczenie objawów.

Pominięcie podania leku Paclitaxelum Teva

Lek Paclitaxelum Teva podaje się według ustalonego schematu. Należy przestrzegać wszystkich wizyt u lekarza i poinformować go w przypadku opuszczenia jednego podania leku.

Przerwanie stosowania leku Paclitaxelum Teva

Przerwanie stosowania leku Paclitaxelum Teva może wstrzymać działanie na rozwój guza. Nie wolno przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznej.

Może to być jeden lub więcej z następujących objawów:

■    nagłe zaczerwienienie,

■    reakcje skórne,

■    swędzenie,

■    ucisk w klatce piersiowej,

■    spłycenie lub trudności w oddychaniu,

■    obrzęk.

Mogą to być objawy ciężkich działań niepożądanych.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta

■    wystąpi gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej (objawy zahamowania czynności szpiku kostnego);

■    wystąpi drętwienie lub osłabienie rąk i nóg (objawy neuropatii obwodowej) rozwinie się silna lub uporczywa biegunka z gorączką i bólem żołądka.

Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 10 na 100 pacjentów)

   zakażenia (głównie dróg moczowych i górnych dróg oddechowych). W razie wystąpienia gorączki lub innych objawów zakażenia należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

■    duszność

■    zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi

■    gorączka, silne dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, bladość skóry, krwawienie, łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków

■    lekkie reakcje alergiczne, takie jak uderzenia gorąca, wysypka skórna i swędzenie

■    uraz nerwów obwodowych, charakteryzujący się uczuciem mrowienia, drętwieniem i (lub) bólem rąk i (lub) nóg (są to objawy neuropatii obwodowej)

■    niskie ciśnienie tętnicze krwi

■    nudności, wymioty, biegunka

■    ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej, bolesność i zaczerwienienie jamy ustnej

■    utrata włosów

■    ból mięśni i stawów, kurcze mięśni

Działania niepożądane występujące często (do 10 na 100 pacjentów)

■    zwolnienie pulsu

■    przemijające i lekkie zmiany w obrębie paznokci i skóry

■    reakcje w miejscu podania (miejscowy obrzęk, ból, zaczerwienienie, stwardnienie tkanki, czasami zapalenie tkanki łącznej, pogrubienie skóry (zwłóknienie skóry), martwica skóry)

   znacznie zwiększona aktywność enzymów (fosfatazy zasadowej i AspAT), co wskazuje na zaburzenia czynności wątroby

Działania niepożądane występujące niezbyt często (do 10 na 1000_pacjentów)

■    stan wstrząsu na skutek zatrucia krwi (wstrząs septyczny)

■    ciężkie reakcje nadwrażliwości

-    ze zmniej szeniem ciśnienia tętniczego krwi, obrzękiem twarzy, warg, j amy ustnej, języka lub gardła, duszność i pokrzywka; te reakcje wymagają leczenia

-    dreszcze

-    ból pleców

-    ból w klatce piersiowej

-    przyspieszona czynność serca

-    ból brzucha

-    ból rąk i nóg

■    pocenie się

■    zmęczenie

■    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

■    zapalenie żyły

■    powstawanie zakrzepów krwi

■    duszność

■    przyspieszona czynność serca (tachykardia komorowa, tachykardia z rytmem bliźniaczym)

■    kołatanie serca, zaburzenia czynności serca (blok przedsionkowo-komorowy)

■    omdlenie

■    zawał mięśnia sercowego

■    zwiększenie stężenia bilirubiny (żółtaczka), substancji powstającej z rozpadu hemoglobiny

Działania niepożądane występujące rzadko (do 10 na 10 000_pacjentów)

■    zatrucie krwi (posocznica)

■    zapalenie otrzewnej

■    zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytów obojętnochłonnych) z gorączką i zwiększonym ryzykiem zakażenia (gorączka neutropeniczna)

■    ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu reakcje nadwrażliwości (reakcja anafilaktyczna)

■    działanie na nerwy kontrolujące mięśnie, co powoduje osłabienie mięśni rąk i nóg (neuropatia ruchowa)

■    duszność, śródmiąższowe zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, zator płucny, wysięk opłucnowy

■    niedrożność jelita

■    perforacja jelita

■    zapalenie okrężnicy (niedokrwienne zapalenie okrężnicy)

■    zapalenie trzustki

■    swędzenie, wysypka skórna, zaczerwienienie skóry

■    zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, co wskazuje na zaburzenia czynności nerek

■    wpływ na nerwy z uczuciem osłabienia mięśni rąk i nóg (neuropatia ruchowa)

■    gorączka, odwodnienie, osłabienie, obrzęk, złe samopoczucie

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (do 10 na 100 000 _pacjentów)

■    nagłe zaburzenia wytwarzania krwinek (ostra białaczka szpikowa, zespół mielodysplastyczny)

■    ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu reakcje nadwrażliwości ze wstrząsem (wstrząs anafilaktyczny)

■    utrata łaknienia (jadłowstręt)

■    stan splątania

■    zaburzenia nerwu wzrokowego i (lub) zaburzenia widzenia (mroczki iskrzące)

■    utrata lub osłabienie słuchu (ototoksyczność), dzwonienie w uszach (szumy uszne), zawroty głowy pochodzenia obwodowego

   nieregularna i szybka czynność serca (migotanie przedsionków, tachykardia nadkomorowa)

- zakrzep krwi w naczyniu krwionośnym w obrębie brzucha i jelit (zakrzepica krezki)

■    zapalenie jelit, czasami z uporczywą, ciężką biegunką (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, neutropeniczne zapalenie okrężnicy), obrzęk niezapalny (puchlina brzuszna), zapalenie przełyku, zaparcie

■    zaburzenia czynności wątroby (martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa), w obydwu przypadkach opisano przypadki zgonów

■    ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym gorączka, zaczerwienienie skóry, ból stawów i (lub) zapalenie oka (zespół Stevensa-Johnsona), miejscowe złuszczanie skóry (nekroliza naskórka), zaczerwienienie z nieregularnymi (wysiękowy) plamami (rumień wielopostaciowy), zapalenie skóry z powstawaniem pęcherzy i łuszczeniem (złuszczające zapalenie skóry), pokrzywka, utrata paznokci (podczas leczenia pacjenci powinni chronić przed słońcem ręce i stopy)

Zgłaszanie działańniepożdanych

Jeśli wystąpi ą jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mal: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpi eczeństwa stosowani a l eku.

5. Jak przechowywać lek Paclitaxelum TEVA

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w zewnętrznym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

•    Nie stosować leku Paclitaxelum TEVA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki,których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

•    Przygotowane roztwory do infuzji zachowują stabilność przez 27 godzin w temperaturze poniżej 25oC. Lek Paclitaxelum TEVA w fiolkach wielodawkowych zachowuje mikrobiologiczną, chemiczną i fizyczną stabilność po pierwszym pobraniu przez 28 dni, przechowywany w warunkach oświetlenia i temperatury pokojowej, tj. poniżej 25°C. Biorąc pod uwagę aspekt mikrobiologiczny, zaleca się użycie produktu natychmiast po rozcieńczeniu. Odpowiedzialność za inny czas i inne warunki przechowywania ponosi użytkownik.

•    Roztworów rozcieńczonych nie należy przechowywać w lodówce.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Paclitaxelum TEVA

•    Substancj ą czynną jest paklitaksel.

•    Pozostałe składniki leku: oczyszczony makogologlicerolu rycynooleinian, alkohol etylowy bezwodny, azot.

•    Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu.

•    Jedna fiolka zawiera 30 mg, 100 mg lub 300 mg paklitakselu w postaci roztworu o stężeniu 6 mg/ml.

Jak wygląda lek Paclitaxelum TEVA i co zawiera opakowanie

1 fiolka po 30 mg,

10 fiolek po 30 mg,

1 fiolka po 100 mg,

1 fiolka po 300 mg.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tancsics Mihaly ut 82, H-2100 Gödöllö, Węgry

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO STOSOWANIA ORAZ PODAWANIA PRODUKTU PACLITAXELUM TEVA, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml

Instrukcje dotyczące ochrony podczas przygotowywania roztworu do infuzji Paclitaxelum TEVA:

1.    Należy korzystać z wyciągu pochłaniającego opary i nosić rękawice oraz ubranie ochronne.

Gdy brak wyciągu, należy stosować zakrycie na usta i okulary ochronne.

2.    Otwarte opakowania, takie jak fiolki do iniekcji oraz butelki do przechowywania roztworu i zużyte kaniule, strzykawki, cewniki, dreny oraz pozostałości leków cytotoksycznych należy traktować jak odpady niebezpieczne i poddać procedurom usuwania odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.

3.    W razie rozlania leku, postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

-    należy nosić ubranie ochronne

-    stłuczone szkło należy zebrać i umieścić w pojemniku na ODPADY NIEBEZPIECZNE

-    zanieczyszczoną powierzchnię należy dokładnie spłukać dużą ilością zimnej wody

-    spłukaną powierzchnię należy następnie dokładnie wytrzeć, a materiał użyty do wytarcia należy usunąć jako ODPADY NIEBEZPIECZNE.

