Imeds.pl

Pączki Sosny

Charakterystyka Produktu Leczniczego1. NAZWA WÅASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

PÄ„CZKI SOSNY (Pini gemmae)

2. SKÅAD JAKOÅšCIOWY i ILOÅšCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład produktu w przeliczeniu na 100g:

PÄ…czki sosny (Pini gemmae) - 100g

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania

4. SZCZEGÓÅOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Środek tradycyjnie stosowany pomocniczo w schorzeniach górnych dróg oddechowych, jako słaby środek wykrztuśny.

Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnie w postaci naparu:

1 łyżkę stołową produktu (ok. 3g) zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez 15 minut. Przecedzić i pić 3 razy dziennie w ten sposób przygotowany napar pamiętając aby był on zawsze świeży i ciepły.

Jeśli objawy nie ustąpią po 1 tygodniu stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.


4.3 Przeciwwskazania

Dotychczas nie stwierdzono.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli objawy nie ustąpią po 1 tygodniu stosowania produktu lub wystąpią nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono.

4.6 Ciąża lub laktacja

Ze względu na brak danych nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych.

4.8 Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub

farmaceutÄ™.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych.

5. WÅAÅšCIWOÅšCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności

1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Torebka papierowa powlekana PE i PVDC zawierająca 25g lub 50g wysuszonych pączków sosny.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÄ„CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS

Elżbieta i Jan Głąb

98-345 Mokrsko 118

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4683

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDÅUÅ»ENIA POZWOLENIA

17.09.1999 r. / 04.03.2005 r./ 10.02.2006 r./ 13.08.2008 r.


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.