+ iMeds.pl

Pamidronat medac 3 mg/ml 3 mg/mlUlotka Pamidronat medac 3 mg/ml

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pamidronat medac 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Dinatrii pamidronas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pamidronat medac 3 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pamidronat medac 3 mg/ml

3.    Jak stosować lek Pamidronat medac 3 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pamidronat medac 3 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Pamidronat medac 3 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

Pamidronat medac 3 mg/ml jest lekiem wpływającym na tworzenie i niszczenie kości. Ma formę roztworu, który może być podawany poprzez powolny wlew kroplowy.

Lek Pamidronat medac 3 mg/ml jest stosowany w trzech przypadkach:

•    obniża zwiększone z powodu nowotworów stężenie wapnia we krwi;

•    hamuje niszczenie kości u pacjentów z przerzutami raka piersi do kości;

•    jest stosowany u pacjentów z zaawansowanym szpiczakiem mnogim (nowotworem komórek szpiku kostnego).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pamidronat medac 3 mg/ml Kiedy nie stosować leku Pamidronat medac 3 mg/ml

•    jeśli pacjent ma uczulenie na disodu pamidronian, na inne leki z grupy bisfosfonianów lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pamidronat medac 3 mg/ml należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

•    gdy pacj entka jest w ciąży,

•    jeśli pacjent stosuje dietę z kontrolowaną ilością sodu,

•    jeśli poziom komórek krwi jest niski (czerwone krwinki, białe krwinki lub płytki krwi),

•    jeśli pacjent przeszedł zabieg chirurgiczny tarczycy,

•    jeśli pacjent ma problem z sercem,

•    jeśli pacjent ma problem z wątrobą,

•    jeśli u pacjenta występują choroby nerek,

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą działać na nerki;

•    jeśli pacjent przyjmuje podobne leki, które zmniejszają stężenie wapnia we krwi;

•    jeśli u pacjenta wykonano chirurgiczny zabieg dentystyczny.

Po rozpoczęciu leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml lekarz prowadzący powinien monitorować stężenie elektrolitów, wapnia i fosforanów w surowicy oraz upewnić się, że pacjent jest wystarczająco nawodniony.

Martwicę kości szczęki zgłaszano głównie u pacjentów z nowotworem, u których w terapii stosowano bisfosfoniany, w tym Pamidronat medac 3 mg/ml. Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. Większość zgłaszanych przypadków pojawiała się w związku z zabiegami dentystycznymi, takimi jak usunięcia zębów. U wielu z tych pacjentów występowały objawy miejscowych zakażeń, w tym zapalenie szpiku kostnego.

Pacjenci z rozpoznanym nowotworem, otrzymujący chemioterapię, przyjmujący kortykosteroidy lub niedbający o higienę jamy ustnej, przed rozpoczęciem leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml, powinni zgłosić się do dentysty i poprosić o poradę w zakresie działań zapobiegawczych.

W trakcie leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml należy unikać wykonywania inwazyjnych zabiegów stomatologicznych takich jak zabiegi chirurgiczne. Jeśli u pacjenta występuje uszkodzenie kości szczęki (martwica kości) podczas leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml, stomatologiczne zabiegi chirurgiczne mogą powodować pogorszenie tego stanu.

Ponieważ leczenie lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml może wywierać działanie na kości szczęk (martwica kości, ciężkie uszkodzenie kości), pacjent musi poinformować dentystę o leczeniu lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml przed jakimkolwiek leczeniem lub zabiegiem stomatologicznym. W trakcie leczenia lekiem Pamidronat medac3 mg/ml dentysta powinien unikać wykonywania inwazyjnych zabiegów stomatologicznych.

Pacjent powinien szczególnie dbać o higienę jamy ustnej i regularnie zgłaszać się na wizyty u dentysty w trakcie leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml.

Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście, jeśli u pacjenta występuje ból lub obrzęk dziąseł i (lub) szczęki, drętwienie szczęki, jeśli szczęka wydaje się ciężka lub pacjent stracił ząb, ponieważ są to objawy martwicy kości szczęki.

O ile nie jest to bezwzględnie konieczne, pamidronianu nie należy przepisywać kobietom w ciąży. Pamidronat medac 3 mg/ml a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą zakłócać działanie leku. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    Inne leki stosowane w związku z dużym stężeniem wapnia takie jak kalcytonina.

•    Inne bisfosfoniany

•    Inne leki, które mogą wpływać na czynności nerek (lekarz lub farmaceuta wie, których leków to dotyczy).

•    Talidomid (stosowany w leczeniu niektórych nowotworów)

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W przypadku ciąży lub dużego prawdopodobieństwa zaj ścia w ciążę, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia disodu pamidronianem.

Karmienie piersią

W trakcie karmienia piersią, nie wolno stosować disodu pamidronianu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn w ruchu, jeśli

•    wystąpi uczucie senności lub oszołomienia po infuzji leku Pamidronat medac 3 mg/ml,

•    wystąpi jakiekolwiek działanie, które może obniżyć zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu.

3. Jak stosować lek Pamidronat medac 3 mg/ml Sposób i drogi podawania

Lek Pamidronat medac 3 mg/ml jest roztworem, który musi zostać rozcieńczony przed podaniem w postaci powolnego wlewu kroplowego.

Lek Pamidronat medac 3 mg/ml jest podawany pacjentowi w postaci przygotowanego roztworu podawanego bardzo powoli, dożylnie, we wlewie kroplowym (infuzja dożylna). Lekarz zastosuje wyłącznie świeżo przygotowany i przezroczysty, rozcieńczony roztwór i nie będzie używał roztworu, jeżeli są w nim obecne cząstki stałe.

Disodu pamidronian jest podawany wyłącznie osobom dorosłym, 18-letnim oraz starszym, pod kontrolą lekarza w miejscu, które pozwala monitorować skutki leczenia.

Dawkowanie

Dawka podawanego leku zależy od stanu zdrowia pacjenta, stężenia wapnia we krwi oraz pracy nerek. Zazwyczaj stosuje się dawkę pomiędzy 15 mg a 90 mg na kurację. Lekarz zdecyduje, ile infuzji jest koniecznych, jak często należy je stosować i jak długo należy kontynuować leczenie.

Podczas leczenia przeprowadzone zostaną badania krwi, a pacjent może zostać poproszony o dostarczenie próbki moczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pamidronat medac 3 mg/ml

W związku z tym, że lek ten jest podawany podczas pobytu pacjenta w szpitalu, mało prawdopodobne jest, że zostanie podana zbyt duża lub zbyt mała dawka leku.

Jeśli wystąpi parestezja (mrowienie), tężyczka (skurcz mięśni, w szczególności szczęki lub kończyn) oraz hipotensja (uczucie pustki w głowie) podczas leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml, należy poinformować personel medyczny, który poda wapń dożylnie, w celu usunięcia objawów. Jest jednakże mało prawdopodobne, aby podczas infuzji wystąpiły te objawy.

Jeżeli mimo wszystko pacjent otrzymał dawki większe niż zalecane, lekarz powinien przeprowadzić dokładną obserwację.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wiele poniższych działań niepożądanych może być związanych z chorobą podstawową.

• Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób) są objawy grypopodobne i łagodna gorączka (podwyższenie temperatury o 1 - 2°C), które występują w ciągu 48 godzin i zwykle nie utrzymują się dłużej niż 24 godziny. Ostre reakcje grypopodobne zazwyczaj występują wyłącznie po pierwszej infuzji leku Pamidronat medac 3 mg/ml.

Jeżeli objawy te wystąpią u pacjenta, w większości przypadków ustąpią po pewnym czasie przyjmowania leku Pamidronat medac 3 mg/ml, co umożliwi kontynuację leczenia. Jeżeli objawy stają się kłopotliwe lub utrzymują się długo, należy poinformować lekarza.

Przypadki uszkodzenia kości (martwicy kości) - głównie szczęki - zgłaszano niezbyt często, głównie u pacjentów z nowotworami, u których w terapii stosowano bisfosfoniany, w tym Pamidronat medac 3 mg/ml. U wielu z tych pacjentów występowały oznaki miejscowych zakażeń, w tym zapalenia szpiku kostnego i większość zgłoszeń dotyczy pacjentów z nowotworami po usunięciu zęba lub po innych stomatologicznych zabiegach chirurgicznych. Martwica kości szczęki ma wiele dobrze udokumentowanych czynników ryzyka obejmujących rozpoznanie nowotworu, jednocześnie stosowane leczenie (np. chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy) i choroby współistniejące (np. niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia krwi (koagulopatie), zakażenie, istniejąca wcześniej choroba jamy ustnej). Podczas leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml należy unikać stomatologicznych zabiegów chirurgicznych. U pacjentów, u których dojdzie do martwicy szczęki, zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to schorzenie. Nie wiadomo, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki u pacjentów wymagających zabiegu stomatologicznego.

Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak: nagła swędząca wysypka, obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, może to oznaczać wystąpienie poważnej reakcji alergicznej. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek z tych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza.

Disodu pamidronian może mieć wpływ na krew. Lekarz będzie monitorować takie działanie poprzez badania krwi.

U pacjentów przyjmujących pamidronian obserwowano nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków). Dotychczas nie wyjaśniono, czy to pamidronian wywołuje nieregularny rytm serca. Jeżeli podczas leczenia pamidronianem pojawi się nieregularny rytm serca, należy poinformować o tym lekarza.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

•    Małe stężenie wapnia i fosforanów we krwi.

•    Gorączka i objawy grypopodobne, w niektórych przypadkach z towarzyszącym zmęczeniem, dreszczami, zmęczeniem oraz nagłym zaczerwienieniem twarzy.

Często (mogą występować u 1 na 10 osób):

•    Mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość).

•    Mała liczba płytek krwi (trombocytopenia).

•    Mała liczba limfocytów (rodzaj białych krwinek) we krwi.

•    Małe stężenie potasu we krwi.

•    Małe stężenie magnezu we krwi.

•    Objawy małego stężenia wapnia we krwi (mrowienie, skurcze mięśni).

•    Ból głowy.

•    Bezsenność.

•    Senność.

•    Zapalenie spojówek.

•    Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie).

•    Reakcje ze strony przewodu pokarmowego takie jak nudności, wymioty, utrata apetytu (jadłowstręt), ból brzucha, biegunka, zaparcie oraz zapalenie żołądka.

•    Wysypka.

•    Epizody bólu kości, stawów lub mięśni.

•    Ból, wysypka i obrzęk w miejscu podania kroplówki, zapalenie lub zakrzepica w żyle ramieniowej, uogólniony ból ciała.

•    Duże stężenia kreatyniny w surowicy.

Niezbyt często (mogą występować u 1 na 100 osób):

•    Nadwrażliwość obejmująca świszczący oddech (skurcz oskrzeli), trudności w oddychaniu (duszność), ostry obrzęk powiek, ust i języka (obrzęk naczynioruchowy).

•    Napady drgawek.

•    Stan niepokoju (pobudzenie).

•    Zawroty głowy.

•    Stan apatii (letarg).

•    Zapalenie błony naczyniowej oka.

•    Niskie ciśnienie krwi (hipotensja).

•    Niestrawność.

•    Świąd skóry.

•    Skurcze mięśni.

•    Ciężkie uszkodzenie kości (martwica kości) głównie obejmująca szczęki.

•    Zmniejszenie ilości produkowanego moczu (niewydolność nerek).

•    Nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych i wskaźników czynności nerek w badaniach krwi.

Rzadko (mogą występować u 1 na 1000 osób):

•    Nietypowe złamania kości udowej.

•    Zmiana czynności nerek określana jako stwardnienie kłębuszków nerkowych. Niektóre objawy tej choroby obejmują zatrzymanie płynów, nudności i męczliwość.

•    Białkomocz z towarzyszącym obrzękiem nóg i brzucha (zespół nerczycowy).

Bardzo rzadko (może występować u 1 na 10 000 osób):

•    Uaktywnienie przebytych w przeszłości zakażeń wirusem opryszczki i półpaśca.

•    Zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi (leukopenia).

•    Szok anafilaktyczny (zagrażająca życiu reakcja alergiczna z natychmiastowym niepokojem, oszołomieniem lub omdleniem, dusznościami, spadkiem ciśnienia krwi lub świądem).

•    Podwyższone stężenie potasu we krwi.

•    Duże stężenie sodu we krwi (hipernatremia).

•    Stan splątania (stan dezorientacji) związany ze zbyt dużym stężeniem sodu we krwi.

•    Stan splątania lub omamy wzrokowe (widzenie przedmiotów nie istniejących w rzeczywistości).

•    Podrażnienie/zapalenie nadtwardówki oka powodujące ból i zaczerwienienie (zapalenie nadtwardówki).

•    Zapalenie twardówki oka powodujące ból i zaczerwienienie (zapalenie twardówki).

•    Zaburzenie widzenia, przy którym wszystko wydaje się mieć żółtawe zabarwienie (widzenie na żółto).

•    Nasilenie niewydolności serca z trudnościami w oddychaniu.

•    Ciężka choroba płuc (zespół ostrej niewydolności    oddechowej).

•    Zapalenie płuc (śródmiąższowe zapalenie płuc).

•    Pogorszenie istniejącej choroby nerek.

•    Krew w moczu.

•    Zapalenie nerek.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków).

•    Zapalenie struktur w obrębie oczodołu (zapalenie    oczodołu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pamidronat medac 3 mg/ml

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku tekturowym po „EXP”.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Okres ważności po rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu: trwałość chemiczna i fizyczna gotowego do użycia roztworu wynosi do 96 godzin w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej, po rozcieńczeniu lek należy użyć natychmiast.

W przypadku, gdy lek nie zostanie użyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. O ile rozcieńczenia nie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych, okres ten nie powinien być na ogół dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pamidronat medac 3 mg/ml

•    Substancją czynną leku jest disodu pamidronian (należący do grupy bisfosfonianów).

•    Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, kwas solny oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Pamidronat medac 3 mg/ml i co zawiera opakowanie

Lek Pamidronat medac 3 mg/ml znajduje się w szklanych pojemnikach nazywanych fiolkami. Jeden mililitr (ml) roztworu zawiera 3 miligramy (mg) disodu pamidronianu odpowiadającego 2,527 mg kwasu pamidronowego.