4.    Jeśli dojdzie do kontaktu leku Paclitaxelum TEVA ze skórą, skórę należy dokładnie spłukać dużą ilością bieżącej wody, następnie umyć mydłem i wodą. W razie kontaktu z błonami śluzowymi, miejsce to należy dokładnie spłukać wodą. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości należy zgłosić się do lekarza.

5.    W przypadku kontaktu leku z okiem, należy przemyć je dokładnie dużą ilością zimnej wody i natychmiast skontaktować się z okulistą.

Po przypadkowej inhalacji oparów roztworu obserwowano duszności, ból w klatce piersiowej, pieczenie w gardle i nudności.

Jeżeli zamknięte fiolki są przechowywane w lodówce, może powstać osad powodujący zmętnienie roztworu. Osad rozpuszcza się samoistnie po ogrzaniu do temperatury pokojowej lub po delikatnym wstrząśnięciu. Nie wpływa to na jakość produktu. Jeżeli roztwór pozostaje mętny lub widać w nim nierozpuszczony osad, fiolkę należy wyrzucić.

Przygotowanie roztworu do podania dożylnego Gęstość koncentratu wynosi 0,928 g/cm3.

Przed zastosowaniem we wlewie dożylnym Paclitaxelum TEVA należy rozcieńczyć w warunkach zapewniających jałowość roztworu, tak aby uzyskać stężenie końcowe od 0,3 do 1,2 mg/ml w: 0,9% roztworze chlorku sodu,

5% roztworze glukozy,

5% roztworze glukozy i 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy w płynie Ringera.

Rozcieńczony roztwór jest przesycony paklitakselem (rzadko obserwowano wytrącanie osadu w 24-godzinnym wlewie), należy zatem unikać nadmiernego wstrząsania roztworu lub drgań.

Przygotowane w ten sposób roztwory są trwałe przez 27 godzin w temperaturze poniżej 25oC.

W przypadkach wielokrotnego wprowadzania igły i pobierania produktu fiolki zachowują mikrobiologiczną, chemiczną i fizyczną stabilność przez 28 dni przechowywane w warunkach oświetlenia i temperatury pokojowej, tj. poniżej 25oC. Biorąc pod uwagę aspekt mikrobiologiczny, zaleca się użycie produktu natychmiast po rozcieńczeniu. Odpowiedzialność za inny czas i inne warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Roztworów rozcieńczonych nie należy przechowywać w lodówce.

Po przygotowaniu roztwory mogą być nieprzejrzyste, co wynika z właściwości substancji pomocniczych; nie da się tego zmienić przez filtrację.

Roztwór produktu Paclitaxelum TEVA powinien być podawany dożylnie przez zestaw do wlewów z filtrem wewnętrznym o średnicy porów nie większej niż 0,22 ąm. Nie stwierdzono istotnej utraty aktywności leku po symulowanym podaniu roztworu przez zestaw do wlewów dożylnych z filtrem wewnętrznym.

Zestaw do wlewu powinien być bardzo dokładnie przepłukany (płynem stosowanym do sporządzenia wlewu) bezpośrednio przed użyciem. W czasie infuzji należy dokładnie sprawdzać wygląd roztworu, a w razie precypitacji przerwać wlew.

Niezgodności

Aby zminimalizować ekspozycję pacjenta na działanie DEHP (ftalan di-(2-etyloheksylu)), który może być wymywany z worków do wlewów, zestawów oraz innych urządzeń medycznych wykonanych z PCW, rozcieńczone roztwory leku paklitaksel należy przechowywać w butelkach z innych materiałów niż PCW, czyli szklanych, polipropylenowych lub w workach z tworzywa sztucznego (wykonanych z polipropylenu lub tworzyw poliolefinowych) i podawać pacjentom przez zestawy do wlewów wyposażone w dreny z wewnętrzną powłoką polietylenową. Stosowanie urządzeń filtrujących (np. IVEX-2) wyposażonych w krótkie odcinki wlotowe i(lub) wylotowe wykonanych z PCW nie powodowało istotnego wymywania DEHP.

Procedury usuwania pozostałości

Wszystkie przedmioty użyte do przygotowania, podawania roztworu i te, które miały kontakt z lekiem powinny być zniszczone zgodnie z lokalnymi przepisami regulującymi utylizację środków cytotoksycznych.

Dawkowanie i sposób podawania

Przed rozpoczęciem stosowania paklitakselu u pacjentów należy zastosować premedykację kortykosteroidami, lekami przeciwhistaminowymi i antagonistami receptorów H2.

Paklitaksel należy podawać przez zestaw do infuzji z filtrem wewnętrznym zawierającym błonę z mikroporami o średnicy <0,22 ^m.

Zalecane dawki paklitakselu stosowanego w postaci wlewu dożylnego są następujące:

•    Leczenie raka jajnika z zastosowaniem paklitakselu jako leku pierwszego rzutu

-    135 mg/m2 pc. w 24-godzinnym wlewie, z następującym po nim podaniem cisplatyny w dawce 75 mg/m2 pc.; lub

-    175 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie, z następującym po nim podaniem cisplatyny w dawce 75 mg/m2 pc.;

•    Leczenie raka jajnika i raka piersi z zastosowaniem paklitakselu jako leku drugiego rzutu

-    175 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie;

•    Leczenie uzupełniające raka piersi

-    175 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie, po terapii wielolekowej zawierającej antracyklinę i cyklofosfamid (AC);

•    Leczenie raka piersi z zastosowaniem paklitakselu jako leku pierwszego rzutu

-    220 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie, 24 godziny po doksorubicynie (50 mg/m2 pc.);

-    175 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie, po trastuzumabie (patrz także ChPL trastuzumabu);

•    Leczenie zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuca

-    175 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie; z następującym po nim podaniem cisplatyny w dawce 80 mg/m2 pc.;

•    Leczenie mięsaka Kaposiego w przebiegu AIDS

-    100 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie.

Należy zachować 3-tygodniową przerwę między kolejnymi kursami leczenia, w zależności od indywidualnej tolerancji na lek. Paklitakselu nie należy ponownie podawać do czasu, aż liczba granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilów) i płytek krwi nie osiągną wartości (odpowiednio): >1 500 krwinek/mm3 (u pacjentów z mięsakiem Kaposiego >1000 krwinek/mm3) i >100 000 płytek/mm(u pacjentów z mięsakiem Kaposiego >75 000 płytek/mm3). U pacjentów z nasiloną neutropenią lub nasiloną neuropatią obwodową należy zmniejszyć dawki paklitakselu w kolejnych cyklach leczenia o 20% (u pacjentów z mięsakiem Kaposiego o 25 %).

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Cały sprzęt użyty do przygotowania i podawania lub taki, który w jakikolwiek sposób miał styczność z paklitakselem, należy usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi dla postępowania z cytostatykami.

10

Paclitaxelum TEVA

Charakterystyka Paclitaxelum teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paclitaxelum TEVA 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka zawiera 30 mg, 100 mg lub 300 mg paklitakselu (Paclitaxelum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Rak j jajnika

Paklitaksel jest wskazany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z cisplatyną w zaawansowanej postaci raka jajnika.

-    W chemioterapii pierwszego rzutu, Paclitaxelum Teva jest wskazany w leczeniu skojarzonym z cisplatyną u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1cm) po wcześniejszej laparotomii.

-    W chemioterapii drugiego rzutu Paclitaxelum Teva jest wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami, gdy standardowe leczenie schematami zawierającymi platynę okazało się nieskuteczne.

Rak piersi

Paklitaksel jest wskazany w leczeniu uzupełniającym (adjuwantowym) raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych, u pacjentów po standardowej terapii antracyklinami i cyklofosfamidem (AC). Leczenie uzupełniające Paclitaxelum Teva należy uważać za alternatywę dla przedłużonej terapii AC. Paklitaksel jest wskazany do początkowego leczenia miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami, zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u pacjentów, u których można zastosować leczenie antracyklinami lub w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów ze zwiększoną ekspresją receptora HER-2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2 - receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2) na poziomie 3+ oznaczonym metodą immunohistochemiczną, u których leczenie antracyklinami nie jest odpowiednie (patrz punkty 4.4. i 5.1.).

Monoterapia paklitakselem jest wskazana w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których standardowa terapia z zastosowaniem antracyklin okazała się nieskuteczna lub jest nieodpowiednia.

Zaawansowany niedrobnokomórkowy raka_płuca (NSCLC, ang. non-small cell lung carcinoma) Paklitaksel jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w skojarzeniu z cisplatyną u pacjentów, u których nie można zastosować radykalnego leczenia chirurgicznego i (lub) radioterapii.

Mięsak Kaposi ’ego (KS) u chorych z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS)

Paklitaksel jest wskazany w leczeniu zaawansowanego mięsaka Kaposi’ego (ang. Kaposi’s sarcoma -KS) w przebiegu AIDS u pacjentów, u których wcześniejsze leczenie antracyklinami liposomalnymi okazało się nieskuteczne.

Ograniczona ilość danych potwierdza skuteczność produktu leczniczego w tym wskazaniu, a podsumowanie istotnych badań przedstawiono w punkcie 5.1.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Paklitaksel w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji musi zostać rozcieńczony przed użyciem (patrz punkt 6.6) i powinien być podawany tylko dożylnie.

