+ iMeds.pl

Paclitaxin 6 mg/mlUlotka Paclitaxin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paclitaxin 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Paclitaxelum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paclitaxini w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paclitaxin

3.    Jak stosować lek Paclitaxin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paclitaxin

6.    Inne informacje

Lek Paclitaxin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji może być podawany wyłącznie przez personel medyczny; osoby te udzielą odpowiedzi na wszelkie ewentualne pytania związane z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.

1. CO TO JEST LEK PACLITAXINIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paclitaxinjest lekiem przeciwnowotworowym. Może on hamować podział i rozwój komórek rakowych. Paclitaxinjest stosowany w leczeniu różnych rodzajów raka, tj.:

Raka jajnika (zaawansowanego lub szerzącego się raka jajnika, resztkowego nowotworu (>J cm) po wcześniejszej operacji)

Zarówno w leczeniu pierwszego rzutu w skojarzeniu z zawierającym platynę lekiem, cisplatyną, bądź w leczeniu drugiego rzutu, gdy zawiodły inne metody leczenia z użyciem produktów platyny.

Raka piersi (wczesnego stadium po chirurgicznym usunięciu nowotworu pierwotnego, lub zaawansowanego lub szerzącego się raka piersi)

Jako terapia uzupełniająca po leczeniu antracyklinąi cyklofosfamidem (AC).

Jako terapia pierwszego rzutu w skojarzeniu z lekiem należącym do grupy zwanej antracyklinami, jeżeli leczenie antracyklinami jest dla pacjentki odpowiednie, lub z lekiem o nazwie trastuzumab.

Do stosowania w monoterapii, gdy zawiodło standardowe leczenie obejmujące stosowanie antracyklin, lub jeśli stosowanie takich leków nie jest dla pacjentki odpowiednie.

Określonego typu raka płuc (niedrobnokomorkowego raka płuc)

W skojarzeniu z cisplatyną jeśli pacjent nie może być poddany zabiegowi chirurgicznemu i (lub) radioterapii.

Paclitaxinjest również stosowany w leczeniu określonej postaci nowotworu związanego z AIDS rozwijającego się w tkance łącznej (mięsaka KaposPego)

Gdy zawiodły inne zastosowane metody leczenia (antracykliny liposomalne).

ministerstwo zdrowi

Departament Polityki Lekowej i Farma! 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Kiedy nie stosować leku Paclitaxin

Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paklitaksef lub którykolwiek z pozostałych składników leku, w szczególności na makrogologlicerolu lycynooleinian zawarty w leku Paclitaxin.

W czasie karmienia piersią.

Jeżeli występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Jeżeli liczba białych krwinek (neutrofili) u pacjenta jest zbyt mała. Badanie to wykonuje personel medyczny.

Jeżeli u pacjenta jednocześnie występują poważne i niepoddąjące się leczeniu zakażenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paclitaxin

Jeśli pacjent zauważy znaczne reakcje uczuleniowe (nadwrażliwości), np. duszność, niskie ciśnienie tętnicze, obrzęk twarzy lub wysypki.

Ponieważ lek ten zawiera alkohol oraz makrogologlicerolu rycynooleinian, należy uważnie przeczytać punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paclitaxin”.

Jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia morfologii krwi; lekarz wykona badanie krwi przed każdym rozpoczęciem podawania leku Paclitaxin.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia pracy serca podczas stosowania leku Paclitaxin; lekarz powinien zbadać czynność serca przed następnym podaniem leku Paclitaxin.

Jeżeli pacjentowi podawany jest Paclitaxinw skojarzeniu z doksorubicyną lub trastuzumabem; przed rozpoczęciem i w trakcie podawania leku, badana będzie czynność serca pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje utrzymujące się drętwienie, mrowienie lub bóle rąk i stóp (neuropatia obwodowa); może zajść konieczność zmniejszenia dawki leku Paclitaxin.

Jeśli u pacjenta wystąpi biegunka w trakcie lub wkrótce po zakończeniu podawania leku Paclitaxin; może to wskazywać na stan zapalny jelita (rzekomobłoniaste zapalenie jelita). Lekarz powinien rozważyć taką możliwość.

Jeżeli Paclitaxin podawany jest pacjentowi w skojarzeniu z radioterapią płuca lub z gemcytabiną; może to spowodować zapalenie płuc (śródmiąższowe zapalenie płuc).

Jeżeli u pacjenta występuje ciężkie zapalenie błony śluzowej; może zajść konieczność zmniejszenia dawki leku Paclitaxin.

Pacjenci płci męskiej, którym podawany jest lek Paclitaxin, nie powinni starać się o dziecko w trakcie i do 6-ciu miesięcy po zakończeniu leczenia produktem Paclitaxin, ponieważ może wystąpić uszkodzenie płodu.

Stosowanie leku Paclitaxin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi medycznemu o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Paclitaxin należy podawać:

-    Przed podaniem cisplatyny, jeżeli leki te są stosowane w skojarzeniu; może to powodować konieczność częstszego badania czynności nerek.

24 godziny po podaniu doksorubicyny, aby uniknąć dużego stężenia doksorubicyny w organizmie pacjenta.

Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:

-    Może zajść konieczność zmniejszenia dawki leku Paclitaxin, jeśli pacjent przyjmuje np. erytromycynę (lek przeciwko zakażeniom bakteryjnym), fluoksetynę (lek przeciwdepresyjny), niektóre leki przeciwgrzybicze (imidazolowe leki przeciwgrzybicze) lub gemfibrozyl (lek obniżający stężenie cholesterolu).

Może zajść konieczność zwiększenia dawki leku Paclitaxin, jeśli pacjent przyjmuje np. ryfampicynę (lek przeciwko zakażeniom bakteryjnym), karbamazepinę, fenytoinę lub fenobarbital (leki przeciwpadaczkowe), efawirenz lub newirapinę (leki przeciw zakażeniom).

MINISTERSTWO ZDROWIA apartament Polityki Lekowej i Farmacj □0-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Niektóre leki przeciw HIV i AIDS, tzw. inhibitory proteazy (np. nelfmawir i rytonawir); w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków z lekiem Paclitaxin może zajść konieczność dostosowania dawki.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. W czasie stosowania leku Paclitaxin należy unikać zajścia w ciążę. W przypadku zajścia w ciążę, należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza.

Leku Paclitaxin nie należy stosować w ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

Leku Paclitaxin nie należy stosować w okresie karmienie piersią. Należy przerwać karmienie piersią w czasie stosowania leku Paclitaxin.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych pomiędzy podawaniem kolejnych dawek leku Paclitaxin. Należy jednak pamiętać, że lek ten zawiera pewnąilość alkoholu i nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po podaniu dawki leku. Jak w każdym przypadku, pacjent nie powinien prowadzić pojazdu mechanicznego, jeżeli odczuwa zaburzenia równowagi lub zawroty głowy.

Wszelkie wątpliwości należy omówić z lekarzem, pieięgniarką/pielęgniarzem lub farmaceutą.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paclitaxin

Lek ten zawiera 49,7% objętościowych etanolu (alkoholu), tj. do 20 g alkoholu na dawkę leku, co jest równoważne 520 ml piwa lub 210 ml wina na dawkę. Ilość ta może być niebezpieczna dla pacjentów z chorobą alkoholową. Fakt ten należy również wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka oraz pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub padaczką.

Ilość etanolu zawarta w leku może wpływać na działanie innych produktów leczniczych.

Lek ten zawiera również makrogologlicerolu rycynooleinian, który może powodować ciężkie uczulenie (nadwrażliwość).

3. JAK STOSOWAĆ LEK PACLITAXIN

O wielkości dawki i częstości podawania leku Paclitaxin zadecyduje lekarz. Lek będzie podawany pod nadzorem lekarza, który udzieli pacjentowi odpowiedzi na jego ewentualne pytania.

Ilość (dawka) leku Paclitaxin, która zostanie podana pacjentowi, lekarz obliczy na podstawie powierzchni ciała pacjenta liczonej w metrach kwadratowych (m2). Powierzchnię ciała lekarz obliczy na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Wielkość dawki zależeć również będzie od wyników badań krwi. W zależności od ciężkości przebiegu choroby i postaci raka pacjent otrzyma lek Paclitaxin samodzielnie lub w połączeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym (np. cisplatyną, doksorubicyną lub trastuzumabem). Lek Paclitaxin podawany jest w postaci wlewu dożylnego (kroplówki) trwającego od 3 do 24 godzin. Na ogół Paclitaxin podawany jest, co 3 tygodnie (co 2 tygodnie w przypadku pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego). Podczas podawania leku igła musi pozostawać w żyle. Jeżeli igła się poluzuje lub wypadnie, bądź, gdy roztwór zacznie przedostawać się do tkanki poza żyłą (co może powodować dyskomfort lub ból), należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę/pielęgniarza.

Przed podaniem leku Paclitaxinpacjent zostanie za każdym razem poddany premedykacji z zastosowaniem kilku różnych produktów leczniczych (deksametazonu i difenhydraminy, lub chlorfenaminy i cymetydyny lub ranitydyny).

Poddanie pacjenta premedykacji jest konieczne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji uczuleniowych (patrz punkt 4. „Możliwe działania niepożądane”).

3

MINISTERSTWO ZUKÓW Departament Polityki Lokowej i Farn' 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paclitaxin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Paclitaxin może powodować między innymi następujące działania niepożądane:

Bardzo często: występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10

Często: występujące u więcej niż 1 pacjenta na 100 ale mniej niż 1 pacjenta na 10 Niezbyt często: występujące u więcej niż 1 pacjenta na 1000 ale mniej niż 1 pacjenta na 100 Rzadko: występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10 000 ale mniej niż 1 pacjenta na 1000 Bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo często

Zakażenia (głównie przewodu moczowego i górnych dróg oddechowych): zapalenie błony śluzowej nosa objawiające się zatkanym nosem, kichaniem i wydzieliną (katarem) oraz zapalenie gardła w tym opryszczka, zakażenia grzybicze jamy ustnej w tym doniesienia o przypadkach zgonu, łagodne reakcje uczuleniowe (głównie zaczerwienienia twarzy i wysypki skórne).

Często

Objawy grypy.

Niezbyt często

Ciężkie zakażenia, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego spowodowane obecnością bakterii we krwi, któremu towarzyszy bladość, niepokój, przyspieszone tętno i wilgotna skóra (wstrząs septyczny).

Poważne reakcje uczuleniowe (obrzęk naczynioruchowy) wymagające leczenia (obejmujące spadek ciśnienia tętniczego, obrzęk języka lub warg, duszności, wysypki na całym ciele, dreszcze, bóle pleców, bóle w klatce piersiowej, przyspieszone tętno, ból brzucha, bóle rąk i stóp, pocenie się oraz wysokie ciśnienie tętnicze).

Rzadko

Zapalenie płuc, ciężkie ogólne i mogące zagrażać życiu reakcje uczuleniowe (reakcje anafilaktyczne), zapalenie otrzewnej.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki

Ciężkie ogólne i mogące zagrażać życiu reakcje uczuleniowe, w tym wstrząs.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zmiany w morfologii krwi spowodowane zahamowaniem czynności szpiku kostnego (mielosupresja); niedobory płytek krwi powodujące występowanie siniaków oraz krwawienia (malopfytkowość); niedobory białych krwinek, które należy starannie obserwować pod kątem zwiększonej podatności na zakażenia (leukopenia, neutropenia); niedokrwistość; krwawienie.

Często

Zaburzenia krwi (niedobory białych krwinek), którym towarzyszy gorączka oraz zwiększona podatność na zakażenia (gorączka neutropeniczna).

Niezbyt często Ciężka niedokrwistość.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki

.MINISTERSTWO ZDROWIA

'eparloment Polityki Lekowej i Farma ej 00-952 Warszawa lj!. Miodowa 15

Nagle występujące zaburzenia wytwarzających krew komórek szpiku kostnego (ostra białaczka szpikowa, zespół mielodysplastyczny).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często Jadłowstręt.

Niezbyt często

Utrata płynów (odwodnienie), spadek masy ciała, zwiększenie masy ciała.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko Splątanie.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Stale utrzymujące się drętwienie, mrowienie lub bóle rąk i stóp (neuropatia obwodowa), senność, parestezje (dziwne wrażenia dotykowe).