Fiolka o pojemności 5 ml (dostępne w opakowaniach po 1, 4 lub 10) zawiera 15 mg disodu pamidronianu.

Fiolka o pojemności 10 ml (dostępne w opakowaniach po 1, 4 lub 10) zawiera 30 mg disodu pamidronianu.

Fiolka o pojemności 20 ml (dostępne w opakowaniach po 1, 4 lub 10) zawiera 60 mg disodu pamidronianu.

Fiolka o pojemności 30 ml (dostępne w opakowaniach po 1, 4 lub 10) zawiera 90 mg disodu pamidronianu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy


Wytwórca:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Ebedronat 3 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Czechy    Pamidronate medac 3 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok

Dania    Pamifos 3 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, oplosning

Pamifos 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten PAMIDRONATE DE SODIUM MYLAN 3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Finlandia

Francja

Holandia

Niemcy

Polska

Słowacja

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania


Pamipro 3 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Pamifos 3 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Pamidronat medac 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Pamifos 3 mg/ml, infuzny koncentrat

Pamifos 3 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning

Pamifos 3 mg/ml, koncentratum oldatos infuzióhoz

Medac Disodium Pamidronate 3 mg/ml, sterile concentrate

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2014.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób podawania

Pamidronat medac, 3 mg/ml, jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji i dlatego przed użyciem zawsze musi być rozcieńczany niezawierającym wapnia roztworem do infuzji (0,9% chlorek sodu lub 5% glukoza). Powstały roztwór należy podawać w powolnej infuzji.

Hiperkalcemia wywołana przez nowotwór

Pacjenci muszą być odpowiednio nawodnieni 0,9% w/v roztworem chlorku sodu przed i (lub) podczas podawania disodu pamidronianu.

Całkowita dawka disodu pamidronianu użyta podczas leczenia zależy od początkowego stężenia wapnia w surowicy pacjenta. Poniższe wytyczne pochodzą z danych klinicznych, dotyczących niekorygowanych wartości stężenia wapnia. Jednakże, dawki mieszczące się w podanych zakresach można stosować również dla wartości stężeń wapnia, skorygowanych stosownie do zawartości białka lub albumin u pacjentów nawodnionych.

Tabela 1

Początkowe stężenie wapnia w osoczu

Zalecana dawka całkowita disodu pamidronianu

Stężenie roztworu do infuzji

Maksymalna szybkość infuzji

(mmol/l)

(mg %) (mg/100 ml)

(mg)

mg/ml

mg/h

< 3,0

< 12,0

15-30

30/125

22,5

3,0-3,5

12,0-14,0

30-60

30/125

60/250

22,5

3,5-4,0

14,0-16,0

60-90

60/250

90/500

22,5

> 4,0

> 16,0

90

90/500

22,5

Całkowitą dawkę disodu pamidronianu można podać w pojedynczej infuzji lub w kilku infuzjach w ciągu 2 - 4 kolejnych dni. Maksymalna dawka w cyklu leczenia wynosi 90 mg zarówno w cyklu pierwszym jak i w kolejnych cyklach powtarzanych. Większe dawki nie poprawiają odpowiedzi klinicznej.

Istotne zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy obserwuje się na ogół po 24 do 48 godzinach od podania disodu pamidronianu, a normalizacja osiągana jest zazwyczaj w ciągu 3 do 7 dni. Jeżeli w tym okresie nie zostanie osiągnięte prawidłowe stężenie wapnia w surowicy, można podać kolejną dawkę. Czas trwania odpowiedzi może być różny u poszczególnych pacjentów, a leczenie można powtórzyć w przypadku nawrotu hiperkalcemii. Dotychczasowe doświadczenia kliniczne sugerują, że skuteczność disodu pamidronianu może obniżać się w ciągu kolejnych cykli leczenia.

Zmiany osteolityczne w przebiegu szpiczaka mnogiego Zalecana dawka wynosi 90 mg co 4 tygodnie.

Zmiany osteolityczne w przerzutach nowotworu do kości w przebiegu raka piersi Zalecana dawka wynosi 90 mg co 4 tygodnie. Dawkę tę można podawać również w odstępach 3 tygodniowych, w razie konieczności podawania równocześnie z chemioterapią.

Leczenie należy kontynuować, dopóki nie wystąpią oznaki istotnego pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Wskazanie

Schemat leczenia

Roztwór do infuzji (mg/ml)

Szybkość infuzji (mg/h)

Przerzuty do kości

90 mg/2h co 4 tygodnie

90/250

45

Szpiczak mnogi

90 mg/4h co 4 tygodnie

90/500

22,5

Zaburzenia czynności nerek

Produktu Pamidronat medac 3 mg/ml nie należy podawać pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), z wyjątkiem przypadków zagrażającej życiu hiperkalcemii wywołanej przez nowotwór, kiedy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów podawanych drogą dożylną, zalecane jest monitorowanie czynności nerek, na przykład poprzez kontrolę stężenia kreatyniny w surowicy przed podaniem każdej dawki disodu pamidronianu. U pacjentów otrzymujących disodu pamidronian z powodu przerzutów do kości lub szpiczaka mnogiego, u których widoczne jest pogorszenie czynności nerek, leczenie disodu pamidronianem należy przerwać do czasu powrotu czynności nerek do wartości obniżonych o <10 % w stosunku do wartości początkowej. To zalecenie oparto na badaniu klinicznym, w którym zaburzenia czynności nerek określano jako:

•    U pacjentów z prawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny, zwiększenie o 0,5 mg/dl.

•    U pacjentów z nieprawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny, zwiększenie o 1,0 mg/dl.

Badanie farmakokinetyczne prowadzone u pacjentów z nowotworem i prawidłową czynnością nerek lub z zaburzeniem czynności nerek wskazuje, że zmiana dawkowania nie jest konieczna w przypadku łagodnego (klirens kreatyniny od 61 do 90 ml/min) lub umiarkowanego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 60 ml/min). U takich pacjentów szybkość infuzji nie powinna przekraczać 90 mg/4h (około 20 - 22 mg/h).

Zaburzenia czynności wątroby

Badanie parametrów farmakokinetycznych wskazuje, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie prowadzono badania stosowania disodu pamidronianu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Z tego względu nie można podać szczególnych zaleceń dotyczących stosowania disodu pamidronianu u tych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności disodu pamidronianu u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat.

Szybkość infuzji nie powinna nigdy przekraczać 60 mg/godzinę (1 mg/min), a stężenie disodu pamidronianu w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 90 mg/250 ml. Dawkę 90 mg należy zwykle podawać w postaci 2-godzinnej infuzji w 250 ml roztworu do infuzji. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim i pacjentów z hiperkalcemią wywołaną przez nowotwór, zaleca się, aby infuzja nie przekraczała dawki 90 mg w 500 ml podawanej przez 4 godziny. Aby zmniejszyć reakcje miejscowe w miejscu nakłucia, należy ostrożnie wprowadzić wenflon do stosunkowo dużej żyły.

