Imeds.pl

Pamidronat Medac 3 Mg/Ml 3 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pamidronat medac 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Dinatrii pamidronas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pamidronat medac 3 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pamidronat medac 3 mg/ml

3.    Jak stosować lek Pamidronat medac 3 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pamidronat medac 3 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Pamidronat medac 3 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

Pamidronat medac 3 mg/ml jest lekiem wpływającym na tworzenie i niszczenie kości. Ma formę roztworu, który może być podawany poprzez powolny wlew kroplowy.

Lek Pamidronat medac 3 mg/ml jest stosowany w trzech przypadkach:

•    obniża zwiększone z powodu nowotworów stężenie wapnia we krwi;

•    hamuje niszczenie kości u pacjentów z przerzutami raka piersi do kości;

•    jest stosowany u pacjentów z zaawansowanym szpiczakiem mnogim (nowotworem komórek szpiku kostnego).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pamidronat medac 3 mg/ml Kiedy nie stosować leku Pamidronat medac 3 mg/ml

•    jeśli pacjent ma uczulenie na disodu pamidronian, na inne leki z grupy bisfosfonianów lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pamidronat medac 3 mg/ml należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

•    gdy pacj entka jest w ciąży,

•    jeśli pacjent stosuje dietę z kontrolowaną ilością sodu,

•    jeśli poziom komórek krwi jest niski (czerwone krwinki, białe krwinki lub płytki krwi),

•    jeśli pacjent przeszedł zabieg chirurgiczny tarczycy,

•    jeśli pacjent ma problem z sercem,

•    jeśli pacjent ma problem z wątrobą,

•    jeśli u pacjenta występują choroby nerek,

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą działać na nerki;

•    jeśli pacjent przyjmuje podobne leki, które    zmniejszają stężenie wapnia we krwi;

•    jeśli u pacjenta wykonano chirurgiczny zabieg dentystyczny.

Po rozpoczęciu leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml lekarz prowadzący powinien monitorować stężenie elektrolitów, wapnia i fosforanów w surowicy oraz upewnić się, że pacjent jest wystarczająco nawodniony.

Martwicę kości szczęki zgłaszano głównie u pacjentów z nowotworem, u których w terapii stosowano bisfosfoniany, w tym Pamidronat medac 3 mg/ml. Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. Większość zgłaszanych przypadków pojawiała się w związku z zabiegami dentystycznymi, takimi jak usunięcia zębów. U wielu z tych pacjentów występowały objawy miejscowych zakażeń, w tym zapalenie szpiku kostnego.

Pacjenci z rozpoznanym nowotworem, otrzymujący chemioterapię, przyjmujący kortykosteroidy lub niedbający o higienę jamy ustnej, przed rozpoczęciem leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml, powinni zgłosić się do dentysty i poprosić o poradę w zakresie działań zapobiegawczych.

W trakcie leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml należy unikać wykonywania inwazyjnych zabiegów stomatologicznych takich jak zabiegi chirurgiczne. Jeśli u pacjenta występuje uszkodzenie kości szczęki (martwica kości) podczas leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml, stomatologiczne zabiegi chirurgiczne mogą powodować pogorszenie tego stanu.

Ponieważ leczenie lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml może wywierać działanie na kości szczęk (martwica kości, ciężkie uszkodzenie kości), pacjent musi poinformować dentystę o leczeniu lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml przed jakimkolwiek leczeniem lub zabiegiem stomatologicznym. W trakcie leczenia lekiem Pamidronat medac3 mg/ml dentysta powinien unikać wykonywania inwazyjnych zabiegów stomatologicznych.

Pacjent powinien szczególnie dbać o higienę jamy ustnej i regularnie zgłaszać się na wizyty u dentysty w trakcie leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml.

Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście, jeśli u pacjenta występuje ból lub obrzęk dziąseł i (lub) szczęki, drętwienie szczęki, jeśli szczęka wydaje się ciężka lub pacjent stracił ząb, ponieważ są to objawy martwicy kości szczęki.