Często

Depresja, ciężkie postaci neuropatii objawiające się utrzymującym się drętwieniem, mrowieniem lub bólami rąk i stóp, zawroty głowy, nerwowość, bezsenność, zaburzenia myślenia, zaburzenia smaku, bóle głowy, zaburzenia chodu, zaburzenia ruchowe (hipokinezje), osłabione czucie (niedoczulica).

Rzadko

Działanie na nerwy ruchowe powodujące osłabienie mięśni ramion i stóp (neuropatia ruchowa).

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki

Zaburzenia określonych nerwów (neuropatia autonomiczna), które może prowadzić do porażenia mięśni jelit (niedrożność porażenna); nagły spadek ciśnienia tętniczego, któremu mogą towarzyszyć zaburzenia równowagi spowodowane np. gwałtowną zmianą pozycji dała z leżącej na siedzącą lub stojącą (niedociśnienie ortostatyczne); napady padaczkowe (padaczka uogólniona); działanie na mózg cechujące się np, drgawkami i zaburzeniami świadomości (encefalopatia); zaburzenia koordynacji (ataksja).

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Suchość gałek ocznych, niedowidzenie, zaburzenia pola widzenia.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki

Zaburzenia nerwu ocznego i (lub) zaburzenia wzroku (mroczek iskrzący).

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Dzwonienie w uszach.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki

Uszkodzenia uszu (ototoksyczność), utrata słuchu, zawroty głowy.

Zaburzenia serca

Często

Spowolniona czynność serca (bradykardia), przyspieszona czynność serca (tachykardia), kołatanie serca, utrata przytomności.

MINISTERSTWO ZDRÓWh Departament Polityki Lekovrej i Farmar 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Niezbyt często

Zawal mięśnia sercowego; niewydolność serca jako pompy tłoczącej krew (zastoinowa niewydolność serca), zaburzenia mięśnia sercowego (kardiomiopatia); zaburzenia rytmu serca (przyspieszone bicie serca: bezobjawowy częstoskurcz komorowy, częstoskurcz z rytmem bliźniaczym); zaburzenia przewodnictwa serca (blok przedsionkowo-komorowy), któremu czasem towarzyszy utrata potomności; zaburzenia w zapisie EKG.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki Nieregularne i szybkie bicie serca (migotanie przedsionków).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Obniżone ciśnienie tętnicze.

Często

Rozszerzenie naczyń krwionośnych objawiające się uderzeniami gorąca.

Niezbyt często

Wysokie ciśnienie tętnicze; zakrzepica; zapalenie żył z tworzącymi się zakrzepami, które często może być odczuwane jako bolące i szorstkie zgrubienie z zaczerwienioną skórą.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki Wstrząs.

Zaburzenia układu oddechowego

Często

Duszność, krwawienie z nosa.

Rzadko

Wysięk do opłucnej, zapalenie płuc (śródmiąższowe zapalenie płuc), zwłóknienie płuc, niedrożność dróg oddechowych (zator tętnicy płucnej), trudności w oddychaniu.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki Kaszel, wysokie ciśnienie w płucach.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności, wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej, zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha.

Często

Suchość w ustach, owrzodzenie jamy ustnej, obecność krwi w kale (czarne zabarwienie kału - melena), niestrawność.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki

Bóle brzucha spowodowane np. zaparciami lub przedziurawieniem jelita (niedrożność jelit lub perforacja jelit); zapalenie jelita grubego, które może powodować przewlekłą biegunkę (niedokrwienne zapalenie jelita grubego, neutropeniczne zapalenie jelita grubego rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, martwicze zapalenie jelita grubego); zapalenie trzustki; zapalenie otrzewnej, zakrzep w otrzewnej (zakrzepica nacżyń krezki); zapalenie przełyku; gromadzenie się płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki

6    MINISTERSTWO ZDROWI A

Departament Polityki Lekowej i Farm.! pi 00*952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zaburzenia czynności wątroby (martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa), w tym doniesienia o przypadkach zgonu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często Łysienie.

Często

Przemijające zmiany na skórze, suchość skóry, zapalenie skóry, któremu towarzyszą pęcherze i łuszczenie (złuszczające zapalenie skóry), świąd, wysypka, trądzik, przemijające i łagodne zmiany na paznokciach.

Niezbyt często

Przebarwienie paznokci lub łożyska paznokcia.

Rzadko

Zaczerwienienie skóry.

Bardzo rzadko, w tym odosobnione przypadki

Ciężka reakcja uczuleniowa, której towarzyszy gorączka, czerwone plamy na skórze, bóle stawów i (lub) zapalenie oka (zespół Stevensa-Johnsona); miejscowa martwica skóry (nekroliza naskórka); wysypka z nieregularnymi, czerwonymi (wilgotnymi) plamami (rumień wielopostaciowy); pokrzywka; mocno swędząca wysypka i bąble (pokrzywka); odchodzenie paznokci (pacjenci, którym podaje się lek powinni chronić ręce i stopy przed słońcem), zapalenia mieszków włosowych, nadmierne odkładanie się kolagenu w skórze (twardzina skóry).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często Bóle mięśni i stawów.

Często

Ból kości, skurcze mięśni nóg, osłabienie mięśni, ból pleców.

inne działania niepożądane

Bardzo często

Osłabienie, ból, nienormalne gromadzenie się płynów w dłoniach, stopach i twarzy (obrzęki).

Często

Łagodne podrażnienie skóry w miejscu wkłucia (obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, rogowacenie, obumieranie tkanki skórnej), ogóle złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej, dreszcze, gorączka.

Podwyższony poziom kreatyniny we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Należy również bezzwłocznie poinformować lekarza w przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych sińców, krwawienia lub objawów zakażenia, takich jak ból gardła lub gorączka.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PACLITAXIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

MINISTERSTWO ZDKi > w i ■ Departament Polityki Lekowej i Farmac. 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Nie stosować leku Paclitaxin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po wyrażeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc a ostatnie cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Zamrażanie nie ma szkodliwego wpływu na lek.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Paclitaxin

Substancją czynna leku jest paklitaksel.

Lek Paclitaxin, koncentrat do sporządzania roztworu do infiizji zawiera 6 mg paklitakselu na ml.

Inne składniki leku to: makrogologlicerolu rycynooleinian, etanol bezwodny i kwas cytrynowy.

Jak wygląda lek Paclitaxin i co zawiera opakowanie

Paclitaxin jest przejrzystym, bezbarwnym lub żółtawym, lepkim roztworem. Dostępny jest w fiolkach 5 ml, 16,7 ml, 25 ml i 50 ml.

Fiolka 5 ml zawiera 30 mg paklitakselu.

Fiolka 16,7 ml zawiera 100 mg paklitakselu.

Fiolka 25 ml zawiera 150 mg paklitakselu.

Fiolka 50 ml zawiera 300 mg paklitakselu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-1 13 Warszawa Wytwórca

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, P.O. Box 552, 2003 RN Haarlem, Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa leku

Austria

Paclitaxel “Pharmachemie” 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infuionslösung

Belgia

Paclitaxin 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (30 mg/5 ml)

Paclitaxin 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (100 mg/16,7 ml)

Paclitaxin 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (150 mg/25 ml)

Paclitaxin 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (300 mg/50 ml)

Czechy

Paclitaxel - Teva 6 mg/ml, Koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

Dania

Paclitaxel “Pharmachemie” konzentrat til infusionsvæske, oplosung

Estonia

Paclitaxel-Teva

Finlandia

Paclitaxin 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francja

Paclitaxel-Teva 6 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Niemcy

Paclitaxel-GRY® 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Grecja

Paxene Paclitaxin

Węgry

Paclitaxel-Teva 6 mg/ml koncentrátům oldatos infúzióhoz

Irlandia

Paclitaxel 6 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

MINISTERSTWO ZDROWL’ Departament Polityki Lekowe] i Fanmc; 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Włochy

Paclitaxel Teva 6 mg/ml soluzione concentrata per infusione

Łotwa

Paclitaxel-Tevą koncentrâts infuziju śklduma pagatavoSanai 6 mg/ml

Litwa

Paclitaxel-Teva 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luksemburg

Paclitaxin 6 mg/ml solution à diluer pour perfusion (30 mg/5 ml) Paclitaxin 6 mg/ml solution à diluer pour perfusion (100 mg/16,7 ml) Paclitaxin 6 mg/ml solution à diluer pour perfusion (150 mg/25 ml) Paclitaxin 6 mg/ml solution à diluer pour perfusion (300 mg/50 ml)

Holandia

Paclitaxin concentraat voor intraveneuze oplossing 6 mg/ml

Norwegia

Paclitaxel “Pharmachemie”, konsentrat til infusjonsvæske 6 mg/ml

Polska

Paclitaxin 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Portugalia

Paclitaxel Teva 6 mg/ml concentrado para soluçâo para perfusâo

Słowacja

Paclitaxel - Teva 6 mg/ml

Słowenia

Paclitaxin 6 mg/ml, koncentrat za raztopino za infundirán je

Hiszpania

Paclitaxel Teva 6 mg/ml, concentrado para solución para perfusión

Szwecja

Paclitaxel Teva 6 mg/ml koncentrat till infusionsvâtska, lôsning

Wielka Brytania

Paclitaxel 6 mg/ml Concéntrate for solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Poniższe informacje mająna celu pomóc w podawaniu leku Paclitaxin. Przygotowaniem i podawaniem leku powinien zajmować się wyłącznie personel wyspecjalizowany w przygotowaniu i podawaniu leków cytotoksycznych, po zapoznaniu się z charakterystyką tego produktu leczniczego. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpiecznego postępowania z lekami przeciwnowotworowymi.

Przygotowanie leku do stosowania

Tak jak w przypadku innych produktów przeciwnowotworowych, podczas przygotowania produktu Paclitaxin należy zachować ostrożność. Leku tego nie powinny przygotowywać kobiety w ciąży. Rozcieńczanie koncentratu powinno być wykonywane w warunkach aseptycznych, w przeznaczonym do tego pomieszczeniu i przez wyszkolony personel. Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Należy zastosować odpowiednie środki ostrożności zapobiegające kontaktowi produktu ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu roztworu produktu ze skórą należy natychmiast dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. W wyniku miejscowego kontaktu produktu opisywano występowanie mrowienia, pieczenia i zaczerwienienia. W przypadku kontaktu roztworu produktu z błonami śluzowymi, należy je dokładnie przepłukać wodą. Po wdychaniu produktu opisywano występowanie duszności, bólu w klatce piersiowej, pieczenia gardła i nudności.

Jeśli fiolki przed otwarciem są przechowywane w lodówce lub zamrażane może wytrącić się osad, który ulega rozpuszczeniu przy lekkim wstrząśnięciu lub bez wstrząśnięcia w temperaturze pokojowej. Nie ma to wpływu na jakość produktu. Jeżeli roztwór pozostaje mętny lub, jeśli powstały osad nie rozpuszcza się, fiolkę należy zniszczyć.

W przypadku wielokrotnego wprowadzania igły i pobierania produktu fiolki zachowują stabilność mikrobiologiczną chemicznąi fizycznąprzez 28 dni w temperaturze 25°C. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za inne warunki oraz czas przechowywania produktu.

Nie należy stosować wstrzykiwaczy typu „Chemo-Dispensing Pin” ani podobnych wstrzykiwaczy igłowych, mogą one bowiem spowodować wypadnięcie korka zamykającego fiolkę i naruszyć sterylność produktu.

Przygotowanie produktu do podania dożylnego

9    MINISTERSTWO ZDROWI,i

'Jnpartament Polityki Lokowej i Parniad 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Przed podaniem we wlewie dożylnym, Paclitaxin należy rozcieńczyć w warunkach aseptycznych do maksymalnego stężenia od 0,3 do 1,2 mg/ml w roztworze chlorku sodu do infiizji 9 mg/ml (0,9%) lub roztworze glukozy do infiizji 50 mg/ml (5%), lub mieszaninie roztworu chlorku sodu do infuzji 9 mg/ml (0,9%) i roztworu glukozy do infuzji 50 mg/ml (5%), lub roztworze Ringera do infuzji zawierającym 50 mg/ml (5%) glukozy.

Stabilność chemiczna i fizyczna przygotowanego roztworu została udowodniona przez 27 godzin w temperaturze 25°C, po rozcieńczeniu w mieszaninie roztworu chlorku sodu do infuzji 9 mg/ml (0,9%) i roztworu glukozy do infuzji 50 mg/ml (5%), lub roztworze Ringera do infuzji zawierającym 50 mg/ml (5%) glukozy.