Disodu pamidronian należy podawać pod nadzorem lekarza, w miejscu, gdzie możliwe jest monitorowanie działania klinicznego i biochemicznego.

Należy używać wyłącznie świeżo sporządzonych i przezroczystych pozbawionych cząstek stałych roztworów!

Niezgodności farmaceutyczne

Pamidronian tworzy kompleksy z dwuwartościowymi kationami i nie należy go dodawać do roztworów zawierających wapń do podawania dożylnego.

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych poniżej.

Roztwory disodu pamidronianu nie są rozpuszczalne w lipofilnych roztworach do żywienia pozajelitowego, np. w oleju sojowym.

Przed podaniem należy rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu. Stężenie disodu pamidronianu w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 90 mg/250 ml.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie używać roztworu, jeżeli obecne są cząstki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego należy usunąć.

Produkt Pamidronat medac, 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji przeznaczony jest wyłącznie do jednokrotnego użycia.

Rozcieńczony roztwór do infuzji należy ocenić wzrokowo i stosować wyłącznie przezroczyste roztwory bez widocznych, nierozpuszczalnych cząstek stałych.

Okres ważności i specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie otwarta fiolka: 4 lata

Okres ważności po rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu: trwałość chemiczna i fizyczna gotowego do użycia roztworu wynosi do 96 godzin w temperaturze 25 °C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej, produkt należy zużyć natychmiast. W przypadku, gdy produkt nie zostanie użyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. O ile rozcieńczenia nie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych, okres ten nie powinien być na ogół dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

pal (PL) Pamidronat medac 3 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

National version: 03.2014

Pamidronat medac 3 mg/ml

Charakterystyka Pamidronat medac 3 mg/ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pamidronat medac 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 3 mg disodu pamidronianu (Dinatrii pamidronas) odpowiadającego 2,527 mg kwasu pamidronowego.

1 fiolka z 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 15 mg disodu pamidronianu.

1 fiolka z 10 ml koncentratu    do sporządzania roztworu do    infuzji zawiera    30    mg disodu pamidronianu.

1 fiolka z 20 ml koncentratu    do sporządzania roztworu do    infuzji zawiera    60    mg disodu pamidronianu.

1 fiolka z 30 ml koncentratu    do sporządzania roztworu do    infuzji zawiera    90    mg disodu pamidronianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty i bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pamidronat medac 3 mg/ml jest wskazany do leczenia chorób związanych ze zwiększoną aktywnością osteoklastów:

•    hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową,

•    zmian osteolitycznych u pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości w przebiegu raka piersi,

•    szpiczaka mnogiego w III stadium.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Hiperkalcemia wywołana przez nowotwór

Pacjenci muszą być odpowiednio nawodnieni za pomocą 0,9% w/v roztworu chlorku sodu przed i (lub) podczas podawania disodu pamidronianu (patrz punkt 4.4).

Całkowita dawka disodu pamidronianu użyta podczas leczenia zależy od początkowego stężenia wapnia w surowicy pacjenta. Poniższe wytyczne pochodzą z danych klinicznych dotyczących niekorygowanych wartości stężenia wapnia. Jednakże, dawki mieszczące się w podanych zakresach można stosować również dla wartości stężeń wapnia, skorygowanych stosownie do zawartości białka lub albumin u pacjentów nawodnionych.

Tabela 1

Początkowe stężenie wapnia w osoczu

Zalecana dawka całkowita disodu pamidronianu

Stężenie roztworu do infuzji

Maksymalna szybkość infuzji

(mmol/l)

(mg %) (mg/100ml)

(mg)

mg/ml

mg/h

< 3,0

< 12,0

15-30

30/125

22,5

3,0-3,5

12,0-14,0

30-60

30/125

22,5

60/250

3,5-4,0

14,0-16,0

60-90

60/250

90/500

22,5

> 4,0

> 16,0

90

90/500

22,5

Całkowitą dawkę disodu pamidronianu można podać w pojedynczej infuzji lub w kilku infuzjach w ciągu 2 - 4 kolejnych dni. Maksymalna dawka w cyklu leczenia wynosi 90 mg zarówno w cyklu pierwszym jak i w kolejnych cyklach powtarzanych. Większe dawki nie poprawiają odpowiedzi klinicznej.

Istotne zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy obserwuje się na ogół 24 do 48 godzin od podania disodu pamidronianu, a normalizacja osiągana jest zazwyczaj w ciągu 3 do 7 dni. Jeżeli w tym okresie nie zostanie osiągnięte prawidłowe stężenie wapnia w surowicy, można podać kolejną dawkę. Czas trwania odpowiedzi może być różny u poszczególnych pacjentów, a leczenie można powtórzyć, w przypadku nawrotu hiperkalcemii. Dotychczasowe doświadczenia kliniczne sugerują, że skuteczność disodu pamidronianu może obniżać się w ciągu kolejnych cykli leczenia.

Zmiany osteolityczne w przebiegu szpiczaka mnogiego Zalecana dawka wynosi 90 mg co 4 tygodnie.

Zmiany osteolityczne w przerzutach nowotworu do kości w przebiegu raka piersi

Zalecana dawka wynosi 90 mg co 4 tygodnie. Dawkę tę można w razie potrzeby podawać również w

odstępach 3 tygodniowych, w razie konieczności podawania równocześnie z chemioterapią.

Leczenie należy kontynuować, dopóki nie wystąpią oznaki istotnego pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Wskazanie

Schemat leczenia

Roztwór do infuzji (mg/ml)

Szybkość infuzji (mg/h)

Przerzuty do kości

90 mg/2 h co 4 tygodnie

90/250

45

Szpiczak mnogi

90 mg/4 h co 4 tygodnie

90/ 500

22,5

Zaburzenie czynności nerek

Produktu Pamidronat medac 3 mg/ml nie należy podawać pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności_nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), z wyjątkiem przypadków zagrażającej życiu hiperkalcemii wywołanej przez nowotwór, kiedy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko (patrz także punkt 4.4 oraz 5.2).

Podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów podawanych drogą dożylną, zalecane jest monitorowanie czynności nerek, na przykład poprzez kontrolę stężenia kreatyniny w surowicy przed podaniem każdej dawki disodu pamidronianu. U pacjentów otrzymujących disodu pamidronian z powodu przerzutów do kości lub szpiczaka mnogiego, u których widoczne jest pogorszenie czynności nerek, leczenie disodu pamidronianem należy przerwać do czasu powrotu czynności nerek do wartości obniżonych o <10% w stosunku do wartości początkowej. To zalecenie oparto na badaniu klinicznym, w którym zaburzenia czynności nerek określano jako:

•    U pacjentów z prawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny, zwiększenie o 0,5 mg/dl.

•    U pacjentów z nieprawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny, zwiększenie o 1,0 mg/dl.

Badanie farmakokinetyczne prowadzone u pacjentów z nowotworem i prawidłową czynnością nerek lub z zaburzeniem czynności nerek wskazuje, że zmiana dawkowania nie jest konieczna w przypadku łagodnego (klirens kreatyniny 61 ml/min do 90 ml/min) do umiarkowanego (klirens kreatyniny 30 ml/min do 60 ml/min) zaburzenia czynności nerek. U takich pacjentów szybkość infuzji nie powinna przekraczać 90 mg/4h (około 20 - 22 mg/h).