Przed podaniem produktu leczniczego Paclitaxelum Teva u wszystkich pacjentów należy zastosować premedykację obejmującą kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe i antagonistów receptorów H2,

np.___

Produkt leczniczy

Dawka

Czas podania przed zastosowaniem Paclitaxelum Teva

deksametazon

20 mg doustnie* lub dożylnie

Doustnie: około 12 i 6 godzin lub Dożylnie: od 30 do 60 minut

difenhydramina**

50 mg dożylnie

30 do 60 minut

cymetydyna lub ranitydyna

300 mg dożylnie 50 mg dożylnie

30 do 60 minut

* 8 do 20 mg u pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego

** lub inny, równoważny lek przeciwhistaminowy, np. chlorofeniramina

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Packlitaxel Teva należy podawać przez zestaw do infuzji z filtrem wewnętrznym zawierającym błonę z mikroporami o średnicy <0,22 pm (patrz punkt 6.6.).

Chemioterapia pierwszego rzutu raka jajnika: zaleca się podawanie paclitaxelu w skojarzeniu z cisplatyną, chociaż inne schematy dawkowania są w trakcie badań.

W zależności od czasu trwania wlewu dożylnego, zaleca się dwa sposoby dawkowania paclitaxelu :

-    dawka 175 mg/m2 pc. podawana dożylnie przez 3 godziny, a następnie cisplatyna w dawce 75 mg/m2 pc. z zachowaniem trzytygodniowej przerwy między kolejnymi cyklami leczenia

lub

-    dawka 135 mg/m2 pc. w 24-godzinnej infuzj i dożylnej, a następnie cisplatyna w dawce

75 mg/m2 pc. z zachowaniem trzytygodniowej przerwy między kolejnymi cyklami leczenia (patrz punkt 5.1.).

Chemioterapia drugiego rzutu raka jajnika: zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 pc. podawana w ciągu trzech godzin z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy między cyklami leczenia.

Chemioterapia uzupełniająca (adjuwantowa) raka piersi: zalecana dawka paklitakselu wynosi

175 mg/m2 pc. podawana przez 3 godziny co 3 tygodnie w czterech cyklach, po zakończeniu leczenia

antracykliną i cyklofosfamidem (AC).

Chemioterapia pierwszego rzutu raka piersi: w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną (50 mg/m2 pc.) paklitaksel należy podawać 24 godziny po podaniu doksorubicyny. Zalecana dawka paklitakselu wynosi 220 mg/m2 pc. dożylnie przez 3 godziny, z zachowaniem trzytygodniowej przerwy między kolejnymi cyklami leczenia (patrz punkty 4.5 i 5.1).

W leczeniu skojarzonym z trastuzumabem zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 pc, podawana dożylnie przez 3 godziny z zachowaniem 3- tygodniowej przerwy między cyklami chemioterapii (patrz punkt 5.1). Infuzję paklitakselu można rozpocząć następnego dnia po podaniu pierwszej dawki trastuzumabu lub bezpośrednio po podaniu kolejnej dawki trastuzumabu, jeśli poprzednia dawka trastuzumabu była dobrze tolerowana (szczegóły dotyczące dawkowania trastuzumabu, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego produktu Herceptin).

Chemioterapia drugiego rzutu raka piersi: zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 pc. podawana przez 3 godziny, z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy między kolejnymi cyklami leczenia.

Leczenie zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca: zalecaną dawkę paklitakselu, wynoszącą 175 mg/m2 pc. podaje się przez 3 godziny, a następnie podawana jest cisplatyna w dawce 80 mg/m2 pc., z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy między kolejnymi cyklami leczenia.

Leczenie mięsaka Kaposi’ego w przebiegu AIDS: zalecana dawka paklitakselu wynosi 100 mg/m2 pc. podawana w 3-godzinnej infuzji dożylnej co 2 tygodnie.

Kolejne dawki paklitakselu należy podawać w zależności od indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta.

Paklitakselu nie należy ponownie podawać dopóki liczba neutrofilów nie wyniesie >1500/mm3 (>1000/mm3 u pacjentów z KS), a liczba płytek >100 000/mm3 (>75 000/mm3 u pacjentów z KS). Pacjenci z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów <500/mm3 utrzymująca się przez tydzień lub dłużej) lub z ciężką neuropatią obwodową powinni w następnych cyklach leczenia otrzymywać dawkę paklitakselu zmniejszoną o 20% (o 25% u pacjentów z KS), patrz punkt 4.4.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dostępne dane są niewystarczające, aby zalecić zmianę dawkowania u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby nie powinni być leczeni paklitakselem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i dlatego brak wystarczających danych dotyczących dawkowania (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Podawanie paklitakselu dzieciom w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paklitaksel lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, a zwłaszcza rycynooleinian makrogologlicerolu (patrz punkt 4.4).

Paklitakselu nie należy podawać pacjentom, u których liczba neutrofilów przed leczeniem wynosiła <1500/mm3 (<1000/mm3 u pacjentów z mięsakiem Kaposi'ego).

Stosowanie paklitakselu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.6).

U pacjentów z mięsakiem Kaposi'ego paklitaksel jest również przeciwwskazany w przypadku jednocześnie występującego ciężkiego, niekontrolowanego zakażenia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Paclitaxelum TEVA należy podawać pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości należy zapewnić dostęp do odpowiedniego sprzętu podtrzymującego czynności życiowe. Biorąc pod uwagę możliwość wynaczynienia, wskazane jest ścisłe monitorowanie możliwych infiltracji w miejscu podania w czasie podawania leku.

Przed podaniem paklitakselu pacjenci muszą otrzymać wstępne leczenie kortykosteroidami, lekami przeciwhistaminowymi i antagonistami receptorów H2 (patrz punkt 4.2).

W przypadku leczenia skojarzonego z cisplatyną paklitaksel należy podawać przed cisplatyną (patrz punkt 4.5).

Ciężkie reakcje nadwrażliwości charakteryzujące się dusznością i niedociśnieniem tętniczym wymagającym leczenia, obrzękiem naczynioruchowym oraz uogólnioną pokrzywką występowały u mniej niż 1% pacjentów otrzymujących paklitaksel po odpowiedniej premedytacji. Reakcje te wiążą się prawdopodobnie z uwalnianiem histaminy. W przypadku ciężkich reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać infuzję paklitakselu, wdrożyć leczenie objawowe i nie podawać ponownie tego leku pacjentowi.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego (głównie neutropenia) jest objawem działania toksycznego paklitakselu, ograniczającym wielkość jego dawki. Należy często badać morfologię krwi. Nie należy rozpoczynać kolejnego cyklu leczenia, jeśli liczba neutrofilów nie powróci do wartości >1500/mm(>1000/mm3 u pacjentów z KS), a liczba płytek nie wyniesie >100 000/mm3 (>75 000/mmu pacjentów z KS). W badaniach klinicznych u pacjentów z KS większość chorych otrzymywała czynnik stymulujący wzrost granulocytów (G-CSF).

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić zwiększone ryzyko działania toksycznego paklitakselu, zwłaszcza zahamowania czynności szpiku kostnego 3. do 4. stopnia. Nie dowiedziono zwiększenia działania toksycznego paklitakselu podawanego w 3-godzinnej infuzji pacjentom z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jeśli paklitaksel jest podawany w dłuższej infuzji, u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić nasilone zahamowanie czynności szpiku kostnego. Należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występuje znaczne zahamowanie czynności szpiku (patrz punkt 4.2). Nie są dostępne wystarczające dane, aby zalecić zmiany dawkowania u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Brak danych dotyczących pacjentów z wyjściową, ciężką cholestazą. Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie wolno leczyć paklitakselem.

Po podaniu paklitakselu w monoterapii rzadko opisywano ciężkie zaburzenia w układzie przewodzącym serca. Jeśli podczas podawania paklitakselu wystąpią u pacjenta istotne zaburzenia przewodzenia w sercu, należy wdrożyć odpowiednie leczenie i prowadzić ciągłe monitorowanie czynności serca podczas kolejnych cykli leczenia. Podczas podawania paklitakselu obserwowano bezobjawowe zazwyczaj i na ogół niewymagające leczenia niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie i bradykardię. Zaleca się częste monitorowanie czynności życiowych, zwłaszcza w pierwszej godzinie infuzji paklitakselu. Ciężkie zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego obserwowano częściej u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca niż u pacjentów z rakiem piersi lub jajnika. Opisano jeden przypadek niewydolności serca związanej z podaniem paklitakselu u pacjenta biorącego udział w badaniu klinicznym dotyczącym mięsaka Kaposi'ego w przebiegu AIDS.

Jeśli paklitaksel jest podawany w skojarzeniu z doksorubicyną lub trastuzumabem w początkowej fazie leczenia raka piersi z przerzutami, należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolowanie czynności serca. Jeśli pacjent jest zakwalifikowany do leczenia paklitakselem w skojarzeniu z tymi lekami, należy ocenić wyjściową czynność serca, w tym zebrać dokładny wywiad, przeprowadzić badanie fizykalne, wykonać elektrokardiogram, echokardiogram i (lub) wentrikulografię izotopową MUGA. Czynność serca należy również kontrolować w trakcie dalszego leczenia (np. co trzy miesiące). Monitorowanie to może być pomocne w rozpoznaniu pacjentów, u których pojawią się zaburzenia czynności serca, a lekarz prowadzący powinien dokładnie ocenić dawkę skumulowaną (w mg/m2 pc.) podawanej antracykliny przed podjęciem decyzji o częstości oceny czynności komór serca. Jeśli wyniki badań wykazują pogorszenie czynności serca (nawet bezobjawowe), lekarz powinien uważnie ocenić korzyści kliniczne wynikające z dalszego leczenia wobec ryzyka uszkodzenia serca, w tym nieodwracalnego. Jeśli leczenie jest kontynuowane, należy częściej kontrolować czynność serca (np. co 1-2 cykle). W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego produktu Herceptin lub doksorubicyny.