Stabilność chemiczna i fizyczna przygotowanego roztworu została udowodniona w temperaturze 5°C i 25°C przez 14 dni, po rozcieńczeniu w roztworze glukozy do infuzji 50 mg/ml (5%) lub roztworze chlorku sodu do infuzji 9 mg/ml (0,9%).

Stabilność mikrobiologiczna roztworu przygotowanego do infuzji została udowodniona przez 27 godzin w temperaturze 25°C. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za inne warunki oraz czas przechowywania produktu.

W czasie przygotowania roztwór może być nieprzejrzysty, co jest spowodowane nośnikiem zawartym w leku, który nie jest zatrzymywany przez filtry. Roztwór do infuzji Paclitaxin należy podawać przez zestaw do przetaczania z filtrem wewnętrznym o średnicy porów nie większej niż 0,22 mikrometra. Nie zaobserwowano istotnej utraty aktywności produktu w czasie symulowanego podawania roztworu za pomocą zestawu do wlewów dożylnych z filtrem wewnętrznym.

Pojawiająsię rzadkie doniesienia o występowaniu precypitacji, zwykle pod koniec 24-godzinnego wlewu paklitakselu. Chociaż przyczyna precypitacji nie została określona, jest to prawdopodobnie spowodowane nadmiernym wysyceniem rozcieńczonego roztworu. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia precypitacji, Paclitaxin należy podawać możliwie jak najszybciej po rozcieńczeniu oraz unikać nadmiernego wstrząsania lub wzburzania. Przed użyciem należy dokładnie przepłukać zestaw do infuzji. Podczas wlewu należy regularnie kontrolować wygląd roztworu, a w przypadku wystąpienia precypitacji należy przerwać wlew.

W celu zmniejszenia ekspozycji pacjenta na DEHP [di(2-etyloheksylowego) ftalan], który może być wypłukiwany ze sprzętu medycznego impregnowanego PCW, rozcieńczony roztwór paklitakselu należy przechowywać w butelkach niezawierających PCW (np. szkło, polipropylen) lub plastikowych workach (polipropylen, poliolefina), oraz podawać przez zestawy do przetaczania z polietylenu. Stosowanie filtrów z krótkim wejściem i (lub) wyjściem pokrytych PCW nie powoduje znaczącego wypłukiwania DEHP.

Usuwanie

Wszystkie materiały użyte do przygotowania i podania wlewu lub w inny sposób mające kontakt z lekiem Paclitaxin powinny być zniszczone zgodnie z lokalną procedurą regulującą utylizację produktów cytotoksycznych.

Dawkowanie i sposób podawania

Przed podaniem produktu Paclitaxin u wszystkich pacjentów należy zastosować premedykację składającą się z kortykosteroidów, leków przeciwhistaminowych i antagonistów receptora H2. Rozcieńczony lek Paklitaksel należy podawać przez zestaw do wlewów dożylnych niezawierający PCW, prze filtr wewnętrzny o średnicy porów < 0,22 mikrometrów.

Zaleca się podawanie leku Paclitaxin w postaci infuzji dożylnej w następujących dawkach:

10    MINISTERSTWO ZDRÓW

Deparla meni Polityki Lekowej i Farm 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Rak jajnika (leczenie pierwszego rzutu):


135 mg/m2 w 24-godzinnym wlewie, następnie:

75 mg/m2 cisplatyny, lub

175 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie, następnie: 75 mg/m2


cisplatyny;

Rak jajnika lub piersi (leczenie drugiego rzutu): 175 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie;


Rak piersi (leczenie adjuwantowe): Rak piersi (leczenie pierwszego rzutu):


Niedrobnokomórkowy rak płuca: Mięsak Kaposi’ego związany z AIDS:


175 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie, następnie: antracyklina i cyklofosfamid (AC);

220 mg/m2 w 24-godzinnym wlewie, 24 godziny po podaniu doksorubicyny (50 mg/m2),

175 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie, po podaniu trastuzumabu (patrz charakterystyka produktu leczniczego zawierającego trastuzumab);

175 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie, następnie: 80 mg/m2 cisplatyny;

100 mg/m2 w 3-godzinnym wlewie.


Przechowywanie

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. W przypadku przechowywania leku w lodówce, może wytrącać się w nim osad, który ulega rozpuszczeniu przy nieznacznym potrząsaniu lub bez potrząsania po osiągnięciu przez produkt temperatury pokojowej. Nie wpływa to na jakość leku. Jeżeli roztwór pozostaje mętny lub jeżeli osad nie rozpuszcza się, należy usunąć fiolkę.

Zamrażanie nie ma szkodliwego wpływu na lek.

Termin ważności podany jest na opakowaniu zewnętrznym i na etykiecie fiolki. Leku nie należy stosować po upływie tego terminu.

2009 -11- 1 7

MINISTERSTWO ZDROWIA .Departament Polityki Lekowej i Farmaci 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Paclitaxin

Charakterystyka Paclitaxin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paclitaxin 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu. 1 fiolka 5 ml zawiera 30 mg paklitakselu,

1 fiolka 16,7 ml zawiera 100 mg paklitakselu,

1 fiolka 25 ml zawiera 150 mg paklitakselu,

1 fiolka 50 ml zawiera 300 mg paklitakselu.

Zawiera również następujące substancje pomocnicze:

Etanol bezwodny: 396 mg/ml Makrogologlicerolu rycynooleinian: 527 mg/ml Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przejrzysty, bezbarwny lubjasnożólty, lepki roztwór.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Rak jajnika

Jako lek pierwszego rzutu w chemioterapii, Paclitaxin jest wskazany w skojarzeniu z cisplatynąw leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem jajnika (ang. Advanced Carcinoma of the Ovary, AOC) lub u chorych z resztkowym nowotworem (>1 cm), po wcześniejszej Iaparotomii.

Jako lek drugiego rzutu w chemioterapii, Paclitaxin jest wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami (ang. Metastatic Ovarian Carcinoma - MOC) w przypadkach, w których standardowe leczenie schematami zawierającymi platynę okazało się nieskuteczne.

Rak piersi

W leczeniu adjuwantowym, Paclitaxin jest wskazany u pacjentek z zajętymi węzłami chłonnymi po standardowej terapii wielolekowej zawierającej antracyklinę i cyklofosfamid (AC), Leczenie adjuwantowe paklitakselem należy rozważyć jako alternatywę do przedłużonego podawania terapii wielolekowej AC.

Paclitaxin jest wskazany do początkowego Ieczeniamiejscowo zaawansowanych postaci lub raka piersi z przerzutami (ang. Metastatic Breast Carcinoma -MBC), zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u pacjentek, u których można zastosować leczenie antracyklinami lub w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentek ze zwiększoną ekspresją receptora HER-2 na poziomie 3+ oznaczonym metodą immunohistochemiczną, u których leczenie antracyklinami nie jest odpowiednie (patrz punkty 4.4 oraz 5.1).

MINISTERSTWO ZUKOWI/ Departament Polityki Lekowej i Farmaq 00-952 Warszawa

1    ul. Miodowa 15

W monoterapii Paclitaxin jest wskazany w leczeniu raka piersi z przerzutami u chorych, u których leczenie antracyklinami okazało się nieskuteczne lub u chorych, którzy nie mogą być poddani standardowemu leczeniu antracyklinami.

Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. Non-smałl celi łung carcinoma, NSCLC) Paclitaxin w leczeniu skojarzonym z cisplatyną jest wskazany u pacjentów z niedrobnokomorkowym rakiem płuca, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego dającego szansę na wyleczenie i (lub) do radioterapii.

Mięsak Kaposi’ego w przebiegu AIDS

Paclitaxin jest wskazany w leczeniu mięsaka Kaposi’ego występującego w przebiegu AIDS u chorych, u których leczenie antracyklinami liposomalnymi okazało się nieskuteczne.

Nieliczne dane o skuteczności stosowania potwierdzają to wskazanie. Zestawienie odpowiednich badań przedstawiono w punkcie 5.1.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przed podaniem produktu Paclitaxin u wszystkich pacjentów należy zastosować premedykację składającą się z kortykosteroidów, leków przeciwhistaminowych i antagonistów receptora H2, np:

Produkt

Dawka i droga podania

Czas podania przed zastosowaniem paklitakselu

Deksametazon

20 mg doustnie* lub dożylnie

Doustnie: około 12 godzin i 6 godzin: Dożylnie: od 30 do 60 minut

D ifen hydrám in a * *

50 mg dożylnie

od 30 do 60 minut

Cymetydyna

lub

300 mg dolinie

od 30 do 60 minut

ranitydyna

50 mg dożylnie

*od 8 do 20 mg u chorych z mięsakiem Kaposi’ego

**lub inny produkt o właściwościach przeciwhistaminowych np. 10 mg chlorfenyraminy dożylnie

Odpowiednie leki wspomagające powinny być łatwo dostępne na wypadek ciężkich reakcji nadwrażliwości.

Paklitaksel należy podawać przez zestaw do wlewów dożylnych zawierający filtr wewnętrzny o średnicy porów < 0,22 mikrometrów (patrz punkt 6.6).

Rak jajnika - leczenie pierwszego rzutu

Chociaż obecnie są w trakcie badań inne schematy leczenia paklitakselem, zaleca się podawanie paklitakselu w skojarzeniu z cisplatyną. W zależności od czasu trwania wlewu dożylnego zaleca się dwa sposoby dawkowania paklitakselu: dawka 175 mg/m2pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny, a następnie podanie cisplatyny w dawce 75 mg/m2 pc,, w kursach, co trzy tygodnie lub dawka paklitakselu 135 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 24 godziny, a następnie podanie cisplatyny w dawce 75 mg/m2 pc., z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy między kursami leczenia (patrz punkt 5.1).

Rak jajnika - leczenie drugiego rzutu

Zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny, z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy pomiędzy kolejnymi kursami leczenia.

Rak piersi - leczenie adjuwantowe

Zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny, z zachowaniem 3 - tygodniowej przerwy między kolejnymi czterema kursami, a następnie antracykliny i cyklofosfamidu (AC).

MINISTERSTWO ZDitOWi/i Departament Polityki Lekowej i Famiaq 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Rak piersi - leczenie pierwszego rzutu

Paklitaksel w skojarzeniu z doksorubicyną(50 mg/m2 pc.) należy podawać 24 godziny po doksorubicynie. Zalecana dawka paklitakselu wynosi 220 mg/m5 pc., podawana we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny, z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy między kolejnymi kursami leczenia (patrz punkty 4.5 oraz 5.1).

W skojarzeniu z trastuzumabem, zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 pc., podawana we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny, z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy między kolejnymi kursami leczenia (patrz punkt 5.1). Wlew paklitakselu można rozpocząć następnego dnia po podaniu pierwszej dawki trastuzumabu lub zaraz po kolejnych dawkach, jeżeli poprzednia dawka trastuzumabu była dobrze tolerowana (sposób podawania trastuzumabu patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego dla trastuzumabu).

Rak piersi - leczenie drugiego rzutu

Zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny, z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy pomiędzy kolejnymi kursami leczenia.

Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. NSCLC)

Zalecana dawka paklitakselu wynosi 175 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny a następnie podanie cisplatyny w dawce 80 mg/m2 pc., z zachowaniem 3-tygodniowej przerwy między kolejnymi kursami leczenia.

Mięsak Kaposi’ego w przebiegu AIDS

Zalecana dawka paklitakselu wynosi 100 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny, co 2 tygodnie.

Kolejne dawki paklitakselu należy podawać w zależności od indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta.

Paklitaksel nie powinien być ponownie podawany, do czasu, aż liczba granulocytów obojętnochłonnych osiągnie wartość > 1000/mm3 a płytek krwi > 75 000/mm3. U chorych z ciężką neutropenią (liczba neutrofili < 500/mm3 utrzymująca się przez minimum 7 dni), ciężką neuropatią obwodową lub zapaleniem błon śluzowych (stopnia 3. lub cięższe), dawki paklitakselu podawane w kolejnych kursach leczenia należy zmniejszyć o 25% do 75 mg/m2 pc. (patrz punkt 4,4).

