+ iMeds.pl

Palin 200 mgUlotka Palin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Palin, 200 mg, kapsułki twarde

Acidum pipemidicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■ W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Palin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Palin

3.    Jak stosować Palin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Palin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Palin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Palin jest kwas pipemidynowy - chemioterapeutyk z grupy chinolonów, stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego.

Palin stosuje się:

•    w leczeniu ostrego i przewlekłego zakażenia dolnych dróg moczowych;

•    w zapobieganiu nawracającym zakażeniom dolnych dróg moczowych;

•    w leczeniu zakażenia pochwy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Palin

Kiedy nie stosować leku Palin

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas pipemidynowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli w przeszłości stosowanie jakiegokolwiek antybiotyku z grupy chinolonów wywołało

u pacjenta reakcję alergiczną (np. wysypkę, obrzęk twarzy, szyi lub innych części ciała, trudności w oddychaniu);

•    u dzieci i młodzieży w okresie wzrastania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Palin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

• jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 70 lat), gdyż ryzyko wystąpienia u niego działań niepożądanych może być zwiększone.

• jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, gdyż może być konieczne zmniejszenie przez lekarza dawki leku.

•    jeśli pacjent choruje na porfirię, gdyż podczas stosowania leku Palin istnieje ryzyko przyspieszenia przełomu ostrej porfirii.

• jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości drgawki lub stwierdzono u niego chorobę układu nerwowego (w tym padaczkę), gdyż w bardzo rzadkich przypadkach kwas pipemidynowy może wywołać drgawki.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niedobór enzymu o nazwie glukozo-6-fosfataza, gdyż antybiotyki

z grupy chinolonów mogą spowodować u niego tzw. przełom hemolityczny (rodzaj choroby krwi).

Podczas stosowania leku Palin należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie UV (np. w solarium), gdyż możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości skóry na światło.

Palin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Palin i inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i na występowanie działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza następujących leków:

• leki zobojętniające kwas solny w żołądku (zawierające glin, magnez, wapń) i sukralfat (leki stosowane w niektórych chorobach przewodu pokarmowego), gdyż mogą zmniejszyć wchłanianie antybiotyku. Między zażyciem leku Palin i któregokolwiek z wymienionych leków należy zachować od 2 do 3 godzin przerwy;

•    teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy lub przewlekłego zapalenia oskrzeli) ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych;

•    warfaryna (lek zmniejszający krzepliwość krwi) ze względu na możliwość nasilenia jej działania;

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (takie jak ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, diklofenak) ze względu na możliwość wystąpienia drgawek.

Palin z jedzeniem i piciem

W trakcie leczenia należy pić dużo płynów w celu zwiększenia wydalania moczu.

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości kofeiny (zawartej w kawie i niektórych napojach bezalkoholowych), gdyż jej działanie może być nasilone.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Palin u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów lek może wywołać zawroty głowy i zaburzenia widzenia, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Palin zawiera barwniki czerń brylantową BN (E 151), żółcień chinolinową (E 104) i żółcień pomarańczową (E 110)

Barwniki te mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Palin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka to 2 kapsułki przyjmowane co 12 godzin (400 mg dwa razy na dobę). Leczenie trwa zazwyczaj 10 dni, ale w razie konieczności lekarz może zalecić dłuższe stosowanie leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne. Dla pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lekarz ustali odpowiednią dawkę leku. Należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i pacjenci w podeszłym wieku (z prawidłową czynnością

nerek)

Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Palin

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie może spowodować nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, dezorientację, drżenie i drgawki. Jeśli pacjent jest przytomny, należy wywołać u niego wymioty, wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywny.

Leczenie jest objawowe.