Zaburzenie czynności wątroby

Badanie parametrów farmakokinetycznych wskazuje, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie prowadzono badania stosowania disodu pamidronianu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Z tego względu nie można podać szczególnych zaleceń dotyczących stosowania disodu pamidronianu u tych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności disodu pamidronianu u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Pamidronat medac 3 mg/ml jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji i dlatego przed użyciem zawsze musi być rozcieńczany niezawierającym wapnia roztworem do infuzji (0,9% chlorek sodu lub 5% glukoza). Sporządzony roztwór musi być podawany w powolnej infuzji (patrz także punkt 4.4).

Dane dotyczące zgodności z roztworami do infuzji, patrz punkt 6.6.

Szybkość infuzji nie powinna nigdy przekraczać 60 mg/godzinę (1 mg/min), a stężenie disodu pamidronianu w roztworze do infuzji nie może przekraczać 90 mg/250 ml. Dawkę 90 mg należy zwykle podawać w postaci 2-godzinnej infuzji w 250 ml roztworu do infuzji. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim i pacjentów z hiperkalcemią wywołaną przez nowotwór, zaleca się, aby infuzja nie przekraczała dawki 90 mg w 500 ml podawanej przez 4 godziny. Aby zmniejszyć reakcje miejscowe w miejscu nakłucia, należy ostrożnie wprowadzić wenflon do stosunkowo dużej żyły.

Disodu pamidronian należy podawać pod nadzorem lekarza, w miejscu, gdzie możliwe jest monitorowanie działania klinicznego i biochemicznego.

Należy używać wyłącznie świeżo sporządzonych i przezroczystych pozbawionych cząstek stałych roztworów!

4.3    Przeciwwskazania

Pamidronat medac 3 mg/ml jest przeciwwskazany w przypadku

•    nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne bisfosfoniany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    karmienia piersią

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml nigdy nie wolno podawać w postaci bolusa. Przed podaniem należy go zawsze rozcieńczać i podawać w powolnej infuzji dożylnej (patrz punkt 4.2).

Pacjentów należy ocenić przed podaniem produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml w celu upewnienia się, że są odpowiednio nawodnieni. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów przyjmujących leki moczopędne.

Po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Pamidronat medac 3 mg/ml należy monitorować standardowe parametry metaboliczne związane z hiperkalcemią obejmujące stężenie wapnia i fosforanu w surowicy. Pacjenci po operacji tarczycy mogą mieć szczególną skłonność do rozwoju hipokalcemii spowodowanej względną niedoczynnością przytarczyc.

U niektórych pacjentów z wywołaną przez nowotwór hiperkalcemią występowały drgawki z powodu zaburzeń elektrolitowych związanych z chorobą podstawową i jej leczeniem.

U pacjentów z chorobami serca, szczególnie u osób w podeszłym wieku, dodatkowe przeciążenie podaniem roztworu soli fizjologicznej może wywołać niewydolność serca (niewydolność lewokomorową lub zastoinową niewydolność serca). Do rozwoju tych zaburzeń może przyczynić się również gorączka (objawy grypopodobne).

Pacjenci z niedokrwistością, leukopenią lub trombocytopenią powinni być poddawani regularnym badaniom hematologicznym.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności disodu pamidronianu u dzieci i młodzieży (< 18 lat).

Produkt leczniczy zawiera 0,65 mmol sodu w maksymalnej dawce (90 mg); należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niewydolność nerek

Ze stosowaniem bisfosfonianów, w tym produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml, wiąże się toksyczne działanie na nerki objawiające się jako pogorszenie czynności nerek i potencjalna niewydolność nerek. U pacjentów po podaniu pierwszej dawki lub jednej dawki produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml obserwowano pogorszenie czynności nerek, progresję do niewydolności nerek i dializy. Obserwowano pogorszenie czynności nerek (łącznie z niewydolnością nerek) po długotrwałym leczeniu produktem leczniczym Pamidronat medac 3 mg/ml u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Pamidronat medac 3 mg/ml jest wydalany głównie przez nerki w postaci niezmienionej (patrz punkt 5.2), dlatego też ryzyko działań niepożądanych dotyczących nerek może być większe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

W związku z ryzykiem klinicznie istotnego pogorszenia czynności nerek, które może rozwinąć się do niewydolności nerek, pojedyncza dawka produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml nie powinna przekraczać 90 mg oraz należy przestrzegać zalecanego czasu podawania infuzji (patrz punkt 4.2).

Tak jak w przypadku innych bisfosfonianów podawanych dożylnie zaleca się monitorowanie czynności nerek, np. pomiar stężenia kreatyniny w surowicy przed podaniem każdej dawki produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml.

U pacjentów otrzymujących w długim okresie czasu częste infuzje produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml przed każdym podaniem produktu należy kontrolować standardowe wskaźniki laboratoryjne oraz kliniczne wskaźniki czynności nerek, szczególnie u pacjentów z rozpoznaną chorobą nerek lub predyspozycją do wystąpienia zaburzenia czynności nerek (np. pacjenci ze szpiczakiem mnogim i (lub) hiperkalcemią wywołaną przez nowotwór).

U pacjentów otrzymujących Pamidronat medac 3 mg/ml w związku z przerzutami do kości lub szpiczakiem mnogim należy wstrzymać podanie dawki, w przypadku pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Nie należy podawać produktu Pamidronat medac 3 mg/ml z innymi bisfosfonianami, ponieważ nie badano łącznego działania takich produktów podawanych w skojarzeniu.

Niewydolność wątroby

Nie jest możliwe podanie szczególnych zaleceń dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, ponieważ nie ma dostępnych danych klinicznych dla tej grupy pacjentów (patrz punkt 4.2).

Suplementacja wapnia i witaminy D

W przypadku braku hiperkalcemii pacjenci z przewagą litycznych przerzutów do kości lub szpiczakiem mnogim, którym grozi niedobór wapnia lub witaminy D oraz pacjenci z chorobą Pageta kości, powinni otrzymywać doustną suplementację wapnia i witaminy D w celu zminimalizowania ryzyka hipokalcemii.

Martwica kości szczęki

Martwicę kości szczęki zgłaszano głównie u pacjentów z nowotworem, u których w terapii stosowano bisfosfoniany, w tym Pamidronat medac 3 mg/ml. Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. U wielu pacjentów występowały objawy miejscowego zakażenia, w tym zapalenie kości i szpiku kostnego.

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu i informacje podawane w piśmiennictwie sugerują większą częstość zgłaszania martwicy kości szczęki zależnie od rodzaju nowotworu (zaawansowany nowotwór piersi, szpiczak mnogi) i stanu uzębienia (usuwanie zęba, choroba przyzębia, miejscowy uraz w tym źle dopasowane protezy zębowe).

Pacjenci z nowotworami powinni szczególnie dbać o higienę jamy ustnej, a przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy u nich wykonać badanie stomatologiczne obejmujące odpowiednie działania zapobiegawcze.