Dostosowanie dawki w przebiegu leczenia

Rak piersi z przerzutami, rak jajnika z przerzutami i niedrobnokomórkowy rak płuca z przerzutami Nie należy kontynuować podawania paklitakselu, dopóki liczba granulocytów obojętnochłonnych nie wyniesie, co najmniej 1500 komórek/mm3, a liczba płytek krwi, co najmniej 100 000 komórek/mm3.

U pacjentek, u których wystąpiła ciężka neutropenią (liczba granulocytów obojętnochłonnych <500 komórek/mm3 przez okres tygodnia lub dłużej) lub ciężka neuropatia obwodowa podczas leczenia paklitakselem, należy zmniejszyć dawkę o 20% (NSCLC i leczenie pierwszego rzutu raka jajnika) lub 25% (MBC i MOC) w czasie dalszego podawania paklitakselu. U pacjentów, u których podczas leczenia paklitakselem wystąpiło zapalenie błon śluzowych (stopnia 2. lub cięższe) należy zmniejszyć dawkę o 25% w czasie dalszego podawania paklitakselu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie wykonano badań dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Brak odpowiednich danych, aby zalecić zmiany dawkowania u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4 i 5.2). Paklitakselu nie należy stosować do leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie wykonano badań dotyczących leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, stąd brak dostatecznych danych pozwalających na ustalenie zaleceń dotyczących dawkowania.

Stosowanie leku u dzieci


MINISTERSTWO Z01« W

Departament Polityki Lekowej i Fam 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Nie uzyskano danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Z tego względu nie jest zalecane stosowanie paklitakselu u dzieci.

Sposób podawania

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć przed użyciem (patrz punkt 6.6) i należy go podawać wyłącznie dożylnie.

4.3    Przeciwwskazania

Paklitaksel jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką nadwrażliwością na paklitaksel, lub którąkolwiek z pozostałych substancj i pomocniczych, szczególnie na makrogologlicerolu rycynooleinian w wywiadzie (patrz punkt 4.4),

Paklitaksel jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Paklitaksel jest przeciwwskazany u kobiet w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4,6) oraz nie należy stosować paklitakselu u pacjentów z wyjściową liczbą granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1500/mm3 (u pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego poniżej 1000/mm3).

Paklitaksel jest również przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi, nie poddającymi się leczeniu zakażeniami.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkty zawierające paklitaksel zawierają również w swoim składzie makrogologlicerolu rycynooleinian, który może powodować reakcje nadwrażliwości.

Paklitaksel należy podawać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w podawaniu środków do chemioterapii przeciwnowotworowej. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości po podaniu produktu, należy zapewnić dostęp do odpowiedniego sprzętu wspomagającego.

Aby zapobiec wystąpieniu ciężkich reakcji uczuleniowych u pacjentów, przed podaniem paklitakselu konieczne jest stosowanie premedykacji z użyciem kortykosteroidów, środków przeciwhistaminowych oraz antagonistów receptora H2 (patrz punkt 4.2).

Jeśli paklitaksel jest stosowany w skojarzeniu z cisplatyną, należy go podawać jako pierwszy (patrz punkt 4.5).

Reakcje nadwrażliwości

Znaczące reakcje nadwrażliwości charakteryzujące się dusznością wymagającą zastosowania leków rozszerzających oskrzela i niedociśnieniem tętniczym wymagającym leczenia, obrzękiem naczynioruchowym oraz uogólnioną pokrzywką występowały u mniej niż 1% pacjentów otrzymujących paklitaksel, jeśli wcześniej zastosowano odpowiednią premedykację. Reakcje tego typu są prawdopodobnie związane z uwalnianiem histaminy. Jeśli dojdzie do wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać wlew produktu, rozpocząć intensywne leczenie objawowe i w takich przypadkach nie należy ponownie podawać leku u pacjenta.

Mniejsze objawy, takie jak uderzenia gorąca z zaczerwienieniem lub odczyny skórne nie powodują konieczności odstawienia leku.

W początkowych cyklach leczenia wymagana jest ścisła obserwacja pacjentów. Należy zapewnić możliwość szybkiego wdrożenia leczenia interwencyjnego na wypadek wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości.

Hematologia

MINISTERSTWO ZDROWI A

Departament Polityki Lekowej i Farmacj 4    00-952 Warszawa

ul. Miodowa 15

Zahamowanie czynności szpiku kostnego (głównie neutropenia) jest działaniem toksycznym ograniczającym wielkość dawki paklitakselu. W trakcie leczenia należy regularnie wykonywać morfologię krwi. Nie należy rozpoczynać kolejnego kursu leczenia, jeśli liczba granulocytów obojętnochlonnych nie osiągnie wartości co najmniej 1500/mm3 (u pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego, co najmniej 1000/mm3) a liczba płytek krwi nie osiągnie wartości co najmniej 100 000/mm3 (u pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego, co najmniej 75 000/mm3). W badaniach klinicznych u chorych z mięsakiem Kaposi’ego większość pacjentów otrzymywała czynnik stymulujący wzrost granulocytów (G-CSF).

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka neutropenia (<500 komórek/mm3 przez okres 7 dni lub dłużej) w czasie podawania paklitakselu lub wystąpiła posocznica jako następstwo neutropenii, należy zmniejszyć dawkę paklitakselu w dalszej terapii paklitakselem (patrz punkt 4,2).

Zapalenie błon śluzowych

Podczas stosowania zalecanej dawki i schematu podawania paklitakselu umiarkowane lub ciężkie reakcje zapalenia błon śluzowych są niezbyt często obserwowane. Niemniej, jeśli leczenie ma być kontynuowane w razie wystąpienia umiarkowanych lub ciężkich reakcji tego typu dawkę paklitakselu podawaną w kolejnych cyklach należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2). U pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego ciężkie zapalenie błon śluzowych występuje rzadko. W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji tego typu, dawkę paklitakselu należy zmniejszyć o 25%.

Zaburzenia przewodzenia i rytmu serca

U pacjentów leczonych paklitakselem, rzadko obserwowane sąciężkie zaburzenia przewodzenia.

Podczas podawania paklitakselu obserwowano łagodne zmiany w zapisie elektrokardiogramów,

Z wyjątkiem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami przewodnictwa serca lub arytmiąnie zaleca się monitorowania czynności serca. W przypadku wystąpienia poważnych zaburzeń przewodzenia lub arytmii w czasie podawania paklitakselu, zalecane jest wdrożenie stosownego leczenia i stałe monitorowanie czynności serca w dalszych cyklach podawania leku. W czasie podawania paklitakselu obserwowane było niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze krwi i rzadkoskurcz, zazwyczaj jednak objawy takie nie występują i nie jest wymagane wdrażanie odpowiedniej terapii interwencyjnej.

Dodatkowo w badaniach klinicznych paklitakselu z udziałem pacjentów/pacjentek z MBC i MOC obserwowane były częstoskurcz, kołatanie serca oraz omdlenia. Z tego względu zalecane jest częste kontrolowanie czynności życiowych pacjenta w pierwszej godzinie podawania wlewu paklitakselu.

Ciężkie incydenty sercowo-naczyniowe obserwowano częściej u pacjentów zNSCLC niż u pacjentów/pacjentek z rakiem piersi lub jajnika.

W badaniach klinicznych dotyczących pacjentów/pacjentek z MBC i MOC zastoinowa niewydolność serca stopnia 4. wystąpiła u dwóch pacjentek. W badaniu klinicznym dotyczącym pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego związanym z AIDS zanotowano pojedynczy przypadek niewydolności serca związany z podawaniem paklitakselu.

Należy monitorować czynność serca w początkowym etapie leczenia przerzutowej postaci raka piersi z zastosowaniem paklitakselu w skojarzeniu z doksorubicyną lub trastuzumabem.

Jeśli pacjent jest zakwalifikowany do stosowania produktu Paclitaxin w takim schemacie postępowania, przed rozpoczęciem leczenia należy zebrać dokładny wywiad, przeprowadzić badanie fizykalne, wykonać elektrokardiogram, echokardiogram oraz wentiykulografię izotopową MUGA.

Podczas leczenia należy monitorować czynność serca (np. co trzy miesiące). Ułatwi to identyfikację pacjentów, u których występuje niewydolność serca. Przed podjęciem decyzji dotyczącej częstości oceny czynności komór serca lekarz prowadzący leczenie powinien dokładnie ocenić całkowitą dawkę (mg/m2) podanej antracykliny. Jeśli wyniki badań czynnościowych serca wykazują pogorszenie czynności serca, nawet bezobjawowe, lekarz powinien uważnie ocenić korzyści kliniczne wynikające z dalszego leczenia w aspekcie możliwego uszkodzenia serca, w tym nieodwracalnego. Jeśli leczenie jest kontynuowane, należy częściej monitorować czynność serca z częstością (np, co 1-2 kursy leczenia). Więcej informacji można uzyskać z Charakterystyki Produktu Leczniczego trastuzumabu lub doksorubicyny.

MINISTERSTWO ZDROWI Departament Polityki Lekowej i Farma 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Neuropatia

Pomimo, że po podaniu paklitakselu często występuje neuropatia obwodowa, ciężkie objawy występują rzadko. W przypadku wystąpienia ciężkiej neuropatii obwodowej zaleca się zmniejszenie dawki paklitakselu w kolejnych kursach leczenia o 20% (25% u pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego). W leczeniu chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz chorych z rakiem jajnika stosowanie paklitakselu jako leku pierwszego rzutu podawanego we wlewie trwającym 3 godziny w skojarzeniu z cisplatyną, częściej powodowało występowanie ciężkiej neurotoksyczności, niż w przypadku podawania paklitakselu w monoterapii lub cyklofosfamidu z następczym podaniem cisplatyny.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić zwiększone ryzyko nasilenia toksyczności paklitakselu, zwłaszcza zahamowania czynności szpiku kostnego Hi - IV stopnia. Dostępne dane nie wskazują na nasilenie toksyczności paklitakselu u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby, którzy otrzymywali paklitaksel w 3-godzinnym wlewie dożylnym. Jeśli paklitaksel był podawany przez dłuższy okres czasu, u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby obserwowano nasilenie zahamowania czynności szpiku kostnego. Należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występuje ciężkie zahamowanie czynności krwiotwórczej szpiku kostnego (patrz punkt 4.2). Brak wystarczających danych w celu zalecenia zmiany dawkowania u chorych z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Brak danych dotyczących toksyczności produktu u pacjentów z wyjściową, ciężką cholestazą wątrobową. Nie zaleca się podawania paklitakselu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Przewód pokarmowy

Rzadko donoszono o przypadkach występowania rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy u pacjentów, u których nie stosowano równocześnie terapii antybiotykami. Tę reakcję należy uwzględnić przy rozpoznaniu różnicowym przypadków ciężkiej lub przewlekłej biegunki podczas leczenia paklitakselem lub krótko po leczeniu.

Inne

Ponieważ Paclitaxin zawiera alkohol etylowy (396 mg/ml), należy uwzględnić możliwość wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy i inne skutki jego działania.

Paclitaxin zawiera makrogologlicerolu rycynooleinian, który może powodować ciężkie reakcje uczuleniowe.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby unikać dolętniczego podania paklitakselu - w badaniach tolerancji miejscowej przeprowadzonych na zwierzętach po podaniu dotętniczym stwierdzano ciężkie odczyny tkankowe.

W skojarzeniu z napromienianiem tkanki płucnej, paklitaksel (niezależnie od kolejności zastosowania) może przyczyniać się do wystąpienia śródmiąższowego zapalenia płuc.

W wielu modelach doświadczalnych wykazano, że paklitaksel ma działanie rakotwórcze, embriotoksyczne i mutagenne. Z tego względu pacjentki i pacjenci w wieku rozrodczym i (lub) ich partnerzy seksualni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia paklitakselem.

U pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego rzadko dochodzi do ciężkiego zapalenia błon śluzowych. Jeśli wystąpi ciężkie zapalenie błon śluzowych należy zmniejszyć dawkę paklitakselu o 25%.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

MINISTERSTWO 7.1) lt O W f/'

Departament Polityki Lekowej i Farmacj 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Nie zostały wykonane formalne badania kliniczne dotyczące interakcji z innymi lekami dla

paklitakselu.

Premedykacja cymetydyną nie wpływa na klirens paklitakselu.