Kwas pipemidynowy można usunąć z organizmu metodą hemodializy (90% w ciągu 6 godzin). Pominięcie przyjęcia leku Palin

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku zaleconej przez lekarza, powinien przyjąć ją najszybciej jak to możliwe. Następnie lek należy przyjmować zgodnie z zaleconym przez lekarza schematem dawkowania (następną dawkę leku należy przyjąć w ciągu 12 godzin). Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Palin

Bardzo ważne jest przyjmowanie leku tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie wolno wcześniej przerywać leczenia nawet w przypadku poprawy samopoczucia, gdyż może nastąpić nawrót choroby. Jeśli po zakończeniu leczenia pacjent nadal czuje się źle lub poczuje się gorzej w trakcie stosowania leku, powinien ponownie zgłosić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek jest na ogół dobrze tolerowany. Działania niepożądane występują u około 15% pacjentów, są przeważnie lekkie i przemijające i nie wymagają odstawienia leku.

W razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem:

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, gardła lub jakiejkolwiek innej części ciała, powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu;

•    pokrzywka;

•    utrata przytomności.

Są to bardzo rzadkie i bardzo niebezpieczne działania niepożądane, które mogą świadczyć o uczuleniu na Palin. W takich przypadkach konieczna może być natychmiastowa pomoc medyczna lub leczenie szpitalne.

Pilna pomoc medyczna konieczna jest również w przypadku:

•    ciężkiej biegunki;

•    dezorientacji lub omamów;

•    drgawek;

•    ciemnych zmian na skórze.

Są to rzadkie, ciężkie działania niepożądane, które wymagają konsultacji lekarskiej.

Inne działania niepożądane

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilia)

•    drżenie, zaburzenia snu, a w ciężkich przypadkach również drgawki • zawroty głowy

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    ostra choroba stawów i zapalenie ścięgna

Występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

• przemijające zmniejszenie liczby płytek krwi (u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek)

•    niedokrwistość na skutek rozpadu krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna notowana u pacjentów z niedoborem enzymu glukozo-6-fosfatazy)

•    depresja

•    splątanie

•    omamy

•    zaburzenia widzenia

•    brak apetytu

•    ból w nadbrzuszu

•    zgaga

•    nudności

•    wymioty

•    wzdęcie lub bóle brzucha

•    biegunka lub zaparcie

•    reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki skórnej, łagodnej pokrzywki, nadwrażliwości na światło lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka. Reakcje skórne są przemijające.

•    ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Palin

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Palin

Substancją czynną leku jest kwas pipemidynowy. Jedna kapsułka zawiera 200 mg kwasu pipemidynowego.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

W skład osłonki kapsułki wchodzą: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E 110), błękit patentowy V (E 131), czerń brylantowa BN (E 151).

Jak wygląda lek Palin i co zawiera opakowanie

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku zawierają 20 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 UR.DZL.ZRN.4030.0633.2013

Palin

Charakterystyka Palin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Palin, 200 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 200 mg kwasu pipemidynowego (Acidum pipemidicum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna kapsułka zawiera 0,349 mg żółcieni chinolinowej (E 104), 0,004 mg żółcieni pomarańczowej (E 110) i 0,029 mg czerni brylantowej BN (E 151).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na kwas pipemidynowy:

-    ostre i przewlekłe zakażenia dolnych dróg moczowych;

-    zapobieganie nawracającym zakażeniom dolnych dróg moczowych;

-    zakażenia pochwy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle stosowana dawka u dorosłych wynosi 400 mg dwa razy na dobę.

Leczenie trwa zazwyczaj 10 dni, ale może być przedłużone w zależności od przebiegu choroby.

W badaniach klinicznych kwas pipemidynowy stosowany był w zapobieganiu nawracającym zakażeniom dolnych dróg moczowych przez okres do 6 miesięcy.

W trakcie leczenia należy pić dużo płynów w celu zwiększenia diurezy (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >30 ml/min) nie ma potrzeby zmiany dawki. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/min, kwas pipemidynowy nie osiąga stężenia terapeutycznego w moczu.

Ze względu na to, że kwas pipemidynowy wydalany jest głównie przez nerki, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie produktu leczniczego Palin u dzieci jest przeciwwskazane.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas pipemidynowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1.