O ile nie jest to bezwzględnie konieczne, pamidronianu nie należy przepisywać kobietom w ciąży. Pamidronat medac 3 mg/ml a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą zakłócać działanie leku. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    Inne leki stosowane w związku z dużym stężeniem wapnia takie jak kalcytonina.

•    Inne bisfosfoniany

•    Inne leki, które mogą wpływać na czynności nerek (lekarz lub farmaceuta wie, których leków to dotyczy).

•    Talidomid (stosowany w leczeniu niektórych nowotworów)

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W przypadku ciąży lub dużego prawdopodobieństwa zaj ścia w ciążę, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia disodu pamidronianem.

Karmienie piersią

W trakcie karmienia piersią, nie wolno stosować disodu pamidronianu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn w ruchu, jeśli

•    wystąpi uczucie senności lub oszołomienia po infuzji leku Pamidronat medac 3 mg/ml,

•    wystąpi jakiekolwiek działanie, które może obniżyć zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu.

3. Jak stosować lek Pamidronat medac 3 mg/ml Sposób i drogi podawania

Lek Pamidronat medac 3 mg/ml jest roztworem, który musi zostać rozcieńczony przed podaniem w postaci powolnego wlewu kroplowego.

Lek Pamidronat medac 3 mg/ml jest podawany pacjentowi w postaci przygotowanego roztworu podawanego bardzo powoli, dożylnie, we wlewie kroplowym (infuzja dożylna). Lekarz zastosuje wyłącznie świeżo przygotowany i przezroczysty, rozcieńczony roztwór i nie będzie używał roztworu, jeżeli są w nim obecne cząstki stałe.

Disodu pamidronian jest podawany wyłącznie osobom dorosłym, 18-letnim oraz starszym, pod kontrolą lekarza w miejscu, które pozwala monitorować skutki leczenia.

Dawkowanie

Dawka podawanego leku zależy od stanu zdrowia pacjenta, stężenia wapnia we krwi oraz pracy nerek. Zazwyczaj stosuje się dawkę pomiędzy 15 mg a 90 mg na kurację. Lekarz zdecyduje, ile infuzji jest koniecznych, jak często należy je stosować i jak długo należy kontynuować leczenie.

Podczas leczenia przeprowadzone zostaną badania krwi, a pacjent może zostać poproszony o dostarczenie próbki moczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pamidronat medac 3 mg/ml

W związku z tym, że lek ten jest podawany podczas pobytu pacjenta w szpitalu, mało prawdopodobne jest, że zostanie podana zbyt duża lub zbyt mała dawka leku.

Jeśli wystąpi parestezja (mrowienie), tężyczka (skurcz mięśni, w szczególności szczęki lub kończyn) oraz hipotensja (uczucie pustki w głowie) podczas leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml, należy poinformować personel medyczny, który poda wapń dożylnie, w celu usunięcia objawów. Jest jednakże mało prawdopodobne, aby podczas infuzji wystąpiły te objawy.

Jeżeli mimo wszystko pacjent otrzymał dawki większe niż zalecane, lekarz powinien przeprowadzić dokładną obserwację.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wiele poniższych działań niepożądanych może być związanych z chorobą podstawową.

• Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób) są objawy grypopodobne i łagodna gorączka (podwyższenie temperatury o 1 - 2°C), które występują w ciągu 48 godzin i zwykle nie utrzymują się dłużej niż 24 godziny. Ostre reakcje grypopodobne zazwyczaj występują wyłącznie po pierwszej infuzji leku Pamidronat medac 3 mg/ml.

Jeżeli objawy te wystąpią u pacjenta, w większości przypadków ustąpią po pewnym czasie przyjmowania leku Pamidronat medac 3 mg/ml, co umożliwi kontynuację leczenia. Jeżeli objawy stają się kłopotliwe lub utrzymują się długo, należy poinformować lekarza.