W zalecanym schemacie chemioterapii pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jajnika paklitaksel powinien być podawany przed cisplatyną. Jeśli paklitaksel jest podany przed cisplatyną, profil bezpieczeństwa paklitakselu jest taki sam, jak w przypadku podania paklitakselu w monoterapii. W przypadku podania paklitakselu po cisplatynie u pacjentów dochodziło do silniejszego zahamowania czynności szpiku kostnego i zmniejszenia klirensu paklitakselu o około 20%, Ryzyko wystąpienia niewydolności nerek u pacjentek leczonych paklitakselem i cisplatyną może być zwiększone, w porównaniu do pacjentek z nowotworami narządu rodnego leczonych tylko cisplatyną.

Jeśli paklitaksel i doksorubicyna są podawane w krótkim odstępie czasu, wydalanie doksorubicyny i jej aktywnych metabolitów może być zmniejszone. W początkowym leczeniu raka piersi z przerzutami paklitaksel należy podawać 24 godziny po doksorubicynie (patrz punkt 5.2).

Metabolizm paklitakselu jest częściowo katalizowany przez cytochrom P450 (CYP450), izoenzymy CYP2C8 i CYP3A4 (patrz punkt 5.2). Badania kliniczne wykazały, że u człowieka głównym szlakiem metabolicznym paklitakselu, przy udziale izoenzymu CYP2C8, jest przemiana paklitakselu do 6a-hydroksypaklitakselu. Farmakokinetyka paklitakselu może być zaburzona, dlatego też należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania paklitakselu i innych leków o znanym działaniu hamującym (np. erytromycyny, fluoksetyny, gemfibrozylu, imidazolu, leków przeciwgrzybiczych) lub indukujących (np. ryfampicyny, karbamazepiny, fenytoiny, fenobarbitalu, efawirenzu, newirapiny) izoenzymy CYP2C8 i CYP3A4.

Równoczesne podawanie pacjentom ketokonazolu (znanego silnego inhibitora izoenzymu CYP3A4) nie hamuje wydalania paklitakselu, dlatego oba produkty mogą być podawane w tym samym czasie, bez konieczności modyfikacji dawkowania. Dalsze dane dotyczące możliwych interakcji paklitakselu z innymi substratami/inhibitorami izoenzymu CYP3A4 są ograniczone.

Z badań przeprowadzonych u pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego, którzy otrzymywali jednocześnie paklitaksel i wiele innych produktów wynika, że systematyczny klirens paklitakselu może być znacząco zmniejszony podczas jednoczesnego stosowania nelfinawiru i rytonawiru (p < 0,05), natomiast stosowanie indynawiru nie wpływa na klirens produktu. Dostępne dane są niewystarczające do oceny interakcji z innymi inhibitorami proteazy. W związku z powyższym, u pacjentów otrzymujących jednocześnie inhibitory proteazy, paklitaksel należy stosować z ostrożnością.

4.6 Ciąża i laktacja

Stosowanie produktu u kobiet w ciąży

W badaniach na szczurach paklitaksel w dawce dożylnej 0,6 mg/kg mc./dobę działał uszkadząjąco na zdolności rozrodcze i rozwój płodu. W badaniach na zwierzętach wykazano, że paklitaksel ma właściwości embriotoksyczne i fetotoksyczne u królików oraz zmniejsza płodność u szczurów.

Brak danych dotyczących stosowania paklitakselu u kobiet w ciąży. Podobnie jak inne produkty cytotoksyczne, Paclitaxin może powodować uszkodzenie płodu i w związku z tym jest przeciwwskazany w okresie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety powinny być poinformowane o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji, aby podczas leczenia produktem uniknąć zajścia w ciążę oraz o konieczności natychmiastowego zgłoszenia lekarzowi o fakcie zajścia w ciążę w trakcie leczenia.

Stosowanie produktu w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy paklitaksel przenika do mleka kobiet Stosowanie paklitakselu jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią. Podczas leczenia należy zaprzestać karmienia piersią.

MINISTERSTWO ¿1) R< )\V IA 7    Departament Polityki Lsktiwej i Far maci

00-952 Warszawa liI. Miodowa 15

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Paklitaksel nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy jednak podkreślić, że lek zawiera alkohol (patrz punkty 4.4 i 6.1).

4.8    Działania niepożądane

Jeśli nie podano inaczej, opisane poniżej dane odnoszą się do ogólnej bazy danych dotyczącej wyników badań klinicznych obejmujących 812 pacjentów z guzami litymi, leczonych paklitakselem w monoterapii. Dane dotyczące pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego są podane na końcu punktu i obejmują 107 chorych włączonych do badań klinicznych.

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych, jeśli nie podano inaczej, były podobne u pacjentów leczonych paklitakselem z powodu raka jajnika, raka piersi lub niedrobnokomórkowego raka płuc. Żadne z obserwowanych działań toksycznych nie było zależne od wieku chorych.

Najczęściej występującym znaczącym działaniem niepożądanym było zahamowanie czynności szpiku. Ciężka neutropenia (< 500 komórek/mm3) występowała u 28% pacjentów, ale nie była związana z występowaniem gorączki. Tylko u 1% pacjentów ciężka neutropenia trwała > 7 dni. Małopłytkowość występowała u 11% pacjentów. U 3% leczonych, co najmniej raz w czasie trwania całego badania, liczba płytek zmniejszyła się do najmniejszej wartości < 50 000/mm3. Niedokrwistość obserwowano u 64% pacjentów, jednak w ciężkiej postaci (stężenie hemoglobiny <5 mmol/l) - tylko u 6% pacjentów. Częstość występowania i nasilenie niedokrwistości były zależne od wyjściowych stężeń hemoglobiny u poszczególnych pacjentów.

Neurotoksyczność, głównie w postaci neuropatii obwodowej, wydaje się występować częściej i mieć cięższy przebieg po zastosowaniu dawki 175 mg/m2 pc. podawanej w 3-godzinnym wlewie (w 85% działania neurotoksyczne, a 15% o ciężkim przebiegu) niż po zastosowaniu dawki 135 mg/m2 pc. podawanej w 24-godzinnym wlewie (neuropatia obwodowa w 25%, ciężkiego stopnia w 3%), jeśli paklitaksel jest podawany w skojarzeniu z cisplatyną. U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i pacjentek z rakiem jajnika, otrzymujących paklitaksel w 3-godzinnym wlewie, a następnie cisplatynę, stwierdza się wyraźny wzrost częstości występowania neurotoksyczności o ciężkim przebiegu. Neuropatia obwodowa może występować już po pierwszym kursie leczenia, a następnie ulegać nasileniu w miarę zwiększania ekspozycji na paklitaksel. W kilku przypadkach leczenie paklitakselem zostało przerwane z powodu neuropatii obwodowej. Objawy czuciowe zwykle zmniejszają się lub ustępują w okresie kilku miesięcy po zakończeniu leczenia paklitakselem. Występujące neuropatie, będące wynikiem wcześniejszego leczenia nie stanowią przeciwwskazania do leczenia paklitakselem.

Ból stawów lub ból mięśni występował u 60% pacjentów, a u 13% miał ciężki przebieg.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości zagrażające życiu (definiowane jako niedociśnienie tętnicze wymagające leczenia, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia oddychania wymagające leczenia rozszerzającego oskrzela lub uogólniona pokrzywka) wystąpiły u dwóch pacjentów (< 1%). Reakcje nadwrażliwości o łagodnym przebiegu wystąpiły u 34% pacjentów (17% wszystkich kursów leczenia). Reakcje tego typu, obejmujące głównie uderzenia gorąca i wysypki, nie wymagały leczenia ani nie powodowały przerwania leczenia paklitakselem.

Odczyny w miejscu wstrzyknięcia występujące podczas podania dożylnego, to: miejscowy obrzęk, bolesność, rumień i stwardnienie. W przypadku wynaczynienia może dojść do zapalenia tkanki łącznej. Opisywano oddzielanie się skóry martwiczej i (lub) złuszczanie skóry, czasami spowodowane wynaczynieniem. Mogą występować odbarwienia skóry. Sporadycznie, w miejscu poprzedniego podania produktu z wynaczynieniem, następowały nawroty skórnych objawów miejscowych po

MINISTERSTWO ZDRÓW IA 8    Departament Polityki Lekowej i Farmacj

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

podaniu kolejnych dawek produktu w innym miejscu wktucia. Obecnie nte jest znany specyficzny

sposób postępowania w przypadku wynaczynienia.

Poniżej podano częstość występowania niezależnie od nasilenia zdarzeń niepożądanych, które występowały u pacjentów z przerzutami (286 pacjentów leczonych w badaniach klinicznych paklitakselu i 812 pacjentów leczonych w innych badaniach klinicznych), po podaniu paklitakselu stosowanego w monoterapii, podawanego w 3-godzinnym wlewie dożylnym oraz zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu (patrz gwiazdka*).

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano stosując następującą klasyfikację: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenia (głownie układu moczowego i górnych dróg

oddechowych w tym opryszczka pospolita, zakażenie grzybicze

(kandydoza) błon śluzowych jamy ustnej, zapalenie gardła i zapalenie błon

śluzowych nosa), odnotowano przypadki zgonu

Często: zespół dolegliwości grypowych

Niezbyt często: ciężkie zakażenia, wstrząs septyczny

Rzadko*: zapalenie płuc, posocznica

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku, ciężka neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość, ciężka leukopenia, krwawienia Często: gorączka neutropeniczna Niezbyt często: ciężka niedokrwistość

Bardzo rzadko*: ostra białaczka szpikowa, zespół mielodysplastyczny

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo często: łagodne reakcje nadwrażliwości (głównie zaczerwienienie skóry i wysypka)

Niezbyt często: (opóźnione) reakcje nadwrażliwości, ciężkie reakcje nadwrażliwości wymagające leczenia (np. niedociśnienie tętnicze, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia oddychania, uogólniona pokrzywka, dreszcze i bóle pleców, ból w klatce piersiowej, tachykardia, ból brzucha, bói kończyn, obfite poty i nadciśnienie)

Rzadko*: reakcje anafilaktyczne

Bardzo rzadko*: wstrząs anafilaktyczny (w tym zgon spowodowany nadwrażliwością)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: jadłowstręt

Niezbyt często: odwodnienie, zwiększenie masy ciała, spadek masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko*: splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: neuropatia (zwykle obwodowa), parestezje, senność; Często: depresja, ciężka neuropatia (zwykle obwodowa), zawroty głowy, nerwowość, bezsenność, zaburzenia intelektualne, hipokineza, zaburzenia chodu, niedoczulica, zaburzenia smaku, ból głowy Rzadko*: neuropatia ruchowa (osłabienie w części dystalnej kończyn) Bardzo rzadko*: neuropatia autonomiczna (niedrożność porażenna, hipotonia ortostatyczna), napady drgawkowe, drgawki, ostra encefalopatia

Zaburzenia oka

Niezbyt często: suchość gałek ocznych, niedowidzenie, zaburzenia pola widzenia

Bardzo rzadko *: zaburzenia nerwu wzrokowego i (lub) widzenia (mroczki iskrzące), szczególnie u pacjentów leczonych dawkami produktu większymi niż zalecane

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: szumy uszne

Bardzo rzadko *: ototoksyczność, czuciowo-nerwowa utrata słuchu, zawroty głowy

MINISTERSTWO ŻUKOWU 9 Department Polityki Lekowej i Farmacj

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zaburzenia serca

Cząsio: bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, omdlenia Niezbyt często: zastoinowa niewydolność serca, kardiomiopatia, bezobjawowy częstoskurcz komorowy, tachykardia z rytmem bliźniaczym serca, blok przedsionkowo-komorowy z omdleniem, zawał serca

Bardzo rzadko*: migotanie przedsionków

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: niedociśnienie tętnicze

Często: rozszerzenie naczyń krwionośnych (uderzenia krwi do głowy) Niezbyt często: nadciśnienie tętnicze, zakrzepica, zakrzepowe zapalenie żył Bardzo rzadko *: wstrząs

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność, krwawienie z nosa

Rzadko*: wysięk do opłucnej, śródmiąższowe zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, zator płucny, niewydolność oddechowa Bardzo rzadko*: kaszel, nadciśnienie płucne