Podczas leczenia tacy pacjenci powinni w miarę możliwości unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których dojdzie do martwicy szczęki w trakcie leczenia bisfosfonianami, zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to schorzenie. W przypadku pacjentów wymagających zabiegów stomatologicznych brak jest dostępnych danych sugerujących, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko rozwoju martwicy szczęki. Plan postępowania w przypadku każdego pacjenta powinien być oparty na ocenie klinicznej potencjalnych korzyści w stosunku do ryzyka przeprowadzonej przez lekarza prowadzącego.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Ból mięśniowo-szkieletowy

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano silne, a czasami nie do zniesienia bóle kości, stawów i (lub) mięśni. Jednak takie zgłoszenia zdarzały się rzadko. Ta kategoria produktów leczniczych obejmuje Pamidronat medac 3 mg/ml (disodu pamidronian do infuzji). Czas do wystąpienia objawów był różny i wynosił od jednego dnia do kilku miesięcy od rozpoczęcia podawania produktu leczniczego. U większości pacjentów objawy ustąpiły po przerwaniu podawania produktu. U podgrupy pacjentów objawy ponownie wystąpiły po wznowieniu podawania tego samego produktu leczniczego lub innego bisfosfonianu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczy i inne rodzaje interakcji

Nie wystąpiły znaczące interakcje po podawaniu disodu pamidronianu równocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi.

Nie należy stosować produktu Pamidronat medac 3 mg/ml jednocześnie z innymi bisfosfonianami (patrz także punkt 4.4.).

Jednoczesne stosowanie innych bisfosfonianów, innych leków zmniejszających stężenie wapnia i kalcytoniny może prowadzić do hipokalcemii i związanych z nią objawów klinicznych (parestezja, tężyczka, hipotensja).

Stosowanie disodu pamidronianu w skojarzeniu z kalcytoniną u pacjentów z ciężką hiperkalcemią wywoływało efekt synergiczny w postaci przyspieszenia działania zmniejszającego stężenie wapnia w surowicy.

Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas stosowania disodu pamidronianu równocześnie z innymi produktami leczniczymi o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym.

Pacjentom ze szpiczakiem mnogim może zagrażać większe ryzyko zaburzeń czynności nerek w przypadku stosowania disodu pamidronianu w skojarzeniu z talidomidem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować wysoce skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pamidronianu u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie dostarczyły jednoznacznych dowodów na działanie teratogenne. Pamidronian może stwarzać ryzyko dla płodu lub noworodka poprzez swoje działanie farmakologiczne na homeostazę wapniową. Pamidronian podawany u zwierząt przez cały czas trwania ciąży może wywoływać zaburzenia mineralizacji kości, w szczególności kości długich, co prowadzi do zniekształceń kątowych.

Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane. Z tego względu, pamidronianu nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, z wyjątkiem przypadków hiperkalcemii zagrażającej życiu.

Karmienie piersią

Bardzo ograniczone doświadczenie wskazuje obecność pamidronianu w mleku kobiet karmiących piersią w stężeniach poniżej progu wykrywalności. Ponadto doustna biodostępność produktu jest mała, więc całkowite wchłanianie pamidronianu przez niemowlęta karmione piersią nie jest prawdopodobne. Jednak, w związku z bardzo ograniczonym doświadczeniem i możliwym istotnym działaniem pamidronianu na mineralizację kości, nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia.

Płodność

Brak dostępnych danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy ostrzec pacjentów, że po infuzji produktu leczniczego Pamidronat medac 3 mg/ml może pojawić się uczucie senności i (lub) zawroty głowy, i w takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać potencjalnie niebezpiecznych maszyn ani wykonywać innych czynności, które mogą być niebezpieczne ze względu na obniżoną koncentrację.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane disodu pamidronianu są zazwyczaj łagodne i przemijające.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi jest bezobjawowa hipokalcemia i gorączka (wzrost temperatury ciała o 1-2°C), które zazwyczaj występują w ciągu pierwszych 48 godzin po infuzji. Gorączka zazwyczaj ustępuje samoistnie i nie wymaga leczenia.

Ostre reakcje grypopodobne występują z reguły tylko po podaniu pierwszej infuzji pamidronianu. Często (> 1/100 do < 1/10), szczególnie po podaniu największej dawki, rozwija się miejscowe zapalenie tkanek miękkich w miejscu podania infuzji.

Martwica kości szczęki:

Przypadki martwicy kości (głównie szczęki) zgłaszano głównie u pacjentów z nowotworami, u których w terapii stosowano bisfosfoniany, w tym Pamidronat medac 3 mg/ml. U wielu z tych pacjentów występowały oznaki miejscowych zakażeń, w tym zapalenia szpiku kostnego i większość zgłoszeń dotyczy pacjentów z nowotworami po usunięciu zęba lub po innych stomatologicznych zabiegach chirurgicznych. Martwica kości szczęki ma wiele dobrze udokumentowanych czynników ryzyka obejmujących rozpoznanie nowotworu, jednocześnie stosowane leczenie (np. chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy) i choroby współistniejące (np. niedokrwistość, koagulopatie, zakażenie, istniejąca wcześniej choroba jamy ustnej). Pomimo że nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego, bezpieczniej jest unikać zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, ponieważ gojenie się może być wydłużone (patrz punkt 4.4). Dane sugerują większą częstość występowania martwicy kości szczęki w oparciu o typ nowotworu (zaawansowany nowotwór piersi, szpiczak mnogi).

Migotanie przedsionków:

Podczas porównania działania zoledronianu (4 mg) i pamidronianu (90 mg) w jednym badaniu klinicznym, ilość przypadków wystąpienia działań niepożądanych w postaci migotania przedsionków była większa w grupie przyjmującej pamidronian (12/556, 2,2%) niż w grupie przyjmującej zoledronian (3/563, 0,5%). We wcześniejszym badaniu klinicznym obejmującym pacjentki z osteoporozą po menopauzie u pacjentek leczonych zoledronianem (5 mg) zaobserwowano podwyższone ryzyko wystąpienia poważnego działania niepożądanego, migotania przedsionków, w porównaniu do grupy przyjmującej placebo (1,3% w porównaniu do 0,6%). Nie jest znany mechanizm powodujący zwiększoną częstość występowania migotania przedsionków u pacjentów przyjmujących kwas zoledronowy lub pamidronian.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano następujące działania (rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów).