Mimo częstego występowania neuropatii obwodowej, rozwój ciężkich objawów zdarza się rzadko.

W ciężkich przypadkach zaleca się zmniejszenie dawki paklitakselu we wszystkich kolejnych cyklach leczenia o 20% (o 25% u pacjentów z KS). W leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i w leczeniu pierwszego rzutu pacjentek z rakiem jajnika stosowanie paklitakselu w postaci 3-godzinej infuzji w skojarzeniu z cisplatyną powodowało, że objawy ciężkiego działania neurotoksycznego występowały częściej niż gdy paklitaksel i cyklofosfamid podawane były w monoterapii, a następnie podawano cisplatynę.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby unikać dotętniczego podania paklitakselu, gdyż w badaniach tolerancji miejscowej przeprowadzonych na zwierzętach obserwowano ciężkie odczyny tkankowe po podaniu dotętniczym.

Paklitaksel stosowany w skojarzeniu z napromienianiem tkanki płucnej, niezależnie od kolejności zastosowania, może przyczynić się do rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc.

Rzadko obserwowano rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, również u pacjentów, którzy nie byli jednocześnie leczeni antybiotykami. Takie rozpoznanie należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej przypadków ciężkiej lub uporczywej biegunki występującej w trakcie lub wkrótce po leczeniu paklitakselem.

U pacjentów z mięsakiem Kaposi'ego rzadko rozwija się ciężkie zapalenie błon śluzowych. W razie wystąpienia ciężkich reakcji dawkę paklitakselu należy zmniejszyć o 25%.

Ponieważ Paclitaxelum TEVA zawiera etanol (393 mg/ml), należy uwzględnić możliwość wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy i inne efekty jego działania.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W chemioterapii pierwszego rzutu raka jajnika zaleca się podawanie paklitakselu przed cisplatyną. Jeśli paklitaksel jest podawany przed cisplatyną, jego profil bezpieczeństwa jest zgodny z profilem opisywanym po podaniu w monoterapii. Gdy paklitaksel podawano po cisplatynie, u pacjentów występowało silniejsze zahamowanie czynności szpiku kostnego i klirens paklitakselu zmniejszał się o około 20%. U pacjentek leczonych paklitakselem i cisplatyną ryzyko niewydolności nerek może być większe niż u pacjentek z nowotworami narządu rodnego leczonych samą cisplatyną.

W leczeniu początkowym raka piersi z przerzutami paklitaksel należy podawać 24 godziny po podaniu doksorubicyny, gdyż eliminacja doksorubicyny i jej czynnych metabolitów może być zmniejszona w przypadku podawania obu leków w krótkim odstępie czasu (patrz punkt 5.2).

Metabolizm paklitakselu jest katalizowany częściowo przez izoenzymy CYP2C8 i 3A4 cytochromu P450 (patrz punkt 5.2). Badania kliniczne wykazały, że głównym szlakiem metabolizmu paklitakselu u ludzi jest przemiana do 6-alfa-hydroksypaklitakselu przy udziale izoenzymu CYP2C8. Jednoczesne podawanie ketokonazolu, znanego silnego inhibitora CYP3A4, nie hamuje eliminacji paklitakselu, dlatego oba leki mogą być podawane razem bez konieczności modyfikacji dawkowania. Dalsze dane dotyczące możliwych interakcji paklitakselu z innymi substratami/inhibitorami izoenzymu CYP3A4 są ograniczone. Z tego względu należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania paklitakselu ze znanymi inhibitorami (np. erytromycyną, fluoksetyną, gemfibrozylem) lub aktywatorami (np. ryfampicyną, karbamazepiną, fenytoiną, fenobarbitalem, efawirenzem, newirapiną) CYP2C8 lub 3A4.

Premedykacja cymetydyną nie wpływa na klirens paklitakselu.

Badania przeprowadzone u pacjentów z mięsakiem Kaposi'ego, którzy otrzymywali jednocześnie wiele innych leków, sugerują, że ogólnoustrojowy klirens paklitakselu jest znacznie mniejszy w obecności nelfinawiru i rytonawiru, ale nie indynawiru. Dane dotyczące interakcji z innymi inhibitorami proteazy są niewystarczające. W związku z tym paklitaksel należy stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących jednocześnie inhibitory proteazy.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak odpowiednich badań dotyczących stosowania paklitakselu u kobiet w ciąży. Wykazano, że paklitaksel działa toksycznie na zarodki i płody u królików oraz zmniejsza płodność szczurów. Podobnie jak inne leki cytotoksyczne, paklitaksel podawany kobietom w ciąży może powodować uszkodzenie płodu. Z tego względu paklitaksel nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Kobietom w wieku rozrodczym, leczonym paklitakselem, należy odradzić zajście w ciążę i zobowiązać do niezwłoczne poinformowania lekarza prowadzącego o zajściu w ciążę.

Pacjenci i pacjentki w wieku rozrodczym i (lub) ich partnerzy powinni stosować skuteczną antykoncepcję przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia paklitakselem. Pacjenci płci męskiej powinni zasięgnąć porady dotyczącej możliwości zamrożenia nasienia przed leczeniem paklitakselem ze względu na możliwość wystąpienia niepłodności.

Stosowanie paklitakselu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Nie wiadomo, czy paklitaksel przenika do mleka kobiecego. Karmienie piersią należy przerwać na czas leczenia paklitakselem.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wykazano wpływu produktu Paclitaxelum TEVA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać o zawartości alkoholu w produkcie (patrz punkty 4.4 i 6.1).

4.8.    Działania niepożądane

Jeśli nie podano inaczej, poniższa dyskusja odnosi się do bazy danych dotyczących ogólnego bezpieczeństwa stosowania paklitakselu w monoterapii w przebiegu badań klinicznych u 812 pacjentów z guzami litymi. Ponieważ populacja osób z mięsakiem Kaposi'ego jest bardzo szczególna, na końcu tego punktu zamieszczono osobny rozdział przygotowany na podstawie badania klinicznego przeprowadzonego u 107 pacjentów.

Częstość i nasilenie działań niepożądanych, jeśli nie podano inaczej, były zasadniczo podobne u pacjentów otrzymujących paklitaksel w leczeniu raka jajnika, raka piersi lub niedrobnokomórkowego raka płuca. Żadne z obserwowanych działań toksycznych nie było jednoznacznie zależne od wieku pacjenta.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości, które mogą prowadzić do zgonu (definiowane jako niedociśnienie tętnicze wymagające leczenia, obrzęk naczynioruchowy, niewydolność oddechowa wymagająca podania leków rozszerzających oskrzela lub uogólniona pokrzywka) wystąpiły u dwóch pacjentów (<l%). Lekkie reakcje nadwrażliwości wystąpiły u 34% pacjentów (17% wszystkich cykli leczenia). Reakcje te, głownie nagłe zaczerwienienie i wysypka, nie wymagały leczenia ani nie powodowały konieczności przerwania leczenia paklitakselem.

Najczęściej występującym istotnym działaniem niepożądanym było zahamowanie czynności szpiku. Ciężka neutropenia (<500 komórek/mm3) występowała u 28% pacjentów, ale nie była związana z epizodami gorączkowymi. Tyko u 1% pacjentów ciężka neutropenia trwała co najmniej 7 dni. Małopłytkowość opisywano u 11% pacjentów. U 3% pacjentów nadir liczby płytek (<50 000/mm3) wystąpił co najmniej raz w czasie trwania badania. Niedokrwistość obserwowano u 64% pacjentów, ale ciężka jej postać (Hb <5 mmol/l) wystąpiła tylko u 6% pacjentów. Częstość i nasilenie niedokrwistości jest zależne od wyjściowego stężenia hemoglobiny.

Wydaje się, że objawy działania neurotoksycznego, głównie neuropatia obwodowa, występowały częściej i miały cięższy przebieg po podaniu dawki 175 mg/m2 pc. w 3-godzinnej infuzji (85% przypadków działania neurotoksycznego, z czego 15% ciężkiego) niż po podaniu dawki 135 mg/mpc. w 24-godzinnej infuzji (25% przypadków działania neurotoksycznego, z czego 3% ciężkiego), jeśli paklitaksel był podawany w skojarzeniu z cisplatyną. U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i pacjentek z rakiem jajnika, otrzymujących paklitaksel w 3-godzinnej infuzji, a następnie cisplatynę, stwierdza się wyraźne zwiększenie częstości ciężkiego działania neurotoksycznego. Neuropatia obwodowa może wystąpić już po pierwszym cyklu leczenia i nasilać się wraz ze zwiększeniem ekspozycji na paklitaksel. W kilku przypadkach neuropatia obwodowa była przyczyną przerwania leczenia paklitakselem. Objawy czuciowe zwykle zmniejszały się lub ustępowały w ciągu kilku miesięcy po zakończeniu leczenia paklitakselem. Neuropatie występujące wcześniej na skutek wcześniejszego leczenia nie są przeciwwskazaniem dla leczenia paklitakselem.