Przypadki uszkodzenia kości (martwicy kości) - głównie szczęki - zgłaszano niezbyt często, głównie u pacjentów z nowotworami, u których w terapii stosowano bisfosfoniany, w tym Pamidronat medac 3 mg/ml. U wielu z tych pacjentów występowały oznaki miejscowych zakażeń, w tym zapalenia szpiku kostnego i większość zgłoszeń dotyczy pacjentów z nowotworami po usunięciu zęba lub po innych stomatologicznych zabiegach chirurgicznych. Martwica kości szczęki ma wiele dobrze udokumentowanych czynników ryzyka obejmujących rozpoznanie nowotworu, jednocześnie stosowane leczenie (np. chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy) i choroby współistniejące (np. niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia krwi (koagulopatie), zakażenie, istniejąca wcześniej choroba jamy ustnej). Podczas leczenia lekiem Pamidronat medac 3 mg/ml należy unikać stomatologicznych zabiegów chirurgicznych. U pacjentów, u których dojdzie do martwicy szczęki, zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to schorzenie. Nie wiadomo, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki u pacjentów wymagających zabiegu stomatologicznego.

Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak: nagła swędząca wysypka, obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, może to oznaczać wystąpienie poważnej reakcji alergicznej. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek z tych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza.

Disodu pamidronian może mieć wpływ na krew. Lekarz będzie monitorować takie działanie poprzez badania krwi.

U pacjentów przyjmujących pamidronian obserwowano nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków). Dotychczas nie wyjaśniono, czy to pamidronian wywołuje nieregularny rytm serca. Jeżeli podczas leczenia pamidronianem pojawi się nieregularny rytm serca, należy poinformować o tym lekarza.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

•    Małe stężenie wapnia i fosforanów we krwi.

•    Gorączka i objawy grypopodobne, w niektórych przypadkach z towarzyszącym zmęczeniem, dreszczami, zmęczeniem oraz nagłym zaczerwienieniem twarzy.

Często (mogą występować u 1 na 10 osób):

•    Mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość).

•    Mała liczba płytek krwi (trombocytopenia).

•    Mała liczba limfocytów (rodzaj białych krwinek) we krwi.

•    Małe stężenie potasu we krwi.

•    Małe stężenie magnezu we krwi.

•    Objawy małego stężenia wapnia we krwi (mrowienie, skurcze mięśni).

•    Ból głowy.

•    Bezsenność.

•    Senność.

•    Zapalenie spojówek.

•    Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie).

•    Reakcje ze strony przewodu pokarmowego takie jak nudności, wymioty, utrata apetytu (jadłowstręt), ból brzucha, biegunka, zaparcie oraz zapalenie żołądka.

•    Wysypka.

•    Epizody bólu kości, stawów lub mięśni.

•    Ból, wysypka i obrzęk w miejscu podania kroplówki, zapalenie lub zakrzepica w żyle ramieniowej, uogólniony ból ciała.

•    Duże stężenia kreatyniny w surowicy.

Niezbyt często (mogą występować u 1 na 100 osób):

•    Nadwrażliwość obejmująca świszczący oddech (skurcz oskrzeli), trudności w oddychaniu (duszność), ostry obrzęk powiek, ust i języka (obrzęk naczynioruchowy).

•    Napady drgawek.

•    Stan niepokoju (pobudzenie).

•    Zawroty głowy.

•    Stan apatii (letarg).

•    Zapalenie błony naczyniowej oka.

•    Niskie ciśnienie krwi (hipotensja).

•    Niestrawność.

•    Świąd skóry.

•    Skurcze mięśni.

•    Ciężkie uszkodzenie kości (martwica kości) głównie obejmująca szczęki.

•    Zmniejszenie ilości produkowanego moczu (niewydolność nerek).

•    Nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych i wskaźników czynności nerek w badaniach krwi.

Rzadko (mogą występować u 1 na 1000 osób):

•    Nietypowe złamania kości udowej.