Reakcja alergiczna w wywiadzie po zastosowaniu antybiotyku z grupy chinolonów.

Dzieci i młodzież w okresie wzrastania.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia należy pić dużo płynów (patrz punkt 5.2).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć ze względu na możliwość kumulacji w organizmie (patrz punkt 4.2). Pacjentów tych należy uważnie kontrolować.

W bardzo rzadkich przypadkach produkt leczniczy może wywoływać drgawki, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką oraz innymi schorzeniami neurologicznymi, w których próg drgawkowy jest obniżony.

Należy zachować ostrożność u pacjentów w wieku powyżej 70 lat ze względu na zwiększoną częstość działań niepożądanych w tej grupie wiekowej.

Podczas leczenia kwasem pipemidynowym należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie UV ze względu na ryzyko reakcji fotouczuleniowej.

W badaniach in vitro obserwowano porfirogenne działanie kwasu pipemidynowego. Pacjentów z porfirią należy uważnie kontrolować podczas leczenia ze względu na ryzyko przyspieszenia przełomu ostrej porfirii.

Palin należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem glukozo-6-fosfatazy, gdyż chinolony mogą przyspieszać ostry przełom hemolityczny.

Kapsułki Palin zawierają barwniki czerń brylantową BN (E 151), żółcień chinolinową (E 104) oraz żółcień pomarańczową (E 110), które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Ryzyko takich reakcji jest większe u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Teofilina.

Jednoczesne stosowanie z kwasem pipemidynowym powoduje wydłużenie okresu półtrwania teofiliny, zmniejszenie jej klirensu i zwiększenie stężenia w surowicy o 40-80%. Z tego względu u pacjentów przyjmujących oba leki należy częściej oznaczać stężenie teofiliny w surowicy.

Kofeina

Wszystkie antybiotyki chinolowe powodują zwiększenie stężenia kofeiny w surowicy.

Leki zobojętniające (zawierające glin, magnez i wapń) i sukralfat

Wymienione leki znacznie zmniejszają wchłanianie chinolonów, dlatego nie należy ich stosować jednocześnie z produktem leczniczym Palin. Zaleca się zachowanie 2 do 3 godzin przerwy między podaniem obu leków.

Opisanego działania nie stwierdzono podczas jednoczesnego stosowania z cymetydyną i ranitydyną. Warfaryna

Jednoczesne stosowanie niektórych chinolonów nasila działanie przeciwzakrzepowe warfaryny. Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Stosowanie jednocześnie z chinolonami zwiększa ryzyko drgawek.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach klinicznych nie wykazano działania teratogennego. Jednak ze względu na brak odpowiednich kontrolowanych badań u ludzi nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet

w ciąży.

Karmienie piersią

Kwas pipemidynowy przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U niektórych pacjentów Palin może wywołać zawroty głowy i zaburzenia widzenia. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Palin jest na ogół dobrze tolerowany. Działania niepożądane są przeważnie lekkie i przemijające; nie wymagają zaprzestania leczenia. Ogólna częstość działań niepożądanych wynosi do 15%. Najczęściej są to lekkie do umiarkowanych, przemijające zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które występują u 313% pacjentów.

Jeśli wystąpią objawy reakcji nadwrażliwości, wstrząsu anafilaktycznego, toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka lub drgawek, leczenie należy natychmiast przerwać.

Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych, które notowano rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: eozynofilia.

Częstość nieznana: przemijająca małopłytkowość (u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek), niedokrwistość hemolityczna (u pacjentów z niedoborem glukozo-6-fosfatazy, patrz punkt 4.4).

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: depresja, splątanie, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: drżenie, zaburzenia snu, a w ciężkich przypadkach również drgawki.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: brak łaknienia, ból w nadbrzuszu, zgaga, nudności, wymioty, wzdęcie lub bóle brzucha, biegunka lub zaparcie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki skórnej, łagodnej pokrzywki, nadwrażliwości na światło lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka. Reakcje skórne są przemijające. Opisywano również występowanie reakcji anafilaktycznych. Możliwa jest krzyżowa nadwrażliwość z innymi chinolonami.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko: ostra choroba stawów i zapalenie ścięgna podczas leczenia dzieci innymi chinolonami (np. kwasem nalidyksowym, cyprofloksacyną).