Działania niepożądane (Tabela 2) podano zgodnie z częstością występowania, na początku podano najczęściej występujące, zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 2

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko:

Uaktywnienie wcześniej przebytego zakażenia opryszczką pospolitą, półpaścem

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Niedokrwistość, trombocytopenia, limfocytopenia

Bardzo rzadko:

Leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:

Reakcje uczuleniowe w tym reakcje anafilaktoidalne, skurcz oskrzeli/duszność, obrzęk (naczynioruchowy) Quinckego

Bardzo rzadko:

Wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Hipokalcemia, hipofosfatemia

Często:

Hipokaliemia, hipomagnezemia

Bardzo rzadko:

Hiperkaliemia, hipematremia

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Objawowa hipokalcemia (parestezje, tężyczka), ból głowy, bezsenność, senność

Niezbyt często:

Napady drgawek, pobudzenie, zawroty głowy, letarg

Bardzo rzadko:

Stan splątania, omamy wzrokowe

Zaburzenia oka

Często:

Zapalenie spojówek

Niezbyt często:

Zapalenie błony naczyniowej oka (zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego)

Bardzo rzadko:

Zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki, widzenie na żółto

Częstość nieznana

Zapalenie tkanek oczodołu

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko:

Niewydolność lewokomorowa (duszność, obrzęk płuc), zastoinowa niewydolność serca (obrzęk) związana z nadmiernym nawodnieniem

Częstość nieznana

Migotanie przedsionków

Zaburzenia naczyniowe

Często:

Nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często:

Niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko:

Zespół ostrej niewydolności oddechowej, śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, jadłowstręt, ból brzucha, biegunka, zaparcie, zapalenie błony śluzowej żołądka

Niezbyt często:

Dyspepsja

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Wysypka

Niezbyt często:

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Przemijający ból kości, ból stawów, ból mięśni

Niezbyt często:

Skurcze mięśni, martwica kości (głównie obejmująca szczęki)

Rzadko:

Nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:

Ostra niewydolność nerek

Rzadko:

Ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych, w tym odmiana z zapadaniem, zespół nerczycowy

Bardzo rzadko:

Pogorszenie czynności nerek u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą nerek, krwiomocz, zaburzenia czynności kanalików nerkowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nefropatia kłębuszkowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Gorączka i objawy grypopodobne, czasami z towarzyszącym uczuciem osłabienia, dreszczami, zmęczeniem i nagłym zaczerwienieniem twarzy

Często:

Reakcje w miejscu podania infuzji (ból, zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył) uogólniony ból ciała

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Niezbyt często:

Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Należy uważnie kontrolować pacjentów, którzy otrzymali dawki większe od zalecanych. W razie wystąpienia klinicznie istotnej hipokalcemii z parestezjami, tężyczką i hipotonią, ustąpienie objawów można osiągnąć poprzez infuzję glukonianu wapnia. Ostrej hipokalcemii nie należy się spodziewać podczas leczenia disodu pamidronianem, ponieważ stężenie wapnia w osoczu zmniejsza się stopniowo przez kilka dni po leczeniu.

Brak danych dotyczących przedawkowania disodu pamidronianu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty lecznicze wpływające na strukturę i mineralizację kości, bisfosfoniany, kod ATC: M05 BA 03

Mechanizm działania

Disodu pamidronian, substancja czynna produktu Pamidronat medac, 3 mg/ml, jest silnym inhibitorem osteoklastycznej resorpcji tkanki kostnej. Wiąże się silnie z kryształami hydroksyapatytu i hamuje tworzenie i rozpuszczanie się tych kryształów in vitro. Hamowanie osteoklastycznej resorpcji kości in vivo prawdopodobnie odbywa się przynajmniej częściowo poprzez wiązanie się produktu ze składnikami mineralnymi tkanki kostnej.

Pamidronian hamuje przedostawanie się prekursorów osteoklastów do kości i w związku z tym ich indukowane przekształcenie się w dojrzałe, resorbujące osteoklasty. Jednakże, głównym mechanizmem działania in vitro i in vivo wydaje się być miejscowe i bezpośrednie działanie przeciwresorpcyjne bisfosfonianów związanych z kośćmi.

Badania doświadczalne wykazały, że pamidronian hamuje osteolizę wywołaną przez nowotwór, kiedy jest on podawany przed lub podczas wszczepienia lub przeszczepienia komórek nowotworu. Zmiany biochemiczne odzwierciedlające hamujące działanie disodu pamidronianu na wywołaną przez nowotwór hiperkalcemię cechuje zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy, a w drugim rzędzie zmniejszenie wydalania wapnia, fosforanów i hydroksyproliny w moczu. Dawka 90 mg powoduje wyrównanie stężenia wapnia do wartości prawidłowych u ponad 90% pacjentów. Wyrównanie stężenia wapnia w osoczu może również prowadzić do wyrównania stężenia hormonu przytarczyc w osoczu u odpowiednio nawodnionych pacjentów.

Stężenie białka związanego z hormonem przytarczyc (ang. Pthrp - Parathyroid hormone-related protein) w surowicy są odwrotnie skorelowane z odpowiedzią na pamidronian. Produkty lecznicze, które hamują reabsorpcję wapnia w kanalikach lub wydzielanie PTHrP, mogą pomóc w leczeniu pacjentów, którzy nie odpowiadają na leczenie pamidronianem.

Hiperkalcemia może prowadzić do zmniejszenia objętości płynu pozakomórkowego i obniżenia współczynnika filtracji kłębuszkowej (ang. GFR - Glomerular Filtration Rate). Poprzez kontrolę hiperkalcemii, disodu pamidronian zwiększa wartość GFR i obniża podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy u większości pacjentów.

Podczas stosowania łącznie z ogólnoustrojowym leczeniem przeciwnowotworowym pamidronian zmniejsza występowanie działań niepożądanych ze strony układu kostnego, takich jak złamania kości inne niż złamanie trzonu kręgu, po radioterapii / leczeniu operacyjnym ze względu na powikłania kostne i wydłuża okres do wystąpienia pierwszych objawów ze strony układu kostnego.

Pamidronian może również zmniejszać bóle kostne u około 50% kobiet z zaawansowanym rakiem piersi i stwierdzonymi klinicznie przerzutami do kości. U kobiet z nieprawidłowym wynikiem tomografii kości, ale prawidłowym obrazem na zdjęciach rentgenowskich kości, głównym wskazaniem do leczenia powinien być ból.

Wykazano, że pamidronian łagodzi ból, zmniejsza ilość patologicznych złamań i konieczność stosowania radioterapii; koryguje hiperkalcemię i poprawia jakość życia pacjentów z zaawansowanym szpiczakiem mnogim.

Meta-analiza dotycząca stosowania bisfosfonianów u > 1100 pacjentów ze szpiczakiem mnogim wykazała, że aby zapobiec jednemu złamaniu trzonu kręgu trzeba leczyć 10 pacjentów, a aby zapobiec odczuwaniu bólu przez jednego pacjenta trzeba leczyć 11 pacjentów, przy czym najlepsze wyniki obserwowano podczas zastosowania pamidronianu i klodronianu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Pamidronian ma silne powinowactwo do tkanek uwapnionych i nie obserwuje się całkowitego wydalania pamidronianu z organizmu w okresie objętym badaniami doświadczalnymi. Tkanki uwapnione są zatem traktowane jako miejsce „pozornej eliminacji”.

Wchłanianie

Disodu pamidronian podawany jest w infuzji dożylnej. Z definicji, wchłanianie jest zakończone po zakończeniu infuzji.

Dystrybucja

Stężenie pamidronianu w osoczu zwiększa się gwałtownie po rozpoczęciu infuzji i zmniejsza się gwałtownie po jej zakończeniu. Pozorny okres półtrwania w osoczu wynosi około 0,8 godziny. Stężenia w stanie stacjonarnym osiągane są zatem podczas infuzji trwających dłużej niż około 2 -3 godzin. Najwyższe stężenia pamidronianu w osoczu w wysokości około 10 nmol/ml osiągane są po podaniu dożylnym infuzji 60 mg przez 1 godzinę.