•    Zmiana czynności nerek określana jako stwardnienie kłębuszków nerkowych. Niektóre objawy tej choroby obejmują zatrzymanie płynów, nudności i męczliwość.

•    Białkomocz z towarzyszącym obrzękiem nóg i brzucha (zespół nerczycowy).

Bardzo rzadko (może występować u 1 na 10 000 osób):

•    Uaktywnienie przebytych w przeszłości zakażeń wirusem opryszczki i półpaśca.

•    Zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi (leukopenia).

•    Szok anafilaktyczny (zagrażająca życiu reakcja alergiczna z natychmiastowym niepokojem, oszołomieniem lub omdleniem, dusznościami, spadkiem ciśnienia krwi lub świądem).

•    Podwyższone stężenie potasu we krwi.

•    Duże stężenie sodu we krwi (hipernatremia).

•    Stan splątania (stan dezorientacji) związany ze zbyt dużym stężeniem sodu we krwi.

•    Stan splątania lub omamy wzrokowe (widzenie przedmiotów nie istniejących w rzeczywistości).

•    Podrażnienie/zapalenie nadtwardówki oka powodujące ból i zaczerwienienie (zapalenie nadtwardówki).

•    Zapalenie twardówki oka powodujące ból i zaczerwienienie (zapalenie twardówki).

•    Zaburzenie widzenia, przy którym wszystko wydaje się mieć żółtawe zabarwienie (widzenie na żółto).

•    Nasilenie niewydolności serca z trudnościami w oddychaniu.

•    Ciężka choroba płuc (zespół ostrej niewydolności    oddechowej).

•    Zapalenie płuc (śródmiąższowe zapalenie płuc).

•    Pogorszenie istniejącej choroby nerek.

•    Krew w moczu.

•    Zapalenie nerek.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków).

•    Zapalenie struktur w obrębie oczodołu (zapalenie    oczodołu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pamidronat medac 3 mg/ml

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku tekturowym po „EXP”.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Okres ważności po rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu: trwałość chemiczna i fizyczna gotowego do użycia roztworu wynosi do 96 godzin w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej, po rozcieńczeniu lek należy użyć natychmiast.

W przypadku, gdy lek nie zostanie użyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. O ile rozcieńczenia nie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych, okres ten nie powinien być na ogół dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pamidronat medac 3 mg/ml

•    Substancją czynną leku jest disodu pamidronian (należący do grupy bisfosfonianów).

•    Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, kwas solny oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Pamidronat medac 3 mg/ml i co zawiera opakowanie

Lek Pamidronat medac 3 mg/ml znajduje się w szklanych pojemnikach nazywanych fiolkami. Jeden mililitr (ml) roztworu zawiera 3 miligramy (mg) disodu pamidronianu odpowiadającego 2,527 mg kwasu pamidronowego.

Fiolka o pojemności 5 ml (dostępne w opakowaniach po 1, 4 lub 10) zawiera 15 mg disodu pamidronianu.

Fiolka o pojemności 10 ml (dostępne w opakowaniach po 1, 4 lub 10) zawiera 30 mg disodu pamidronianu.

Fiolka o pojemności 20 ml (dostępne w opakowaniach po 1, 4 lub 10) zawiera 60 mg disodu pamidronianu.

Fiolka o pojemności 30 ml (dostępne w opakowaniach po 1, 4 lub 10) zawiera 90 mg disodu pamidronianu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy


Wytwórca:

medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Ebedronat 3 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Czechy    Pamidronate medac 3 mg/ml, koncentrat pro infuzni roztok

Dania    Pamifos 3 mg/ml, koncentrat til infusionsv$ske, oplosning

Pamifos 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten PAMIDRONATE DE SODIUM MYLAN 3 mg/ml, solution a diluer pour perfusion

Finlandia

Francja

Holandia

Niemcy

Polska

Słowacja

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania


Pamipro 3 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Pamifos 3 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslósung

Pamidronat medac 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Pamifos 3 mg/ml, infuzny koncentrat

Pamifos 3 mg/ml, koncentrat till infusionsvatska, lósning

Pamifos 3 mg/ml, koncentratum oldatos infuzióhoz

Medac Disodium Pamidronate 3 mg/ml, sterile concentrate

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2014.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób podawania

Pamidronat medac, 3 mg/ml, jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji i dlatego przed użyciem zawsze musi być rozcieńczany niezawierającym wapnia roztworem do infuzji (0,9% chlorek sodu lub 5% glukoza). Powstały roztwór należy podawać w powolnej infuzji.

Hiperkalcemia wywołana przez nowotwór

Pacjenci muszą być odpowiednio nawodnieni 0,9% w/v roztworem chlorku sodu przed i (lub) podczas podawania disodu pamidronianu.

Całkowita dawka disodu pamidronianu użyta podczas leczenia zależy od początkowego stężenia wapnia w surowicy pacjenta. Poniższe wytyczne pochodzą z danych klinicznych, dotyczących niekorygowanych wartości stężenia wapnia. Jednakże, dawki mieszczące się w podanych zakresach można stosować również dla wartości stężeń wapnia, skorygowanych stosownie do zawartości białka lub albumin u pacjentów nawodnionych.

Tabela 1

Początkowe stężenie wapnia w osoczu

Zalecana dawka całkowita disodu pamidronianu

Stężenie roztworu do infuzji

Maksymalna szybkość infuzji

(mmol/l)

(mg %) (mg/100 ml)

(mg)

mg/ml

mg/h

< 3,0

< 12,0

15-30

30/125

22,5

3,0-3,5

12,0-14,0

30-60

30/125

60/250

22,5

3,5-4,0

14,0-16,0

60-90

60/250

90/500

22,5

> 4,0

> 16,0

90

90/500

22,5

Całkowitą dawkę disodu pamidronianu można podać w pojedynczej infuzji lub w kilku infuzjach w ciągu 2 - 4 kolejnych dni. Maksymalna dawka w cyklu leczenia wynosi 90 mg zarówno w cyklu pierwszym jak i w kolejnych cyklach powtarzanych. Większe dawki nie poprawiają odpowiedzi klinicznej.

Istotne zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy obserwuje się na ogół po 24 do 48 godzinach od podania disodu pamidronianu, a normalizacja osiągana jest zazwyczaj w ciągu 3 do 7 dni. Jeżeli w tym okresie nie zostanie osiągnięte prawidłowe stężenie wapnia w surowicy, można podać kolejną dawkę. Czas trwania odpowiedzi może być różny u poszczególnych pacjentów, a leczenie można powtórzyć w przypadku nawrotu hiperkalcemii. Dotychczasowe doświadczenia kliniczne sugerują, że skuteczność disodu pamidronianu może obniżać się w ciągu kolejnych cykli leczenia.

Zmiany osteolityczne w przebiegu szpiczaka mnogiego Zalecana dawka wynosi 90 mg co 4 tygodnie.

Zmiany osteolityczne w przerzutach nowotworu do kości w przebiegu raka piersi Zalecana dawka wynosi 90 mg co 4 tygodnie. Dawkę tę można podawać również w odstępach 3 tygodniowych, w razie konieczności podawania równocześnie z chemioterapią.