W badaniach na młodych zwierzętach obserwowano rozwój choroby stawów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu Palin może wywołać objawy wymienione jako działania niepożądane. Możliwe jest wystąpienie nudności, wymiotów, zawrotów głowy, bólu głowy, dezorientacji, drżenia i drgawek. Jeśli pacjent zażył dużą ilość leku i jest przytomny, należy wywołać u niego wymioty, wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywny. Kwas pipemidynowy można usunąć z organizmu metodą hemodializy (90% w ciągu 6 godzin). Działania niepożądane na ośrodkowy układ nerwowy (w tym napad padaczki) należy leczyć objawowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, chinolony.

Kod ATC: J01MB04

Kwas pipemidynowy jest syntetycznym chemioterapeutykiem z grupy chinolonów I generacji, stosowanym w leczeniu zakażeń układu moczowego. Wywiera działanie bakteriobójcze przez inaktywację enzymu gyrazy DNA (bakteryjna topoizomeraza) i blokowanie biosyntezy kwasów nukleinowych.

Mechanizm oporności polega na zmianie sekwencji aminokwasów w podjednostce A gyrazy bakteryjnej na skutek mutacji, zaburzeniu barier przepuszczalności ściany komórkowej dla chinolonów lub czynnym usuwaniu leku na zasadzie pompy.

Kwas pipemidynowy wykazuje całkowitą oporność krzyżową z chinolonami I i II generacji oraz częściową z chinolonami III generacji. Wykazuje synergizm z aminoglikozydami.

Zakres działania przeciwbakteryjnego kwasu pipemidynowego obejmuje przede wszystkim bakterie Gram-ujemne, zwłaszcza z rodzaju Enterobacteriaceae. Wykazuje działanie bakteriobójcze wobec większości szczepów bakteryjnych Proteus spp. (umiarkowana skuteczność wobec Proteus mirabilis), Escherichia coli, Citrobacter spp, Haemophilus influenzae, Morganella morganii i Serratia spp. Kwas pipemidynowy wykazuje umiarkowaną skuteczność wobec Klebsiella spp, Alcaligenes spp., Acinetobacter spp. i Providencia stuartii, Pseudomonas spp.

Niedostateczną aktywność wykazuje wobec ziarenkowców Gram-dodatnich, zwłaszcza z rodzaju Streptococcus oraz bakterii beztlenowych.

Nie wykazuje aktywności wobec Chlamydia trachomatis, Mycobacterium marinum.

W czasie leczenia dochodzi do selekcji szczepów opornych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwas pipemidynowy podany doustnie wchłania się bardzo szybko, a jego dostępność biologiczna wynosi 90%. Największe stężenie w surowicy uzyskuje w ciągu 1 do 2 godzin po podaniu dawki 400 mg i wynosi ono 3,5 mg/l. Lek wiąże się z białkami osocza w 15 do 40%. Okres biologicznego półtrwania kwasu pipemidynowego wynosi 3,5 godziny.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji leku wynosi 1,7 l/kg. Po podaniu doustnym kwas pipemidynowy osiąga małe stężenie w surowicy i duże stężenie w moczu. Z tego względu lek stosowany jest jedynie w leczeniu zakażeń układu moczowego. Kwas pipemidynowy podany w dawce 500 mg uzyskiwał po upływie 2 do 6 godzin stężenie w moczu wynoszące 1116 mg/l. Stężenie powyżej 100 mg/l utrzymywało się do 12 godzin po podaniu, a w przypadku dawki 1000 mg - do 24 godzin po podaniu. Kwas pipemidynowy dobrze penetruje do tkanek, w których osiąga stężenia równe lub nawet większe niż w surowicy. Stężenie w ślinie stanowi 'A stężenia w surowicy. Lek przenika przez łożysko (stężenia osiągane w płynie owodniowym wynoszą 2 do 7 mg/l) i w małych ilościach do mleka matki. Po podaniu leku w zwykle zalecanych dawkach stężenie w żółci wynosi 5 do 7 mg/l, a w nerkach 31,8 mg/l. Kwas pipemidynowy nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego.