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, zapalenie błon śluzowych, zaparcia, zapalenie Won śluzowychjamy ustnej, bóle brzucha Często: suchość w ustach, owrzodzenie jamy ustnej, melena, niestrawność Bardzo rzadko*: niedrożność jelit, perforacja jelit, niedokrwienne zapalenie jelit, zakrzepica krezki, martwicze zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie przełyku, wodobrzusze, ostre zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko*: martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa (w obydwu przypadkach odnotowano zgony)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: wyłysienie

Często: przemijające zmiany skórne, suchość skóry, złuszczające zapalenie skóry, świąd, wysypka, trądzik, przejściowe i łagodne zmiany w obrębie paznokci

Niezbyt często: zmiany wybarwienia paznokci oraz odbarwienie łożyska

paznokcia

Rzadko*: rumień

Bardzo rzadko*: zespół Stevens-Johnsona, martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, oddzielanie się paznokci od łożyska (pacjenci w trakcie leczenia powinni stosować przeciwsłoneczny krem ochronny do rąk oraz nóg), zapalenie mieszków włosowych, twardzina skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: bóle stawów i mięśni

Często: ból kości, skurcze mięśni nóg, nienormalne osłabienie pewnych grup mięśni (nużliwość), ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: bolesne oddawanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: osłabienie, ból, obrzęk, łącznie z obrzękiem obwodowym i twarzy

Często: reakcje w miejscu podania leku (rumień, tkliwość uciskowa, zmiany barwy skóry lub obrzęk w miejscu wkłucia, ból, wynaczynienie -ale mogły też wywoływać zapalenie tkanki łącznej i owrzodzenie skóry), złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej, dreszcze, gorączka

Badania diagnostyczne

Często: silne podwyższenie aktywności aminotransferaz, znaczne podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej Niezbyt często: znaczne podwyższenie stężenia bilirubiny Rzadko*: zwiększenie stężenia kreatyniny

U pacjentek z rakiem piersi otrzymujących paklitaksel jako leczenie adjuwantowe po podaniu AC (antracyklina z cyklofosfamidem), w porównaniu do pacjentek leczonych tylko AC, częściej występuje neurotoksyczność, reakcje nadwrażliwości, bóle stawów i mięśni, niedokrwistość, zakażenia, gorączka, nudności i wymioty oraz biegunka. Niemniej jednak częstość występowania tych

MINISTERSTWO ZDROWIA 10    Departament Polityki Lekowej i Farmacj

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

działań niepożądanych jest podobna, jak w przypadku stosowania paklitakselu w monoterapii. Leczenie skojarzone

Poniższe dane dotyczą dwóch dużych badań klinicznych, podczas których stosowano paklitaksel jako leczenie pierwszego rzutu u chorych na raka jajnika (paklitaksel w skojarzeniu z cisplatyną, ponad 1050 pacjentek); dwóch badań III fazy, podczas których stosowano leczenie pierwszego rzutu w przypadkach raka piersi z przerzutami nowotworowymi: w tym w jednym z badań stosowano paklitaksel w skojarzeniu z doksorubicyną (paklitaksel w skojarzeniu z doksorubicyną:

267 pacjentek), inne badanie - paklitaksel w skojarzeniu z trastuzumabem (zaplanowana analiza w podgrupach, paklitaksel i trastuzumab: 188 pacjentek) oraz dwóch badań III fazy u chorych w zaawansowanym stadium niedrobnokomórkowego raka płuc (paklitaksel w skojarzeniu z cisplatyną, ponad 360 pacjentów) (patrz punkt 5.1).

W przypadku leczenia chorych z rakiem jajnika z zastosowaniem paklitakselu jako leku pierwszego rzutu w 3-godzinnym wlewie, następujące działania występowały częściej i miały cięższy przebieg: działania neurotoksyczne, bóle mięśni i stawów oraz reakcje uczuleniowe u chorych otrzymujących paklitaksel z następującym po tym podaniem cisplatyny, niż u pacjentek leczonych cyklofosfamidem, a następnie cisplatyną. Zahamowanie czynności szpiku kostnego występowało rzadziej i miało łagodniejszy przebieg w przypadku stosowania paklitakselu w 3-godzinnym wlewie z następującym po tym podaniem cisplatyny, niż u pacjentek leczonych cyklofosfamidem i cisplatyną.

W przypadku chemioterapii pierwszego rzutu u pacjentek z rakiem piersi i przerzutami nowotworowymi z zastosowaniem paklitakselu (220 mg/m2 pc.) podawanym we wlewie dożylnym trwającym 3 godziny po podaniu doksorubicyny (50 mg/m2 pc.), w porównaniu do standardowego leczenia w schemacie FAC (5-FU 500 mg/m2 pc., doksorubicyną 50 mg/m2 pc., cyklofosfamid 500 mg/m2 pc.), następujące działania niepożądane występowały częściej i miały cięższy przebieg: neutropenia, niedokrwistość, neuropatia obwodowa, bóle stawów i mięśni, osłabienie, gorączka i biegunka. Nudności i wymioty występowały rzadziej, a ich przebieg był łagodniejszy po zastosowaniu leczenia skojarzonego paklitakselem (220 mg/m2 pc.) i doksorubicyną (50 mg/m2 pc.), w porównaniu do standardowego schematu FAC. Mniejsza częstość występowania i mniejsze nasilenie nudności i wymiotów w ramieniu otrzymującym leczenie skojarzone paklitakselem i doksorubicyną mogła być spowodowana zastosowaniem kortykosteroidów w premedykacji.

Następujące działania niepożądane (niezależnie od związku obserwowanych objawów z paklitakselem lub trastuzumabem) odnotowano częściej w trakcie leczenia pierwszego rzutu raka piersi z przerzutami, z zastosowaniem 3-godzinnego wlewu paklitakselu w skojarzeniu z trastuzamabem, niż w przypadku podawania paklitakselu w monoterapii: niewydolność serca (8% wobec 1%), zakażenia (46% wobec 27%), dreszcze (42% wobec 4%), gorączka (47% wobec 23%), kaszel (42% wobec 22%), wysypka (39% wobec 18%), bóle stawów (37% wobec 21%), przyspieszenie czynności serca (12% wobec 4%), biegunka (45% wobec 30%), nadciśnienie (11% wobec 3%), krwawienia z nosa (18% wobec 4%), trądzik (11% wobec 3%), opryszczka (12% wobec 3%), przypadkowe urazy (13% wobec 3%), bezsenność (25% wobec 13%), katar (22% wobec 5%), stan zapalny zatok (21% wobec 7%), reakcje w miejscu podania (7% wobec 1%). Część różnic w częstości występowania może wynikać ze zwiększonej liczby oraz czasu trwania kursów leczenia skojarzonego paklitakselem i trastuzumabem w porównaniu do czasu podawania paklitakselu w monoterapii. Ciężkie zdarzenia były odnotowywane z podobną częstością w przypadku leczenia skojarzonego paklitakselem i trastuzumabem jak i w przypadku paklitakselu podawanego w monoterapii.

Jeśli doksorubicyną była podawana w skojarzeniu z paklitakselem u pacjentek z rakiem piersi i przerzutami nowotworowymi, u 15% chorych opisywano zaburzenia kurczliwości serca ( > 20% zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory), w porównaniu do standardowego schematu FAC, gdzie częstość występowania tego zaburzenia wynosiła 10%. Zastoinowa niewydolność serca występowała u < 1% pacjentów otrzymujących paklitaksel i doksorubicynę, jak i standardowy schemat FAC. Podawanie paklitakselu w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów, którzy wcześniej

MINISTERSTWO ZDROWI,A 11    Departament Polityki Lekowej i Farmaci

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

otrzymywali antracykliny powodowało zwiększenie częstości oraz stopnia nasilenia niewydolności serca w porównaniu do pacjentów leczonych paklitakselem wmonoterapii (ang. New York Heart Association -NYHA klasa I/II - 10% wobec 0%; NYHA klasa III/IV 2% wobec 1%). Rzadko opisywano zgony (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego produktu zawierającego trastuzumab). We wszystkich przypadkach, oprócz tych rzadko opisywanych, uzyskiwano odpowiedź na właściwe leczenie.

W ośmiu opublikowanych badaniach klinicznych (8 badań III fazy) z udziałem 4735 pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika oraz w dwunastu opublikowanych badaniach klinicznych (jedno duże badanie II fazy i jedenaście badań III fazy) z udziałem 4315 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca leczonych za pomocą schematów leczenia obejmujących paklitaksel i platynę, obserwowano podobne działania niepożądane jak w stosowaniu monoterapii z użyciem paklitakselu. Ponadto bardzo rzadko występowała niedrożność jelit, wpływ na klirens kreatyniny, nieprawidłowe stężenie elektrolitów (np. niedobór sodu we krwi, niedobór magnezu we krwi), hiperglikemia, kaszel i zapalenie płuc.

Rzadko obserwowano zapalenie płuc u pacjentów poddawanych równolegle radioterapii i (lub) leczeniu gemcytabiną.

Mięsak Kaposi’ego w przebiegu AIDS

W oparciu o wyniki badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem 107 pacjentów, leczonych paklitakselem w dawce 100 mg/m1 pc., podawanym we wlewie trwającym 3 godziny jako chemioterapia drugiego rzutu stwierdzono, że częstość i nasilenie działań niepożądanych były porównywalne u pacjentów z mięsakiem KaposPego oraz u pacjentów z innymi litymi guzami, u których stosowano paklitaksel w monoterapii, z wyjątkiem zdarzeń hematologicznych oraz zdarzeń związanych z czynnością wątroby (patrz poniżej).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego. Zahamowanie czynności szpiku kostnego (mielosupresja) jest głównym czynnikiem toksycznym ograniczającym dawkę produktu. Najważniejszą toksycznością hematologicznąjest neutropenia. Podczas pierwszego kursu leczenia ciężka neutropenia (< 500 komórek/mm3) występowała u 20% pacjentów, a u 39% - podczas kolejnych kursów leczenia. U 41% pacjentów neutropenia trwała powyżej 7 dni, a u 8% - przez 30 do 35 dni. U wszystkich obserwowanych pacjentów ustępowała po 35 dniach. Neutropenia o 4. stopniu nasilenia trwająca co najmniej 7 dni występowała w 22% przypadków.

Gorączka w przebiegu neutropenii związana z podaniem paklitakselu występowała u 14% pacjentów i w 1,3% kursów leczenia. W trzech przypadkach, podczas podawania paklitakselu, opisano incydenty posocznicy (2,8%) zakończone zgonem chorego.

Małopłytkowość występowała u 50% pacjentów i w 9% przypadków miała ciężki przebieg (<50 000 komórek/mm3), Tylko u 14% pacjentów opisano zmniejszenie liczby płytek krwi <75 000 komórek/mm3 co najmniej raz w czasie trwania leczenia. Przypadki krwawienia związane z podawaniem paklitakselu występowały u mniej niż 3% pacjentów a krwawienie było miejscowe. Niedokrwistość (Hb < 11 g/1) obserwowano u 61% pacjentów, a ciężką niedokrwistość (Hb < 8 g/f) u 10% chorych. Przetoczenie krwi było konieczne u 21% pacjentów.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. Wśród pacjentów (> 50% leczonych inhibitorami proteazy) z prawidłowymi wyjściowymi parametrami czynności wątroby, u 28% stwierdzono zwiększone stężenie bilirubiny, u 43% - fosfatazy zasadowej i u 44% - AspAT. Ciężkie zaburzenia wartości wymienionych parametrów opisano w 1% przypadków,

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum w przypadku przedawkowania paklitakselu. W przypadku przedawkowania leku konieczne jest ścisłe monitorowanie pacjenta. Leczenie należy wówczas ukierunkować w celu

wUNISTERSTWQ ZDRÓW 1A Departament Polityki Lekowej i Farmacj 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

opanowania najpoważniejszych toksyczności, jakimi są hamowanie czynności szpiku kostnego, neuropatia obwodowa oraz zapalenie błon śluzowych.

S WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe (taksany)

Kod ATC: L01CD01

Pakiitaksel jest produktem o działaniu antagonistycznym wobec mikrotubuli, który sprzyja powstawaniu mikrotubuli z dimerów tubuliny i stabilizuje mikrotubule poprzez zapobieganie depolimeryzacji. Stabilizacja powoduje zahamowanie prawidłowej, dynamicznej reorganizacji siatki mikrotubuli, która jest niezbędna dla podstawowych czynności komórek związanych z podziałem mitotycznym i interfazą. Dodatkowo paklitaksel powoduje powstanie nieprawidłowych agregatów lub pęczków mikrotubuli w trakcie cyklu komórkowego oraz wielu gwiazd mikrotubulamych w trakcie mitozy.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność paklitakselu w leczeniu pierwszego rzutu chorych na raka jajnika oceniano podczas dwóch dużych, randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną (porównywano do leczenia skojarzonego cyklofosfamidem w dawce 750 mg/m2pc, z cisplatynąw dawce 75 mg/m2 pc.). W badaniu „Intergroup” (BMS CA 139-209) ponad 650 pacjentek z pierwotnym rakiem jajnika o stopniu zaawansowania Hb^, III lub IV otrzymało maksymalnie 9 kursów leczenia paklitakselem (175 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie) z następującym podaniem cisplatyny (75 mg/m2 pc.) lub leczenie będące kontrolą. Podczas drugiego głównego badania (GOG-111/B-MS CA 139-022), podano maksymalnie 6 kursów leczenia paklitakselem (135 mg/m2 pc., we wlewie trwającym 24 godziny) w skojarzeniu z cisplatyną (75 mg/m2 pc.) lub leczenie będące kontrolą. Badanie przeprowadzono w grupie ponad 400 pacjentek z pierwotnym rakiem jajnika III lub IV stopnia i resztkowym nowotworem (>1 cm) po wcześniejszej laparotomii lub z odległymi przerzutami. Podczas gdy dwa różne sposoby dawkowania paklitakselu nie były ze sobą bezpośrednio porównywane, to w obydwu badaniach, u pacjentek leczonych paklitakselem w skojarzeniu z cisplatyną, odsetek odpowiedzi na leczenie był znacznie większy, czas do nasilenia postępu choroby - dłuższy, a także dłuższy był okres przeżycia w porównaniu do leczenia standardowego. U pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika otrzymujące paklitaksel/cisplatynę we wlewie trwającym 3 godziny, w porównaniu do chorych otrzymujących cyklofosiamid/cisplatynę częściej obserwowano objawy neurotoksyczności, bóle mięśni i stawów, natomiast rzadziej -zahamowanie czynności szpiku.

W leczeniu adjuwantowym raka piersi 3121 pacjentek z dodatnim wynikiem badania węzłów chłonnych (CALGB 9344, BMS CA 139-223), otrzymywało leczenie adjuwantowe paklitakselem lub nie otrzymywało chemioterapii po podaniu czterech kursów leczenia doksorubicyną i cyklofosfamidem. Średni czas obserwacji następczej wynosił 69 miesięcy. U pacjentek otrzymujących paklitaksel, w porównaniu do pacjentek otrzymujących leczenie skojarzone AC, wystąpiło znaczące zmniejszenie o 18% (p=0,00I4) ryzyka nawrotu choroby, i znaczące zmniejszenie o 19% (p=0,0044) ryzyka śmierci. Analiza retrospektywna wykazała korzyści dla pacjentek we wszystkich podgrupach.

U pacjentek z ujemnym lub nieznanym receptorem hormonalnym guza, zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby wynosiło 28% (CI=95%: 0,59-0,86). W podgrupie pacjentek z dodatnim receptorem hormonalnym guza zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby wynosiło 9% (0=95%: 0,78-1,07).

Niemniej jednak, schemat badania nie zakładał przedłużonej obserwacji, dłuższej niż 4 kursy leczenia, u pacjentek otrzymujących leczenie skojarzone AC. Na podstawie wyników tylko tego badania nie można wykluczyć, że obserwowane wyniki mogą być częściowo spowodowane różnym czasem trwania chemioterapii w obu ramionach badania (AC - 4 kursy leczenia; AC i paklitaksel - 8 kursów leczenia).W związku z powyższym należy rozważyć zastosowanie adjuwantowego leczenia paklitakselem, jako alternatywnej metody postępowania do przedłużonego stosowania schematu AC.

MINISTERSTWO ZDROWIA 3    Ot?tiartament Polityki Lekowej i Farmacj

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

W drugim, dużym badaniu o podobnym schemacie, dotyczącym leczenia adjuwantowego u pacjentek z dodatnim wynikiem badania węzłów chłonnych, 3060 pacjentek po leczeniu czterema kursami AC (NSABP B-28, BMS CA 139-270) randomizowano do grupy otrzymującej 4 kursy leczenia paklitakselem w dawce 225 mg/m2 pc. lub nie otrzymujących leczenia paklitakselem. Podczas średniego czasu obserwacji następczej, który wynosił 64 miesiące, u pacjentek otrzymujących paklitaksel, w porównaniu do pacjentek otrzymujących tylko leczenie skojarzone AC, wystąpiło znaczące zmniejszenie o 17% (p=0,006) ryzyka nawrotu choroby; w grupie pacjentek otrzymujących paklitaksel występowało również zmniejszenie ryzyka śmierci o 7% (CI=95%: 0,78-1,12). Analiza wyników we wszystkich podgrupach wykazała korzyści dla wszystkich pacjentek leczonych paklitakselem. W tym badaniu, u pacjentek z dodatnim receptorem hormonalnym guza, zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby wynosiło 23% (CI=95%: 0,6-0,92); u pacjentek z ujemnym receptorem hormonalnym guza, zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby wynosiło 10% (CI=95%: 0,7-1,11).

W leczeniu pierwszego rzutu u chorych na raka piersi z przerzutami skuteczność i bezpieczeństwo stosowania paklitakselu było oceniane w dwóch kluczowych, randomizowanych, kontrolowanych, otwartych badaniach III fazy. W pierwszym badaniu (BMS CA 139-278) porównywano leczenie skojarzone doksorubicyną podawaną w iniekcji (50 mg/m2 pc.) z następczym podaniem po 24 godzinach paklitakselu (220 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie) (AT) i leczenie standardowe schematem FAC (5-FU 500 mg/m2 pc., doksorubicyną 50 mg/m2 pc., cyklofosfamid 500 mg/m2 pc.); oba schematy leczenia byty podawane, co 3 tygodnie, przez 8 kursów leczenia. Do tego randomizowanego badania włączono 267 pacjentek z rakiem piersi i przerzutami, które nie otrzymywały uprzednio chemioterapii lub otrzymywały jako leczenie adju wantowe chemioterapię bez antracyklin. Wyniki wykazały istotne różnice w czasie do wystąpienia progresji choroby w grupie pacjentek otrzymujących leczenie skojarzone paklitakselem i doksorubicyną (AT) w porównaniu do pacjentek leczonych schematem FAC (8,2 wporównaniu do 6,2 miesięcy; p=0,029). Średni czas przeżycia był dłuższy w grupie pacjentek otrzymujących paklitaksel i doksorubicynę w porównaniu do pacjentek leczonych schematem FAC (23,0 w porównaniu do 18 miesięcy; p=0,004). W ramieniu AT (44%) a w ramieniu FAC (48%), odpowiednio 7% i 50% pacjentek otrzymywało w okresie obserwacji następczej chemioterapię, w skład której wchodziły taksany. Średni wskaźnik odpowiedzi na leczenie w ramieniu AT w porównaniu do ramienia FAC był wyższy (68% w porównaniu do 55%).

Całkowitą odpowiedź na leczenie obserwowano u 19% pacjentek otrzymujących leczenie skojarzone paklitakselem i doksorubicyną i u 8% pacjentek leczonych schematem FAC. Wszystkie wyniki skuteczności leczenia były potwierdzone po wykonaniu zaślepionej, niezależnej analizy.

W drugim, kluczowym badaniu skuteczność i bezpieczeństwo stosowania paklitakselu w skojarzeniu z trastuzumabem była oceniana jako planowa analiza w podgrupach (chore na raka piersi z przerzutami, uprzednio leczone antracyklinami) w badaniu H0648g. Nie ustalono skuteczności leczenia skojarzonego paklitakselem i trastuzumabem u chorych, które nie otrzymały uprzednio leczenia adjuwantowego antracyklinami. Leczenie skojarzone trastuzumabem (dawka nasycająca - 4 mg/kg mc., a następnie 2 mg/kg/tydzień) i paklitakselem (175 mg/m2 pc,), podawanym co 3 tygodnie w 3-godzinnym wlewie porównywano z paklitakselem stosowanym w monoterapii (175 mg/m2 pc.), podawanym, co 3 tygodnie w 3-godzinnym wlewie. Badanie przeprowadzono w grupie 188 pacjentek z rakiem piersi z przerzutami i nadmierną ekspresją antygenu HER2 (2+ lub 3+ oznaczane w badaniu immunohistochemicznym), leczonych uprzednio antracyklinami. Paklitaksel podawano, co 3 tygodnie, przez co najmniej 6 kursów leczenia. Trastuzumab podawano raz w tygodniu, aż do wystąpienia progresji choroby. Badanie wykazało istotną korzyść stosowania leczenia skojarzonego paklitaksel/trastuzumab w porównaniu do paklitakselu stosowanego w monoterapii, z zastosowaniem następujących kryteriów: czasu do wystąpienia progresji choroby nowotworowej (6,9 wobec 3,0 miesięcy), stopnia odpowiedzi (41% wobec 17%) i czasu trwania odpowiedzi klinicznej (10,5 wobec 4,5 miesięcy). Najpoważniejszym działaniem toksycznym obserwowanym podczas leczenia skojarzonego paklitaksel/trastuzumab były zaburzenia czynności serca (patrz punkt 4.8).

W dwóch badaniach III fazy (367 pacjentów leczonych paklitakselem) podawano paklitaksel w dawce 175 mg/m2 pc. w leczeniu skojarzonym z cisplatyną- 80 mg/m2 pc, (podawaną po paklitakselu) u

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmaci 00*952 Warszawa ul. Miodowa 15

pacjentów z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca o dużym stopniu zaawansowania. Obydwa badania były random i zo wane. W jednym z badań grupa kontrolna otrzymywała cisplatynę (100 mg/m2 pc.), a w drugim - tenjpozyd w dawcelOO mg/m2 pc, a następnie cisplatynę w dawce 80 mg/m2 pc. (367 pacjentów w grupie porównywanej). Wyniki w obu badaniach były podobne. Nie było istotnych różnic w śmiertelności, przyjętej za podstawowy parametr oceny porównywanych schematów (mediany czasu przeżycia 8,1 i 9,5 miesiąca w schematach leczenia zawierających paklitaksel, 8,6 i 9,9 — w grupach kontrolnych). Podobnie, nie było różnic w okresie przeżycia bez postępu choroby pomiędzy badanymi schematami leczenia. Znaczącą różnicę zaobserwowano w odpowiedzi klinicznej na zastosowane leczenia. Ocena jakości życia wykazała, że korzystniejsze działanie w aspekcie oceny utraty apetytu mają schematy zawierające paklitaksel. Niemniej jednak, w tych grupach zaobserwowano zwiększenie częstości występowania neuropatii obwodowej (p<0,008).

U chorych z mięsakiem KaposPego w przebiegu AIDS skuteczność i bezpieczeństwo paklitakselu oceniano w badaniu bez zastosowania grupy kontrolnej, u chorych z zaawansowaną chorobą uprzednio leczonych chemioterapią układową. Za podstawowy parametr oceny przyjęto najlepszą odpowiedź kliniczną guza. Ze 107 pacjentów, 63 było opornych na liposomalne postaci antracyklin.

W tej podgrupie uzyskano największą skuteczność leczenia, U pacjentów opornych na liposomalne postaci antracyklin średni współczynnik skuteczności leczenia (całkowita/częściowa odpowiedź na leczenie) po 15 kursach leczenia wynosiła 57% (przedział ufności (CI) wynosił od 44 do 70%). Ponad 50% odpowiedzi na leczenie zaobserwowano po pierwszych 3 kursach leczenia. U pacjentów opornych na liposomalne postaci antracyklin odsetek odpowiedzi był porównywalny do pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie otrzymali leczenia inhibitorem proteazy (55,6%), oraz do pacjentów, którzy otrzymali jednorazowo leczenie inhibitorem proteazy, co najmniej 2 miesiące przed podaniem paklitakselu (60,9%). Średni czas do progresji choroby w grupie pacjentów opornych na liposomalne postaci antracyklin wynosił 468 dni (95% CI od 257 do nieocenialnego). Mediana przeżycia nie była możliwa do wyliczenia, niemniej jednak dolny, 95% zakres wynosił w tej grupie 617 dni.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym paklitaksel wykazuje dwufazowy spadek stężenia w osoczu.