Leczenie należy kontynuować, dopóki nie wystąpią oznaki istotnego pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Wskazanie

Schemat leczenia

Roztwór do infuzji (mg/ml)

Szybkość infuzji (mg/h)

Przerzuty do kości

90 mg/2h co 4 tygodnie

90/250

45

Szpiczak mnogi

90 mg/4h co 4 tygodnie

90/500

22,5

Zaburzenia czynności nerek

Produktu Pamidronat medac 3 mg/ml nie należy podawać pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), z wyjątkiem przypadków zagrażającej życiu hiperkalcemii wywołanej przez nowotwór, kiedy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów podawanych drogą dożylną, zalecane jest monitorowanie czynności nerek, na przykład poprzez kontrolę stężenia kreatyniny w surowicy przed podaniem każdej dawki disodu pamidronianu. U pacjentów otrzymujących disodu pamidronian z powodu przerzutów do kości lub szpiczaka mnogiego, u których widoczne jest pogorszenie czynności nerek, leczenie disodu pamidronianem należy przerwać do czasu powrotu czynności nerek do wartości obniżonych o <10 % w stosunku do wartości początkowej. To zalecenie oparto na badaniu klinicznym, w którym zaburzenia czynności nerek określano jako:

•    U pacjentów z prawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny, zwiększenie o 0,5 mg/dl.

•    U pacjentów z nieprawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny, zwiększenie o 1,0 mg/dl.

Badanie farmakokinetyczne prowadzone u pacjentów z nowotworem i prawidłową czynnością nerek lub z zaburzeniem czynności nerek wskazuje, że zmiana dawkowania nie jest konieczna w przypadku łagodnego (klirens kreatyniny od 61 do 90 ml/min) lub umiarkowanego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 60 ml/min). U takich pacjentów szybkość infuzji nie powinna przekraczać 90 mg/4h (około 20 - 22 mg/h).

Zaburzenia czynności wątroby

Badanie parametrów farmakokinetycznych wskazuje, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie prowadzono badania stosowania disodu pamidronianu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Z tego względu nie można podać szczególnych zaleceń dotyczących stosowania disodu pamidronianu u tych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności disodu pamidronianu u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat.

Szybkość infuzji nie powinna nigdy przekraczać 60 mg/godzinę (1 mg/min), a stężenie disodu pamidronianu w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 90 mg/250 ml. Dawkę 90 mg należy zwykle podawać w postaci 2-godzinnej infuzji w 250 ml roztworu do infuzji. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim i pacjentów z hiperkalcemią wywołaną przez nowotwór, zaleca się, aby infuzja nie przekraczała dawki 90 mg w 500 ml podawanej przez 4 godziny. Aby zmniejszyć reakcje miejscowe w miejscu nakłucia, należy ostrożnie wprowadzić wenflon do stosunkowo dużej żyły.

Disodu pamidronian należy podawać pod nadzorem lekarza, w miejscu, gdzie możliwe jest monitorowanie działania klinicznego i biochemicznego.

Należy używać wyłącznie świeżo sporządzonych i przezroczystych pozbawionych cząstek stałych roztworów!

Niezgodności farmaceutyczne

Pamidronian tworzy kompleksy z dwuwartościowymi kationami i nie należy go dodawać do roztworów zawierających wapń do podawania dożylnego.

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych poniżej.

Roztwory disodu pamidronianu nie są rozpuszczalne w lipofilnych roztworach do żywienia pozajelitowego, np. w oleju sojowym.

Przed podaniem należy rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu. Stężenie disodu pamidronianu w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 90 mg/250 ml.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie używać roztworu, jeżeli obecne są cząstki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego należy usunąć.

Produkt Pamidronat medac, 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji przeznaczony jest wyłącznie do jednokrotnego użycia.

Rozcieńczony roztwór do infuzji należy ocenić wzrokowo i stosować wyłącznie przezroczyste roztwory bez widocznych, nierozpuszczalnych cząstek stałych.

Okres ważności i specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie otwarta fiolka: 4 lata

Okres ważności po rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu: trwałość chemiczna i fizyczna gotowego do użycia roztworu wynosi do 96 godzin w temperaturze 25 °C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej, produkt należy zużyć natychmiast. W przypadku, gdy produkt nie zostanie użyty natychmiast, za okres i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. O ile rozcieńczenia nie przeprowadzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych, okres ten nie powinien być na ogół dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

pal (PL) Pamidronat medac 3 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

National version: 03.2014