Ból stawów lub ból mięśni występował u 60% pacjentów, z czego u 13% był ciężki.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia występujące podczas podania dożylnego mogą prowadzić do miejscowego obrzęku, bólu, rumienia i stwardnienia, a w przypadku wynaczynienia może dojść do zapalenia tkanki łącznej. Opisywano oddzielanie się skóry martwiczej i (lub) złuszczanie skóry, czasami spowodowane wynaczynieniem. Może również wystąpić odbarwienie skóry. Rzadko nawroty miejscowych reakcji skórnych w miejscu poprzedniego wynaczynienia występowały po podaniu paklitakselu w innym miejscu wkłucia. Obecnie nie jest znana specyficzna metoda leczenia reakcji po wynaczynieniu.

U ponad 80% pacjentów leczonych paklitakselem obserwowano łysienie. Większość zdarzeń związanych z łysieniem występowało w ciągu mniej niż miesiąca po rozpoczęciu leczenia paklitakselem. Szacuje się, że u większości pacjentów, u których pojawi się łysienie wystąpi istotna utrata włosów ( >50%).

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane związane z monoterapią paklitakselem podawanym w 3-godzinne infuzji pacjentom z przerzutami (812 pacjentów leczonych w ramach badań klinicznych) oraz zgłaszane po wprowadzeniu paklitakselu do obrotu*.

Częstość wymienionych niżej działań niepożądanych zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:


Zaburzenia krwi i układu chłonnego:


Zaburzenia układu immunologicznego:


Bardzo często: zakażenie (głównie dróg moczowych

i górnych dróg oddechowych), z opisanymi

przypadkami zgonów

Niezbyt często: wstrząs septyczny

Rzadko: posocznica, zapalenie otrzewnej, zapalenie

płuc

Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku kostnego, neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, krwawienie Rzadko: gorączka neutropeniczna Bardzo rzadko: ostra białaczka szpikowa, zespół mielodysplastyczny

Bardzo często: lekkie reakcje nadwrażliwości (głównie nagłe zaczerwienienie skóry i wysypka) Niezbyt często: znaczne reakcje nadwrażliwości, wymagające leczenia (tj. niedociśnienie tętnicze, obrzęk naczynioruchowy, niewydolność oddechowa, uogólniona pokrzywka, dreszcze, ból pleców, ból w klatce piersiowej, tachykardia, ból brzucha, bóle w kończynach, nadmierne pocenie się i nadciśnienie

tętnicze)

Rzadko: reakcje anafilaktyczne Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko: brak łaknienia Częstość nieznana: zespół rozpadu guza

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: splątanie

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: neurotoksyczność (głównie: neuropatia obwodowa)

Rzadko: neuropatia ruchowa (powodująca nieznaczne osłabienie kończyn)

Bardzo rzadko: napady drgawkowe typu grand mal, neuropatia autonomiczna (powodująca porażenną niedrożność jelit i niedociśnienie ortostatyczne), encefalopatia, drgawki, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ataksja, ból głowy

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaburzenia nerwu ocznego i (lub) zaburzenia widzenia (mroczki iskrzące), zwłaszcza u pacjentów otrzymujących dawki większe od zalecanych

Częstość nieznana: obrzęk plamki, wrażenie błysków, męty w ciele szklistym

Zaburzenia ucha i błędnika:

Bardzo rzadko: utrata słuchu, ototoksyczność, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia obwodowego

Zaburzenia serca:

Często: bradykardia

Niezbyt często: zawał mięśnia sercowego, blok przedsionkowo-komorowy i omdlenie, kardiomiopatia, bezobjawowa tachykardia komorowa, tachykardia z rytmem bliźniaczym Rzadko: niewydolność serca Bardzo rzadko: migotanie przedsionków, tachykardia nadkomorowa

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo często: niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często: zakrzepica, nadciśnienie tętnicze,

zakrzepowe zapalenie żył

Bardzo rzadko: wstrząs

Częstość nieznana: zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: niewydolność oddechowa, zator płucny, zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc, duszność, naciek opłucnej Bardzo rzadko: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: biegunka, wymioty, nudności, zapalenie błony śluzowej Rzadko: niedrożność jelit, perforacja jelit, niedokrwienne zapalenie jelit, zapalenie trzustki Bardzo rzadko: zakrzepica krezki, rzekomobłoniaste

zapalenie okrężnicy, neutropeniczne zapalenie okrężnicy, wodobrzusze, zapalenie błony śluzowej przełyku, zaparcie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:


Bardzo rzadko: martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa (w obydwu przypadkach opisywano zgony)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:


Bardzo często: łysienie

Często: przemijające i lekkie zmiany dotyczące paznokci i skóry Rzadko: świąd, wysypka, rumień Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, oddzielenie się paznokcia od łożyska (podczas leczenia pacjenci powinni chronić przed słońcem ręce i stopy)

Częstość nieznana: twardzina

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:


Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni Częstość nieznana: układowy toczeń rumieniowaty

Często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym miejscowy obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, sporadycznie wynaczynienie może spowodować zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienie skóry i martwica skóry)

Rzadko: gorączka, odwodnienie, astenia, obrzęk, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne:


Często: znaczne zwiększenie aktywności AspAT, znaczne zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej

Niezbyt często: znaczne zwiększenie stężenia bilirubiny

Rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

U pacjentek z rakiem piersi, otrzymujących paklitaksel jako leczenie uzupełniające po podaniu antracykliny z cyklofosfamidem (AC), częściej niż u pacjentek leczonych tylko AC występowała neurotoksyczność, reakcje nadwrażliwości, bóle stawów i (lub) mięśni, niedokrwistość, zakażenie, gorączka, nudności i (lub) wymioty oraz biegunka. Jednak częstość tych działań była podobna, jak w przypadku podawania paklitakselu w monoterapii.

Leczenie skojarzone

Poniższe dane dotyczą dwóch dużych badań klinicznych, w których ponad 1050 pacjentek z rakiem jajnika otrzymywało leczenie pierwszego rzutu (paklitaksel z cisplatyną); dwóch badań III fazy, w których pacjentki z rakiem piersi z przerzutami otrzymywały leczenie pierwszego rzutu: w jednym badaniu oceniano leczenie skojarzone z doksorubicyną (paklitaksel + doksorubicyna: 267 pacjentek), a w drugim z trastuzumabem (zaplanowana analiza podgrupy paklitaksel + trastuzumab: 188 pacjentek) oraz dwóch badań III fazy u pacjentów w zaawansowanym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca (paklitaksel + cisplatyna: ponad 360 pacjentów), patrz punkt 5.1.

Gdy w ramach chemioterapii pierwszego rzutu paklitaksel podawany był pacjentkom z rakiem jajnika w 3-godzinnej infuzji poprzedzającej podanie cisplatyny, działania neurotoksyczne, bóle stawów i (lub) mięśni oraz reakcje nadwrażliwości występowały częściej i miały cięższy przebieg niż u pacjentek leczonych cyklofosfamidem, a następnie cisplatyną. Okazało się, że zahamowanie czynności szpiku występowało rzadziej i miało lżejszy przebieg po podaniu paklitakselu w 3-godzinnej infuzji poprzedzającej podanie cisplatyny niż po podaniu cyklofosfamidu, a następnie cisplatyny.

W przypadku chemioterapii pierwszego rzutu u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami objawy takie, jak neutropenia, niedokrwistość, neuropatia obwodowa, bóle stawów i (lub) bóle mięśniowe, osłabienie, gorączka i biegunka występowały częściej i miały cięższy przebieg, jeśli paklitaksel (220 mg/m2 pc.) podawany był w 3-godzinnej infuzji 24 godziny po podaniu doksorubicyny (50 mg/m2 pc) niż po zastosowaniu standardowego leczenia w schemacie FAC (5-FU 500 mg/m2 pc., doksorubicyna 50 mg/m2 pc., cyklofosfamid 500 mg/m2 pc.). Wydaje się, że nudności i wymioty występują rzadziej i są łagodniejsze po zastosowaniu leczenia skojarzonego paklitakselem (220 mg/mpc.) w skojarzeniu z doksorubicyną (50 mg/m2 pc.) w porównaniu do standardowego schematu FAC. Podanie kortykosteroidów może przyczynić się do zmniejszenia częstości oraz nasilenia nudności i wymiotów u pacjentek otrzymujących paklitaksel w skojarzeniu z doksorubicyną.