Podobny odsetek (około 50%) dawki jest zatrzymywany w organizmie po podaniu różnych dawek (30 mg - 90 mg) disodu pamidronianu, niezależnie od czasu trwania infuzji (4 lub 24 godziny). W związku z tym, kumulacja pamidronianu w tkance kostnej nie jest ograniczona zdolnością wiązania i zależy wyłącznie od całkowitej podanej dawki. Odsetek występującego w krążeniu pamidronianu związanego z białkami osocza jest stosunkowo niewielki (poniżej 50%) i zwiększa się w przypadku patologicznie podwyższonych stężeń wapnia.

Eliminacja.

Pamidronian prawdopodobnie nie jest eliminowany na drodze biotransformacji. Po infuzji dożylnej, około 20% do 55% dawki pamidronianu wydalane jest z moczem w ciągu 72 godzin, w postaci niezmienionej. W przedziale czasowym objętym badaniami doświadczalnymi pozostała część dawki jest zatrzymywana w organizmie. Na podstawie analizy wydalania pamidronianu z moczem można stwierdzić istnienie dwóch faz z pozornymi okresami półtrwania wynoszącymi około 1,6 i 27 godzin. Całkowity obserwowany klirens osoczowy i nerkowy wynosił odpowiednio 88 ml/min - 254 ml/min oraz 38 ml/min - 60 ml/min. Pozorny klirens osoczowy wynosi około 180 ml/min. Pozorny klirens nerkowy wynosi około 54 ml/min. Występuje tendencja do korelacji klirensu nerkowego z klirensem kreatyniny.

Charakterystyka u pacjentów

Klirens wątrobowy i metaboliczny pamidronianu jest nieistotny. Upośledzenie czynności wątroby nie powinno wpływać na farmakokinetykę disodu pamidronianu, jednakże wobec braku dostępnych danych klinicznych dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, nie można podać szczególnych zaleceń dla tej grupy pacjentów. Produkt Pamidronat medac 3 mg/ml wykazuje niewielki potencjał do interakcji z innymi produktami leczniczymi, zarówno na poziomie metabolizmu, jak i na poziomie wiązania z białkami (patrz punkt 5.2 powyżej).

Badanie farmakokinetyczne przeprowadzone u pacjentów z nowotworami nie wykazało różnic w osoczowej wartości AUC (pole pod krzywą) pamidronianu pomiędzy pacjentami z prawidłową czynnością nerek i pacjentami z łagodnym do umiarkowanego upośledzeniem czynności nerek. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), wartość AUC pamidronianu była około 3 razy wyższa niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny > 90 ml/min).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U ciężarnych samic szczura wykazano, że pamidronian przenika przez łożysko i gromadzi się w tkance kostnej płodu, w sposób podobny do obserwowanego u dorosłych zwierząt. Wykazano, że disodu pamidronian podawany doustnie w dawce dobowej 60 mg/kg (w przybliżeniu równoważna dawce 1,2 mg/kg po podaniu dożylnym) i większej (0,7 raza większa od dawki zalecanej u ludzi w pojedynczej infuzji dożylnej), wydłuża okres ciąży i porodu u szczurów, zwiększając śmiertelność młodych.

W badaniach, w których ciężarnym szczurom podawano dożylnie disodu pamidronian, nie stwierdzono jednoznacznie działania teratogennego, chociaż duże dawki (12 i 15 mg/kg/dobę) powodowały wystąpienie działania toksycznego u matek i wad rozwojowych u płodu (obrzęk płodu i skrócenie kości ), a dawki 6 mg/kg i większe powodowały zaburzenia kostnienia.

Podawanie niższych dawek disodu pamidronianu dożylnie (1 - 6 mg/kg/dobę), zaburzało (zamartwica przedporodowa i toksyczne działania na płód) prawidłowy przebieg porodu u szczurów. Skutki te: nieprawidłowości rozwoju płodowego, przedłużenie okresu porodu i zmniejszony odsetek przeżywalności młodych były prawdopodobnie wywołane zmniejszonym stężeniem wapnia w surowicy matki.

U ciężarnych królików przeprowadzono badania wpływu wyłącznie małych dawek po podaniu dożylnym, ze względu na działanie toksyczne u matek. Podawanie największej stosowanej dawki (1,5 mg/kg/dobę) związane było ze zwiększoną szybkością resorpcji i zmniejszonym kostnieniem. Nie stwierdzono działania teratogennego.

Toksyczne działanie pamidronianu objawia się poprzez bezpośredni (cytotoksyczny) wpływ na narządy dobrze ukrwione, takie jak żołądek, płuca i nerki. W badaniach na zwierzętach, którym podawano produkt dożylnie, głównym i stałym działaniem niepożądanym było uszkodzenie cewek nerkowych.

Działanie rakotwórcze i mutagenne

Disodu pamidronian podawany codziennie, doustnie nie wykazywał działania rakotwórczego w trwających 80 tygodni oraz 104 tygodnie badaniach na myszach.

Disodu pamidronian disodowy nie wykazywał działania genotoksycznego w standardowym zestawie testów mutacji genowych i uszkodzeń chromosomalnych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do ustalenia wartości pH)

Kwas solny (do ustalenia wartości pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Pamidronian tworzy kompleksy z dwuwartościowymi kationami i nie należy go dodawać do roztworów zawierających wapń do podawania dożylnego.

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Roztwory disodu pamidronianu nie są rozpuszczalne w lipofilnych roztworach do żywienia pozajelitowego, np. w oleju sojowym.

6.3    Okres ważności

Nie otwarta fiolka: 4 lata.

Okres ważności po rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu: trwałość chemiczna i fizyczna gotowego do użycia roztworu wynosi do 96 godzin w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej, produkt należy użyć natychmiast. W przypadku, gdy produkt nie zostanie użyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Okres ten nie powinien być na ogół dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Szklane fiolki z bezbarwnego szkła (Ph. Eur., Typ 1) 5 ml/10 ml/20 ml/30 ml z korkami z gumy bromobutylowej (Ph. Eur., Typ 1) i uszczelnieniem aluminiowym w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1, 4 lub 10 fiolek zawierających 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 1, 4 lub 10 fiolek zawierających 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 1, 4 lub 10 fiolek zawierających 20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 1, 4 lub 10 fiolek zawierających 30 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem należy rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu. Stężenie disodu pamidronianu w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 90 mg/250 ml.

Nie używać roztworu, jeśli widoczne są w nim cząstki stałe.

Niewykorzystaną pozostałość produktu należy usunąć.

Produkt Pamidronat medac 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji przeznaczony jest wyłącznie do jednokrotnego użycia.

Rozcieńczony roztwór do infuzji należy ocenić wizualnie i stosować wyłącznie przezroczyste roztwory bez widocznych, nierozpuszczalnych cząstek stałych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12236

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18 kwietnia 2006 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 02 maja 2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03/2014

spc (PL) Pamidronat medac 3 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

National version: 11/2013

Pamidronat medac 3 mg/ml