Farmakokinetykę paklitakselu badano po podaniu dawek 135 i 175 mg/m2 pc. we wlewie trwającym 3 i 24 godziny. Średni okres póltrwania wynosił od 3,0 do 52,7 godzin, a średnia wartość niekompartmentowego kliiensu całkowitego wynosiła od 11,6 do 24,0 1/godz/m2 pc, Klirens paklitakselu zmniejszał się w przypadku większych stężeń w osoczu. Średnie wartości objętości dystrybucji paklitakselu w stanie stacjonarnym wynosiły od 198 do 688 I/m2 pc., co wskazuje na dużą dystrybucję do przestrzeni pozanaczyniowej i (lub) silne wiązanie się z tkankami. Podczas 3-godzinnego wlewu dożylnego stwierdzono nieliniowość farmakokinetyki paklitakselu podawanego w rosnących dawkach. Zwiększenie dawki o 30% w zakresie od 135 mg/mpc. do 175 mg/m2 pc. powodowało zwiększenie Cma* o 75 % i AUC0.„ o 81%.

Po dożylnym podaniu paklitakselu w 3-godzinnym wlewie w dawce 100 mg/m2 pc. u 19 pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego średnie wartości Cmax wynosiły 1530 ng/ml (zakres od 761 do 2860 ng/ml), średnie AUC - 5619 ng x godz/ml (zakres od 2609 do 9428 ng x godz/ml), klirens - 20,6 1/godz/m2 pc. (zakres od 11 do 38), a objętość dystrybucji wynosiła 291 1/m2 (zakres od 121 do 638). Końcowy okres półtrwania eliminacji produktu wynosił średnio 23,7 godzin (zakres od 12 do 33 godzin).

Różnice osobnicze w układowej ekspozycji na paklitaksel byty nieznaczne. Nie opisywano kumulacji paklitakselu po wielokrotnym podaniu produktu.

Badania in vitro wskazują że paklitaksel wiąże się z białkami w 89-98%, a obecność cymetydyny, ranitydyny, deksametazonu lub difenhydraminy nie wpływa na stopień wiązania z białkami.

Dystrybucja i metabolizm paklitakselu u ludzi nie zostały w pełni poznane. Całkowita ilość produktu wydalanego w niezmienionej postaci z moczem wynosi średnio od 1,3% do 12,6% podanej dawki, co

MINISTERSTWO ZDROWIA 15    Departament Polityki Lekowej i E-armacj

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

wskazuje na znaczny udział wydalania pozanerkowego. Za główną drogę dystrybucji i metabolizmu paklitakselu można uznać metabolizm w wątrobie i wydzielanie z żółcią. Pakiitaksel jest metabolizowany głównie przy udziale enzymów cytochromu P450. Średnio 26% znakowanej radioizotopem dawki paklitakselu było wydalane z kałem w postaci 6a-hydroksypaklitakselu} 2% w postaci 3-p-hydroksypaklitakseIu, a 6% w postaci óa-3'-p-dihydroksypaklitakselu. 6a-hydroksypaklitaksel powstaje ze związku macierzystego w wyniku działania CYP2C8, 3'p-hydroksypaklitaksel - w wyniku działania CYP3A4, a 6a-3’p-dihydroksypaklitaksel - w wyniku działania CYP2C8 i CYP3A4.

Nie badano wpływu zaburzeń czynności nerek lub wątroby na wydalanie paklitakselu podawanego w 3-godzinnym wlewie. Parametry farmakokinetyczne wyznaczone u jednego pacjenta otrzymującego pakiitaksel w dawce 135 mg/m2 pc. w 3-godzinnym wlewie poddanego jednocześnie hemodializie były podobne do wartości parametrów wyznaczonych u pacjentów nie dializowanych.

W badaniach klinicznych, podczas których pakiitaksel był podawany w skojarzeniu z doksorubicyną, dystrybucja i wydalanie doksorubicyny, a także jej metabolitów były wydłużone. Całkowita ekspozycja na doksorubicynę w surowicy była o 30% większa, jeśli pakiitaksel był podawany bezpośrednio po podaniu doksorubicyny, niż gdy występowała 24-godzinna przerwa pomiędzy podaniem obu produktów.

W celu stosowania paklitakselu w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, należy opierać się na Charakterystyce Produktu Leczniczego zawierającego cisplatynę lub trastuzumab, gdzie opisane są wskazówki dotyczące stosowania tych produktów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie badano właściwości rakotwórczych paklitakselu. Niemniej jednak, na podstawie właściwości farmakodynamicznych wiadomo, że pakiitaksel ma potencjalne właściwości rakotwórcze i genotoksyczne. W badaniach in vitro oraz in vivo w modelach eksperymentalnych u ssaków wykazano, że pakiitaksel ma właściwości mutagenne.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol bezwodny (396 mg/ml)

Kwas cytiynowy bezwodny Makrogologlicerolu rycynooleinian (527 mg/ml)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Polioksyetylowany olej rycynowy może powodować wypłukiwanie, z pojemników impregnowanych polichlorkiem winylu (PCW), di-(2-etyloheksylo)ftalanu [DEHP] w ilości zależnej od czasu oraz stężenia. Dlatego przygotowywanie, przechowywanie i podawanie paklitakselu należy wykonywać z zastosowaniem sprzętu i pojemników niezawierających PCW.

6.3    Okres ważności

Fiolki przed otwarciem 2 lata

Fiolki po otwarciu przed rozcieńczeniem

Stabilność chemiczna i fizyczna została udowodniona przez 28 dni w temperaturze poniżej 25°C, po wielokrotnym wprowadzeniu igły do fiolki.

(VTINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmaci OQ-3J52 Warszawa ul. Miodowa 15

Z mikrobiologicznego punktu widzenia po pierwszym otwarciu fiolki zawierającej koncentrat do sporządzania roztworu, produkt można przechowywać przez maksymalnie 28 dni w temperaturze poniżej 25°C. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za inne warunki oraz czas przechowywania produktu.

Po rozcieńczeniu

Stabilność chemiczna i fizyczna przygotowanego roztworu została udowodniona przez 27 godzin w temperaturze 25 °C, po rozcieńczeniu w mieszaninie roztworu chlorku sodu do infuzji 9 mg/ml (0,9%) i roztworu glukozy do infuzji 50 mg/ml (5%), lub roztworze Ringera do infuzji zawierającym 50 mg/ml (5%) glukozy.

Stabilność chemiczna i fizyczna przygotowanego roztworu została udowodniona w temperaturze 5°C i 25°C przez 14 dni, po rozcieńczeniu w roztworze glukozy do infuzji 50 mg/ml (5%) lub roztworze chlorku sodu do infuzji 9 mg/ml (0,9%).

Stabilność mikrobiologiczna roztworu przygotowanego do infuzji została potwierdzona przez 27 godzin w temperaturze 25°C. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za inne warunki oraz czas przechowywania produktu.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Rozcieńczony roztwór: patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła typu I, zabezpieczone powłoką PVC i zamknięte gumowym korkiem z gumy bromobutylowej powlekanym warstwą teflonu, z aluminiową uszczelką i plastikowym kapslem ochronnym.

Fiolki o pojemności 5 ml, 16,7 ml, 25 ml lub 50 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości Przygotowanie leku do stosowania

Tak jak w przypadku innych produktów przeciwnowotworowych, podczas przygotowania produktu Paclitaxin należy zachować ostrożność. Kobiety w ciąży nie powinny przygotowywać środków cytotoksycznych (patrz także punkt 4.6). Rozcieńczanie koncentratu powinno być wykonywane w warunkach aseptycznych, w przeznaczonym do tego pomieszczeniu i przez wyszkolony personel. Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Należy zastosować odpowiednie środki ostrożności zapobiegające kontaktowi produktu ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu roztworu produktu ze skórą należy natychmiast, dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. W wyniku miejscowego kontaktu z produktem opisywano występowanie mrowienia, pieczenia i zaczerwienienia. W przypadku kontaktu roztworu produktu z błonami śluzowymi, należyje dokładnie przepłukać wodą. Po wdychaniu produktu opisywano występowanie duszności, bólu w klatce piersiowej, pieczenia gardła i nudności. Jeśli fiolki przed otwarciem są przechowywane w lodówce lub zamrażane może wytrącać się osad, który ulega rozpuszczeniu przy lekkim wstrząśnięciu lub bez wstrząśnięcia w temperaturze pokojowej. Nie ma to wpływu na jakość produktu. Jeżeli roztwór pozostaje mętny lub, jeśli powstały osad nie rozpuszcza się, fiolkę należy zniszczyć.

W przypadku wielokrotnego wprowadzania igły i pobierania produktu, fiolki zachowująstabilność mikrobiologiczną, chemiczną i fizyczną przez 28 dni w temperaturze 25°C. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za inne warunki oraz czas przechowywania produktu.

MINISTERSTWO ZDRÓW i A 17    Departament Polityki Lekowej i Farmac

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Nie należy stosować wstrzykiwaczy typu „Chemo-Dispensing Pin” ani podobnych wstrzykiwaczy igłowych, mogą one bowiem spowodować wypadnięcie korka zamykającego fiolkę i naruszyć sterylność produktu.

Przygotowanie produktu do podania dożylnego

Przed podaniem we wlewie dożylnym Paclitaxin należy rozcieńczyć w warunkach aseptycznych do maksymalnego stężenia od 0,3 do 1,2 mg/ml w roztworze chlorku sodu do infuzji 9 mg/ml (0,9%) lub roztworze glukozy do infuzji 50 mg/ml (5%), lub mieszaninie roztworu chlorku sodu do infuzji 9 mg/ml (0,9%) i roztworu glukozy do infuzji 50 mg/ml (5%), lub roztworze Ringera do infuzji zawierającym 50 mg/ml (5%) glukozy.

Stabilność mikrobiologiczna, chemiczna i fizyczna rozcieńczonego roztworu jest opisana w punkcie 6.3.

W czasie przygotowania roztwór może być nieprzejrzysty, co jest spowodowane nośnikiem zawartym w leku, który nie jest zatrzymywany przez filtry. Roztwór do infuzji Paclitaxin należy podawać przez zestaw do przetaczania z filtrem wewnętrznym o średnicy porów nie większej niż 0,22 mikrometra. Nie zaobserwowano istotnej utraty aktywności produktu w czasie symulowanego podawania roztworu za pomocą zestawu do wlewów dożylnych z filtrem wewnętrznym.

Pojawiają się rzadkie doniesienia o występowaniu precypitacji, zwykle pod koniec 24-godzinnego wlewu paklitakselu. Chociaż przyczyna precypitacji nie została określona, jest to prawdopodobnie spowodowane nadmiernym wysyceniem rozcieńczonego roztworu. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia precypitacji, produkt Paclitaxin należy podawać możliwie jak najszybciej po rozcieńczeniu oraz unikać nadmiernego wstrząsania lub wzburzania. Przed użyciem należy dokładnie przepłukać zestaw do infuzji. Podczas wlewu należy regularnie kontrolować wygląd roztworu, a w przypadku wystąpienia precypitacji należy przerwać wlew.

W celu zmniejszenia ekspozycji pacjenta na DEHP jdi-(2-etyloheksylo)ftalan], który może być wypłukiwany ze sprzętu medycznego impregnowanego PCW, rozcieńczony roztwór paklitakselu należy przechowywać w butelkach nie zawierających PCW (np. szkło, polipropylen) lub plastikowych workach (polipropylen, poliolefina), oraz podawać przez zestawy do przetaczania z polietylenu. Stosowanie filtrów z krótkim wejściem i (lub) wyjściem pokrytych PCW nie powoduje znaczącego wypłukiwania DEHP.

Usuwanie

Wszystkie materiały użyte do przygotowania, podania wlewu lub w inny sposób mające kontakt z produktem Paclitaxin powinny być zniszczone zgodnie z lokalną procedurą regulującą utylizację produktów cytotoksycznych.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

8    NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 11916

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

MINISTERSTWO ZDRÓW M

Odparł time nl Polityki Lekowej i Famiaci 18    00-952 Warszawa

tii. Miodowa 15

28.10.2005 r.


10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2003 -11- 1 7

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacj 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15


19

Paclitaxin