W przypadku, gdy paklitaksel podawany był w 3-godzinnej infuzji w skojarzeniu z trastuzumabem w leczeniu pierwszego rzutu raka piersi z przerzutami, następujące działania niepożądane (niezależnie od ich związku z leczeniem paklitakselem lub trastuzumabem) zgłaszano częściej niż po podaniu paklitakselu w monoterapii: niewydolność serca (8% wobec 1%), zakażenie (46% wobec 27 %), dreszcze (42% wobec 4%), gorączka (47% wobec 23%), kaszel (42% wobec 22%), wysypka (39% wobec 18%), bóle stawów (37% wobec 21%), tachykardia (12% wobec 4%), biegunka (45% wobec 30 %), wzmożone napięcie (11% wobec 3%), krwawienie z nosa (18% wobec 4%), trądzik (11% wobec 3%), opryszczka (12% wobec 3%), przypadkowe urazy (13% wobec 3%), bezsenność (25% wobec 13%), zapalenie błony śluzowej nosa (22% wobec 5%), zapalenie zatok (21% wobec 7%) i reakcje w miejscu wstrzyknięcia (7% wobec 1%). Niektóre z tych różnic w częstości może wynikać ze zwiększonej liczby oraz czasu trwania cykli leczenia skojarzonego paklitakselem z trastuzumabem w porównaniu do czasu trwania monoterapii paklitakselem. Ciężkie zdarzenia występowały z podobną częstością w obydwu grupach.

U 15% pacjentek z rakiem piersi z przerzutami otrzymujących doksorubicynę w skojarzeniu z paklitakselem opisywano zaburzenia kurczliwości serca (>20% zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory) w porównaniu do 10% pacjentek leczonych według standardowego schematu FAC. Zastoinowa niewydolność serca występowała u <1% pacjentek otrzymujących paklitaksel z doksorubicyną, jak i standardowy schemat FAC. Podawanie trastuzumabu w skojarzeniu z paklitakselem pacjentkom leczonym wcześniej antracyklinami powodowało zwiększenie częstości i stopnia nasilenia zaburzeń czynności serca w porównaniu do pacjentek otrzymujących paklitaksel w monoterapii (klasa I/II wg NYHA 10% wobec 0%; klasa III/IV wg NYHA 2% wobec 1%), rzadko prowadzących do zgonu (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego dla trastuzumabu). W tych wszystkich rzadkich przypadkach uzyskiwano odpowiedź pacjentek na właściwe leczenie.

Popromienne zapalenie płuc opisywano u pacjentów otrzymujących paklitaksel w skojarzeniu z napromienianiem.

Mięsak Kaposi'ego w przebiegu AIDS

Częstość i nasilenie działań niepożądanych (poza hematologicznymi i wątrobowymi, patrz niżej) zgłaszanych podczas badania z udziałem 107 pacjentów z mięsakiem Kaposi'ego i u pacjentów otrzymujących paklitaksel w monoterapii innych guzów litych była zbliżona.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zahamowanie czynności szpiku kostnego było głównym działaniem toksycznym ograniczającym dawkę produktu. Najistotniejszym hematologicznym działaniem toksycznym jest neutropenia. Ciężka neutropenia (<500 komórek/mm3) wystąpiła u 20% pacjentów podczas pierwszego cyklu leczenia, zaś w trakcie całego leczenia u 39% pacjentów. Neutropenia trwała ponad 7 dni u 41%o pacjentów, a przez 30 do 35 dni u 8% pacjentów. U wszystkich obserwowanych pacjentów ustąpiła w ciągu 35 dni. Neutropenia o 4. stopniu nasilenia, trwająca co najmniej 7 dni, występowała u 22% pacjentów.

Gorączkę neutropeniczną związaną z podaniem paklitakselu opisywano u 14% pacjentów i w 1,3% cykli leczenia. Podczas podawania paklitakselu wystąpiły 3 zakończone zgonem przypadki posocznicy (2,8%), związanej ze stosowaniem produktu leczniczego.

Małopłytkowość obserwowano u 50% pacjentów, a ciężkiego stopnia (<50 000 komórek/mm3) u 9%. Tylko u 14% pacjentów liczba płytek zmniejszyła się do wartości mniejszej niż 75 000 komórek/mm3 co najmniej raz w trakcie leczenia. Epizody krwawień związane z podawaniem paklitakselu zgłaszano u mniej niż 3% pacjentów i były one miejscowe.

Niedokrwistość (Hb <11 g/dl) obserwowano u 61% pacjentów, z czego ciężką niedokrwistość (Hb <8 g/dl) u 10%. Przetoczenie krwi było konieczne u 21% pacjentów.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Wśród pacjentów (>50% leczonych inhibitorami proteazy) z prawidłowymi wyjściowymi parametrami czynności wątroby, u 28% stwierdzono zwiększenie stężenia bilirubiny, u 43% aktywności fosfatazy zasadowej i u 44% aktywności AspAT. Znaczne zwiększenie wartości tych parametrów opisywano w 1% przypadków.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka dla paklitakselu. W przypadku przedawkowania pacjenta należy uważnie monitorować. Sposób leczenia należy dostosować do głównych przewidywanych działań toksycznych, do których należy zahamowanie czynności szpiku, neuropatia obwodowa i zapalenie błon śluzowych.

Przedawkowanie u dzieci może być związane z ostrą toksycznością etanolu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe (taksoidy)., kod ATC: L01CD01

Paklitaksel jest lekiem przeciwnowotworowym, który sprzyja tworzeniu mikrotubuli z dimerów tubuliny i stabilizuje je, zapobiegając ich depolimeryzacji. Wynikiem tego działania jest zahamowanie reorganizacji sieci mikrotubuli, niezbędnej dla podstawowych czynności komórki związanych z podziałem mitotycznym i interfazą. Dodatkowo paklitaksel powoduje powstawanie nieprawidłowych agregatów lub pęczków mikrotubuli w trakcie cyklu komórkowego oraz tworzenie wielokrotnych wrzecion podziałowych w trakcie mitozy.

Rak jajnika

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność paklitakselu jako leku pierwszego rzutu w leczeniu raka jajnika oceniano w dwóch dużych, randomizowanych badaniach kontrolowanych (w porównaniu do terapii: cyklofosfamid 750 mg/m2 pc. i cisplatyna 75 mg/m2 pc).

W badaniu (BMS CA139-209) obejmującym ponad 650 chorych na pierwotnego raka jajnika w nb.c, III lub IV stopniu zaawansowania klinicznego według skali FIGO (Międzynarodowa Federacja Ginekologów i Położników) porównywano grupę otrzymującą maksymalnie 9 kursów terapii: paklitakselem (175 mg/m2 pc. w ciągu 3 godzin), a następnie cisplatyną (75 mg/m2 pc.) oraz grupę kontrolną. W drugim dużym badaniu (GOG-111/BMS CA139-022) oceniano terapię obejmującą maksymalnie 6 kursów: paklitakselem (135 mg/m2 pc. w 24 - godzinnym wlewie), a następnie cisplatyną (75 mg/m2 pc.) w porównaniu z grupą kontrolną, u ponad 400 chorych na raka jajnika z III/IV stopniem zaawansowania i z resztkowym nowotworem >1 cm po wcześniejszej laparotomii albo z przerzutami odległymi.

Chociaż te dwa różne schematy leczenia nie były ze sobą bezpośrednio porównywane, to w obu badaniach pacjentki leczone paklitakselem wykazywały statystycznie lepszą odpowiedź kliniczną, wydłużenie czasu bez progresji choroby i dłuższy czas przeżycia w porównaniu z terapią standardową. W leczeniu zaawansowanego raka jajnika u pacjentek, którym podawano 3-godzinny wlew paklitakselu i cisplatynę w porównaniu do pacjentek otrzymujących cyklofosfamid i cisplatynę, obserwowano nasilenie neurotoksyczności, bólów stawów i(lub) mięśni, ale mniejsze uszkodzenie szpiku.

Rak piersi

W leczeniu uzupełniającym raka piersi 3121 pacjentek z dodatnim wynikiem badania węzłów chłonnych, otrzymywało paklitaksel lub nie otrzymywało chemioterapii po 4 kursach leczenia doksorubicyną i cyklofosfamidem (CALGB 9344, BMS CA139-223). Mediana czasu obserwacji następczej wynosiła 69 miesięcy. U pacjentek otrzymujących paklitaksel, w porównaniu do pacjentek otrzymujących leczenie AC, wystąpiło znaczące zmniejszenie o 18 % (p=0,0014) ryzyka nawrotu choroby i znaczące zmniejszenie o 19 % (p=0,0044) ryzyka zgonu. Analiza retrospektywna wykazała korzyści dla pacjentek we wszystkich podgrupach. U pacjentek z guzem bez receptora hormonalnego (lub status nieznany) ryzyko nawrotu choroby zmniejszyło się o 28 % (CI=95 %: 0,59-0,86). W podgrupie pacjentek z dodatnim receptorem hormonalnym w guzie, zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby wynosiło 9% (CI=95 %: 0,78-1,07). Jednak projekt badania nie zakładał analizy wyników leczenia trwającej powyżej 4 kursów terapii według schematu AC. Jedynie na podstawie badania nie można wykluczyć, że obserwowane efekty mogą wynikać z czasu trwania leczenia w obu ramionach badania (AC - 4 kursy leczenia; AC + paklitaksel - 8 kursów leczenia). W związku z powyższym należy rozważyć uzupełniające leczenie paklitakselem, jako alternatywę do przedłużonego stosowania schematu AC.