Metabolizm

Kwas pipemidynowy metabolizowany jest w niewielkim zakresie. Trzy metabolity kwasu pipemidynowego (kwas formylopipemidynowy, kwas acetylopipemidynowy i kwas oksypipemidynowy) mają podobny zakres działania przeciwbakteryjnego, ale aktywność stanowi od 10 do 30% aktywności leku macierzystego.

Wydalanie

Kwas pipemidynowy wydalany jest głównie przez nerki (w większości w postaci czynnej), w mniejszym stopniu również z żółcią. Stężenie w moczu jest większe przy zwiększonej diurezie. Po podaniu doustnym 50-85% dawki leku wydala się w ciągu pierwszych 24 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym

U myszy wartości LD50 po podaniu doustnym wynosiły 5 g/kg mc. u samców oraz 6 g/kg mc. u samic, a po podaniu dożylnym wartość LD50 była większa niż 1g/kg mc. Toksyczność po podaniu jednorazowym dla wszystkich trzech metabolitów była mała (LD50 po podaniu doustnym > 5g/kg mc., po podaniu dożylnym > 0,5 g/kg mc.).

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W badaniach na szczurach i psach nie wykazano istotnych zmian parametrów patologicznych, hematologicznych i biochemicznych. U szczurów po jednostronnej nefrektomii stwierdzono niewielkie zwiększenie stężenia mocznika w surowicy.

U 7-dniowych myszy podanie kwasu pipemidynowego w dużych dawkach powodowało w ciągu 2 do 7 dni kulawość. W badaniu histopatologicznym stawów (kolanowych, łokciowych, stawów grzbietu i podeszwy stopy) wykazano zmniejszenie liczby chondrocytów, zwyrodnienie macierzy i nadżerki chrząstek stawowych. U myszy, u których ekspozycja na działanie leku wynosiła 14 dni, częstość zmian artropatycznych była mniejsza niż po ekspozycji trwającej 7 dni. Może to wskazywać na odwracalność zmian. Dane te są zgodne z danymi dotyczącymi artropatii indukowanej przez inne chinolony.

Teratogenność

W badaniach na noworodkach myszy, królików i szczurów nie stwierdzono istotnego działania embriotoksycznego. Kwas pipemidynowy nie miał wpływu na wzrost nawet wtedy, gdy był podawany w dawkach od 2 do 25 razy większych od dawek terapeutycznych. Należy uwzględnić możliwość rozwoju artropatii.

Genotoksyczność

W badaniach na szczurach wykazano, że zniszczenie DNA przez kwas pipemidynowy spowodowane jest przez stabilny związek pośredni, wytwarzany prawdopodobnie w wątrobie i przekształcany do postaci finalnej w tkankach pozawątrobowych. Potwierdza to obserwacja, że mutacje stwierdzano jedynie po doustnym podaniu kwasu pipemidynowego, natomiast nie wykazywano ich po podaniu miejscowym. Nie stwierdzono związku między dawką leku a liczbą mutacji. W badaniach na szczepie hisG48 bakterii Salmonella typhimurium wykazano, ze kwas pipemidynowy generuje powstawanie wolnych rodników tlenowych.

Rakotwórczość

Kwas pipemidynowy odwracalnie hamuje wzrost komórek myszy transformowanych metylocholantrenem w płynnym agarze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Skład osłonki kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Żółcień pomarańczowa (E 110)

Błękit patentowy V (E 131)

Czerń brylantowa BN (E 151)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

20 szt.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1729

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.05.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7 UR.DZL.ZRN.4030.0633.2013

Palin