W drugim dużym badaniu o podobnym schemacie (NSABP B-28, BMS CA139-270), dotyczącym leczenia uzupełniającego pacjentek z rakiem piersi i dodatnim wynikiem badania węzłów chłonnych, 3060 pacjentek po leczeniu czterema kursami AC losowo przydzielono do grup otrzymującej 4 kursy leczenia paklitakselem (dawka 225 mg/m2 pc.) lub nie. W okresie obserwacji następczej, której mediana wynosiła 64 miesiące, u pacjentek otrzymujących paklitaksel, w porównaniu do pacjentek otrzymujących tylko leczenie AC, wystąpiło znaczące zmniejszenie o 17 % (p=0,006) ryzyka nawrotu choroby i zmniejszenie ryzyka śmierci o 7 % (CI=95%: 0,78-1,12). Analiza wyników we wszystkich podgrupach wykazała korzyści dla wszystkich pacjentek leczonych paklitakselem. W tym badaniu u pacjentek z dodatnim receptorem hormonalnym guza ryzyko nawrotu choroby zmalało o 23 %

(CI=95 %: 0,6-0,92); u pacjentek z ujemnym receptorem hormonalnym guza - o 10 % (CI=95 %: 0,71,11).

W leczeniu pierwszego rzutu chorych na raka piersi z przerzutami skuteczność i bezpieczeństwo stosowania paklitakselu oceniano w dwóch podstawowych randomizowanych kontrolowanych otwartych badaniach III fazy.

W pierwszym badaniu (BMS CA139-278) porównywano leczenie skojarzone doksorubicyną w postaci bolusa (50 mg/m2 pc.) z następczym podaniem po 24 godzinach paklitakselu (220 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie) (AT) i leczenie standardowe schematem FAC (5-FU 500 mg/m2 pc., doksorubicyna 50 mg/m2 pc., cyklofosfamid 500 mg/m2 pc.); oba schematy leczenia stosowano co 3 tygodnie w 8 kursach. Randomizowanym badaniem objęto 267 pacjentek z przerzutowym rakiem piersi, które nie otrzymały uprzednio chemioterapii lub otrzymywały jako leczenie uzupełniające chemioterapię bez antracyklin. Wyniki wykazały istotne różnice w czasie do wystąpienia progresji choroby w grupie pacjentek otrzymujących leczenie skojarzone paklitakselem i doksorubicyną (AT) w porównaniu do pacjentek leczonych schematem FAC (8,2 miesiąca w porównaniu do 6,2 miesiąca; p=0,029). Mediana czasu przeżycia była również bardziej korzystna w grupie pacjentek otrzymujących paklitaksel i doksorubicynę w porównaniu do pacjentek leczonych schematem FAC (23,0 w porównaniu do 18,3 miesięcy; p=0,004). W ramieniu AT (44 %) a w ramieniu FAC (48 %) w okresie obserwacji następczej chore otrzymywały chemioterapię, w skład której wchodziły taksany (odpowiednio 7 % i 50 % pacjentek). Średni wskaźnik odpowiedzi na leczenie w ramieniu AT w porównaniu do ramienia FAC był wyższy (68 % do 55 %). Pełną odpowiedź na leczenie obserwowano u 19 % pacjentek otrzymujących leczenie skojarzone paklitakselem i doksorubicyną i u 8% pacjentek leczonych wg schematu FAC.

Wszystkie wskaźniki skuteczności leczenia potwierdzono następnie w sposób niezależny metodą ślepej próby.

W drugim badaniu (HO648g) oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania skojarzonego leczenia paklitakselem i trastuzumabem w leczeniu przerzutowej postaci raka piersi u pacjentów leczonych uprzednio antracyklinami. Nie dowiedziono skuteczności skojarzonego leczenia paklitakselem i trastuzumabem u pacjentów nieleczonych uprzednio antracyklinami. Leczenie skojarzone trastuzumabem (dawka nasycająca 4 mg/kg mc., a następnie 2 mg/kg mc./tydzień) i paklitakselem (175 mg/m2, podawanym co 3 tygodnie w 3-godzinnym wlewie) porównywano do stosowania paklitakselu w monoterapii (175 mg/m2, podawanym co 3 tygodnie w 3-godzinnym wlewie) u 188 pacjentek z przerzutową postacią raka piersi o zwiększonej ekspresji antygenu HER2 (2+ lub 3+ oznaczane w badaniu immunochemicznym) leczonych uprzednio antracyklinami. Paklitaksel podawano co 3 tygodnie przez co najmniej 6 kursów, natomiast trastuzumab był podawany co tydzień, aż do wystąpienia progresji choroby. Badanie wykazało istotną przewagę stosowania połączenia paklitaksel/trastuzumab nad monoterapią paklitakselem pod względem czasu do wystąpienia progresji choroby nowotworowej (6,9 wobec 3 miesięcy), odsetka odpowiedzi (41 % wobec 17 %) i okresu trwania odpowiedzi klinicznej (10,5 wobec 4,5 miesięcy). Najpoważniejszym działaniem niepożądanym połączenia paklitaksel/trastuzumab były zaburzenia czynności serca (patrz punkt 4.8).

Zaawansowany rak niedrobnokomórkowy płuc

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność paklitakselu w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) oceniano w dwóch badaniach III fazy, stosując lek w dawce 175 mg/m2 pc., a po nim cisplatynę w dawce 80 mg/m2 pc. (367 chorych). Oba badania były randomizowane, w jednym porównywano terapię paklitakselem z leczeniem cisplatyną w dawce 100 mg/m2 pc., w drugim stosowano tenipozyd 100 mg/m2 pc. z następczym podaniem cisplatyny w dawce 80 mg/m2 pc. (367 pacjentów w grupie kontrolnej). Wyniki uzyskane w obu badaniach były podobne. Nie notowano istotnych różnic w śmiertelności pacjentów leczonych paklitakselem i w grupach kontrolnych (średni czas przeżycia 8,1 i 9,5 miesiąca w grupie z paklitakselem i 8,6 i 9,9 w grupach porównywanych). Nie notowano również istotnych różnic między badanymi schematami leczenia w zakresie mediany czasu przeżycia do progresji choroby. Obserwowano natomiast znaczące korzyści dotyczące częstości odpowiedzi klinicznej. W opinii pacjentów leczenie paklitakselem dawało poprawę jakości życia (np. w odniesieniu do apetytu). Schemat ten okazał się mniej korzystny, jeżeli chodzi o objawy neuropatii obwodowej (p<0,008).

Mięsak Kaposi’ego w przebiegu AIDS

U chorych na mięsaka Kaposiego w przebiegu AIDS skuteczność i bezpieczeństwo paklitakselu oceniano w badaniu bez zastosowania grupy kontrolnej, u chorych z zaawansowaną chorobą uprzednio leczonych chemioterapią. Podstawowym punktem końcowym była najlepsza odpowiedź kliniczna na leczenie guza. Ze 107 pacjentów 63 było opornych na liposomalne postaci antracyklin. Uważa się, że jest to podgrupa o największej skuteczności leczenia. Średni współczynnik skuteczności leczenia (całkowita/częściowa odpowiedź na leczenie) po 15 kursach leczenia wynosiła u tych pacjentów 57 % (CI = od 44 do 70 %). Ponad 50 % odpowiedzi na leczenie zaobserwowano po pierwszych 3 kursach leczenia. U pacjentów opornych na liposomalne postaci antracyklin odsetek odpowiedzi był porównywalny do pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie otrzymali leczenia inhibitorem proteazy (55,6 %) oraz do pacjentów, którzy otrzymali jednorazowo takie leczenie co najmniej 2 miesiące przed podaniem paklitakselu (60,9 %). Mediana czasu do progresji choroby w grupie pacjentów opornych na działanie liposomalnych postaci antracyklin wynosił 468 dni (95 % CI od 257 do nieocenialnego). Mediana przeżycia nie była możliwa do wyliczenia, niemniej jednak dolny 95 % zakres wynosił w tej grupie 617 dni.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Paklitaksel po podaniu dożylnym wykazuje dwufazowy spadek stężenia w osoczu krwi.

Właściwości farmakokinetyczne paklitakselu badano po zastosowaniu dawek 135 i 175 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny lub 24 godziny. Średni okres półtrwania fazy końcowej wynosił od 3,0 do 52,7 godziny, średnia wartość niekompartmentowego klirensu całkowitego mieściła się w zakresie 11,6 do 24,0 l/h/m2 pc. Całkowity klirens paklitakselu zmniejszał się w przypadku większych stężeń leku w osoczu. Średnia wartość objętości dystrybucji paklitakselu w stanie stacjonarnym wynosiła od 198 do 688 l/m2 pc., co wskazuje na dużą dystrybucję pozanaczyniową i(lub) duży stopień wiązania z tkankami. Stosując rosnące dawki w 3-godzinnym wlewie dożylnym stwierdzono nielinio^vą far^nakokinetykę leku. Z^viększenie da^vki o 30 % (od 135 do 175 mg/m2 pc.) powodowało zwiększenie wartości Cmax i AUC0-OT, odpowiednio o 75 i 81 %.

Różnice osobnicze w ekspozycji organizmu na lek były minimalne. Nie opisywano kumulacji paklitakselu w następstwie powtarzanych kursów leczenia. Badania w warunkach in vitro wykazały, że stopień wiązania z białkami osocza wynosi 89-98 %. Obecność cymetydyny, ranitydyny, deksametazonu albo difenhydraminy nie wpływa na stopień tego wiązania.

Wydalanie paklitakselu u ludzi nie zostało dotychczas w pełni poznane. Całkowita ilość niezmienionego leku wydalanego w moczu wynosi średnio od 1,3 do 12,6 % podanej dawki, co wskazuje na duży udział wydalania pozanerkowego w procesie eliminacji. Metabolizm wątrobowy i wydzielanie z żółcią mogą być uznane za główną drogę eliminacji paklitakselu. Lek metabolizowany jest głównie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P-450. Po podaniu znakowanego paklitakselu przeciętnie 26% dawki radioaktywnego związku wydalane było z kałem jako 6a-hydroksypaklitaksel, 2 % jako 3'-p-hydroksypaklitaksel i 6% jako 6a-3'-p-dihydroksypaklitaksel. Powstawanie tych hydroksylowanych metabolitów katalizowane jest przez izoenzymy (odpowiednio): CYP2C8, CYP3A4 i przez obydwa.

Nie badano wpływu zaburzeń czynności nerek i wątroby na wydalanie paklitakselu podawanego w 3-godzinnym wlewie dożylnym. Parametry farmakokinetyczne wyznaczone u pacjenta poddawanego hemodializie, u którego stosowano 3-godzinny wlew paklitakselu w dawce 135 mg/m2 pc. mieściły się w przedziale określonym dla pacjentów niedializowanych.

Po dożylnym podaniu paklitakselu w 3-godzinnym wlewie w dawce 100 mg/m2 pc. u 19 pacjentów z mięsakiem Kaposiego w przebiegu AIDS średnie wartości Cmax wynosiły 1530 mg/ml (zakres 7612860 ng/ml), średnie wartości AUC - 5619 ng x godz./ml (zakres 2609-9428 ng x godz./ml), klirens -20,6 l/godz./m2 pc. (zakres 11-38), a objętość dystrybucji wynosiła 291 l/m2 pc. (zakres 121-638). Końcowy okres półtrwania eliminacji produktu wynosił średnio 23,7 godzin (zakres 12-33 godzin).

W badaniach klinicznych, podczas których paklitaksel był podawany w skojarzeniu z doksorubicyną, dystrybucja i eliminacja doksorubicyny, a także jej metabolitów były wydłużone. Całkowita ekspozycja na doksorubicynę w surowicy była o 30% większa, jeśli paklitaksel był podawany bezpośrednio po podaniu doksorubicyny, niż wówczas gdy występowała 24-godzinna przerwa między podaniem obu produktów.

Przed zastosowaniem paklitakselu w terapii skojarzonej z innymi produktami, należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego cisplatyny, doksorubicyny lub trastuzumabu, gdzie podano wskazówki dotyczące ich stosowania.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Podawanie paklitakselu szczurom płci męskiej i żeńskiej przed lub w trakcie parzenia się zaburzało płodność. Dodatkowo paklitaksel powodował obniżenie płodności i zdolności rozrodczych oraz wykazywał zwiększoną embriotoksyczność i toksyczne działanie na płód.

Nie badano rakotwórczego działania paklitakselu. Biorąc jednak pod uwagę mechanizm jego działania i właściwości farmakodynamiczne, paklitaksel jest lekiem o potencjalnym działaniu rakotwórczym i genotoksycznym. W badaniach w warunkach in vitro i in vivo na modelach eksperymentalnych u ssaków wykazano, że paklitaksel ma właściwości mutagenne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Oczyszczony rycynooleinian makrogologlicerolu, alkohol etylowy bezwodny, azot.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Rycynooleinian makrogologlicerolu może powodować wypłukiwanie DEHP [di-(2-etyloheksylo)ftalanu] z pojemników wykonanych z polichlorku winylu (PCW), w ilościach zwiększających się wraz z upływem czasu przechowywania i ze wzrostem stężenia leku. Dlatego przygotowanie, przechowywanie i podawanie rozcieńczonego paklitakselu powinno odbywać się z użyciem sprzętu niezawierającego PCW.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Chronić od światła. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przygotowane roztwory do infuzji zachowują stabilność przez 27 godzin w temperaturze poniżej 25oC. Produkt zachowuje mikrobiologiczną, chemiczną i fizyczną stabilność po pierwszym pobraniu przez 28 dni, przechowywany w warunkach oświetlenia i temperatury pokojowej, tj. poniżej 25oC. Biorąc pod uwagę aspekt mikrobiologiczny, zaleca się użycie produktu natychmiast po rozcieńczeniu. Odpowiedzialność za inny czas i inne warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Roztworów rozcieńczonych nie należy przechowywać w lodówce.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Bezbarwne fiolki ze szkła typu I z korkiem bromobutylowym, umożliwiającym wielokrotne przebicie i pobieranie leku, oraz aluminiowym kapslem z polipropylenową nakrętką, w tekturowym pudełku. Fiolka zawiera 30 mg, 100 mg lub 300 mg paklitakselu w postaci roztworu o stężeniu 6 mg/ml. Opakowania:    1 fiolka po 30 mg,

10 fiolek po 30 mg,

1 fiolka po 100 mg,

1 fiolka po 300 mg.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych leków cytostatycznych należy zachować szczególną ostrożność podczas sporządzania roztworu paklitakselu do wlewu dożylnego oraz jego stosowania.

Rozcieńczanie koncentratu i przygotowanie roztworów do wlewu powinno być wykonywane przez wyszkolony personel, w warunkach aseptycznych i w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Należy używać odpowiednich rękawic ochronnych i przestrzegać środków ostrożności zapobiegających kontaktowi leku ze skórą i błonami śluzowymi.

W razie kontaktu roztworu leku ze skórą, miej sce to należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadkach kontaktu miejscowego występowało mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie skóry. W razie kontaktu roztworu leku z błonami śluzowymi, należy przepłukać je bardzo dokładnie wodą.

Po przypadkowym wdychaniu oparów roztworu obserwowano duszności, ból w klatce piersiowej, pieczenie w gardle i nudności.

Jeżeli zamknięte fiolki są przechowywane w lodówce, może powstać osad powodujący zmętnienie roztworu. Podgrzany do temperatury pokojowej osad rozpuszcza się samoistnie lub po delikatnym wstrząśnięciu. Nie wpływa to na jakość produktu. Jeżeli roztwór pozostaje mętny lub widać w nim nierozpuszczony osad, fiolkę należy wyrzucić.

Przygotowanie roztworu do podania dożylnego Gęstość koncentratu wynosi 0,928 g/cm3.

Przed zastosowaniem we wlewie dożylnym Paclitaxelum TEVA należy rozcieńczyć tak, aby uzyskać stężenie od 0,3 do 1,2 mg/ml, w warunkach zapewniających jałowość roztworu w:

0,9 % roztworze chlorku sodu,

5 % roztworze glukozy,

5 % roztworze glukozy i 0,9 % roztworze chlorku sodu lub 5 % roztworze glukozy w płynie Ringera.

Przygotowane w ten sposób roztwory są trwałe przez 27 godzin w temperaturze poniżej 25oC.

W przypadku wielokrotnego wprowadzania igły i pobierania produktu fiolki zachowują mikrobiologiczną, chemiczną i fizyczną przez 28 dni, przechowywane w warunkach oświetlenia i temperatury pokojowej, tj. poniżej 25oC. Roztworów rozcieńczonych nie należy przechowywać w lodówce.

Po przygotowaniu roztwory mogą być nieprzejrzyste, co wynika z właściwości substancji pomocniczych; nie da się tego zmienić poprzez filtrację.

Roztwór produktu Paclitaxelum TEVA powinien być podawany dożylnie przez zestaw do wlewów z filtrem wewnętrznym o średnicy porów nie większej niż 0,22 ąm. Nie stwierdzono istotnej utraty aktywności leku po symulowanym podaniu roztworu przez zestaw do wlewów dożylnych z filtrem wewnętrznym.

Rzadko donoszono o przypadkach precypitacji, zwykle pod koniec 24-godzinnego wlewu paklitakselu. Chociaż przyczyna tego zjawiska nie została wyjaśniona, prawdopodobnie ma ono związek z przesyceniem rozcieńczanego roztworu. Aby zmniejszyć ryzyko precypitacji, roztwór paklitakselu należy podawać możliwie jak najszybciej po rozcieńczeniu oraz unikać gwałtownego wstrząsania i wibracji (drgań) roztworu. Zestaw do wlewu powinien być bardzo dokładnie przepłukany (płynem stosowanym do sporządzenia wlewu) bezpośrednio przed użyciem. W czasie infuzji należy dokładnie sprawdzać wygląd roztworu, a w przypadku precypitacji należy przerwać wlew.

Aby zmniejszyć ryzyko narażenia pacjenta na kontakt z DEHP, który może być wypłukiwany z wykonanych z PCW worków, zestawów do wlewów, torebek lub z innych materiałów i sprzętu medycznego, rozcieńczone roztwory paklitakselu należy przechowywać w butelkach wykonanych z innych niż PCW materiałów (szkło, polipropylen) albo w workach plastikowych (polipropylen, poliolefina) i podawać przez zestawy pokryte polietylenem. Użycie zestawów z filtrem z krótkim dopływem i (albo) rurką wykonaną z PCW nie powoduje znaczącego wypłukania DEHP.

Procedury usuwania pozostałości

Wszystkie przedmioty użyte do przygotowania, podawania roztworu i te, które miały kontakt z lekiem powinny być zniszczone zgodnie z lokalnymi wytycznymi regulującymi utylizację środków cytotoksycznych.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 10606

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.04.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Paclitaxelum TEVA